Thông tư 134/1999/TT-BNN-QLN

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
15
download

Thông tư 134/1999/TT-BNN-QLN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 134/1999/TT-BNN-QLN về việc tổ chức thực hiện kiên cố kênh mương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 134/1999/TT-BNN-QLN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 134/1999/TT-BNN-QLN Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 1999 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 134/1999/TT-BNN- QLN NGÀY 25 TAHNGS 9 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C T CH C TH C HI N KIÊN C KÊNH MƯƠNG Căn c Pháp l nh Khai thác và B o v công trình thu l i ư c U ban Thư ng v Qu c h i ban hành ngày 31 tháng 8 năm 1994; Căn c Ngh quy t s 08/1999/NQ-CP ngày 9 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v gi i pháp i u hành th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 1999; Căn c Thông tư c a B Tài chính s 94/1999/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 1999 hư ng d n vi c s d ng thu s d ng t nông nghi p, thu l i phí và các ngu n thu khác th c hi n kiên c kênh mương; B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn hư ng d n m t s n i dung các a phương th c hi n ch trương kiên c kênh mương c a Chính ph . I- I TƯ NG VÀ M C TIÊU C A VI C KIÊN C KÊNH MƯƠNG 1. M c tiêu: Vi c kiên c là nh m m b o cho các c p kênh chuy n lưu lư ng và t cao trình m c nư c thi t k . Nh v y, các h thu nông k c cũ và m i s ư c hoàn ch nh ng b thông su t t u m i n m t ru ng, t ó s nâng cao năng su t tư i, ti t ki m nư c, ti t ki m t xây d ng, ti t ki m i n, gi m chi phí qu n lý khai thác và kéo dài tu i th công trình. 2. i tư ng ưu tiên: 1) Vùng khan hi m nư c, công trình u m i là tr m bơm, h ch a, p dâng. 2) Các tuy n kênh n i, t cát th m l n. Kênh qua vùng t x u không n nh, vùng ven ô, vùng bán sơn a, vùng núi có a hình ph c t p. 3. Các i tư ng chưa ưa vào k ho ch kiên c hoá kênh mương l n này: 1) H th ng kênh tiêu và nh ng kênh tư i tiêu k t h p. 2) H th ng tư i b ng kênh chìm có nh hư ng tri u.
  2. 3) Kênh tư i ho c các o n kênh tư i c a các h th ng có ngu n nư c tương ib o m, m t c t kênh ang n nh. 4) Các kênh tư i vùng ng b ng ph trách tư i cho di n tích nh hơn 10 n 20 ha. II- CÁC NGU N V N U TƯ KIÊN C KÊNH MƯƠNG 1. Phân lo i kênh: Căn c vào kh năng u tư và yêu c u k thu t, các kênh thu c i tư ng kiên c ư c phân lo i như sau: - Lo i I: Kênh tr c chính c a nh ng h th ng l n ng b ng và m t s h th ng quan tr ng mi n núi. - Lo i II: Kênh liên huy n, liên xã. - Lo i III: Kênh mương liên thôn, n i ng. 2. Ngu n v n u tư: 1) Kênh lo i I: a) i v i kênh chính thu c các d án ang ư c tri n khai, ngu n v n ư c quy nh trong văn b n phê duy t d án. b) i v i các kênh không thu c các d án ang ư c tri n khai thì kinh phí u tư l y t ngu n v n Trung ương u tư xây d ng cơ b n thu l i hàng năm do U ban nhân dân t nh qu n lý. 2) Kênh lo i II: a) i v i ng b ng: Kinh phí u tư g m thu s d ng t nông nghi p, thu l i phí và vay v n tín d ng ưu ãi do U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh phân b . b) i v i mi n núi: * Nh ng kênh n m trong d án ang tri n khai, ngu n v n u tư ư c quy nh trong văn b n phê duy t d án. * Nh ng kênh không n m trong d án ang tri n khai, ngu n v n l y t ngân sách u tư cho thu l i hàng năm do a phương qu n lý v i m c t i thi u b ng 50%. Ph n còn l i vay v n tín d ng ưu ãi do U ban nhân dân t nh phân b . 3) Kênh lo i III: a) i v i ng b ng: Kinh phí u tư do dân óng góp, ngân sách t nh, thành ph h tr . M c h tr t i thi u b ng 40% giá thành xây d ng, ch y u là xi măng s t thép và
  3. các v t tư thi t b dân không s n xu t ư c. rút ng n th i gian hoàn thành k ho ch có th ngh U ban nhân dân t nh phân b vay v n tín d ng ưu ãi. b) i v i mi n núi: Kinh phí u tư do dân óng góp lao ng và v n h tr thu l i nh c a ngân sách Trung ương. M c h tr không quá 70% giá thành xây d ng. rút ng n th i gian hoàn thành k ho ch có th ngh t nh phân vay v n ưu ãi. Vi c huy ng và s d ng các ngu n v n th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 3. Nh ng quy nh v i u ki n vay v n tín d ng ưu ãi. 1) Ch u tư: - Công ty Khai thác công trình thu l i là Ch u tư ư c vay kiên c hoá nh ng kênh lo i II. - H p tác xã d ch v nư c cơ s (h p tác xã dùng nư c, i th y nông c a HTX) ho c U ban nhân dân xã là Ch u tư ư c vay kiên c nh ng tuy n kênh lo i III. 2) i u ki n ư c vay: - Ngu n v n vay ch kiên c kênh - Có d án và án k thu t ư c c p có thNm quy n duy t theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, trong ó ph i nêu rõ ti n và bi n pháp th c hi n. - i v i các kênh lo i III, ph i thành l p t ch c qu n lý th c hi n k ho ch kiên c kênh ngay t u và sau ó ti p t c duy tu, b o dư ng, qu n lý khai thác nh m gi gìn và phát huy hi u qu lâu dài c a h th ng kênh mương ã kiên c . 3) Th i h n vay, tr : - Vay trong 15 năm, ân h n 5 năm. 4) Qu n lý v n: - Công ty khai thác công trình thu l i là ch u tư qu n lýv n theo i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/CP c a Chính ph và các pháp lu t khác có liên quan. - H p tác xã d ch v nư c là ch u tư qu n lý v n theo quy ch c a Chính ph quy nh s d ng v n óng góp c a dân và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v u tư và xây d ng có liên quan. III- CÁC YÊU C U K THU T 1. V quy ho ch.
  4. i v i kênh lo i I, th c hi n theo úng quy ho ch h th ng công trình thu l i ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i kênh lo i II và lo i III c n lưu ý nh ng v n cơ b n sau: - Trên cơ s h th ng công trình ã có, khi l a ch n tuy n kênh và kiên c có th căn c vào nh ng t n t i ã b c l trong quá trình qu n lý khai thác xem xét i u ch nh di n tích tư i ho c n n tuy n kênh cho phù h p v i th c t . i v i mi n núi c n quan tâm tránh ho c h n ch n m c th p nh t t n th t do lũ quét ho c l t á gây ra. - Tuy n kênh ư c kiên c s có tu i th lâu dài hàng ch c năm, do v y tránh mâu th n trong tương lai c n k t h p v i quy ho ch phân vùng tr ng tr t, hư ng phát tri n cơ gi i hoá nông nghi p, quy ho ch giao thông và c bi t là quy ho ch phát tri n nông thôn m i. 2. V l p d án: Công ty KTCTTL ch u trách nhi m l p d án cho các vùng trong h th ng công trình thu l i trình c p có thNm quy n phê duy t. H th ng nh trong ph m vi m t huy n s l p m t d án, h th ng l n có th phân chia ra m i tr m huy n l p m t d án. Vùng ngoài h th ng do phòng Nông nghi p và PTNT huy n ch u trách nhi m l p d án... N i dung d án ph i bao g m các thành ph n chính: s lư ng kênh ư c kiên c , hình th c và k t c u công trình, kh i lư ng và kinh phí, ngu n v n huy ng và v n vay, k ho ch tr n , giám sát thi công và nghi m thu bàn giao, t ch c qu n lý. D án l p xong s ti n hành trình duy t như hư ng d n trong ph n IV c a văn b n này. Trên cơ s d án ư c duy t s phân giao Công ty Khai thác CTTL ho c huy n (vùng ngoài h th ng) ch u trách nhi m kiên c các kênh lo i II, U ban nhân dân xã ch u trách nhi m kiên c các kênh lo i III. Làm như v y t t c các kênh u ph i theo m t quy ho ch th ng nh t c a h th ng công trình thu l i. i v i mi n núi d án phân chia úng kênh lo i II và lo i III là r t quan tr ng, có nh hư ng quy t nh n vi c cân i các ngu n v n u tư và t ch c qu n lý khai thác sau này. 3. V thi t k . Vi c thi t k nh ng lo i kênh này không òi h i k thu t ph c t p, nhưng vì s lư ng nhi u, tr i r ng trên nh ng a bàn khác bi t nhau và t ng m c u tư l n. t m c tiêu ti t ki m nư c, ti t ki m t, tu i th cao, giá thành h , khi thi t k c n cân nh c v n d ng nh ng n i dung sau: - L a ch n hình d ng m t c t và k t c u công trình cho phù h p v i th c t c a t ng a phương. Hi n t i ã t ng k t ư c kênh lát t m bê tông mái m = 1 có giá thành th p nh t, ti p ó là kênh g ch, á xây và bê tông l p ghép. + Kênh lát t m bê tông thì t l chi m t cao. + Kênh xây b ng g ch, á giá thành h .
