intTypePromotion=1

Thông tư 144/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
122
lượt xem
8
download

Thông tư 144/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 144/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế sử dụng và quản lý tài chính vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 144/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  144/1998/TT/BT C   g µ y  3 th¸ng 11 n¨ m  1998  í ng   c s n H d É n  c ¬  ch Õ  s ö  d ô n g  v µ  q u ¶ n  lý t µi c h Ý n h     v è n  µi î ñ a  h Ý n h  p h ñ  P h¸p n¨ m  1997 t  tr  c C C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 58/CP  µy  8­ ng 30­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh   h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    î nícngoµivµ  l  v tr¶n       th«ng   è  TC/TC§N  µy  3­ ts 18­ ng 5­ 1994  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  c BT  h  vi qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  l  s d v vay  ícngoµi n    cña  Ýnh  ñ; Ch ph C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 87/CP  µy  8­ ng 5­ 1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î   iÓnchÝnh  l  s d Ngu h tr  ph¸ttr   thøc (ODA)   C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 42/CP  µy  7­ ng 16­ 1996  µ  v NghÞ   nh   ®Þ 92/CP   ngµy  8­ 23­ 1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  Òu  Ö  h §i l Qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y   l  t x dùng; C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 43/CP  µy  7­ ng 16­ 1996  µ  v NghÞ   nh   ®Þ 93/CP   ngµy  8­ 23­ 1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   u  Çu; ch ®Ê th C¨n  Th«ng   cø  t 81/1998/TTLT­BTC­NHNN   íng  Én  h d quy  ×nh,thñ  ôc  tr  t vµ  qu¶n  ýviÖc  ótvèn  i víi l  r  ®è     ån  ç  î ngu h tr    iÓn chÝnh  ph¸ttr   thøc  ña  é   µi  c BT chÝnh,Ng ©n  µng  µ   ícban  µnh  µy  6­   h Nh n   h ng 17­ 1998; C¨n  Th«ng   cø  t 06/1998/TTLT­BKH­BTC   íng  Én  ¬  Õ   h d c ch qu¶n  ývèn  l  ®èi øng cho    ¬ng  ×nh,dù  sö  ông  ån  ç  îph¸ttr Ón chÝnh   c¸c ch tr   ¸n  d ngu h tr   i   thøc cña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh    B K ho   § t  T   ban  µnh  µy  8­ h ng 14­ 1998. C¨n  c«ng    è  cø  v¨n s 1047/CP­ QHQT   µy  9­ ng 3­ 1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v c¬  Õ   µichÝnh  i  íic¸c dù  sö  ông  èn  µitrîcña  Ýnh  ñ  ch t   ®è v     ¸n  d v t   Ch ph Ph¸p  thuéc NghÞ   nh      ®Þ thn¨m 1997; C¨n  theo Tho¶  c¸p dông  cø    í    cho kho¶n vay  Kho  ¹c Ph¸p  µ  b  v Tho¶  cm ë   í  tÝn  ông   ©n  ã  d tnh c b¶o    µitrî l∙nht    cho NghÞ   nh    ÖtPh¸p  ®Þ th Vi   n¨m  1997  ∙  ® ký  µy  9­ ng 9­ 1998  ÷a Bé  µichÝnh  ÖtNam   µ    ¬  gi   T   Vi   v c¸cc quan  îcuû  Òn   ®   quy cña  Ýnh  ñ  Ch ph Ph¸p; Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ¬  Õ   ö  ông  µ  T  h  c ch s d v qu¶n  ýtµichÝnh  èn  µitrî l    v t    theo NghÞ   nh   µichÝnh  ®Þ tt   n¨m 1997  ý  µy  11­ k ng 12­ 1997  ÷a Ch Ýnh  ñ  gi   ph Céng  µ  ho Ph¸p  µ  Ýnh  ñ  v Ch ph CHXHCN   ÖtNam     Vi   nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Nguån  µitrî   t   theo NghÞ   nh    ®Þ th n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Ph¸p   cho ChÝnh  ñ  ÖtNam   ph Vi   (vay tÝn  ông  çn  îp gi÷a m ét  Çn  õnguån   d h h    ph t   vay    Kho b¹c Ph¸p  µ  Çn    v ph cßn  ¹ tõ nguån  li     vay  ©n  µng  ¬ng  ¹i cã  ng h th m   b¶o  l∙nh)lµ    nguån    ña  ©n   thu c Ng s¸ch Nhµ   íc,® îc h¹ch    µo  ©n     n   to¸nv Ng s¸ch Nhµ   íc vµ    n  qu¶n  ýtheo  ng  l  ®ó quy  nh  ¹  Ët Ng ©n   ®Þ tiLu   s¸ch Nhµ   ícvµ        n   c¸c v¨n b¶n  íng h  dÉn  íiLuËt.Bé   µi chÝnh  ã  d    T  c tr¸chnhiÖ m     î gèc  µ      tr¶n   v l∙ cho  Ýnh  ñ  i Ch ph Ph¸p    n   ¹n ®èi víi   khi®Õ h       kho¶n  c¸c vay.
  2. 2 2. C¨n  vµo  ôc    Ýnh  Êt sö  ông  èn  òng      cø  m tiªu,t ch   d vc nh kh¶ n¨ng  µn  ho tr¶,c¸c dù  sö  ông  ån  èn  µitrî éc      ¸n  d ngu v t     thu NghÞ   nh    ®Þ th 1997  îc ph©n  ®  lo¹ nh    i sau: ­ C¸c  ù    îcNg ©n    d ¸n ®   s¸ch Nhµ   íccÊp    èn  u    ©y  ùng  ¬      n  ph¸tv ®Ç tx d c b¶n tõnguån  èn    v vay  Ýn  ông  çn  îp theo danh  ôc  ¹ Phô  ôcI®Ýnh  Ìm. td h h    m t i l    k ­ C¸c  ù    ùc hiÖn  Õ       d ¸n th   ch ®é vay  ¹ tõnguån  l    i vay  Ýn  ông  çn  îp theo  td h h  danh  ôc  ô  Ó  ¹ Phô  ôcII nh  Ìm. m c th t  i l    ®Ý k 3. C¸c  ñ  u    Õn hµnh    ñ tôc®Ó   iÓn khaithùc hiÖn  ù    ö    ch ®Ç tti   c¸cth     tr       d ¸n s dông  èn  µitrî ña  v t   c NghÞ   nh    µichÝnh  Öt ­ Ph¸p  ®Þ th t   Vi     1997 theo  ng  ­ ®ó h íng dÉn  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ¹ c«ng    è    c B K ho   § tt i   v¨n s 6229­BKH/KT§N  µy  9­ ng 9­ 1998  Ò   Öc  ùc hiÖn  v vi th   NghÞ   nh    Öt­Ph¸p  ®Þ thVi    1997. 4. ViÖc  ©y  ùng, thÈm  nh  µ    xd   ®Þ v phª  Öt  duy b¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    thi ph¶ithùc hiÖn      theo  ng  ÷ng  ®ó nh quy  nh  ¹  Òu  Ö  ®Þ ti §i l Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  l  tv x dùng ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 42/CP  µy  7­ ng 16­ 1996  µ v NghÞ   ®Þnh  è  s 92/CP  µy  8­ ng 23­ 1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 5. Trªn c¬  ë  ù    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn      s d ¸n ® ®   c th quy phª  Öt,chñ  ù    ã  duy   d ¸n c tr¸chnhiÖm   ùc  Ön    ñ  ôc ®Êu   Çu  µ  ý  Õt  îp  ng  ¬ng  ¹i   th hi c¸c th t   th v k k H ®å th m  mua   µng  h ho¸  µ  v cung  Êp  Þch  ô  íic¸c  c d v v  c«ng    ña  ty c Ph¸p theo  ng  ®ó nh÷ng  quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   u   Çu  ch ®Ê th ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/CP  µy  7­ ng 16­ 1996  µ v NghÞ   nh  è  ®Þ s 93/CP  µy  8­ ng 23­ 1997  ña  Ýnh  c Ch phñ. C¸c  îp  ng  ¬ng  ¹i ph¶i ® îc ký  Õt  íc ngµy  6­   h ®å th m      k tr   30­ 1999  õtr ng  (tr   ê hîp ® îcChÝnh  ñ     ph Ph¸p  ng      ¹n  ®å ý giah thªm  sau  µy). n 6.C¬     quan  Êp    µ  c ph¸tv cho  vay  ¹vèn  l  i vay: * §èivíi   ù    éc diÖn  Êp        d ¸n thu   c¸c c ph¸t, é  µichÝnh    T  B giao cho  Ö   èng    h th Tæng  ôc  Çu   c§ tPh¸ttr Ónqu¶n  ývµ  Êp    èn.  i   l   c ph¸tv * §èivíi   ù    ùc hiÖn  Õ           d ¸n th   c¸c ch ®é vay  ¹ tõNg ©n  l    i s¸ch Nhµ   íc:Bé  µi   n   T  chÝnh  û  Öm   u nhi cho  Ö   èng  h th Tæng   ôc  Çu   c§ t Ph¸ttr Ón trùctiÕp   i     qu¶n  ý l  vµ  cho vay  ¹ . li 7.  é   µi chÝnh  û  BT  u quyÒn  cho  ©n   µng  Çu    vµ  Ng h § t Ph¸t tr Ón  Öt   i Vi   Nam   ùc hiÖn    Þch  ô  th   c¸c d v thanh    i ngo¹ivíic¸c Ng ©n   µng  to¸n®è        h Ph¸p    ®Ó thùc hiÖn  ótvèn    r  vay  Ýn  ông   ©n  ã  td tnh c b¶o    µ  îchëng  Ý  l∙nhv ®   ph theo   quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   Ý   Þch  ô  hi h c Ng h Nh n   ph d v thanh  to¸n qua    ng©n  µng. Ngay  h   sau    ótvèn, Ng ©n   µng  Çu   µ  khir     h § t v Ph¸ttr Ón ViÖt Nam    i     cã tr¸ch nhiÖ m   öi Bé   µi chÝnh    g  T  b¶n  rótvèn    µm  ñ  ôc h¹ch  kª    ®Ó l th t   to¸n   Ng ©n  s¸ch.M çi  ú  n   ¹n    î,Ng ©n   µng  Çu   µ    k ®Õ h tr¶n   h § t v Ph¸ttr Ón ViÖt Nam    i     göi cho  é   µi chÝnh    BT  b¶n  sao th«ng b¸o  î ®Õ n   ¹n  ña  n  h c kho¶n  vay    é   ®Ó B TµichÝnh    chuyÓn  Òn tr¶nî®óng  ¹n cho    ©n  µng  ti       h  c¸cNg h Ph¸p. 8. C¸c  chøc  µ    ©n    tæ  v c¸ nh Ph¸p  ùc hiÖn    ù  trong khu«n  th   c¸c d ¸n    khæ   cña NghÞ   nh    Öt ­ Ph¸p  ®Þ th Vi     1997  îcmiÔn  Õ  î tøc c«ng    Õ    ®  thu l     i ty,thu thu nhËp    ©n  µ    Õ  ùcthu kh¸c.MiÔn    ¹  Õ  µ  Ý  ¸nh  µo  c¸ nh v c¸c thu tr       c¸c lo ithu v ph ® v viÖc thanh    Òn gèc  µ    ña  to¸nti   v l∙c NghÞ   nh    Öt­Ph¸p  i ®Þ thVi    1997.Hµng      ho¸, trang  ÕtbÞ   µ  Þch  ô  ña    ù  nhËp  Èu  thi   v d v c c¸c d ¸n  kh b»ng  ån  ngu ODA   ña  c Ph¸p  éc  thu NghÞ   nh    ®Þ th 1997    ôc  ô  ®Ó ph v cho  cho  ù  ® îc miÔn  Õ  d ¸n    thu nhËp  Èu  kh theo  c«ng    è  v¨n s 852/CP­ QHQT   µy  7­ ng 25­ 1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vµ  íng dÉn  ùc hiÖn  ña  h  th   c Tæng  ôc  Õ    é  µichÝnh. c Thu ­B T  
  3. 3 9.ViÖc  ©y  ùng  Õ   ¹ch,bè  ÝcÊp    µ    xd k ho   tr   ph¸tv cho vay  èn  i øng  ña  v ®è   c c¸c dù    îcthùc hiÖn    ¸n ®     theo Th«ng   è  ts 81/1998/TTLT­BTC­NHNN   íng dÉn  h  quy  ×nh,thñ tôcvµ  tr       qu¶n  ýviÖc  ótvèn  i víi ån  ç  î   iÓnchÝnh  l  r  ®è    ngu h tr  ph¸ttr   thøc  ña  é   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc ban  µnh  µy  6­ c BT    h Nh n   h ng 17­ 1998  µ v Th«ng  t 06/1998/TTLT­BKH­BTC   íng  Én  ¬  Õ   h d c ch qu¶n  ývèn  i  l  ®è øng    cho c¸cch¬ng  ×nh,dù    ö  ông  ån  ç  î   iÓn chÝnh    tr   ¸n s d ngu h tr  ph¸ttr   thøc cña  é  Õ     BK ho¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh   § t  T   ban  µnh  µy  8­ h ng 14­ 1998. 10. C¸c  ñ  ù    Þu    ch d ¸n ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Öc  ö  ông  èn    tr   lu   vi s d v ®óng  ôc  ch  m ®Ý theo    c¸c cam   Õt,quy  nh  k  ®Þ trong    c¸c Tho¶  c ®∙  ý, Hîp  í  k   ®ång  ¬ng  ¹i ®∙  îc duyÖt,chÊp  µnh  th m  ®    h nghiªm  chØnh   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   ícvÒ   n   qu¶n  ýtµichÝnh, kÕ     èng    µ  ¹ch    Õ     l      to¸nth kª v h to¸nk to¸ntheo   c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1.Tr×nh  ùvµ  ñ tôcrótvèn    t   th       vay a) C¸c  ñ  ù  cÇn  öi B¸o  ch d ¸n  g  c¸o Nghiªn cøu    kh¶    Ìm  thik theo Quy Õt  ®Þnh  u  ,Hîp  ng  ¬ng  ¹i®∙  îcký  Õt  ïng v¨n b¶n  ®Ç t  ®å th m ® k c     phª  Öt  duy danh  m ôc   µng  h ho¸  Ëp  Èu  nh kh cho  é   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i  ¹i)®Ó   BT  (V T   ®è ngo   thùc hiÖn    ñ tôcrótvèn    c¸cth       vay  ícngoµi. n  b) C¸c  ñ  ù  ® îc sö  ông  ån  èn  µitrîcã  ch d ¸n    d ngu v t     tr¸chnhiÖ m   Ëp  Õ     lk ho¹ch  ótvèn  ícngoµivµ  Õ   ¹ch  èn  i øng  r  n    k ho v ®è   trong níchµng     n¨m  cho  ù  d ¸n  öi cho    ¬  g  c¸c c quan  ñ  ch qu¶n  Êp  c trªn,Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i   T  (V T   ®è   ngo¹ivµ    Tæng  ôc  Çu   c§ tPh¸ttr Ón)vµ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu     i   B K ho   § ttheo quy  nh.   ®Þ c)C¨n  ®Ó   é  µichÝnh  Õn hµnh    ñ tôcrótvèn    cø  B T   ti   c¸cth       cho    ñ  ù  c¸cCh d ¸n  µ c«ng  ®Ò   Þ  ótvèn  µitrî   ùc hiÖn    îp  ng  ¬ng  ¹i l  v¨n  ngh r   t   ®Ó th   c¸c h ®å th m  cña  ñ  ù    ch d ¸n,th«ng  phª  Öt  îp ®ång  ¬ng  ¹i cña  Ýnh  ñ  Öt b¸o  duy h   th m  Ch ph Vi   Nam   Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   öiC¬   do  K ho   § tg   quan  ¬ng  ¹iPh¸p  ¹ Hµ   éi. Th m  t  N   i ­ §èivíic¸c dù    îcNg ©n           ¸n ®   s¸ch Nhµ   íccÊp      n  ph¸t(nªu t¹  ô  ôcIcña   i ph l    Th«ng   µy):Bé  µichÝnh  Ïlµm  ñ tôcuû  Òn  tn   T  s  th     quy cho  ©n  µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸t tr Ón ViÖt   i   Nam   µm    ñ  ôc rótvèn  l c¸c th t     kho¶n vay  ©n  µng   nh©n  ng h t Ph¸p  ã  c b¶o   l∙nhngay sau    Ën  îcc¸c tµiliÖu nãitrªn. ång  êiBé   µi khinh ®            § th   T   chÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i) Ïlµm  ñ tôcuû  Òn  ótvèn  ùctiÕp cho  (V T   ®è      s th     quy r  tr     C¬   quan    iÓnPh¸p  ph¸ttr   (AFD)    ótphÇn  èn  ®Ó r   v vay  Kho  ¹c Ph¸p. b  ­  èi víic¸c  ù  thuéc  Ön  §   d ¸n  di vay  ¹  èn  l iv ODA   (nªu  ¹  ô  ôc IIcña  t iph l     Th«ng   µy);Bé  µichÝnh  Ïlµm  ñ tôcuû  Òn  tn   T  s  th     quy cho  ©n  µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸t tr Ón ViÖt   i   Nam   µm    ñ  ôc rótvèn  l c¸c th t     kho¶n  vay  ©n  µng   nh©n  ng h t Ph¸p  ã  c b¶o   l∙nhsau    ñ   ù  ®∙  ý  îp  ng  Ýn  ông  íiCôc  Çu   khiCh d ¸n  k H ®å td v  § t Ph¸ttr Ón ®Þa   ¬ng   i   ph theo    iÒu  Ön  c¸c ® ki cho  vay  ¹ nªu  ¹  iÓ m   díi®©y.  l i ti ® 2    §ång  êiBé  µichÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i) Ïlµm  ñ tôc uû  Òn  ót th   T   (V T   ®è      s th     quy r  vèn  ùc tiÕp  tr   cho  ¬   C quan  ph¸ttr Ón Ph¸p   i   (AFD)    ótphÇn  èn  ®Ó r   v vay  Kho  b¹c Ph¸p.   d) Bé   µi chÝnh  ý  µ    Ën      T  k v x¸c nh v¨n b¶n  îp ®ång  ¬ng  ¹i gèc  µ    h  th m  v c¸c ho¸ ®¬n    chøng  õ rótvèn  ã  ªnquan    îcC¬   t    c li   khi®   quan  ¬ng  ¹iPh¸p  ¹ Hµ   Th m  ti  Néi göití®Ó   ótvèn       r  i vay thanh    to¸ncho  µ   Nh cung  Êp  c Ph¸p.
  4. 4 e) Trêng  îp viÖc  ùc hiÖn  ù      h  th   d ¸n kh«ng  Ó  Õn hµnh  th ti   hoÆc   ùc hiÖn  th   chË m   Ô  cha  µn  Êtc¸c thñ tôc hå  ¬,muèn  óthoÆc   tr do  ho t         s   r  chuyÓn  æi  ù  ® d ¸n v×  Êt kú  ýdo  µo,chñ  ù      b   l  n   d ¸n ph¶icã    tr¸chnhiÖ m   c¸o kÞp  êicho  é     b¸o    th   B K Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  µichÝnh. ho   § tv B T   f)Thêi h¹n  ótvèn  èicïng      r  cu   cho    ù  lµ 31­ 2001  õtr ng  îp c¸c d ¸n    12­ (tr   ê h   ® îcCh Ýnh  ñ    ph Ph¸p  ng      ¹n thªm  ®å ý giah   sau  µy). n 2.Thùc  Ön  Öc  Êp    µ    hi vi c ph¸tv cho  vay  ¹ li a) §èivíi   ù    îcNg ©n        d ¸n ®   c¸c s¸ch cÊp    èn  ô  ôcI)   ph¸tv (Ph l   *  é   µi chÝnh  ùc  Ön    BT  th hi ghi thu  ©n   Ng s¸ch  µ   íc vµ  Êp  Nh n   c ph¸tcho    c¸c dù  ghit¹  ô  ôc I ®Ýnh  Ìm    ¸n    i Ph l     k theo  Õ     Ön  µnh  Ò   Êp    µ  ch ®é hi h v c ph¸tv qu¶n  ývèn  ©y  ùng  ¬  l  xd c b¶n  õNg ©n  t  s¸ch Nhµ   íc:   n ­ ghichicÊp    èn      ph¸tv cho  ù  qua  d ¸n  Tæng   ôc  Çu   c§ t Ph¸ttr Ón ®èi  íi  i   v  nh÷ng  ù    éc danh  ôc      ù    éc Trung  ng  d ¸n thu   m Ia(c¸cd ¸n thu   ¬ qu¶n  ý); l ­ ghi chicÊp    èn      ph¸tv cho  ù  qua    ë   µi chÝnh    Ët    i  íi d ¸n  c¸c S T   ­ V gi¸®è v   nh÷ng  ù    éc danh  ôc      ù    éc ®Þa   ¬ng  d ¸n thu   m Ib (c¸cd ¸n thu   ph qu¶n  ý). ë   µi l  T S chÝnh    Ët    ­ V gi¸th«ng  b¸o cho  ôc  Çu   C § t Ph¸ttr Ón ®Þa   ¬ng     i   ph ®Ó theo  âi d  qu¶n  ýcÊp  l  ph¸t. * Chøng  õ®Ó   é  µichÝnh            t  B T   ghithu,ghichiqua  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íclµ:   n  ­  Êy  Gi b¸o  î  ña  ¬   nc C quan Ph¸t tr Ón    i Ph¸p thay  Æt   m Kho  ¹c  b Ph¸p  vµ/hoÆc ­GiÊy  nîcña  ©n  µng    b¸o    ng h Ph¸p  cung  Êp c * §èivíi   ù    îcNg ©n        d ¸n ®   c¸c s¸ch cÊp    èn  ãitrªn,     ph¸tv n     kho¶n    Ý  c¸c chiph ngoµi níc vµ  Ý       ph giao  Þch  i  ¹isÏ do  ©n   d ®è ngo     Ng s¸ch  µ   íc thanh  Nh n   to¸n.   Ng ©n   µng  Çu   µ  h § tv Ph¸ttr Ón ViÖt Nam   ã   i     c tr¸chnhiÖ m     th«ng b¸o  Þp  êi k th   cho  é   µichÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹ivµ  BT  (V T   ®è     Tæng  ôc  Çu   c§ tPh¸ttr Ón)vÒ    i   c¸c kho¶n  Ý    ph ph¶itr¶nãitrªn®Ó   é   µi chÝnh        BT  chuyÓn   tr¶cho  Ýa  ph Ph¸p  ®óng  ¹n. h b) §èivíi   ù          d ¸n vay  ¹(Phô  ôcII) c¸c l i l  * Sau      ¬    khic¸c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  îp ®ång  ¬ng  ¹i ký  duy h   th m  gi÷a  ñ  ù  (hoÆc  n  Þ  îc c¬  ch d ¸n  ®¬ v ®   quan  ñ  ch qu¶n  ù  uû  Òn  Ëp  d ¸n  quy nh hµng) vµ    c«ng   ty Ph¸p, chñ  ù  ph¶i tiÕn  µnh  ý  îp  ng  Ýn  ông  íi   d ¸n    h k H ®å td v  Côc  Çu  Ph¸ttr Ón ®Þa   ¬ng  § t  i   ph theo  û  Ö m   ña  u nhi c Tæng   ôc  Çu    c§ t Ph¸t   tr ÓnvÒ   Öc  i   vi vay  ¹nguån  èn  µitrî õNg ©n  l i v t    t s¸ch Nhµ   íc.   n Hîp  ng  Ýn  ông  Ï lµ c¬  ë    ñ  ù  chÝnh  ®å td s     s ®Ó ch d ¸n  thøc  Ën  î víi nh n    Ng ©n s¸ch Nhµ   ícvµ  ùc hiÖn    Üa  ô  ña  ×nh    n   th   c¸cngh v c m theo ®óng    iÒu    c¸c® kho¶n  ∙  ® cam   Õt  k trong hîp ®ång  µy.    n C¨n  ®Ó   ý  Õ   c nhËn  î gi÷a  ñ   ù  vµ  ¬  cø  k Kh í   n  Ch d ¸n  c quan  Çu   Ph¸t § t   tr Ón lµ c¸c chøng  õ ghi thu,ghi chic¸c kho¶n  ótvèn  íc ngoµi qua  ©n   i      t            r  n    Ng s¸ch Nhµ   íc(Th«ng    Öt y  ù    ña  ô  µichÝnh  i ngo¹i  Önh      n  tr duy   d to¸nc V T   i ®è   , L chi cña  ©n   Ng s¸ch Nhµ   íc vµ  Êy    n   Gi b¸o  ã  ña  c c Kho  ¹c Nhµ   íc)®Ó   b  n  Tæng   ôc  c §Çu   tPh¸ttr Óncho   i   vay  ¹cho    ù  l  i c¸cd ¸n. Thêi®iÓ m   ñ  ù    Ën  î víiNg ©n     ch d ¸n nh n     s¸ch Nhµ   íclµ thêi®iÓ m   Ýa    n      ph Ph¸p    îcho  Ýnh  ñ  ÖtNam. ghin   Ch ph Vi  
  5. 5 * C¸c  iÒu  Ön  ® ki cho  vay  ¹  i  íic¸c dù  sö  ông  ån  èn  Ýn  li ®è v     ¸n  d ngu v t dông  çn  îp (Phô  ôcII) h h  l  : +  ån  Ngu Kho  ¹c Ph¸p  b  (chiÕm  80%   tæng  è  èn  s v vay  ña  ù  c d ¸n): ­Thêigian vay  ¹        li : 15  n¨m  ã  n¨m  n  ¹n c 4  ©h ­L∙i Êtvay  ¹     su   li : 1%/n¨m ­§ång  Òn cho    ti   vay:   ®ång  Phr¨ng Ph¸p   ­ L∙iph¹tchË m          tr¶:theo  quy  nh  ¹ Hîp  ng  Ýn  ông  ý  íi ôc  Çu   ®Þ ti   ®å t d k v  C§ tph¸ttr Ón(kh«ng  Êp  ¬n     i   th h møc    ¹tcña  l∙ph   i Ph¸p  µ5%/n¨m) l  +  ån  Ýn  ông   ©n  Ngu t d tnh (chiÕm  20%   tæng  è  èn  s v vay  ña  ù  c d ¸n): ­Thêigian vay  ¹  n¨m        l i10  : kh«ng  ã  n  ¹n c© h ­L∙i Êtvay  ¹     su   l itheo l∙suÊttÝn  ông  ÊtkhÈu  Ön  µnh  ¹ Ph¸p  µo  :    i  d xu   hi h t  i v ngµy  ý  îp  ng, ® îcghicô  Ó  k H ®å       th trong m çi  Õu    Êp  Ën  Ýn  ông    Phi xin ch thu t d vµ  Ï® îccè  nh  s     ®Þ trongsuètthêigian vay.        ­§ång  Òn cho    ti   vay:®ång    Phr¨ng Ph¸p   ­ L∙iph¹tchË m          tr¶:theo  quy  nh  ¹ Hîp  ng  Ýn  ông  ý  íi ôc  Çu   ®Þ ti   ®å t d k v  C§ tph¸ttr Ón(kh«ng  Êp  ¬n     i   th h møc    ¹tcña  l∙ph   i Ph¸p  µPIBOR   2,5%/n¨m). l  +  * C¸c kho¶n  Ý:  ph Ngoµi l∙ suÊt vay  ¹ nãi trªn,c¸c chñ  ù  cßn     i   li        d ¸n  ph¶i  chÞu    c¸ckho¶n  Ý  ph sau: PhÝ   ícngoµi: n  C¸c  ñ  ù  ph¶i chÞu  ÷ng  ch d ¸n    nh kho¶n  Ý   ph sau  i  íiphÇn  ®è v   vay  Ýn  t dông   ©n  ã  tnh c b¶o  l∙nh: +  Ý   Ph cam   Õt:0,5%/n¨m    è  èn  a  ótcña  çi  Õu    Êp  k  trªns v ch r   m phi xin ch thuËn  Ýn  ông. td +  Ý   Ph qu¶n  ý:0,8%    ét  Çn    l  tr¶m l trªntæng  è  èn  s v vay theo  çi  Õu  m Phi xinchÊp  Ën  Ýn  ông.   thu t d +  Ý   Ph b¶o  Ó m   Ýn  ông  ña  hi td c COFACE:    tr¶ theo  û lÖ  Ý   Ph¸p  t   ph do  th«ng    Ýnh    è  Òn vay  õnguån  Ýn  ông   ©n  ã  b¸o t trªns ti   t  td tnh c b¶o  l∙nh. +  Ý   Ph kh¸c do  ©n  µng  íc ngoµi thu    ng h n    trong qu¸  ×nh  ótvèn  Õu  tr r  (n cã).   PhÝ  trong níc: Ý  dÞch vô  cho vay l¹ vèn vay cña ChÝnh  phñ   Ph i 0,2%/n¨m    è    îgèc  h Ö   èng  trªns d n   do  th Tæng  ôc  Çu   c§ tPh¸ttr Ónthu.  i   C¸ch  thanh      to¸nc¸ckho¶n  Ý: ph ­ PhÝ     giao dÞch  i ngo¹icña  ©n  µng  Çu   µ    ®è     Ng h § tv Ph¸ttr ÓnViÖtNam    i     sÏdo  é  µichÝnh    BT  chuyÓn    tr¶cho  ©n  µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸ttr ÓnViÖtNam.  i     ­ Tæng   ôc  Çu    Ph¸t tr Ón  ùc tiÕp thu  Ý   c§ t   i tr   ph trong  íc  n theo  møc   0,2%/n¨m  õchñ  ù    ïng víi Þch thu håigèc  µ  iSau      õchñ  ù    t  d ¸n c     l     v l∙ . khithu t   d ¸n, Tæng   ôc  Çu   ã  c§ t c tr¸chnhiÖm     chuyÓn    tr¶25%   è  Ý   s ph nªu   trªncho  ©n   Ng s¸ch  µ   íc theo  Nh n   c«ng  v¨n  è  s 2983­ TC/TC§N   µy  8­ ng 8­ 1998  ña  é   µi c B T  chÝnh    é  µichÝnh  ã  ån      Ý  ®Ó B T   c ngu chitr¶ph thanh    i ngo¹icho  ©n   to¸n®è     Ng hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr ÓnViÖtNam.  i     ­ Chñ   ù    ÏtrùctiÕp tr¶c¸c phÝ  µiníccña  Çn  Ýn  ông   ©n    d ¸n s         ngo     ph td tnh cã b¶o    å m   Ý   l∙nhg ph cam   Õt,phÝ   k  qu¶n  ývµ    l   c¸c kho¶n  Ý   ph kh¸c (nÕu  ã)   c 
  6. 6 cho  Ýa  ph Ph¸p  th«ng  qua  ©n  µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸ttr Ón ViÖt Nam     Ën   i     khinh ® îcth«ng    ña  ©n  µng.   b¸o c Ng h Chñ   ù  nhËn  î víiTæng   ôc  Çu   d ¸n  n    c§ t Ph¸ttr Ón phÇn  Ý    i   ph b¶o  Ó m   hi tÝn  ông  îcPh¸p  µitrî   d ®  t     sung  µ  îccéng  bæ v®  thªm  µo  è  èn  v s v vay  Ýn  ông  td tnh©n  ã    c b¶o l∙nh. III.C h Õ  ® é  ki Ó m  tra,    b¸o c¸o v µ  q u y Õ t to¸n a)  Þnh  ú  th¸ng 1  Çn    ñ  ù  cã  § k 6    l c¸c ch d ¸n  tr¸chnhiÖm     b¸o c¸o  é   µi BT  chÝnh  ô  µi chÝnh  i ngo¹i  (V T   ®è   ,Tæng  ôc  Çu   c§ tPh¸ttr Ón), é   Õ   ¹ch  µ    i   K ho B v §Çu   µ  ¬  tv c quan  ñ  ch qu¶n  Ò   ×nh  ×nh  Õp nhËn,sö  ông  µ  µn    èn  vt h ti    d v ho tr¶v vay. b) Khihoµn  µnh  ù      ñ  ù    ã     th d ¸n,c¸c ch d ¸n c tr¸chnhiÖ m   Ëp  c¸o quyÕt    l b¸o    to¸nvèn  u    öic¬    ®Ç tg   quan  ñ ch qu¶n  ù    µ  é  µichÝnh.ViÖc  Õt to¸n d ¸n v B T     quy     vèn  u    ãitrªnthùc hiÖn  ®Ç tn       theo  ng  ÷ng  íng dÉn  ¹ Th«ng   è  TC/ ®ó nh h  ti  ts 66­ §TPT  µy  11­ ng 2­ 1996  ña  é  µichÝnh. c BT  IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.C¸c  ¬  t n c hi l   15  k t  k  c quan  ñ  ch qu¶n  ña  ù  cã  c d ¸n  tr¸chnhiÖm   íng  Én    ñ  ù  thùc hiÖn    h d c¸c ch d ¸n    theo  ng  ®ó c¸c quy  nh  ¹    ®Þ tiTh«ng   µy.Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã    tn   qu¸ tr     n c ph¸tsinh v­   íng m ¾ c,  ñ  ù  vµ    ¬    ch d ¸n  c¸c c quan  ñ  ch qu¶n  Çn  c ph¶n ¶nh  Þp  êi®Ó   é   k th   B TµichÝnh    xem  Ðt gi¶i x     Õt. quy P h ô  l ô c I D a n h  m ô c  d ù  ¸n ® î c s ö  d ô n g  n g u å n  v è n t Ý n d ô n g   h ç n  h î p c ñ a P h¸p t µi h o¸ 1 99 7 theo   k c h Õ  ® é  N h µ  n í c c Ê p  p h¸t è n  v (KÌm  theo Th«ng   è    ts 144/1998/TT/BTC,ngµy  11­   3­ 1998  ña  é  µichÝnh) c BT  Ia.C¸c  ù    éc Trung  ng    d ¸n thu   ¬ qu¶n  ý: l TT Tªn  ù  d ¸n C¬   quan  ñ  ch qu¶n Vèn  µitrî t   (tr ÖuFF) i  1 Phôc  åihÇ m   êng  ¾t h  ® s Bé   GTVT 52 2 H Ö   èng  th th«ng    Ýn  Öu  êng  tint hi ® s ¾t  µ   éi ­Vinh H N    Bé   GTVT 58 3 Tr¹m  ph¸t Ýn hiÖu truyÒn h×nh   t qua  Ö   v tinh §µitruyÒn  ×nh    h VN 35
  7. 7 Ib.C¸c  ù    éc ®Þa  ¬ng    d ¸n thu   ph qu¶n  ý: l TT Tªn  ù  d ¸n C¬   quan  ñ  ch qu¶n Vèn  µitrî iÖuFF) t   (tr   1 M ë   éng  Çu  µi  r c S Gßn   UBND   Hå   Ý   TP  Ch Minh 23 g ®2 P h ô  l ô c II D a n h  m ô c  d ù  ¸n ® î c s ö  d ô n g  k h o ¶ n  v a y t Ý n d ô n g  h ç n  h î p t µi h o¸ 1 9 97 theo c h Õ  ® é  N h µ  n í c   k c h o  v ay l¹i è n  v (KÌm  theo Th«ng   è    ts 144/1998/TT/BTC,ngµy  11­   3­ 1998  ña  é  µichÝnh) c BT  TT Tªn  ù  d ¸n C¬   quan  ñ  ch qu¶n Vèn  µitrî t   (tr ÖuFF) i  1 HiÖn  ®¹i ho¸ h Ö  thèng cÊp  níc Hµ   UBND   µ   H Giang 20 Giang 2 HiÖn  iho¸ h Ö   èng  Êp  ícS¬n  ®¹     th c n  la UBND   ¬n  S la 25 3 HiÖn  iho¸ h Ö   èng  Êp  ícKon  ®¹     th c n  tum UBND   Kon  tum 20 4 HiÖn ®¹i ho¸ h Ö  thèng cÊp níc B×nh  UBND   ×nh  íc B Ph 10 Phíc 5 H Ö   èng  Êp  íc §µ   ½ ng     o¹n  th c n  N giai® UBND   µ  ½ ng §N 27 cuèi 6 Xö   ýnícth¶ic«ng  l      nghiÖp cho  µ     Nh m¸y d Öt  ícLong Ph   Bé   C«ng  nghiÖp 5,5 7 §µo  ¹ophic«ng t    Côc  HKDD   VN 12 8 Tæng  i ®iÖn  ¹i ®µ   tho Tæng  ôc  u  iÖn c B® 7,5 9 Trung  ©m  iÒu   íi iÖn  µ   éi t ® ®é l   ® HN Bé   C«ng  nghiÖp 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2