Thông tư 137/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
95
lượt xem
13
download

Thông tư 137/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 137/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 137/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  137/1999/TT­B T C  n g µ y 19 th¸ng  c 11 n¨ m  1999 H ­ í ng d É n  b ¶ o  hi Ó m  c«n g  tr× nh  © y  d ù n g   x C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 100/CP  µy  ng 18/12/1993  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 74/CP  µy 14/6/1997  ña ChÝnh  phñ  vÒ   ng c kinh doanh b¶o hiÓ m  vµ  c¸c  Th«ng   íng dÉn  ña  é  µichÝnh; th   c BT  C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  T  h d th hi b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q Khi tiÕn  µnh  u    µ  ©y  ùng, c¸c dù  ®Ç u    ö  ông  èn  ©n    h ®Ç t v x d     ¸n  ts d v ng s¸ch  µ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o  nh n   td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u    ph¸t   td ®Ç t   tr Ón cña  µ   íc,vèn  u    ña    i  Nh n   ®Ç t c c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc ph¶i mua     nh n     b¶o hiÓ m  c«ng  ×nh x©y  ùng    tr   d ®Ó øng  ã  íithiÖth¹ido  ÷ng  ñiro bÊt  ê  ph v       nh r   ng vµ kh«ng êng  íc® îc.Riªng c¸cdù    u    ©y  ùng  ña  ©n  ©n, nhµ  ­ l tr         ¸n ®Ç tx d c nh d   n íckhuyÕn  Ých    kh mua b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d B¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng  i víi   ù    u    ùctiÕp cña  íc tr   d ®è     d ¸n ®Ç ttr   c¸c   n  ngoµi® îc ¸p  ông    d theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   u     íc ngoµit¹  Öt lu   ®Ç t n    i Vi   Nam   2.Chi phÝ     b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh lµm ét  é  Ën  èn  u    ña  ù    ­ tr     b ph v ®Ç tc d ¸n ® îctÝnh    trongtæng  ù    ù to¸n)c«ng  ×nh.   d to¸n(d     tr Chi phÝ    b¶o  Ó m   îcx¸c ®Þnh  hi ®   theo quy  nh  Ön  µnh  ña  é   µi ®Þ hi h c BT  chÝnh  µmøc  èi®a    Õn hµnh  l  t   ®Ó ti   mua b¶o  Ó m   hi cho c«ng  ×nh t¹ c«ng    tr   i   ty b¶o  Ó m   ¹t®éng  îp ph¸p ë  ÖtNam. hi ho   h    Vi   3. C¸c  chøc   Ên  ©y  ùng, nhµ  Çu  ©y  ¾p    tæ  tv x d   th x l ph¶imua     b¶o  Ó m   hi tr¸chnhiÖ m   Ò     ngh nghiÖp  cho    c¸c s¶n  È m    Ên, cho  Ët tthiÕtbÞ,  ©n  ph tv   v      ph xëng  ôc  ô    ph v thi c«ng,b¶o  Ó m     ¹n ®èi víi êilao®éng, b¶o  Ó m     hi tai       n ng       hi tr¸ch   nhiÖ m   ©n  ù  i  íingêi thø  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù    Ý     d s ®è v     ba         d ¸n.Ph b¶o hiÓ m   îctÝnh  µo    Ý  ®  v chiph s¶n  Êt. xu II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.§èit ng b¶o  Ó m   ¾t  éc    î   hi b bu ­ C¸c  ù    ã  ö  ông  èn  ©n    d ¸n c s d v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc   n  td do  n  b¶o  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc,vèn  u      iÓncña    vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   ®Ç tph¸ttr   doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n
  2. 2 ­ C¸c    s¶n  È m    Ên, vËt tthiÕtbÞ, nhµ  ëng  ôc  ô    ph tv         x ph v thic«ng  µ  êi v ng   lao ®éng  ña    chøc    Ên  µ  µ  Çu  ©y  ¾p    c c¸c tæ  tv v nh th x l trong qu¸  ×nh  ùc   tr th   hiÖn  ù  d ¸n. 2.Lo¹ih×nh     b¶o  Ó m. hi ­ B¶o  Ó m     hi c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn  u  . Chi   tr th   ®Ç t    phÝ  b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh ® îc tÝnh  µo    Þ c«ng  ×nh  tr     v gi¸tr   tr trong kho¶n  ôc     m chiphÝ    kh¸c. ­ B¶o  Ó m   Ët t  ÕtbÞ   ©y  ùng    hi v  ,thi   x d trong qu¸ tr×nh vËn       chuyÓn  õ n¬i t    mua   Ën  µng)  n   ©n  (nh h ®Õ ch c«ng  ×nh  µ  ang  tr v® b¶o  qu¶n trong kho. Chi    phÝ b¶o  Ó m   îctÝnh  µo    Þcña  Ëtt  ÕtbÞ. hi ®  v gi¸tr   v  ,thi   ­ B¶o  Ó m   Ët t  ÕtbÞ, nhµ  ëng  ôc  ô      hi v  ,thi     x ph v thic«ng  ù    éc tr¸ch d ¸n thu     nhiÖ m qu¶n  ýcña    chøc  ã  ªnquan  n   ù    u  . l  c¸ctæ  c li   ®Õ d ¸n ®Ç t ­ B¶o  Ó m     hi tr¸chnhiÖm   ©n  ù  i  íingêi thø  trong qu¸  ×nh      d s ®è v     ba    tr thi c«ng;b¶o  Ó m     ¹n ®èi víi êilao®éng.   hi tai       n ng     ­ B¶o  Ó m     hi tr¸chnhiÖm     nghÒ  nghiÖp   Ên  u    µ  ©y  ùng  éc t v ®Ç t v x d thu   tr¸chnhiÖ m  ña    chøc   Ên.   c c¸ctæ  tv 3.Ph¬ng    thøc mua    b¶o  Ó m: hi 3.1. Quy  ¾c, ®iÒu    t  kho¶n, biÓu  Ý     ph b¶o  Ó m:  ùc  Ön  hi Th hi theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh. hi h c BT  3.2.Ng êimua      b¶o  Ó m: hi ­ B¶o  Ó m     hi c«ng  ×nh  ©y  ùng: Chñ   u    tr x d   ®Ç t hoÆc   µ  Çu  îc chñ  nh th ®   ®Ç u    û  Òn  ùc hiÖn  Öc  tu quy th   vi mua   b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng  chñ  tr   d do  ®Ç u    ùa chän.Trêng  îp chiphÝ   tl     h   b¶o  Ó m   ∙  îc tÝnh  µo    óng thÇu  hi ®®  v gi¸tr   th× nhµ  Çu  ùc hiÖn  Öc    th th   vi mua  b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d ­  èi víib¶o  Ó m   §   hi tr¸ch nhiÖm   ©n   ù, b¶o  Ó m   µis¶n  éc    d s  hi t  thu tr¸ch   nhiÖ m  qu¶n  ýcña  chøc  ã  ªnquan  n   ù    u  :C¸c  chøc  µy  l  tæ  c li   ®Õ d ¸n ®Ç t  tæ  n thùc hiÖn  Öc    vi mua  b¶o  Ó m. hi 3.3.Thñ  ôcmua    t  b¶o  Ó m: hi §èivíi    b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng:Hå   ¬  tr   d   s mua b¶o  Ó m   å m   ã: hi g c +  ¬     Æt   S ®å m b»ng  c«ng  ×nh tr +  V¨n  b¶n  ãm  ¾tvÒ   Õt  Êu  µ  Ön  t t   k c v bi ph¸p thi    c«ng  c«ng  ×nh tr +    óngthÇu  Gi¸tr   hoÆc   tæng  ù    îcduyÖt d to¸n®   +  îp  ng  H ®å mua  ËttthiÕtbÞ v      +  ÷ng    Nh v¨n b¶n  Çn  Õtkh¸ctheo quy  nh  ña  c thi       ®Þ c quy  ¾c  t b¶o  Ó m. hi ­  èi víib¶o  Ó m   µis¶n, b¶o  Ó m   §   hi t    hi tr¸ch nhiÖ m   ©n  ù  ña        d s c c¸c tæ chøc  ã  ªnquan  n   ù    u  :C¸c  chøc  µy  ùc hiÖn  Öc  c li   ®Õ d ¸n ®Ç t  tæ  n th   vi mua    b¶o hiÓ m.  å   ¬  H s mua  b¶o  Ó m   å m   ã: hi g c +  B¶n    è îng,gi¸trÞvËtt  kª s l        ,m¸y  ãc, thiÕtbÞ    m     thic«ng    trªnc«ng  êng. tr +  B¶n  danh  s¸ch lao®éng     tham    giamua  b¶o  Ó m. hi +  ù   Õn  µis¶n  D ki t   xung quanh c«ng  êng  ã  Ó  tr c th tæn  Êt trong    th   qu¸ tr×nh thi    c«ng.
  3. 3 +  ÷ng    Nh v¨n b¶n  Çn  Õtkh¸ctheo yªu cÇu  ña  c thi        c quy  ¾c  t b¶o  Ó m. hi ­B¶o  Ó m    hi tr¸chnhiÖm  Ò     ngh nghiÖp:Hå   ¬    s mua  b¶o  Ó m   å m   ã: hi g c +  C¸c  éidung  Ýnh  Ò   ù    u   n  ch v d ¸n ®Ç t +  C¸c  th«ng    Ò   tinv n¨ng  ùccña  chøc   Ên. l  tæ  tv +  C¸c  éidung  n  c«ng  Öc  ña  chøc   Ên    ùc hiÖn  ù  vi c tæ  tv khith   d ¸n. + C¸c th«ng  è  ü  Ëtcña  s k thu   c«ng  ×nh (thæ  ìng,m ùc  ícngÇ m,  Òn   tr   nh   n  n m ãng, kÕt  Êu,vËtliÖu,biÖn    c     ph¸p thi    c«ng.. ) . C¨n  vµo  ù    Ý  cø  d to¸nph b¶o  Ó m,  Óu  Ý  hi bi ph b¶o  Ó m   µ  å  ¬  ãitrªn, hi vhsn    c«ng    ty b¶o  Ó m   µo    Ý   hi ch gi¸ph b¶o  Ó m   µ  Êp  n  hi v c ®¬ b¶o  Ó m     îc lùa hi khi®     chän. 3.4.Thanh      Ý    to¸nchiph b¶o  Ó m: hi ­ §èi víib¶o  Ó m        hi c«ng  ×nh  ©y  ùng, phÝ   tr x d   b¶o  Ó m   îc thanh    hi ®  to¸n m ét hoÆc   Òu  Çn  nhi l theo  quy  nh  ®Þ trong ®¬n    b¶o  Ó m   µ  Õ   ¹ch  èn  hi v k ho v hµng  n¨m  îcduyÖt. ®  ­ §èivíib¶o  Ó m   Ët t  ÕtbÞ, c¸c lo¹       hi v  ,thi       i b¶o  Ó m   hi kh¸c,phÝ    b¶o  Ó m   hi ® îcthanh      to¸ntheo quy  nh    ®Þ trong ®¬n    b¶o  Ó m. hi 4.Båith ng    ê ­ Khix¶y    ù  è  éc tr¸chnhiÖ m     ra s c thu     b¶o  Ó m,  êimua  hi ng   b¶o  Ó m   hi ph¶i   th«ng b¸o ngay cho c«ng    tyb¶o  Ó m   µ  hi v trong thêih¹n     b¶y  µy  ng ph¶ith«ng    b¸o chitiÕtb»ng         v¨n b¶n  cho  c«ng    tyb¶o  Ó m. hi ­ Khi  Ën  îc th«ng  nh ®  b¸o  ña  êi mua   c ng   b¶o  Ó m,  hi trong  êih¹n    th   ba ngµy c«ng    ty b¶o  Ó m   hi ph¶i cö    c¸n  é  b hoÆc   êi  m chuyªn   gia chuyªn  µnh  ng (nÕu  Çn) ®Õ n   Ön  êng    ¸nh    c   hi tr ®Ó ® gi¸nguyªn nh©n, møc        ®é tæn  Êt. th ­ C«ng      ty b¶o  Ó m   hi ph¶ibåi th ng      ê cho  êi mua   ng   b¶o  Ó m   hi theo  ng  ®ó c¸c®iÒu  Ön  µ  iÒu    ki v ® kho¶n  ña  n  c ®¬ b¶o  Ó m. hi III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ý  µ  tn c hi l   15    t  k v thay thÕ    Th«ng  tsè    65/TC­ §TPT  µy  ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh.   BT  Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Þp  k thêivÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
Đồng bộ tài khoản