  5. + Kênh bê tông l p ghép giá thành t, nhưng tu i th cao, thi công nhanh, t l chi m t th p và khi c n có th di chuy n i nơi khác ư c. - Khi cân nh c l a ch n phương án, c n xem xét k kh năng óng góp c a dân s d ng v t li u và l c lư ng thi công a phương. - i v i mi n núi tuy n kênh tư i thư ng i men theo sư n i núi nên khi thi t k c n c bi t quan tâm n vi c thoát lũ, nh ng o n vư t su i ph i l a ch n phương án gi a xi phông và c u máng tránh lũ, nh ng o n kênh chìm ph i có n p ho c t ng ng m tránh t á b i l p. Kênh i qua vùng hi m tr , ít ngư i qua l i c n l a ch n hình th c k t c u và v t li u có b n v ng cao. - Trong quá trình thi t k kênh ph i lưu ý k t h p ch t ch v i vi c phát tri n giao thông nông thôn. - Thi t k kênh c a xã n m trong h th ng thu nông do Công ty KTCTTL ch u trách nhi m, ngoài h th ng thu nông do Phòng Nông nghi p và TPNT huy n ch u trách nhi m. ây là công trình k thu t ph i do cán b chuyên ngành thu l i ư c ào t o, t p hu n, m ương thi t k . 4. V qu n lý thi công và nghi m thu bàn giao. Ch u tư ph i t ch c giám sát ch t ch trong quá trình thi công - Kênh do Công ty KTCTTL làm ch u tư thì Công ty ph i t ch c giám sát. - Kênh do H p tác xã d ch v nư c làm ch u tư thì H p tác xã d ch v nư c ph i t ch c l c lư ng ki m tra, giám sát ch t ch , b o dư ng công trình úng quy ph m k thu t, nghi m thu bàn giao và sau ó ti p t c qu n lý khai thác lâu dài. Các a phương ph i t ch c b i dư ng nghi p v chuyên môn cho cán b giám sát thi công m b o ch t lư ng công trình. 5. V t ch c qu n lý khai thác; Song song v i vi c khôi ph c l i và kiên c kênh mương liên thôn, n i ng, các a phương ph i thành l p t ch c qu n lý khai thác duy tu, b o dư ng và khai thác ph c v có hi u qu cho s n xu t và dân sinh. Hi n ang có nhi u mô hình t ch c và cơ ch ho t ng khác nhau: như H p tác xã nông nghi p th c hi n ch c năng d ch v nư c, HTX dùng nư c, t dùng nư c... Các a phương c n nh n th c ây tính ch t c p bách và lâu dài c a t ch c này l a ch n mô hình phù h p v i th c t . i v i mi n núi do công trình nh phân tán trên di n r ng nên vi c qu n lý ngoài các hình th c trên s t ch c khoán cho h nông dân qu n lý và hàng năm có b i dư ng nghi p v , chuyên môn cho h như m t huy n L ng Sơn ã làm. IV - T CH C TH C HI N 1. Trung ương:
  6. B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch u trách nhi m trư c Chính ph ch o công tác này. C c Qu n lý nư c và Công trình thu l i là cơ quan ch c năng ư c B giao th c hi n các nhi m v sau: - Ch trì thNm nh h sơ d án kiên c kênh lo i I và tho thu n U ban nhân dân t nh phê duy t theo trình t xây d ng cơ b n hi n hành. - Ch trì thNm nh k ho ch vay v n hàng năm nh m m b o công b ng h p lý trong vi c cân i gi a t ng m c v n Nhà nư c cho vay và nhu c u vay c a t nh, thành ph B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn trình Chính ph và ngh B K ho ch và u tư, B Tài chính giao ch tiêu và c p v n. - Ki m tra ôn c các a phương th c hi n, gi i quy t nh ng vư ng m c theo ch c năng ư c giao ho c xu t ý ki n trình B quy t nh. - Phát hi n k p th i nh ng i n hình t t, t ng k t bài h c kinh nghi m, t ch c ph bi n cho các a phương v n d ng. 2. c p t nh: Thành l p ban ch o kiên c kênh mương do Ch t ch UBND t nh ho c Phó Ch t ch ph trách nông nghi p làm trư ng ban, các thành viên khác g m có: Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (u viên thư ng tr c), S KH& T, S Tài chính, S Xây d ng, Ngân hàng và C c trư ng C c u tư Phát tri n. (Tuỳ theo hoàn c nh c th c a t ng t nh mà có th tăng ho c gi m các thành viên cho phù h p). Ban ch o có nhi m v giúp t nh cân i ngân sách a phương su t m c vay và phân b v n vay cho các huy n, các Công ty KTCTTL; ôn c ki m tra và gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n k ho ch; Nh ng nơi phong trào kiên c kênh mương chưa phát tri n thì Ban ch o c n ch n m t h th ng thu nông ch o i n hình, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m ph bi n cho các a phương trong t nh k p th i kh c ph c khuy t i m, phát huy ưu i m. S nông nghi p và PTNT giúp Ch t ch UBND t nh qu n lý nhà nư c và ch o th c hi n k ho ch. Chi c c Qu n lý nư c và CTTL ho c phòng thu l i (nơi chưa thành l p Chi c c) là cơ quan ch c năng giúp S Nông nghi p và PTNT th c hi n qu n lý nhà nư c và là văn phòng thư ng tr c cho Ban ch o t nh có nhi m v sau: - T ng h p k ho ch vay v n c a các Công ty KTCTTL, các huy n, cân i h p lý thông qua Ban ch o U ban nhân dân t nh, thành ph trình B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và khi có ch tiêu k ho ch thì phê duy t k ho ch phân b v n vay trong t nh.
  7. - ThNm nh d án kiên c các kênh thu c nhóm II Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình U ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t. - ThNm nh phương án kiên c các kênh thu c nhóm III trình Giám c S Nông nghi p và PTNT phê duy t. - Nghiên c u, xu t nh ng quy nh c th trong vi c l p thi t k d toán thi công các kênh thu c nhóm III S Nông nghi p và PTNT thông qua Ban ch o, trình U ban nhân dân t nh phê duy t cho phù h p v i hoàn c nh c a a phương, nh m rút ng n th i gian và gi m chi phí trong giai o n chuNn b u tư. - Giúp S Nông nghi p và PTNT ki m tra ôn c các Công ty KTCTTL và các huy n th c hi n k ho ch, k p th i phát hi n, gi i quy t nh ng vư ng m c. 3. c p huy n và c p xã: Tuỳ theo hoàn c nh c th c a a phương, U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh phương án t ch c ch o cho phù h p và có hi u qu . mi n núi U ban nhân dân huy n ch o các U ban nhân dân xã l p k ho ch kiên c kênh lo i III k t h p ch t ch v i vi c l p k ho ch xây d ng thu l i nh . 4. Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch: Theo nh kỳ 6 tháng m t l n các a phương báo cáo v B (C c Qu n lý nư c và Công trình thu l i) tình hình th c hi n k ho ch, xu t nh ng v n c n gi i quy t và nh ng bài h c kinh nghi m k p th i kh c ph c khuy t i m, phát huy ưu i m, Ny nhanh t c th c hi n k ho ch. Ph m H ng Giang ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản