intTypePromotion=1

Thông tư 143/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
56
lượt xem
1
download

Thông tư 143/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 143/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Đan Mạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 143/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  143­1999/TT/BT C   g µ y  10 th¸ng 12  m  1999 B t  c n n¨ H í ng d É n   Ö c q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  n g u å n  v è n vay  vi t Ý n d ô n g  u   ∙i ñ a §an  ¹ c h ®  c m C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 87/CP  µy  th¸ng8  ng 5    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph ban hµnh    Õ   Qui ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î   iÓnchÝnh  l  s d ngu h tr ph¸ttr   thøc (ODA      ). C¨n  vµo HiÖp  nh  cø    ®Þ khung  Ò   Êp  Ýn  ông  çn  îp ký  ÷a Ch Ýnh   vc td h h   gi   phñ §an  ¹ch  µ  Ýnh  ñ  Öt nam   µy  m v Ch ph Vi   ng 29/1/1999  Þ gi¸40  iÖu USD   tr     tr   (sau ®©y  äit¾tlµHiÖp  nh    g      ®Þ khung). C¨n  HiÖp  nh  ¹n  cø  ®Þ h møc   Ýn  ông  ®∙iký  µy  td u    ng 6/10/1999  ÷a Bé   gi   Tµi chÝnh  µ  ¬     v C quan  µi trîC«ng  T   nghiÖp §an  ¹ch  m (sau  y   äi t¾t lµ  ®© g     HiÖp  nh)  Þgi¸25  iÖuUSD. ®Þ tr     tr   Thùc  Ön  Õt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   ¬  Õ   µichÝnh   hi quy ®Þ c Th t Ch ph v c ch t   trong níc¸p dông  i víi ù    ö  ông  ån  èn  µy  ña       ®è     ¸n s d d ngu v n c §an  ¹ch  ¹ c«ng  m ti  v¨n sè    1141  /CP­QHQT   µy  ng 1/11/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc  T  h  vi qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  ¹n møc  Ýn  ông  l  s d v h  td ­ u  ∙icña  ®  §an  ¹ch  m theo c¸cv¨n b¶n          trªnnh sau: A. N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g: 1. Nguån  èn  ¹n    v h møc  Ýn  ông  ®∙icña  td u    §an  ¹ch  µkho¶n  m l  vay  î níc n    ngoµicña  Ýnh  ñ.Toµn  é  Òn vay  îch¹ch to¸nvµo  ©n    Ch ph   b ti   ®     Ng s¸ch Nhµ   ­   n íc.Bé   µi chÝnh  ã    T  c tr¸chnhiÖ m     î cho  Ýa  ícngoµikhi®Õ n   ¹n    tr¶n   ph n      h (bao  gå m   nîgèc  µ    c¶    v c¸ckho¶n  ph¶itr¶kh¸c).    2.    C¸c  ñ  u    ã  ch ®Ç tc tr¸chnhiÖ m   ö  ông  èn  ng  ôc  ch, phï hîp   sd v ®ó m ®Ý     víic¸c ®iÒu  Ön    nh     ki qui®Þ trong c¸c tho¶  Ën  ∙  ý  íi§an  ¹ch  µ  µn     thu ® k v   m v ho tr¶ cho  ©n     Ng s¸ch  µ   íc (®èi víic¸c dù  thuéc  Ön  Nh n         ¸n  di cho  vay  ¹ ) l i theo    ®óng    nh   ¹  îp  ng  qui ®Þ t iH ®å vay  ¹  ý  íiC¬   li v   k quan cho vay  ¹  îc Bé   µi li   T   ® chÝnh  û  Òn  õ1/1/2000 qua  ü   ç  î   iÓn). u quy (t     Qu H tr  ph¸ttr   3. C¬     quan  cho vay  ¹ chÞu  l i tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Öc    th   vi qu¶n  ýcho    l  vay l¹  µ  i thu  åi nî ®èi  íic¸c chñ  u    vµ  îc hëng  Ý   v h   v    ®Ç t ®  ph cho  vay  ¹  èn  Ýn  li vt dông  µ   íctheo qui®Þnh  Ön  µnh. Nh n      hi h   4. Bé   µi chÝnh  ∙  èng  Êt  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     T  ® th nh v   h Nh n     chØ   ®Þnh  ©n   µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸ttr Ón ViÖt Nam   µNg ©n   µng  ùc hiÖn     i     l  h th   c¸c nghiÖp  ô  v giao dÞch  i ngo¹icho    ù    ®è     c¸cd ¸n. B/ N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c ô  th Ó : I/  C¸c b íc tri Ó n k hai d ù  ¸n: 1.  èivíi   ù    ∙  îcCh Ýnh  ñ  Êp  Ën  a  µo   §     d ¸n ® ®   c¸c ph ch thu ® v danh  ôc   m ®Ò nghÞ  Ýa  ph §an  ¹ch  µitrî c¸c Chñ   u    Õn  µnh  Ëp  c¸o nghiªncøu  m t      , ®Ç tti h l b¸o      kh¶    µ  ×nh  thiv tr duyÖt b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    thitheo    nh   ¹  qui ®Þ t iNghÞ  
  2. 2 ® Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  /1999  ña  Ýnh  ñ  CP ng 8/7  c Ch ph ban  µnh  h Qui  Õ   ch Qu¶n  ý§Çu   µ  ©y  ùng. l  tv X d TÊt  c¸c dù  ®∙  îc ChÝnh  ñ  Êp  Ën  a  µo  c¶    ¸n  ®   ph ch thu ® v danh  ôc    m ®Ò nghÞ  µitrî u   t   ®Ò ph¶i® îcBé   ¹igiao §an  ¹ch      Ngo     m (DANIDA)  phª  Èn      chu trªn c¬  ë  ¸nh    s® gi¸b¸o  c¸o nghiªn cøu    kh¶    Chñ   u    chuÈn  Þ   Ò     thido  ®Ç t b v c¸c m Æt:  ©n  Ých  µichÝnh, c¸c vÊn    Ò     éi,m«i  êng  µ    Ên    ph t t     ®Ò v x∙ h   tr v c¸c v ®Ò kh¸c.Phª  Öt  èicïng  Ò   ù  cña    duy cu   v d ¸n  DANIDA  Ï ® îc dùa    s    trªnb¸o  kh¶  c¸o  thivµ  îp  ng  ¬ng  ¹i ®∙  îc phª  Öt  ña  Ýa  Öt nam.  ñ   u      h ®å th m ®  duy c ph Vi   Ch ®Ç t cã tr¸chnhiÖ m   öiB¸o      g  c¸o nghiªncøu    kh¶    ña  ù    thic d ¸n cho  é   Õ   ¹ch  µ  B K ho v §Çu       Þ DANIDA.  Èm  nh  µ    Öt. t®Ó ®Ò ngh   th ®Þ v phª duy   2. Sau    ã  Õt  nh  u    ña  Êp  ã  Èm  Òn    ñ   u     khic quy ®Þ ®Ç tc c c th quy c¸c Ch ®Ç ttiÕn hµnh  u   Çu      ®Ê th theo    nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ. C¨n  kÕt  qui®Þ hi h c Ch ph   cø  qu¶  u  Çu  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt,Chñ  u    Õn hµnh  m   ®Ê th ®   c th quy phª duy   ®Ç tti   ®µ ph¸n,ký  Õt  îp  ng  ¬ng  ¹ivíi µ     k H ®å th m   Nh cung  Êp. c Trong qu¸  ×nh  m   tr ®µ ph¸n,ký  Õt  îp  ng  ¬ng  ¹i c¸c chñ  u       k H ®å th m    ®Ç t cÇn  ùc hiÖn      nh  ña  th   c¸cqui®Þ c §an  ¹ch  µ  Ötnam     m v Vi   nh sau  : ­ §èivíi   ù          d ¸n c«ng  c¸c nghiÖp  §an  ¹ch  do  m chØ  µitrî èi a  t       85%   Þgi¸ t® tr     cña  îp  ng  ¬ng  ¹i nªn  H ®å th m  15%   Þ gi¸cßn  ¹ cña  îp  ng  ¬ng  ¹i c¸c tr     li  h ®å th m   Chñ   u    ®Ç tph¶itùbè  Ývèn.C¸c  ù    éc lÜnh  ùc      tr     d ¸n thu   v kh¸ccã  Ó  îctµitrî   th ®       ®Õ n   100%   Þgi¸cña  îp ®ång  ¬ng  ¹i. tr     h  th m ­ Trong  îp  ng  ¬ng  ¹i cÇn    nh  â viÖc  ©n   µng  ôc  ô    H ®å th m  qui®Þ r  Ng h ph v nhµ  cung  Êp  c §an  ¹ch  Êp  m c c¸c b¶o l∙nh:B¶o    Òn  Æt   äc    l∙nh ti ® c (Down  payment   Bank  Guarantee) cã  Þ gi¸t ng  ¬ng    tr     ¬ ® kho¶n  Òn  Æt   äc; B¶o  ti ® c  l∙nhthùc hiÖn  îp  ng      H ®å (Performance  Bond    / Guarantee)theo    nh  ¹    qui ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh   è  32  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  CP ng 1/9/1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v B¶o    l∙nh trong  êigian  th   b¶o  µnh  h (MechanicalPeriod Guarantee) theo          qui ®Þnh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ti§i 54  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  c Ch phñ.  Chñ   u   ph¶i göi m ét  ®Ç t    b¶n  sao  ña   îp  ng  ¬ng  ¹i ® îc duyÖt c H ®å th m      cïng  íib¸o  v  c¸o nghiªn cøu    kh¶  ,b¸o  thi  c¸o  Ò   Èn  Þ   èn  i  v chu b v ®è øng  µ  v chuÈn  Þ  u    Ìm  b ®Ç tk theo  c«ng      Þ  é  µichÝnh  ã    Çu  Ýnh  v¨n ®Ò ngh B T   c yªu c ch thøc phÝa    §an  ¹ch  µitrî m t   cho  ù    d ¸n. 3. Bé  µichÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i) trªnc¬  ë    Þ  ña  ñ     T  (V T   ®è         s ®Ò ngh c Ch ®Ç u    Ìm  tk theo  å  ¬  ù    h s d ¸n nªu  ¹  ôc      ÏlËp  tim 2. trªns   Yªu  Çu  µitrî c t   (Request   forFinance)göicho  ¬        C quan  µitrî T    C«ng  nghiÖp §an  ¹ch. m 4.Sau    Ën  îcth«ng  cña  é  µichÝnh  Ò   Öc  ∙  µn  µnh    khinh ®   b¸o  BT  v vi ® ho th c¸c thñ  ôc theo    nh    ótvèn, Ng ©n   µng  Çu    µ    t  qui ®Þ ®Ó r     h § t v Ph¸ttr Ón ViÖt  i     nam   ã  c tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  ñ  u    ùc hiÖn    ñ tôcm ë     Ýn  ông    h  ch ®Ç tth   c¸cth     th t d (L/C)vµ  ótvèn    r  theo c¸cqui®Þnh  ¹ HiÖp  nh.     t i ®Þ II/ C ¬  c h Õ  t µi c h Ý n h     C¬   Õ   µichÝnh  dông  i  íic¸c dù  sö  ông  èn  Ýn  ông  çn  ch t   ¸p  ®è v     ¸n  d vtd h hîp §an  ¹ch  îc thùc  Ön  m ®  hi theo  Õt  nh   ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ¹ quy ®Þ c Th t Ch ph t  i c«ng    è  v¨n s 1141/CP­ QHQT   µy  ng 1/11/1999,cô  Ó      th nh sau:
  3. 3 1. C¸c  ù  ® îc Ng ©n     d ¸n    s¸ch  µ  íc cÊp  nh n   ph¸t:c¸c dù  kh«ng  ã        ¸n  c kh¶ n¨ng  µn  èn  ùctiÕp nªu  ¹ Phô  ôc1  ho v tr     t  i l   Th«ng   µy. tn   2. C¸c  ù    éc diÖn    d ¸n thu   cho vay  ¹     ù    ã  l ic¸c d ¸n c kh¶  : n¨ng  µn  èn  ùc ho v tr   tiÕp nªu  ¹ Phô  ôc2    t  i l   Th«ng   µy. tn C¸c  iÒu  Ön  ® ki cho  vay  ¹i îc¸p  ông    l    d ® nh sau: a)  §ång  Òn    ti cho vay  ¹ vµ    î lµ ®ång  «     ü   l i tr¶n       ® la M (USD).Trêng  îp   h  Chñ   u      î b»ng  ng  Öt nam,  û gi¸qui ® æi  îc ¸p  ông  ®Ç t tr¶n   ®å Vi   t      ® d theo    v¨n b¶n  è  s 3000­ TC/TC§N  µy  ng 10/8/1998  ña  é   µichÝnh  Ò   íng dÉn  gi¸ c BT  vh   tØ    thu håinîvay.      b)   êih¹n   Th   cho vay  ¹ b»ng  íi êih¹n  l  i v     §an  ¹ch  th m cho  Öt nam   Vi   vay,cô    thÓ:  ­§èivíi   ù          d ¸n c«ng  c¸c nghiÖp   n¨m, trong ®ã   ã  n¨m  n  ¹n tÝnh  õ :8      c 1  ©h  t  ngµy  ótvèn  u   r  ®Ç tiªn. ­ §èivíi   ù    éc c¸clÜnh  ùc        d ¸n thu     c¸c v kh¸c:10    n¨m  kh«ng  ã  êigian ©n   c th     h¹n tÝnh  õngµy  ótvèn  u       t  r  ®Ç tiªn. c)L∙i Êtcho     su   vay  ¹ :cã  møc    Êtlµ1%/n¨m, 2%/n¨m  µ  l    3  i l∙su     i   v 3%/n¨m   ( L∙i Êtcho   su   vay  ¹ nµy  ∙  l  i ® bao  å m   phÝ  g c¶  cho vay  ¹cña  ¬   l i C quan  cho vay  ¹ l i lµ 0,2%/n¨m  µ    ¹  Ý   µi níc theo    nh  ña  Öp  nh  Bé    v c¸c lo iph ngo     qui ®Þ c Hi ®Þ do  Tµi chÝnh    chuyÓn    ùctiÕp cho  Ýa  ícngoµi)¸p dông  tr¶tr     ph n      cho  õng  ¹  ù  t lo id ¸n sau:   ­L∙i Êt1%/n¨m:c¸cdù    Êp  íct¹ c¸cthµnh  è,thÞ     su       ¸n c n       i ph   x∙. ­L∙i Êt2%/n¨m:c¸cdù    Õ   Õn     su       ¸n ch bi n«ng  s¶n,thuû s¶n.     ­L∙i Êt3%/n¨m:c¸cdù       su       ¸n s¶n  Êtkinhdoanh  xu     kh¸c.    L∙i® îc tr¶ 6        th¸ng m ét  Çn    l theo    nh   ô  Ó  qui ®Þ c th trong  îp  ng  Ýn  H ®å t dông  ý  ÷a chñ  u    µ  ¬   k gi   ®Ç tv C quan  cho vay  ¹ (vµo  l i 30/6 vµ    31/12 hoÆc     31/3   vµ 30/9 hµng    n¨m).N Õ u     Ë m     ñ   u      tr¶ch c¸c Ch ®Ç tph¶ichÞu    ¹t  Ë m       l∙ph  ch i tr¶ theo qui®Þnh     trong Hîp  ng  Ýn  ông,nhng    ®å t d   kh«ng  Êp  ¬n  th h 6,8%/n¨m. 3. §èivíi   ù    Õp tôc ® îcThñ íng ChÝnh  ñ  Öt  a  µo        d ¸n ti       c¸c t  ph duy ® v danh  m ôc trong thêigian tí (ch nªu      ô  ôc®Ýnh  Ìm         a  i ë c¸c Ph l   k Th«ng   µy),Bé   µi tn   T  chÝnh  Ï tr×nh  Ýnh  ñ  s  Ch ph phª  Öt  Öc  dông  ¬  Õ   µichÝnh  Ých  duy vi ¸p  c ch t   th hîp c¨n cø  µo        v c¸cnguyªn t¾c    chung  t¹ c¸c®iÓ m   vµ  nªu  nªu      i 1  2  trªn. 4. Chøng  õ ®Ó   ý  Õ   cnhËn  î gi÷a c¸c Chñ   u    íiC¬     t  k kh í   n     ®Ç tv   quan   cho vay  ¹ lµ hãa  n ¬ng  l    i ®¬ t øng  ña    µ   c c¸c Nh cung  Êp  c §an  ¹ch  µ  m v th«ng  i   tr ghi thu ghichiNg ©n      s¸ch Nhµ   íccña  é  µichÝnh.   n  BT  Thêi®iÓ m     ñ  u    Ën  îvíi é  µichÝnh    c¸cCh ®Ç tnh n     T   B (th«ng qua  ¬     C quan  cho  vay  ¹   µ thêi®iÓ m   Ýa  l il     ) ph §an  ¹ch  m thanh  to¸n cho  µ  Çu  µ    î   nh th v ghi n   cho  é   µi chÝnh. Sè   Òn    ñ   u    Ën  î lµsè  Òn thùc thanh    BT    ti c¸c Ch ®Ç t nh n     ti     to¸n cho  îp  ng  ¬ng  ¹ib»ng  ån  èn  ¹n  H ®å th m  ngu v h møc  Ýn  ông  ña  td c §an  ¹ch  µ  m v ® îcBé   µi chÝnh      ©n     T  ghithu Ng s¸ch Nhµ   íc­ ghichicho  ñ   u      n        Ch ®Ç t vay  ¹ l i th«ng  qua  ¬   C quan  cho vay  ¹ . li 5. C¸c  ñ   u    ã    Ch ®Ç tc tr¸chnhiÖm   Ëp  Õ   ¹ch  µ  c¸o thùc hiÖn  Õ     l k ho v b¸o      k ho¹ch  èn  i  v ®è øng  theo    nh  ¹  qui ®Þ tiTh«ng   ªntÞch  ña  é   Õ   ¹ch  µ  t li   c B K ho v §Çu   µ  é   µi chÝnh  è  tv B T   s 06/1998/TTLT­BKH­BTC   µy  ng 14/8/1998  Ò   v qu¶n 
  4. 4 lývèn  i    ®è øng cho    ¬ng  ×nh  ù  sö  ông  ån  èn  c¸c ch tr d ¸n  d ngu v ODA,  ô  Ó  c th nh sau: ­§èivíi   ù    îcNg ©n        d ¸n ®   c¸c s¸ch nhµ  íccÊp    n  ph¸t: èn  i øng  Ng ©n    v ®è   do  s¸ch nhµ  íc®¶m     n  b¶o  theo kÕ   ¹ch vèn  i øng  µng    ho   ®è   h n¨m. ­ §èivíi   ù          d ¸n vay  ¹ vèn  c¸c l  i vay  §an  ¹ch  ña  Ýnh  ñ:c¸cChñ  u   m c Ch ph     ®Ç tcã    tr¸chnhiÖ m  ùbè  Ývèn  i øng  ¶m     t   tr   ®è   ® b¶o  Õn ®é   ùc hiÖn  ù    ti   th   d ¸n. Ph Çn  èn  i øng  v ®è   b»ng  ¹itÖ  ngo   cho  ù      Òn ® Æt  äc,tiÒn mua   d ¸n (tr¶ti   c    s ¾ m   ÕtbÞ   ô  îtõ níc thø      Ý   ©y  ¾p,.     ã  Ó  îc vay  õ thi   ph tr      ba, chi ph x l . ) c th ®   . t  nguån  èn  v vay  ña  ©n  µng  Çu   ¾ c   (NIB)theo  Öp  nh  c Ng h § tB ¢u    Hi ®Þ vay    cho Ch ¬ng  ×nh tµitrî   ù    á  ý  µy  tr       d ¸n nh k ng 4/5/1998.Theo  Öp  nh  µy,thêi c¸c   Hi ®Þ n   gian  vay  ô  Ó  Ï do  c th s   NIB  Õt  nh    ¬  ë    Þ   ña  Ýa  Öt quy ®Þ trªnc s ®Ò ngh c ph Vi   nam   th«ng  qua  é   µi  Ýnh  ng  èi®a   B T ch nh t  kh«ng  qu¸  n¨m   íil∙  Êt 20  v   isu   LIBOR+Margin (møc    Margin sÏ ® îc x¸c ®Þnh         c¨n  ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  cø  ki c th c tõng dù      ¸n). Ph Çn  èn  v vay  NIB  ph¶i®¶m     b¶o      Çu  c¸cyªu c sau:sè  èn    v vay  èi Óu t t  thi  ­ ¬ng  ¬ng  ® 500.000 USD,  è  èn  s v vay  èi®a   tr Öu USD   ng  t   5  i   nh kh«ng  îtqu¸ v    50%  tæng    Ý  ña  ù    Ó   ã  Ó  ö  ông  îcnguån  èn  µy,c¸cChñ  chiph c d ¸n.§ c th s d ®  vn   ®Ç u    Çn  ã    Þ  Ýnh  tc c ®Ò ngh ch thøc göicho  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  é  µi    B K ho v§ tv B T   chÝnh  Ìm  k theo  éidung  ö  ông  n  sd kho¶n vay  µy    a  µo  n ®Ó ® v danh  ôc  m   m ®µ ph¸n vay  ô  Ó  íi   c th v  NIB.   C/ T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. §Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn    ñ  u    ã    k 6    l c¸cch ®Ç tc tr¸chnhiÖ m   c¸o Bé   µi   b¸o    T   chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  u  ,C¬     K ho v ®Ç t  quan  cho vay  ¹ vµ    ¬  l   c¸c c quan  ñ  i ch qu¶n  vÒ   ×nh  ×nh  Ën,sö  ông  µ  µn    èn  t h nh   d v ho tr¶v vay. 2. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  15  k t  k v thay  thÕ  cho  Th«ng   è  1998/TT/BTC  µy  ts 96­ ng 10/7/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     n  Þ  Çn  qu¸ tr       cv   c¸c ®¬ v c ph¶n    ¸nh kÞp  êivÒ   é  µichÝnh    th   B T   ®Ó xem  Ðt gi¶i x     Õt. quy  
  5. 5 P h ô  l ô c 1: C¸c d ù  ¸n  îc N g © n  s¸ch n h µ  n íc c Ê p  p h¸t ® Tªn  ù   d ¸n C¬   quan  ñ  ch Vèn ODA   ù   d qu¶n kiÕn (tr Öu  i USD) 1. Dù   trang  ÕtbÞ     ¸n  thi   trung  ©m   t truyÒn  UBND   tØnh  5 h×nh  ü  Ëtsè  µiph¸tthanh  µ  k thu   §     v truyÒn  Thanh  Ho¸ h×nh  Thanh  ãa. h 2.  ù   cÊp  íc t¹  ét  è  Þ  Ên    UBND   D ¸n  n   im s th tr c¸c tØnh  2 huyÖn  Òn  óitØnh  mi n  Ngh Ö   an. Ngh Ö   An 3. Dù     Êp  ícthÞ  Ên huyÖn  Òn  ói UBND     ¸n c n   tr   mi n  tØnh  1,27 Nho  quan tØnh Ninh  ×nh. b   Ninh  ×nh B
  6. 6 P h ô  l ô c 2: C¸c d ù  ¸n thu é c di Ö n  ch o  vay l¹i   §¬n  Þ  v  Vèn ODA   L∙isuÊt    STT Tªn  ù   d ¸n chñ qu¶n dù   Õn  cho  ki vay  ¹i l  (trUSD)   (%/n¨m) I. C¸c  dù  ¸n vay  l¹i íi i Êt   v  l∙  su 1%/n¨m   1 C Êp  ícThÞ     ¬n  ©y n  x∙S t UBND   µ   ©y Ht 3.0 1% 2 XD   µ   Nh m¸y  ícD Ü   ­B×nh  ¬ng n   an   d UBND   ×nh  ¬ng B d 3.0 1% 3 C Êp  níc ThÞ  x∙ Tam  ®iÖp  ­ Ninh  UBND  Ninh  ×nh b 1,73 1% b×nh 4 C¶i t¹on©ng  Êp  Ö   èng  Êp  íc    c h th c n   UBND   tØnh  ×nh  ­ B d 3,5 1% TX  ñ  Ç u   ét  Th D m ¬ng II C¸c  dù  ¸n vay  l¹i íi i Êt  .  v  l∙ su 2%/n¨m 5 ThiÕt bÞ   Õu    chi s¸ng  ©n   S bay  s©n  Côc  (2  HKDD    VN 3.0 2% bay      ó  µi) C¸tbi,Ph b 6 N © ng   Êp  µ   c nh m¸y  Thuû   s¶n  «ng  UBND   Õ n   ® B tre 0.8 2% l¹nhF22   7 N © ng  cÊp nhµ  m¸y chÕ   Õn  ñy  UBND   bi Th Nam   µ h 0.8 2% s¶n  Nam   µh 8 N © ng  Êp    û  c XN thu s¶n  Ç m   ¬i­ Cµ   UBND   µ   § d    C mau 2.0 2% mau 9 §Çu   ©ng  Êp, c¶it¹oXN   «ng  ¹nh UBND   tn c     ® l  tØnh    An 2,5 2% 8  µ  µ  v nh m¸y  Õ   Õn  û  ch bi thu s¶n    XK giang B Õ n   ü­  giang m An  10 §Çu    x©y  ùng  µ   t d nh m¸y  «ng  ¹nh ® l  UBND   tØnh  3 2% T ¾c  Ëu­Ch ©u  µnh­   C th Kiªngiang Kiªngiang   11 §Çu    x©y  ùng  µ   t d nh m¸y  Õ   Õn  ch bi UBND   tØnh  2 2% thuû s¶n ®«ng  l¹nh xuÊt khÈu  Nói   Qu¶ng  nam thµnh 12 Ch Õ   Õn  û  bi thu s¶n  ng  ép  µ  Þt ®ã h v th   Bé  û  Thu s¶n 2 2% hép  µ  ½ng §n 13 Nhµ  m¸y chÕ  biÕn thuû s¶n ®«ng  UBND   tØnh  3 2% l¹nhxuÊtkhÈu  µnh  µo­ ¹c  ªu     G h B li B¹c  ªu li 14 NM   Õ   Õn  û  ch bi thu s¶n  «ng  ¹nh XK  UBND   ® l  tØnh  ó  Ph yªn 2,5 2% Tuy  an 15 X ©y  ùng  Ý  d x nghiÖp  Õ   Õn  étc¸­ UBND   ch bi b   tØnh  Thanh  2 2% dÇu  c¸ ho¸ 16 §æi  íi thiÕt bÞ   m    s¶n  Êt  Çu   ùc Bé  xu d th   C«ng  nghiÖp 2 2% vËtHµ   ¾c  b 17 §Çu   tcho  ©y  d chuyÒn  Êy  s th¨ng hoa UBND     tØnh  ng  H yªn 2 2% rau qu¶   18 Ph¸t tr Ón  µ      i v MR khu  ch¨n  nu«i heo  UBND   Hå   Ý     TP  Ch 3 2%
  7. 7 §ång  Öp Hi Minh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2