Thông tư 14/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
4
download

Thông tư 14/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 14/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N L P, QU N LÝ, S D NG VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TH C HI N CÁC NHI M V , D ÁN THU C ÁN B O V MÔI TRƯ NG LƯU V C SÔNG THEO QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 256/2003/Q -TTg ngày 2 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chi n lư c b o v môi trư ng qu c gia n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Căn c các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph : S 174/2006/Q -TTg ngày 28 tháng 7 năm 2006 phê duy t án t ng th b o v và phát tri n b n v ng môi trư ng sinh thái, c nh quan lưu v c sông C u; s 187/2007/Q -TTg ngày 3 tháng 12 năm 2007 phê duy t án b o v môi trư ng lưu v c h th ng sông ng Nai n năm 2020; s 57/2008/Q -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 phê duy t án t ng th b o v môi trư ng lưu v c sông Nhu - sông áy n năm 2020; B Tài chính hư ng d n l p, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí ngân sách nhà nư c th c hi n nhi m v , d án thu c án b o v môi trư ng lưu v c sông theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c l p, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí ngân sách nhà nư c th c hi n các nhi m v , d án thu c các án b o v môi trư ng lưu v c sông theo các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Kinh phí th c hi n các nhi m v , d án do các B , cơ quan trung ương ch trì th c hi n do ngân sách trung ương b o m; kinh phí th c hi n các nhi m v , d án do các a phương ch trì th c hi n do ngân sách a phương b o m. 3. Các cơ quan, ơn v , cá nhân s d ng kinh phí th c hi n nhi m v , d án ph i theo úng n i dung d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, úng ch , ti t ki m và có hi u qu ; ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan ch c năng có thNm quy n; th c hi n thanh toán, quy t toán kinh phí hàng năm và t ng k t, nghi m thu, ánh giá nhi m v , d án theo quy nh hi n hành. II. NH NG QUY NNH C TH
  2. 1. N i dung chi và ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c u tư cho các nhi m v , d án b o v môi trư ng thu c khu v c công ích (bao g m c ngu n v n ODA, v n vi n tr ). 1.1. N i dung chi do ngân sách trung ương b o m: a) Chi t ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng: - Ho t ng quan tr c môi trư ng nư c qu c gia trên lưu v c sông; - Xây d ng cơ s d li u v ch t lư ng môi trư ng toàn b lưu v c sông; - Quy ho ch môi trư ng lưu v c sông; - X lý tri t các cơ s công ích gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng thu c khu v c công ích do trung ương qu n lý i v i d án b trí t ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng; - B o t n a d ng sinh h c, môi trư ng sinh thái lưu v c sông; - ánh giá tác ng môi trư ng chi n lư c i v i các quy ho ch t ng th lưu v c sông; - T ng h p k t qu i u tra, phân tích và ánh giá hi n tr ng các ngu n gây ô nhi m môi trư ng trên toàn b lưu v c sông; - Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v b o v môi trư ng lưu v c sông; t p hu n chuyên môn, nghi p v v b o v môi trư ng lưu v c sông n c p t nh; - Ho t ng nghi p v thanh tra, ki m tra, giám sát các ho t ng b o v môi trư ng trên toàn b lưu v c sông; - Ho t ng c a Văn phòng U ban lưu v c sông. b) Chi t ngu n kinh phí s nghi p kinh t : - T ng h p k t qu i u tra, th ng kê các ngu n th i trên toàn b lưu v c sông; - L p quy ho ch qu n lý s d ng tài nguyên nư c trên toàn b lưu v c sông. c) Chi t ngu n v n u tư phát tri n theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t: - X lý tri t các cơ s công ích gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng thu c khu v c công ích do trung ương qu n lý i v i d án b trí t ngu n v n u tư phát tri n; - Xây d ng Tr m quan tr c môi trư ng qu c gia lưu v c sông do trung ương qu n lý thu c danh m c t i Quy t nh s 16/2007/Q -TTg ngày 29/01/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t "Quy ho ch t ng th m ng lư i quan tr c tài nguyên và môi trư ng qu c gia n năm 2020".
  3. 1.2. N i dung chi do ngân sách a phương b o m: a) Chi t ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng: - Ho t ng quan tr c môi trư ng nư c trên lưu v c sông thu c ph m vi qu n lý c a a phương; - Xây d ng cơ s d li u v ch t lư ng môi trư ng lưu v c sông thu c ph m vi qu n lý c a a phương; - B o t n a d ng sinh h c, môi trư ng sinh thái lưu v c sông; - i u tra, phân tích và ánh giá hi n tr ng các ngu n gây ô nhi m môi trư ng trên lưu v c sông thu c ph m vi qu n lý c a a phương; - i u tra b sung th c tr ng ô nhi m các thành ph n môi trư ng do s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p, nông nghi p và ho t ng sinh ho t c a dân cư gây ra; - Giám sát, ki m tra các ngu n th i gây ô nhi m môi trư ng thu c a bàn do a phương qu n lý; - X lý tri t các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng thu c khu v c công ích do a phương qu n lý i v i d án b trí t ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng; - ánh giá tác ng môi trư ng t ng h p i v i quy ho ch lưu v c sông thu c ph m vi qu n lý c a a phương; - Tuyên truy n ph bi n, giáo d c pháp lu t v môi trư ng; nâng cao nh n th c, ý th c và trách nhi m c a c ng ng trong vi c b o v môi trư ng lưu v c sông; t p hu n chuyên môn nghi p v v b o v môi trư ng; - Ho t ng nghi p v thanh tra, ki m tra, giám sát các ho t ng b o v môi trư ng trên lưu v c sông n m trên a bàn do a phương qu n lý. b) Chi t ngu n kinh phí s nghi p kinh t : - i u tra, th ng kê và phân lo i các ngu n th i trên lưu v c sông thu c a bàn do a phương qu n lý; - L p quy ho ch qu n lý s d ng tài nguyên nư c trên lưu v c sông do a phương qu n lý; c) Chi t ngu n v n u tư phát tri n theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t: - Xây d ng m ng lư i quan tr c môi trư ng lưu v c sông thu c ph m vi a phương qu n lý theo quy ho ch ư c phê duy t; - X lý tri t các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng thu c khu v c công ích do a phương qu n lý i v i d án b trí t ngu n v n u tư phát tri n;
  4. - X lý c i t o nh ng o n sông b ô nhi m n ng, n o vét, khơi dòng nh ng o n sông quan tr ng, kè b nh ng o n sông xung y u c n thi t, thu c ph m vi qu n lý c a a phương; - Xây d ng các công trình gi nư c ch ng c n ki t; - Xây d ng các công trình, tr m x lý nư c th i t p trung t i các ô th , khu dân cư t i các t nh, thành ph trên lưu v c sông theo quy ho ch ư c duy t; - u tư các công trình x lý ch t th i r n t i các t nh, thành ph trên lưu v c sông thu c a bàn a phương qu n lý theo quy ho ch ư c phê duy t; - Xây d ng các công trình c p nư c s ch t i m t s khu v c ô th và nông thôn trên lưu v c. d) Chi t ngu n kinh phí D án tr ng m i 5 tri u ha r ng: - Khôi ph c r ng phòng h , r ng u ngu n ã b suy thoái; - B o v và phát tri n r ng, tăng che ph r ng trên lưu v c sông. Trư ng h p các nhi m v , d án (quy nh t i kho n 1 m c II) tuỳ theo tính ch t, n i dung công vi c ư c xây d ng thành m t d án t ng h p b trí t nhi u ngu n v n khác nhau: v n u tư phát tri n, chi thư ng xuyên: các B , cơ quan trung ương, a phương căn c vào tính ch t c a t ng ngu n v n phê duy t d án theo các quy nh hi n hành. 2. Ngoài ngu n v n ngân sách nhà nư c, các nhi m v , d án b o v môi trư ng thu c án B o v môi trư ng lưu v c sông còn ư c huy ng t các ngu n khác: vay v i lãi su t ưu ãi và h tr t Qu B o v môi trư ng Vi t Nam; v n u tư c a doanh nghi p, c ng ng dân cư, t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 3. M c chi: M c chi th c hi n các nhi m v , d án thu c án B o v môi trư ng lưu v c sông th c hi n theo nh m c, ch chi tiêu tài chính hi n hành. Vi c xác nh t ng lo i ngu n kinh phí ư c quy nh t i các văn b n sau ây: - Kinh phí s nghi p môi trư ng theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 c a B Tài chính-B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c qu n lý kinh phí s nghi p môi trư ng; Thông tư liên t ch s 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng- B Tài chính hư ng d n l p d toán công tác b o v môi trư ng thu c ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng. - Kinh phí x lý tri t các cơ s công ích gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng theo Quy t nh s 58/2008/Q -TTg ngày 29/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr có m c tiêu kinh phí t ngân sách nhà nư c nh m x lý tri t , kh c ph c
  5. ô nhi m và gi m thi u suy thoái môi trư ng cho m t s i tư ng thu c khu v c công ích. - Kinh phí s nghi p kinh t theo quy nh t i Thông tư s 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí th c hi n các cu c i u tra t ngu n v n s nghi p c a ngân sách nhà nư c và các văn b n khác có liên quan; Thông tư s 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và thanh quy t toán kinh phí s nghi p kinh t th c hi n các nhi m v , d án quy ho ch. - Các d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c theo quy nh t i Quy t nh s 61/2006/Q -BTC ngày 2/11/2006 c a B trư ng B Tài chính ban hành m t s nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án/chương trình có s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA). - Kinh phí D án tr ng m i 5 tri u ha r ng theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 58/2008/TTLT-BNN-KH T-TC ngày 2/5/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng giai o n 2007-2010. - i v i ngu n v n u tư phát tri n th c hi n theo quy nh hi n hành v chi u tư xây d ng cơ b n. 4. L p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí chi thư ng xuyên, v n u tư phát tri n th c hi n các nhi m v , d án c a án B o v môi trư ng lưu v c sông th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành. Thông tư này hư ng d n c th m t s n i dung như sau: a) Căn c l p nhi m v , d toán ( i v i d án b trí b ng ngu n kinh phí s nghi p): i v i d án có nh m c kinh t k thu t thì d toán ư c xây d ng trên cơ s kh i lư ng công vi c nhân (x) ơn giá d toán. i v i nhi m v , d án chưa có nh m c kinh t k thu t và ơn giá d toán, vi c l p d toán căn c vào kh i lư ng công vi c c th , ch tài chính hi n hành và ư c c p có thNm quy n phê duy t. b) Trình t l p d toán: Hàng năm, căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n l p d toán ngân sách c a B Tài chính; nhi m v , d án ư c giao theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ( i v i t ng lưu v c sông C u, sông ng Nai, sông Nhu -sông áy); ti n th c hi n các nhi m v , d án, n i dung và kh i lư ng công vi c c n th c hi n trong năm k ho ch; nh m c kinh t k thu t; ch chi tiêu tài chính hi n hành và quy nh t i Thông tư này; các cơ quan, ơn v l p d toán chi cho ho t ng b o v môi trư ng lưu v c sông theo t ng nhi m v , d án kèm theo b n thuy t minh chi ti t căn c tính toán, báo cáo ơn v d toán c p trên t ng h p vào d toán ngân sách thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan Tài chính, cơ quan K ho ch và u tư cùng c p xem xét, t ng h p trình c p có thNm quy n phê duy t, ng g i U ban b o v môi trư ng lưu v c sông t ng h p, theo dõi.
  6. Riêng i v i nhi m v , d án b trí t ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng, quy trình l p, phân b d toán th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 3 m c II Thông tư liên t ch s 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 c a B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c qu n lý kinh phí s nghi p môi trư ng. c) Công tác quy t toán: Các ơn v ư c giao d toán th c hi n nhi m v , d án b o v môi trư ng lưu v c sông ph i l p báo cáo quy t toán và t ng h p chung vào quy t toán ngân sách hàng năm c a ơn v theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. 5. Công tác báo cáo, thanh tra và ki m tra. a) nh kỳ 6 tháng và k t thúc năm ngân sách, các ơn v th c hi n nhi m v , d án có trách nhi m báo cáo B , cơ quan trung ương ( i v i nhi m v , d án do B , cơ quan trung ương ch trì) và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ( i v i nhi m v , d án do a phương ch trì). Các B , cơ quan trung ương và các a phương t ng h p tình hình th c hi n các nhi m v , d án ư c giao ch trì theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , g i U ban B o v môi trư ng lưu v c sông (qua Văn phòng U ban lưu v c sông), ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư. b) Các B , cơ quan trung ương và các a phương ư c giao th c hi n nhi m v , d án có trách nhi m ph i h p v i các B , cơ quan liên quan ki m tra nh kỳ ho c t xu t v tình hình th c hi n nhi m v , d án và kinh phí b o m s d ng kinh phí úng m c ích và có hi u qu . i v i kinh phí D án Tr ng m i 5 tri u ha r ng th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 89/2008/TT-BTC ngày 15/10/2008 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát, thanh toán v n ngân sách nhà nư c cho D án Tr ng m i 5 tri u ha r ng. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , cơ quan trung ương và các a phương ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; Ph m S Danh - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n -B Tư Pháp;
  7. - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, V HCSN.
Đồng bộ tài khoản