Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
82
lượt xem
13
download

Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2003/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 14/2003/TT-BL TBXH NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N M T S I UC A NGHN NNH S 114/2002/N -CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 V TI N LƯƠNG I V I NGƯ I LAO NG LÀM VI C TRONG CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI VÀ CƠ QUAN, T CH C NƯ C NGOÀI HO C QU C T T I VI T NAM Thi hành Ngh nh s 114/2002/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v ti n lương, sau khi trao i ý ki n v i B , ngành liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n v ti n lương i v i ngư i lao ng làm vi c trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c qu c t t i Vi t Nam như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG i tư ng, ph m vi áp d ng ti n lương theo quy nh t i Thông tư này là ngư i lao ng làm vi c theo ch h p ng lao ng trong các t ch c sau: 1/ Doanh nghi p thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; 2/ Ngân hàng liên doanh v i nư c ngoài, chi nhánh ngân hàng liên doanh v i nư c ngoài và t ch c tín d ng liên doanh, t ch c tín d ng 100% v n nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam; 3/ Nhà th u (th u chính, th u ph ) c a nư c ngoài nh n th u các công trình t i Vi t Nam; 4/ Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài, cơ quan i di n các t ch c qu c t thu c h th ng Liên H p qu c, các t ch c khu v c, ti u khu v c có thuê lao ng, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác; 5/ Văn phòng i di n các cơ quan thông t n, báo chí, phát thanh và truy n hình nư c ngoài; 6/ Văn phòng i di n và văn phòng d án c a các t ch c phi Chính ph nư c ngoài; 7/ Văn phòng các d án nư c ngoài, chi nhánh công ty nư c ngoài, văn phòng i di n các t ch c: kinh t , thương m i, tài chính, ngân hàng, b o hi m, khoa h c - k
 2. thu t, văn hoá, giáo d c, y t , tư v n pháp lu t c a nư c ngoài; Chi nhánh t ch c lu t sư nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam; 8/ Ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài lưu trú t i Vi t Nam có thuê lao ng. (Các doanh nghi p, cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân nêu trên ư c g i t t là doanh nghi p, cơ quan). II. LƯƠNG T I THI U M c lương t i thi u theo i u 4, Ngh nh s 114/2002/N -CP i v i lao ng làm công vi c gi n ơn nh t (chưa qua ào t o) v i i u ki n lao ng bình thư ng trong doanh nghi p, cơ quan ư c quy nh như sau: 1/ M c lương t i thi u hi n hành quy nh và tr b ng ti n ng Vi t Nam theo Quy t nh s 708/1999/Q -BL TBXH ngày 15 tháng 6 năm 1999 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, ti p t c ư c áp d ng i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh, c th như sau: a) Không th p hơn 626.000 ng/tháng, áp d ng i v i doanh nghi p óng trên a bàn các qu n c a thành ph Hà N i và các qu n c a thành ph H Chí Minh; b) Không th p hơn 556.000 ng/tháng, áp d ng i v i doanh nghi p óng trên a bàn các huy n c a thành ph Hà N i và các huy n c a thành ph H Chí Minh; các qu n c a thành ph H i Phòng, thành ph Biên Hoà và thành ph Vũng Tàu; c) Không th p hơn 487.000 ng/tháng, áp d ng i v i doanh nghi p óng trên a bàn các huy n, t nh, thành ph còn l i; d) i v i m t s doanh nghi p óng trên a bàn khó khăn, h t ng cơ s th p kém (ngoài ph m vi quy nh t i ti t a, b nêu trên) c n ph i áp d ng m c lương t i thi u th p hơn (t 417.000 ng/tháng n dư i 487.000 ng/tháng) thì Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, quy t nh cho phép áp d ng trong m t th i gian nh t nh. 2/ M c lương t i thi u hi n hành theo quy nh t i Quy t nh s 385/L TBXH-Q ngày 01 tháng 4 năm 1996 c a B trư ng B Lao ng Thương binh và Xã h i ti p t c ư c áp d ng i v i cơ quan, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t t i Vi t Nam . 3/ Căn c vào năng su t lao ng, hi u qu s n xu t, kinh doanh, doanh nghi p, cơ quan ư c quy n nh m c lương t i thi u cao hơn m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh t i i m 1, 2 nêu trên làm căn c tr lương cho ngư i lao ng. III. THANG LƯƠNG, B NG LƯƠNG VÀ PH C P LƯƠNG 1/ Thang lương, b ng lương theo kho n 1, 3, i u 5 c a Ngh nh s 114/2002/N - CP ư c quy nh c th như sau:
 3. a) Doanh nghi p, cơ quan có trách nhi m xây d ng thang lương, b ng lương, tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân, ch c danh, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v viên ch c làm cơ s ký k t h p ng lao ng và tho ư c lao ng t p th , xác nh qu lương, tr lương và gi i quy t các ch khác cho ngư i lao ng. Vi c xây d ng thang lương, b ng lương ph i b o m nguyên t c quy nh t i kho n 1, i u 5, Ngh nh s 114/2002/N -CP, doanh nghi p, cơ quan l a ch n phương pháp t i ph l c s 1 kèm theo Thông tư này ho c áp d ng các phương pháp khác phù h p xây d ng thang lương, b ng lương. b) Khi xây d ng và ban hành thang lương, b ng lương, doanh nghi p, cơ quan ph i tham kh o ý ki n Ban ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành công oàn lâm th i và công b công khai trong doanh nghi p, cơ quan trư c khi áp d ng. c) Doanh nghi p, cơ quan ph i ăng ký h th ng thang lương, b ng lương v i cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p, cơ quan óng tr s chính trong vòng m t tháng k t ngày thang lương, b ng lương ư c công b áp d ng. H sơ bao g m công văn ngh ăng ký, kèm theo h th ng thang lương, b ng lương doanh nghi p, cơ quan ã xây d ng. 2/ Ph c p lương: Ngoài vi c xây d ng thang lương, b ng lương theo quy nh nêu trên, doanh nghi p, cơ quan ư c quy n quy nh các kho n ph c p lương ho c áp d ng ch ph c p lương do Chính ph quy nh i v i doanh nghi p nhà nư c tr cho ngư i lao ng. IV. NNH M C LAO NG nh m c lao ng theo kho n 2, 3, i u 5, Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: 1/ Doanh nghi p, cơ quan có trách nhi m xây d ng h th ng m c lao ng xác nh k ho ch lao ng, t ch c, s d ng lao ng và tr lương cho ngư i lao ng. Vi c xây d ng m c lao ng ph i b o m các nguyên t c quy nh t i kho n 2, i u 5, Ngh nh s 114/2002/N -CP. 2/ Vi c xây d ng m c lao ng ư c th c hi n như sau: a) Doanh nghi p, cơ quan thành l p H i ng nh m c lao ng t ch c xây d ng ho c rà soát, i u ch nh, b sung h th ng m c lao ng áp d ng trong doanh nghi p, cơ quan. Thành ph n h i ng g m có Giám c doanh nghi p, cơ quan, m t s thành viên có năng l c, trình chuyên môn, k thu t, nghi p v do Giám c l a ch n và i di n Ban ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành công oàn lâm th i. b) Căn c vào th c t t ch c s n xu t, t ch c lao ng, doanh nghi p, cơ quan l a ch n phương pháp xây d ng m c lao ng t i ph l c s 2 kèm theo Thông tư này ho c áp d ng các phương pháp xây d ng m c lao ng khác phù h p xây d ng m c lao ng b o m các nguyên t c nêu trên.
 4. c) H ng năm doanh nghi p, cơ quan t ch c ánh giá tình hình th c hi n m c lao ng s a i, b sung cho phù h p v i t ch c s n xu t, t ch c lao ng. N u m c lao ng th c hi n th p hơn 5% ho c cao hơn 15% so v i m c ư c giao, thì trong th i h n 3 tháng, doanh nghi p, cơ quan ph i xem xét, i u ch nh l i cho phù h p. 3/ Khi xây d ng, i u ch nh, b sung m c lao ng, doanh nghi p, cơ quan ph i tham kh o ý ki n Ban ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành công oàn lâm th i và công b công khai trong doanh nghi p, cơ quan. V. CH TR LƯƠNG 1/ Hình th c tr lương: Hình th c tr lương theo i u 7, Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: a) Ti n lương theo th i gian (theo tháng, theo tu n, theo ngày ho c theo gi ), áp d ng i v i nh ng ngư i làm công tác qu n lý, chuyên môn, k thu t, nghi p v ; nh ng ngư i làm các công vi c theo dây chuy n công ngh , máy móc thi t b và nh ng ngư i làm các công vi c mà tr lương th i gian có hi u qu hơn các hình th c tr lương khác. b) Ti n lương theo s n phNm, áp d ng i v i cá nhân ho c t p th ngư i lao ng, căn c vào m c hoàn thành s lư ng, ch t lư ng s n phNm ư c giao. c) Ti n lương khoán, áp d ng i v i cá nhân ho c t p th ngư i lao ng, căn c vào kh i lư ng, ch t lư ng công vi c và th i gian ph i hoàn thành. Căn c các hình th c tr lương nêu trên, doanh nghi p, cơ quan l a ch n hình th c tr lương phù h p v i tính ch t công vi c và i u ki n s n xu t, kinh doanh, g n ti n lương v i k t qu công vi c, b o m khuy n khích ngư i lao ng nâng cao hi u qu , năng su t lao ng. Vi c l a ch n ho c thay i hình th c tr lương ph i th hi n trong h p ng lao ng và tho ư c lao ng t p th . 2/ Tr lương làm thêm gi : Tr lương khi ngư i lao ng làm thêm gi theo kho n 1, 2 và 3, i u 10, Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: a) i v i lao ng tr lương theo th i gian, n u làm thêm ngoài gi tiêu chuNn thì doanh nghi p, cơ quan ph i tr lương làm thêm gi theo cách tính sau: Ti n lương = Ti n lương x 150% ho c 200% x S gi làm thêm gi gi th c tr ho c 300% làm thêm Trong ó: - Ti n lương gi th c tr ư c xác nh trên cơ s ti n lương th c tr c a tháng mà ngư i lao ng làm thêm gi (tr ti n lương làm thêm gi , ti n lương tr thêm khi
 5. làm vi c vào ban êm, ti n thư ng và các kho n thu nh p khác không có tính ch t lương) chia cho s gi th c t làm vi c trong tháng (không k s gi làm thêm) nhưng không quá 208 gi , i v i công vi c có i u ki n lao ng, môi trư ng lao ng bình thư ng ho c 156 gi , i v i công vi c có i u ki n lao ng c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m. Trư ng h p tr lương ngày, thì ti n lương gi th c tr ư c xác nh trên cơ s ti n lương th c tr c a ngày làm vi c ó (tr ti n lương làm thêm gi , ti n lương tr thêm khi làm vi c vào ban êm, ti n thư ng và các kho n thu nh p khác không có tính ch t lương) chia cho s gi th c t làm vi c trong ngày (không k s gi làm thêm) nhưng không quá 8 gi , i v i công vi c có i u ki n lao ng, môi trư ng lao ng bình thư ng ho c 6 gi , i v i công vi c có i u ki n lao ng c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m; - M c 150%, áp d ng i v i gi làm thêm vào ngày thư ng; - M c 200%, áp d ng i v i gi làm thêm vào ngày ngh hàng tu n quy nh t i i u 72 c a B Lu t Lao ng; - M c 300%, áp d ng i v i gi làm thêm vào ngày l , ngày ngh có hư ng lương (trong m c 300% này ã bao g m ti n lương tr cho th i gian ngh ư c hư ng nguyên lương theo i u 73, 74, 75 và 78 c a B Lu t Lao ng). - Th i gi làm thêm ư c quy nh t i Ngh nh s 109/2002/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi. Trư ng h p làm thêm gi n u ư c b trí ngh bù nh ng gi làm thêm thì doanh nghi p, cơ quan ch ph i tr ph n chênh l ch 50% ti n lương gi th c tr c a công vi c ang làm, n u làm thêm gi vào ngày bình thư ng; 100%, n u làm thêm gi vào ngày ngh h ng tu n; 200%, n u làm thêm gi vào ngày l , ngày ngh có hư ng lương. Ví d 1. Ti n lương và các kho n thu nh p khác th c tr trong tháng c a anh A (làm vi c trong i u ki n lao ng bình thư ng v i s ngày làm vi c th c t b ng s ngày làm vi c c a doanh nghi p, cơ quan ch n là 24 ngày/tháng) là 1.013.600 ng (trong ó ti n thư ng là 150.000 ng; ti n lương tr thêm khi làm vi c vào ban êm là 57.600 ng; ti n ăn gi a ca là 180.000 ng; ti n h tr phương ti n i l i là 50.000 ng): - Ti n lương tháng th c tr (g m ti n lương và các kho n ph c p lương) là: 1.013.600 ng - (150.000 ng + 57.600 ng + 180.000 ng + 50.000 ng) = 576.000 ng. - Ti n lương gi th c tr là: 576.000 ng : (24 ngày x 8 gi ) = 3.000 ng. - Ti n lương làm thêm 1 gi vào ngày thư ng ư c tr là:
 6. 3.000 ng x 150% x 1 gi = 4.500 ng. Trư ng h p anh A ư c b trí ngh bù gi làm thêm thì doanh nghi p, cơ quan ch ph i tr ph n chênh l ch so v i ti n lương c a công vi c ang làm, 1 gi là: 1.500 ng (4.500 ng - 3.000 ng). Ví d 2. Ti n lương gi th c tr c a anh A như ví d 1, n u làm thêm 1 gi vào ngày ngh hàng tu n thì ư c tr 6.000 ng (3.000 ng x 200% x 1 gi ). Trư ng h p anh A ư c b trí ngh bù gi làm thêm thì doanh nghi p, cơ quan ch ph i tr ph n chênh l ch so v i ti n lương c a công vi c ang làm vào ngày bình thư ng, 1 gi là 3.000 ng (6000 ng - 3.000 ng). Ví d 3. Ti n lương gi th c tr c a anh A như ví d 1, n u làm thêm 1 gi vào ngày l , ngày ngh có hư ng lương thì ư c tr 9.000 ng (3.000 ng x 300% x 1 gi ). Trư ng h p anh A ư c b trí ngh bù gi làm thêm thì doanh nghi p, cơ quan ch ph i tr ph n chênh l ch so v i ti n lương c a công vi c ang làm vào ngày bình thư ng, 1 gi là 6.000 ng (9.000 ng - 3.000 ng). b) i v i lao ng tr lương theo s n phNm, n u ngoài gi tiêu chuNn doanh nghi p, cơ quan có yêu c u làm thêm s lư ng, kh i lư ng s n phNm, công vi c ngoài nh m c ho c nh ng công vi c phát sinh chưa xác nh trong k ho ch s n xu t, kinh doanh năm, mà doanh nghi p, cơ quan c n làm thêm gi thì ơn giá ti n lương c a nh ng s n phNm, công vi c làm thêm ư c tr b ng 150% so v i ơn giá ti n lương c a s n phNm làm trong gi tiêu chuNn, n u làm thêm vào ngày thư ng; b ng 200%, n u làm thêm vào ngày ngh hàng tu n; b ng 300%, n u làm thêm vào ngày l , ngày ngh có hư ng lương. Ví d 4. ơn giá ti n lương c a s n phNm B làm trong gi tiêu chuNn là 1.000 ng/s n phNm, trư ng h p doanh nghi p, cơ quan yêu c u làm thêm ngoài nh m c và ngoài gi tiêu chuNn thì ơn giá ti n lương c a s n phNm làm thêm ư c tr như sau: - 1.500 ng/s n phNm, n u s n phNm ư c làm thêm vào ngày thư ng (1.000 ng x 150%); - 2.000 ng/s n phNm, n u s n phNm ư c làm thêm vào ngày ngh h ng tu n (1.000 ng x 200%); - 3.000 ng/s n phNm, n u s n phNm ư c làm thêm vào ngày l , ngày ngh có hư ng lương (1.000 ng x 300%). 3/ Tr lương làm vi c vào ban êm: Ti n lương c a ngư i lao ng làm vi c vào ban êm theo kho n 4, i u 10, Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: a) i v i lao ng tr lương theo th i gian, n u làm vi c vào ban êm, thì doanh nghi p, cơ quan ph i tr lương làm vi c vào ban êm theo cách tính sau: Ti n lương = Ti n lương x 130% x S gi
 7. làm vi c vào gi th c tr làm vi c vào ban ban êm êm Trong ó: - Ti n lương gi th c tr ư c tính theo ti t a, i m 2 nêu trên; - M c 130% g m ti n lương gi th c tr làm vi c vào ban ngày và 30% ti n lương gi th c tr làm vi c vào ban êm; - Th i gi làm vi c vào ban êm theo quy nh t i i u 6, Ngh nh s 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph ư c xác nh t 22 gi ngày hôm trư c n 6 gi ngày hôm sau i v i các t nh, thành ph t Th a Thiên - Hu tr ra phía B c; t 21 gi ngày hôm trư c n 5 gi ngày hôm sau i v i các t nh, thành ph t à N ng tr vào phía Nam; Ví d 5. Ti n lương th c tr c a công vi c ang làm vào ban ngày 1 gi là 2.000 ng, n u ngư i lao ng làm vi c vào ban êm thì ti n lương 1 gi vào ban êm ư c tr là: 2.000 ng x 130% x 1 gi = 2.600 ng. b) i v i lao ng tr lương theo s n phNm: ơn giá ti n lương c a = ơn giá ti n lương c a s n x 130% s n phNm làm vào ban phNm làm trong gi tiêu chuNn êm vào ban ngày Ví d 6. ơn giá ti n lương làm trong gi tiêu chuNn vào ban ngày c a s n phNm C là 1.000 ng thì ơn giá ti n lương c a s n phNm ó khi làm vào ban êm là 1.300 ng (1.000 ng x 130%) và căn c vào s lư ng s n phNm làm vào ban êm thanh toán tr lương theo th c t th c hi n. c) Trư ng h p ngư i lao ng làm thêm gi vào ban êm thì ti n lương làm thêm gi ư c tính tr như sau: - i v i lao ng tr lương theo th i gian: Ti n lương làm = Ti n lương x 130% x 150% ho c x S gi làm thêm gi vào gi th c tr 200% ho c thêm vào ban êm 300% ban êm Ví d 7. Ngư i lao ng làm vi c vào ban êm 1 gi ư c tr 2.600 ng (ví d 5), n u làm thêm vào ban êm c a ngày thư ng thì 1 gi ư c tr là: 2.600 ng x 150% x 1 gi = 3.900 ng. - i v i lao ng tr lương theo s n phNm:
 8. ơn giá ti n lương c a s n = ơn giá ti n lương c a s n x 150% ho c phNm làm thêm phNm làm vào 200% vào ban êm ban êm ho c 300% Ví d 8. ơn giá ti n lương c a s n phNm C làm vào ban êm ư c tr 1.300 ng (ví d 6), n u s n phNm C ư c làm thêm vào ban êm c a ngày thư ng thì ơn giá ti n lương ư c tr là: 1.300 ng x 150% = 1.950 ng. d) Ti n lương làm thêm gi , làm vi c vào ban êm quy nh t i i m 2, 3 nêu trên ư c l y trong qu ti n lương năm ng v i k ho ch s n xu t, kinh doanh. Trư ng h p phát sinh s lư ng, kh i lư ng công vi c m i chưa xác nh trong qu ti n lương k ho ch năm, doanh nghi p, cơ quan c n làm thêm gi , làm vi c vào ban êm thì ti n lương làm thêm gi , làm vi c vào ban êm này ư c b sung vào qu ti n lương c a doanh nghi p, cơ quan và h ch toán vào giá thành ho c phí lưu thông. M c tr lương làm thêm gi b ng 150%; 200%; 300%, làm vi c vào ban êm b ng 130% quy nh t i i m 2, 3 nêu trên là m c b t bu c doanh nghi p, cơ quan ph i tr khi làm thêm gi , làm vi c vào ban êm, còn m c cao hơn thì ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng tho thu n. 4/ Ch nâng b c lương: Ch nâng b c lương theo kho n 2, i u 6, Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: a) H ng năm, căn c vào nhu c u công vi c, tình hình s n xu t, kinh doanh, sau khi tham kh o ý ki n Ban ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành công oàn lâm th i, doanh nghi p, cơ quan l p k ho ch và t ch c nâng b c lương i v i ngư i lao ng làm vi c trong doanh nghi p, cơ quan. b) Ngư i lao ng có các i u ki n dư i ây thì ư c xét nâng b c lương h ng năm: - Có th i gian làm vi c t i doanh nghi p, cơ quan ít nh t 1 năm ( 12 tháng); - Thư ng xuyên hoàn thành công vi c ư c giao v s lư ng, ch t lư ng theo h p ng lao ng ã ký k t; - Không trong th i gian thi hành k lu t lao ng theo quy nh c a B Lu t Lao ng và n i quy lao ng c a doanh nghi p, cơ quan. c) Ch nâng b c lương i v i ngư i lao ng ph i ư c th hi n trong h p ng lao ng và tho ư c lao ng t p th . Khuy n khích ngư i s d ng lao ng nâng b c lương s m i v i nh ng ngư i lao ng tài năng, óng góp nhi u vào hi u qu s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p, cơ quan.
 9. 5/ Quy ch tr lương: Theo kho n 4, i u 5, Ngh nh s 114/2002/N -CP, doanh nghi p, cơ quan có trách nhi m xây d ng và ban hành quy ch tr lương, khuy n khích ngư i lao ng nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu , tài năng, b o m hài hoà gi a l i ích doanh nghi p, cơ quan và ngư i lao ng. VI. T CH C TH C HI N 1/ Doanh nghi p, cơ quan có trách nhi m: - Xây d ng, ban hành và ăng ký ăng h th ng thang lương, b ng lương áp d ng trong doanh nghi p, cơ quan v i cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p, cơ quan óng tr s chính. Trư ng h p s a i, b sung h th ng thang lương, b ng lương thì doanh nghi p, cơ quan ph i ăng ký ph n s a i, b sung ó; - Xây d ng, ban hành ph c p lương, h th ng m c lao ng, quy ch tr lương, ti n thư ng, tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân, ch c danh, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v viên ch c áp d ng trong doanh nghi p, cơ quan. i v i cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c qu c t óng trên lãnh th Vi t Nam; ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài lưu trú t i Vi t Nam có thuê lao ng không nh t thi t ph i xây d ng thang lương, b ng lương, nh m c lao ng theo úng quy nh t i m c III và IV nêu trên mà có th v n d ng ho c t quy nh cho phù h p; - Rà soát, s a i, b sung n i quy lao ng, tho ư c lao ng t p th , h p ng lao ng cho phù h p v i nh ng n i dung quy nh nêu trên; - Thông báo công khai, k p th i n ngư i lao ng các chính sách, ch c a Nhà nư c v lao ng, ti n lương, thu nh p; các quy nh c a doanh nghi p, cơ quan v thang lương, b ng lương, ph c p lương; tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân; ch c danh, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v viên ch c; nh m c lao ng; quy ch tr lương, ti n thư ng. 2/ U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m: - Hư ng d n các doanh nghi p, cơ quan thu c quy n qu n lý th c hi n các chính sách, ch c a Nhà nư c v lao ng, ti n lương, thu nh p; - Ti p nh n, vào s theo dõi b n ăng ký h th ng thang lương, b ng lương c a các doanh nghi p, cơ quan óng trên a bàn thu c quy n qu n lý. Trư ng h p thang lương, b ng lương c a doanh nghi p, cơ quan xây d ng không theo úng quy nh t i i u 5, Ngh nh s 114/2002/N -CP thì trong 15 ngày k t ngày nh n ư c b n ăng ký, S Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i thông báo cho doanh nghi p, cơ quan s a l i;
 10. - Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các ch , chính sách i v i ngư i lao ng trong doanh nghi p, cơ quan thu c quy n qu n lý. VII. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Bãi b Thông tư s 11/L TBXH-TT ngày 03 tháng 5 năm 1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph v ti n lương i v i lao ng Vi t Nam làm vi c trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c t ch c qu c t t i Vi t Nam. PH L C 1 PHƯƠNG PHÁP XÂY D NG THANG LƯƠNG, B NG LƯƠNG (Ban hành kèm theo Thông tư s 14 /2003/TT-BL TBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) Căn c nguyên t c xây d ng thang lương, b ng lương, i u ki n t ch c s n xu t, kinh doanh, t ch c lao ng, doanh nghi p, cơ quan ti n hành xây d ng thang lương, b ng lương i v i lao ng qu n lý, lao ng chuyên môn, k thu t nghi p v và lao ng tr c ti p s n xu t, kinh doanh theo trình t sau: 1. Phân tích công vi c. - Ti n hành th ng kê y các công vi c theo t ng ch c danh ang s d ng trong doanh nghi p, cơ quan; - Thu th p nh ng thông tin chi ti t v t ng v trí công vi c c th xác nh nhi m v chính, nhi m v ph , các m i quan h c a t ng ch c danh công vi c và xác nh các yêu c u chuyên môn v trình h c v n, kinh nghi m làm vi c, ki n th c, k năng, th ch t i u ki n làm vi c c n thi t c a t ng công vi c. 2. ánh giá giá tr công vi c. Trên cơ s phân tích công vi c, ti n hành ánh giá giá tr công vi c xác nh nh ng v trí công vi c tương t nhau có th ư c t p h p thành nhóm làm cơ s xác nh thang lương, b ng lương cho m i nhóm. Các bư c ánh giá giá tr công vi c như sau: a) L p danh sách các y u t công vi c theo nhóm y u t công vi c ch y u v : + Ki n th c và kĩ năng; + Trí l c; + Th l c và cư ng lao ng; + Môi trư ng; + Trách nhi m.
 11. Trong m i nhóm y u t công vi c, doanh nghi p, cơ quan xác nh c th các y u t thành ph n theo các m c t th p n cao. Các y u t công vi c là cơ s so sánh gi a các v trí công vi c trong doanh nghi p, cơ quan. b) L a ch n các v trí ánh giá: trên cơ s danh sách các y u t công vi c, ánh giá giá tr công vi c cho t ng v trí riêng bi t trong doanh nghi p, cơ quan ng th i so sánh các yêu c u chuyên môn c a t ng v trí. c) ánh giá và cho i m các m c c a các y u t ánh giá và cho i m các y u t thành ph n theo các m c , trên cơ s ó xác nh thang i m các y u t phù h p v i t ng công vi c. d) Cân i thang i m gi a các y u t nh m ánh giá m c ph c t p hay giá tr c a m i y u t trong t ng th các y u t c u thành công vi c, t ó i u ch nh l i thang i m cho h p lý. 3. Phân ng ch công vi c. Sau khi phân tích, ánh giá giá tr t ng công vi c, ti n hành nhóm các công vi c có ch c năng và yêu c u ki n th c, kĩ năng tương t nhau. M i nhóm công vi c ư c qui nh thành m t ng ch công vi c tuỳ theo t m quan tr ng c a nhóm công vi c. Trình t phân ng ch công vi c ti n hành theo các bư c sau: - T p h p các công vi c riêng l thành các nhóm công vi c; - Thi t l p các m c ng ch công vi c và tiêu chuNn phân ng ch; - Qui nh m t ng ch công vi c cho m i nhóm công vi c. 4. Thi t l p thang lương, b ng lương cho t ng ng ch công vi c. Thang lương, b ng lương theo ng ch công vi c xác nh theo trình t sau: a) Xác nh các y u t nh hư ng, bao g m: kh năng c nh tranh ti n lương so v i các doanh nghi p, cơ quan khác; các qui nh c a pháp lu t, trư c h t là so v i m c lương t i thi u Nhà nư c qui nh; năng su t lao ng; ki n th c, kĩ năng, kinh nghi m ho c thâm niên công tác c a ngư i lao ng trong doanh nghi p, cơ quan; các hình th c khuy n khích hi n có, các kho n ti n thư ng b) Thi t l p thang lương, b ng lương: trên cơ s các thông tin ã thu th p ư c và các y u t nh hư ng ã xem xét, vi c thi t l p thang lương, b ng lương ti n hành theo trình t : - Xác nh s ng ch lương trong doanh nghi p, cơ quan thông qua vi c l y thông tin t khâu phân ng ch công vi c. - Xác nh s b c lương trong m i ng ch căn c vào vi c tính các i m ưu th theo k t qu làm vi c và xem xét m c ph c t p c n có i v i thang lương, b ng lương. - Quy t nh m c lương theo ng ch và theo b c.
 12. PH L C 2 PHƯƠNG PHÁP XÂY D NG M C LAO NG (Ban hành kèm theo Thông tư s 14 /2003/TT-BL TBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) Trên cơ s nguyên t c xây d ng m c lao ng, i u ki n t ch c s n xu t, t ch c lao ng, doanh nghi p, cơ quan ti n hành xây d ng m c lao ng chi ti t theo các phương pháp sau: 1) Phương pháp phân tích: M c lao ng ư c xây d ng b ng cách phân chia quá trình s n xu t, quá trình lao ng, các bư c công vi c ra các b ph n h p thành và nghiên c u các nhân t nh hư ng n th i gian hao phí lao ng th c hi n các b ph n h p thành ó. Trên cơ s ó xác nh cơ c u và trình h p lý th c hi n các bư c công vi c, hoàn thi n t ch c s n xu t, t ch c lao ng, áp d ng các thành t u khoa h c, k thu t m i, các kinh nghi m c a nh ng ngư i s n xu t tiên ti n. Tuỳ theo i u ki n s n xu t, doanh nghi p có th xây d ng m c lao ng b ng phương pháp phân tích kh o sát, phân tích tính toán ho c so sánh i n hình, c th : - Phương pháp phân tích kh o sát: M c lao ng ư c xây d ng căn c vào các tài li u kh o sát (ch p nh ho c b m gi ) th i gian làm vi c. Phương pháp này thư ng áp d ng trong s n xu t hàng lo t l n ho c các khâu công vi c có tính ch t hàng kh i. Các bư c xây d ng m c lao ng theo phương pháp này như sau: + Phân tích và nghiên c u k t c u bư c công vi c, xác nh các nhân t nh hư ng n th i gian hoàn thành bư c công vi c; + D a vào tiêu chuNn ho c tài li u nghiên c u kh o sát t i nơi làm vi c xác nh th i gian c a t ng b ph n bư c công vi c và th i gian trong ca làm vi c c a ngư i lao ng (th i gian chuNn b , k t thúc, tác nghi p, ph c v , ngh ngơi, nhu c u c n thi t ). + Dùng phương pháp tính toán xác nh m c th i gian, m c s n lư ng. - Phương pháp phân tích tính toán: M c lao ng ư c xây d ng d a vào tài li u tiêu chuNn ư c xây d ng s n (tiêu chuNn th i gian, tiêu chuNn s lư ng ), v n d ng các phương pháp toán, s d ng các công th c tính toán các th i gian chính và th i gian khác trong m c. Phương pháp này thư ng áp d ng i v i i u ki n s n xu t hàng lo t. Các bư c xây d ng m c lao ng theo phương pháp phân tích tính toán như sau: + Phân tích bư c công vi c c n nh m c ra các b ph n h p thành v lao ng cũng như v công ngh , lo i b nh ng b ph n th a và thay th nh ng b ph n l c h u b ng nh ng b ph n tiên ti n có ư c k t c u bư c công vi c h p lý. + Phân tích các nhân t nh hư ng n hao phí th i gian hoàn thành t ng b ph n c a bư c công vi c, trên cơ s ó xác nh trình lành ngh c a ngư i lao ng c n có, máy móc, d ng c c n dùng, ch làm vi c t i ưu và t ch c nơi làm vi c h p lý nh t.
 13. + D a vào quy trình công ngh và tiêu chuNn các lo i th i gian cho t ng b ph n c a t ng bư c công vi c. T ng c ng các hao phí th i gian này ư c m c th i gian cho bư c công vi c. - Phương pháp so sánh i n hình: M c lao ng ư c xây d ng d a trên nh ng hao phí theo m c i n hình. M c i n hình ư c xây d ng theo phương pháp phân tích kh o sát, có căn c khoa h c i di n cho nhóm công vi c có nh ng c trưng công ngh hay n i dung k t c u trình t th c hi n gi ng nhau nhưng khác nhau v kích c . Phương pháp này thư ng áp d ng i v i i u ki n s n xu t nh , ơn chi c. Các bư c xây d ng m c lao ng theo phương pháp so sánh i n hình như sau: + Phân tích bư c công vi c ph i th c hi n thành các nhóm theo nh ng c trưng nh t nh v k t c u và quy trình công ngh tương i gi ng nhau. Trong m i nhóm ch n m t ho c m t s bư c công vi c i n hình. + Xác nh quy trình công ngh h p lý và các i u ki n t ch c k thu t th c hi n bư c công vi c i n hình. + Xây d ng m c lao ng cho bư c công vi c i n hình b ng phương pháp phân tích kh o sát ho c phân tích tính toán. + Xác nh h s quy i Ki cho các bư c công vi c trong nhóm v i quy ư c: h s c a bư c công vi c i n hình b ng 1 (t c là K1 = 1), h s c a các bư c công vi c còn l i trong nhóm ư c xác nh trên cơ s phân tích i u ki n t ch c, k thu t c th c a t ng bư c công vi c ó, các nhân t nh hư ng n hao phí th i gian hoàn thành và so sánh v i bư c công vi c i n hình. N u i u ki n t ch c k thu t, các nhân t nh hư ng c a bư c công vi c ó thu n l i hơn bư c công vi c i n hình thì Ki < 1; n u tương t như bư c công vi c i n hình thì Ki = 1; n u khó khăn hơn thì Ki >1. + Căn c vào m c c a bư c công vi c i n hình và các h s quy i Ki, xác nh m c lao ng cho m i bư c công vi c trong nhóm theo công th c sau: Msl1 Mtgi = Mtg1 x Ki ho c Msli = -------- Ki Trong ó: Mtgi là m c th i gian cho m i bư c công vi c i trong nhóm; Mtg1 là m c th i gian cho bư c công vi c i n hình; Ki là h s quy i cho các bư c công vi c trong nhóm; Msli là m c s n lư ng cho m i bư c công vi c i trong nhóm; Msl1 là m c s n lư ng cho bư c công vi c i n hình. 2) Phương pháp t ng h p: M c lao ng ư c xây d ng d a trên các tài li u th ng kê v th i gian hao phí th c t hoàn thành bư c công vi c, kinh nghi m tích lu
 14. c a ngư i làm nh m c lao ng và tham kh o ý ki n tham gia c a các chuyên gia xác nh. Nguy n Th H ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản