Thông tư 14/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:125

0
175
lượt xem
6
download

Thông tư 14/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   s è   1 4 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   1 6   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m  2 0 0 5   H í n g   d É n   t h i   h µ n h   N g h Þ   ® Þ n h   s è   1 3 8 / 2 0 0 4 / N § ­ C P   n g µ y  1 7 / 6 / 2 0 0 4     c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   q u y   ® Þ n h   v i Ö c   x ö   p h ¹ t   v i   p h ¹ m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan ­   C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   sè   44/2002/PL­UBTVQH10   ngµy   02/7/2002   cña   Uû   ban   thêng   vô   Quèc héi níc Céng hoµ X∙ héi Chñ nghÜa ViÖt Nam; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña   Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  138/2004/N§­CP ngµy 17/6/2004   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   trong lÜnh vùc h¶i quan;  ­  C¨n   cø  NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP  ngµy   1  th¸ng   7   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc xö  ph¹t vi ph¹m   hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan nh sau: I­ NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1­ Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan lµ hµnh   vi do c¸ nh©n, tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch cè   ý hoÆc v«  ý   x©m ph¹m c¸c quy t¾c qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  h¶i quan mµ  cha  ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ theo quy ®Þnh cña  NghÞ   ®Þnh sè  138/2004/N§­CP ngµy 17/6/2004 cña ChÝnh phñ  (sau  ®©y gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP) ph¶i bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ h¶i quan. 2­   ViÖc   ¸p   dông   c¸c   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh  138/2004/N§­CP  ®Ó  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc h¶i quan ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau: a/ NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP  ®îc ¸p dông víi hµnh vi  x¶y   ra   t¹i   thêi   ®iÓm   NghÞ   ®Þnh   138/2004/N§­CP   cã   hiÖu  lùc; b/ Trêng hîp NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP vµ  v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã quy ®Þnh kh¸c nhau vÒ cïng mét vÊn  ®Ò th× ¸p dông v¨n b¶n cã hiÖu lùc ph¸p lý cao h¬n; c/ Trêng hîp NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP vµ  v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã  cïng hiÖu lùc ph¸p lý  quy  ®Þnh vÒ 
 2. 2 cïng mét vÊn ®Ò th× ¸p dông quy ®Þnh cña v¨n b¶n ban hµnh   sau; d/ Trêng hîp NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP kh«ng quy  ®Þnh  tr¸ch nhiÖm ph¸p lý hoÆc quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý nhÑ   h¬n  ®èi víi hµnh vi x¶y ra tríc ngµy NghÞ   ®Þnh cã  hiÖu  lùc, th× ¸p dông NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP. 3­ ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, ¸p dông c¸c h×nh  thøc xö  ph¹t vµ  c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶, ¸p dông  c¸c   biÖn   ph¸p   ng¨n   chÆn   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ   b¶o   ®¶m  viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan  ph¶i tu©n thñ  c¸c nguyªn t¾c, tr×nh tù, thñ  tôc vµ  thÈm  quyÒn  quy   ®Þnh  t¹i Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh,  NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP.  4­ ThÈm quyÒn xö ph¹t. a/   Trêng   hîp   møc   tiÒn   ph¹t,   trÞ   gi¸   tang   vËt   ph ¬ng  tiÖn   bÞ   tÞch   thu   hoÆc   mét   trong   c¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t  hoÆc biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ kh«ng thuéc thÈm quyÒn   hoÆc vît qu¸ thÈm quyÒn th×  ngêi  ®ang thô  lý  vô  viÖc vi  ph¹m   ph¶i   kÞp   thêi   chuyÓn   vô   viÖc   ®ã   ®Õn   ngêi   cã   thÈm  quyÒn xö ph¹t; b/ §èi víi vi ph¹m hµnh chÝnh mµ  hå  s¬  liªn quan  ®Õn  nhiÒu  ®¬n vÞ  h¶i quan th×   ®¬n vÞ  nµo ph¸t hiÖn, lËp biªn  b¶n  ®Çu tiªn,  ®¬n vÞ   ®ã  ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t; nh÷ng  ®¬n  vÞ  liªn quan cã  tr¸ch  nhiÖm  chuyÓn  giao  ®Çy  ®ñ  c¸c tµi  liÖu cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña  ®¬n vÞ  cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t; c/ Khi ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m trong lÜnh vùc h¶i  quan,  ngêi cã  thÈm  quyÒn xö  ph¹t cÇn  ®èi chiÕu  víi quy  ®Þnh cña Bé  luËt H×nh sù   ®Ó  x¸c  ®Þnh  ®ã  lµ  vi ph¹m hµnh  chÝnh  hay  téi  ph¹m.  Trêng hîp cã  dÊu hiÖu téi ph¹m th×  thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông h×nh sù. 5­ Mét sè  trêng hîp kh«ng xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vÒ h¶i quan quy ®Þnh t¹i §iÒu 7  NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP   ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: a/ Hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®a vµo ViÖt Nam do bÞ  ho¶   ho¹n,   thiªn   tai,   ®Þch   ho¹,   sù   kiÖn   bÊt   ngê,   trong  t×nh   thÕ   cÊp   thiÕt   ph¶i   khai   víi   c¬   quan   h¶i   quan,   c¬  quan cã  thÈm quyÒn kh¸c hoÆc chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng theo  ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Trêng hîp  kh«ng  khai  sÏ  bÞ  xö  lý   theo quy   ®Þnh  cña  ph¸p luËt hiÖn hµnh; b/ Khi xem xÐt xö  lý  nh÷ng trêng hîp nhÇm lÉn trong  qu¸ tr×nh göi hµng ho¸, vËt phÈm xuÊt khÈu, nhËp khÈu quy  
 3. 3 ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP ph¶i c¨n   cø   vµo   LuËt   H¶i   quan   vµ   NghÞ   ®Þnh   101/2001/N§­CP   ngµy  31/12/2001 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét  sè   ®iÒu   cña   LuËt   H¶i   quan   vÒ   thñ   tôc   h¶i   quan,   chÕ   ®é  kiÓm tra, gi¸m s¸t h¶i quan  ®Ó  x¸c  ®Þnh thêi  ®iÓm “kiÓm  tra thùc tÕ  hµng ho¸”. §èi víi trêng hîp hµng ho¸ thuéc  diÖn miÔn  kiÓm  tra theo quy  ®Þnh th×  thêi   ®iÓm  nµy  ®îc  tÝnh   lµ   thêi   ®iÓm   cã   quyÕt   ®Þnh   miÔn   kiÓm   tra   thùc   tÕ  hµng ho¸ xuÊt  khÈu,  nhËp khÈu  cña  cÊp  h¶i  quan  cã  thÈm  quyÒn.  ViÖc th«ng b¸o nhÇm lÉn ph¶i  ®îc ngêi göi hµng hoÆc  ®¹i diÖn hîp ph¸p  cña  hä  hoÆc  ngêi nhËn  hµng  thùc hiÖn  b»ng v¨n b¶n, nªu râ  lý  do, göi cho c¬  quan h¶i quan kÌm   theo c¸c chøng tõ liªn quan tríc khi kiÓm tra hµng ho¸ vµ  ®îc Chi côc trëng H¶i quan chÊp nhËn. Khi lý  do nhÇm lÉn  kh«ng chÝnh ®¸ng hoÆc cã c¨n cø x¸c ®Þnh cã sù th«ng ®ång  gi÷a   bªn   mua,   bªn   b¸n   vµ/hoÆc   ngêi   vËn   chuyÓn   ®Ó   bu«n  lËu, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hoÆc trèn thuÕ  th×  Chi côc tr ­ ëng H¶i quan cã quyÒn tõ chèi chÊp  nhËn nhÇm lÉn; c/ §èi víi c¸c trêng hîp qui ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 5, 6,  7 §iÒu 7 NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP, khi ph¸t hiÖn hµnh vi  vi ph¹m vÉn ph¶i lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  h¶i  quan. Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t c¨n cø vµo hå  s¬  nhËp  khÈu, tµi liÖu cã  liªn quan, biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh  vÒ h¶i quan ®Ó quyÕt ®Þnh; d/ Trêng hîp xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸, vËt phÈm  kh«ng ®óng víi khai h¶i quan nhng kh«ng ¶nh hëng ®Õn tiÒn  thuÕ  vµ  c¸c nghÜa  vô  tµi chÝnh  ph¶i nép, kh«ng  vi ph¹m  quy  ®Þnh vÒ  chÝnh s¸ch mÆt hµng, vÖ  sinh m«i trêng hoÆc  tiªu chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× kh«ng   xö ph¹t, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c; ®/   Trêng   hîp   ngêi   khai   h¶i   quan   khai   ®óng   hµng   ho¸   thùc xuÊt khÈu, nhËp khÈu nhng ¸p sai m∙ sè  hµng ho¸ do  lÇn  ®Çu nhËp khÈu mÆt hµng  ®ã, c¬  quan H¶i quan híng dÉn  ngêi khai ¸p l¹i m∙ sè  hµng ho¸ cho chÝnh x¸c, lËp biªn  b¶n chøng nhËn vµ kh«ng xö ph¹t. NÕu ®∙ ®îc H¶i quan híng  dÉn mµ  vÉn tiÕp tôc khai sai m∙ sè  mÆt hµng  ®ã  th×  lËp  biªn b¶n vi ph¹m vµ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  hiÖn hµnh. 6­ TrÞ  gi¸ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m bÞ  tÞch thu  ®îc x¸c ®Þnh theo híng dÉn chung cña Bé Tµi chÝnh; ­   Trêng   hîp   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   kh«ng   bÞ   tÞch   thu  th×  trÞ  gi¸ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m lµ  trÞ  gi¸ tÝnh  thuÕ,   ®îc   x¸c   ®Þnh   theo   c¸c   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh   vÒ   x¸c  ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ   ë  thêi  ®iÓm lËp biªn b¶n vi ph¹m. §èi  víi ngo¹i hèi th× trÞ gi¸ ®îc tÝnh theo híng dÉn t¹i ®iÓm  2 Môc II PhÇn B Th«ng t sè  87/2004/TT­BTC ngµy 31/8/2004 
 4. 4 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp khÈu. 7­ §èi víi hµnh vi vi ph¹m kh«ng bÞ ¸p dông h×nh thøc  ph¹t bæ sung tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m vµ c¸c  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ th×  hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vi  ph¹m ®îc tiÕp tôc lµm thñ tôc h¶i quan theo quy ®Þnh ph¸p  luËt   nÕu   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   ®∙   nép   ®ñ   tiÒn   ph¹t  hoÆc ®îc tæ chøc tÝn dông hoÆc tæ chøc kh¸c ®îc phÐp thùc  hiÖn mét sè  ho¹t  ®éng ng©n hµng b¶o l∙nh  ®èi víi sè  tiÒn  ph¶i nép ®Ó thùc hiÖn quyÕt ®Þnh xö ph¹t. 8­ Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu lµ  tang vËt vi ph¹m  hµnh chÝnh thuéc  ®èi tîng chÞu thuÕ  th×  ngoµi viÖc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, c¸ nh©n, tæ chøc cßn ph¶i nép ®ñ  c¸c lo¹i thuÕ vµ lÖ phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. II­ ¸P DôNG C¸C H×NH THøC Xö PH¹T Vµ MøC PH¹T 1­ H×nh thøc xö ph¹t:  a/ C¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  h¶i quan ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh  lµ: c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn. C¶nh  c¸o:  ¸p dông   ®èi víi  c¸ nh©n,  tæ chøc  vi ph¹m  lÇn  ®Çu, cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ,  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu 8; kho¶n 1 §iÒu 10; kho¶n 1 §iÒu 11; kho¶n 1 §iÒu  12; §iÒu 13; kho¶n 1 §iÒu 14 vµ kho¶n 1 §iÒu 20 NghÞ ®Þnh   138/2004/N§­CP   hoÆc   ®èi   víi   mäi   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   do   ngêi   cha   thµnh   niªn   tõ   ®ñ   14   tuæi   ®Õn   díi   16  tuæi thùc hiÖn; b/   Ngoµi   h×nh   thøc   ph¹t   chÝnh,   tuú   theo   tÝnh   chÊt,   møc  ®é  vi ph¹m; c¸ nh©n, tæ chøc cã  thÓ  cßn bÞ  ¸p dông  c¸c h×nh thøc ph¹t bæ sung sau: ­ TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m; ­ Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ. C¸c h×nh thøc ph¹t bæ sung trªn kh«ng ®îc ¸p dông ®éc  lËp mµ  ph¶i ¸p dông kÌm theo h×nh  thøc  ph¹t chÝnh,  trõ  trêng hîp ¸p dông theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 56 Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2­ Ngoµi c¸c h×nh thøc ph¹t chÝnh, ph¹t bæ sung nªu   trªn; c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh cßn cã  thÓ  bÞ  buéc ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP, gåm: a/  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i  xuÊt hµng ho¸, vËt phÈm;
 5. 5 b/ Buéc tiªu huû tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m; c/ Buéc nép l¹i sè  tiÒn b»ng trÞ  gi¸ tang vËt, ph ¬ng  tiÖn vi ph¹m  ®∙ tiªu thô, tÈu t¸n, tiªu huû  tr¸i víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ   chøc,   c¸   nh©n   vi   ph¹m   ph¶i   chÞu   mäi   chi   phÝ   ®Ó  thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nªu t¹i ®iÓm a vµ b. 3­  Vi ph¹m  lÇn  ®Çu  trong  lÜnh vùc  h¶i quan  nªu  t¹i  ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 3 NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP lµ  trêng  hîp c¸ nh©n, tæ chøc tríc  ®ã  cha bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh   trong   lÜnh   vùc   h¶i   quan   hoÆc   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan nhng ®∙ qua mét n¨m kÓ  tõ  ngµy chÊp hµnh  xong  quyÕt  ®Þnh  xö  ph¹t  hoÆc  tõ  ngµy  hÕt thêi hiÖu  thi  hµnh  quyÕt  ®Þnh  xö  ph¹t  mµ  kh«ng  t¸i  ph¹m. 4­ ChØ ¸p dông h×nh thøc ph¹t bæ sung "tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp" ®èi víi giÊy phÐp liªn quan trùc tiÕp ®Õn   hµng ho¸,  ph¬ng tiÖn vËn t¶i lµ tang vËt vi ph¹m. CÊp   H¶i   quan   cã   thÈm   quyÒn   tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy  phÐp   chØ   ®îc   tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   ®èi   víi   giÊy  phÐp do c¬  quan H¶i quan cÊp. Trêng hîp giÊy phÐp do c¬  quan kh¸c  cÊp,  c¬  quan  H¶i quan th«ng  b¸o  b»ng  v¨n b¶n  cho   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   cÊp   giÊy   phÐp,   ®Ò   nghÞ   tíc  quyÒn sö  dông giÊy phÐp vµ  th«ng b¸o kÕt qu¶ cho c¬  quan  H¶i quan. Khi ph¸t hiÖn giÊy phÐp gi¶ m¹o, giÊy phÐp cÊp kh«ng  ®óng thÈm quyÒn hoÆc cã néi dung tr¸i ph¸p luËt, ph¶i lËp   biªn b¶n thu gi÷, sau  ®ã  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬  quan Nhµ níc, tæ chøc liªn quan biÕt. 5­   Thêi   h¹n   quy   ®Þnh   lµm   thñ   tôc   h¶i   quan   nãi   t¹i  §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP lµ  thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 18 LuËt H¶i quan. 6­ §èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n  2 §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP, chØ xö  ph¹t nÕu trong  giÊy phÐp,  tê  khai  h¶i quan hoÆc c¸c giÊy  tê  kh¸c  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt,  cã  quy  ®Þnh thêi gian  ph¶i  t¸i  nhËp hoÆc t¸i xuÊt. 7­ C d©n cã  hé  khÈu thêng tró  vµ  t¹m tró  dµi h¹n t¹i  c¸c x∙ biªn giíi vi ph¹m quy  ®Þnh qu¶n lý  nhµ  n íc vÒ  h¶i  quan khi mua b¸n, trao  ®æi hµng ho¸ th×  bÞ  xö  ph¹t theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP. Trêng hîp c d©n biªn giíi mang ngo¹i hèi, vµng, tiÒn  ViÖt Nam qua biªn  giíi  vît qu¸ tiªu  chuÈn  mµ  Ng©n hµng  Nhµ   níc   ViÖt   Nam   quy   ®Þnh,   kh«ng   khai   h¶i   quan   th×   xö  ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19, 20 NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­ CP.
 6. 6 8­ Trêng hîp thùc tÕ  hµng ho¸, vËt phÈm lµ  quµ  biÕu  khi kiÓm tra  ®óng víi khai h¶i quan nhng ngêi nhËn hµng  tõ   chèi   nhËn,   hoÆc   trêng   hîp   nhËp   khÈu   quµ   biÕu   thuéc  danh môc hµng cÊm nhËp khÈu (trõ ma tuý; vò khÝ, vËt liÖu  næ, c«ng cô  hç  trî; tµi liÖu ph¶n  ®éng, v¨n ho¸ phÈm  ®éc  h¹i) cã khai h¶i quan th× ngêi nhËn quµ biÕu ®ã th«ng b¸o  cho ngêi göi, ngêi vËn chuyÓn ®a hµng ho¸, vËt phÈm ®ã ra  khái l∙nh thæ ViÖt Nam trong thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i kho¶n  4 §iÒu 34 NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP; qu¸ thêi h¹n kh«ng ®a  ra   th×   hµng   ho¸,   vËt   phÈm   ®ã   bÞ   tÞch   thu   hoÆc   bÞ   tiªu  huû. Trêng hîp nhËp khÈu hµng ho¸, vËt phÈm kh«ng ®óng víi   khai h¶i quan nhng do doanh nghiÖp bu chÝnh thay mÆt chñ  hµng lµm thñ  tôc h¶i quan  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt,  nÕu kh«ng cã  c¨n cø x¸c  ®Þnh cã  sù  th«ng  ®ång gi÷a ngêi  göi   hµng,   ngêi   nhËn   hµng   vµ   ngêi   lµm   thñ   tôc   h¶i   quan  nh»m môc  ®Ých  gian  lËn th×  kh«ng xö  ph¹t  ®èi víi doanh  nghiÖp bu chÝnh. 9­ Trêng hîp xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµnh lý  kh«ng khai  hoÆc khai kh«ng  ®óng quy  ®Þnh vÒ  khai h¶i quan (quy  ®Þnh  trong néi dung tê  khai h¶i quan) mµ  kh«ng thuéc quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 12 NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP th×   xö   ph¹t   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   12   NghÞ   ®Þnh   138/2004/N§­CP. Trêng   hîp   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   hµnh   lý   thuéc   lo¹i   hµng cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu hoÆc xuÊt nhËp khÈu cã  ®iÒu kiÖn nhng kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó  xuÊt nhËp khÈu, cã  khai   h¶i   quan   th×   kh«ng   ®îc   phÐp   xuÊt   khÈu   hoÆc   nhËp  khÈu, nhng kh«ng bÞ xö ph¹t. 10­ Ph¬ng tiÖn vËn t¶i chë  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu, qu¸ c¶nh quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP bao  gåm ph¬ng tiÖn vËn t¶i trªn kh«ng, trªn biÓn, trªn s«ng,  trªn bé di chuyÓn trong ®Þa bµn ho¹t ®éng h¶i quan. a/ Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 14 NghÞ  ®Þnh   138/2004/N§­CP   bao   gåm   c¶   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   chë  hµng   ho¸   xuÊt   khÈu   xuÊt   ph¸t   tõ   mét   c¶ng   cña   ViÖt   Nam  hoÆc chë  hµng ho¸ nhËp khÈu, qu¸ c¶nh; cËp c¶ng kh«ng cã  trong hµnh tr×nh cña tµu, nhng kh«ng khai h¶i quan theo  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   45   NghÞ   ®Þnh   101/2001/N§­CP   ngµy   31/12/2001 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét  sè   ®iÒu   cña   LuËt   H¶i   quan   vÒ   thñ   tôc   h¶i   quan,   chÕ   ®é  kiÓm tra, gi¸m s¸t h¶i quan; b/ Hµng ho¸, vËt phÈm kh«ng khai h¶i quan trªn ph¬ng  tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh trong ®Þa bµn ho¹t ®éng   h¶i quan, kh«ng ph¶i thuéc së  h÷u cña thuyÒn viªn, ngêi  ®iÒu   khiÓn   ph¬ng   tiÖn,  ngêi   phôc  vô   hµnh  kh¸ch   vµ   hµnh  kh¸ch th×  c¨n cø tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  xö  lý  theo  
 7. 7 quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, kho¶n 5 §iÒu 14 NghÞ ®Þnh 138/2004/ N§­CP. Trêng hîp  ®ñ  c¨n cø ph¸p lý  x¸c  ®Þnh hµng ho¸  ®ã  thuéc së h÷u cña ngêi ®iÒu khiÓn, ngêi phôc vô  hoÆc hµnh  kh¸ch trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, phôc   vô  cho chuyÕn   ®i cña hä  hoÆc hµng  ho¸  thuéc  tiªu chuÈn  hµnh lý thuyÒn viªn th× xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12  NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP; c/   Khi   ph¸t   hiÖn   ®îc   viÖc   mua,   b¸n,   chøa   chÊp,   vËn  chuyÓn   hµng   ho¸,   vËt   phÈm   cã   nguån   gèc   nhËp   khÈu   tr¸i  phÐp trong ®Þa bµn ho¹t ®éng h¶i quan do ngêi díi 14 tuæi  thùc hiÖn th× lËp biªn b¶n chøng nhËn, ra quyÕt ®Þnh tÞch   thu hoÆc tiªu huû tang vËt. 11­   Trêng   hîp   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   hµng   ho¸   kh«ng   khai hoÆc kh«ng  ®óng víi khai h¶i quan lµm gi¶m sè  thuÕ  ph¶i nép hoÆc t¨ng sè  thuÕ   ®îc hoµn hoÆc  ®îc miÔn, gi¶m  th×  bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh cña c¸c luËt thuÕ, cô  thÓ  gåm: ­ MÆt hµng  ®∙  ®îc H¶i quan híng dÉn hoÆc  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh c¸c c¨n cø tÝnh thuÕ   ë  lÇn nhËp khÈu tríc nhng vÉn  cè t×nh khai sai c¸c c¨n cø tÝnh thuÕ dÉn ®Õn lµm gi¶m sè   thuÕ ph¶i nép; ­   BiÕt   râ   hµng   ho¸   thùc   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   nhng  kh«ng   kª   khai   hoÆc   kª   khai   sai   nguån   gèc,   môc   ®Ých   sö  dông, mÆt hµng, chñng lo¹i, sè lîng, quy c¸ch, thùc tr¹ng  hµng ho¸, gi¸ tÝnh thuÕ, thuÕ suÊt vµ m∙ sè thuÕ; ­ Kª khai sai lo¹i h×nh xuÊt khÈu, nhËp khÈu  ®Ó   ®îc  miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ; ­ LËp hå  s¬, chøng tõ  mua b¸n gi¶; cung cÊp cho c¬  quan H¶i quan kh«ng  ®Çy  ®ñ  hoÆc sai lÖch hå  s¬, chøng tõ  cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ; ­   CÊu   kÕt   víi   ngêi   göi   hµng   ®Ó   nhËp   khÈu   hµng   ho¸  ngoµi hîp ®ång nh»m môc ®Ých trèn thuÕ; ­ C¸c hµnh vi cè ý gian lËn kh¸c ®Ó trèn thuÕ. 12­ C¸ch tÝnh chªnh lÖch thuÕ vµ ¸p dông møc ph¹t ®èi   víi hµnh vi trèn thuÕ: Sè  thuÕ  chªnh lÖch lµ  sè  thuÕ  ph¶i nép cña mÆt hµng  thùc nhËp khÈu, trõ   ®i sè  thuÕ  mµ  chñ  hµng  ®∙ khai b¸o  trªn tê khai h¶i quan. Sè thuÕ gian lËn bao gåm thuÕ xuÊt  khÈu, thuÕ  nhËp khÈu; thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng vµ  thuÕ  tiªu  thô   ®Æc biÖt. Møc chªnh lÖch vÒ  thuÕ  do  ®¬n vÞ  nghiÖp vô  vÒ thuÕ x¸c ®Þnh. §èi víi hµnh vi trèn thuÕ, Côc tr ëng Côc H¶i quan vµ  Chi côc trëng H¶i quan tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m  mµ ph¹t tiÒn tõ 1 ®Õn 5 lÇn sè thuÕ gian lËn.
 8. 8 Khi xem xÐt  ®Ó  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t nh÷ng hµnh vi trèn  thuÕ, nÕu xÐt thÊy hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu téi ph¹m  theo quy  ®Þnh t¹i Bé  luËt H×nh sù  th×  ngêi cã  thÈm quyÒn  ph¶i chuyÓn ngay hå s¬ cho c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh  sù cã thÈm quyÒn. 13­   §èi   víi   c¸c   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   15   NghÞ  ®Þnh 138/2004/N§­CP: a/ Khi kh«ng cã ®ñ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh hµnh vi vi ph¹m   lµ gian lËn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng hoÆc  thuÕ  tiªu thô   ®Æc biÖt th×  tuú  theo  tÝnh  chÊt, møc ®é cña hµnh vi vi ph¹m mµ xö ph¹t theo kho¶n 2,   kho¶n 3 hoÆc kho¶n 4 §iÒu 15 NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP; b/ Trêng hîp nhËp khÈu hµng ho¸ kh«ng  ®óng víi khai  h¶i quan mµ ngêi nhËn hµng tõ chèi nhËn, tr¶ l¹i ngêi b¸n  víi lý  do x¸c  ®¸ng (®îc ngêi b¸n x¸c   nhËn, phï  hîp víi   tho¶ thuËn trong hîp  ®ång mua b¸n, phï  hîp víi quy  ®Þnh  cña LuËt Th¬ng m¹i vµ  quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt, kh«ng   cã dÊu hiÖu hîp ph¸p ho¸ cho c¸c l« hµng bu«n lËu) th× xö   lý  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 hoÆc  ®iÓm b kho¶n 4 §iÒu 15   NghÞ   ®Þnh   138/2004/N§­CP   vµ     buéc   ®a   hµng   ho¸   ra   khái  ViÖt Nam;  c/ Trong trêng hîp nhËp khÈu hµng ho¸  ®Ó  gãp vèn vµo   liªn   doanh   ®Çu   t  mµ   khai   b¸o   trÞ   gi¸   hµng   ho¸   cao   h¬n  thùc tÕ, nÕu x¸c  ®Þnh viÖc gi¶ m¹o giÊy tê   ®Ó  t¨ng vèn  gãp   ®Çu   t  th×   ngoµi   viÖc   ph¹t   vÒ   hµnh   vi   khai   sai   trÞ  gi¸, cßn xö  ph¹t vÒ  hµnh vi gi¶ m¹o giÊy tê; nÕu cã  dÊu  hiÖu téi ph¹m th× chuyÓn cho c¬ quan ®iÒu tra; d/ §èi víi hµnh vi vi ph¹m liªn quan ®Õn giÊy phÐp vµ  v¨n b¶n thay thÕ giÊy phÐp: ­ GiÊy phÐp nªu t¹i ®iÓm a kho¶n 4; ®iÓm ®, g kho¶n 6   §iÒu 15 NghÞ ®Þnh  138/2004/N§­CP bao gåm c¶ giÊy phÐp do   c¸c c¬  quan qu¶n lý  chuyªn ngµnh cã  thÈm quyÒn cÊp hoÆc  phª duyÖt; ­   Quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   ®   kho¶n   6   §iÒu   15   NghÞ   ®Þnh   138/2004/N§­CP kh«ng ¸p dông  ®èi víi trêng hîp hµng ho¸,  vËt phÈm ®a vµo ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång mua b¸n hµng   ho¸, phï  hîp víi giÊy phÐp kinh doanh cña ngêi nhËp khÈu  mµ  trong thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 18 LuËt H¶i  quan, ngêi nhËp khÈu ®∙ xuÊt tr×nh ®îc giÊy phÐp (trõ tr­ êng   hîp   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   theo   quy   ®Þnh   ph¶i   cã   giÊy  phÐp tríc khi ký hîp ®ång); ­ §èi víi trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu theo quy  ®Þnh  ph¶i cã  giÊy phÐp tríc khi ký  hîp  ®ång: chØ xö  ph¹t theo  quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   g   kho¶n   6   §iÒu   15   NghÞ   ®Þnh   138/2004/N§­CP   trong   trêng   hîp   hµng   vÒ   ®Õn   cöa   khÈu   mµ  chñ hµng kh«ng xuÊt tr×nh ®îc giÊy phÐp nhËp khÈu;
 9. 9 ­  Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu lµ  vËt t, m¸y mãc gãp  vèn liªn doanh  ®Çu t, kh«ng cã  giÊy phÐp hoÆc kh«ng  ®óng  néi   dung   giÊy   phÐp   nhng   cã   khai   h¶i   quan   th×   kh«ng   bÞ  tÞch thu mµ bÞ buéc ®a ra khái ViÖt Nam; ®/ §èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 2,  ®iÓm  d  kho¶n   4  vµ   kho¶n   6  §iÒu  15   NghÞ   ®Þnh   138/2004/N§­CP:   trêng hîp c¬  quan qu¶n lý  chuyªn ngµnh quy  ®Þnh mÆt hµng  nhËp khÈu thuéc lo¹i ph¶i  ®a ra khái ViÖt Nam th×  kh«ng  ¸p dông h×nh thøc ph¹t tÞch thu mµ  buéc  ®a tang vËt vi  ph¹m ra khái l∙nh thæ ViÖt Nam.  14­ Viªn chøc ngo¹i giao, viªn chøc l∙nh sù  lîi dông  quyÒn  u  ®∙i, miÔn trõ  ngo¹i giao  ®Ó  thùc hiÖn ho¹t  ®éng  th¬ng  m¹i  ngoµi  ph¹m vi chøc n¨ng  cña  hä,  vi ph¹m  hµnh  chÝnh vÒ  h¶i quan th×  tríc khi xö  ph¹t, cÇn trao  ®æi víi  c¬ quan ngo¹i giao. 15­ Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kho ngo¹i quan, kho b¶o thuÕ. a/ Trêng hîp hîp ®ång thuª kho ngo¹i quan ®∙ hÕt h¹n,   chñ  hµng míi lµm thñ  tôc gia h¹n hîp  ®ång thuª kho theo  quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   th×   xö   ph¹t   theo   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 1 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP; b/ Trêng hîp hîp  ®ång thuª kho ngo¹i quan hÕt h¹n mµ   chñ hµng kh«ng lµm thñ tôc gia h¹n hîp ®ång thuª kho theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, kh«ng th«ng b¸o víi c¬  quan h¶i  quan, kh«ng ®a hµng ra khái kho ngo¹i quan th× bÞ xö ph¹t  theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a,   b   kho¶n   1   §iÒu   16   NghÞ   ®Þnh  138/2004/N§­CP,   hµng   ho¸   sÏ   bÞ   xö  lý   theo  quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   4,   kho¶n   6   §iÒu   33   NghÞ   ®Þnh   101/2001/N§­CP   ngµy  31/12/2001; c/   Quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b   kho¶n   1   §iÒu   16   NghÞ   ®Þnh  138/2004/N§­CP  ®îc ¸p dông  ®èi víi c¶ trêng hîp hÕt thêi  h¹n lu gi÷ t¹i kho ngo¹i quan quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1   §iÒu   36   NghÞ   ®Þnh   101/2001/N§­CP   ngµy   31/12/2001   cña  ChÝnh phñ  mµ  chñ  hµng kh«ng  ®a hÕt hµng ho¸ ra khái ViÖt  Nam. 16­ Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®èi víi hµng gia c«ng  xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ  vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu  ®Ó  s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi  ph¹m   mµ   xö   ph¹t   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   17   NghÞ   ®Þnh   138/2004/N§­CP.  ­   Trêng   hîp   hµng   ho¸   lµ   nguyªn   liÖu   gia   c«ng   xuÊt  khÈu   nhËp   thõa   so   víi   khai   h¶i   quan   nhng   cã   trong   hîp  ®ång th× ®îc trõ lïi vµo hîp ®ång. NÕu kh«ng cã trong hîp  ®ång mµ  ngêi nhËn hµng tõ  chèi nhËn th×  buéc  ®a hµng ho¸  ®ã  ra khái ViÖt Nam. Trêng hîp hµng ho¸  ®ã   ®¸p øng  ®îc  c¸c   yªu   cÇu   vÒ   chÝnh   s¸ch   xuÊt   nhËp   khÈu   vµ   ngêi   nhËn 
 10. 10 hµng muèn ®îc nhËp khÈu th× ph¶i nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô  tµi chÝnh kh¸c (nÕu cã). ­ Trêng hîp vi ph¹m vÒ  thêi h¹n thanh kho¶n hîp  ®ång  gia c«ng, thanh kho¶n tê  khai nhËp vËt t, nguyªn liÖu  ®Ó  s¶n   xuÊt   hµng  xuÊt   khÈu   th×   ngoµi  viÖc   thùc   hiÖn   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t,   doanh   nghiÖp   ph¶i   thùc   hiÖn   viÖc   thanh  kho¶n theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 17­ §èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i §iÒu 19 vµ  20 NghÞ  ®Þnh 138/2004/N§­CP: a/ Khi ph¸t hiÖn hµnh vi mang ngo¹i hèi, vµng, tiÒn   ViÖt Nam tr¸i víi quy  ®Þnh ph¸p luËt; ph¶i xem xÐt,  ®èi  chiÕu víi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 153, 154 Bé  luËt H×nh sù   ®Ó  x¸c  ®Þnh vi ph¹m hµnh  chÝnh  hay vi ph¹m h×nh sù. Trêng  hîp   lµ   vi  ph¹m   h×nh   sù   th×   xö  lý   theo  thñ  tôc  tè   tông  h×nh sù; b/   Trêng   hîp   mang   ngo¹i   hèi,   vµng   khi   xuÊt   c¶nh   vi   ph¹m quy ®Þnh vÒ khai h¶i quan mµ tang vËt vi ph¹m cã trÞ   gi¸ t¬ng  ®¬ng 70.000.000  ®ång th×  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 19 NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP; tr ­ êng   hîp   trÞ   gi¸   tang   vËt   vi   ph¹m   t¬ng   ®¬ng   trªn  70.000.000 ®ång ®Õn díi 100.000.000 ®ång th× xö ph¹t theo  quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   c   kho¶n   1   §iÒu   19   NghÞ   ®Þnh   138/2004/N§­CP; c/   Trêng   hîp   mang   ngo¹i   hèi,   vµng   khi   nhËp   c¶nh   vi   ph¹m quy ®Þnh vÒ khai h¶i quan mµ tang vËt vi ph¹m cã trÞ   gi¸ t¬ng  ®¬ng 50.000.000  ®ång th×  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 19 NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP; tr ­ êng   hîp   trÞ   gi¸   tang   vËt   vi   ph¹m   t¬ng   ®¬ng   trªn  50.000.000 ®ång ®Õn díi 100.000.000 ®ång th× xö ph¹t theo  quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b   kho¶n   2   §iÒu   19   NghÞ   ®Þnh   138/2004/N§­CP; d/ Trêng hîp mang tiÒn ViÖt Nam khi xuÊt c¶nh, nhËp  c¶nh   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   khai   h¶i   quan   mµ   tang   vËt   vi  ph¹m cã sè lîng 20.000.000 ®ång th× xö ph¹t theo quy ®Þnh   t¹i kho¶n 1 §iÒu 20 NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP; trêng hîp  tang vËt vi ph¹m trªn 20.000.000 ®ång ®Õn díi 100.000.000  ®ång th×  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 20 NghÞ  ®Þnh 138/2004/N§­CP; ®/ TrÞ gi¸ tang vËt vi ph¹m lµ trÞ gi¸ sau khi ®∙ trõ   ®i sè  ngo¹i hèi, vµng,  ®ång ViÖt Nam kh«ng ph¶i khai h¶i  quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. III­ THÈM QUYÒN Xö PH¹T
 11. 11 1­ ThÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña c¸c cÊp  h¶i quan  ®îc qui  ®Þnh t¹i §iÒu 22 NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­ CP lµ thÈm quyÒn ¸p dông ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh   chÝnh. Trong trêng hîp ph¹t tiÒn, thÈm quyÒn xö  ph¹t  ® îc  x¸c  ®Þnh c¨n cø vµo møc tèi  ®a cña khung ph¹t tiÒn qui  ®Þnh ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m cô thÓ.  Trong trêng hîp xö ph¹t mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh  vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  h¶i quan th×  thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®îc x¸c ®Þnh nh sau: ­   NÕu   h×nh   thøc,   møc   xö   ph¹t   ®îc   qui   ®Þnh   ®èi   víi  tõng hµnh  vi  ®Òu thuéc  thÈm quyÒn  cña  ngêi xö  ph¹t  qui  ®Þnh t¹i Kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4 §iÒu 22 NghÞ  ®Þnh 138/2004/N§­CP, th× thÈm quyÒn xö ph¹t vÉn thuéc ng­ êi ®ã;  ­ NÕu h×nh thøc, møc xö ph¹t ®îc qui ®Þnh ®èi víi mét  trong c¸c hµnh vi vît qu¸ thÈm quyÒn cña ngêi xö ph¹t th×  ngêi  ®ã  ph¶i chuyÓn hå  s¬  vµ  tang vËt vi ph¹m  ®Õn cÊp cã   thÈm quyÒn xö ph¹t theo qui ®Þnh chung. 2­  §èi víi  nh÷ng  vô  vi ph¹m  cã  khung  ph¹t  tiÒn  møc  tèi   ®a   trªn   20.000.000   ®ång   th×   Côc   trëng  Côc  H¶i  quan  lµm thñ tôc chuyÓn hå s¬ sang Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   Uû   ban  nh©n d©n tØnh) n¬i ph¸t hiÖn vi ph¹m  ®Ó  Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n tØnh ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t; ­ Hå  s¬  vô  vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  h¶i quan khi chuyÓn  sang     Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   ph¶i   kÌm   theo   b¶n  tãm t¾t néi dung sù viÖc vµ ý kiÕn  cña Côc trëng Côc H¶i  quan vÒ  biÖn ph¸p xö  lý. Thñ  tôc bµn giao hå  s¬  nh÷ng vô   vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  h¶i quan cã  khung ph¹t møc tèi  ®a  trªn 20.000.000  ®ång sang Uû  ban nh©n d©n tØnh ph¶i thùc  hiÖn   theo   ®óng   quy   ®Þnh   chung.   Thêi   gian   xem   xÐt   gi¶i  quyÕt ë mçi cÊp ®îc quy ®Þnh nh sau: Trong  thêi  h¹n  10 ngµy,  kÓ  tõ  ngµy  lËp  biªn b¶n  vi  ph¹m hµnh chÝnh, Côc trëng Côc H¶i quan ph¶i göi hå  s¬,  kiÕn   nghÞ   h×nh   thøc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®Ó   Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §èi víi vô  vi ph¹m hµnh chÝnh cã nhiÒu t×nh tiÕt phøc t¹p hoÆc tr êng  hîp xÐt cÇn cã thªm thêi gian ®Ó x¸c minh, thu thËp chøng  cø th× thêi h¹n trªn lµ kh«ng qu¸ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy lËp   biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh. Tang vËt vi ph¹m vÉn gi÷ t¹i  kho   cña   H¶i   quan   ®Ó   b¶o   qu¶n.   Riªng   tang   vËt   lµ   ngo¹i  hèi, kim khÝ  quý,  ®¸ quý  ph¶i niªm phong vµ  göi Kho b¹c  Nhµ níc; ­   C¸c   vô   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   do   c¬   quan   H¶i   quan   chuyÓn sang Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh gi¶i quyÕt theo   thÈm   quyÒn,   th×   sau   khi   cã   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   cña   Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, Côc trëng Côc H¶i quan n¬i thô 
 12. 12 lý  vô  vi ph¹m hµnh chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt  ®Þnh   xö  ph¹t.  Hµng th¸ng,  Côc trëng Côc H¶i quan ph¶i  b¸o c¸o kÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh víi Tæng côc  trëng Tæng côc H¶i quan. 3­   §èi   víi   c¸c   vô   vi   ph¹m   do   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Côc  §iÒu tra chèng bu«n lËu ph¸t hiÖn b¾t gi÷  mµ  cã  møc ph¹t  vît qu¸ thÈm quyÒn cña §éi trëng §éi kiÓm so¸t chèng bu«n  lËu vµ  H¶i  ®éi trëng  H¶i   ®éi  kiÓm  so¸t trªn biÓn  thuéc  Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu th× thÈm quyÒn xö ph¹t do Côc  trëng Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu thuéc Tæng côc H¶i quan   thùc hiÖn theo qui ®Þnh chung.  4­  §èi víi  c¸c vô  vi  ph¹m thuéc  thÈm  quyÒn  xö  ph¹t  cña Côc trëng Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu vµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, nÕu ngoµi viÖc xö  ph¹t cßn ph¶i truy  thu thuÕ  th×  Côc trëng Côc H¶i quan liªn  quan  ra quyÕt  ®Þnh   truy   thu   theo   yªu   cÇu   cña   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö  ph¹t. 5­ §èi víi nh÷ng vô  vi ph¹m cßn thêi hiÖu xö  ph¹t do  Côc KiÓm tra sau th«ng quan thuéc Tæng côc H¶i quan ph¸t  hiÖn, nÕu cã  møc ph¹t thuéc thÈm quyÒn cña Côc tr ëng Côc  H¶i quan th×  chuyÓn cho Côc H¶i quan qu¶n lý   ®Þa bµn x¶y  ra   vô   viÖc   ®Ó   thùc   hiÖn   viÖc   xö   ph¹t,   trêng   hîp   vô   vi  ph¹m   thuéc   thÈm   quyÒn  cña  Côc  trëng  Côc  §iÒu   tra   chèng  bu«n lËu th× chuyÓn cho Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu thuéc   Tæng côc H¶i quan ®Ó xö lý theo thÈm quyÒn. 6­ ThÈm  quyÒn xö ph¹t theo c¸c luËt thuÕ cña Côc tr­ ëng Côc H¶i quan, Chi côc trëng H¶i quan thùc hiÖn theo  qui ®Þnh cña c¸c luËt thuÕ.  IV­ THùC HIÖN C¸C BIÖN PH¸P NG¡N CHÆN VI PH¹M  HµNH CHÝNH Vµ B¶O §¶M VIÖC Xö PH¹T  VI PH¹M HµNH CHÝNH 1­ Khi ¸p dông biÖn ph¸p   t¹m gi÷  ngêi theo thñ  tôc  hµnh chÝnh ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: a/ ChØ nh÷ng ngêi cã  thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 25   NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP míi  ®îc quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  ngêi  theo thñ tôc hµnh chÝnh; b/ ViÖc t¹m gi÷  ngêi ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh b»ng v¨n b¶n  vµ ph¶i giao cho ngêi bÞ  t¹m gi÷ mét b¶n; c/ ChØ t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh trong tr­ êng hîp cÇn thu thËp, x¸c minh nh÷ng t×nh tiÕt quan träng   ®Ó  lµm c¨n cø ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t hµnh chÝnh hoÆc  ®Ó  ng¨n chÆn, ®×nh chØ ngay nh÷ng vi ph¹m hµnh chÝnh.
 13. 13 2­ T¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh. a/ Khi ¸p dông biÖn ph¸p ng¨n chÆn t¹m gi÷  tang vËt,  ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i tu©n theo quy ®Þnh t¹i   §iÒu 26 cña NghÞ   ®Þnh 138/2004/N§­CP. Trong mét l« hµng  cã  hµng ho¸, vËt phÈm lµ  tang vËt vi ph¹m vµ  hµng ho¸,  vËt phÈm kh«ng ph¶i lµ  tang vËt vi ph¹m th×  chØ  ®îc gi÷  hµng ho¸, vËt phÈm lµ tang vËt vi ph¹m. Trêng hîp cha x¸c  ®Þnh   ®îc   cã   vi   ph¹m   x¶y   ra   hay   kh«ng,   th×   chØ   lÊy   mÉu  hµng ho¸ ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh.  Tæ chøc, c¸ nh©n nÕu kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ   ¸p dông biÖn ph¸p t¹m gi÷  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m,  g©y thiÖt h¹i vËt chÊt cho chñ hµng th× Côc trëng Côc H¶i  quan hoÆc Thñ  trëng  ®¬n vÞ  lµ  cÊp trªn cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  hoÆc  ngêi  ®îc uû  quyÒn  thuéc  c¬  quan Tæng  côc H¶i quan ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt båi thêng  thiÖt h¹i vËt chÊt cho chñ  hµng theo §iÒu   7, 8, 9, 10,  11 NghÞ   ®Þnh 47/CP ngµy 3/5/1997 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh  vÒ  båi thêng thiÖt h¹i do c«ng chøc, viªn chøc Nhµ  níc,  ngêi cã thÈm quyÒn cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông g©y ra; b/ Ngêi cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ ngêi theo  thñ   tôc   hµnh   chÝnh   th×   cã   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   t¹m   gi÷  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m theo thñ tôc hµnh chÝnh; c/ §éi trëng §éi nghiÖp vô  chØ  ®îc ra quyÕt  ®Þnh t¹m  gi÷  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong trêng  hîp ph¹m ph¸p qu¶ tang, nÕu kh«ng ¸p dông biÖn ph¸p t¹m  gi÷  ngay th×  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh sÏ  bÞ  tÈu t¸n,  ®¸nh tr¸o  ®Ó  xo¸ dÊu vÕt. Trong thêi h¹n 24  giê  kÓ  tõ  khi ra quyÕt  ®Þnh, ngêi ra quyÕt  ®Þnh ph¶i b¸o  c¸o thñ  trëng trùc tiÕp cña m×nh vµ  ph¶i  ®îc sù   ®ång  ý  b»ng v¨n b¶n cña ngêi ®ã. 3­ Kh¸m ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh. ThÈm   quyÒn   vµ   tr×nh   tù   kh¸m   ngêi   theo   thñ   tôc   hµnh  chÝnh  ph¶i  tu©n thñ  c¸c  ®iÒu kiÖn  quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 27  NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP. 4­ Kh¸m ph¬ng tiÖn vËn t¶i,  ®å  vËt theo thñ  tôc hµnh  chÝnh. a/ ThÈm quyÒn vµ tr×nh tù kh¸m ph¬ng tiÖn vËn t¶i, ®å  vËt theo thñ  tôc hµnh chÝnh ph¶i tu©n thñ  c¸c  ®iÒu kiÖn  qui ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP; b/ ViÖc kh¸m ph¬ng tiÖn vËn t¶i,  ®å  vËt cña c¸c  ®èi  tîng ®îc hëng u ®∙i miÔn trõ ngo¹i giao, miÔn trõ l∙nh sù  ph¶i tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh cña §iÒu  íc quèc tÕ  mµ  ViÖt  Nam   ®∙   ký   kÕt   hoÆc   gia   nhËp   vµ   ph¶i   cã   quyÕt   ®Þnh   cña  Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan.
 14. 14 Khi   cã   c¬   së   kh¼ng   ®Þnh   hµnh   lý   cña   ngêi   ®îc   hëng  quyÒn  u  ®∙i, miÔn trõ  ngo¹i giao, miÔn trõ  l∙nh sù  xuÊt  c¶nh, nhËp c¶nh chøa  ®ùng nh÷ng  ®å  vËt kh«ng  ®îc hëng  u  ®∙i, hoÆc chøa nh÷ng  ®å  vËt thuéc lo¹i Nhµ  níc ViÖt Nam  cÊm xuÊt khÈu, nhËp khÈu hoÆc kh«ng tu©n thñ  c¸c chÕ   ®é  kiÓm dÞch cña ViÖt Nam, th×  viÖc kh¸m xÐt thùc hiÖn theo  quyÕt ®Þnh cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, tríc mÆt  viªn chøc ngo¹i giao hoÆc ngêi  ®îc uû  quyÒn  ®¹i diÖn cho  hä. 5­   Kh¸m   n¬i   cÊt   giÊu   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m  hµnh chÝnh. Khi   xÐt   thÊy   cÇn   kh¸m   n¬i   cÊt   giÊu   tang   vËt,   ph ¬ng  tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong  ®Þa bµn ho¹t  ®éng h¶i quan  th×    nh÷ng ngêi cã  thÈm quyÒn qui  ®Þnh t¹i §iÒu 25 NghÞ  ®Þnh   138/2004/N§­CP   cã   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   kh¸m.   ViÖc  kh¸m n¬i cÊt giÊu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 49 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi  ph¹m hµnh chÝnh vµ §iÒu 29 NghÞ ®Þnh 138/2004/N§­CP. V ­   T H ñ   T ô C   X ö   P H ¹ T   V I   P H ¹ M   H µ N H   C H Ý N H   V µ   T H ù C   H I Ö N  QUYÕT §ÞNH Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH 1­ Khi xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i  quan b»ng h×nh thøc c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn  ®Õn 100.000   ®ång   th×   kh«ng   lËp   biªn   b¶n   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   mµ   ra  quyÕt ®Þnh xö ph¹t t¹i chç. 2­ QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cã  hiÖu lùc  kÓ  tõ  ngµy  ký, trõ  trêng  hîp  trong  quyÕt   ®Þnh  qui  ®Þnh  ngµy cã  hiÖu lùc kh¸c. Trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®îc giao quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t; c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t  ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña cÊp cã thÈm quyÒn. 3­ Thêi h¹n ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t lµ  10 ngµy, kÓ  tõ  ngµy lËp biªn b¶n vÒ  vi ph¹m hµnh chÝnh;  ®èi víi vô  vi  ph¹m hµnh chÝnh cã  nhiÒu t×nh tiÕt phøc t¹p th×  thêi h¹n  ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t lµ 30 ngµy. Trong trêng hîp xÐt cÇn  cã thªm thêi gian x¸c minh, thu thËp chøng cø ®Ó ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  cÊp cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i b¸o c¸o  thñ trëng trùc tiÕp cña m×nh b»ng v¨n b¶n ®Ó xin gia h¹n,  thêi h¹n gia h¹n kh«ng ®îc qu¸ 30 ngµy. 4­ §èi víi nh÷ng vô  viÖc vît thÈm quyÒn xö  ph¹t nhng  Côc trëng Côc H¶i quan cha chuyÓn hå s¬ tíi Chñ tÞch UBND  tØnh do cha x¸c minh xong, nÕu cÇn gia h¹n thêi h¹n ra  quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   th×   Côc   trëng   Côc   H¶i   quan   b¸o   c¸o  Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan ®Ó xin gia h¹n.
 15. 15 5­   §èi   víi   nh÷ng   trêng   hîp   qu¸   thêi   h¹n   chÊp   hµnh  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t mµ   ®¬ng sù  kh«ng tù  nguyÖn chÊp hµnh  th×  Côc trëng Côc H¶i quan, Côc trëng Côc §iÒu tra chèng  bu«n lËu ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  vµ  tæ chøc viÖc cìng chÕ  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña m×nh vµ cña cÊp díi. VI­ GI¶I QUYÕT KHIÕU N¹I 1­ ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. Ngêi   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   hoÆc   quyÕt   ®Þnh   ¸p   dông  c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ  b¶o  ®¶m viÖc xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh   chÝnh   vÒ  h¶i  quan   cã  tr¸ch   nhiÖm  gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i lÇn ®Çu. §èi víi quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cña §éi trëng §éi nghiÖp  vô th× Chi côc trëng H¶i quan gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn 2. §èi víi c¸c quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cña Chi côc tr ëng H¶i  quan, §éi trëng §éi KiÓm so¸t thuéc Côc H¶i quan th× thÈm   quyÒn   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   lÇn   2   lµ   Côc   trëng   Côc   H¶i  quan.  §èi  víi  c¸c  quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t cña §éi trëng  §éi  KiÓm so¸t  chèng  bu«n lËu vµ  H¶i  ®éi trëng  H¶i   ®éi  kiÓm  so¸t trªn biÓn thuéc Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu Tæng côc   H¶i quan th× thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn 2 lµ Côc  trëng   Côc   §iÒu   tra   chèng   bu«n   lËu   thuéc   Tæng   côc   H¶i   quan. §èi  víi c¸c  quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  cña Chñ   tÞch Uû   ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè  th×  thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu  n¹i lÇn 2 lµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh. §èi   víi   c¸c   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   hoÆc   quyÕt   ®Þnh   ¸p  dông c¸c biÖn  ph¸p  ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh  chÝnh  vÒ  h¶i  quan mµ  Côc trëng  Côc  H¶i  quan,  Côc trëng Côc §iÒu tra  chèng bu«n lËu  ®∙ gi¶i quyÕt nhng cßn khiÕu n¹i th×  thÈm  quyÒn  gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   tiÕp   theo   lµ   Tæng   côc   tr ëng  Tæng côc H¶i quan. §èi víi c¸c quyÕt  ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i mµ  Tæng   côc trëng Tæng côc H¶i quan  ®∙ gi¶i quyÕt nhng cßn khiÕu  n¹i   th×   thuéc   thÈm   quyÒn   gi¶i   quyÕt   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh. 2. Thô lý khiÕu n¹i. a/  Khi nhËn   ®îc  ®¬n khiÕu  n¹i,  ph¶i  c¨n cø vµo  c¸c  §iÒu 30, 31, 32, 36,39, 43, 46 cña LuËt KhiÕu n¹i, Tè c¸o  ®Ó  xem xÐt viÖc khiÕu  n¹i  vÒ  thêi  h¹n,  thêi hiÖu,  thÈm  quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vµ  c¸c néi dung cã  liªn quan  ®Ó quyÕt ®Þnh thô lý hay kh«ng thô lý;
 16. 16 b/  Trong  thêi h¹n  10 ngµy,  kÓ  tõ   ngµy nhËn   ®îc  v¨n  b¶n khiÕu n¹i, ngêi gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ph¶i thô  lý   ®Ó  gi¶i quyÕt vµ  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ngêi khiÕu n¹i  biÕt;  trêng   hîp   kh«ng  thô  lý   gi¶i  quyÕt   th×   ph¶i   th«ng   b¸o b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do. 3­ Thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. a/ Thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu kh«ng qu¸ 30   ngµy, kÓ tõ ngµy thô lý ®Ó gi¶i quyÕt (ngµy vµo sæ thô lý   vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ngêi khiÕu n¹i); ®èi víi vô  viÖc phøc  t¹p  th×  thêi  h¹n gi¶i quyÕt  khiÕu  n¹i cã  thÓ  kÐo dµi h¬n, nhng kh«ng qu¸ 45 ngµy, kÓ tõ ngµy thô lý. ë  vïng     s©u,   vïng   xa,   ®i   l¹i   khã   kh¨n   th×   thêi   h¹n   gi¶i  quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu kh«ng qu¸ 45 ngµy, kÓ tõ ngµy thô  lý;   ®èi   víi   vô   viÖc   phøc   t¹p   th×   thêi   h¹n   gi¶i   quyÕt  khiÕu n¹i cã  thÓ  kÐo dµi h¬n, nhng kh«ng qu¸ 60 ngµy, kÓ  tõ ngµy thô lý ®Ó gi¶i quyÕt; b/   Thêi   h¹n   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   mçi   lÇn   tiÕp   theo  kh«ng qu¸ 45 ngµy kÓ  tõ  ngµy thô  lý   ®Ó  gi¶i quyÕt;  ®èi  víi c¸c vô  viÖc phøc t¹p, thêi h¹n trªn cã  thÓ  kÐo dµi  h¬n nhng kh«ng qu¸ 60 ngµy. ë nh÷ng vïng s©u, vïng xa, ®i  l¹i khã  kh¨n th×  thêi  h¹n  gi¶i  quyÕt khiÕu  n¹i mçi lÇn  tiÕp theo kh«ng qu¸ 60 ngµy, kÓ  tõ  ngµy thô  lý   ®Ó  gi¶i  quyÕt;  ®èi víi vô  viÖc phøc t¹p th×  thêi h¹n nµy cã  thÓ  kÐo dµi h¬n, nhng kh«ng qu¸ 70 ngµy, kÓ tõ ngµy thô lý ®Ó   gi¶i quyÕt; c/ Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, nÕu xÐt thÊy   viÖc thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t bÞ  khiÕu n¹i sÏ  g©y hËu  qu¶ khã  kh¾c phôc, th×  ngêi gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ph¶i ra  quyÕt ®Þnh hoÆc kiÕn nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh   t¹m ®×nh chØ thi hµnh quyÕt ®Þnh ®ã. Thêi h¹n t¹m ®×nh chØ kh«ng vît qu¸ thêi gian cßn l¹i  cña   thêi   h¹n   gi¶i  quyÕt   khiÕu  n¹i.   QuyÕt   ®Þnh  t¹m   ®×nh   chØ ph¶i göi cho ngêi khiÕu n¹i, ngêi cã  quyÒn, lîi  Ých  liªn quan. Khi xÐt thÊy lý  do t¹m  ®×nh chØ kh«ng cßn th×  ph¶i huû bá ngay quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ ®ã. 4­ Néi dung quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. Khi gi¶i quyÕt khiÕu n¹i quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m   hµnh   chÝnh,   ngêi   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   ph¶i   c¨n   cø   vµo  §iÒu   38   (gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   lÇn   ®Çu),   §iÒu   45   (gi¶i  quyÕt khiÕu n¹i c¸c lÇn tiÕp theo) LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o   vµ  mÉu  Ên chØ vÒ  gi¶i quyÕt khiÕu n¹i  ®Ó  ra quyÕt  ®Þnh  gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i  ®èi víi quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  vi   ph¹m   hµnh   chÝnh,   quyÕt   ®Þnh   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   ng¨n  chÆn vµ  b¶o  ®¶m viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh do c¸c 
 17. 17 cÊp H¶i quan thô  lý  gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn,  ®Þnh kú  ph¶i b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan theo quy ®Þnh. VII­ Tæ CHøC THùC HIÖN 1­ Thñ trëng trùc tiÕp cña ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t  cã  tr¸ch nhiÖm  tæ chøc  phóc tra c¸c quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  cña cÊp díi. Vô Ph¸p chÕ thuéc Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch  nhiÖm  tæ chøc  phèi  hîp víi c¸c Vô, Côc liªn quan thuéc  Tæng côc H¶i quan, thùc hiÖn phóc tra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ h¶i quan vµ kiÓm tra viÖc tu©n theo  ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn xö  ph¹t, gi¶i quyÕt   khiÕu n¹i liªn quan  ®Õn xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh,  ®Ó  b¶o  ®¶m viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  h¶i quan  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 2­   Côc   trëng   Côc   H¶i   quan,   Côc   trëng   Côc   §iÒu   tra  chèng bu«n lËu thuéc Tæng côc H¶i quan tæ chøc kiÓm tra  chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn néi dung, nguyªn t¾c, tr×nh tù xö   ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh t¹i ®¬n vÞ m×nh. T¹i c¸c Chi côc H¶i quan, §éi kiÓm so¸t thuéc Côc H¶i   quan ph¶i cö  c¸n bé  chuyªn theo dâi, híng dÉn, kiÓm tra  viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  cña c¸c §éi nghiÖp  vô;  gi¶i quyÕt  kÞp thêi c¸c khiÕu  n¹i  vÒ  viÖc  ¸p dông  biÖn  ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh. 3­ Nh÷ng c¸n bé  theo dâi, híng dÉn thùc hiÖn viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i  ®îc lùa chän tõ  c¸c c¸n bé,  c«ng chøc  ®∙  ®îc rÌn luyÖn tèt, trung thùc, am hiÓu ph¸p  luËt vµ chuyªn s©u vÒ nghiÖp vô. 4­   ViÖc   thu   nép   tiÒn   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   thùc  hiÖn theo  híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh.  Tæng  côc H¶i quan  chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ   ®é  thu nép  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  5­ Nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc H¶i quan cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t, ¸p dông biÖn ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc   ®îc giao nhiÖm vô  tham mu cho ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  h¶i quan; nÕu cã  hµnh vi vi ph¹m  nguyªn t¾c, tr×nh tù  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, hoÆc thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm hay  s¸ch nhiÔu, vô  lîi th×  tuú  theo møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  nghiªm kh¾c theo ph¸p luËt; nÕu g©y thiÖt h¹i vÒ  vËt  chÊt   cho   c¸   nh©n,   tæ   chøc   th×   ph¶i   båi   thêng   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.
 18. 18 Th«ng  t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o.   B∙i   bá   Th«ng   t  sè   08/2000/TT­TCHQ  ngµy 20/11/2000 cña Tæng côc H¶i quan.
 19. 19 PHô LôC DANH MôC  MÉU BI£N B¶N Vµ QUYÕT §ÞNH Sö DôNG  TRONG Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH (KÌm theo Th«ng t sè 14/ 2005/TT­BTC  ngµy 16 th¸ng 02 n¨m 2005 cña Bé Tµi chÝnh) 1. MÉu BB­HC1: Biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc h¶i quan. 2. MÉu BB­HC2: Biªn b¶n kh¸m ph¬ng tiÖn vËn t¶i,  ®å  vËt theo thñ tôc hµnh chÝnh. 3. MÉu BB­HC3:  Biªn b¶n kh¸m ngêi theo thñ  tôc hµnh  chÝnh. 4. MÉu BB­HC4: Biªn b¶n niªm phong, më  niªm phong h¶i   quan. 5. MÉu BB­HC5: Biªn b¶n bµn giao hå s¬, tang vËt, ph ­ ¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan. 6. MÉu BB­HC6: Biªn b¶n lµm viÖc. 7. MÉu BB­HC7: Biªn b¶n lÊy lêi khai. 8. MÉu BB­HC8: Biªn b¶n chøng nhËn. 9. MÉu BB­HC9: Biªn b¶n kh¸m n¬i cÊt giÊu tang vËt,   ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan.  10.   MÉu   BB­HC10:   Biªn   b¶n   t¹m   gi÷   tang   vËt,   ph¬ng  tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan. 11. MÉu BB­HC11: Biªn b¶n chøng nhËn ®a hµng ho¸, vËt  phÈm, ph¬ng tiÖn ra khái ViÖt Nam hoÆc t¸i xuÊt. 12.   MÉu   BB­HC12:   Biªn   b¶n   tiªu   huû   tang   vËt,   ph¬ng  tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan. 13.   MÉu   BB­HC13:   Biªn   b¶n   cìng   chÕ   thi   hµnh   quyÕt  ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan. 14.   MÉu   BB­HC14:   Biªn   b¶n   bµn   giao   ngêi   bÞ   t¹m   gi÷  theo thñ tôc hµnh chÝnh. 15.   MÉu   BB­HC15:   Biªn   b¶n   tÞch   thu   tang   vËt,   ph¬ng  tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan. 16.   MÉu   Q§­HC16:   QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan. 17.   MÉu   Q§­HC17:   QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan b»ng h×nh thøc c¶nh c¸o. 18: MÉu Q§­HC18: QuyÕt  ®Þnh kh¸m ph¬ng tiÖn vËn t¶i,  ®å vËt theo thñ tôc hµnh chÝnh.
 20. 20 19.   MÉu   Q§­HC19:   QuyÕt   ®Þnh   kh¸m   n¬i   cÊt   giÊu   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   h¶i  quan. 20.   MÉu   Q§­HC20:   QuyÕt   ®Þnh   kh¸m   ngêi   theo   thñ   tôc  hµnh chÝnh. 21. MÉu Q§­HC21: QuyÕt ®Þnh t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc  hµnh chÝnh. 22. MÉu Q§­HC22: QuyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  tang vËt, ph¬ng  tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan. 23.   MÉu   Q§­HC23:   QuyÕt   ®Þnh   tr¶   l¹i   hµng   ho¸,   vËt   phÈm, ph¬ng tiÖn bÞ t¹m gi÷. 24. MÉu Q§­HC24: QuyÕt  ®Þnh tÞch thu tang vËt, ph¬ng  tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh. 25. MÉu Q§­HC25: QuyÕt  ®Þnh cìng chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan. 26.   MÉu   Q§­HC26:   QuyÕt   ®Þnh   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i  quyÕt ®Þnh xö ph¹t trong lÜnh vùc h¶i quan. 27.   MÉu   Q§­HC27:   QuyÕt   ®Þnh   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. 28.   MÉu   Q§­HC28:   QuyÕt   ®Þnh   t¹m   ®×nh   chØ   thi   hµnh   quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i  quan. 29. MÉu Q§­HC29: QuyÕt  ®Þnh huû  quyÕt  ®Þnh t¹m  ®×nh  chØ thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc h¶i quan. 30. MÉu TB­HC30: Th«ng b¸o vÒ  viÖc t¹m gi÷  ngêi theo  thñ tôc hµnh chÝnh.         
Đồng bộ tài khoản