Thông tư 135/PC-KHKT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
1
download

Thông tư 135/PC-KHKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 135/PC-KHKT về việc hướng dẫn việc kiểm định kỹ thuật và cấp phép lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 135/PC-KHKT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 135/PC-KHKT Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 1995 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 135/PC-KHKT NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 1995 V VI C HƯ NG D N VI C KI M Đ NH K THU T VÀ C P PHÉP LƯU HÀNH PHƯƠNG TI N CƠ GI I ĐƯ NG B Căn c Ngh nh s 22/CP, ngày 22-3-1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c c a B Giao thông V n t i. Căn c Ngh nh s 36/CP, ngày 29-5-1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . B Giao thông V n t i hư ng d n vi c ki m nh k thu t và c p phép lưu hành phương ti n cơ gi i ư ng b như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: m b o tiêu chuNn an toàn k thu t c a các phương ti n cơ gi i tham gia giao thông trên ư ng b và ô th , m b o tr t t an toàn giao thông, b o v môi trư ng, môi sinh, b o v các công trình giao thông ư ng b , t ch c qu n lý và khai thác t t m ng lư i giao thông v n t i ư ng b , Nhà nư c th c hi n b t bu c vi c ki m tra an toàn k thu t nh kỳ (sau ây g i là ki m nh k thu t) và c p phép lưu hành i v i phương ti n cơ gi i ư ng b . i u 2: Phương ti n cơ gi i ư ng b thu c m i t ch c và cá nhân ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài cư trú t i nư c CHXHCN Vi t Nam tham gia giao thông trên ư ng b và ô th u ph i ki m nh k thu t, n u t tiêu chuNn an toàn k thu t theo quy nh c a B Giao thông V n t i, s ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xét c p Gi y phép lưu hành. i u 3: Các thu t ng trong thông tư này ư c hi u như sau: 1. Phương ti n cơ gi i ư ng b là xe t di chuy n trên ư ng b b ng ng cơ ch ngư i, ch hàng hoá, v t d ng, l p d t thi t b chuyên dùng, kéo theo moóc, bán moóc (sơ mi rơ moóc) hay moóc dàn (platfoóc).
  2. 2. Chu kỳ ki m nh là kho ng th i gian gi a hai l n ki m nh k thu t, tính theo ơn v tháng. 3. Phương ti n m i là phương ti n m i xu t xư ng c a nhà ch t o, chưa s d ng. 4. Phương ti n ã s d ng là phương ti n ã tham gia giao thông, ho c ã c i t o, hoán c i b ng các t ng thành ã s d ng, k c phương ti n ã s d ng nư c ngoài nh p vào Vi t Nam. Chương 2: KI M TRA K THU T PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B i u 4: Các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b sau ây ph i th c hi n ki m nh k thu t sau khi ã ư c ăng ký và c p bi n s : 1. Ô tô các lo i, k c ô tô kéo moóc, bán moóc, moóc sàn. 2. Máy kéo và các lo i xe chuyên dùng. 3. Xe lam và các lo i phương ti n tương t ki u xe lam. 4. Xe xích lô máy các lo i. i u 5: H ng m c, yêu c u, quy trình ki m nh k thu t các phương ti n cơ gi i ư ng b ph i th c hi n theo tiêu chuNn an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b và các quy nh khác có liên quan do B Giao thông V n t i ban hành. i u 6: Các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b th c hi n ki m nh k thu t theo chu kỳ. Có hai lo i chu kỳ, phân nh như sau: a. "Chu kỳ u" là kho ng th i gian gi a l n ki m nh u tiên n l n ki m nh th hai i v i phương ti n m i. b. "Chu kỳ nh kỳ" là kho ng th i gian gi a hai l n ki m nh k thu t (tr chu kỳ u i v i phương ti n m i) áp d ng cho các phương ti n ã s d ng. Chu kỳ ki m nh k thu t c a các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b quy nh t i tiêu chuNn an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b do B Giao thông V n t i ban hành. i u 7:
  3. 1. Theo chu kỳ ki m nh k thu t, ch phương ti n (ho c ngư i lái) có trách nhi m ưa phương ti n n m t Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b ã ư c cơ quan có thNm quy n c a B Giao thông V n t i c p phép hành ngh , th c hi n ki m nh k thu t. 2. Trư ng h p phương ti n b hư h ng, không i u ki n tham gia giao thông trên ư ng và chưa k p kh c ph c ưa phương ti n n th c hi n ki m nh k thu t thì ch phương ti n (ho c ngư i lái) ph i trình báo k p th i v i cơ quan ã c p phép lưu hành cho phương ti n c a mình. 3. Ít nh t 7 ngày trư c khi h t h n ghi trên Gi y phép lưu hành, ch phương ti n (ho c ngư i lái) ph i ưa phương ti n n th c hi n ki m nh k thu t. i u 8: Qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c ki m nh k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b ư c phân công như sau: A. C C Ư NG B VI T NAM : 1. Xây d ng tiêu chuNn an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b trình B Giao thông V n t i ban hành. 2. Xây d ng chu kỳ ki m nh k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b trình B Giao thông V n t i ban hành. 3. nh kỳ t ng k t ánh giá vi c th c hi n các tiêu chuNn và xu t, b sung tiêu chuNn, ch ki m nh báo cáo B Giao thông V n t i quy t nh. B. C c ăng ki m Vi t Nam: 1. T ch c ch o và qu n lý v m t chuyên môn, nghi p v i v i trung tâm và các Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b tr c thu c C c và các Tr m ăng ki m k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b làm nhi m v ki m nh k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b thu c các S Giao thông công chính, S Giao thông v n t i, hình thành m ng lư i ki m nh phương ti n cơ gi i ư ng b th ng nh t trong c nư c. 2. Ch trì vi c ki m tra, thNm nh i u ki n tiêu chuNn hành ngh c a các Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b c p phép hành ngh cho các Tr m theo phân c p c a B trư ng B Giao thông V n t i. i u 9: 1. H th ng t ch c M ng lư i ki m nh k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b bao g m: a. Trung tâm ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b và các Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b tr c thu c C c ăng ki m Vi t Nam.
  4. b. Các tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b thu c các S Giao thông v n t i, S giao thông công chính. 2. Các tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b thu c t ch c ho t ng theo lo i hình doanh nghi p công ích, chuyên doanh ki m nh k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b , không ư c ho t ng buôn bán phương ti n cơ gi i ư ng b , ph tùng, ph ki n, v t tư k thu t và ho t ng b o dư ng s a ch a phương ti n cơ gi i ư ng b ; h ch toán kinh t , có tài kho n và con d u riêng. 3. Các Tr m ăng ki m k thu t phương ti n ư c thu ti n ki m nh theo giá c a Nhà nư c quy nh. i u 10: C c ăng ki m Vi t Nam th c hi n: 1. Th ng nh t quy nh và qu n lý v ch ng lo i, tiêu chuNn và ch t lư ng c a các thi t b ki m nh k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b . 2. Th ng nh t quy nh, qu n lý và phát hành các lo i bi u m u, n ch v ki m nh k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b . 3. Th ng nh t quy nh và qu n lý h th ng thu nh n và lưu tr các k t qu ki m nh k thu t và các thi t b ph c v cho công tác này. 4. Th ng nh t qu n lý các ch ng ch ki m nh k thu t. Chương 3: C P GI Y PHÉP LƯU HÀNH PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B i u 11: M i phương ti n tham gia giao thông trên ư ng b và ô th u ph i ư c cơ quan qu n lý chuyên ngành v giao thông v n t i ư ng b xét và c p gi y lưu hành, tr các lo i ư c mi n c p gi y phép lưu hành theo quy nh. i u 12: B Giao thông V n t i quy nh i u ki n, n i dung, th t c c p Gi y phép lưu hành theo ngh c a C c ư ng b Vi t Nam. i u 13: 1. C c ư ng b Vi t Nam th c hi n th ng nh t qu n lý vi c c p phép lưu hành các phương ti n cơ gi i ư ng b trên ph m vi c nư c, c th là: a. Hư ng d n các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính v chuyên môn, nghi p v trong vi c xét và c p phép lưu hành.
  5. b. Th ng nh t qu n lý in và phát hành m u Gi y phép lưu hành dùng trong c nư c. c. Th ng nh t qu n lý h sơ th t c c p Gi y phép lưu hành (trong ó có k t qu ki m nh k thu t c a phương ti n c p gi y phép lưu hành). d. Giám sát và ki m tra vi c c p phép lưu hành. 2. Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c c p phép lưu hành cho phương ti n cơ gi i ư ng b ã ăng ký và ư c c p bi n s t i a phương, tr các i tư ng sau ây do C c ư ng b Vi t Nam c p Gi y phép lưu hành: a. Phương ti n thu c các cơ quan i di n nư c ngoài, các t ch c qu c t , oàn ngo i giao t i Hà N i. b. Phương ti n c a các cơ quan lãnh o ng và Nhà nư c. c. Phương ti n c a nư c ngoài vào lãnh th Vi t Nam. i u 14: Trư ng h p b m t ho c b nhàu nát Gi y phép lưu hành thì x lý như sau: 1. N u có xác minh h p pháp v nguyên nhân m t ho c nhàu nát c a Gi y phép lưu hành mà th i h n hi u l c còn l i ít nh t là 1/3 th i gian hi u l c ghi trong Gi y phép b m t thì s ư c c p Gi y phép m i cho th i gian còn l i. 2. Các trư ng h p khác ph i ti n hành làm th t c c p phép. i u 15: 1. Trư ng h p vi ph m n m c b thu Gi y phép lưu hành theo quy t nh x lý c a c nh sát giao thông ho c nhà ch c trách có thNm quy n thì Ch phương ti n (ho c ngư i lái) ph i trình báo k p th i cho cơ quan c p phép lưu hành. N u phát hi n ch phương ti n (ho c ngư i lái) l i d ng quy nh t i i u 44 khai man và xin c p phép l i, s b x lý theo pháp lu t. 2. Trư ng h p cơ quan ã c p gi y phép lưu hành phát hi n có vi ph m v khai báo h sơ th t c, v ki m nh k thu t thì s thông báo thu h i Gi y phép lưu hành. Trong th i h n 7 ngày k t ngày thông báo, Ch phương ti n (ho c ngư i lái) ph i n p l i Gi y phép lưu hành cho cơ quan ã c p phép lưu hành. 3. Phương ti n ã b thu h i Gi y phép lưu hành thì tuy t i không ư c lăn bánh trên ư ng b , ô th . Ch phương ti n (ho c ngư i lái) ph i t b o v phương ti n b ình ch lưu hành. i u 16:
  6. Ch phương ti n (ho c ngư i lái) ph i n p l phí xin c p Gi y phép lưu hành cho cơ quan xét c p phép lưu hành. M c l phí xin c p phép lưu hành do B Tài chính quy nh theo ngh c a B Giao thông V n t i. Chương 4: I U KHO N TH C HI N i u 17: T ngày 01-8-1995 C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n và t ch c vi c c p phép lưu hành cho các phương ti n cơ gi i ư ng b t i C c và các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính. Các Gi y phép lưu hành do B N i v c p trư c ngày 31-7-1995 có giá tr s d ng theo th i gian hi u l c ã ghi trên gi y phép. C c ư ng b Vi t Nam quy nh chi ti t thi hành vi c c p Gi y phép lưu hành i v i các phương ti n nư c ngoài vào lãnh th Vi t Nam. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n và thi hành Thông tư này. i u 18: T ngày 01 tháng 8 năm 1995 C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m t ch c, hư ng d n th c hi n ki m nh k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b , ki m tra giám sát ho t ng c a các Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b . i u 19: Thông tư này có hi u l c t ngày 1-8-1995. Các quy nh trư c ây v ki m tra an toàn phương ti n cơ gi i ư ng b nh kỳ (khám xe) u h t giá tr hi u l c k t ngày 31-7-1995. i u 20: Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V Pháp ch - V n t i, khoa h c k thu t, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có trách nhi m thi hành Thông tư này. Bùi Danh Lưu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản