Thông tư 14/2008/TT-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
58
lượt xem
5
download

Thông tư 14/2008/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/2008/TT-BCT về sản xuất và kinh doanh thuốc lá do Bộ Công thương ban hành để hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/2008/TT-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do – H nh phúc --------- S : 14/2008/TT-BCT Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S QUI NNH T I NGHN NNH S 119/2007/N -CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V S N XU T VÀ KINH DOANH THU C LÁ Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 119/2007/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s n xu t và kinh doanh thu c lá; B Công Thương hư ng d n m t s qui nh t i Ngh nh s 119/2007/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s n xu t và kinh doanh thu c lá, như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n i u ki n kinh doanh, ch bi n nguyên li u thu c lá; i u ki n s n xu t s n phNm thu c lá; i u ki n nh p khNu máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá, nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá; qu n lý u tư, s d ng máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá, năng l c s n xu t, s n lư ng s n phNm thu c lá; i u ki n kinh doanh s n phNm thu c lá; thNm quy n, th t c, trình t c p các lo i Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n, Gi y phép s n xu t, kinh doanh s n phNm thu c lá theo quy nh t i Ngh nh s 119/2007/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s n xu t và kinh doanh thu c lá. 2. Thông tư này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tham gia s n xu t, kinh doanh s n phNm thu c lá và các ho t ng khác có liên quan n s n xu t, kinh doanh s n phNm thu c lá trên lãnh th Vi t Nam. Thông tư này không áp d ng i v i vi c nh p khNu s n phNm thu c lá, kinh doanh s n phNm thu c lá t i c a hàng mi n thu (Duty Free Shop). 3. Kinh doanh nguyên li u thu c lá, ch bi n nguyên li u thu c lá là các ngành, ngh kinh doanh có i u ki n; ch các doanh nghi p, cá nhân có i u ki n và ư c Cơ quan qu n lý Nhà nư c v công thương có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá m i ư c kinh doanh nguyên li u thu c lá, Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá m i ư c ch bi n nguyên li u thu c lá và ph i th c hi n úng các i u ki n quy nh trong su t quá trình ho t ng.
 2. 4. Nhà nư c th c hi n c quy n v s n xu t s n phNm thu c lá, ch các doanh nghi p ư c B Công Thương c p Gi y phép m i ư c s n xu t s n phNm thu c lá và quá trình s n xu t s n phNm thu c lá ph i th c hi n úng các hư ng d n t i Thông tư này. Doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá có v n u tư nư c ngoài ư c s n xu t s n phNm thu c lá trong ph m vi Gi y phép u tư, ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các hư ng d n liên quan t i Thông tư này. Nhà nư c ki m soát m c cung c p s n phNm thu c lá ra th trư ng, th c hi n qu n lý thương m i nhà nư c i v i nh p khNu s n phNm thu c lá. 5. Máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá ( ư c quy nh chi ti t t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này), nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá (gi y cu n ph n có thu c lá s i c a i u thu c) là hàng hoá nh p khNu thu c di n qu n lý chuyên ngành c a B Công Thương và ư c qu n lý s d ng theo hư ng d n t i Thông tư này. 6. u tư ch bi n nguyên li u thu c lá, s n xu t gi y cu n i u thu c lá ph i phù h p v i Chi n lư c, Quy ho ch t ng th ngành thu c lá và Quy ho ch phát tri n vùng nguyên li u thu c lá. 7. u tư s n xu t s n phNm thu c lá ph i phù h p v i Chi n lư c, Quy ho ch t ng th ngành thu c lá và không vư t quá t ng năng l c s n xu t do B Công Thương xác nh và công b . 8. S n phNm thu c lá là hàng hoá h n ch kinh doanh; ch các thương nhân ư c Cơ quan qu n lý Nhà nư c v công thương có thNm quy n c p Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý bán buôn) s n phNm thu c lá, Gi y phép kinh doanh bán l (ho c i lý bán l ) s n phNm thu c lá m i ư c kinh doanh s n phNm thu c lá và ch kinh doanh trong ph m vi Gi y phép ư c c p. 9. Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá a) M i thương nhân ch có m t Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá do Cơ quan qu n lý Nhà nư c v công thương có thNm quy n c p; b) Thương nhân bán buôn ngoài vi c bán buôn cho các thương nhân khác qui nh t i Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý bán buôn) s n phNm thu c lá, ư c phép bán l s n phNm thu c lá t i a i m kinh doanh c a mình mà không ph i xin thêm Gi y phép kinh doanh bán l (ho c i lý bán l ) s n phNm thu c lá. 10. V bán buôn, bán l s n phNm thu c lá a) Doanh nghi p cung c p s n phNm thu c lá ngoài vi c tr c ti p bán cho thương nhân thu c h th ng phân ph i c a mình, ư c phép tr c ti p bán l gi i thi u s n phNm thu c lá c a mình t i các c a hàng tr c thu c doanh nghi p; b) Thương nhân bán buôn (ho c i lý bán buôn) ư c phép mua l i s n phNm thu c lá c a thương nhân bán buôn (ho c i lý bán buôn) khác n u ư c s ch p thu n c a doanh nghi p cung c p s n phNm thu c lá cho thương nhân này; ch ư c bán các s n
 3. phNm thu c lá ã mua l i trong a bàn t nh nơi thương nhân có tr s chính ghi trong Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý bán buôn) s n phNm thu c lá ư c c p; c) Thương nhân bán buôn ch bán s n phNm thu c lá cho nh ng thương nhân thu c h th ng phân ph i c a mình ã có Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá. Trư ng h p do nhu c u th trư ng c n m r ng, thay i h th ng phân ph i, thương nhân bán buôn g i danh sách thương nhân b sung v i các n i dung ư c qui nh t i i m d kho n 2 M c B Ph n VIII Thông tư này n Cơ quan qu n lý Nhà nư c v công thương nơi c p phép; d) Thương nhân bán buôn (ho c i lý bán buôn), thương nhân bán l (ho c i lý bán l ) ch bán l s n phNm thu c lá cho ngư i tiêu dùng t i i m kinh doanh c a mình ã ư c c p Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá; không s d ng nhân viên c a mình ho c c a thương nhân khác tr c ti p gi i thi u s n phNm thu c lá cho ngư i tiêu dùng ho c bán lưu ng s n phNm thu c lá cho ngư i tiêu dùng ngoài a i m kinh doanh ã c p phép; ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo, khuy n m i và các qui nh khác có liên quan c a pháp lu t v kinh doanh thu c lá. II. KINH DOANH NGUYÊN LI U THU C LÁ A. I U KI N C P GI Y CH NG NH N I U KI N KINH DOANH NGUYÊN LI U THU C LÁ 1. i u ki n v ch th kinh doanh Là thương nhân có ăng ký kinh doanh m t hàng nguyên li u thu c lá. 2. i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t và con ngư i a) Di n tích c a cơ s kinh doanh nguyên li u bao g m khu phân lo i, óng ki n và kho nguyên li u ph i phù h p v i quy mô kinh doanh, có t ng di n tích không dư i 500m2; b) Có kho riêng cho nguyên li u thu c lá. Kho ph i có h th ng thông gió và các trang thi t b phù h p yêu c u b o qu n nguyên li u thu c lá bao g m: các nhi t k , Nm k ki m tra nhi t và Nm tương i c a không khí trong kho, các phương ti n phòng ch ng sâu, m i m t; ph i có các giá ho c b c, k ki n thu c lá ư c s p x p cách m t n n t i thi u 20cm và cách tư ng, c t t i thi u 50cm; c) Có h p ng v i ngư i lao ng có trình nghi p v , chuyên môn, ho c kinh nghi m ngh nghi p qu n lý u tư, h tr k thu t và thu mua nguyên li u. 3. i u ki n v quy trình kinh doanh phù h p v i ngành, ngh mua, bán nguyên li u thu c lá a) i m thu mua ph i g n bi n hi u ghi tên thương m i c a thương nhân kinh doanh nguyên li u thu c lá;
 4. b) Ph i công khai tiêu chuNn phân c p nguyên li u thu c lá theo quy nh hi n hành t i i m thu mua nguyên li u thu c lá kèm theo m u lá thu c lá nguyên li u; c) Ph i có h p ng u tư tr ng nguyên li u thu c lá v i ngư i tr ng thu c lá phù h p v i quy mô kinh doanh. 4. i u ki n v b o v môi trư ng, phòng, ch ng cháy n Ph i có y các phương ti n, thi t b phòng cháy, ch a cháy, b o m an toàn v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. B. TH M QUY N, H SƠ VÀ TRÌNH T C P GI Y CH NG NH N I U KI N KINH DOANH NGUYÊN LI U THU C LÁ 1. ThNm quy n c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) là cơ quan c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá. 2. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá a) ơn ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá (theo m u c a Ph l c 2 kèm theo Thông tư này); b) B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) Tài li u liên quan n tiêu chuNn và i u ki n kinh doanh quy nh t i Thông tư này, bao g m: - B ng kê di n tích, sơ kho tàng, nhà xư ng, văn phòng làm vi c và các khu ph tr khác; - B ng kê trang thi t b : h th ng thông gió, phương ti n, thi t b phòng cháy, ch a cháy, Nm k , nhi t k , các phương ti n phòng ch ng sâu, m i m t; các giá ho c b c, k ki n thu c lá; - B n sao h p l h p ng v i ngư i lao ng, qu n lý u tư, h tr k thu t và thu mua nguyên li u; - B n sao h p l h p ng u tư tr ng nguyên li u thu c lá v i ngư i tr ng thu c lá; - B n sao h p l biên b n ki m tra m b o an toàn phòng cháy, ch a cháy c a cơ quan công an có thNm quy n. 3. Trình t c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá a) Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , S Công Thương xem xét và c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá (theo m u c a Ph l c 3 kèm theo Thông tư này). Trư ng h p t ch i c p ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do;
 5. b) Trư ng h p chưa h sơ h p l , trong vòng 07 ngày k t ngày ti p nh n h sơ, S Công Thương có văn b n yêu c u b sung. 4. L p và lưu gi Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá ư c l p thành 04 b n: 02 b n lưu t i S Công Thương, 01 b n g i B Công Thương, 01 b n g i thương nhân ư c c p. III. CH BI N NGUYÊN LI U THU C LÁ A. I U KI N C P GI Y CH NG NH N I U KI N CH BI N NGUYÊN LI U THU C LÁ 1. i u ki n v ch th kinh doanh Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá ch ư c c p cho doanh nghi p ch bi n nguyên li u có dây chuy n máy móc thi t b tách c ng thu c lá ho c ch bi n ra thu c lá s i, thu c lá t m và các ch phNm thay th khác dùng s n xu t ra các s n phNm thu c lá; có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá. 2. i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t và con ngư i a) Di n tích c a cơ s ch bi n nguyên li u bao g m khu phân lo i, khu ch bi n, óng ki n và kho nguyên li u ph i phù h p v i quy mô kinh doanh, có t ng di n tích không dư i 5.000m2; b) Có kho riêng cho nguyên li u thu c lá chưa ch bi n và ã qua ch bi n phù h p v i quy mô kinh doanh. Kho ph i có h th ng thông gió, các nhi t k , Nm k ki m tra nhi t và Nm tương i c a không khí trong kho, các phương ti n phòng ch ng sâu, m i m t; ph i có các giá ho c b c, k ki n thu c lá ư c s p x p cách m t n n t i thi u 20cm và cách tư ng, c t t i thi u 50cm; c) Có h p ng v i ngư i lao ng có trình nghi p v , chuyên môn, ho c kinh nghi m ngh nghi p qu n lý u tư, h tr k thu t tr ng, thu mua và ch bi n nguyên li u; d) Có dây chuy n máy móc thi t b chuyên ngành ng b tách c ng thu c lá ho c ch bi n ra thu c lá s i, thu c lá t m và các ch phNm thay th khác dùng s n xu t ra các s n phNm thu c lá. Dây chuy n ch bi n nguyên li u ph i ư c chuyên môn hoá, m b o tiêu chuNn v sinh công nghi p, an toàn lao ng và v sinh môi trư ng; ) Có các trang thi t b ki m tra th c hi n o lư ng ki m tra ch t lư ng nguyên li u trư c và sau ch bi n; e) Toàn b máy móc thi t b ph i có ngu n g c h p pháp.
 6. 3. i u ki n v ch t lư ng và v sinh an toàn s n phNm thu c lá Ph i áp ng các yêu c u v ch t lư ng, v sinh theo tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn cơ s , và Quy nh v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm c a B Y t . 4. i u ki n v b o v môi trư ng và phòng, ch ng cháy n Ph i có y các phương ti n, thi t b phòng cháy, ch a cháy và m b o an toàn v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. i u ki n v quy trình kinh doanh phù h p v i ngành, ngh kinh doanh a) i m thu mua ph i g n bi n hi u ghi tên thương m i c a doanh nghi p kinh doanh ch bi n nguyên li u thu c lá; b) Ph i công khai tiêu chuNn phân c p nguyên li u thu c lá theo quy nh hi n hành t i i m thu mua nguyên li u thu c lá kèm theo m u lá thu c lá nguyên li u; c) Ph i có h p ng u tư tr ng nguyên li u thu c lá v i ngư i tr ng thu c lá, h p ng mua nguyên li u thu c lá c a thương nhân kinh doanh nguyên li u thu c lá phù h p v i quy mô kinh doanh. 6. i u ki n a i m t cơ s ch bi n a i m t cơ s ch bi n ph i phù h p Chi n lư c, Quy ho ch t ng th ngành thu c lá, Quy ho ch phát tri n vùng nguyên li u thu c lá ư c c p có thNm quy n phê duy t. B. TH M QUY N, H SƠ VÀ TRÌNH T C P GI Y CH NG NH N I U KI N CH BI N NGUYÊN LI U THU C LÁ 1. ThNm quy n c p Gi y ch ng nh n i n ki n ch bi n nguyên li u thu c lá B Công Thương là cơ quan c p Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá. 2. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá a) ơn ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá (theo m u c a Ph l c 4 kèm theo Thông tư này); b) B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) B n sao h p l Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá; d) Tài li u liên quan n tiêu chuNn và i u ki n ch bi n, bao g m: - B ng kê di n tích, sơ nhà xư ng khu phân lo i, khu ch bi n, óng ki n, kho tàng, văn phòng làm vi c và các khu ph tr khác;
 7. - B ng kê danh m c máy móc, thi t b chuyên ngành ng b c a công o n ch bi n nguyên li u thu c lá, thi t b ki m tra ch t lư ng nguyên li u trư c và sau ch bi n, h th ng thông gió, thi t b phòng cháy, ch a cháy, Nm k , nhi t k , các phương ti n phòng ch ng sâu m t; các giá ho c b c, k ki n thu c lá; - H sơ ch ng minh ngu n g c h p pháp c a máy móc thi t b ; - B n công b tiêu chuNn ch t lư ng, v sinh phù h p tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn cơ s và Quy nh v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm c a B Y t ; - B n sao h p l h p ng v i ngư i lao ng trong vi c qu n lý u tư, h tr k thu t và thu mua nguyên li u, ch bi n nguyên li u; - B n sao h p l h p ng u tư tr ng nguyên li u thu c lá v i ngư i tr ng thu c lá, h p ng mua bán nguyên li u v i các thương nhân kinh doanh nguyên li u thu c lá; - B n sao h p l Quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c gi y xác nh n ăng ký b n cam k t b o v môi trư ng do cơ quan có thNm quy n c p; - B n sao h p l Gi y ch ng nh n m b o an toàn phòng cháy, ch a cháy do cơ quan công an có thNm quy n c p. 3. Trình t c p Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá a) Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , B Công Thương xem xét và c p Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá (theo m u c a Ph l c 5 kèm theo Thông tư này). Trư ng h p t ch i c p ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do; b) Trư ng h p chưa h sơ h p l , trong vòng 07 ngày k t ngày ti p nh n h sơ, B Công Thương có văn b n yêu c u b sung. 4. L p và lưu gi Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá ư c l p thành 04 b n: 02 b n lưu t i B Công Thương, 01 b n g i doanh nghi p ư c c p, 01 b n g i S Công Thương nơi doanh nghi p óng tr s . IV. S N XU T S N PH M THU C LÁ A. I U KI N C P GI Y PHÉP S N XU T S N PH M THU C LÁ 1. i u ki n v ch th kinh doanh Là doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t và ang s n xu t s n phNm thu c lá trư c th i i m ban hành Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v Chính sách qu c gia phòng, ch ng tác h i thu c lá trong giai o n 2000 - 2010. 2. i u ki n v u tư và s d ng nguyên li u thu c lá ư c tr ng trong nư c
 8. a) Doanh nghi p ph i tham gia u tư tr ng nguyên li u thu c lá dư i hình th c u tư tr c ti p ho c liên k t u tư thông qua các thương nhân kinh doanh nguyên li u thu c lá có u tư tr c ti p tr ng thu c lá phù h p v i quy mô s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và Quy ho ch phát tri n vùng nguyên li u thu c lá ư c phê duy t; b) Ph i s d ng nguyên li u thu c lá ư c tr ng trong nư c s n xu t s n phNm thu c lá theo k ho ch hàng năm c a B Công Thương, tr trư ng h p s n xu t s n phNm thu c lá nhãn qu c t ho c s n phNm thu c lá xu t khNu. K ho ch này ư c xác nh phù h p v i Chi n lư c, quy ho ch t ng th ngành thu c lá Vi t Nam, Quy ho ch phát tri n vùng nguyên li u thu c lá ư c phê duy t. 3. i u ki n v máy móc thi t b a) Có máy móc thi t b chuyên ngành g m các công o n chính: ch bi n s i, v n i u, óng bao; b) Công o n ch bi n s i ph i có các thi t b t i thi u m b o tính ng b c a công o n, bao g m: máy h p, máy gia Nm, máy gia li u, xy lô tr và lá, máy thái, máy s y s i, máy làm d u, thi t b phun hương, ph i tr n và các cân nh lư ng; Dây chuy n ch bi n s i ph i ư c chuyên môn hoá, b trí trong không gian mb o tiêu chuNn v sinh công nghi p, an toàn lao ng và v sinh môi trư ng; c) i v i nh ng doanh nghi p không có dây chuy n ch bi n s i ph i có h p ng gia công ch bi n s i. ơn v nh n gia công ch bi n s i ph i áp ng ư c các i u ki n ư c quy nh t i i m b kho n này; d) Trong công o n cu n i u, óng bao, óng tút doanh nghi p ph i s d ng các máy cu n, máy óng bao, óng tút t ng, tr trư ng h p s n xu t s n phNm thu c lá theo phương pháp truy n th ng ph i thao tác b ng tay; ) Có các thi t b ki m tra t i thi u th c hi n o lư ng, ki m tra các ch tiêu ch t lư ng như: tr ng lư ng i u, chu vi i u, gi m áp i u thu c. i v i các ch tiêu lý, hoá khác và ch tiêu v sinh thu c lá, doanh nghi p có th t ki m tra ho c thông qua các ơn v d ch v có ch c năng ki m tra. K t qu ki m tra ph i ư c lưu gi có h th ng theo dõi lâu dài; e) Toàn b máy móc thi t b s n xu t s n phNm thu c lá ph i có ngu n g c h p pháp. 4. i u ki n v ch t lư ng và v sinh an toàn s n phNm thu c lá Doanh nghi p ph i áp ng các yêu c u v ch t lư ng, v sinh theo tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn cơ s và quy nh v v sinh an toàn s n phNm thu c lá c a B Y t . 5. i u ki n v s h u nhãn hi u hàng hoá Doanh nghi p ph i có quy n s h u ho c s d ng h p pháp nhãn hi u hàng hoá ã ư c ăng ký và ư c b o h t i Vi t Nam.
 9. 6. i u ki n v môi trư ng và phòng, ch ng cháy n Có y các phương ti n, thi t b phòng cháy, ch a cháy và m b o an toàn v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. B. TH M QUY N, H SƠ VÀ TRÌNH T C P GI Y PHÉP S N XU T S N PH M THU C LÁ 1. ThNm quy n c p Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá B Công Thương là cơ quan c p Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá. 2. H sơ ngh c p Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá a) ơn ngh c p Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá (theo m u c a Ph l c 6 kèm theo Thông tư này); b) B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) Tài li u liên quan n tiêu chuNn và i u ki n kinh doanh quy nh t i Thông tư này, bao g m: - Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p trong 03 năm g n nh t, trong ó nêu rõ ch tiêu s n lư ng s n xu t i v i t ng nhóm s n phNm thu c lá (s n lư ng ã ư c quy i); - B ng kê danh m c máy móc, thi t b , năng l c s n xu t thu c lá i u và năng l c t ng công o n quy i ra bao 20 i u tính theo 03 ca/ngày cho 03 năm g n nh t. H sơ ch ng minh ngu n g c h p pháp c a máy móc thi t b ; -H p ng gia công ch bi n s i, h p ng d ch v ki m tra ch t lư ng (n u có); - B ng kê di n tích, sơ kho tàng, nhà xư ng, văn phòng làm vi c và các khu ph tr khác; - B n sao h p l Gi y ăng ký ch t lư ng ho c B n công b phù h p tiêu chuNn ch t lư ng; - B n sao h p l các gi y t xác nh n quy n s h u ho c s d ng h p pháp nhãn hi u hàng hoá cho các s n phNm thu c lá; - B n sao h p l Quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c Gi y xác nh n ăng ký b n cam k t b o v môi trư ng do cơ quan có thNm quy n c p; - B n sao h p l Gi y ch ng nh n m b o an toàn phòng cháy, ch a cháy do cơ quan công an có thNm quy n c p. 3. Trình t c p Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá
 10. a) Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , B Công Thương xem xét và c p Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá (theo m u c a Ph l c 7 kèm theo Thông tư này). Trư ng h p t ch i c p ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do; b) Trư ng h p chưa h sơ h p l , trong vòng 07 ngày k t ngày ti p nh n h sơ c a doanh nghi p, B Công Thương s có văn b n yêu c u doanh nghi p b sung. 4. L p và lưu gi Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá ư c l p thành 04 b n: 02 b n lưu t i B Công Thương, 01 b n g i doanh nghi p ư c c p, 01 b n g i S Công Thương nơi doanh nghi p óng tr s . V. U TƯ S N XU T S N PH M THU C LÁ A. NĂNG L C S N XU T S N PH M THU C LÁ 1. T ng năng l c s n xu t ư c quy nh là năng l c s n xu t ng b trong dây chuy n s n xu t s n phNm thu c lá (trong ó máy móc thi t b chính v n i u, óng bao) và ư c tính cho 03 ca/ngày t i th i i m ban hành Ngh quy t s 12/2000/NQ- CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v chính sách qu c gia phòng ch ng tác h i thu c lá trong giai o n 2000 - 2010. 2. B Công Thương công b t ng năng l c s n xu t c a t ng doanh nghi p làm cơ s cho vi c u tư, s n xu t s n phNm thu c lá, nh p khNu máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá. Doanh nghi p ch ư c u tư tăng năng l c s n xu t trong trư ng h p s n xu t s n phNm thu c lá xu t khNu; i v i thu c lá tiêu th trong nư c ch ư c s n xu t trong ph m vi t ng công su t ã ư c xác nh và công b . Hàng năm doanh nghi p ph i g i báo cáo u tư năng l c s n xu t s n phNm thu c lá c a ơn v mình v B Công Thương. B. U TƯ S N XU T S N PH M THU C LÁ XU T KH U, GIA CÔNG XU T KH U, U TƯ CHI U SÂU, I M I THI T BN, CÔNG NGH , DI CHUY N NA I M S N XU T THEO QUY HO CH 1. Ch u tư g i báo cáo u tư, văn b n xin ý ki n ch p thu n ch trương u tư c a B Công Thương. Trong th i gian 15 ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a doanh nghi p, B Công Thương có văn b n tr l i, trư ng h p t ch i ph i nêu rõ lý do. 2. N i dung văn b n ngh bao g m các n i dung: tên d án, a i m, thông s k thu t ch y u có liên quan, quy mô, s n lư ng s n xu t, phương án x lý các máy móc thi t b ư c thay th (n u u tư thay th ). 3. Sau khi có văn b n ch p thu n c a B Công Thương, doanh nghi p tri n khai th c hi n u tư theo trình t và th t c v u tư và xây d ng cơ b n theo quy nh c a pháp lu t.
 11. 4. Doanh nghi p ph i báo cáo B Công Thương k t qu x lý máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá ã thay th trong quá trình u tư. C. U TƯ NƯ C NGOÀI S N XU T S N PH M THU C LÁ Ch cho phép doanh nghi p nư c ngoài u tư s n xu t s n phNm thu c lá trên cơ s liên doanh, h p tác v i doanh nghi p trong nư c ã có Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá, không ư c u tư vư t quá năng l c s n xu t ghi trong Gi y phép và ph i b o m i u ki n Nhà nư c chi m t l chi ph i trong v n i u l c a doanh nghi p. 1. u tư nư c ngoài theo hình th c liên doanh s n xu t s n phNm thu c lá a) Các bên liên doanh g i h sơ d án thành l p liên doanh, h p ng liên doanh kèm theo văn b n ngh v B Công Thương. Trong th i gian 30 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ và văn b n ngh c a doanh nghi p, B Công Thương trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Trư ng h p t ch i ph i có văn b n tr l i doanh nghi p; b) Văn b n ngh bao g m các n i dung: tên d án, a i m, thông s k thu t ch y u có liên quan, ph m vi và m c tiêu ho t ng, quy mô, s n lư ng s n xu t t ng lo i s n phNm thu c lá, phương án u tư máy móc thi t b và x lý các máy móc thi t b ư c thay th ; c) Sau khi có văn b n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , các bên liên doanh m i ư c tri n khai ăng ký thành l p liên doanh theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v u tư. 2. u tư nư c ngoài theo hình th c h p ng gia công, h p tác s n xu t, như ng quy n s h u công nghi p a) Các bên g i toàn b h sơ h p ng gia công, h p tác s n xu t, như ng quy n s h u công nghi p kèm theo văn b n ngh v B Công Thương. Trong th i gian 30 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ và văn b n ngh c a doanh nghi p, B Công Thương trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Trư ng h p t ch i ph i có văn b n tr l i doanh nghi p; b) Văn b n ngh bao g m các n i dung chính c a h p ng gia công, h p tác s n xu t, như ng quy n s h u công nghi p; quy mô, s n lư ng s n xu t t ng lo i s n phNm thu c lá, phương án u tư máy móc thi t b và x lý các máy móc thi t b ư c thay th (n u có); c) Sau khi có văn b n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , các bên m i ư c tri n khai th c hi n h p ng gia công, h p tác s n xu t, như ng quy n s h u công nghi p; d) Doanh nghi p hi n ang s n xu t s n phNm thu c lá theo h p ng gia công, h p tác s n xu t, như ng quy n s h u công nghi p v i nư c ngoài ph i g i toàn b h sơ
 12. và văn b n ngh theo quy nh t i i m a, b kho n này v B Công Thương xem xét xác nh quy mô, s n lư ng s n xu t t ng lo i s n phNm thu c lá. 3. Doanh nghi p ph i báo cáo B Công Thương k t qu x lý máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá không còn s d ng ho c thanh lý khi u tư chi u sâu và ch u hoàn toàn trách nhi m v i vi c x lý này. D. S N LƯ NG S N XU T S N PH M THU C LÁ 1. Doanh nghi p không ư c s n xu t s n phNm thu c lá vư t quá năng l c s n xu t ghi trong Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá. 2. Doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá mang nhãn hi u nư c ngoài không ư c s n xu t vư t quá s n lư ng ư c phép s n xu t. i v i các nhãn hi u s n phNm thu c lá nư c ngoài chưa xác nh s n lư ng ư c phép s n xu t, doanh nghi p ph i g i toàn b h sơ theo quy nh t i M c C nêu trên v B Công Thương xem xét xác nh quy mô, s n lư ng. 3. Hàng năm doanh nghi p ph i g i báo cáo th ng kê s n lư ng t ng lo i s n phNm thu c lá c a ơn v mình v B Công Thương. VI. NH P KH U MÁY MÓC, THI T BN CHUYÊN NGÀNH THU C LÁ, NGUYÊN LI U THU C LÁ VÀ GI Y CU N I U THU C LÁ 1. Máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá, ph tùng thay th , nguyên li u thu c lá và gi y cu n i u thu c lá là các lo i hàng hoá nh p khNu thu c di n qu n lý chuyên ngành c a B Công Thương. Doanh nghi p có Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá ư c nh p khNu các hàng hoá trên. Doanh nghi p có Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá ư c nh p khNu các lo i máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá phù h p các công o n ch bi n nguyên li u thu c lá và nh p khNu nguyên li u thu c lá. T p oàn, T ng công ty là u m i nh n và phân b ch tiêu nh p khNu cho các ơn v thành viên có Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá. 2. Doanh nghi p i u ki n nh p khNu máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá, ph tùng thay th , nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá có th nh p khNu tr c ti p ho c u thác nh p khNu qua nh ng doanh nghi p có ch c năng kinh doanh xu t nh p khNu. 3. Nh p khNu máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá và ph tùng thay th a) Máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá ư c nh p khNu ph i phù h p v i năng l c s n xu t c a doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá;
 13. b) Ch u tư g i h sơ d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, b n sao công văn ch p thu n c a B Công Thương và văn b n ngh nh p khNu máy móc, thi t b v B Công Thương; c) Trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ c a doanh nghi p, căn c vào d án u tư ã ư c phê duy t, B Công Thương có văn b n ch p thu n ho c t ch i vi c nh p khNu máy móc, thi t b c a doanh nghi p. 4. Nh p khNu nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá s n xu t s n phNm thu c lá tiêu th trong nư c a) Ch m nh t vào ngày 10 c a tháng 11 hàng năm, các doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá, doanh nghi p ch bi n nguyên li u thu c lá ph i g i báo cáo nhu c u nh p khNu nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá c a năm sau v B Công Thương; b) i v i nguyên li u thu c lá nh p khNu trong h n ng ch thu quan, doanh nghi p g i ơn ăng ký nh p khNu theo h n ng ch thu quan n B Công Thương; c) Căn c s n lư ng s n xu t, báo cáo c a doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá, doanh nghi p ch bi n nguyên li u thu c lá và kh năng áp ng nguyên li u trong nư c, t ng h n ng ch thu quan m t hàng nguyên li u thu c lá, ch m nh t là ngày 15 tháng 12 hàng năm, B Công Thương s có văn b n thông báo ch tiêu nh p khNu n các doanh nghi p và cơ quan có liên quan; d) Nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá nh p khNu ch ư c s d ng s n xu t s n phNm thu c lá theo k ho ch s n xu t c a doanh nghi p, không ư c bán và tiêu th trên th trư ng. 5. Nh p khNu nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá s n xu t s n phNm thu c lá xu t khNu Doanh nghi p g i h p ng s n xu t xu t khNu và văn b n ngh nh p khNu nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá n B Công Thương. Trên cơ s ngh c a doanh nghi p, năng l c s n xu t c a doanh nghi p và h sơ liên quan, trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n h sơ và văn b n c a doanh nghi p, B Công Thương s có văn b n thông báo k ho ch nh p khNu n các doanh nghi p và cơ quan có liên quan. 6. H p ng gia công ch bi n nguyên li u thu c lá xu t khNu cho thương nhân nư c ngoài Ch các doanh nghi p có Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá ho c có Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá m i ư c phép th c hi n h p ng gia công ch bi n nguyên li u thu c lá xu t khNu. Doanh nghi p g i h p ng gia công xu t khNu và văn b n ngh n B Công Thương. Trên cơ s ngh c a doanh nghi p, năng l c s n xu t và h sơ liên quan, trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n h sơ và văn b n c a doanh nghi p, B
 14. Công Thương s có văn b n ch p thu n ho c không ch p thu n cho doanh nghi p th c hi n h p ng. VII. QU N LÝ S D NG MÁY MÓC, THI T BN CHUYÊN NGÀNH THU C LÁ 1. S d ng máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá a) Doanh nghi p có Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá ư c s d ng máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá ch bi n nguyên li u thu c lá, s n xu t s n phNm thu c lá; b) Doanh nghi p có Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá ư c s d ng máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá phù h p công o n ch bi n nguyên li u thu c lá; c) T ch c, cá nhân không có Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá, Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá không ư c s d ng máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá dư i m i hình th c. 2. Máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá không có ngu n g c h p pháp s b t ch thu và x lý theo quy nh c a pháp lu t a) Máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá b coi là b t h p pháp trong các trư ng h p: - Nh p khNu trư c th i i m ban hành Ch th 13/1999/CT-TTg ngày 12 tháng 5 năm 1999 không có các gi y t th t c nh p khNu h p l ; - Nh p khNu sau th i i m ban hành Ch th 13/1999/CT-TTg ngày 12 tháng 5 năm 1999 có hi u l c nhưng không có các gi y t th t c nh p khNu h p l và văn b n ng ý c a B Công Thương (ho c B Công nghi p cũ). b) Vi c x lý máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá b t ch thu ư c th c hi n theo quy nh hi n hành và ch ư c phép bán l i cho các doanh nghi p có Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá. 3. Vi c như ng bán, xu t khNu, tái xu t, thanh lý máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá c a các doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá th c hi n theo các quy nh pháp lu t có liên quan và các quy nh sau: a) Doanh nghi p ch ư c như ng bán máy móc, thi t b còn giá tr s d ng cho các doanh nghi p có Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá, xu t khNu ho c tái xu t ra nư c ngoài; b) Máy móc, thi t b không còn giá tr s d ng ho c thanh lý ph i ư c tiêu h y dư i s giám sát c a T giám sát tiêu h y máy móc, thi t b do B Công Thương thành l p;
 15. c) Doanh nghi p l p h sơ thanh lý máy móc, thi t b c n thanh lý, k ho ch thanh lý và văn b n ngh n B Công Thương. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c văn b n c a doanh nghi p, B Công Thương quy t nh thành l p T giám sát tiêu h y máy móc, thi t b ; d) Doanh nghi p sau khi như ng bán, thanh lý ph i báo cáo v B Công Thương k t qu th c hi n. 4. B Công Thương ch trì, ph i h p v i B Công an, B Tài chính t ch c ki m tra, phát hi n và x lý i v i nh ng máy móc, thi t b s n xu t s n phNm thu c lá không có ngu n g c h p pháp. VIII. KINH DOANH S N PH M THU C LÁ A. I U KI N C P GI Y PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HO C I LÝ BÁN BUÔN) S N PH M THU C LÁ 1. i u ki n v ch th Là doanh nghi p ư c thành l p theo qui nh c a pháp lu t và có ăng ký kinh doanh ho t ng mua, bán s n phNm thu c lá. 2. i u ki n v a i m kinh doanh Có a i m kinh doanh c nh, a ch rõ ràng, phù h p v i Quy ho ch h th ng m ng lư i kinh doanh s n phNm thu c lá ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. i u ki n v cơ sơ v t ch t và tài chính a) Có kho hàng (ho c khu v c ch a hàng) phù h p v i qui mô kinh doanh c a doanh nghi p; áp ng yêu c u b o qu n ư c ch t lư ng c a s n phNm thu c lá trong th i gian lưu kho; b) Có phương ti n v n t i phù h p v i qui mô kinh doanh c a doanh nghi p; áp ng yêu c u b o qu n ư c ch t lư ng c a s n phNm thu c lá trong th i gian v n chuy n; c) Có năng l c tài chính b o m cho toàn b h th ng phân ph i c a mình ho t ng bình thư ng. 4. i u ki n v t ch c h th ng phân ph i ư c doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá, doanh nghi p thương m i c a t p oàn, t ng công ty s n xu t s n phNm thu c lá, doanh nghi p u m i nh p khNu s n phNm thu c lá, các hình th c hi n di n c a nhà u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i chung là doanh nghi p cung c p s n phNm thu c lá) ho c thương nhân bán buôn khác ch n làm thương nhân bán buôn (ho c i lý bán buôn) và t ch c h th ng phân ph i s n phNm thu c lá n nh trên a bàn. B. TH M QUY N, H SƠ, TRÌNH T C P GI Y PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HO C I LÝ BÁN BUÔN) S N PH M THU C LÁ
 16. 1. ThNm quy n xét c p Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý bán buôn) s n phNm thu c lá a) i v i thương nhân bán buôn (ho c i lý bán buôn) kinh doanh trên a bàn t hai (02) t nh tr lên: B Công Thương xét c p; b) i v i thương nhân bán buôn (ho c i lý bán buôn) kinh doanh trên a bàn m t (01) t nh: S Công Thương nơi thương nhân có tr s chính xét c p. 2. H sơ ngh c p Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý bán buôn) s n phNm thu c lá a) ơn ngh c p Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý bán buôn) s n phNm thu c lá (theo m u c a Ph l c 8 kèm theo Thông tư này); b) B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n mã s thu ; c) Văn b n gi i thi u c a doanh nghi p cung c p s n phNm thu c lá, thương nhân bán buôn khác, trong ó ghi rõ a bàn d ki n kinh doanh; d) Phương án kinh doanh, g m: - Báo cáo tình hình, k t qu ho t ng kinh doanh 03 năm trư c ó, kèm theo b n sao h p l các h p ng mua bán (ho c i lý mua bán) v i các doanh nghi p bán hàng (n u ã kinh doanh), trong ó nêu rõ: các s li u t ng h p v lo i s n phNm thu c lá, giá mua, giá bán, s lư ng và tr giá mua, bán (t ng s và phân chia theo doanh nghi p cung c p s n phNm thu c lá và theo a bàn kinh doanh), các kho n thu ã n p, l i nhu n...; - D ki n k t qu kinh doanh cho năm ti p theo k t năm thương nhân xin c p Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý bán buôn) s n phNm thu c lá; trong ó nêu rõ: tên, a ch c a doanh nghi p s bán hàng cho mình, lo i s n phNm thu c lá, giá mua, giá bán, s lư ng và tr giá mua, bán (t ng s và phân chia theo doanh nghi p bán hàng và theo a bàn kinh doanh), các kho n thu s n p, l i nhu n...; - Hình th c t ch c bán hàng, phương th c qu n lý h th ng phân ph i; - B ng kê cơ s v t ch t k thu t (kho hàng, phương ti n v n chuy n...), ngu n nhân l c ph c v cho quá trình kinh doanh s n phNm thu c lá c a mình...; - B ng kê Danh sách thương nhân ã ho c s thu c h th ng phân ph i c a mình, bao g m: tên thương nhân, a ch tr s chính c a thương nhân, a ch c a hàng bán buôn, bán l s n phNm thu c lá (n u có), mã s thu , b n sao h p l Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá (n u ã kinh doanh), a bàn kinh doanh (d ki n phân công). ) Tài li u ch ng minh năng l c c a doanh nghi p, g m: - H sơ v kho hàng (ho c khu v c ch a hàng) bao g m: quy n s d ng kho (là s h u, ng s h u c a thương nhân ho c thuê s d ng v i th i gian t i thi u là 01
 17. năm), a i m và năng l c c a kho, các y u t k thu t b o m b o qu n ư c ch t lư ng c a s n phNm thu c lá trong th i gian lưu kho; - H sơ v phương ti n v n chuy n bao g m: quy n s d ng phương ti n v n chuy n (là s h u, ng s h u c a thương nhân ho c thuê s d ng v i th i gian t i thi u là 01 năm), năng l c v n chuy n, các y u t k thu t b o m b o qu n ư c ch t lư ng c a s n phNm thu c lá trong th i gian v n chuy n; - H sơ v năng l c tài chính: xác nh n v n t có ho c b o lãnh c a doanh nghi p bán hàng ho c c a ngân hàng nơi thương nhân m tài kho n... v vi c b o m tài chính cho toàn b h th ng phân ph i c a mình ho t ng bình thư ng. 3. Trình t c p Gi p phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý bán buôn) s n phNm thu c lá a) Thương nhân bán buôn (ho c i lý bán buôn) kinh doanh trên a bàn t hai (02) t nh tr lên: g i h sơ v B Công Thương; b) Thương nhân bán buôn (ho c i lý bán buôn) kinh doanh trên a bàn m t (01) t nh: g i h sơ v S Công Thương nơi thương nhân có tr s chính; c) Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , Cơ quan c p phép xem xét và c p Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá (theo m u c a Ph l c 9 kèm theo Thông tư này n u thương nhân bán buôn (ho c i lý bán buôn) kinh doanh trên a bàn t hai t nh tr lên; theo m u c a Ph l c 10 kèm theo Thông tư này n u thương nhân bán buôn (ho c i lý bán buôn) kinh doanh trên a bàn m t t nh). Trư ng h p t ch i c p Gi y phép, Cơ quan c p phép ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do; d) Trư ng h p chưa h sơ h p l , trong vòng 07 ngày k t ngày ti p nh n h sơ c a thương nhân, Cơ quan c p phép có văn b n yêu c u thương nhân b sung. 4. L p và lưu gi Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý bán buôn) s n phNm thu c lá a) i v i Gi y phép do B Công Thương c p: Gi y phép ư c l p nhi u b n: 03 b n lưu t i Cơ quan B , 01 b n g i C c Qu n lý Th trư ng, g i m i S Công Thương có tên trong Gi p phép ( a bàn kinh doanh) và nơi thương nhân óng tr s 01 b n và 01 b n g i thương nhân ư c c p; b) i v i Gi y phép do S Công Thương c p: Gi y phép ư c l p 05 b n: 02 b n lưu t i S Công Thương, 01 b n g i Chi c c Qu n lý Th trư ng thu c S Công Thương nơi c p, 01 b n g i B Công Thương và 01 b n g i thương nhân ư c c p. C. I U KI N C P GI Y PHÉP KINH DOANH BÁN L (HO C I LÝ BÁN L ) S N PH M THU C LÁ 1. i u ki n v ch th Thương nhân có ăng ký kinh doanh ho t ng mua, bán s n phNm thu c lá.
 18. 2. i u ki n v a i m kinh doanh Có a i m kinh doanh c nh, a ch rõ ràng, phù h p v i Qui ho ch h th ng m ng lư i kinh doanh s n phNm thu c lá ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. i u ki n v cơ s v t ch t Có khu v c bán s n phNm thu c lá riêng bi t. 4. i u ki n v t ch c h th ng phân ph i Thu c h th ng phân ph i c a thương nhân bán buôn s n phNm thu c lá. D. TH M QUY N, H SƠ, TRÌNH T C P GI Y PHÉP KINH DOANH BÁN L (HO C I LÝ BÁN L ) S N PH M THU C LÁ 1. ThNm quy n xét c p Gi y phép kinh doanh bán l (ho c i lý bán l ) s n phNm thu c lá Phòng Công Thương nơi thương nhân ngh m a i m kinh doanh bán l s n phNm thu c lá xét c p. 2. H sơ ngh c p Gi y phép kinh doanh bán l (ho c i lý bán l ) s n phNm thu c lá a) ơn ngh c p Gi y phép kinh doanh bán l (ho c i lý bán l ) s n phNm thu c lá (theo m u c a Ph l c 11 kèm theo Thông tư này); b) B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) Văn b n gi i thi u c a thương nhân bán buôn s n phNm thu c lá, trong ó ghi rõ a i m kinh doanh; d) Tài li u ch ng minh tính h p pháp v a ch , a i m kinh doanh bán l s n phNm thu c lá c a thương nhân. 3. Trình t c p Gi y phép kinh doanh bán l (ho c i lý bán l ) s n phNm thu c lá a) Thương nhân g i h sơ v Phòng Công Thương nơi thương nhân ngh m a i m kinh doanh; b) Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , Phòng Công Thương xem xét và c p Gi y phép doanh bán l (ho c i lý bán l ) s n phNm thu c lá (theo m u c a Ph l c 12 kèm theo Thông tư này). Trư ng h p t ch i c p ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do; c) Trư ng h p chưa h sơ h p l , trong vòng 07 ngày k t ngày ti p nh n h sơ c a thương nhân, Phòng Công Thương có văn b n yêu c u thương nhân b sung. 4. L p và lưu gi Gi y phép kinh doanh bán l (ho c i lý bán l ) s n phNm thu c lá
 19. Gi y phép kinh doanh bán l (ho c i lý bán l ) s n phNm thu c lá ư c l p thành 05 b n: 02 b n lưu t i Phòng Công Thương, 01 b n g i S Công Thương c p trên tr c ti p, 01 b n g i Chi c c Qu n lý th Trư ng thu c S Công Thương c p trên tr c ti p và 01 b n g i thương nhân ư c c p. IX. CH BÁO CÁO 1. i v i Cơ quan qu n lý Nhà nư c v công thương các c p nh kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo tình hình ho t ng kinh doanh c a thương nhân do mình c p phép v Cơ quan qu n lý Nhà nư c v công thương c p trên tr c ti p ch m nh t là 20 ngày k t khi k t thúc kỳ báo cáo. 2. i v i doanh nghi p cung c p s n phNm thu c lá a) Hàng quý, doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá ph i báo cáo v B Công Thương tình hình nh p khNu và s d ng máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá, nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá nh p khNu trong kỳ; b) nh kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo tình hình, k t qu kinh doanh v B Công Thương ch m nh t là 10 ngày k t khi k t thúc kỳ báo cáo; c) Trong quá trình kinh doanh, n u ch m d t h p ng mua bán (ho c i lý mua bán); i u ch nh (tăng, gi m) a bàn kinh doanh i v i thương nhân thu c h th ng phân ph i c a mình, ph i báo cáo v B Công Thương và S Công Thương nơi thương nhân có tr s chính làm th t c rút, i u ch nh Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá c a thương nhân ó; làm cơ s i u ch nh, c p b sung cho thương nhân khác khi c n thi t. Báo cáo ph i g i ngay sau khi doanh nghi p cung c p s n phNm thu c lá ch m d t ho c i u ch nh h p ng v i thương nhân bán buôn. 3. i v i thương nhân bán buôn s n phNm thu c lá nh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình, k t qu kinh doanh v B Công Thương và v S Công Thương nơi thương nhân có a bàn kinh doanh qui nh t i Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá (n u là thương nhân mua tr c ti p t các doanh nghi p cung c p s n phNm thu c lá và bán trên a bàn t 02 t nh tr lên) ho c v S Công Thương (n u là thương nhân bán trên a bàn 01 t nh) nơi thương nhân có tr s chính qui nh t i Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá ch m nh t là 10 ngày k t khi k t thúc kỳ báo cáo. 4. i v i thương nhân bán l s n phNm thu c lá nh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình, k t qu kinh doanh v Phòng Công Thương nơi c p phép cho thương nhân ch m nh t là 10 ngày k t khi k t thúc kỳ báo cáo. X. TH I H N HI U L C; C P B SUNG, S A I, C P L I, THU H I VÀ L PHÍ C P GI Y CH NG NH N I U KI N, GI Y PHÉP S N XU T, KINH DOANH S N PH M THU C LÁ
 20. 1. Th i h n hi u l c Các lo i Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá, Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá, Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá, Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá có th i h n hi u l c là năm (05) năm k t ngày c p. 2. C p b sung, s a i Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá, Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá, Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá, Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá a) Trư ng h p có thay i các n i dung c a Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá, Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá, Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá, Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá; t ch c, cá nhân ph i l p h sơ g i v Cơ quan qu n lý Nhà nư c v công thương nơi c p phép. b) H sơ g m: - Văn b n ngh s a i, b sung; - B n g c (ho c b n sao h p l ) Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá, Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá, Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá, Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá ã ư c c p; - Các tài li u ch ng minh nhu c u s a i, b sung. c) ThNm quy n, trình t xét c p theo hư ng d n t i Thông tư này. 3. C p l i a) Trư ng h p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá, Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá, Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá, Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá b m t, b rách, b cháy, b tiêu h y dư i hình th c khác ho c trư c th i h n h t hi u l c c a Gi y phép 30 ngày; t ch c, cá nhân ư c c p phép ph i l p, n p h sơ g i v Cơ quan qu n lý công thương nơi c p phép; b) H sơ ngh c p l i trong trư ng h p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá, Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá, Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá, Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá b m t, b rách, b cháy, b tiêu h y dư i hình th c khác, g m: - Văn b n ngh c p l i; - B n g c ho c b n sao Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá, Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá, Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá, Gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá ã c p (n u có).
Đồng bộ tài khoản