Thông tư 145-BT của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Thông tư 145-BT của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 145-BT của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn việc xuất bản và phát hành Công báo Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 145-BT của Văn phòng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A   é   R ë N G, C H ñ  N HI Ö M  V¨ N   H ß N G  C H Ý N H  P H ñ   è  145­B T  N G µ Y   BT P S 28­12­1992 H í N G  D É N  VI Ö C  X U Ê T  B ¶ N  V µ  P H¸T H µ N H C « N G   O   í C C é N G  H O µ  X∙  é I C H ñ   G H Ü A   Ö T  N A M b¸ N H N VI Tê  "C«ng    ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam"  îcxuÊtb¶n  õ b¸o n   ho x∙h   ngh Vi   ®    t  th¸ng9    n¨m  1945  ªntôccho  n   li     ®Õ nay  ∙  óp nhiÒu  ® gi   cho    ¬  c¸cc quan  µ   ­ Nh n íc,®oµn  Ó  Çn  óng, c¸c tæ    th qu ch     chøc  kinh  Õ      éi ë  t ­ x∙ h   trung  ng, c¸c c¬  ¬   quan  Ýnh  Òn    Êp    a   ¬ng  µ  äi  ch quy c¸c c ë ®Þ ph v m c«ng  ©n d trong  Öc  ×m  vi t hiÓu  ¾ m   ÷ng, chÊp  µnh    ñ  ¬ng, chÝnh  n v   h c¸c ch tr   s¸ch,ph¸p  Ët,chÕ   ,    lu   ®é thÓ  Ö  ña  µ   íc.Tuy  l c Nh n   nhiªncho  n     ®Õ nay  ê C«ng  t  b¸o  a  îc ph¸thµnh  ch ®     réng    µ  Þp  êi, a  ¨ng  y    ÷ng    t∙ v k th   i ch ® ®Ç ®ñ nh v¨n b¶n  Çn  c c«ng  è  ña    ¬  b c c¸cc quan  µ   ícë  Nh n   trung ¬ng.  § Ó     ¬  c¸c c quan, ®oµn  Ó, tæ    th   chøc  kinh  Õ  x∙ héi,nh©n  ©n  Õt, t ­      d bi   n ¾ m   ÷ng,chÊp  µnh  µ  v   h v gi¸m    Öc  ùc hiÖn    ñ  ¬ng, chÝnh  s¸tvi th   c¸c ch tr   s¸ch,   ph¸p  Ët,chÕ     ña  µ   íc,Thñ íng  Ýnh  ñ  ∙  ã  lu   ®é c Nh n   t Ch ph ® c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 200­ TTg  µy  th¸ng 12  ng 28    n¨m  1992  Ò   Öc  Êt b¶n  ê C«ng  nícCéng  v vi xu   t  b¸o    hoµ    éichñ  Üa  Öt Nam,  x∙ h   ngh Vi   giao cho V¨n phßng  Ýnh  ñ  Þu  Ch ph ch tr¸ch   nhiÖ m   Êt b¶n, Th«ng   µy  íng  Én  ô  Ó  Ò   Êt b¶n  µ    µnh  ê xu     tn h d c th v xu   v ph¸th t  C«ng  nícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam     b¸o    ho x∙h   ngh Vi   nh sau: 1­ ViÖc  ¨ng        ® c¸cv¨n b¶n    trªnC«ng  b¸o. C«ng    ¨ng    ¹ v¨n b¶n: b¸o ® c¸clo     i ­ C¸c  Ët,nghÞ   Õt  ña  èc  éi,ph¸p  Önh, nghÞ   Õt  ña  û   lu   quy c Qu h  l   quy c U ban  êng  ô  èc  éi.Biªnb¶n  ãm  ¾tc¸ckú  äp  ña  èc  éivµ  ña  û   Th v Qu h     t t     h c Qu h   c U ban  êng  ô  èc  éi. Th v Qu h ­C¸c  Önh,quyÕt ®Þnh  ña  ñ  Þch  íc.   l     c Ch t n ­ C¸c    tuyªnbè    quan  äng cña  èc  éi,Chñ   Þch  íc,Ch Ýnh  ñ, Thñ  tr   Qu h   t n  ph   t ng ChÝnh  ñ. í  ph ­ C¸c  Þ   Õt,nghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ, quyÕt  nh,    ngh quy   ®Þ c Ch ph   ®Þ chØ   Þ  th cña  ñ íng,quyÕt  nh,  Th t   ®Þ chØ  Þ,th«ng   ña    é   ëng, Thñ  ëng  ¬  th   t c c¸c B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B th tr c quan  éc  Ýnh  ñ  ã  thu Ch ph c chøc  n¨ng qu¶n  ý l  Nhµ   íc®èi víi µnh,lÜnh  ùc  n     ng   v trongc¶  íc.  n ­ C¸c  Öp  nh,  iÒu  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   ∙  ý  Õt    hi ®Þ ® í  t m Vi   ® k k hoÆc  tham  gia. ­ C¸c  Õt  nh  Ò   ©n  ù  Êp    quy ®Þ v nh s c cao  ña  µ   íc,vÒ   c Nh n   tÆng  ëng    th c¸c danh  Öu  hi vinh  ù   ña  µ   íc.C«ng  è   Öc  ©n   ¹ch  a   í  µnh  dc Nh n   b vi ph v ®Þ gi ih chÝnh cho  ét    êng  m x∙,ph hay  ét  Ön, m ét  m huy   tØnh  v.v. . . C«ng    b¸o kh«ng  ¨ng      ® c¸cv¨n b¶n  ã  éidung  Ý  Ët  èc  cn  b m qu gia. 2­ Ph¸thµnh      C«ng  b¸o. ­ C«ng b¸o  îc xuÊt b¶n  çi  ®    m th¸ng 2  è  µ  ét  è  ôc  ôc C«ng     svm sm l  b¸o cuèin¨m.  
  2. 2 ­ C«ng  ® îcph¸thµnh  éng  i ôc  ô  Êtc¶    ¬    b¸o      r r∙ ph v t   c¸c c quan,®oµn  Ó,     th   lùc l ng  ò   î v trang,tæ   chøc kinh  Õ  x∙ héi vµ  t ­      c«ng  ©n,    ¬  d c¸c c quan  ¹i ngo   giao,tæ    chøc  èc  Õ,tæ  qu t   chøc  kinhtÕ  ícngoµit¹ ViÖtNam.   n     i   ­ C«ng  do  ¬    b¸o  c quan  V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Êt b¶n,viÖc    µnh  Ch ph xu     ph¸th C«ng  b¸o  c¬  do  quan  ph¸t hµnh    b¸o  Ý   éc  ch thu Tæng   ôc  u  iÖn  ¶m   cB® ® nhiÖ m. ­  Ó   Ö  Æt   Th l ® mua  C«ng b¸o,gi¸® Æt,    Îhµng     gi¸l  n¨m  V¨n  do  phßng  ChÝnh  ñ  ph quy  nh   ®Þ theo  õng  êigian  µ  t th   v th«ng  b¸o  éng  i®Ó     ¬  r r∙  c¸c c quan,®oµn  Ó,tæ    th   chøc  µ  ©n  ©n  Õt. v nh d bi 3­ G öi v¨n b¶n  ¨ng      ® C«ng  b¸o. § Ó   Öc    Ëp,xuÊt b¶n, ph¸thµnh  µ  ö  ông  ê C«ng  vi biªn t         vsd t  b¸o  t ® îc ®¹     m ôc  ch  trªn,   ¬  ®Ý nªu    c quan    öiv¨n b¶n    ¨ng  c¸c khig     ®Ó ® C«ng  cÇn  ó  : b¸o  ch ý ­  êi h¹n  öi v¨n  Th   g  b¶n    ¨ng  ®Ó ® C«ng  b¸o ph¶i cïng  íithêigian      v    ban hµnh  b¶n. V¨n  v¨n    b¶n ph¶ichÝnh    â  µng,cã  ÷  Ý  ña  ñ  ëng  ¬    x¸c,r r   ch k c Th tr c quan ban  µnh  b¶n  Õu  µ b¶n  h v¨n  (n l   sao  ×  th ph¶isao  Ët®óng  íiv¨n      th   v   b¶n chÝnh  µ  v ph¶ido    é  ã  Èm  Òn  ý    c¸n b c th quy k sao). ­ §Þa    chØ  öiv¨n b¶n  ang  g    ® C«ng    b¸o:V¨n  phßng  Ýnh  ñ  é  Çn  Ch ph (b ph biªntËp    C«ng    Ën  §×nh,Hµ   éi. b¸o)qu Ba   N 4­ B¶o    qu¶n  C«ng  b¸o. Trong    ¬  c¸c c quan  µ   íc ë    Êp, tê C«ng  Nh n   c¸c c     b¸o  íc Céng  µ    éi n  ho x∙ h   chñ  Üa  Öt Nam   ngh Vi   ph¶i® îc b¶o  ¶m   èt,     ¬i thuËn  Ön  Êt phôc     ® t  ®Ó ë n   ti nh   vô  cho  Öc  vi khaith¸c® îcd Ô   µng  µ  ©u  µi.    d vl d
Đồng bộ tài khoản