Thông tư 1411/TT-CC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
67
lượt xem
1
download

Thông tư 1411/TT-CC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 1411/TT-CC về tổ chức và hoạt động của Công chứng Nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành, để về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/CP ngày 18/5/1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công chứng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 1411/TT-CC

 1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1411/TT-CC Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 1996 THÔNG TƯ C A B TƯ PHÁP S 1411/TT.CC NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1996 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 31/CP NGÀY 18/5/1996 C A CHÍNH PH V T CH C VÀ HO T NG CÔNG CH NG NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 31/CP ngày 18/5/1996 c a Chính ph v t ch c và ho t ng Công ch ng nhà nư c; Căn c Ngh nh s 38/CP ngày 4/6/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tư pháp; B Tư pháp hư ng d n th c hi n Ngh nh s 31/CP v t ch c và ho t ng Công ch ng nhà nư c như sau: I. QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC CÔNG CH NG A. TRONG LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC CÔNG CH NG, B TƯ PHÁP TH C HI N CÁC NHI M V , QUY N H N CƠ B N SAU ÂY: 1. ChuNn b các văn b n pháp lu t trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n v t ch c và ho t ng Công ch ng nhà nư c; 2. Hư ng d n, ch o các a phương trong vi c thành l p Phòng Công ch ng nhà nư c, cơ c u t ch c b máy, nhân s , các vi c khác thu c lĩnh v c t ch c theo quy nh c a pháp lu t v Công ch ng nhà nư c; 3. Hư ng d n, ch o các a phương gi i quy t các vư ng m c v trình t , th t c th c hi n các vi c công ch ng theo quy nh c a pháp lu t, áp d ng các quy nh c a pháp lu t trong vi c ch ng nh n c a pháp lu t trong vi c ch ng nh n c a Phòng công ch ng nhà nư c, vi c ch ng th c c a U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) và c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã); 4. B nhi m, mi n nhi m công ch ng viên theo ngh c a Giám d c S Tư pháp; c p và thu h i th công ch ng viên; 5. Xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch ào t o, b i dư ng nghi p v công ch ng c a c nư c; t ch c vi c nghiên c u khoa h c công ch ng; 6. Xây d ng, ban hành, hư ng d n s d ng các m u văn b n công ch ng và các m u s công ch ng th c hi n trong ph m vi c nư c; quy nh vi c in, phát hành các m u ó;
 2. 7. Ki m tra v vi c thành l p Phòng Công ch ng nhà nư c, tuy n d ng, b trí nhân s và vi c th c hi n ch , chính sách i v i các thành viên c a Phòng Công ch ng nhà nư c; Ki m tra vi c th c hi n công ch ng trong vi ph m công ch ng mà pháp lu t quy nh cho Phòng Công ch ng nhà nư c ư c th c hi n, quy trình th c hi n ch ng nh n các vi c công ch ng, vi c th c hi n lưu tr công ch ng c a Phòng Công ch ng nhà nư c và ho t ng ch ng th c c a U ban nhân dân c p huy n, c p xã; Ti n hành thanh tra các v , vi c khi có t cáo theo thNm quy n; 8. Xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch, d án h p tác qu c t v ào t o công ch ng viên, tin h c hoá công ch ng, trao i kinh nghi m trong lĩnh v c công ch ng. B. TRONG LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC CÔNG CH NG, CH TNCH U BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (SAU ÂY G I CHUNG LÀ C P T NH) TH C HI N CÁC NHNÊM V , QUY N H N SAU ÂY: 1. Ra quy t nh thành l p Phòng Công ch ng nhà nư c thu c S Tư pháp; quy t nh b nhi m, mi n nhi m Trư ng phòng Công ch ng nhà nư c; các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi u yêu c u công ch ng, thì có th thành l p m t s Phòng Công ch ng nhà nư c và ư c ánh s l n lư t theo th t ; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh a h t cho t ng Phòng công ch ng nhà nư c trong vi c ch ng nh n giao d ch dân s liên quan n b t ng s n. " a h t" nói t i i m này ư c hi u là m t ho c m t s huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh c a a phương mình; 2. Quy t nh phân b biên ch , kinh phí, b o m tr s làm vi c, cơ s v t ch t, phương ti n làm vi c cho ho t ng c a t ng Phòng Công ch ng nhà nư c; 3. Quy t nh thành l p H i ng nh giá i v i các lo i tài s n b ng hi n v t u tư ban u c a ch doanh nghi p tư nhân theo quy nh t i i u 31 c a Ngh nh s 31/CP. C. TRONG LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC CÔNG CH NG, GIÁM C S TƯ PHÁP TH C HI N CÁC NHI M V , QUY N H N SAU ÂY: 1. L p án trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh v vi c thành l p Phòng Công ch ng nhà nư c; 2. ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m công ch ng viên; 3. L a ch n trong s công ch ng viên ã ư c b nhi m ngh Ch t ch U ban nhân dân c p t nh b nhi m Trư ng phòng Công ch ng nhà nư c;
 3. 4. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m Phó trư ng phòng Công ch ng nhà nư c theo ngh c a Trư ng phòng Công ch ng nhà nư c; 5. Quy t nh công nh n danh sách ngư i d ch là c ng tác viên thư ng xuyên c a Phòng Công ch ng nhà nư c theo ngh c a Trư ng phòng Công ch ng nhà nư c; 6. Trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh ho c quy t nh v biên ch , tuy n d ng, nâng lương, ào t o và các vi c khác i v i công ch ng viên và các nhân viên c a Phòng Công ch ng nhà nư c theo ngh c a Trư ng phòng Công ch ng nhà nư c theo ch qu n lý biên ch cán b hi n hành; 7. Ki m tra nh kỳ ho c t xu t các ho t ng công ch ng, vi c b trí phân công nhân s , l l i làm vi c và vi c th c hi n ch , chính sách c a Phòng Công ch ng nhà nư c; Cùng v i Phòng Công ch ng nhà nư c t ch c t p hu n nghi p v công ch ng cho U ban nhân dân c p huy n, c p xã c a a phương mình; Ki m tra ho t ng ch ng th c c a U ban nhân dân c p huy n, c p xã; 8. Báo cáo k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c, xin ý ki n ch o, hư ng d n c a B Tư pháp và U ban nhân dân c p t nh v t ch c, ho t ng công ch ng, nh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo v t ch c, ho t ng công ch ng v i b Tư pháp và U ban nhân dân c p t nh. II. CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C CÓ TH M QUY N TH C HI N CÔNG CH NG A. PHÒNG CÔNG CH NG NHÀ NƯ C 1. Phòng Công ch ng nhà nư c thu c S Tư pháp có tư cách pháp nhân, có tài kho n riêng và có con d u riêng theo quy nh c a Chính ph . Phòng Công ch ng nhà nư c ư c m tài kho n riêng do Trư ng phòng Công ch ng nhà nư c là ch tài kho n bao g m: tài kho n kinh phí h n m c, tài kho n ti n g i... theo ch hi n hành c a Nhà nư c. Phòng Công ch ng nhà nư c ph i có ít nh t là 2 công ch ng viên. Phòng Công ch ng Nhà nư c có Trư ng phòng, Phó trư ng phòng công ch ng viên và các nhân viên khác. 2. Tiêu chuNn, i u ki n b nhi m công ch ng viên: a. Công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam; b. Có phNm ch t chính tr , o c t t, công minh, trung th c, liêm khi t, khách quan, có tinh th n trách nhi m và kh năng hoàn thành nhi m v ư c giao; c. T t nghi p i h c lu t;
 4. d. ã làm công tác lu t t 5 năm tr lên t i các cơ quan tư pháp, toà án, ki m sát, công ch ng, thi hành án, thanh tra, h i quan, lu t sư; chuyên viên pháp lý t i U ban nhân dân, H i ng nhân dân, t ch c pháp ch c a các ngành; . ã qua l p b i dư ng v nghi p v công ch ng theo chương trình, n i dung do B Tư pháp quy nh. Công ch ng viên ph i ho t ng chuyên trách, không ư c kiêm nhi m công vi c khác t i các cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t và không ư c hành ngh t do. H sơ c a nh ng ngư i ư c ngh b nhi m công ch ng viên th c hi n theo Ph l c s 1 c a Thông tư này. Công ch ng viên ư c c p th công ch ng viên s d ng trong khi làm nhi m v . M u th công ch ng viên theo Ph l c s 2 c a Thông tư này. 3. Công ch ng viên th c hi n nhi m v quy nh t i i u 21 c a Ngh nh s 31/CP. Trong khi th c hi n nhi m v , công ch ng viên ph i có thái hoà nhã, úng m c, l ch thi p, tôn tr ng nhân dân; không ư c hách d ch, ùn Ny các yêu c u công ch ng cho các cơ quan khác. 4. Trư ng phòng Công ch ng nhà nư c có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: a. L p, ch o th c hi n các chương trình, k ho ch công tác c a Phòng; phân công nhi m v cho các công ch ng viên và các nhân viên c a Phòng; b. i u hành công vi c hàng ngày c a Phòng; c. Thay m t Phòng Công ch ng nhà nư c trong quan h v i các cơ quan, t ch c khác; d. Th c hi n chính sách cán b theo ch ã ư c phân c p; . Gi i quy t khi u n i theo thNm quy n; e. Ki n ngh b nhi m, mi n nhi m công ch ng viên. g. Báo cáo k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c và nh ng v n m i phát sinh trong quá trình th c hi n công ch ng, xin ý ki n hư ng d n, ch o v t ch c, nhân s , nghi p v ; th c hi n ch báo cáo nh kỳ 6 tháng, hàng năm v t ch c, ho t ng công ch ng c a Phòng v i Giám c S Tư pháp, B Tư pháp. Trư ng phòng, Phó trư ng phòng Công ch ng nhà nư c th c hi n các vi c công ch ng v i tư cách công ch ng viên. B. U BAN NHÂN DÂN C P HUY N U ban nhân dân c p huy n th c hi n các vi c công ch ng sau ây:
 5. 1. Ch ng th c b n sao gi y t t b n chính; 2. Ch ng th c các h p ng theo hư ng d n t i ph n III c a Thông tư này; 3. Ch ng th c giao d ch dân s khác theo quy nh c a pháp lu t. Ch t ch phân công Phó Ch t ch ho c U viên U ban nhân dân c p mình là Chánh Văn phòng th c hi n vi c ch ng th c các yêu c u công ch ng thu c thNm quy n c a U ban nhân dân c p huy n và ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t v vi c ch ng th c do mình th c hi n. Trư ng phòng Tư pháp giúp thành viên ư c phân công c a U ban nhân dân th c hi n vi c ch ng th c. Tuỳ thu c vào i u ki n công tác c a Phó Ch t ch ho c U viên U ban nhân dân là Chánh Văn phòng, Ch t ch U ban nhân dân có th ra quy t nh u quy n cho Trư ng phòng Tư pháp c p huy n ký các vi c ch ng th c thu c thNm quy n c a U ban nhân dân c p huy n và óng d u U ban nhân dân c p huy n. C. U BAN NHÂN DÂN C P XÃ U ban nhân dân c p xã th c hi n các vi c công ch ng sau ây: 1. Công ch ng di chúc; 2. Ch ng th c vi c t ch i nh n di s n; 3. Ch ng th c các vi c khác theo quy nh c a pháp lu t. Ch t ch ho c Phó ch t ch U ban nhân dân c p xã ph trách tư pháp th c hi n vi c ch ng th c các yêu c u công ch ng thu c thNm quy n c a U ban nhân dân c p xã và ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t v vi c ch ng th c do mình th c hi n; không ư c u quy n trong vi c ch ng th c. D. CƠ QUAN I DI N NGO I GIAO HO C LÃNH S C A NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NƯ C NGOÀI. Cơ quan i di n ngo i giao ho c lãnh s c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài th c hi n các yêu c u v công ch ng c a công dân, t ch c Vi t Nam nư c ngoài theo quy nh c a Pháp l nh lãnh s . Trình t , th t c công ch ng t i cơ quan i di n ngo i giao ho c lãnh s ph i tuân theo quy nh c a Pháp l nh lãnh s , Ngh nh s 31/CP ngày 18/5/1996 c a Chính ph và hư ng d n c a Thông tư này. Viên ch c lãnh s th c hi n công ch ng c a cơ quan i di n ngo i giao ho c lãnh s ph i ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t v vi c công ch ng do mình th c hi n và ch u s qu n lý nhà nư c c a B Tư pháp và B Ngo i giao v vi c th c hi n yêu c u công ch ng. III. TRÌNH T , TH T C TH C HI N CÔNG CH NG
 6. A. CÔNG CH NG H P NG 1. Các h p ng liên quan n b t ng s n: h p ng mua bán nhà, h p ng t ng cho b t d ng s n, h p ng trao i b t ng s n, h p ng bán u giá b t ng s n, h p ng thuê nhà, h p ng thuê khoán b t ng s n, h p ng th ch p b t ng s n do Phòng Công ch ng nhà nư c có thNm quy n a h t nơi có b t ng s n ch ng nh n. Các h p ng liên quan n b t ng s n huy n không thu c a h t c a Phòng Công ch ng nhà nư c do U ban nhân dân c p huy n ch ng th c. 2. Vi c công ch ng h p ng liên quan n tài s n thu c s h u chung ph i phù h p v i quy nh t i i u 237 và các quy nh khác c a B Lu t Dân s . Trong trư ng h p trong s ch s h u chung có ngư i m t tích thì ch ư c công ch ng h p ng khi ương s xu t trình quy t nh có hi u l c c a Toá án tuyên b ngư i ó m t tích. 3. N u b t ng s n ho c ng s n mà theo quy nh c a pháp lu t ph i ăng ký quy n s h u, thì khi công ch ng h p ng, ch s h u ph i xu t trình b n chính Gi y ch ng nh n quy n s h u. 4. Ngư i yêu c u công ch ng ph i khai rõ tình tr ng c a tài s n, n u tài s n ang có tranh ch p, ang b kê biên th c hi n nghĩa v khác, ang ư c c m c ho c th ch p thì không ư c công ch ng h p ng liên quan n tài s n ó, tr trư ng h p quy nh t i i u 342 và i u 360 c a B Lu t Dân s . 5. Khi yêu c u công ch ng h p ng, các ương s ph i xu t trình các gi y t tuỳ thân sau ây: a) Gi y ch ng minh thư nhân dân ho c gi y t h p l khác, n u là ngư i nư c ngoài thì ph i xu t trình h chi u; b) N u là ngư i i di n thì ph i xu t trình gi y t ch ng minh tư cách i di n và ph m vi thNm quy n i di n; c) Các gi y t khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. 6. B n d th o h p ng có th do các bên d th o ho c do công ch ng viên d th o theo yêu c u c a các bên. N i dung h p ng không ư c trái pháp lu t, trái o c xã h i. N u có m u h p ng do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành thì h p ng ph i theo úng m u ó. Ph n cu i c a b n h p ng ph i ghi r s t , s trang, s b n chính c a h p ng và ngư i ư c giao gi . 7. Khi ti p nh n h sơ, công ch ng viên ph i ki m tra tính h p pháp c a nh ng gi y t có trong h sơ, n u có v n chưa rõ ho c nghi ng thì ph i xác minh.
