Thông tư 133/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:68

0
148
lượt xem
17
download

Thông tư 133/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 133/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 133/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH sè 133/2004/TT-BTC ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Híng dÉn thùc hiÖn c¸c HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp vµ tµi s¶n gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc cã hiÖu lùc thi hµnh t¹i ViÖt Nam C¨n cø c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao vµ thuÕ ®èi víi ®Çu t ra níc ngoµi cña doanh nghiÖp ViÖt Nam; C¨n cø vµo c¸c HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa trèn lËu ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp vµ tµi s¶n gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n- íc vµ vïng l·nh thæ ®ang cã hiÖu lùc thi hµnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn néi dung c¬ b¶n cña c¸c HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa trèn lËu ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp vµ tµi s¶n gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc cã hiÖu lùc thi hµnh t¹i ViÖt Nam (díi ®©y gäi t¾t lµ HiÖp ®Þnh) nh sau: A. QUY §ÞNH CHUNG I. Ph¹m vi ¸p dông Th«ng t nµy ®iÒu chØnh c¸c ®èi tîng lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam hoÆc cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam hoÆc ®ång thêi lµ ®èi tîng c tró cña c¶ ViÖt Nam vµ Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. 1. Theo HiÖp ®Þnh, thuËt ng÷ “®èi tîng c tró cña mét Níc ký kÕt” lµ ®èi tîng mµ theo luËt cña mét Níc ký kÕt lµ ®èi tîng chÞu thuÕ t¹i níc ®ã do: 1.1. Cã nhµ ë, cã thêi gian c tró t¹i níc ®ã hoÆc c¸c tiªu thøc cã tÝnh chÊt t¬ng tù trong trêng hîp ®èi tîng ®ã lµ mét c¸ nh©n; hoÆc 1.2. Cã trô së ®iÒu hµnh, trô së ®¨ng ký, hoÆc ®îc thµnh lËp t¹i níc ®ã hoÆc c¸c tiªu thøc cã tÝnh chÊt t¬ng tù trong trêng hîp ®èi tîng ®ã lµ mét tæ chøc. 2. Theo ph¸p luËt ViÖt Nam, c¸c ®èi tîng sau ®©y ®îc coi lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam: 2.1. C¸ nh©n lµ ngêi mang quèc tÞch ViÖt Nam, c¸ nh©n lµ ngêi kh«ng mang quèc tÞch ViÖt Nam nhng ®Þnh c kh«ng thêi h¹n t¹i ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi cã mÆt t¹i ViÖt Nam tõ 183 ngµy trë lªn tÝnh trong 12 th¸ng liªn tôc cho n¨m tÝnh thuÕ ®Çu tiªn kÓ tõ khi ngêi ®ã ®Õn ViÖt Nam vµ 183 ngµy trë lªn
 2. 2 tÝnh cho nh÷ng n¨m d¬ng lÞch tiÕp theo, trong ®ã, ngµy ®Õn vµ ngµy ®i ®îc tÝnh lµ 01 (mét) ngµy. 2.2. C¸c tæ chøc ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo ph¸p luËt t¹i ViÖt Nam nh doanh nghiÖp nhµ níc, hîp t¸c x·, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty hîp danh, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi, ng©n hµng liªn doanh, c«ng ty tµi chÝnh liªn doanh, c«ng ty tµi chÝnh 100% vèn níc ngoµi, c«ng ty cho thuª tµi chÝnh liªn doanh vµ c«ng ty cho thuª tµi chÝnh 100% vèn níc ngoµi ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam. 3. Trêng hîp c¨n cø vµo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 vµ 1.2 trªn ®©y, nÕu mét ®èi tîng võa lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam võa lµ ®èi tîng c tró cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam th× c¨n cø vµo c¸c tiªu thøc theo thø tù u tiªn díi ®©y ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng ®ã lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam: 3.1. §èi víi c¸ nh©n: 3.1.1. NÕu c¸ nh©n ®ã cã nhµ ë thêng tró ë ViÖt Nam (nhµ thuéc së h÷u hoÆc nhµ thuª thuéc quyÒn sö dông cña ®èi tîng ®ã) th× c¸ nh©n ®ã ®- îc coi lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam. 3.1.2. NÕu c¸ nh©n ®ã cã nhµ ë thêng tró t¹i c¶ hai níc nhng c¸ nh©n ®ã cã quan hÖ kinh tÕ chÆt chÏ h¬n t¹i ViÖt Nam nh viÖc lµm, cã ®Þa ®iÓm kinh doanh, n¬i qu¶n lý tµi s¶n c¸ nh©n, hoÆc cã quan hÖ c¸ nh©n chÆt chÏ h¬n t¹i ViÖt Nam nh quan hÖ gia ®×nh, x· héi (vÝ dô: héi viªn c¸c ®oµn thÓ x· héi, hiÖp héi nghÒ nghiÖp,...),... th× c¸ nh©n ®ã ®îc coi lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam. 3.1.3. NÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc c¸ nh©n ®ã cã quan hÖ kinh tÕ, quan hÖ c¸ nh©n t¹i níc nµo chÆt chÏ h¬n hoÆc nÕu c¸ nh©n ®ã kh«ng cã nhµ ë thêng tró ë níc nµo, nhng c¸ nh©n ®ã cã thêi gian cã mÆt t¹i ViÖt Nam nhiÒu h¬n trong n¨m tÝnh thuÕ th× c¸ nh©n ®ã ®îc coi lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam. 3.1.4. NÕu c¸ nh©n ®ã thêng xuyªn cã mÆt c¶ ë ViÖt Nam vµ Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam còng nh kh«ng cã mÆt thêng xuyªn ë c¶ hai níc nhng c¸ nh©n ®ã mang quèc tÞch ViÖt Nam th× c¸ nh©n ®ã ®îc coi lµ ®èi t- îng c tró cña ViÖt Nam. 3.1.5. NÕu c¸ nh©n ®ã mang quèc tÞch cña c¶ ViÖt Nam vµ Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam hoÆc kh«ng mang quèc tÞch cña c¶ hai níc th× Nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam sÏ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy th«ng qua thñ tôc tho¶ thuËn song ph¬ng víi Nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. 3.2. §èi víi c«ng ty, tæ chøc kinh doanh: 3.2.1. NÕu ®èi tîng ®ã ®îc thµnh lËp t¹i ViÖt Nam th× ®èi tîng ®ã lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam. 3.2.2. Trêng hîp ®èi tîng ®ã thµnh lËp ë c¶ hai níc th× nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai níc sÏ x¸c ®Þnh ®èi tîng ®ã chØ lµ ®èi tîng c tró cña mét trong hai níc b»ng mét tho¶ thuËn chung; hoÆc nÕu ®èi tîng ®ã cã trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ t¹i ViÖt Nam th× ®èi tîng ®ã ®îc coi lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam.
 3. 3 Trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ cña mét doanh nghiÖp lµ n¬i doanh nghiÖp ®Æt c¬ quan ®Ó tæ chøc, ®iÒu hµnh vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh chñ yÕu vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ thêng lµ n¬i c¸c c¸n bé cao cÊp (vÝ dô nh Ban l·nh ®¹o) häp, xem xÐt, th¶o luËn vµ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý hoÆc n¬i ghi chÐp vµ lu gi÷ c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n quan träng ®Ó thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc c¸c tiªu thøc kh¸c cã tÝnh chÊt t¬ng tù. C¸c quy ®Þnh vÒ ®èi tîng c tró nh trªn ®îc nªu t¹i §iÒu kho¶n §èi tîng c tró (thêng lµ §iÒu 4) cña HiÖp ®Þnh. II. MiÔn trõ ®èi víi c¬ quan ngo¹i giao, l·nh sù Theo HiÖp ®Þnh, c¸c quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh sÏ kh«ng ¶nh hëng ®Õn quyÒn miÔn trõ cña c¸c thµnh viªn c¬ quan ngo¹i giao, l·nh sù ®îc quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp. Quy ®Þnh vÒ miÔn trõ ®èi víi c¬ quan ngo¹i giao, l·nh sù nh trªn ®îc nªu t¹i §iÒu kho¶n Thµnh viªn c¬ quan l·nh sù, ngo¹i giao (thêng lµ §iÒu 27) cña HiÖp ®Þnh. III. Nguyªn t¾c ¸p dông luËt trong níc vµ HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn 1. Trêng hîp cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh vµ c¸c quy ®Þnh t¹i luËt thuÕ trong níc th× sÏ ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh. 2. HiÖp ®Þnh kh«ng t¹o ra c¸c nghÜa vô thuÕ míi, kh¸c hoÆc nÆng h¬n so víi luËt thuÕ trong níc. VÝ dô: trêng hîp t¹i HiÖp ®Þnh cã c¸c quy ®Þnh theo ®ã ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ ®èi víi mét lo¹i thu nhËp nµo ®ã nhng LuËt thuÕ ViÖt Nam cha cã quy ®Þnh thu thuÕ ®èi víi thu nhËp ®ã hoÆc quy ®Þnh thu víi møc thÊp h¬n th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ ViÖt Nam. 3. Khi ViÖt Nam thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, vµo tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh c¸c tõ ng÷ cha ®îc ®Þnh nghÜa trong HiÖp ®Þnh sÏ cã nghÜa nh quy ®Þnh t¹i luËt cña ViÖt Nam theo môc ®Ých thuÕ t¹i thêi ®iÓm ®ã, trõ trêng hîp ng÷ c¶nh ®ßi hái cã sù gi¶i thÝch kh¸c. 4. Th«ng t nµy híng dÉn thùc hiÖn néi dung c¬ b¶n cña c¸c HiÖp ®Þnh. Khi ¸p dông, xö lý vÒ thuÕ ®èi víi tõng trêng hîp ph¶i c¨n cø theo quy ®Þnh cô thÓ t¹i tõng HiÖp ®Þnh (bao gåm c¶ NghÞ ®Þnh th vµ/hoÆc Th trao ®æi nÕu cã) ®· cã hiÖu lùc thi hµnh t¹i ViÖt Nam (Phô lôc 1 ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy). B. THUÕ §èI VíI C¸C LO¹I THU NHËP
 4. 4 I. Thu nhËp tõ bÊt ®éng s¶n 1. §Þnh nghÜa bÊt ®éng s¶n Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, bÊt ®éng s¶n cã t¹i ViÖt Nam ®îc ®Þnh nghÜa theo §iÒu 181: BÊt ®éng s¶n vµ ®éng s¶n t¹i LuËt D©n sù cña ViÖt Nam vµ gåm c¶ nh÷ng tµi s¶n phô kÌm theo bÊt ®éng s¶n, ®µn gia sóc vµ thiÕt bÞ sö dông trong n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp, c¸c quyÒn lîi ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i LuËt ®Êt ®ai, quyÒn sö dông bÊt ®éng s¶n, quyÒn ®îc h- ëng c¸c kho¶n thanh to¸n tr¶ cho viÖc khai th¸c hoÆc quyÒn khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn. C¸c lo¹i tµu thuû, thuyÒn, m¸y bay kh«ng ®îc coi lµ bÊt ®éng s¶n. VÝ dô 1: Mét ®èi tîng c tró níc ngoµi sÏ ®îc coi lµ cã bÊt ®éng s¶n t¹i ViÖt Nam nÕu ®èi tîng ®ã së h÷u c¸c tµi s¶n kh«ng di dêi ®îc t¹i ViÖt Nam nh nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng, hoÆc cã quyÒn sö dông ®Êt t¹i ViÖt Nam (theo §iÒu 181: BÊt ®éng s¶n vµ ®éng s¶n cña LuËt d©n sù) vµ nÕu ®èi tîng ®ã cã mét ®µn gia sóc t¹i ViÖt Nam liªn quan trùc tiÕp ®Õn quyÒn sö dông ®Êt nµy th× ®µn gia sóc ®ã còng ®îc coi lµ bÊt ®éng s¶n t¹i ViÖt Nam. 2. X¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, tÊt c¶ c¸c lo¹i thu nhËp do mét ®èi tîng c tró cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam thu ®îc tõ viÖc trùc tiÕp sö dông, khai th¸c hoÆc cho thuª c¸c lo¹i bÊt ®éng s¶n t¹i ViÖt Nam, kÓ c¶ bÊt ®éng s¶n cña doanh nghiÖp hoÆc cña c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp, ph¶i nép thuÕ thu nhËp t¹i ViÖt Nam theo LuËt thuÕ ViÖt Nam. VÝ dô 2: Mét ViÖt kiÒu X lµ mét ®èi tîng c tró cña Xing-ga-po së h÷u mét c¨n nhµ t¹i ViÖt Nam vµ sö dông c¨n nhµ ®ã víi môc ®Ých cho thuª. Thu nhËp tõ viÖc cho thuª c¨n nhµ nµy sÏ ph¶i chÞu thuÕ thu nhËp t¹i ViÖt Nam dï r»ng ngêi ®ã kh«ng cã mÆt t¹i ViÖt Nam trong suèt thêi kú tÝnh thuÕ. C¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ bÊt ®éng s¶n nh trªn ®îc nªu t¹i §iÒu kho¶n Thu nhËp tõ bÊt ®éng s¶n (thêng lµ §iÒu 6) cña HiÖp ®Þnh. II. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1. §Þnh nghÜa thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh lµ thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp cña Níc ký kÕt (sau ®©y gäi lµ doanh nghiÖp níc ngoµi) ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i ViÖt Nam, kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thu nhËp ®îc nªu t¹i môc I, vµ c¸c môc tõ môc III ®Õn môc XVII PhÇn B Th«ng t nµy. 2. X¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ 2.1. Trêng hîp doanh nghiÖp níc ngoµi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i ViÖt Nam nhng kh«ng thµnh lËp ph¸p nh©n t¹i ViÖt Nam. Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp níc ngoµi chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i ViÖt Nam nÕu doanh nghiÖp
 5. 5 ®ã cã mét c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam vµ thu nhËp ®ã liªn quan trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn c¬ së thêng tró ®ã. Trong trêng hîp nµy doanh nghiÖp ®ã chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i ViÖt Nam trªn phÇn thu nhËp ph©n bæ cho c¬ së thêng tró ®ã. 2.1.1. §Þnh nghÜa c¬ së thêng tró 2.1.1.1. Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, “c¬ së thêng tró” lµ mét c¬ së kinh doanh cè ®Þnh cña mét doanh nghiÖp, th«ng qua ®ã, doanh nghiÖp thùc hiÖn toµn bé hay mét phÇn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Mét doanh nghiÖp cña Níc ký kÕt ®îc coi lµ cã c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam nÕu héi ®ñ ba ®iÒu kiÖn díi ®©y: a) Duy tr× t¹i ViÖt Nam mét “c¬ së”, vÝ dô nh mét toµ nhµ, mét v¨n phßng hoÆc mét phÇn cña toµ nhµ hay v¨n phßng ®ã, mét ph¬ng tiÖn hoÆc thiÕt bÞ,...; vµ b) C¬ së nµy cã tÝnh chÊt cè ®Þnh, nghÜa lµ ®îc thiÕt lËp t¹i mét ®Þa ®iÓm x¸c ®Þnh vµ/hoÆc ®îc duy tr× thêng xuyªn. TÝnh cè ®Þnh cña c¬ së kinh doanh kh«ng nhÊt thiÕt phô thuéc vµo viÖc c¬ së ®ã ph¶i ®îc g¾n liÒn víi mét vÞ trÝ ®Þa lý cô thÓ trong mét ®é dµi thêi gian nhÊt ®Þnh; vµ c) Doanh nghiÖp tiÕn hµnh toµn bé hoÆc mét phÇn ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua c¬ së nµy. VÝ dô 3: C«ng ty X cña Trung Quèc më mét gian hµng t¹i mét khu chî tÕt cña ViÖt Nam th«ng qua gian hµng nµy c«ng ty X b¸n c¸c hµng ho¸ t¹i héi chî. Khi ®ã, gian hµng nµy sÏ ®îc coi lµ c¬ së thêng tró cña c«ng ty X t¹i ViÖt Nam. 2.1.1.2. Mét doanh nghiÖp cña mét Níc ký kÕt sÏ ®îc coi lµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua mét c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam trong c¸c tr- êng hîp chñ yÕu sau ®©y: a) Doanh nghiÖp ®ã cã t¹i ViÖt Nam: trô së ®iÒu hµnh, chi nh¸nh (nh chi nh¸nh c«ng ty luËt, chi nh¸nh v¨n phßng níc ngoµi, chi nh¸nh c¸c c«ng ty thuèc l¸, chi nh¸nh ng©n hµng,...), v¨n phßng (kÓ c¶ v¨n phßng ®¹i diÖn th¬ng m¹i nÕu cã th¬ng lîng, ký kÕt hîp ®ång th¬ng m¹i), nhµ m¸y, xëng s¶n xuÊt, má, giÕng dÇu hoÆc khÝ, kho giao nhËn hµng ho¸, ®Þa ®iÓm th¨m dß hoÆc khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn, hoÆc cã c¸c thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn phôc vô cho viÖc th¨m dß khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn t¹i ViÖt Nam. VÝ dô 4: Mét nhµ thÇu phô níc ngoµi sö dông ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ vµ nh©n c«ng tham gia vµo ho¹t ®éng khoan th¨m dß dÇu khÝ t¹i ViÖt Nam sÏ ®- îc coi lµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua mét c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam. b) Doanh nghiÖp ®ã cã t¹i ViÖt Nam mét ®Þa ®iÓm x©y dùng, mét c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt hoÆc l¾p r¸p, hoÆc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t liªn quan ®Õn c¸c ®Þa ®iÓm x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt hoÆc l¾p r¸p nãi trªn víi ®iÒu kiÖn c¸c ®Þa ®iÓm, c«ng tr×nh hoÆc c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t ®ã kÐo dµi h¬n 6 th¸ng hoÆc 3 th¸ng (tuú theo tõng HiÖp ®Þnh cô thÓ) t¹i ViÖt Nam.
 6. 6 §Þa ®iÓm, c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc l¾p ®Æt bao gåm ®Þa ®iÓm, c«ng tr×nh x©y dùng nhµ cöa, ®êng x¸, cÇu cèng, l¾p ®Æt ®êng èng, khai quËt, n¹o vÐt s«ng ngßi,... Thêi gian (6 th¸ng hoÆc 3 th¸ng) ®îc tÝnh tõ ngµy nhµ thÇu b¾t ®Çu c«ng viÖc chuÈn bÞ cho c«ng tr×nh x©y dùng t¹i ViÖt Nam, nh thµnh lËp v¨n phßng x©y dùng kÕ ho¹ch thi c«ng, cho ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thiÖn, bµn giao toµn bé t¹i ViÖt Nam kÓ c¶ thêi gian c«ng tr×nh bÞ gi¸n ®o¹n do mäi nguyªn nh©n. C¸c nhµ thÇu phô cña Níc ký kÕt tham gia vµo c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc l¾p ®Æt nªu trªn còng ®îc coi lµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam th«ng qua c¬ së thêng tró nÕu héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn t¹i ®iÓm 2.1.1.1 nªu trªn. Thêi gian thùc hiÖn c«ng tr×nh ®Ó x¸c ®Þnh c¬ së thêng tró cho nhµ thÇu chÝnh bao gåm tæng céng thêi gian thùc hiÖn c¸c phÇn hîp ®ång cña c¸c nhµ thÇu phô vµ thêi gian thùc hiÖn cña nhµ thÇu chÝnh. VÝ dô 5: C«ng ty Z cña NhËt B¶n tróng thÇu x©y dùng mét chiÕc cÇu t¹i ViÖt Nam. Ho¹t ®éng thi c«ng cÇu diÔn ra nh sau: 5 th¸ng thi c«ng x©y dùng trô cÇu do mét nhµ thÇu phô Y ®¶m nhiÖm vµ 3 th¸ng thi c«ng sµn cÇu vµ hoµn thiÖn do nhµ thÇu Z tù thùc hiÖn. Trong trêng hîp nµy, c«ng ty Z ®îc coi lµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam th«ng qua mét c¬ së th- êng tró v× tæng thêi gian thi c«ng cÇu lµ 8 th¸ng (5 th¸ng + 3 th¸ng). c) Doanh nghiÖp ®ã thùc hiÖn viÖc cung cÊp dÞch vô bao gåm c¶ dÞch vô t vÊn ë ViÖt Nam th«ng qua nh©n viªn cña doanh nghiÖp hoÆc mét ®èi tîng kh¸c víi ®iÒu kiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nãi trªn trong mét dù ¸n hoÆc c¸c dù ¸n cã liªn quan, kÐo dµi t¹i ViÖt Nam trong mét kho¶ng thêi gian hay nhiÒu kho¶ng thêi gian gép l¹i qu¸ 183 ngµy trong mçi giai ®o¹n 12 th¸ng. VÝ dô 6: N¨m 2000, h·ng s¶n xuÊt m¸y bay § cña Thuþ §iÓn ký hîp ®ång dÞch vô b¶o dìng m¸y bay víi h·ng Hµng kh«ng ViÖt Nam. Theo hîp ®ång nµy, trong giai ®o¹n 12 th¸ng, h·ng ®· cö c¸c ®oµn chuyªn gia kü thuËt sang ViÖt Nam lµm viÖc víi tæng sè thêi gian cã mÆt t¹i ViÖt Nam 190 ngµy (vît qu¸ thêi h¹n 183 ngµy). Nh vËy, h·ng § ®îc coi lµ cã c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam. d) Doanh nghiÖp ®ã cã t¹i ViÖt Nam mét ®¹i lý m«i giíi, ®¹i lý hoa hång hoÆc bÊt kú mét ®¹i lý nµo kh¸c, nÕu c¸c ®¹i lý ®ã dµnh toµn bé hoÆc ®a phÇn ho¹t ®éng cña m×nh cho doanh nghiÖp ®ã (®¹i lý phô thuéc). VÝ dô 7: C«ng ty V lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam ký hîp ®ång ®¹i lý víi chøc n¨ng lu kho vµ giao s¶n phÈm s¬n cho mét c«ng ty H lµ ®èi tîng c tró cña Anh. Theo quy ®Þnh t¹i hîp ®ång, c«ng ty V kh«ng ®îc phÐp lµm ®¹i lý cho bÊt cø mét nhµ s¶n xuÊt hoÆc ph©n phèi s¬n nµo kh¸c. Trêng hîp nµy, mÆc dï kh«ng cã chøc n¨ng ký kÕt hîp ®ång hoÆc thu tiÒn t¹i ViÖt Nam nh- ng c«ng ty V ®· trë thµnh ®¹i lý phô thuéc kh«ng cßn lµ ®¹i lý ®éc lËp n÷a. Theo quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - Anh (kho¶n 6 §iÒu 5: C¬ së th- êng tró) c«ng ty H ®îc coi lµ cã c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam. e) Doanh nghiÖp ®ã uû quyÒn cho mét ®èi tîng t¹i ViÖt Nam: - ThÈm quyÒn thêng xuyªn th¬ng lîng, ký kÕt hîp ®ång ®øng tªn doanh nghiÖp ®ã; hoÆc
 7. 7 - Kh«ng cã thÈm quyÒn th¬ng lîng, ký kÕt hîp ®ång, nhng cã quyÒn th- êng xuyªn ®¹i diÖn cho doanh nghiÖp ®ã giao hµng ho¸ t¹i ViÖt Nam. 2.1.1.3. Mét doanh nghiÖp níc ngoµi sÏ ®îc coi lµ kh«ng cã c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Doanh nghiÖp ®ã sö dông c¸c ph¬ng tiÖn chØ nh»m môc ®Ých lu kho, trng bµy hµng ho¸ cña doanh nghiÖp; b) Doanh nghiÖp ®ã cã t¹i ViÖt Nam mét kho hµng ho¸ chØ nh»m môc ®Ých lu kho, trng bµy hoÆc ®Ó cho mét doanh nghiÖp kh¸c gia c«ng; c) Doanh nghiÖp ®ã cã t¹i ViÖt Nam mét c¬ së kinh doanh cè ®Þnh chØ nh»m môc ®Ých mua hµng ho¸ hoÆc thu thËp th«ng tin cho doanh nghiÖp; d) Doanh nghiÖp ®ã cã t¹i ViÖt Nam mét c¬ së kinh doanh cè ®Þnh chØ nh»m môc ®Ých tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng chuÈn bÞ hoÆc phô trî cho doanh nghiÖp; 2.1.1.4. Trêng hîp mét ®èi tîng c tró cña níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam kiÓm so¸t hoÆc chÞu sù kiÓm so¸t bëi mét c«ng ty lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam, hoÆc ®ang tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam (cã thÓ th«ng qua c¬ së thêng tró hoÆc díi h×nh thøc kh¸c) sÏ kh«ng lµm cho bÊt kú c«ng ty nµo trë thµnh c¬ së thêng tró cña c«ng ty kia. VÝ dô nh mét doanh nghiÖp níc ngoµi gãp vèn thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc thµnh lËp doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi t¹i ViÖt Nam th× liªn doanh hoÆc doanh nghiÖp 100% vèn nµy sÏ kh«ng ®îc coi lµ c¬ së thêng tró cña doanh nghiÖp níc ngoµi ®ã. 2.1.2. X¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ cña c¬ së thêng tró 2.1.2.1. Trêng hîp c¬ së thêng tró cña doanh nghiÖp níc ngoµi ®îc cÊp phÐp ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam vµ nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p kª khai, viÖc x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ cña c¬ së thêng tró ®îc thùc hiÖn nh c¸c c¬ së kinh doanh lµ ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn luËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo ph¬ng ph¸p kª khai. 2.1.2.2. Trêng hîp c¸c v¨n b¶n híng dÉn ®îc quy ®Þnh cho tõng lo¹i h×nh c¬ së thêng tró (vÝ dô: chi nh¸nh cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam) th× thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¬ng øng. 2.1.2.3. Trêng hîp c¬ së thêng tró cña doanh nghiÖp níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång ®îc ký kÕt gi÷a hä víi tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña c¸c ®iÓm 2.1.2.1 vµ 2.1.2.2 nªu trªn th× thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é thuÕ ¸p dông ®èi víi nhµ thÇu níc ngoµi. 2.1.2.4. Khi x¸c ®Þnh thu nhËp ph©n bæ cña trô së chÝnh cho c¬ së th- êng tró, c¬ së thêng tró sÏ ®îc coi lµ mét doanh nghiÖp ®éc lËp cïng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nh nhau hay t¬ng tù trong c¸c ®iÒu kiÖn nh nhau hay t- ¬ng tù vµ hoµn toµn ®éc lËp víi trô së chÝnh cña c¬ së thêng tró ®ã. C¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi thu nhËp kinh doanh nh trªn ®îc nªu t¹i §iÒu kho¶n C¬ së thêng tró (thêng lµ §iÒu 5) vµ §iÒu kho¶n Thu nhËp kinh doanh (thêng lµ §iÒu 7) cña HiÖp ®Þnh.
 8. 8 2.2. Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i ViÖt Nam th«ng qua viÖc tham gia thµnh lËp ph¸p nh©n t¹i ViÖt Nam. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña luËt ph¸p ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi cã thÓ tiÕn hµnh kinh doanh t¹i ViÖt Nam th«ng qua viÖc thµnh lËp c¸c ph¸p nh©n t¹i ViÖt Nam nh c¸c doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi. Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, c¸c ph¸p nh©n nµy cã nghÜa vô nép thuÕ thu nhËp ®èi víi thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh nh c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh. Trong ®ã, phÇn thu nhËp cña doanh nghiÖp níc ngoµi nhËn ®îc díi h×nh thøc lîi nhuËn ®îc chia cña nhµ ®Çu t hoÆc thu nhËp tõ viÖc chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp (nÕu cã) sÏ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¸c ®iÒu kho¶n t¬ng øng cña HiÖp ®Þnh quy ®Þnh vÒ Thu nhËp tõ l·i cæ phÇn hoÆc Thu nhËp tõ chuyÓn nhîng tµi s¶n. VÝ dô 8: C«ng ty T cña Trung Quèc gãp vèn thµnh lËp c«ng ty liªn doanh X t¹i ViÖt Nam. Thu nhËp liªn doanh X thu ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i nép thuÕ thu nhËp nh bÊt cø ph¸p nh©n ViÖt Nam nµo kh¸c. C¸c kho¶n thu nhËp C«ng ty T nhËn ®îc tõ liªn doanh X, dï cã b¶n chÊt chung lµ thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty T t¹i ViÖt Nam nhng theo HiÖp ®Þnh, sÏ ®îc xö lý vÒ thuÕ theo c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c nhau cña HiÖp ®Þnh (nªu t¹i c¸c môc IV: Thu nhËp tõ tiÒn l·i cæ phÇn, môc V: Thu nhËp lµ l·i tiÒn cho vay, môc VI: Thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn vµ môc VII: Thu nhËp tõ cung cÊp dÞch vô kü thuËt t¹i PhÇn B cña Th«ng t nµy). III. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ 1. §Þnh nghÜa vËn t¶i quèc tÕ Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, vËn t¶i quèc tÕ lµ c¸c ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch b»ng tµu thñy hoÆc m¸y bay (mét sè trêng hîp ®îc quy ®Þnh t¹i tõng HiÖp ®Þnh cô thÓ cã thÓ bao gåm c¶ ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé, ®êng s¾t hoÆc ®êng thñy trong ®Êt liÒn, díi ®©y ®îc gäi chung lµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i) do doanh nghiÖp cña Níc ký kÕt thùc hiÖn, trõ trêng hîp c¸c ho¹t ®éng vËn chuyÓn ®ã chØ diÔn ra gi÷a hai ®Þa ®iÓm cña ViÖt Nam hoÆc cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. VÝ dô 9: Mét doanh nghiÖp NhËt B¶n thùc hiÖn ho¹t ®éng vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ t¹i ViÖt Nam. C¸c ho¹t ®éng vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng hãa sau ®©y cña doanh nghiÖp nµy sÏ ®îc coi lµ ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ: - VËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch tõ mét ®Þa ®iÓm ë ViÖt Nam ®Õn mét ®Þa ®iÓm t¹i NhËt B¶n (kÓ c¶ hµng ho¸, hµnh kh¸ch ®ã tõ H¶i Phßng qua thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ ¤-sa-ka ®Ó ®Õn T«-ky-«); - VËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch tõ mét ®Þa ®iÓm ë ViÖt Nam ®Õn mét ®Þa ®iÓm ngoµi ViÖt Nam (vÝ dô Xing-ga-po); Trêng hîp tµu cña doanh nghiÖp NhËt B¶n nªu trªn vËn chuyÓn hµnh kh¸ch du lÞch theo dÞch vô trän gãi cho hµnh tr×nh thµnh phè Hå ChÝ Minh
 9. 9 -- Xing-ga-po -- H¶i Phßng; tµu khëi hµnh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ cËp c¶ng t¹i Xing-ga-po, toµn bé hµnh kh¸ch sau khi th¨m Xing-ga-po quay trë l¹i tµu ®Ó vÒ H¶i phßng. T¹i Xing-ga-po, con tµu nµy kh«ng nhËn thªm bÊt kú hµnh kh¸ch nµo. Nh vËy, hµnh tr×nh vËn t¶i hµnh kh¸ch trªn ®©y kh«ng ®îc coi lµ vËn t¶i quèc tÕ (mÆc dï h¶i tr×nh cña tµu cã chÆng vËn chuyÓn diÔn ra ngoµi ViÖt Nam nhng ®iÓm xuÊt ph¸t vµ ®iÓm ®Õn cuèi cïng ®Òu ë t¹i ViÖt Nam). 2. X¸c ®Þnh ®èi tîng thùc hëng Tuú theo tõng HiÖp ®Þnh, doanh nghiÖp cña Níc ký kÕt thùc hiÖn ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c tiªu thøc sau: 2.1. Doanh nghiÖp do ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam hoÆc cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam ®iÒu hµnh ; hoÆc 2.2. Doanh nghiÖp cã trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ t¹i ViÖt Nam hoÆc t¹i N- íc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam; víi ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp ®ã së h÷u hoÆc cã quyÒn sö dông toµn bé Ýt nhÊt mét ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ sö dông ph¬ng tiÖn nµy vµo viÖc vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ/hoÆc hµng hãa trong hµnh tr×nh vËn t¶i quèc tÕ (®îc gäi lµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i do doanh nghiÖp ®iÒu hµnh trùc tiÕp). 3. X¸c ®Þnh ph¹m vi ¸p dông Tuú theo quy ®Þnh t¹i tõng HiÖp ®Þnh, thu nhËp tõ ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ cña c¸c ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm 2 trªn ®©y sÏ ®îc miÔn hoÆc gi¶m thuÕ t¹i ViÖt Nam hoÆc t¹i níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. Ph¹m vi ¸p dông miÔn, gi¶m thuÕ t¹i ViÖt Nam ®èi víi doanh nghiÖp cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam bao gåm: 3.1. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ b»ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i do doanh nghiÖp ®iÒu hµnh trùc tiÕp vµ tõ c¸c ho¹t ®éng phô trî ®i liÒn víi ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ nµy, cô thÓ: 3.1.1. Doanh thu tõ ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ b»ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i do chÝnh doanh nghiÖp ®iÒu hµnh trùc tiÕp vµ xuÊt chøng tõ vËn t¶i (xuÊt vÐ, vËn ®¬n hoÆc b¶n lîc khai (manifest) vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸). 3.1.2. Doanh thu tõ viÖc cho thuª mét phÇn ph¬ng tiÖn vËn t¶i (cßn gäi lµ cho thuª chç) hoÆc cho thuª toµn bé ph¬ng tiÖn vËn t¶i theo tõng chuyÕn do chÝnh doanh nghiÖp ®iÒu hµnh trùc tiÕp. VÝ dô 10: H·ng tµu A cña NhËt B¶n nhËn chë hµng ho¸ cña c«ng ty C tõ ViÖt Nam ®i Hµ Lan víi møc cíc phÝ lµ 300 ®« la Mü. H·ng tµu A kh«ng cã tµu ®iÒu hµnh trùc tiÕp mµ thuª chç trªn tµu cña h·ng tµu B cña Th¸i Lan víi møc phÝ lµ 250 ®« la Mü. Ngoµi viÖc chë hµng cho h·ng tµu A nh trªn, h·ng tµu B cßn trùc tiÕp chë hµng cho c¸c kh¸ch hµng kh¸c trªn cïng tuyÕn víi sè c- íc thu ®îc lµ 200 ®« la Mü. Trong trêng hîp nµy: - §èi víi h·ng tµu A: sè tiÒn 300 ®« la Mü thu ®îc tõ viÖc nhËn chë hµng cho C«ng ty C hoÆc sè tiÒn 50 ®« la Mü thu ®îc do chªnh lÖch tõ viÖc nhËn chë hµng cho C«ng ty C vµ thuª chç trªn tµu cña h·ng B ®Òu kh«ng ®îc coi lµ thu nhËp tõ vËn t¶i quèc tÕ b»ng tµu biÓn ®Ó ®îc miÔn gi¶m theo HiÖp
 10. 10 ®Þnh ViÖt Nam - NhËt B¶n do h·ng A kh«ng trùc tiÕp ®iÒu hµnh tµu (mµ chØ mua chç toµn chÆng trªn tµu cña h·ng tµu B) nªn vÉn ph¶i nép ®ñ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - §èi víi h·ng tµu B: sè tiÒn cíc 450 ®« la Mü ®îc coi lµ thu nhËp tõ ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ thuéc diÖn ®îc gi¶m thuÕ theo HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - Th¸i Lan (gi¶m 50% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, cã nghÜa lµ gi¶m 0,5% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trªn 3% thuÕ cíc ph¶i nép). 3.1.3. Doanh thu tõ ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng ho¸ hoÆc hµnh kh¸ch khi tham gia liªn danh khai th¸c tuyÕn vËn t¶i quèc tÕ víi ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp tham gia liªn danh trªn c¬ së ®ãng gãp ph¬ng tiÖn vËn t¶i do chÝnh doanh nghiÖp ®iÒu hµnh trùc tiÕp hoÆc ®ãng gãp chi phÝ cho ho¹t ®éng cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i do liªn danh ®iÒu hµnh trùc tiÕp vµ c¸c bªn sö dông chøng tõ vËn t¶i riªng biÖt. Trong trêng hîp nµy, doanh thu ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chøng tõ vËn t¶i do doanh nghiÖp lµ bªn liªn danh ph¸t hµnh nhng kh«ng vît qu¸ h¹n møc chç trèng cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i mµ doanh nghiÖp ®îc phÐp khai th¸c theo tho¶ thuËn liªn danh. 3.1.4. Doanh thu tõ ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch hoÆc hµng ho¸ do doanh nghiÖp xuÊt chøng tõ vËn t¶i quèc tÕ ®îc chuyªn chë trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i do doanh nghiÖp kh¸c ®iÒu hµnh víi mét trong hai ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) ChÆng vËn chuyÓn ®ã lµ mét phÇn trong hµnh tr×nh vËn chuyÓn quèc tÕ b»ng tµu thuû hoÆc m¸y bay do chÝnh doanh nghiÖp ®iÒu hµnh trùc tiÕp vµ ®îc ghi trong chøng tõ vËn t¶i do chÝnh doanh nghiÖp ph¸t hµnh; VÝ dô 11: Còng víi VÝ dô 10 nªu trªn, H·ng tµu A cña NhËt B¶n nhËn chë hµng ho¸ cña c«ng ty C tõ ViÖt Nam ®i Hµ Lan víi møc cíc phÝ lµ 300 ®« la Mü. Tuy nhiªn, h·ng tµu A cã tµu A1 do h·ng trùc tiÕp ®iÒu hµnh vËn chuyÓn hµng ho¸ chÆng hai tõ Xing-ga-po ®Õn Hµ Lan. ChÆng mét tõ ViÖt Nam ®i Xing-ga-po, h·ng A ph¶i thuª h·ng tµu B cña Th¸i Lan vËn chuyÓn hµng víi chi phÝ lµ 50 ®« la Mü. - §èi víi h·ng tµu A: sè tiÒn 250 ®« la Mü (300 - 50) thu ®îc tõ viÖc trùc tiÕp vËn chuyÓn hµng ho¸ trong vËn t¶i quèc tÕ thuéc diÖn ®îc gi¶m thuÕ theo HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - NhËt B¶n (gi¶m 1% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trªn 3% thuÕ cíc ph¶i nép). - §èi víi h·ng tµu B: sè tiÒn cíc 50 ®« la Mü ®îc coi lµ thu nhËp tõ ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ thuéc diÖn ®îc gi¶m thuÕ theo HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - Th¸i Lan (gi¶m 50% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, cã nghÜa lµ gi¶m 0,5% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trªn 3% thuÕ cíc ph¶i nép). b) ViÖc chuyªn chë ®ã ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së tháa thuËn ho¸n ®æi mét phÇn ph¬ng tiÖn vËn t¶i (®îc gäi lµ ho¸n ®æi chç) do chÝnh doanh nghiÖp ®iÒu hµnh trùc tiÕp ®Ó ®æi l¹i doanh nghiÖp ®îc sö dông mét phÇn t¬ng øng ph¬ng tiÖn vËn t¶i do doanh nghiÖp kh¸c ®iÒu hµnh. Trong trêng hîp nµy, doanh thu ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c chøng tõ vËn t¶i do chÝnh doanh nghiÖp ph¸t hµnh nhng kh«ng vît qu¸ h¹n møc chç trèng mµ doanh nghiÖp ®îc khai th¸c miÔn phÝ trªn ph¬ng tiÖn cña h·ng ®èi t¸c theo tháa thuËn ho¸n ®æi chç.
 11. 11 3.1.5. Thu nhËp tõ viÖc cho thuª ng¾n h¹n (lu) container víi tÝnh chÊt lµ ho¹t ®éng phô kÌm theo ho¹t ®éng cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i do doanh nghiÖp ®iÒu hµnh trùc tiÕp nªu t¹i HiÖp ®Þnh cã quy ®Þnh. TÝnh chÊt ho¹t ®éng phô kÌm theo ho¹t ®éng cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña viÖc cho thuª ng¾n h¹n (lu) container ®îc x¸c ®Þnh lµ container ®i liÒn víi ph¬ng tiÖn vËn t¶i cã vµo c¶ng ViÖt Nam, container ®ang chøa hµng vËn chuyÓn nhËp khÈu vµ phÝ sö dông container ®· ®îc bao gåm trong gi¸ cíc vËn chuyÓn; thu nhËp cho thuª ng¾n h¹n container ph¸t sinh do bªn nhËn hµng lu gi÷ container qu¸ thêi h¹n sö dông miÔn phÝ. 3.1.6. Doanh thu tõ viÖc cho thuª tµu thñy hoÆc m¸y bay trèng (®îc gäi chung lµ thuª tµu trèng) cã tÝnh chÊt phô trî cho ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i do doanh nghiÖp ®iÒu hµnh trùc tiÕp nÕu ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i HiÖp ®Þnh vµ tháa m·n c¶ ba ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®ang ®îc doanh nghiÖp sö dông trong vËn t¶i quèc tÕ; vµ b. Tæng thêi gian cho thuª ng¾n h¬n thêi gian ph¬ng tiÖn ®îc sö dông cho ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ cña chÝnh doanh nghiÖp trong thêi gian 12 th¸ng b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc n¨m d¬ng lÞch; vµ c. Bªn ®i thuª kh«ng ®îc thay ®æi tªn vµ h« hiÖu cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Thuª tµu trèng lµ bªn ®i thuª chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t sù vËn hµnh cña tµu bao gåm hoa tiªu, nh©n lùc, nhiªn liÖu, söa ch÷a, vËn hµnh, phÝ b¶o hiÓm vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó tµu ho¹t ®éng theo c¸c quy ®Þnh vÒ hµng h¶i vµ hµng kh«ng. Bªn cho thuª kh«ng chÞu bÊt kú chi phÝ hay nghÜa vô g× vÒ ho¹t ®éng cña tµu. Doanh thu ®îc nªu t¹i c¸c ®iÓm 3.1.5 vµ 3.1.6 trªn ®©y sÏ kh«ng ®îc coi lµ doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng phô trî ®i liÒn víi ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ ®Ó ¸p dông HiÖp ®Þnh nÕu doanh nghiÖp kh«ng ph¸t sinh c¸c kho¶n doanh thu ®îc nªu t¹i ®iÓm 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 hoÆc 3.1.4. 3.2. Trêng hîp hai hoÆc nhiÒu doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng liªn danh ®Ó t¹o thµnh mét tæ chøc liªn danh hoÆc hîp danh kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n thùc hiÖn ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ b»ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i do tæ chøc liªn danh hoÆc hîp danh ®iÒu hµnh trùc tiÕp vµ chøng tõ vËn t¶i ®îc xuÊt díi tªn cña tæ chøc liªn danh hoÆc hîp danh th× viÖc x¸c ®Þnh ph¹m vi ¸p dông miÔn, gi¶m thuÕ theo HiÖp ®Þnh ®îc thùc hiÖn riªng biÖt cho tõng bªn liªn danh hoÆc hîp danh theo HiÖp ®Þnh ký kÕt gi÷a ViÖt Nam vµ níc n¬i bªn liªn danh hoÆc hîp danh lµ ®èi tîng c tró hoÆc cã trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ. C¨n cø x¸c ®Þnh doanh thu miÔn, gi¶m thuÕ ®îc ¸p dông t¬ng tù nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1 vµ ®îc ph©n bæ theo tû lÖ doanh thu chia cho bªn liªn danh hoÆc hîp danh theo hîp ®ång hoÆc tháa thuËn liªn danh hoÆc hîp danh. VÝ dô 12: Liªn danh hµng kh«ng Sc¨ng-®i-na-via (SAS) cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch quèc tÕ t¹i ViÖt Nam ®i c¸c níc B¾c ¢u. Nh vËy, doanh thu cña h·ng ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam sÏ ®îc ph©n bæ cho c¸c bªn tham gia gãp vèn ®iÒu hµnh liªn danh hµng kh«ng SAS lµ c¸c ®èi tîng c tró t¹i Na- uy, §an M¹ch hoÆc Thôy §iÓn ®Ó ¸p dông theo tõng HiÖp ®Þnh cã liªn quan.
 12. 12 Khi kª khai nghÜa vô thuÕ, c¸c doanh nghiÖp trªn ph¶i h¹ch to¸n riªng c¸c kho¶n thu nhËp ®îc nªu trªn ®Ó ®îc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp phï hîp víi quy ®Þnh vÒ thu nhËp tõ ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ. Trong mäi trêng hîp doanh thu xÐt miÔn, gi¶m thuÕ kh«ng vît qu¸ doanh thu tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ theo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cã liªn quan. Trêng hîp HiÖp ®Þnh (nh HiÖp ®Þnh víi Th¸i Lan vµ Phi-lip-pin) quy ®Þnh chØ gi¶m thuÕ thu nhËp theo mét tû lÖ th× doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ thu nhËp ®èi víi thu nhËp tõ vËn t¶i quèc tÕ theo phÇn tû lÖ kh«ng ®îc gi¶m. Doanh nghiÖp chØ vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch gi÷a hai ®Þa ®iÓm t¹i ViÖt Nam sÏ ph¶i nép thuÕ t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ ViÖt Nam. C¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ vËn t¶i quèc tÕ nh trªn ®îc nªu t¹i §iÒu kho¶n VËn t¶i quèc tÕ (thêng lµ §iÒu 8) cña HiÖp ®Þnh. IV. Thu nhËp tõ tiÒn l·i cæ phÇn 1. §Þnh nghÜa tiÒn l·i cæ phÇn Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, tiÒn l·i cæ phÇn lµ kho¶n tiÒn ®îc trÝch tõ thu nhËp sau thuÕ cña c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn tr¶ cho c¸c cæ ®«ng, kho¶n tiÒn ®îc trÝch tõ thu nhËp sau thuÕ cña doanh nghiÖp liªn doanh, xÝ nghiÖp 100% vèn níc ngoµi tr¶ cho bªn níc ngoµi, thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t (gi¸n tiÕp) ë níc ngoµi (kh«ng kÓ l·i tõ tiÒn cho vay theo quy ®Þnh cña môc V: Thu nhËp lµ l·i tiÒn cho vay PhÇn B cña Th«ng t nµy) cña c¸c ®èi tîng c tró ViÖt Nam, vµ thu nhËp ®îc chia tõ ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp ra níc ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®îc Níc ký kÕt xö lý thuÕ nh l·i cæ phÇn. VÝ dô 13: Doanh nghiÖp S cña ViÖt Nam ®Çu t t¹i c¸c níc X vµ Y víi t×nh h×nh thu nhËp vµ nép thuÕ theo quy ®Þnh cña níc X vµ Y nh sau: STT Níc X Níc Y 1 Thu nhËp tríc thuÕ 100 100 2 ThuÕ thu nhËp 28% 28 28 3 Thu nhËp sau thuÕ 72 72 4 ThuÕ thu nhËp ®èi 14,4 (thuÕ suÊt Kh«ng coi lµ l·i cæ víi tiÒn l·i cæ phÇn 20%) phÇn 5 Thu nhËp thùc nhËn 57,6 72 Nh vËy doanh nghiÖp S, trong ph¹m vi HiÖp ®Þnh víi níc X, ®îc coi lµ cã tiÒn l·i cæ phÇn tõ níc ngoµi lµ 72; trong ph¹m vi HiÖp ®Þnh víi níc Y, kh«ng cã tiÒn l·i cæ phÇn. 2. X¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ
 13. 13 2.1. Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ ®èi víi tiÒn l·i cæ phÇn do mét c«ng ty lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam tr¶ cho mét ®èi tîng c tró cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam theo mét thuÕ suÊt giíi h¹n tuú theo tõng HiÖp ®Þnh (thêng kh«ng qu¸ 15%) víi ®iÒu kiÖn ®èi tîng nhËn lµ ®èi tîng thùc hëng. 2.2 Trêng hîp mét ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam nhËn ®îc tiÒn l·i cæ phÇn cña mét c«ng ty lµ ®èi tîng c tró cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam th× Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam cã quyÒn ®¸nh thuÕ thu nhËp theo nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 nªu trªn, ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ ®èi víi thu nhËp nµy theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ ViÖt Nam; nhng ®ång thêi ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®èi víi kho¶n thu nhËp nµy (quy ®Þnh t¹i PhÇn C: BiÖn ph¸p tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn t¹i ViÖt Nam cña Th«ng t nµy). 2.3. Trêng hîp mét ®èi tîng c tró nhËn ®îc tiÒn l·i cæ phÇn mµ LuËt thuÕ ViÖt Nam kh«ng quy ®Þnh viÖc thu thuÕ thu nhËp ®èi víi lo¹i thu nhËp nµy hoÆc thu thuÕ víi mét møc thuÕ suÊt thÊp h¬n quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh th× ®èi tîng cã thu nhËp sÏ thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ theo c¸c quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ ViÖt Nam. VÝ dô 14: Mét c«ng ty cña Anh ®Çu t 14 triÖu ®« la Mü vµo mét liªn doanh t¹i ViÖt Nam, trong n¨m 2003 ®· ®îc chia vµ chuyÓn mét sè thu nhËp ra níc ngoµi. MÆc dï theo HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - Anh (kho¶n 2.a §iÒu 10: TiÒn l·i cæ phÇn), ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ ®èi víi sè thu nhËp chuyÓn ra níc ngoµi víi thuÕ suÊt 7%. Nhng theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ hiÖn hµnh, ViÖt Nam kh«ng thu thuÕ ®èi víi kho¶n thu nhËp chuyÓn ra níc ngoµi nµy nªn C«ng ty Anh kh«ng ph¶i nép thuÕ ®èi víi sè thu nhËp chuyÓn ra ngoµi nªu trªn. 3. X¸c ®Þnh ®èi tîng thùc hëng Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi tiÒn l·i cæ phÇn chØ ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng thùc hëng lîi Ých cña cæ phÇn - nghÜa lµ c¸c cæ ®«ng. Do ®ã, sÏ kh«ng ¸p dông ®èi víi: 3.1. §èi tîng nhËn kho¶n thanh to¸n tiÒn l·i cæ phÇn nhng kh«ng ph¶i lµ cæ ®«ng. 3.2. TiÒn l·i cæ phÇn do c«ng ty lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam tr¶ cho mét c¬ së thêng tró ®Æt t¹i ViÖt Nam cña mét ®èi tîng c tró cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. VÝ dô 15: Chi nh¸nh ng©n hµng CV lµ chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cña ng©n hµng C cña Ph¸p mua cæ phÇn t¹i mét c«ng ty cæ phÇn cña ViÖt Nam vµ ®îc chia mét kho¶n l·i cæ phÇn. Theo yªu cÇu cña chi nh¸nh CV, kho¶n tiÒn l·i cæ phÇn ®ã ®îc chuyÓn th¼ng cho ng©n hµng C cã trô së chÝnh t¹i Pa-ri. Trong trêng hîp nµy, ngêi thùc hëng tiÒn l·i cæ phÇn lµ chi nh¸nh CV, kh«ng ph¶i ng©n hµng C. Do chi nh¸nh CV lµ mét c¬ së thêng tró cña ng©n hµng C t¹i ViÖt Nam nªn theo quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - Ph¸p (kho¶n 5 §iÒu 10: TiÒn l·i cæ phÇn), c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi tiÒn l·i cæ phÇn sÏ kh«ng ¸p dông ®èi víi ng©n hµng C mµ c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh sÏ ®îc ¸p dông (§iÒu 7: Lîi tøc doanh nghiÖp, HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - Ph¸p).
 14. 14 3.3. TiÒn l·i cæ phÇn do c«ng ty lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam tr¶ cho mét c¬ së thêng tró cña mét c«ng ty kh¸c cña ViÖt Nam ®Æt t¹i Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. VÝ dô 16: Ng©n hµng V cña ViÖt Nam cã mét chi nh¸nh VC t¹i níc L lµ Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. Theo luËt cña níc L, chi nh¸nh VC ®îc coi lµ mét c¬ së thêng tró cña ng©n hµng V t¹i níc ®ã. Chi nh¸nh VC mua cæ phÇn cña mét c«ng ty t¹i ViÖt Nam vµ ®îc chia l·i cæ phÇn. Trong trêng hîp nµy, c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi tiÒn l·i cæ phÇn t¹i HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - L sÏ kh«ng ®îc ¸p dông. C¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ tiÒn l·i cæ phÇn nh trªn ®îc nªu t¹i §iÒu kho¶n TiÒn l·i cæ phÇn (thêng lµ §iÒu 10) cña HiÖp ®Þnh.
 15. 15 V. Thu nhËp lµ l·i tiÒn cho vay 1. §Þnh nghÜa l·i tiÒn cho vay Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, "l·i tiÒn cho vay" lµ thu nhËp tõ c¸c kho¶n cho vay díi bÊt kú d¹ng nµo, cã hoÆc kh«ng ®îc ®¶m b¶o b»ng thÕ chÊp vµ cã hoÆc kh«ng cã quyÒn ®îc hëng lîi tøc cña ngêi ®i vay, vµ ®Æc biÖt lµ kho¶n thu nhËp tõ chøng kho¸n cña ChÝnh phñ vµ thu nhËp tõ tr¸i phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu th«ng thêng, bao gåm c¶ tiÒn thëng vµ gi¶i thëng ®i liÒn víi c¸c chøng kho¸n, tr¸i phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu th«ng thêng ®ã. 2. X¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ 2.1. Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ ®èi víi l·i tõ tiÒn cho vay ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam tr¶ cho mét ®èi tîng c tró cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam theo mét thuÕ suÊt giíi h¹n (thêng kh«ng qu¸ 10%) tuú theo tõng HiÖp ®Þnh, víi ®iÒu kiÖn ®èi tîng nhËn lµ ®èi tîng thùc hëng. L·i tõ tiÒn cho vay ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam lµ c¸c kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay do bÊt cø mét ®èi tîng c tró nµo cña ViÖt Nam chÞu vµ ph¶i tr¶, kÓ c¶ c¸c kho¶n l·i ®îc chÞu vµ ph¶i tr¶ bëi ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ViÖt Nam hoÆc c¸c c¬ së thêng tró hoÆc c¬ së cè ®Þnh cña mét ®èi tîng c tró níc ngoµi cã t¹i ViÖt Nam. VÝ dô 17: Chi nh¸nh ng©n hµng QT lµ chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cña ng©n hµng Q cña Th¸i Lan chi tr¶ cho ng©n hµng Q mét kho¶n l·i tiÒn vay. Do chi nh¸nh QT lµ mét c¬ së thêng tró cña ng©n hµng Q t¹i ViÖt Nam, nªn theo quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - Th¸i Lan, kho¶n tiÒn l·i nµy coi nh ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam vµ ph¶i nép thuÕ t¹i ViÖt Nam víi møc thuÕ suÊt 10% (kho¶n 2.a §iÒu 11: L·i tiÒn cho vay). Møc thuÕ suÊt nµy còng b»ng víi møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh cña ViÖt Nam. Do ®ã, ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ t¹i nguån víi møc thuÕ suÊt 10%. 2.2. Trêng hîp mét ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam nhËn ®îc l·i tõ tiÒn cho vay ph¸t sinh t¹i Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam th× Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam cã quyÒn ®¸nh thuÕ t¹i nguån thu nhËp ®ã theo nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 nªu trªn vµ ViÖt Nam còng cã quyÒn thu thuÕ ®èi víi thu nhËp nµy theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ ViÖt Nam, nhng ®ång thêi ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®èi víi kho¶n thu nhËp nµy (quy ®Þnh t¹i PhÇn C: BiÖn ph¸p tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn t¹i ViÖt Nam cña Th«ng t nµy). 2.3. Trêng hîp LuËt thuÕ ViÖt Nam kh«ng quy ®Þnh viÖc thu thuÕ thu nhËp ®èi víi lo¹i thu nhËp nµy hoÆc thu thuÕ víi mét møc thuÕ suÊt thÊp h¬n quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh th× ®èi tîng cã thu nhËp sÏ thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ theo c¸c quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ ViÖt Nam. VÝ dô 18: Còng víi vÝ dô 17 nh trªn, nhng gi¶ sö kho¶n tiÒn l·i do cho vay vèn ®îc chi tr¶ cho mét ®èi tîng c tró lµ c¸ nh©n ë Th¸i Lan. MÆc dï theo HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - Th¸i Lan (kho¶n 2.b §iÒu 11: L·i tõ tiÒn cho vay), ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ ®èi víi kho¶n tiÒn l·i nµy víi thuÕ suÊt 15%. Nhng theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh cña ViÖt Nam, møc thuÕ
 16. 16 suÊt ¸p dông lµ 10%. Do ®ã, ViÖt Nam chØ thu thuÕ víi møc thuÕ suÊt 10% thay v× 15%. 3. X¸c ®Þnh ®èi tîng thùc hëng Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi thu nhËp lµ l·i tõ tiÒn cho vay chØ ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng thùc hëng c¸c kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay ®ã - nghÜa lµ ngêi cho vay. Do ®ã, sÏ kh«ng ¸p dông ®èi víi: 3.1. §èi tîng nhËn kho¶n thanh to¸n l·i tõ tiÒn cho vay nhng kh«ng ph¶i lµ ngêi cho vay. VÝ dô 19: Mét c«ng ty ViÖt Nam tr¶ l·i tiÒn vay cho ng©n hµng C cña Th¸i Lan. Theo yªu cÇu cña ng©n hµng nµy, sè l·i tiÒn vay nµy ®îc chuyÓn cho ng©n hµng P cña Ph¸p cã trô së chÝnh t¹i Pa-ri. Trong trêng hîp nµy, ngêi thùc hëng tiÒn l·i lµ ng©n hµng C cña Th¸i Lan, kh«ng ph¶i ng©n hµng P cña Ph¸p. Do ®ã, ng©n hµng P kh«ng cã quyÒn yªu cÇu ¸p dông c¸c quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh ViÖt - Ph¸p ®èi víi kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay nµy. 3.2. L·i tõ tiÒn cho vay ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam tr¶ cho mét c¬ së thêng tró ®Æt t¹i ViÖt Nam cña mét ®èi tîng c tró cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. 3.3. L·i tõ tiÒn cho vay ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam tr¶ cho mét c¬ së thêng tró cña mét c«ng ty kh¸c cña ViÖt Nam ®Æt t¹i Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. VÝ dô 20: Ng©n hµng V cña ViÖt Nam cã mét chi nh¸nh VC t¹i níc L lµ Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. Theo luËt cña níc L, chi nh¸nh VC ®îc coi lµ mét c¬ së thêng tró cña Ng©n hµng V t¹i níc ®ã. Chi nh¸nh VC cho mét c«ng ty t¹i ViÖt Nam vay tiÒn vµ nhËn ®îc kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay. Trong tr- êng hîp nµy, c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi l·i tõ tiÒn cho vay t¹i HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - L sÏ kh«ng ®îc ¸p dông. C¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ l·i tõ tiÒn cho vay nh trªn ®îc nªu t¹i §iÒu kho¶n L·i tiÒn cho vay (thêng lµ §iÒu 11) cña HiÖp ®Þnh. VI. Thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn §Þnh nghÜa tiÒn b¶n quyÒn Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, tiÒn b¶n quyÒn lµ c¸c kho¶n tiÒn tr¶ cho viÖc sö dông hoÆc cã quyÒn sö dông: 1.1. B¶n quyÒn t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ thuËt hoÆc khoa häc, kÓ c¶ c¸c lo¹i phim ®iÖn ¶nh vµ c¸c lo¹i b¨ng hoÆc ®Üa sö dông trong ph¸t thanh hoÆc truyÒn h×nh; 1.2. B»ng ph¸t minh, s¸ng chÕ; 1.3. Nh·n hiÖu th¬ng m¹i; 1.4. ThiÕt kÕ, mÉu, ®å ¸n, c«ng thøc hoÆc quy tr×nh bÝ mËt; 1.5. PhÇn mÒm m¸y tÝnh; 1.6. ThiÕt bÞ c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ khoa häc;
 17. 17 1.7. Th«ng tin liªn quan ®Õn kinh nghiÖm c«ng nghiÖp, khoa häc vµ th- ¬ng m¹i. 2. X¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ 2.1. Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ ®èi víi tiÒn b¶n quyÒn ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam tr¶ cho mét ®èi tîng c tró cña níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam theo thuÕ suÊt giíi h¹n (thêng kh«ng qu¸ 10%) tuú theo tõng HiÖp ®Þnh, víi ®iÒu kiÖn ®èi tîng nhËn lµ ®èi tîng thùc hëng. TiÒn b¶n quyÒn ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam lµ c¸c kho¶n tiÒn b¶n quyÒn do bÊt cø mét ®èi tîng c tró nµo cña ViÖt Nam chÞu vµ ph¶i tr¶, kÓ c¶ c¸c kho¶n tiÒn b¶n quyÒn ®îc chÞu vµ ph¶i tr¶ bëi ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ViÖt Nam hoÆc c¸c c¬ së thêng tró hoÆc c¬ së cè ®Þnh mµ mét ®èi tîng c tró níc ngoµi cã t¹i ViÖt Nam. 2.2 Trêng hîp mét ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam nhËn ®îc tiÒn b¶n quyÒn ph¸t sinh t¹i Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam th× Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam cã quyÒn ®¸nh thuÕ thu nhËp theo nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 nªu trªn, ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ ®èi víi thu nhËp nµy theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ ViÖt Nam; nhng ®ång thêi ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®èi víi kho¶n thu nhËp nµy (quy ®Þnh t¹i PhÇn C: BiÖn ph¸p tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn t¹i ViÖt Nam cña Th«ng t nµy). VÝ dô 21: Mét liªn doanh pha chÕ dÇu nhên t¹i ViÖt Nam ký kÕt hîp ®ång víi mét c«ng ty cña Hµn Quèc trong ®ã quy ®Þnh c«ng ty nµy chuyÓn giao cho liªn doanh ViÖt Nam c«ng thøc pha dÇu nhên cña c«ng ty Hµn Quèc trong vßng 20 n¨m. Khi liªn doanh ViÖt Nam tr¶ tiÒn b¶n quyÒn cho c«ng ty Hµn Quèc, theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ ViÖt Nam, liªn doanh ph¶i khÊu trõ thuÕ trªn tiÒn b¶n quyÒn lµ 10% tæng sè tiÒn b¶n quyÒn ®Ó nép ng©n s¸ch. Tuy nhiªn c¨n cø HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - Hµn Quèc (kho¶n 2.a §iÒu 12: TiÒn b¶n quyÒn), liªn doanh chØ ph¶i khÊu trõ theo møc 5% thay v× 10%. 2.3. Trêng hîp LuËt thuÕ ViÖt Nam kh«ng quy ®Þnh thu thuÕ thu nhËp ®èi víi lo¹i thu nhËp nµy hoÆc thu thuÕ víi mét møc thuÕ suÊt thÊp h¬n quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh th× ®èi tîng cã thu nhËp sÏ thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ theo c¸c quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ ViÖt Nam. VÝ dô 22: Gi¶ sö víi vÝ dô 21 nªu trªn, c«ng ty Hµn Quèc gãp vèn vµo c«ng ty liªn doanh t¹i ViÖt Nam b»ng quyÒn sö dông c«ng thøc pha chÕ dÇu nhên trong vßng 20 n¨m. Theo HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - Hµn Quèc (kho¶n 2.a §iÒu 12: TiÒn b¶n quyÒn), ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ b¶n quyÒn ®èi víi c«ng ty Hµn Quèc do viÖc chuyÓn quyÒn sö dông c«ng thøc pha chÕ dÇu nhên thµnh vèn tiÒn tÖ víi møc thuÕ suÊt 5%. Tuy nhiªn, theo quy ®Þnh cña LuËt ph¸p ViÖt Nam, (§iÓm 2, §iÒu 81: ChuyÓn giao c«ng nghÖ vµ gãp vèn b»ng c«ng nghÖ, NghÞ ®Þnh 24/2000/N§-CP ngµy 31/07/2000 quy ®Þnh thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ §iÒu 1 NghÞ ®Þnh 27/2003/N§- CP ngµy 19/3/2003 söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña NghÞ ®Þnh 24/2000/ N§-CP ngµy 31/07/2000), c«ng ty Hµn Quèc ®îc miÔn thuÕ. 3. X¸c ®Þnh ®èi tîng thùc hëng Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi tiÒn b¶n quyÒn chØ ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng thùc hëng thu nhËp b¶n quyÒn -
 18. 18 nghÜa lµ ngêi cã quyÒn së h÷u, sö dông vµ khai th¸c b¶n quyÒn. Do ®ã, sÏ kh«ng ¸p dông ®èi víi: 3.1. §èi tîng nhËn kho¶n thanh to¸n tiÒn b¶n quyÒn nhng kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng cã quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông vµ quyÒn khai th¸c b¶n quyÒn; hoÆc 3.2. TiÒn b¶n quyÒn ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam liªn quan trùc tiÕp ®Õn mét c¬ së thêng tró ®Æt t¹i ViÖt Nam cña ®èi tîng thùc hëng lµ mét ®èi tîng c tró cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam; hoÆc 3.3. TiÒn b¶n quyÒn ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam tr¶ cho mét c¬ së thêng tró cña mét c«ng ty kh¸c cña ViÖt Nam ®Æt t¹i Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. VÝ dô 23: Mét chi nh¸nh cña c«ng ty thuèc l¸ Anh t¹i ViÖt Nam cho phÐp mét c«ng ty ViÖt Nam sö dông c«ng thøc vµ nh·n hiÖu th¬ng m¹i cña c«ng ty thuèc l¸ Anh trong c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ViÖt Nam víi ®iÒu kiÖn chi nh¸nh kiÓm tra vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh sö dông. Trong trêng hîp nµy, tiÒn b¶n quyÒn tõ viÖc sö dông c«ng thøc vµ nh·n hiÖu th¬ng m¹i cña c«ng ty thuèc l¸ Anh liªn quan trùc tiÕp ®Õn chi nh¸nh. Do chi nh¸nh lµ c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam cña c«ng ty thuèc l¸ Anh, nªn theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - Anh (kho¶n 4 §iÒu 12: TiÒn b¶n quyÒn), ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ ®èi víi thu nhËp nµy nh ®èi víi thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh (§iÒu 7: Lîi tøc doanh nghiÖp cña HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - Anh). C¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn nh trªn ®îc nªu t¹i §iÒu kho¶n TiÒn b¶n quyÒn (thêng lµ §iÒu 12) cña HiÖp ®Þnh. VII. Thu nhËp tõ cung cÊp dÞch vô kü thuËt 1. §Þnh nghÜa phÝ dÞch vô kü thuËt Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, phÝ dÞch vô kü thuËt lµ c¸c kho¶n thanh to¸n ë bÊt cø d¹ng nµo tr¶ cho bÊt kú ®èi tîng nµo, kh«ng ph¶i lµ ngêi lµm c«ng cho ®èi tîng tr¶ tiÒn, ®èi víi bÊt kú c¸c dÞch vô nµo mang tÝnh chÊt kü thuËt, qu¶n lý hoÆc t vÊn. 2. X¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ 2.1. Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ ®èi víi phÝ dÞch vô kü thuËt ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam tr¶ cho mét ®èi tîng c tró cña níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam theo thuÕ suÊt giíi h¹n (thêng kh«ng qu¸ 10%) tuú theo tõng HiÖp ®Þnh, víi ®iÒu kiÖn ®èi tîng nhËn lµ ®èi tîng thùc hëng. PhÝ dÞch vô kü thuËt ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam lµ c¸c kho¶n thanh to¸n díi bÊt kú d¹ng nµo do mét ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam chÞu vµ ph¶i tr¶, kÓ c¶ c¸c kho¶n phÝ dÞch vô kü thuËt ®îc chÞu vµ ph¶i tr¶ bëi ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ViÖt Nam hoÆc c¸c c¬ së thêng tró hoÆc c¬ së cè ®Þnh mµ mét ®èi tîng c tró níc ngoµi cã t¹i ViÖt Nam. VÝ dô 24: C«ng ty X lµ ®èi tîng c tró t¹i ViÖt Nam chuyªn s¶n xuÊt hoa qu¶ ®ãng hép. §Ó më réng thÞ trêng tiªu thô hµng hãa sang Ch©u ¢u, c«ng
 19. 19 ty X ®· thuª c«ng ty M t¹i §øc t vÊn ph¸p lý vÒ thñ tôc më chi nh¸nh hoÆc t×m ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm. DÞch vô t vÊn nµy ®îc thùc hiÖn t¹i §øc vµ c«ng ty M kh«ng cã c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam. Trong trêng hîp nµy, khi tr¶ tiÒn phÝ dÞch vô cho c«ng ty M, c«ng ty X cã nghÜa vô khÊu trõ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi thuÕ suÊt kh«ng qu¸ 7,5% theo HiÖp ®Þnh ViÖt Nam - §øc (kho¶n 1.b §iÒu 12:TiÒn b¶n quyÒn vµ phÝ dÞch vô kü thuËt). 2.2. Trêng hîp mét ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam nhËn ®îc phÝ dÞch vô kü thuËt ph¸t sinh t¹i Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam th× Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam cã quyÒn ®¸nh thuÕ thu nhËp theo nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 nªu trªn, ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ ®èi víi thu nhËp nµy theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ ViÖt Nam; nhng ®ång thêi ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®èi víi kho¶n thu nhËp nµy (quy ®Þnh t¹i PhÇn C: BiÖn ph¸p tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn t¹i ViÖt Nam cña Th«ng t nµy). C¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi thu nhËp lµ phÝ dÞch vô kü thuËt nh trªn ®îc nªu t¹i §iÒu kho¶n PhÝ dÞch vô kü thuËt (thêng lµ §iÒu 13) cña HiÖp ®Þnh.
 20. 20 VIII. Thu nhËp tõ chuyÓn nhîng tµi s¶n 1. §Þnh nghÜa thu nhËp tõ chuyÓn nhîng tµi s¶n Thu nhËp tõ chuyÓn nhîng tµi s¶n lµ thu nhËp díi mäi h×nh thøc tõ viÖc b¸n, chuyÓn nhîng (toµn bé hoÆc mét phÇn) hoÆc trao ®æi tµi s¶n vµ quyÒn ®èi víi tµi s¶n; kÓ c¶ trêng hîp ®a tµi s¶n vµo mét c¬ së kinh doanh ®Ó ®æi lÊy c¸c quyÒn t¹i c¬ së kinh doanh ®ã. 2. X¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ 2.1. Thu nhËp tõ chuyÓn nhîng bÊt ®éng s¶n t¹i ViÖt Nam Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ ViÖt Nam ®èi víi thu nhËp tõ viÖc chuyÓn nh- îng bÊt ®éng s¶n t¹i ViÖt Nam cña mét ®èi tîng c tró cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. VÝ dô 25: H·ng khai th¸c dÇu má cña Ph¸p chuyÓn nhîng quyÒn khai th¸c dÇu má t¹i mét ®Þa ®iÓm trªn vïng biÓn ViÖt Nam, thu nhËp nhËn ®îc sÏ ph¶i nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh t¹i luËt ph¸p cña ViÖt Nam. 2.2. Thu nhËp tõ chuyÓn nhîng ®éng s¶n lµ tµi s¶n kinh doanh cña mét c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ ViÖt Nam ®èi víi thu nhËp tõ viÖc chuyÓn nh- îng tµi s¶n kinh doanh cña c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam cña mét ®èi tîng c tró cña Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam. VÝ dô 26: Chi nh¸nh ng©n hµng C cña níc P (lµ níc ®· ký HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam) ho¹t ®éng t¹i Hµ Néi. N¨m 2004, chi nh¸nh ngõng ho¹t ®éng vµ b¸n toµn bé thiÕt bÞ vµ tµi s¶n ®· sö dông cho môc ®Ých kinh doanh cña chi nh¸nh. Thu nhËp thu ®îc tõ viÖc chuyÓn nhîng trªn sÏ ph¶i kª khai nép thuÕ (sau khi trõ ®i gi¸ trÞ cßn l¹i cña thiÕt bÞ vµ tµi s¶n) theo thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 28%. 2.3. Thu nhËp tõ chuyÓn nhîng tµu thuû, thuyÒn, m¸y bay ho¹t ®éng trong vËn t¶i quèc tÕ Theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, thu nhËp tõ chuyÓn nhîng tµu thuû, thuyÒn, m¸y bay ho¹t ®éng trong vËn t¶i quèc tÕ (theo ®Þnh nghÜa t¹i ®iÓm 1 môc III PhÇn B: ThuÕ ®èi víi c¸c lo¹i thu nhËp cña Th«ng t nµy) do doanh nghiÖp vËn t¶i quèc tÕ cña níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam ®iÒu hµnh kh«ng ph¶i nép thuÕ t¹i ViÖt Nam. 2.4. Thu nhËp tõ chuyÓn nhîng vèn cña c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi Trong phÇn lín c¸c HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc ®Òu cã quy ®Þnh theo ®ã, ViÖt Nam cã quyÒn thu thuÕ thu nhËp trong trêng hîp bªn níc ngoµi chuyÓn nhîng vèn trong c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t Níc ngoµi vµ thu ®îc lîi nhuËn lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ chuyÓn nhîng víi gi¸ trÞ gèc. 2.5. C¸c trêng hîp chuyÓn nhîng tµi s¶n kh¸c t¹i ViÖt Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản