intTypePromotion=1

Thông tư 149/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
48
lượt xem
5
download

Thông tư 149/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 149/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ chi tiêu cho việc tổ chức các hội nghị quốc tế ASEAN tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 149/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 149/1998/TT/BTC ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1998 Quy ®Þnh chÕ ®é chi tiªu cho viÖc tæ chøc c¸c héi nghÞ Quèc tÕ ASEAN t¹i ViÖt Nam C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 1/12/1992 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh vÒ "Qui chÕ qu¶n lý c¸c ®oµn cña ta ra níc ngoµi vµ c¸c ®oµn níc ngoµi vµo ta”. §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt chÕ ®é chi cho viÖc tæ chøc c¸c héi nghÞ Quèc tÕ ASEAN t¹i ViÖt Nam phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ x· héi hiÖn nay vµ phï hîp víi th«ng lÖ, tËp qu¸n vµ c¬ chÕ phèi hîp c«ng t¸c trong khu«n khæ khèi ASEAN. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é chi tiªu tæ chøc c¸c Héi nghÞ Quèc tÕ ASEAN t¹i ViÖt Nam nh sau: I/ Quy ®Þnh chung 1/ Møc chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy chØ ¸p dông cho viÖc tæ chøc c¸c Héi nghÞ Quèc tÕ ASEAN tõ cÊp Bé trëng trë xuèng. §èi víi Héi nghÞ cÊp Thîng ®Ønh ASEAN theo chÕ ®é quy ®Þnh riªng. 2/ C¸c Bé, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng khi ®¨ng cai tæ chøc c¸c Héi nghÞ Quèc tÕ ASEAN t¹i ViÖt Nam ph¶i ®îc phÐp cña Thñ t- íng ChÝnh phñ, thùc hiÖn ®óng quy chÕ qu¶n lý c¸c ®oµn níc ngoµi vµo níc ta theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 1/12/1992 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý c¸c ®oµn cña ta ra níc ngoµi vµ c¸c ®oµn níc ngoµi vµo níc ta. 3/ C¸c c¬ quan chñ tr× ®¨ng cai tæ chøc héi nghÞ tËn dông nhµ kh¸ch, ph¬ng tiÖn ®i l¹i vµ c¬ së vËt chÊt s½n cã cña m×nh ®Ó phôc vô kh¸ch, tr- êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®Ó ®ãn tiÕp th× míi thuª c¸c dÞch vô bªn ngoµi c¬ quan theo møc chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 4/ Kinh phÝ b¶o ®¶m c¸c Héi nghÞ Quèc tÕ ASEAN t¹i ViÖt Nam ®¬n vÞ ph¶i tù s¾p xÕp trong dù to¸n ng©n s¸ch ®îc duyÖt hµng n¨m; C¬ quan tµi chÝnh kh«ng bæ sung thªm kÝnh phÝ chi tiªu ®Ó tæ chøc Héi nghÞ ngoµi kÕ ho¹ch hoÆc vît dù to¸n ®îc duyÖt. Trêng hîp ph¸t sinh héi nghÞ bÊt thêng kh«ng n»m trong kÕ ho¹ch hµng n¨m, th× ph¶i ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp tæ chøc Héi nghÞ vµ bæ sung thªm kinh phÝ. II/ Néi dung vµ møc chi: 1/ Chi ®ãn tiÕp t¹i s©n bay: C¸c Héi nghÞ tõ quan chøc cÊp cao (SEOM, SOM, ASC) cã Trëng ®oµn ®i cïng ®îc ®ãn t¹i cÇu thang m¸y bay vµ ®îc tÆng hoa cho Trëng ®oµn vµ c¸c ®oµn viªn lµ n÷. Riªng ®oµn Héi nghÞ cÊp Bé trëng cã nghi lÔ ®ãn träng thÓ vµ cã an ninh hé tèng. 2/ Tiªu chuÈn xe « t«:
  2. 2 - §èi víi héi nghÞ cÊp Bé trëng (MM): Trëng ®oµn vµ c¸c quan chøc cÊp cao (SEOM, SOM, ASC) ®îc bè trÝ xe riªng ®Ó ®a, ®ãn trong nh÷ng ngµy dù héi nghÞ; C¸c ®oµn viªn, ®oµn tuú tïng ®i xe nhiÒu chç ngåi. - §èi víi ®oµn dù héi nghÞ quan chøc cÊp cao (SEOM, SOM): Trëng ®oµn ®îc bè trÝ mét xe riªng ®Ó ®a, ®ãn trong nh÷ng ngµy dù héi nghÞ; C¸c ®oµn viªn trong ®oµn ®îc thuª xe nhiÒu chç ngåi ®Ó ®a, ®ãn. - §èi víi c¸c cuéc häp nhãm c«ng t¸c cña (SOM) cÊp vô trëng vµ c¸c cuéc häp cña Uû ban thêng trùc ASEAN cÊp Tæng vô trëng (DG): Trëng ®oµn ®îc bè trÝ mét xe riªng ®Ó ®a, ®ãn trong nh÷ng ngµy lµm viÖc; C¸c ®oµn viªn trong ®oµn ®îc thuª xe nhiÒu chç ngåi ®Ó ®a, ®ãn. - Gi¸ thuª xe ®îc thanh to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång thuª xe vµ ho¸ ®¬n thu tiÒn cña c¸c ®¬n vÞ Nhµ níc cã chøc n¨ng kinh doanh vËn t¶i. 3/ VÒ chiªu ®·i: Mçi héi nghÞ chØ ®îc tæ chøc chiªu ®·i 1 lÇn theo c¸c møc sau (kÓ c¶ ®¹i diÖn phÝa ViÖt Nam): - §oµn héi nghÞ cÊp Bé trëng: Møc tèi ®a 300.000 ®/ ngêi. - §oµn héi nghÞ quan chøc cÊp cao (SEOM, SOM), cÊp Tæng vô trëng (DG): Møc tèi ®a 250.000 ®/ngêi. - §oµn Héi nghÞ lµm viÖc cÊp chuyªn viªn: Møc tèi ®a 150.000 ®/ ngêi. §èi víi ®oµn héi nghÞ cÊp Bé trëng ®îc chi cho viÖc kÕt hîp biÓu diÔn giíi thiÖu v¨n ho¸, v¨n nghÖ d©n téc trong buæi chiªu ®·i. (nÕu cã). 4. Tiªu chuÈn vÒ thuª chç nghØ: C¸c ®oµn tù tóc tiÒn thuª chç nghØ, riªng ®èi víi Héi nghÞ cÊp Bé trëng do ta bè trÝ chç ë t¹i Nhµ kh¸ch ChÝnh phñ cho cÊp Bé trëng vµ cÊp Thø tr- ëng, nÕu ph¶i ®i thuª kh¸ch s¹n, møc tèi ®a 2.500.000 ®/phßng/ngµy. 5/ Tiªu chuÈn tiÕp x· giao vµ c¸c buæi lµm viÖc: - Trong thêi gian dù héi nghÞ c¸c ®oµn tù tóc tiÒn ¨n, nhng tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc cã thÓ bè trÝ thªm 1 b÷a ¨n tèi ®Ó trao ®æi c«ng viÖc gi÷a c¸c trëng ®oµn vµ ¨n tra cho c¸c ®¹i biÓu møc chi tèi ®a nh sau: + §oµn héi nghÞ cÊp Bé trëng: Møc tèi ®a: 150.000 ®/ 1 suÊt. + §oµn hé nghÞ quan chøc cÊp cao (SEOM, SOM), cÊp Tæng vô trëng (DG) møc tèi ®a: 100.000 ®/1 suÊt. - C¸c buæi lµm viÖc cßn l¹i chØ ®îc dïng cafe, níc kho¸ng, níc qu¶ ®Ó tiÕp kh¸ch, møc chi tèi ®a 40.000 ®/ngêi/ngµy (¸p dông cho c¶ ®¹i biÓu cña ta). 6/ VÒ tÆng phÈm vµ ¸o ®ång phôc cho trëng ®oµn: - ChØ tÆng ¸o ®ång phôc cho trëng ®oµn lµ cÊp Bé trëng - VÒ tÆng phÈm, viÖc tÆng quµ chØ mang tÝnh chÊt kû niÖm møc chi tèi ®a kh«ng qu¸ 400.000 ®ång ®èi víi tÆng phÈm cho trëng ®oµn lµ cÊp Bé trëng; 300.000 ®/ngêi cho Chñ tÞch héi nghÞ; 200.000 ®/ngêi cho c¸c quan chøc Ban th ký héi nghÞ. 7/ C¸c chi phÝ kh¸c:
  3. 3 Ngoµi c¸c tiªu chuÈn qui ®Þnh ë trªn, c¸c c¬ quan tæ chøc héi nghÞ cßn ®îc dù trï ®Ó chi thªm mét sè kho¶n: TiÒn giÊy bót, v¨n phßng phÈm, in Ên tµi liÖu, tuyªn truyÒn cho héi nghÞ, tiÒn trang trÝ, thuª héi trêng hoÆc phßng häp, tiÒn thuª thiÕt bÞ (nÕu cã), tiÒn lµm cê, phï hiÖu héi nghÞ, tham quan, phiªn dÞch, b¶o vÖ, chi phÝ ®a ®ãn phu nh©n Bé Trëng, thuèc y tÕ, c¸c kho¶n chi cÇn thiÕt kh¸c (nÕu cã). 8/ ViÖc thanh to¸n c«ng t¸c phÝ ®èi víi nh÷ng c¸n bé ViÖt Nam ®i tham gia c¸c héi nghÞ ASEAN thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 94/1998/ TT-BTC ngµy 30/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh “quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc ®i c«ng t¸c trong níc”. Trong trêng hîp lµm thªm giê th× ®îc thanh to¸n theo chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh. III/ LËp dù to¸n, cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n kinh phÝ tæ chøc héi nghÞ: 1/ Tríc khi tæ chøc Héi nghÞ ASEAN, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ lËp dù to¸n chi tiªu héi nghÞ göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp vµ kho b¹c n¬i c¬ quan, ®¬n vÞ giao dÞch. C¬ quan Tµi chÝnh c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra dù to¸n chi héi nghÞ ASEAN cña ®¬n vÞ, b¶o ®¶m chÕ ®é quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ c¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch n¨m, lµm thñ tôc th«ng b¸o h¹n møc kinh phÝ cho ®¬n vÞ. Kho b¹c Nhµ níc kiÓm tra hå s¬ chøng tõ, lÖnh chuÈn chi cña thñ trëng ®¬n vÞ vÒ chi héi nghÞ ASEAN, b¶o ®¶m tÝnh hîp ph¸p cña chøng tõ vµ phï hîp víi h¹n møc kinh phÝ chi héi nghÞ cña ®¬n vÞ, lµm thñ tôc thanh to¸n kinh phÝ chi héi nghÞ cho ®¬n vÞ. 2/ C¬ quan, ®¬n vÞ tæ chøc héi nghÞ ASEAN cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n chi héi nghÞ cïng víi quyÕt to¸n quý, n¨m cña ®¬n vÞ. C¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra quyÕt to¸n chi tiªu héi nghÞ ASEAN cña c¬ quan, ®¬n vÞ b¶o ®¶m chi ®óng chÕ ®é quy ®Þnh, trêng hîp chi sai chÕ ®é hoÆc vît møc quy ®Þnh th× c¬ quan tµi chÝnh cã quyÒn xuÊt to¸n kho¶n chi sai chÕ ®é, vît møc quy ®Þnh. Ngêi nµo ra lÖnh chi sai ph¶i bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ. IV/ §iÒu kho¶n thi hµnh: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2