 7. 8. Công ch ng viên c toàn văn d th o h p ng cho các bên nghe; gi i thích rõ quy n và nghĩa v c a m i bên, trách nhi m pháp lý khi h p ng vô hi u theo quy nh c a B Lu t Dân s ho c khi các bên vi ph m h p ng. N u các bên ng ý toàn b các i u kho n trong d th o h p ng thì ký t t vào t ng trang và ký tên vào cu i b n h p ng trư c m t công ch ng viên. Công ch ng viên óng d u giáp lai, ghi l i ch ng c a mình vào trang cu i c a b n h p ng, ghi rõ ngày, tháng, năm th c hi n công ch ng, ký tên và óng d u công ch ng. B. CH NG NH N DI CHÚC 1. Phòng Công ch ng nhà nư c ch ng nhà nư c ho c U ban nhân dân c p xã ch ng th c di chúc theo yêu c u c a ngư i l p di chúc. 2. Khi yêu c u ch ng nh n b n di chúc, ương s ph i n p b n di chúc và xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân, n u trong b n di chúc có vi c chuy n tài s n c a h cho ngư i khác mà tài s n ó theo quy nh c a pháp lu t ph i ăng ký quy n s h u thì ph i xu t trình Gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n. 3. Công ch ng viên ph i ki m tra các gi y t do ương s xu t trình, xác nh năng l c hành vi c a ngư i l p di chúc; công ch ng viên ph i t các câu h i xác nh ngư i l p di chúc có minh m n, sáng su t, có b l a d i, e do ho c cư ng ép hay không? Vi c công ch c di chúc ư c th c hi n theo quy nh c a B Lu t dân s v th a k và ph i b o m bí m t, trong trư ng h p c n thi t có th ghi âm l i nói c a ngư i l p di chúc. Sau khi ki m tra n i dung c a b n di chúc, công ch ng viên ch ng nh n b n di chúc ó. Công ch ng viên không ch ng nh n di chúc thông qua ngư i i di n, không ch ng nh n b n di chúc có n i dung trái pháp lu t, o c xã h i. B n chính di chúc, băng ghi âm ph i ư c lưu tr t i Phòng Công ch ng nhà nư c ho c U ban nhân dân c p xã nơi ã công ch ng di chúc ó. 4. Trong trư ng h p ngư i l p di chúc yêu c u s a i, b sung di chúc dã ư c công ch ng thì vi c s a i, b sung di chúc cũng ư c th c hi n công ch ng theo th t c như khi l p di chúc. C. LƯU GI DI CHÚC 1. Phòng Công ch ng nhà nư c nh n gi b n di chúc theo yêu c u c a ngư i l p di chúc. Trong trư ng h p di chúc ã ư c công ch ng, ngoài b n di chúc ã ư c lưu tr t i Phòng Công ch ng nhà nư c, ngư i l p di chúc có th yêu c u Phòng Công ch ng nhà nư c lưu gi b n di chúc.
 8. 2. Khi nh n gi di chúc, công ch ng viên ph i l p hai Gi y nh n gi theo m u, m t b n giao cho ngư i l p di chúc và m t b n lưu tr t i Phòng Công ch ng nhà nư c. B n di chúc lưu gi ph i ư c niêm phong trư c m t ngư i l p di chúc và ghi vào s . 3. Trong trư ng h p b n di chúc ư c lưu gi t i Phòng Công ch ng nhà nư c, thì công ch ng viên là ngư i công b di chúc. Vi c m niêm phong và công b di chúc ph i ư c l p biên b n có ch ký c a công ch ng viên và ngư i có quy n, l i ích liên quan. Công ch ng viên ph i g i b n sao di chúc t i t t c nh ng ngư i có liên quan n n i dung di chúc. B n sao di chúc này ph i có ch ng nh n c a công ch ng viên. Vi c i chi u b n sao di chúc v i b n chính, vi c d ch di chúc ư c l p b ng ti ng nư c ngoài ra ti ng Vi t ho c ngư c l i ư c th c hi n theo quy nh c a B Lu t Dân s . D. CH NG NH N VI C T CH I NH N DI S N 1. Ngư i yêu c u ch ng nh n vi c t ch i nh n di s n ph i n p ơn yêu c u, xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân ho c gi y t h p l khác. 2. Công ch ng viên không ch ng nh n vi c t ch i nh n di s n, n u quá th i h n quy nh t i i u 645 c a B Lu t Dân s . . CH NG NH N BIÊN B N C A H I NG NNH GIÁ TÀI S N B NG HI N V T U TƯ BAN U C A DOANH NGHI P TƯ NHÂN 1. Phòng Công ch ng nhà nư c ch ng nh n biên b n c a H i ng nh giá tài s n b ng hi n v t u tư ban u do ch doanh nghi p tư nhân yêu c u. Công ch ng viên có th ư c m i tham d khi H i ng nh giá ti n hành vi c nh giá. 2. Ch doanh nghi p tư nhân ph i xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân, Gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n, Quy t nh thành l p H i ng nh giá và biên b n nh giá c a H i ng nh giá. 3. Công ch ng viên ch ng nh n biên b n c a H i ng nh giá tài s n sau khi ã ki m tra các gi y t do ương s xu t trình, xem xét n i dung c a biên b n nh giá, s phù h p c a thành ph n H i ng nh giá v i Quy t nh thành l p H i ng. E. CH NG NH N B N DNCH 1. Phòng Công ch ng nhà nư c ch ng nh n b n d ch theo yêu c u c a ương s . 2. Ngư i yêu c u ch ng nh n b n d ch ph i xu t trình b n g c c a b n d ch ó cho Phòng Công ch ng nhà nư c. Công ch ng viên ch ng nh n ch ký c a ngư i d ch b n d ch ó. Phòng Công ch ng nhà nư c lưu tr b n d ch và b n sao c a b n g c.
 9. G. CH NG NH N VI C TRÌNH KHÁNG NGHN HÀNG H I 1. Công ch ng viên ti p nh n b n Kháng ngh hàng h i do thuy n trư ng l p v s ki n x y ra trong th i gian tàu i trên bi n ho c c ng. 2. Sau khi xem xét b n Kháng ngh hàng h i, công ch ng viên ch ng nh n th i gian mà thuy n trư ng ã trình b n Kháng ngh hàng h i. N u quá th i h n 24 gi , k t khi x y ra tai n n ho c k t khi tàu ghé vào c ng sau khi x y ra tai n n, thì công ch ng viên không ch ng nh n vi c trình Kháng ngh hàng h i. H. C P VÀ CH NG NH N B N SAO 1. Cơ quan, t ch c có thNm quy n c p b n sao. Cơ quan ăng ký h t ch ã c p b n chính gi y t v h i t ch bao g m: Gi y khai sinh, Gi y ch ng nh n k t hôn, Gi y ch ng t và gi y t khác v h t ch có quy n c p b n sao các gi y t ó. Trư ng h c, cơ s ào t o và giáo d c ã c p b n chính văn b ng, ch ng ch và các gi y t khác có quy n c p b n sao các gi y t ó. Cơ quan, t ch c khác mà theo quy nh c a pháp lu t có quy n c p các gi y t khác thì cũng có quy n c p b n sao các gi y t ó. 2. Ch ng nh n b n sao a) ương s có th yêu c u công ch ng b n sao t i b t kỳ Phòng Công ch ng nhà nư c nào. b) B n sao t b n chính có th là b n in l i, b n sao ch p l i, b n ánh máy, nhưng ương s ph i xu t trình b n chính i chi u. Ch ư c công ch ng b n sao t b n chính do cơ quan, t ch c có thNm quy n c p; n u b n sao có t 2 t tr lên thì ph i có d u giáp lai. c) Công ch ng viên ch ch u trách nhi m v vi c công ch ng b n sao t b n chính, không ch u trách nhi m v vi c ương s s d ng b n sao ó. d) Khi ti n hành công ch ng b n sao ph i: - Ki m tra tính h p pháp c a b n chính. Trong trư ng h p b n chính ó b nghi ng là gi thì ph i ư c giám nh ho c xác minh t i cơ quan ã c p b n chính ó; - Trong trư ng h p ương s có s n b n sao thì ph i i chi u, rà soát các n i dung ư c sao t b n chính. ) Không ư c công ch ng b n sao các gi y t sau ây: - Gi y t , tài li u có n i dung trái pháp lu t;
 10. - B n chính gi y t , tài li u ã b tNy xoá, s a ch a, thêm, b t ho c ã b hư h ng, cũ nát không th xác nh rõ n i dung; b n chính gi y t , tài li u ã ư c c p không úng thNm quy n ho c không h p l ; - B n sao t b n sao, b n FAX, k c b n sao ã ư c công ch ng; - Văn b n quy ph m pháp lu t; các quy t nh, công văn, gi y t có xác nh m t c a cơ quan nhà nư c, oàn th , t ch c xã h i và t ch c kinh t ; các tài li u c m công b trên các phương ti n thông tin i chúng; - Hoá ơn, ch ng t , phi u, vé, trái phi u, c phi u, kỳ phi u và các gi y t khác tr giá ư c b ng ti n; - Gi y t liên quan n vi c xu t nh p c nh, xu t nh p khNu; -B n , b n v các lo i; - ơn, thư và các gi y t t l p không có ch ng nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; - Gi y t khác mà pháp lu t quy nh không ư c công ch ng. IV. HÌNH TH C VĂN B N CÔNG CH NG 1. Văn b n công ch ng ph i ư c th hi n rõ ràng. Ch vi t trong văn b n công ch ng có th là ch vi t tay, ánh máy ho c ánh b ng vi tính; không ư c vi t t t ho c vi t b ng ký hi u, không ư c vi t xen dòng, vi t è dòng, vi t thêm; trong trư ng h p s a ch a do l i k thu t, thì ph i ư c công ch ng nh n và óng d u. Ngày, tháng, năm công ch ng viên ký văn b n công ch ng ghi b ng s và ch ; có th ghi gi , phút, n u ương s yêu c u ho c công ch ng viên th y c n thi t. Các con s liên quan n ti n cũng ph i ư c ghi b ng ch . 2. N u văn b n công ch ng có t hai trang tr lên thì t ng trang ph i ư c ánh s th t và t hai t tr lên ph i óng d u giáp lai. 3. ương s , ngư i làm ch ng ký tên ho c i m ch trư c m t ngư i th c hi n công ch ng. Ngư i th c hi n công ch ng ph i ký tên trư c m t các ương s và ngư i làm ch ng. V. H SƠ CÔNG CH NG VÀ CH LƯU TR 1. H sơ công ch ng bao g m b n chính văn b n công ch ng và các gi y t , tài li u kèm theo ph i ư c lưu tr . Các gi y t , tài li u có trong h sơ ph i l p thành danh m c ti n tra c u.
 11. 2. H sơ công ch ng ph i ư c ánh s , s p x p theo t ng lo i vi c công ch ng và theo th t th i gian phù h p v i vi c ghi trong S công ch ng. 3. H sơ công ch ng ph i ư c b o qu n ch t ch , th c hi n các bi n pháp an toàn, phòng ch ng cháy, Nm ư t, m i m t. 4. H sơ công ch ng ph i ư c lưu tr lâu dài t i cơ quan ã th c hi n công ch ng. i v i b n sao, thì th i gian lưu tr là 5 năm. Khi tiêu hu b n sao ph i có H i ng. VI. VI C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO A. VI C GI I QUY T KHI U N I 1. i v i khi u n i v ho t ng nghi p v công ch ng c a công ch ng viên, thì Trư ng phòng Công ch ng nhà nư c gi i quy t, tr l i cho ngư i khi u n i trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i; n u ương s không ng ý v i cách gi i quy t c a Trư ng Phòng Công ch ng nhà nư c, thì có quy n khi u n i v i Giám c S Tư pháp, Giám c S tư pháp xem xét, gi i quy t và tr l i cho ương s trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i. 2. Trong trư ng h p có khi u n i v ho t ng nghi p v công ch ng c a Trư ng phòng Công ch ng nhà nư c, thì Trư ng Phòng Công ch ng nhà nư c xem xét, gi i quy t và tr l i cho ngư i khi u n i trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i; n u ương s không ng ý v i tư cách gi i quy t c a Trư ng phòng Công ch ng nhà nư c thì có quy n khi u n i v i Giám c S Tư pháp. Giám c S Tư pháp xem xét, gi i quy t và tr l i cho ngư i khi u n i trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. B. VI C GI I QUY T T CÁO Vi c t cáo hành vi trái pháp lu t c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng Công ch ng nhà nư c, công ch ng viên và nhân viên khác c a Phòng Công ch ng nhà nư c ư c gi i quy t theo Pháp l nh khi u n i, t cáo c a công dân. Trong quá trình th c hi n công tác công ch ng n u có nh ng v n m i pháp sinh mà chưa ư c pháp lu t quy nh và có vư ng m c thì Trư ng phòng Công ch ng nhà nư c, Giám c S Tư pháp ph i k p th i báo cáo, xin ý ki n B Tư pháp gi i quy t. Nguy n ình L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản