intTypePromotion=1

Thông tư 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
299
lượt xem
40
download

Thông tư 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn Þ ch B é  lao  é n g  ­ th¬ n g    t ® binh v µ  x∙ h éi ­ b é  y t Õ  ­ t æ n g  liªn ® o µ n     lao  é n g  vi Öt n a m   è  14/1998/TTLT­B L § T B X H ­B Y T­T L § L § V N  H í ng d É n   ® s vi Ö c  æ  ch øc  th ù c hi Ö n   t c«n g  t¸c ¶ o  h é  lao  é n g  trong d o a n h  n g hi Ö p,   b ® c ¬  s ë   n x u Ê t kinh d o a n h s¶ Thi hµnh      c¸c quy  nh  ña  é   Ët  ®Þ c B Lu Lao  ng  µy  6­ ®é ng 23­ 1994, NghÞ     ®Þnh  è  s 06/CP  µy  1­ ng 20­ 1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtm ét  è  ®Þ chi ti   s ®iÒu  ña  é  Ët Lao  ng  Ò   toµn  µ  Ö   c B Lu   ®é v an  v v sinh lao ®éng  µ     v ChØ   Þ  è  th s 13/1998/CT­ TTg  µy  3­ ng 26­ 1998  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc    êng  c Th t   ph v vi t¨ngc chØ  o  µ  chøc  ùc hiÖn  ®¹ v tæ  th   c«ng    t¸cb¶o  é    ng  h lao®é trong t×nh  ×nh  íi;   h m  sau    ã    Õn  khic ý ki tham    ña  é   µi chÝnh  µ    ¬  gia c B T   v c¸c c quan  ã  ªnquan,  c li   Liªn Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Bé   tÕ  µ  v X∙    Y  v Tæng     oµn    Liªn ® Lao ®éng  Öt Nam   íng dÉn  Öc  chøc  ùc hiÖn  Vi   h  vi tæ  th   c«ng    t¸cb¶o  é    ng   h lao ®é trongc¸cdoanh     nghiÖp,c¬  ë    s s¶n  Êtkinhdoanh    xu     nh sau: I. è i tî ng p h ¹ m  vi ¸p d ô n g  § §èi t ng  µ  ¹m    dông  µ c¸c doanh   î v ph vi ¸p  l    nghiÖp, c¬  ë    s s¶n  Êt kinh xu     doanh    n  Þ  ù  c¸c®¬ v s nghiÖp  äichung  µdoanh  (g   l  nghiÖp)díi y:    ®© ­C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n ­ C¸c    doanh nghiÖp  µ  ¬  ë  v c s s¶n  Êt kinh doanh, dÞch  ô  éc    xu       v thu c¸c thµnh  Çn  ph kinhtÕ    kh¸c; ­C¸c    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ña  ícngoµi,   c v ®Ç tc n     doanh  c¸c nghiÖp  trong  khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng  nghiÖp; ­ C¸c ®¬n  vÞ  s¶n xuÊt kinh doanh thuéc c¬  quan hµnh chÝnh sù  nghiÖp, tæ    chøc  Ýnh  Þ x∙ héi,®oµn  Ó  ©n  ©n;  ùc l ng  ©n  i ch tr       th nh d l  î qu ®é   nh©n  ©n, c«ng  nh©n  ©n; d   an  d II. æ  c h ø c b é  m ¸ y  v µ  p h © n  ® Þ n h  tr¸ch n hi Ö m  v Ò    T b ¶ o  h é  lao ® é n g  ë  d o a n h  n g hi Ö p 1.Héi ®ång     b¶o  é    ng  h lao®é trong doanh    nghiÖp 1.1.Tæ     chøc: Héi ®ång    b¶o  é    ng    h lao ®é ë doanh  nghiÖp  µtæ  l   chøc  èihîp vµ   Ên  ph     tv vÒ     ¹t®éng  c¸c ho   b¶o  é    ng    h lao ®é ë doanh nghiÖp  µ    ¶m   v ®Ó ® b¶o  Òn   quy ® îc tham    gia  µ  Óm     v ki tra gi¸m    Ò   s¸tv b¶o  é  h lao  ng  ña  chøc  ®é c tæ  c«ng  ®oµn.  éi  ng  H ®å b¶o  é  h lao  ng  ngêi sö  ông  ®é do   d lao  ng  ®é quyÕt  nh   ®Þ thµnh  Ëp. l
 2. 2 Sè  îng  µnh    éi ®ång  l th viªnH   b¶o  é    ng  ú thuéc  µo  è îng lao h lao ®é tu   v sl     ®éng  µ  v quy    ña  m« c doanh  nghiÖp  ng  t  Êt còng  nh Ý nh   ph¶icã    µnh      c¸c th viªn cã  Èm  Òn  idiÖn  th quy ®¹   cho  êi sö  ông    ng  µ  chøc  ng   d lao ®é v tæ  c«ng  oµn  ® t¸cb¶o  é    ng, c¸n bé  tÕ.ë    c¬  ë,c¸n bé  µm  s     l c«ng    h lao ®é     y    c¸cdoanh  nghiÖp  líncÇn  ã    c thªm    µnh    µc¸n bé  ü  Ët, . . c¸cth viªnl     k thu . . §¹idiÖn  êi sö  ông    ng  µm  ñ   Þch  éi  ng, ®¹idiÖn  ña    ng   d lao ®é l Ch t H ®å    c ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ® doanh  nghiÖp  µm  ã  ñ  Þch  éi ®ång; tr ng  l Ph ch t H   ë bé  Ën  ph hoÆc     é  c¸n b theo  âic«ng    d  t¸cb¶o  é    ng  ña  h lao ®é c doanh  nghiÖp  lµuû    êng  ùckiªm    ý  éi ®ång.   viªnth tr   thk H   1.2.NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n:   v v quy h Héi ®ång    b¶o  é    ng    h lao ®é ë doanh nghiÖp  ã    Öm   ô  µ  Òn  c c¸c nhi v v quy h¹n sau:   a.  Tham  gia  µ   vÊn  íingêi sö  ông  vt v   d lao  ng  µ  èi hîp    ¹t ®é v ph   c¸c ho   ®éng  trong  Öc  ©y  ùng  vi x d quy  Õ   ch qu¶n  ý,ch¬ng  ×nh  µnh  ng,  Õ   l  tr h ®é k ho¹ch b¶o  é    ng  µ    Ön    h lao ®é v c¸cbi ph¸p an  µn,vÖ     to   sinh lao ®éng, c¶ithiÖn         ®iÒu  Ön    ng, phßng  õa    ¹n lao®éng  µ  Önh  Ò   ki lao®é   ng tai     n vb ngh nghiÖp  ña  c doanh nghiÖp. b. §Þnh  ú  th¸ng vµ  µng    k 6   h n¨m,  éi  ng  H ®å b¶o  é    ng  chøc  h lao ®é tæ  kiÓm    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  trat h th   c«ng    t¸cb¶o  é    ng      ©n  ëng    h lao ®é ë c¸c ph x s¶n xuÊt ®Ó   ã  ¬  ë    c c s tham    µo  Õ   ¹ch vµ  ¸nh    ×nh  ×nh  gia v k ho   ® gi¸t h c«ng      t¸cb¶o hé    ng  ña  lao ®é c doanh  nghiÖp.Trong  Óm    Õu    Ön  Êy      ki tran ph¸thi th c¸c nguy  c¬  Êt  toµn,cã  Òn  cÇu  êiqu¶n  ýs¶n  Êt thùc hiÖn    Ön  m an    quy yªu  ng   l  xu     c¸c bi ph¸p lo¹ trõnguy  ¬  .  i    c ®ã 2.Bé  Ën    ph b¶o  é    ng    h lao®é ë doanh  nghiÖp 2.1.Tæ     chøc: Tuú  theo  Æc   iÓ m   ® ® s¶n  Êt vµ  chøc  xu   tæ  s¶n  Êt kinh doanh  xu     (møc  ®é  nguy  Ó m)  ña  hi c nghÒ,  è îng  s l lao  ng,  a   µn  ©n    ®é ®Þ b ph t¸n hoÆc   Ëp  t trung  ña  õng  ct doanh  nghiÖp, ngêi sö  ông    ng  chøc     d lao ®é tæ  phßng, ban    hoÆc   ö  c c¸n  é  µm  b l c«ng    t¸cb¶o  é    ng  ng  h lao ®é nh ph¶i®¶m     b¶o møc   èi t  thiÓu nh    sau: + C¸c doanh  nghiÖp  ã  íi c d  300    ng  lao ®é ph¶ibè  Ý Ýt  Êt m ét    é    tr   nh   c¸n b b¸n chuyªn tr¸chc«ng          t¸cb¶o  é    ng; h lao®é + C¸c  doanh  nghiÖp  ã  õ300  n   íi c t  ®Õ d   1000    ng  × ph¶ibè  ÝÝt  lao®é th     tr   nhÊt 1    é    c¸n b chuyªn tr¸chlµm      c«ng    t¸cb¶o  é    ng; h lao®é + C¸c doanh  nghiÖp  ã  õ 1000    ng  ëlªnth×  c t  lao ®é tr     ph¶ibè  t  Êt 2    Ý nh   c¸n bé    chuyªn tr¸chb¶o  é    ng      h lao ®é hoÆc   chøc  tæ  phßng hoÆc   ban  b¶o  é  h lao  ng  ®é riªng ®Ó   Öc    vi chØ   o  ña  êi sö  ông  ®¹ c ng   d lao  ng  îc nhanh  ®é ®  chãng,hiÖu    qu¶; ­ C¸c    Tæng c«ng    µ   ícqu¶n  ýnhiÒu  tyNh n   l  doanh  nghiÖp  ã  Òu  Õu  c nhi y tè®éc  ¹i,   h  nguy  Ó m   hi ph¶itæ    chøc phßng  hoÆc  ban  b¶o  é    ng; h lao®é C¸n  é  µm  b l c«ng    t¸cb¶o  é    ng  Çn  îcchän  õ nh÷ng    é  ã  h lao ®é c ®  t  c¸n b c hiÓu  ÕtvÒ   ü  Ëtvµ  ùc tiÔn s¶n  Êt vµ  bi   k thu   th     xu   ph¶i® îc®µo  ¹ochuyªn m«n      t    vµ  è  Ýæn   nh    i  ©u  µo  b tr   ®Þ ®Ó ® s v nghiÖp  ô v c«ng    t¸cb¶o  é    ng. h lao®é ë    c¸cdoanh  nghiÖp  kh«ng  µnh  Ëp phßng  th l  hoÆc   ban  b¶o  é    ng  h lao ®é riªng th×    c¸n  é  µm  b l c«ng    t¸cb¶o  é    ng  ã  Ó  h lao ®é c th sinh ho¹të      phßng  ü  k
 3. 3 thuËthoÆc     phßng  chøc    ng  ng  tæ  lao ®é nh ph¶i® îc® Æt  íi ù     d   chØ  o  ùc s ®¹ tr   tiÕp cña  êisö  ông    ng.   ng   d lao®é 2.2.NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n:   v v quy h a.Phßng,ban      hoÆc     é  c¸n b b¶o  é    ng  ã  Ö m  ô: h lao®é c nhi v ­  èi hîp  íibé  Ën  chøc  Ph   v   ph tæ  lao  ng  ©y  ùng  éi quy, quy  Õ   ®é x d n    ch qu¶n  ýc«ng    l  t¸cb¶o  é    ng  ña  h lao®é c doanh  nghiÖp; ­ Phæ   Õn    Ýnh    bi c¸c ch s¸ch,chÕ   ,    Èn, quy  ¹m  Ò   toµn    ®é tiªuchu   ph v an  vµ  Ö   v sinh lao®éng  ña  µ   ícvµ    éiquy,quy  Õ, chØ  Þ  Ò      c Nh n   c¸cn     ch   th v b¶o  é  h lao ®éng  ña    o    c l∙nh ®¹ doanh  nghiÖp  n     Êp  µ  êi lao ®éng  ®Õ c¸c c v ng     trong  doanh  nghiÖp;®Ò   ÊtviÖc  chøc    ¹t®éng    xu   tæ  c¸cho   tuyªntruyÒn  Ò   toµn,   v an    vÖ   sinhlao®éng  µ     v theo dâi®«n  c  Öc  Êp  µnh;    ®è vi ch h ­ Dù     th¶o  Õ   ¹ch b¶o  é    ng  µng  k ho   h lao ®é h n¨m, phèihîp víi é  Ën  Õ           ph k b ho¹ch  «n  c    ©n  ëng, c¸c bé  Ën  ã  ªnquan  ùc hiÖn  ng    ® ®è c¸c ph x     ph c li   th   ®ó c¸c biÖn ph¸p ®∙        ®Ò ra trong kÕ   ¹ch b¶o  é    ng;   ho   h lao®é ­ Phèihîp víi é  Ën  ü  Ët,qu¶n  c    ©n  ëng  ©y  ùng            ph k thu   b ®è c¸c ph x xd quy tr×nh,biÖn    ph¸p  toµn,vÖ   an    sinh lao ®éng, phßng  èng       ch ch¸y næ;    qu¶n  ý l  theo dâiviÖc  Óm  nh, xincÊp  Êy phÐp  ö  ông    i t ng cã    Çu     ki ®Þ    gi   sd c¸c®è  î   yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn   Ö   v an  ­v sinh lao®éng;    ­ Phèi hîp  íibé  Ën  chøc    ng, bé  Ën  ü  Ët,qu¶n  c      v   ph tæ  lao ®é   ph k thu   ®è c¸cph©n  ëng  chøc  Ên  Ön  Ò     x tæ  hu luy v b¶o  é    ng  h lao®é cho  êilao®éng; ng     ­ Phèi hîp víibé  Ën  tÕ  chøc  o   c    Õu  è cã  ¹itrong m«i          ph y  tæ  ® ®¹ c¸c y t  h     tr ng    ng,  ê lao ®é theo  âi t×nh  ×nh  Önh  Ët,tain¹n    ng, ®Ò   Êt víi d  h b t   lao ®é   xu     ngêisö  ông    ng    Ön   d lao®é c¸cbi ph¸p qu¶n  ý,   l  ch¨m  ãc  s søc  Îlao®éng; kho     ­  Ó m     Öc  Êp  µnh    Õ     Ó  Ö  Ki tra vi ch h c¸c ch ®é th l b¶o  é h lao  ng;    ®é tiªu chuÈn  toµn,vÖ   an    sinh    ng  lao ®é trong  ¹m    ph vi doanh nghiÖp  µ    Êt v ®Ò xu   biÖn  ph¸p kh ¾c  ôc;   ph ­  Òu tra vµ  thèng kª  §i   c¸c  ô   n¹n lao ®éng   v tai x¶y  trong doanh  ra  nghiÖp; ­ Tæng   îp  µ    Êt víingêi sö  ông    ng    Õt  Þp  êi   h v ®Ò xu      d lao ®é gi¶iquy k th   c¸c®Ò   Êt,kiÕn  Þ  ña    oµn    xu   ngh c c¸c® thanh    Óm  tra,ki tra; ­  ù   D th¶o  ×nh    o  tr l∙nh ®¹ doanh nghiÖp  ý    k c¸c b¸o c¸o  Ò   v b¶o  é    h lao ®éng theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h C¸n  é  b b¶o  é    ng  h lao ®é ph¶ith ng    ê xuyªn ®i      é  Ën    s¸tc¸c b ph s¶n  Êt, xu   nhÊt lµnh÷ng  ¬ilµm  Öc     n  vi nÆng   äc,®éc  ¹i, nh   h  nguy  Ó m   Ô   hi d x¶y      ¹n  ra tain lao ®éng    Óm     «n  c  Öc  ùc hiÖn    Ön    ®Ó ki tra® ®è vi th   c¸c bi ph¸p  ng¨n  õa    ng tai n¹n lao®éng, b Önh  Ò        ngh nghiÖp. b.Phßng,ban      hoÆc     é  c¸n b b¶o  é    ng  ã  Òn: h lao®é c quy ­ §îc tham  ù    éc  äp     d c¸c cu h giao  ban  s¶n  Êt,s¬  Õt,tæng  Õt  ×nh  xu   k   kt h×nh s¶n  Êt kinh  xu   doanh  µ  Óm   iÓ m   Öc  ùc  Ön  Õ   ¹ch  v ki ® vi th hi k ho b¶o  é  h lao®éng;   ­ §îctham  ù    éc  äp  Ò   ©y  ùng  Õ   ¹ch s¶n  Êt kinh doanh,    d c¸ccu h v x d k ho   xu       lËp  µ  Öt        ÕtkÕ,    v duy c¸c ®Ò ¸n thi   thic«ng,nghiÖ m     µ  Õp nhËn  a  µo    thu v ti   ®v sö  ông  µ  ëng, m¸y, thiÕtbÞ   íi x©y  ùng, l¾p  Æt   d nh x       m  d   ® hoÆc  sau    ¹o, c¶it   m ë   éng    r ®Ó tham      Õn  Ò   Æt   toµn  µ  Ö   giaý ki v m an  v v sinh lao®éng;   
 4. 4 ­ Trong    Óm       é  Ën  khi ki tra c¸c b ph s¶n  Êt  Õu   xu n ph¸thiÖn  Êy        th c¸c vi ph¹m  hoÆc     c¸c nguy  ¬  c x¶y  tain¹n    ng  ã  Òn  lÖnh  ¹m  êi ra    lao ®é c quy ra  t th   ®×nh  chØ   Õu  Êy  Èn  Êp)  (n th kh c hoÆc  yªu  Çu  êi phô  c ng   tr¸chbé  Ën      ph s¶n xuÊt ra  Önh  nh   l ®× chØ c«ng  Öc      µnh    Ön  vi ®Ó thih c¸c bi ph¸p  Çn  Õtb¶o  c thi   ®¶m   toµn    ng, ®ång  êib¸o c¸o ngêisö  ông    ng. an  lao®é   th        d lao®é 3.Bé  Ën  tÕ   ph y  3.1.Tæ     chøc ­ TÊt  c¸c doanh    c¶    nghiÖp  u   ®Ò ph¶itæ    chøc  é  Ën  b ph hoÆc   è  Ý c¸n b tr     bé  µm  l c«ng    tÕ  t¸cy  doanh  nghiÖp  b¶o  ¶m   êng  ùctheo  s¶n  Êt vµ  ® th tr   ca  xu   s¬ cøu, cÊp    cøu  ã  Öu  c hi qu¶.Sè  îng vµ  ×nh ®é     é  tÕ  ú thuéc vµo    l   tr   c¸n b y  tu     sè lao  ng  µ  Ýnh  Êt  Æc   iÓ m   chøc  ®é vt ch ® ® tæ  s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp,nhng    ph¶i®¶m     b¶o    Çu  èi Óu sau  y: yªu c t   thi   ®© a.C¸c    doanh  nghiÖp  ã  Òu  Õu  è®éc  ¹i: c nhi y t  h ­C¸c    doanh  nghiÖp  ã  íi c d  150    ng  lao®é ph¶icã  y    1  t¸; ­ C¸c    doanh  nghiÖp  ã  õ 150  n   c t  ®Õ 300    ng  lao ®é ph¶icã  t  Êt m ét      Ý nh   Y sÜ  (hoÆc  ×nh ®é  ¬ng  ¬ng); tr   t ® ­ C¸c    doanh  nghiÖp  ã  õ 301  n   c t  ®Õ 500    ng  lao ®é ph¶icã  ét  sÜ  µ    m B¸c  v m ét  t¸; Y  ­ C¸c    doanh nghiÖp  ã  õ 501  n   c t  ®Õ 1000    ng  lao ®é ph¶icã  ét    m B¸c  Ü  s vµ  çi ca  µm  Öc  m   l vi ph¶icã  Y    1  t¸; ­ C¸c doanh nghiÖp  ã    c trªn 1000 lao  ng  ®é ph¶i thµnh  Ëp  ¹m  tÕ    l tr y  (hoÆc ban,phßng) riªng.     b.C¸c    doanh  nghiÖp  ã  t  Õu  è®éc  ¹i cÝy t  h: ­C¸c    doanh  nghiÖp  ã  íi c d  300    ng  t  Êt ph¶icã  Y  lao®é Ý nh     1  t¸; ­ C¸c    doanh  nghiÖp  ã  õ 300  n   c t  ®Õ 500    ng  t  Êt ph¶icã  ét    lao ®é Ý nh    m Y sÜ  µ  ét  t¸; v m Y  ­ C¸c    doanh nghiÖp  ã  õ 501  n   c t  ®Õ 1000    ng  t  Êt ph¶icã  ét  lao ®é Ý nh    m B¸c  Ü  µ  ét  sÜ; s v m Y  ­ C¸c    doanh  nghiÖp  ã    c trªn1000    ng  lao ®é ph¶icã  ¹m y  Õ    tr   t (hoÆc  ban,  phßng) riªng.   Trong  êng  îp thiÕu    é  tÕ  ã  ×nh ®é   tr h  c¸n b y  c tr   theo  cÇu  ×  ã  Ó  yªu  th c th hîp ®ång  íi ¬    v   quan  tÕ  a  ¬ng    ¸p  c y  ®Þ ph ®Ó ® øng  Öc  vi ch¨m  ãc  s søc  Ît¹  kho   i chç. 3.2.NhiÖ m   ô:   v ­    Tæ chøc  Ên  Ön  hu luy cho  êi lao  ng  Ò   ng   ®é v c¸ch  ¬  s cøu, cÊp    cøu;  mua   ¾ m,  s b¶o qu¶n trang thiÕtbÞ,  èc      thu men   ôc  ô  ¬  ph v s cøu, cÊp    cøu  µ  v tæ chøc  ètviÖc  êng  ùctheo  s¶n  Êt ®Ó   Êp  t  th tr   ca  xu   c cøu  Þp  êic¸c tr ng  k th     ê hîp tai ¹n lao®éng;        n ­ Theo  âi t×nh  ×nh  d  h søc  Î,tæ  kho   chøc kh¸m søc  Î ®Þnh   ú, tæ  kho   k  chøc  kh¸m  Önh  Ò   b ngh nghiÖp; ­ KiÓ m     Öc  Êp  µnh  iÒu  Ö  Ö     travi ch h ® l v sinh,phßng  èng  Þch  Önh    ch d b vµ  èihîp víi é  Ën  ph       ph b¶o  é    ng  chøc  Öc  o  c,kiÓm    b h lao ®é tæ  vi ® ®¹   tra,gi¸m 
 5. 5 s¸tc¸cyÕu  ècã  ¹itrong m«i  êng    ng, híng dÉn    ©n  ëng  µ  ­    t  h     tr lao®é     c¸cph x v ng êilao®éng  ùc hiÖn    Ön     th   c¸cbi ph¸p vÖ     sinhlao®éng;      ­Qu¶n  ýhå  ¬  Ö     l   s v sinh lao®éng  µ     v m«i  êng    ng; tr lao®é ­ Theo  âi vµ  íng  Én  Öc  chøc  ùc hiÖn  Õ     åi dìng    d  h d vi tæ  th   ch ®é b   b»ng  hiÖn  Ët (c¬  Êu  nh îng hiÖn  Ët,c¸ch thøc  chøc    èng) cho  ÷ng  v   c ®Þ l  v    tæ  ¨n u   nh ngêilµm  Öc    vi trong ®iÒu  Ön    ng  ã  ¹i®Õ n     ki lao®é c h   søc  Î; kho ­Tham     iÒu      ô    ¹n lao®éng  Èy      gia® trac¸cv tai     n x ra trongdoanh    nghiÖp; ­ Thùc  Ön    ñ tôc ®Ó     hi c¸c th     gi¸m  nh  ¬ng  Ëtcho  êi lao ®éng  Þ  ®Þ th t  ng     b tai ¹n lao®éng, b Önh  Ò       n   ngh nghiÖp; ­ §¨ng  ý  íi ¬    k v   quan  tÕ  a  ¬ng  µ  c y  ®Þ ph v quan  Ö   h chÆt  Ï®Ó   Ën  ù  ch   nh s chØ  o  Ò   ®¹ v chuyªn m«n   nghiÖp  ô; v ­X ©y  ùng        Ò     d c¸cb¸o c¸o v qu¶n  ýsøc  Î,b Önh  Ò   l  kho   ngh nghiÖp. 3.3.Quy Òn  ¹n:   h Ngoµic¸cquyÒn  ¹n  èng nh  ña  é  Ën     h gi   c b ph b¶o  é    ng, bé  Ën    h lao®é   ph y tÕ  cßn  ã  Òn: c quy ­  îc sö  ông  §  d con  Êu  d riªng theo  É u     m quy  nh  ña  µnh  tÕ    ®Þ c ng y  ®Ó giao dÞch    trongchuyªn m«n      nghiÖp  ô; v ­§îctham      éc  äp,héinghÞ  µ     giac¸ccu h     v giao dÞch  íi ¬    v   quan  tÕ  a   c y  ®Þ ph¬ng,ngµnh    ©ng    ®Ó n cao  nghiÖp  ô  µ  èihîp c«ng  v v ph     t¸c. 4.M¹ng íi toµn,vÖ     l an    sinh viªn   M¹ng íian  µn  Ö   l   to v sinh  viªn lµ h×nh     thøc  ¹t ®éng  Ò   ho   v b¶o  é    h lao ®éng  ña  êilao ®éng  îcthµnh  Ëp theo  c ng     ®  l  tho¶ thuËn  ÷a ngêisö  ông      gi    d lao ®éng  µ  v Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn, néidung  ¹t®éng  ïhîp víi Ëtph¸p, ®    ho   ph        lu   b¶o  ¶m   Òn  ña  êilao®éng  µ  îÝch  ña  êisö  ông    ng. ® quy c ng     v l  i c ng   d lao®é 4.1.Tæ     chøc TÊt  c¸c doanh  c¶    nghiÖp  u   ®Ò ph¶i tæ    chøc  ¹ng íian  µn  Ö   m l   to v sinh   viªn, toµn  Ö     an  v sinh viªnbao  å m   ÷ng  êilao®éng  ùctiÕp cã    Óu     g nh ng     tr     am hi vÒ  nghiÖp  ô, cã  Ött×nh  µ  ¬ng  É u   Ò   v   nhi   vg m v b¶o  é    ng  îc tæ  Çu  h lao ®é ® b ra.M çi  s¶n  Êt ph¶ibè  Ý Ýt  Êt m ét  toµn  Ö     tæ  xu     tr   nh   an  v sinh viªn;®èi  íic¸c     v    c«ng  Öc  µm  ©n    vi l ph t¸ntheo  ã m   ×  Êt thiÕtm çi  ã m   nh th nh     nh ph¶icã  ét      m an toµn    Ö   ­ v sinh viªn.§ Ó   ¶m      ® b¶o  Ýnh  t kh¸ch quan trong ho¹t®éng, an  µn        to vÖ  sinhviªnkh«ng  îclµtæ  ëng.    ®     tr Ng êisö  ông    ng  èihîp víiban  Êp  µnh   d lao ®é ph       ch h c«ng  oµn  ¬  ë    ® c s ra quyÕt  nh  ®Þ c«ng  Ën  toµn  Ö   nh an  v sinh  viªn,th«ng    b¸o c«ng khai ®Ó   äi    m ngêi lao ®éng  Õt.Tæ      bi   chøc  c«ng  oµn  ® qu¶n  ýho¹t®éng  ña  ¹ng íian  l    cm l  toµn  Ö   v sinh  viªn.An  µn  Ö     to v sinh    ã  Õ     viªn c ch ®é sinh  ¹t,® îc båi dìng ho         nghiÖp  ô  µ  îc®éng    Ò   Ët chÊt vµ    Çn    ¹t®éng  ã  Öu  vv®  viªnv v     tinhth ®Ó ho   c hi qu¶. 4.2.An  µn  Ö     to v sinhviªncã    Öm  ô,quyÒn  ¹n sau  y:     c¸cnhi v  h  ®© ­ §«n  c  µ  Óm     ®è v ki tra gi¸m    äi  êi trong  chÊp  µnh  s¸tm ng   tæ  h nghiªm  chØnh    c¸c quy  nh  Ò   toµn  µ  Ö   ®Þ v an  v v sinh  trong s¶n  Êt,b¶o  xu   qu¶n    c¸c thiÕtbÞ   toµn  µ  ö  ông    an  vsd trang thiÕtbÞ       b¶o  Ö     ©n; nh ¾c  ë  tr v c¸ nh   nh tæ  ­ ëng s¶n  Êt  Êp  µnh    Õ     Ò   xu ch h c¸c ch ®é v b¶o  é h lao  ng;  íng  Én  Ön  ®é h d bi
 6. 6 ph¸p  µm  Öc  toµn  i  íic«ng  ©n  íi tuyÓn  ông  l vi an  ®è v   nh m  d hoÆc   íi chuyÓn  m  ®Õ n   µm  Öc    l vi ë tæ; ­Tham     ãp    íi tr ng    giag ý v   tæ  ë s¶n  ÊttrongviÖc    ÊtkÕ   ¹ch b¶o  xu     ®Ò xu   ho   hé    ng, c¸c biÖn  lao ®é     ph¸p  ¶m   ® b¶o  toµn,vÖ   an    sinh lao ®éng  µ    Ön    v c¶ithi   ®iÒu  Ön  µm  Öc; ki l vi ­ KiÕn  Þ  íitæ  ëng    ngh v   tr hoÆc   Êp    ùc hiÖn  y       Õ     c trªnth   ®Ç ®ñ c¸c ch ®é b¶o  é  h lao  ng,  Ön  ®é bi ph¸p  ¶m   ® b¶o  toµn  Ö   an  v sinh lao  ng  µ  ¾c   ®é v kh phôc  Þp  êinh÷ng  Ön îng thiÕu an  µn  Ö   k th   hi t     to v sinh cña    m¸y,thiÕtbÞ  µ  ¬i     vn  lµm  Öc. vi 5. Ph ©n  nh    ®Þ tr¸chnhiÖ m     cho  bé  c¸n  qu¶n  ý,vµ    é  Ën  l   c¸c b ph chuyªn  m«n  trongdoanh    nghiÖp Ng êisö  ông    ng  ã   d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   ©n  nh    ph ®Þ tr¸chnhiÖ m   Ò       v b¶o hé    ng  n   õng    é  lao ®é ®Õ t c¸n b qu¶n  ývµ    é  Ën  l   c¸c b ph chuyªn m«n    nghiÖp  ô  v theo híng dÉn  ¹ phô  ôcsè  kÌm      t  i l   01  theo Th«ng   µy.   tn III.X © y  d ù n g  k Õ  h o ¹ ch b ¶ o  h é  lao ® é n g   C¸c doanh nghiÖp    Ëp  Õ   ¹ch  khi l k ho s¶n  Êt  xu ph¶i ®ång  êilËp  Õ     th   k ho¹ch b¶o  é    ng. C¸c  ¬    h lao ®é   c quan qu¶n  ýcÊp    ña  l  trªnc doanh  nghiÖp  Õu   n tæ chøc  Ðt duyÖt  Õ   ¹ch s¶n  Êt th× ®ång  êiph¶ixÐt duyÖt kÕ   ¹ch x  k ho   xu     th        ho   b¶o  é    ng. h lao®é 1.Néi dung  Õ   ¹ch b¶o  é    ng     k ho   h lao®é bao  å m: g 1.1.C¸c  Ön    bi ph¸p vÒ   ü  Ëtan  µn  µ    k thu   to v phßng  èng  ch ch¸ynæ;   1.2.C¸c  Ön    bi ph¸p  Ò   ü  ËtvÖ   v k thu   sinh lao ®éng, c¶ithiÖn  iÒu  Ön        ® ki lµm  Öc; vi 1.3.Trang  Þ   ¬ng  Ön    b ph ti b¶o  Ö     ©n  v c¸ nh cho  êi lao ®éng  µm    ng     l c¸c c«ng  Öc  vi nguy  Ó m,  ã  ¹i; hi ch 1.4.Ch¨m  ãc    s søc  Îngêilao®éng, phßng  õa  Önh  Ò   kho        ng b ngh nghiÖp; 1.5.Tuyªn truyÒn    ôc  Ên  Ön  Ò       gi¸od hu luy v b¶o  é    ng. h lao®é K Õ   ¹ch  ho b¶o  é    ng  h lao ®é ph¶ibao  å m   néi dung, biÖn    g c¶      ph¸p,kinh     phÝ,  Ët t  êigian  µn  µnh, ph©n  v  , th   ho th   c«ng  chøc  ùc  Ön. §èi víic¸c tæ  th hi         c«ng  Öc    vi ph¸tsinhtrong n¨m  Õ   ¹ch ph¶i® îcx©y  ùng  Õ   ¹ch bæ       k ho      d k ho   sung  phïhîp víi éidung         n c«ng  Öc.Kinh  Ý  vi   ph trong kÕ   ¹ch b¶o  é    ng  îc   ho   h lao ®é ®   h¹ch    µo    µnh  to¸nv gi¸th s¶n  È m   ph hoÆc   Ý u  ph l th«ng  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  vµ  ¬  ë  c s s¶n  Êt kinh doanh;®èi víi   ¬  xu           c quan  µnh  Ýnh  ù  c¸c h ch s nghiÖp  îc ®  tÝnh trongchiphÝ  êng     th xuyªn. Néi dung    Õtcña  Õ   ¹ch  chiti   k ho b¶o  é    ng  îc híng  Én    Õt h lao ®é ®  d chiti   theo phô  ôc02  ña    l   c th«ng   µy. tn 2.LËp  µ  chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch b¶o  é    ng   v tæ  th   k ho   h lao®é 2.1.C¨n  ®Ó   Ëp kÕ   ¹ch:   cø  l   ho a. NhiÖ m   ô, ph¬ng  íng  Õ   ¹ch    v  h k ho s¶n  Êt kinh doanh  µ  ×nh  ×nh  xu     vt h lao®éng  ña    c n¨m  Õ   ¹ch; k ho
 7. 7 b.Nh÷ng  Õtsãttån t¹ trong c«ng      thi         i   t¸cb¶o  é    ng  îcrótra tõc¸c h lao®é ®           vô    ¹n    ng, ch¸y næ,  Önh  Ò   tain lao ®é     b ngh nghiÖp,tõ c¸c b¸o    Óm  iÓ m         c¸o ki ® viÖc  ùc hiÖn  th   c«ng    t¸cb¶o  é    ng  h lao®é n¨m  íc.tr c.C¸c  Õn  Þ    ki ngh ph¶n  cña  êilao ®éng, ý  Õn  ña  chøc  ¸nh  ng       ki c tæ  c«ng  ®oµn  µ  Õn  Þ  ña    oµn  v ki ngh c c¸c® thanh    Óm  tra,ki tra. 2.2.Tæ     chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch b¶o  é    ng th   k ho   h lao®é a. Sau    Õ   ¹ch    khik ho b¶o  é    ng  îcngêisö  ông    ng  h lao ®é ®   d lao ®é hoÆc   cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  ×  é  Ën  Õ   ¹ch  ña  duy th b ph k ho c doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m  chøc  iÓnkhaithùc hiÖn;   tæ  tr       b. C¸n  é    b b¶o  é    ng  èi hîp  íibé  Ën  Õ   ¹ch  ña  h lao ®é ph   v   ph k ho c doanh  nghiÖp  «n  c,  Óm     Öc  ùc  Ön  µ  êng  ® ®è ki tra vi th hi v th xuyªn b¸o c¸o  êi sö  ng   dông    ng, ®¶m   lao ®é   b¶o  Õ   ¹ch  k ho b¶o  é    ng  îcthùc hiÖn  u   ,  h lao ®é ®    ®Ç ®ñ ®óng  êih¹n; th   c.Ng êisö  ông    ng  ã     d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   nh  ú  Óm   iÓ m   ¸nh      ®Þ k ki ® ® gi¸ viÖc  ùc  Ön  Õ   ¹ch  th hi k ho b¶o  é    ng  µ  h lao ®é v th«ng b¸o  Õt  k qu¶  ùc  Ön  th hi cho  êilao®éng  ng     trong®¬n  Þ  Õt.   v bi IV. ù  ki Ó m  tra v Ò  b ¶ o  h é  lao ® é n g  T Tù  Óm     ki trab¶o  é    ng  h lao ®é nh»m     Ön  Þp  êic¸c thiÕu  ãtvÒ   ph¸thi k th     s  an  µn  Ö   to v sinh lao®éng    ã  Ön     ®Ó c bi ph¸p kh ¾c  ôc.   ph Tù  Óm    ki tracßn  ã    ông    ôc,nh ¾c  ë  êisö  ông    ng  c t¸cd gi¸od   nh ng   d lao ®é vµ  êi lao  ng  ©ng  ng   ®é n cao    ý thøc tr¸ch nhiÖm     trong  Öc  Êp  µnh    vi ch h quy tr×nh,biÖn    ph¸p lµm  Öc  toµn,vÖ     vi an    sinh,n©ng    cao kh¶ n¨ng    Ön    ph¸thi c¸c nguy  ¬  ©y    ¹n lao®éng, ¶nh  ëng  Êu  í søc  Îvµ    c g tain       h x t  i kho   ph¸thuy    Çn  tinhth s¸ng t¹o, ùlùctrong viÖc  chøc  ¾c  ôc    Õu sãttån t¹   ×   Ëy,tÊt        t   tæ  kh ph c¸cthi       iV v     . c¶    c¸cdoanh  nghiÖp  u   ®Ò ph¶itæ    chøc  ùkiÓm    Ò   t  trav b¶o  é    ng. h lao®é Néi dung,h×nh      thøc vµ  chøc  Öc  Óm    îcquy  nh    tæ  vi ki tra®   ®Þ trong phô    lôcsè  kÌm    03  theo th«ng   µy.   tn V. N hi Ö m  v ô  v µ  q u y Ò n  h ¹ n v Ò  b ¶ o  h é  lao ® é n g   c ñ a c « n g  ® o µ n  d o a n h  n g hi Ö p 1.Tæ     chøc  c«ng  oµn    ® ë doanh  nghiÖp  ã  Ö m  ô: c nhi v a.Thay  Æt   êilao®éng  ý    m ng     k tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó,trong®ã   ã         t th     c c¸c néidung  Ò     v b¶o  é    ng. h lao®é b. Tuyªn    truyÒn  Ën  ng, gi¸odôc  êilao ®éng  ùc hiÖn  ètc¸cquy  v ®é     ng     th   t    ®Þnh ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  é    ng, kiÕn  h lao ®é   thøc khoa  äc  ü  Ëtb¶o  é      h k thu   h lao ®éng;  Êp  µnh  ch h quy  ×nh,quy  ¹m,    Ön  tr   ph c¸c bi ph¸p  µm  Öc  toµn  µ  l vi an  v ph¸thiÖn  Þp  êinh÷ng  Ön  îng  Õu  toµn  Ö     k th   hi t thi an  v sinh  trong s¶n  Êt, xu  
 8. 8 ® Êu  tranh víi ÷ng  Ön îng lµm  õa,lµm  u, viph¹m     nh hi t   b  È    quy  ×nh kü  Ëtan  tr   thu   toµn. c. §éng      viªn khuyÕn  Ých  êi lao ®éng  kh ng     ph¸thuy    s¸ng  Õn    Õn ki c¶iti   thiÕtbÞ, m¸y,nh»m     Ön m«i  êng  µm  Öc,gi¶m  Ñ        c¶ithi   tr l vi   nh søc    ng. lao®é d. Tæ     chøc  Êy    Õn  Ëp  Ó  êi lao ®éng  l ý ki t th ng     tham    ©y  ùng  éi gia x d n  quy,quy  Õ     ch qu¶n  ývÒ   toµn,vÖ   l   an    sinh lao ®éng, x©y  ùng  Õ   ¹ch b¶o       d k ho   hé lao  ng,  ¸nh    Öc  ùc  Ön  ®é ® gi¸vi th hi c¸c  Õ     Ýnh  ch ®é ch s¸ch b¶o  é    h lao ®éng,  Ön  bi ph¸p  b¶o  ¶m   toµn, søc  Î ngêi lao  ng.  ® an    kho     ®é Tæng   Õt  ót k r  kinh nghiÖ m  ¹t®éng    ho   b¶o  é    ng  ña  h lao ®é c c«ng  oµn    ® ë doanh  nghiÖp    ®Ó tham    íi êisö  ông    ng. giav  ng   d lao®é ®.  èi hîp  chøc    ¹t®éng    y  ¹nh    Ph   tæ  c¸c ho   ®Ó ®È m c¸c phong  µo b¶o  tr   ®¶m   toµn  Ö   an  v sinh lao ®éng; båidìng nghiÖp  ô  µ    ¹t®éng          v v c¸c ho   b¶o  é  h lao®éng  i víi ¹ng íi toµn  Ö     ®è    m l  an  v sinhviªn.   2.C«ng  oµn    ® doanh  nghiÖp  ã  Òn: c quy a. Tham  gia  ©y  ùng  x d c¸c quy  Õ,  éi quy  Ò   ch n   v qu¶n  ý b¶o  é     l  h lao ®éng, an  µn    ng  µ  Ö     to lao®é v v sinh lao®éng  íi êisö  ông    ng.    v  ng   d lao®é b. Tham       oµn  ù kiÓm       gia c¸c ® t  trac«ng    t¸cb¶o  é    ng  doanh  h lao ®é do  nghiÖp  chøc, tham  ù  tæ    d c¸c  éc  äp  Õt  Ën  ña  cu h k lu c c¸c  oµn ® thanh    tra, kiÓm      oµn  iÒu      ¹n    ng. tra, ® c¸c ® tratain lao®é c.Tham     iÒu      ¹n    ng, n ¾ m   ×nh  ×nh    ¹n    ng,   gia ® tratain lao ®é   t h tain lao ®é   b Önh  Ò   ngh nghiÖp  µ  Öc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch b¶o  é    ng  µ    Ön  v vi th   k ho   h lao ®é v c¸cbi ph¸p b¶o  ¶m   toµn  ® an  søc  Î ngêi lao ®éng  kho      trong s¶n  Êt.§ Ò   Êt c¸c   xu   xu     biÖn ph¸p kh ¾c  ôc  Õu sãt, ån t¹ .   ph thi       it VI. h è n g  kª,  T  b¸o c¸o v µ  s ¬  k Õ t, æ n g  k Õ t  t 1.Thèng        kª,b¸o c¸o C¸c  doanh nghiÖp ph¶im ë       sæ s¸ch thèng      éidung  Çn    kª c¸c n   c ph¶ib¸o    c¸o theo quy  nh  Ön  µnh.     ®Þ hi h C¸c  è  Öu thèng    ©n  Ých  s li   kª,ph t ph¶i® îc l gi÷ Ýt  Êt lµ 5     u    nh     n¨m    Êp  ëc ph©n  ëng  µ  n¨m    Êp  x v 10  ë c doanh nghiÖp    µm  ¬  ë  ©n  Ých  µ  a    ®Ó l c s ph t v ® ra chiÕn îcl©u  µicho    Ýnh  l  d  c¸c ch s¸ch vµ      gi¶iph¸p  i  íic«ng    ®è v   t¸cb¶o  é    h lao ®éng    ë doanh nghiÖp. Ngoµi c¸c b¸o       c¸o chuyªn ®Ò   Ò     ¹n    ng, b Önh  Ò     v tain lao ®é   ngh nghiÖp,   doanh  nghiÖp  cßn  ph¶ithùc hiÖn          b¸o c¸o chung  Ò   v c«ng    t¸cb¶o  é    ng  h lao®é ®Þnh  ú  n¨m  lÇn  íi ¬  k 1  2  v   quan  c qu¶n  ýcÊp    µ  íi ë  l  trªnv v   Lao  ng   ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ  héiSë   tÕ  µ    oµn    X∙    Y  v Liªn® Lao  ng  a   ¬ng. B¸o    ®é ®Þ ph   c¸o ph¶i® îc    thùc hiÖn  ng  êih¹n:Trícngµy  th¸ng 7  µng    ®ó th       10   h n¨m  íi v   c¸o 6  b¸o    th¸ngvµ    tr cngµy  th¸ng1  ña  í  15    c n¨m  sau  i víi c¸o c¶  ®è     b¸o    n¨m. M Éu  b¸o  ®Þnh  ú  Ò   c¸o  k v b¶o  é    ng  îc quy  nh  h lao ®é ®  ®Þ theo  ô  ôc ph l   sè  t¹ th«ng   µy. 04   i tn 2.S¬  Õt,tæng  Õt  ótkinhnghiÖm:  k  k r   
 9. 9 2.1  Þnh  ú  th¸ng vµ  µng  § k 6   h n¨m, doanh  nghiÖp  ph¶itæ    chøc  ¬  Õt, sk   tæng  Õt  k c«ng    t¸cb¶o  é    ng  h lao ®é nh»m   ©n  Ých    Õt  ph t c¸c k qu¶  t® îc,c¸c ®¹      thiÕu  ãt,tån  ¹  µ  ótra  µi häc  s   ti r   b   v kinh nghiÖ m;  chøc    tæ  khen  ëng  i  íi th ®è v   c¸c ®¬n  Þ  µ  ©n  µm  ètc«ng      v v nh l t  t¸cb¶o  é    ng, ph¸t®éng  h lao ®é     phong  µo tr   thi ua   ® b¶o  ¶m   toµn  Ö   ® an  v sinhlao®éng.    2.2 ViÖc    tæng  Õt,s¬  Õt  òng  k kc ph¶i® îc thùc hiÖn  õ cÊp  ©n  ëng,      t  ph x   ®éi s¶n  Êtlªn®Õ n   Êp    xu     c c«ng    ty,tæng c«ng  ty.   VII.  Tr¸ch n hi Ö m  thi µ n h  h 1.  ë   S Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi chñ  × cïng  ë     Õ  µ    v X∙    tr   S Y t v Liªn ®oµn  Lao  ng    ®é c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ phæ   Õn  bi th«ng   t nµy  n     ®Õ c¸c doanh  nghiÖp, c¬  ë    s s¶n  Êt kinh doanh  ng    a   µn  xu     ®ã trªn®Þ b vµ  íng dÉn  Óm    Öc  ùc hiÖn. h  ki travi th   2. Ng êisö  ông    ng  ã     d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn    tæ  th   th«ng   µy  tn trongdoanh    nghiÖp. 3. M äi    Ý     chiph cho  ¹t®éng  Ò   ho   v b¶o  é    ng    h lao ®é ë doanh  nghiÖp  Ó   k c¶    ¹t®éng  tÕ    c¸cho   y  ë doanh nghiÖp  îcho¹ch to¸nvµo    µnh  ®     gi¸th s¶n  È m   ph hoÆc   Ý u  ph l th«ng  ña  c doanh  nghiÖp,c¸cc¬  ë      s s¶n  Êt kinh doanh;®èi víi xu          c¸c®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    vh ch s nghiÖp  îctÝnh  ®  trong chiphÝ  êng     th xuyªn; 4. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý;b∙ibá      tn c hi l   15  k t  k     c¸c th«ng  tsè  L§­ ngµy  5­   04­ TT  9­ 1966  ña  é  c B Lao  ng  íng dÉn  Ò   ®é h   v tr¸chnhiÖ m   ña    c c¸n  é  b qu¶n  ýs¶n  Êt vµ  chøc  é  l  xu   tæ  b m¸y  µm  l c«ng    t¸cb¶o  é    ng    h lao ®é ë xÝ  nghiÖp;Th«ng   è    ts 13/TT­ ngµy  10­ LB  17­ 1968  ña    é   c LiªnB Lao  ng      ®é ­Y tÕ  íng dÉn  Õ     ù kiÓm    Ò   ü  Ëtan  µn  µ  Ö   h  ch ®é t   trav k thu   to v v sinh lao ®éng  ¹     ti xÝ nghiÖp;Th«ng   è  TT/LB  µy  12­   ts 16­ ng 7­ 1966  ña    é   c LiªnB Lao  ng    û   ®é ­U ban  Õ   ¹ch  µ   íc híng  Én  Öc  Ëp  µ  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  K ho Nh n   d vi l v th   k ho b¶o  é    h lao ®éng; Th«ng   è    ts 06/L§­ ban  µnh  µy  5­ TT  h ng 12­ 1981  ña  é  c B Lao  ng  íng ®é h   dÉn  Öc  vi b¸o  c¸o  nh  ú  Ò   ùc  Ön  ®Þ k v th hi c«ng    t¸cb¶o  é    ng;  h lao ®é Quy Õt  ®Þnh  è  s 473/L§TBXH­Q§   µy  08­ ng 08­ 1992  ña  é   ëng  é   c B tr B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  binh vµ  héiban  µnh  Õ     c¸o vÒ   iÒu  Ön    ng    X∙    h ch ®é b¸o    ® ki lao ®é b¶o  é  h lao  ng;  ®é Th«ng   sè  t 01/TT­   µy  1­ LB ng 26­ 1966  ña  c Liªn Bé     Lao  ng    ®é ­ Tæng   C«ng  oµn  íng  Én  Ò   Öm   ô  ® h d v nhi v b¶o  é    ng  µ  chøc  é  h lao ®é v tæ  b m¸y  b¶o  é    ng  ña  h lao ®é c c«ng  oµn  ¬  ë  µ      ® c s v c¸c v¨n b¶n  kh¸c cã  éidung    n  tr¸víi       quy  nh  ña  i c¸c ®Þ c th«ng   µy. tn Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön, cã  ×  íng  ¾ c   Çn  tr th hi   g v m c ph¶n ¸nh  Ò   é     v B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éi, é  tÕ  µ    X∙ h   Y  v Tæng    oµn    ng  ÖtNam   B Liªn® lao®é Vi   ®Ó   nghiªncøu    Õt.   gi¶i quy P h ô  l ô c s è  01 (KÌm  theo Th«ng     Þch  è    tLiªnt s 14/1998/TTLL­ BL§TB&XH­BYT­ TL§L§VN  µy  th¸ng10  ng 31    n¨m  1998  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ      X∙ héi, é  tÕ    Y  B vµ Tæng    oµn    ng  ÖtNam) Liªn® lao®é Vi  
 10. 10 H í ng d É n  vi Ö c p h © n  ® Þ n h  tr¸ch n hi Ö m  q u ¶ n  l ý  c ñ a c¸n b é  q u ¶ n  l ý v µ  c¸c b é  p h Ë n  c h u yªn m « n   c ñ a d o a n h  n g hi Ö p 1. Qu¶n  c  ©n  ëng    ®è ph x hoÆc     é  Ën  ¬ng  ¬ng  c¸c b ph t ® (sau  y   äi ®© g   chung  µqu¶n  c  ©n  ëng)cã  l  ®è ph x   tr¸chnhiÖm:   ­ Tæ     chøc  Ên  Ön, kÌm  hu luy   cÆp   íng  Én  i  íilao ®éng  íi tuyÓn  h d ®è v     m  dông hoÆc   íi ® îc chuyÓn  n   µm  Öc  ¹  ©n  ëng  Ò   Ön  m    ®Õ l vi t i ph x v bi ph¸p  µm l viÖc  toµn    an  khigiao viÖc    cho  ä; h ­ Bè   Ý ngêi lao ®éng  µm  Öc  ng    tr      l vi ®ó nghÒ   îc ®µo  ¹o,®∙  îc huÊn  ®  t ®  luyÖn  µ  ∙  v ® qua    ¹ch kiÕn  s¸th   thøc an  µn  Ö     to v sinhlao®éng  tyªu cÇu;    ®¹     ­ Kh«ng    êi lao ®éng  µm  Öc  Õu  ä    ®Ó ng     l vi n h kh«ng  ùc hiÖn    Ön  th   c¸c bi ph¸p  ¶m   ® b¶o  toµn,vÖ   an    sinh lao ®éng, kh«ng  ö  ông  y          sd ®Ç ®ñ trang bÞ     ph¬ng  Ön  µm  Öc  toµn,trang bÞ   ¬ng  Ön  ti l vi an      ph ti b¶o  Ö   nh©n  ∙  îc v c¸n  ®®  cÊp ph¸t; ­ Thùc  Ön  µ  Óm    «n  c    tr ng    hi v ki tra® ®è c¸c tæ  ë s¶n  Êt vµ  äi  êilao xu   m ng     ®éng  éc  Òn  thu quy qu¶n  ýthùc hiÖn    Èn, quy  ¹m,  l    tiªuchu   ph quy  ×nh,biÖn  tr   ph¸p lµm  Öc  toµn  µ      vi an  v c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  é    ng; h lao®é ­ Tæ     chøc  ùc hiÖn  y       éi dung  Õ   ¹ch  th   ®Ç ®ñ c¸c n   k ho b¶o  é    ng, h lao ®é   xö  ýkÞp  êic¸c thiÕu  ãtqua  Óm      Õn  Þ  ña    s¶n  Êt, l  th     s  ki tra, ki ngh c c¸ctæ  c¸c xu   c¸c®oµn    thanh    Óm    ã  ªnquan  n   tra,ki trac li   ®Õ tr¸chnhiÖm  ña  ©n  ëng  µ    c ph x v b¸o c¸o víi Êp    ÷ng  Ên    µikh¶       c trªnnh v ®Ò ngo   n¨ng    Õt cña  ©n  ëng; gi¶iquy   ph x ­ Thùc  Ön    hi khaib¸o,®iÒu      ¹n    ng     tratain lao ®é x¶y    ra trong ph©n  ëng    x theo quy  nh  ña  µ   ícvµ  ©n  Êp  ña    ®Þ c Nh n   ph c c doanh  nghiÖp; ­ Phèi hîp  íiChñ   Þch      v  t c«ng  oµn  é  Ën  nh  ú  chøc  ù kiÓm   ® b ph ®Þ k tæ  t  travÒ     b¶o  é    ng    n  Þ,t¹o®iÒu  Ön    ¹ng íi toµn,vÖ   h lao®é ë ®¬ v     ki ®Ó m l an    sinh   viªntrongph©n  ëng  ¹t®éng  ã  Öu      x ho   c hi qu¶; Qu¶n  c  ©n  ëng  ã  Òn  õ chèinhËn  êi lao ®éng  ®è ph x c quy t    ng     kh«ng    ®ñ tr×nh    µ  nh  ®é v ®× chØ  c«ng  Öc  i  íingêi lao ®éng  i   ¹m      vi ®è v      t¸  ph vi c¸c quy ®Þnh  ¶m   ® b¶o  toµn,vÖ   an    sinhlao®éng, phßng  èng       ch ch¸ynæ.   2.Tæ   ëng    tr s¶n  Êt(hoÆc  xu   chøc  ô ¬ng  ¬ng) cã  vt ®   tr¸chnhiÖ m:   ­  íng  Én  µ  êng  H d v th xuyªn  Óm     «n   c  êi lao  ng   éc ki tra ® ®è ng   ®é thu   quyÒn  qu¶n  ýchÊp  µnh  ng  l  h ®ó quy  ×nh,biÖn  tr   ph¸p  µm  Öc  toµn;qu¶n  l vi an    lýsö  ông  ètc¸c trang bÞ, ph¬ng  Ön b¶o  Ö     ©n, trang bÞ   ¬ng  Ön  d t       ti   v c¸ nh     ph ti   kü  Ëtan  µn  µ  Êp  thu   to v c cøu  tÕ; y  ­Tæ     chøc  ¬ilµm  Öc  n  vi b¶o  ¶m   toµn  µ  Ö   ® an  v v sinh;kÕt  îp víi toµn    h   an  vÖ   sinh viªncña  thùc hiÖn  ètviÖc  ùkiÓm        Ön  µ  ö  ý  Þp     tæ    t  t  tra®Ó ph¸thi v x k k thêic¸cnguy  ¬  e  ¹ ®Õ n   toµn  µ     c ® do   an  v søc  Îph¸tsinh trong qu¸ tr×nh lao kho             ®éng  s¶n  Êt; xu ­ B¸o    Þp  êivíi Êp    äi  Ön îng thiÕu  toµn  Ö     c¸o k th     c trªnm hi t   an  v sinh trong     s¶n  Êtm µ   kh«ng    Õt ® îcvµ    êng  îp x¶y      ¹n lao®éng, xu   tæ  gi¶iquy     c¸ctr h  ra tai     n   sù  è  ÕtbÞ    ã  Ön  c thi   ®Ó c bi ph¸p gi¶i    Õt kÞp  êi quy   th ;
 11. 11 ­  Ó m   iÓ m   ¸nh    ×nh  ¹ng an  µn  Ö   Ki ® ® gi¸t tr   to v sinh  lao  ng  µ  Öc  ®é v vi chÊp  µnh    h c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  é    ng  h lao ®é trong c¸c kú  äp  Óm   iÓ m       h ki ® t×nh  ×nh    ng  h lao®é s¶n  Êtcña  xu   tæ. Tæ   ëng  tr s¶n  Êt  ã  xu c quyÒn   õ  èi nhËn  êi lao  ng  t ch   ng   ®é kh«ng    ®ñ tr×nh    ®é nghÒ  nghiÖp  µ  Õn  v ki thøc  Ò   toµn,vÖ   v an    sinh lao ®éng, tõ chèi         nhËn  c«ng  Öc  vi hoÆc   õng  d c«ng  Öc  ña  n Õu  Êy  ã  vi c tæ  th c nguy  ¬  e   ¹  c ® do ®Õ n   Ýnh  ¹ng, søc  Î cña  viªnb¸o  kÞp  êivíiph©n  ëng    ö  t m   kho   tæ    c¸o  th     x ®Ó x lý. 3. Bé   Ën  Õ   ¹ch    ph k ho (hoÆc c¸n  é  µm  b l c«ng    Õ   ¹ch  ña  t¸ck ho c doanh  nghiÖp)cã  Ö m  ô:   nhi v ­ Tæng  îp c¸c yªu  Çu  Ò     h     c v nguyªn vËt liÖu,nh©n  ùcvµ       l   kinh phÝ    trong  kÕ   ¹ch  ho b¶o  é  h lao  ng  µo  Õ   ¹ch  ®é v k ho s¶n  Êt  xu kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp,vµ  chøc  ùc hiÖn;   tæ  th   ­ Cïng  íi é  Ën    v   ph b¶o  é    ng  b h lao ®é theo  âi,®«n  c  µ  ¸nh    Öc  d  ®è v ® gi¸vi thùc hiÖn    éidung    c¸c n   c«ng  Öc  ∙      vi ® ®Ò ra trong kÕ   ¹ch    ho b¶o  é    ng, h lao ®é   b¶o  ¶m   ® cho  Õ   ¹ch ® îcthùc hiÖn  y  ,  ng  Õn ®é. k ho       ®Ç ®ñ ®ó ti   4.  é   Ën  ü  Ët (hoÆc   B ph k thu   c¸n  é   ü  Ët cña  b k thu   doanh nghiÖp)  ã  c nhiÖ m  ô: v  ­Nghiªncøu    Õn trangthiÕtbÞ, hîp lýho¸ s¶n  Êtvµ    Ön      c¶iti              xu   c¸cbi ph¸p   vÒ   ü  Ëtan  µn,kü  ËtvÖ   k thu   to   thu   sinh ®Ó   a  µo  Õ   ¹ch b¶o  é    ng;   ® v k ho   h lao ®é   híng dÉn, gi¸m    ùc hiÖn    Ön      s¸tth   c¸cbi ph¸p kü  Ëtan  µn,kü  ËtvÖ     thu   to   thu   sinh   vµ    Ön ®iÒu  Ön  µm  Öc; c¶ithi   ki l vi ­ Biªn so¹n,söa  æi, bæ         ®   sung  µ  µn  Ön    v ho thi c¸c quy  ×nh,biÖn  tr   ph¸p  lµm  Öc  toµn  i  íic¸c m¸y, thiÕtbÞ,  vi an  ®è v         ho¸  Êt vµ  õng  ch   t c«ng  Öc,c¸c vi     ph¬ng  øng  ¸n  cøu  Èn  Êp    ã  ù  è, biªnso¹n tµiliÖu gi¶ng  ¹y vÒ     kh c khic s c          d   an toµn,vÖ     sinh lao ®éng  µ  èi hîp  íitæ     v ph   v   chøc  chuyªn tr¸chvÒ     b¶o  é    h lao ®éng  Ên  Ön  hu luy cho  êilao®éng. ng     ­ Tham  gia  Öc  Óm     nh   ú  Ò   toµn, vÖ   vi ki tra ®Þ k v an    sinh    ng  µ  lao ®é v tham    iÒu      ¹n lao®éng  ã  ªnquan  n   ü  Ëtan  µn; gia® tratai     n c li   ®Õ k thu   to ­ Phèi hîp víibé  Ën          ph b¶o  é    ng  h lao ®é theo  âiviÖc  d  qu¶n  ý,®¨ng  ý, l  k  kiÓm   nh,  µ    Êp  Êy  Ðp  ö  ông    ®Þ v xin c gi ph sd c¸c m¸y, thiÕtbÞ, vËt t    Êt        ,c¸c ch   cã yªu  Çu  c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn,vÖ   v an    sinh lao ®éng  µ  Õ        v ch ®é nghiÖm   thö  i  íic¸c lo¹  ÕtbÞ   toµn,trang thiÕtbÞ   ®è v     i thi   an        b¶o  Ö     ©n  v c¸ nh theo    quy ®Þnh  ña      Èn,quy  ¹m. c c¸ctiªuchu   ph 5.Bé  Ën  µi ô  ña    ph t   c doanh  v nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m:   Tham     µo  Öc  Ëp  Õ   ¹ch  gia v vi l k ho b¶o  é    ng,  h lao ®é tæng  îp  µ  h v cung  cÊp  kinhphÝ  ùc hiÖn  Õ   ¹ch b¶o  é    ng  y  ,  ng  êih¹n.   th   k ho   h lao®é ®Ç ®ñ ®ó th   6.Bé  Ën  Ëttcña    ph v    doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m:   Mua  ¾ m,  s b¶o qu¶n  µ  Êp    y  ,  Þp  êinh÷ng  ËtliÖu,dông  v c ph¸t®Ç ®ñ k th   v    cô,trang bÞ   ¬ng  Ön b¶o  é    ng, ph¬ng  Ön kü  Ëtkh ¾c  ôc  ù      ph ti   h lao ®é   ti   thu   ph s cè  s¶n  Êtcã  Êtl ng theo kÕ   ¹ch. xu   ch  î     ho 7.Bé  Ën  chøc    ng  ña    ph tæ  lao®é c doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm:   ­ Phèi hîp  íic¸c ph©n  ëng, vµ    é  Ën  ã  ªnquan  chøc  µ      v    x   c¸c b ph c li   tæ  v huÊn  Ön  ùc l ng  luy l  î phßng  èng    ¹n, sù  è  ch tain   c trong s¶n  Êt  ï hîp  íi xu ph   v  ® Æc   iÓ m   ña  ® c doanh  nghiÖp;
 12. 12 ­ Phèihîp víibé  Ën          ph b¶o  é    ng  µ    ©n  ëng  chøc  ùc h lao ®é v c¸c ph x tæ  th   hiÖn    Õ     c¸c ch ®é b¶o  é    ng, ®µo  ¹o,n©ng  h lao ®é   t  cao    tay nghÒ   Õt  îp  íi k h v  huÊn  Ön  toµn  µ  Ö   luy an  v v sinh  lao  ng;  ®é trang  Þ   ¬ng  Ön  b ph ti b¶o  Ö     v c¸ nh©n, thêigiêlµm  Öc,thêigiênghØ  ¬i, åidìng chèng  c  ¹i, åith ng      vi       ng     b   ®é h     ê b tai ¹n lao®éng, b¶o  Ó m     éi. .     n   hi x∙h . ; ­ §¶m     b¶o  Öc  vi cung  Êp  y    Þp  êinh©n  c ®Ç ®ñ k th   c«ng    ùc hiÖn    ®Ó th   c¸c néidung,biÖn      ph¸p ®Ò       ra trongkÕ   ¹ch b¶o  é    ng.   ho   h lao®é P h ô  l ô c s è  02 (KÌm  theo Th«ng     Þch  è    tLiªnt s 14/1998/TTLT­BL§TB&XH­BYT­ TL§L§VN  µy  th¸ng10  ng 31    n¨m  1998  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ      X∙ héi, é  tÕ   Y  B   µ  v Tæng    oµn    ng  ÖtNam) Liªn® lao®é Vi   N é i d u n g  c hi ti Õt ñ a k Õ  h o ¹ ch b ¶ o  h é  lao ® é n g  c 1.C¸c  Ön    bi ph¸p vÒ   ü  Ëtan  µn  µ    k thu   to v phßng  èng  ch ch¸ynæ:   ­  Õ   ¹o,söa  ÷a, mua   ¾ m     ÕtbÞ,  é  Ën,  ông  ô  Ch t   ch   s c¸c thi   b ph d c nh»m   m ôc  ch  ®Ý che,ch ¾n,    h∙m, ®ãng, m ë         c¸cm¸y,thiÕtbÞ, bé  Ën, c«ng  ×nh,       ph   tr   khu  ùc  v nguy  Ó m,  ã  hi c nguy  ¬  ©y  ù  è,tai ¹n lao®éng; cg sc       n ­Lµ m     thªm        c¸cgi¸®Ó nguyªn vËtliÖu,thµnh  È m;      ph ­Bæ     sung  Ö   èng  èng  Ðt,chèng  ®iÖn; h th ch s  rß  ­ L ¾p  ® Æt  c¸c thiÕt Þ  b¸o ®éng  b»ng m µ u  s ¾c, ¸nh s¸ng, Õng   b  ti ®éng... ­§Æt  Ón    bi b¸o; ­Mua  ¾ m,    s s¶n  Êtc¸cthiÕtbÞ, trang bÞ  xu          phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y; ­Tæ     chøc  ¹n¬ilµm  Öc  ïhîp víi êilao®éng; l    i vi ph       ng     ­ Di    chuyÓn    é  Ën  c¸c b ph s¶n  Êt,kho  xu   chøa    Êt ®éc  ¹i  Ô   c¸c ch   h , ch¸y d   næ     n¬icã  Òu  êiqua  ¹ . ra xa    nhi ng   li 2. C¸c  Ön    bi ph¸p  Ò   ü  Ët vÖ   v k thu   sinh lao ®éng     phßng  èng  c  ¹i, ch ®é h   c¶ithiÖn ®iÒu  Ön    ng:     ki lao®é ­L ¾p  Æt    ¹tth«ng  ã,h Ö   èng  ótbôi, óth¬ikhÝ  c;   ® c¸cqu   gi   th h       h ®é ­ N © ng   Êp, hoµn  Ön  µm    c  thi l cho  µ  ëng  nh x th«ng tho¸ng,chèng  ãng,   n   ån  µ    Õu  è®éc  ¹ilantruyÒn; v c¸cy t  h    ­X ©y  ùng,c¶it¹onhµ  ¾ m;   d     t ­L ¾p  Æt    ® m¸y  giÆt,m¸y  Èy chÊt®éc.   t    3.Mua  ¾ m     s trangthiÕtbÞ      b¶o  Ö     ©n: v c¸nh Gi©y  toµn;m Æt   ¹  an    n phßng  c;  Êtchèng  ¹nh;tÊtchèng  ¾t; ñng  ®é t   l    v  c¸ch  iÖn; ñng  Þu  Ýt;m ò   ®   ch ax   bao  ãc,m ò   èng  Ên  ¬ng  ä    Èu  t   ch ch th s n∙o;kh trang chèng  ôi;   b  bao    èng  n;quÇn    èng  ãng  ¹,chèng  iÖn  õtr taich å  ¸o ch ph x  ® t  ­ êng,quÇn    èng  Ðt, Çn    Þu  Ötv.v. .   ¸o ch r  qu ¸o ch nhi   .
 13. 13 4.Ch¨m  ãc    s søc  Îngêilao®éng: kho      ­Kh¸m    søc  ÎkhituyÓn  ông; kho     d ­Kh¸m    søc  ήÞnh  ú; kho   k ­Kh¸m    Ön  Önh  Ò     ph¸thi b ngh nghiÖp; ­Båidìng b»ng  Ön  Ët;      hi v ­§iÒu  ìng vµ  ôc  åichøc    d   ph h   n¨ng    ng. lao®é 5.Tuyªn truyÒn    ôc,huÊn  Ön  Ò       gi¸od   luy v b¶o  é    ng: h lao®é ­Tæ     chøc  Ên  Ön  Ò   hu luy v b¶o  é    ng  h lao®é cho  êilao®éng; ng     ­ChiÕu    phim,tham    quan  iÓnl∙m b¶o  é    ng; tr     h lao®é ­Tæ     chøc    toµn  Ö   thian  v sinhviªngiái    ; ­ Tæ     chøc    Õt,thivÏ®Ò   Êt c¸c biÖn  thivi       xu     ph¸p    êng  t¨ng c c«ng      t¸cb¶o hé    ng; lao®é ­ KΠ   pan«, ¸p  Ých, tranh an  µn    ng; mua   µiliÖu,t¹pchÝ      ph     to lao ®é   t     b¶o hé    ng. lao®é P h ô  l ô c s è  03 (KÌm  theo Th«ng     Þch  è    tLiªnt s 14/1998/TTLT­BL§TB&XH­BYT­ TL§L§VN  µy  th¸ng10  ng 31    n¨m  1998  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ      X∙ héi, é  tÕ    Y  B vµ Tæng    oµn    ng  ÖtNam) Liªn® lao®é Vi   H í ng d É n  n é i d u n g, h × n h  thøc v µ   t æ  c h ø c vi Ö c ki Ó m  tra 1.Néi dung  Óm     ki tra: 1.1.ViÖc  ùc  Ön      th hi c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v b¶o  é    ng  : kh¸m    h lao ®é nh   søc khoÎ,kh¸m    ph¸thiÖn  Önh    b nghÒ  nghiÖp; thêigiê  µm  Öc, thêigiê     l vi     nghØ   ng¬i, åidìng b»ng  Ön  Ët,khaib¸o,®iÒu    èng      ¹n lao®éng...    b   hi v      tra,th kª tai     n ; 1.2.Hå   ¬,sæ     s   s¸ch,néiquy,quy  ×nh vµ  Ön       tr   bi ph¸p  µm  Öc  toµn, l vi an    sæ       ghibiªnb¶n  Óm        Õn  Þ; ki tra, ghiki ngh sæ 1.3.ViÖc  ùc hiÖn    Èn, quy  ¹m, quy  ×nh biÖn    th   tiªuchu   ph   tr   ph¸p  toµn  an  ®∙  ban  µnh; h 1.4.T×nh  ¹ngan  µn,vÖ     tr   to   sinh cña      c¸c m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  µ  ëng, m thi   nh x   kho  µng  µ  ¬ilµm  Öc  :Che  ¾n  ¹    Þ  Ý nguy  Ó m,      Ëy  t vn  vi nh   ch t i v tr   c¸c hi ®é tinc cña    ¬  Êu  toµn,chèng  ãng, chèng  ôi,chiÕu  c¸c c c an    n   b  s¸ng,th«ng  ã,tho¸t   gi     níc. . .; 1.5.ViÖc  ö  ông, b¶o    sd   qu¶n trang bÞ   ¬ng  Ön    ph ti b¶o  Ö     ©n,  ­ v c¸ nh ph ¬ng  Ön kü  Ëtphßng  ti   thu   ch¸ych÷a    ch¸y,ph¬ng  Ön cÊp    ti   cøu  tÕ; y  1.6.ViÖc  ùc hiÖn    éidung  ña  Õ   ¹ch b¶o  é    ng;   th   c¸cn   c k ho   h lao®é 1.7.ViÖc  ùc hiÖn  Õn  Þ  ña    oµn    th   ki ngh c c¸c® thanh    Óm  tra,ki tra;
 14. 14 1.8.ViÖc    qu¶n  ý,thiÕtbÞ,  Ët t vµ    Êt cã  l    v    c¸c ch   yªu  Çu c nghiªm ngÆt  vÒ   toµn    ng  µ  Öc  Óm      Õu  ènguy  Ó m   ã  ¹i; an  lao®é v vi ki so¸tc¸cy t  hi ch 1.9.KiÕn    thøc  toµn,vÖ   an    sinh lao ®éng, kh¶       n¨ng  ö  ýsù  è  µ  ¬  x l  c v s cøu,cÊp    cøu  ña  êilao®éng; c ng     1.10.ViÖc  chøc    èng  åidìng,ch¨m  ãc    tæ  ¨n u b    s søc  Îngêilao®éng; kho      1.11.Ho¹t®éng  ù kiÓm     ña  Êp  íi viÖc    Õt      Êt,     t  trac c d ,   gi¶iquy c¸c ®Ò xu   kiÕn  Þ  Ò   ngh v b¶o  é    ng  ña  êilao®éng; h lao®é c ng     1.12. Tr¸ch  Ö m     nhi qu¶n  ý c«ng    l  t¸c b¶o  é   h lao  ng  µ  ®é v phong  µo tr   quÇn  óng  Ò   ch v b¶o  é    ng. h lao®é   2.H×nh    thøc kiÓm    tra: 2.1.KiÓ m       tra tæng  Ó    éi dung  Ò   toµn  Ö   th c¸c n   v an  v sinh lao ®éng  ã     c li   ªnquan  n   Òn  ¹n  ña  Êp  Óm  ®Õ quy h c c ki tra; 2.2.KiÓ m       trachuyªn ®Ò   õng néidung;   t    2.3.KiÓ m       trasau  tnghØ  ®î   s¶n  Êtdµingµy; xu     2.4.KiÓ m     íchoÆc     tratr   sau  ïa  a,b∙o; mm  2.5.KiÓ m       trasau  ù  è,sau  öa  ÷a  ín; sc  s ch l 2.6.KiÓ m     nh  ú      tra®Þ k ®Ó xem   Ðt  ¾c  ë  x nh nh hoÆc   Ê m   iÓ m     ch ® ®Ó xÐt duyÖt thi ua;      ® 3.Tæ     chøc  Öc  Óm  vi ki tra § Ó   Öc  ù  Óm     ã  Öu  vi t ki tra c hi qu¶  tr¸nh h×nh    thøc, ®èi  ã  Çn    ph c ph¶i   chuÈn  Þ  b chu  ¸o  µ  ùc hiÖn  ® v th   nghiªm  chØnh    ícsau: c¸cb   3.1.Thµnh  Ëp ®oµn  Óm    l  ki tra; ë  Êp  c doanh  nghiÖp  µ  Êp  ©n  ëng    ù kiÓm     Êt thiÕtph¶i v c ph x khit   tranh       tæ chøc  oµn  Óm    ÷ng  êitham    Óm    ® ki tra,nh ng   gia ki traph¶ilµnh÷ng  êicã     ng   tr¸chnhiÖm   ña    c doanh  nghiÖp  µ  ña  v c c«ng  oµn, cã  Óu  ÕtvÒ   ü  Ët ®   hi bi   k thu   an  µn,vÖ   to   sinhlao®éng.    3.2.Häp  oµn  Óm     ©n    ® ki tra ph c«ng  Öm   ô  nhi v cho    µnh  c¸c th viªn,x¸c    ®Þnh  Þch kiÓm  l  tra; 3.3.Th«ng    Þch kiÓm    n     n  Þ    b¸o l   tra®Õ c¸c®¬ v hoÆc     s¶n  Êt; c¸ctæ  xu 3.4.TiÕn  µnh  Óm    h ki tra: ­ Qu¶n  c  ©n  ëng  Õu  µkiÓm      ©n  ëng) ph¶ib¸o    ãm    ®è ph x (n l   traë ph x     c¸o t t¾t t×nh  ×nh  ùc hiÖn    h th   c«ng    t¸cb¶o  é    ng  íi®oµn  Óm     µ    h lao ®é v  ki trav ®Ò xuÊt c¸c kiÕn  Þ, biÖn     ngh   ph¸p  ¾c  ôc  Õu  ãttån t¹  µikh¶  kh ph thi s     i ngo   n¨ng  ù t  gi¶iquyÕt  ña  ©n  ëng; dÉn  oµn  Óm     i    c ph x   ® ki tra® xem   Ðt  ùc tÕ  µ    êi x th   v tr¶l   c¸cc©u  ái, òng    Õp thu c¸cchØ  Én  ña  oµn  Óm    h  c nh ti       dc® ki tra; ­M äi  Þ  Ýs¶n  Êt,kho  µng  u     v tr   xu   t ®Ò ph¶i® îckiÓm     tra. 3.5.LËp      biªnb¶n  Óm  ki tra: ­§oµn  Óm      Ën  Ðt vµ  Õn  Þ  i víi n  Þ  îckiÓm      ki traghinh x   ki ngh ®è    ®¬ v ®   tra; ghinhËn    Ên      Õt  éc tr¸chnhiÖ m   ña  Êp  Óm    µo      c¸c v ®Ò gi¶iquy thu     c c ki trav sæ biªnb¶n  Óm    ña  n  Þ  îckiÓm    ki trac ®¬ v ®   tra;
 15. 15 ­ Trëng  oµn  Óm     µ  ëng  é  Ën  îc kiÓm       ® ki trav tr b ph ®  traph¶iký  µo      v biªn b¶n  Óm  ki tra. 3.6.Ph¸thuy  Õt      k qu¶  Óm  ki tra: ­§èivíi   n  Þ  îckiÓm          ®¬ v ®   c¸c traph¶ix©y  ùng  Õ   ¹ch kh ¾c  ôc      d k ho   ph c¸c thiÕu sãttån t¹ thuéc ph¹m    ña  n  Þ    Õt,®ång  êigöicÊp  Óm          i   vic ®¬ v gi¶i quy   th     ki tra®Ó     theo dâithùc hiÖn;      ­ C Êp  Óm      ki traph¶icã  Õ   ¹ch phóc    Öc  ùc hiÖn  Õn  Þ  i    k ho   travi th   ki ngh ®è víic¬  ë; tæng  îp  ÷ng  éi dung  éc    s  h nh n  thu tr¸ch nhiÖ m   µ  Èm   Òn      v th quy gi¶i quyÕt  ña  × nh  i  íicÊp  íivµ  cm ®è v   d   giao  cho    é  Ën  óp  Öc  chøc  c¸c b ph gi vi tæ  thùc hiÖn.   3.7.Thêih¹n tùkiÓm      Êp         traë c doanh  nghiÖp  µ  Êp  ©n  ëng. v c ph x Tuú  theo  Ýnh  Êt s¶n  Êt kinh  t ch   xu   doanh, ngêi sö  ông  ®éng       d lao  quy ®Þnh    ×nh  c¸c h thøc  ù kiÓm    µ  êih¹n  ù kiÓm      Êp  t  trav th   t  traë c doanh  nghiÖp  vµ  Êp  ©n  ëng. Tuy  c ph x   nhiªn,®Þnh  ú  ù kiÓm     µn  Ön    k t  trato di ph¶i® îc tiÕn      hµnh  th¸ng/1lÇn    Êp  3    ë c doanh  nghiÖp  µ  th¸ng/1lÇn    Êp  ©n  ëng. v 1    ë c ph x 3.8.Tù  Óm      s¶n  Êt:   ki traë tæ  xu ViÖc  ù kiÓm       ph¶itiÕn  µnh  µo  u   ê lµm  Öc  µng  µy  t  traë tæ    h v ®Ç gi   vi h ng vµ  íckhib ¾t  u   µo  ét  tr     ®Ç v m c«ng  Öc  íi,v×  Ëy  Çn  vi m   v c ph¶i® îclµm     nhanh,   gän theo tr×nh tùsau  y:      ®© a.M çi c¸nh©n       trong tæ  u   êlµm  Öc  µng  µy  ã  Ö m   ô    ®Ç gi   vi h ng c nhi v quan  s¸tt×nh  ¹ngan  µn,vÖ     tr   to   sinh lao ®éng  ña     c m¸y, thiÕtbÞ, ®iÖn, m Æt          b»ng  s¶n  Êt,dông  ô  ¬ng  Ön phßng  xu   c ph ti   ch¸ych÷a    ch¸y,dông  ô  ¬ng  Ön cÊp    c ph ti   cøu  ù  è  s c v.v.   µ  . v b¸o  tæ  ëng  ÷ng  Õu  ãt hoÆc     . c¸o  tr nh thi s   c¸c nguy  ¬  ©y  cg tai ¹n lao®éng      n hoÆc   ¶nh  ëng  Êu  ísøc  Î(nÕu  ã); h x t  i kho   c b.Tæ   ëng    tr sau    Ën  îcc¸cth«ng    Ò   ×nh  ¹ngm Êt  toµn  ã  khinh ®     tinv t tr   an  c nhiÖ m  ô  Óm    ¹c¸ctån t¹ ® îctæ      Ön,híng dÉn  v ki tral           viªnph¸thi   i i   hoÆc   µn  ¹c b b  víi  c«ng  ©n  nh trongtæ    Ön    c¸cbi ph¸p lo¹ trõ®Ó     i   tr¸nhx¶y      ¹n lao®éng;     ra tai     n c. §èi víinh÷ng       nguy  ¬  µ   c m kh¶  n¨ng  kh«ng  ù gi¶iquyÕt  îc th× tæ  t    ®   ph¶i thùc  Ön  Ön    hi bi ph¸p  ¹m  êi®Ó   t th   phßng tr¸nh x¶y  tain¹n    ng,   ra    lao ®é   sau      µo    Õn  Þ  µ  ®ã ghi v sæ ki ngh v b¸o  ngay  íiqu¶n  c  ©n  ëng    c¸o  v  ®è ph x ®Ó ® îcgi¶i     Õt. quy 3.9.LËp    Õn    sæ ki nghÞ   µ      v sæ ghi biªn b¶n  Óm     Ò   toµn      ki tra v an  lao ®éng   Ö   ­v sinh lao®éng:    a. Sæ   Õn  Þ  µ          ki ngh v sæ ghibiªnb¶n  Óm     Ò   toµn,vÖ   ki trav an    sinh lao    ®éng  µ hå  ¬  èc  ña  ¹t®éng  ù kiÓm     l   s g c ho   t  tra b¶o  é    ng,  µ chÕ     h lao ®é l  ®é c«ng    ña    é  t¸cc c¸n b qu¶n  ýs¶n  Êt c¸ccÊp    ùc hiÖn  l  xu     ®Ó th   chøc n¨ng  Ö m   nhi vô  Óm    «n  c  òng    ki tra® ®è c nh tranh thñ sù  ng  ãp      ®ã g ph¶n    ña  Êp  íi Ò   ¸nh c c d   v t×nh  ×nh  toµn  µ  Ö   h an  v v sinh lao ®éng, lµhå  ¬         s theo  âiviÖc    Õt    d  gi¶iquy c¸c thiÕu sãt,tån t¹   ×   Ëy,viÖc  Ëp sæ   Õn  Þ  µ              iV v  . l   ki ngh v sæ ghibiªnb¶n  Óm    ki tra lµyªu cÇu  ¾t  éc    äi  Êp     b bu ë m c trong doanh    nghiÖp; b.Sæ   Õn  Þ  µ          ki ngh v sæ ghibiªnb¶n  Óm    Ò   toµn  µ  Ö   ki trav an  v v sinh lao    ®éng  ph¶i® îc ®ãng  Êu      µ     d gi¸plaiv qu¶n  ý,l gi÷ theo  Õ     l  u    ch ®é qu¶n  ýtµi l    liÖu hiÖn  µnh        h ®Ó truycøu    Çn  Õt; khic thi
 16. 16 c. M äi  êng  îp ph¶n    tr h  ¸nh  Õn  Þ    Êt vµ  Õp  Ën  Õn  Þ  ki ngh ®Ò xu   ti nh ki ngh ®Ò   Êt ®Ò u   xu   ph¶i® îcghichÐp  µ  ý  Ën  µo    Õn  Þ  Ò   toµn,     v k nh v sæ ki ngh v an    vÖ   sinhlao®éng    ã  ¬  ë    nh     ®Ó c c s x¸c®Þ tr¸chnhiÖ m.   P h ô  l ô c s è  04 (KÌm  theo Th«ng     Þch  è    tLiªnt s 14/1998/TTLT­BL§TB&XH­BYT­ TL§L§VN  µy  th¸ng10  ng 31    n¨m  1998  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ      X∙ héi, é  tÕ  µ    Y  v Tæng    oµn    ng  ÖtNam) B Liªn® lao®é Vi   M É u  b¸o c¸o ® Þ n h  k ú  v Ò  b ¶ o  h é  lao ® é n g Tªn  doanh  nghiÖp:   C¬   quan  ñ  ch qu¶n: TØnh, thµnh  è:   ph C¸c  chØ    Ò   tiªuv BHL§ Sè  Öu li 1.Lao  ng   ®é ­Tæng  è    ng   s lao®é Trong  : ®ã Sè    ng  ÷: lao®é n ­Sè    ng  µm  Öc    lao®é l vi trong®iÒu  Ön    ki nÆng  äc,®éc  nh   h¹i,   nguy  Ó m   ¹i   VI) hi (Lo   V,  IV, Trong  : ®ã Sè    ng  ÷: lao®é n 2.Tain¹n lao®éng:      ­Tæng  è  ô    ¹n lao®éng   s v tai     n ­Sè  ô  ã  êichÕt   v c ng   ­Tæng  è  êibÞ    ¹n lao®éng   s ng   tai     n ­Sè  êichÕt  ×    ¹n lao®éng   ng   v tai     n Trong  :  ®ã Lao  ng  ÷: ®é n ­Sè  êibÞ    ng   suy  gi¶m  31%   søc  trëlªn L§    ­Chi phÝ  ×nh  ©n/1 vô     b qu   TNL§  Õt  êi ch ng ­ThiÖth¹ido    ¹n lao®éng       tai     n ­Sè  µy    ng c«ng  nghØ  ×    ¹n lao®éng v tai     n ­Sè  êiph¶inghØ  Êt    ng     m søc  µ  u  Ýtr ctuæiv×  v h tr   í     TNL§
 17. 17 3.B Ö nh  Ò     ngh nghiÖp: ­Tæng  è  êibÞ  Önh  Ò     s ng   b ngh nghiÖp: Trong    ÷: ®ã n ­Sè  µy    ng c«ng  nghØ  ×  Önh  Ò   vb ngh nghiÖp ­  è   êi ph¶i nghØ   Êt  S ng     m søc  µ  v nghØ   u  íc tuæi  ×  h tr   v BNN 4.Hu Ên  Ön   luy ­Sè  êilao®éng  îchuÊn  Ön  Ò     ng     ®  luy v BHL§ Trong  : ®ã Sè  îchuÊn  Ön  ¹ : ®  luy l i 5. C¸c  ¹    lo im¸y,thiÕtbÞ   ã  cÇu      c yªu  nghiªm ngÆt  Ò   v AT­ VSL§: ­Tæng  è  ÕtbÞ   s thi   Trong  : ®ã ­Sè  ÕtbÞ  ∙  îc®¨ng  ý   thi   ® ®   k ­Sè  ÕtbÞ  ∙  îckiÓm  nh  µ  Êp  Ðp   thi   ® ®   ®Þ v c ph 6.Thêigiêlµm  Öc,thêigiênghØ  ¬i:      vi       ng ­Sè  êlµm    gi   thªm  ×nh  ©n/ngµy b qu ­Sè  µy  µm    ng l thªm  ×nh  ©n/tuÇn b qu ­Sè  êlµm    gi   thªm  ×nh  ©n/n¨m b qu 7.Båidìng chèng  c  ¹ib»ng  Ön  Ët:      ®é h   hi v ­Tæng  è  êi   s ng ­  û   Ö    T l % kh«ng  Ó  chøc  th tæ  cho  uèng  ¹  ç  ¨n  t ich ph¶i   ph¸thiÖn  Ëtcho  êilao®éng   v  ng     8.Tæng    Ý    chiph cho  c«ng    t¸cBHL§: ­ThiÕtbÞ      AT­VSL§ ­Quy  ×nh,biÖn    tr   ph¸p c¶ithiÖn ®iÒu  Ön       ki L§ ­Trang  Þ  ¬ng  Ön b¶o  Ö     ©n   b ph ti   v c¸nh ­Båidìng b»ng  Ön  Ët      hi v ­Tuyªn    truyÒn,huÊn  Ön   luy ­Phßng    ch¸ych÷a    ch¸y ­Chi phÝ  Êp     c cøu,®iÒu  ÞTNL§, BNN   tr     ­Chi phÝ  åith ng     b   ê cho  êibÞ  ng   TNL§, BNN   ­Chi phÝ     kh¸c: 9.  ×nh  ×nh  T h m«i  êng  tr lao  ng  ®é nÆng   äc, ®éc  ¹i nh   h  (tÝnh theo %   è  êibÞ  Õp xóc/tæng  è    ng):     s ng   ti     s lao®é
 18. 18 ­Ch Ët  éi:   ch ­È m   t   í: ­Nãng      qu¸: ­L¹nh    qu¸: ­ån:   ­Rung:   ­Bôi:   ­H¬i khÝ  c:    ®é ­§iÖn  õtr ng:   t ê ­Bøc  ¹Ion:   x  10.K Õt    qu¶  ©n  ¹ søc  Îcña  êilao®éng: ph lo i   kho   ng     +  ¹iI Lo   +  ¹iII Lo   +  ¹iII Lo   I +  ¹iIV Lo   +  ¹iV Lo   11.§¸nh    ña    gi¸c doanh  nghiÖp  Ò   iÒu  Ön    ng v® ki lao®é +  èt T +  Trung  ×nh b +  Êu X +  Êt  Êu Rx
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2