Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
127
lượt xem
4
download

Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi  s è 15/1999/TT­B L § T B X H  n g µ y 22 th¸ng  n¨ m  1999 H í ng d É n  th ù c  Ö n  6  hi c h Õ  ® é  ¨n gi ÷ a  ca ® è i víi c« n g   h © n,    n viªn ch øc  lµ m  vi Ö c trong c¸c d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 27/1999/N§­   µy  CP ng 20/4/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   öa  æi    vs ® bæ sung  Quy  Õ   µichÝnh  µ  ¹ch to¸nkinh doanh  i víi ch t   vh       ®è     doanh nghiÖp nhµ  níc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  59/CP ngµy  3/10/1996  ña  Ýnh  ñ, sau    ã    Õn  ña  é   µi chÝnh  ¹  c Ch ph   khic ý ki c B T   tic«ng    v¨n sè 2462/TC/TCDN   µy  ng 21/5/1999,Tæng     oµn    Liªn® Lao  ng  Öt Nam   ¹  ®é Vi   ti C«ng  v¨n  è  s 617/TL§  µy  ng 21/5/1999  µ    é,  µnh  ªnquan, Bé   v c¸c B ng li     Lao  ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi híng  Én  ùc hiÖn  Õ     gi÷a  ®èi  íi v X∙    d th   ch ®é ¨n  ca  v  ngêilao®éng     trongdoanh    nghiÖp  µ  ícnh  nh n   sau: I. è i tî ng ¸p d ô n g  § §èi t ng  dông  Õ     gi÷a  lµ c«ng  ©n,     î ¸p  ch ®é ¨n  ca    nh viªnchøc  ang  µm  ® l viÖc theo    ¹  îp  ng    ng  c¸c lo i ®å h lao ®é quy  nh  ¹  Òu  cña  é   Ët Lao  ®Þ ti§i 27  B Lu   ®éng  trongc¸cdoanh     nghiÖp  µ  íc,bao  å m: nh n   g ­ Doanh nghiÖp  µ   íc ho¹t ®éng  nh n     s¶n  Êt,kinh  xu   doanh, ho¹t ®éng      c«ng  ch  Ý theo LuËt doanh      nghiÖp  µ  íc; nh n ­ Tæ     chøc,  n  Þ  îcphÐp  ¹t®éng, s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô   ®¬ v ®   ho     xu       v thuéc c¬    quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp,§¶ng,§oµn  Ó, c¸c Héi quÇn  óng      th       ch tùtrang tr¶i Ò   µi Ýnh;       t  v ch ­ C«ng      Çn  ã    ty cæ ph c trªn 50%  tæng  è  èn  µ   íc hoÆc   c¸c s v Nh n   do    doanh nghiÖp  µ  íc®ãng  ãp  nh n   g theo  Ët c«ng    µ  Lu   tyv NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  ngµy  07/5/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Riªng ®èi víi êilao ®éng       ng     trong c¸c doanh     nghiÖp  Õu  µm  Öc  n l vi trong   c¸cngµnh,nghÒ   Æc   ï®ang    ông  Õ       nh îng theo      ® th  ¸p d ch ®é ¨n ®Þ l  quy  nh   ®Þ t¹  iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 611/TTg  µy  ng 24/9/1996  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   µ  c Th t Ch ph v Th«ng   è  ts 06/LB­ ngµy  TT  28/2/1997  ña    é  c Liªnb Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éi ­ Tµi chÝnh  íng  Én  ùc hiÖn  h      h d th   Quy Õt  nh  ãi trªn;Lao  ng  ña  ®Þ n    ®é c Tæng  c«ng    Ç u   Ý  Öt Nam   ty D kh Vi   trong nh÷ng  µy  µm  Öc    Ón      ng l vi trªnbi cho c¸c nhµ  thÇu  dÇu  khÝ  níc ngoµi ® îc hëng  chÕ  ®é  t¹ v¨n b¶n  sè  i 4123/L§TBXH­TL  µy ng 14/11/1997  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi v X∙    th× kh«ng    ông  Õ       ÷a ca    ¸p d ch ®é ¨n gi   quy  nh  ¹ tTh«ng   µy. ®Þ t i tn II. ø c  ¨n gi ÷ a c a  M C¨n  vµo  chøc  cø  tæ  s¶n  Êt,kinh doanh  xu     n¨ng  Êt lao ®éng  µ  Öu  su     v hi qu¶  t® îctrong s¶n  Êt,kinh doanh,Gi¸m  c  ®¹       xu       ®è doanh  nghiÖp sau      khitrao
  2. 2 ® æi  íiban  Êp  µnh  v  ch h C«ng  oµn  ïng  Êp  Õt  nh  ® c c quy ®Þ møc   cho  ét  ¨n  m b÷a  ÷a    ng  èi®a   Òn    gi ca, nh t   ti chi cho  ÷a  gi÷a  tÝnh  b ¨n  ca  theo  µy  ng c«ng  chÕ     ®é trong th¸ngcho  ét  êikh«ng        m ng   qu¸ møc ¬ng  èithiÓu chung  Nhµ   l t    do  nícquy  nh  ¹ thêi®iÓ m     ®Þ t    i n¨m 1999  µ144  ng/th¸ng. l  ®å III.N g u yªn t ¾ c h ë n g  b ÷ a ¨n gi ÷ a c a   1.¡n theo ngµy  ùc tÕ  µm  Öc,kÓ   lµm       th   l vi   c¶  thªm  ®ñ  giê); ( 8  2. Ngµy    kh«ng  µm  Öc,kÓ   ngµy  l vi   c¶  nghØ   m   au,    è® thais¶n v.v.   ×  . th . kh«ng    µ  ¨n v kh«ng  îcthanh    Òn; ®  to¸nti 3.  ÷ng  µy  µm  Öc  Nh ng l vi kh«ng    ê    ®ñ gi tiªu chuÈn  íi50%   ê    (d   gi tiªu chuÈn) th× kh«ng    ÷a ca;    ¨n gi   4. Ngoµi nh÷ng  iÒu  Ön      ® ki trªn,doanh    nghiÖp  ã  Ó  c th quy  nh  ®Þ thªm  c¸c  iÒu  Ön  ® ki kh¸c,n Õu   Ðt  Êy  ã  î cho  Öc  ¾n   Öu    x th c l i   vi g hi qu¶  µ  v tr¸ch  nhiÖ m  ña  çi c¸nh©n  íi Öu  c m    v  hi qu¶ s¶n  Êt,kinhdoanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp. 5. §èivíinh÷ng       doanh nghiÖp s¶n  Êt,kinh doanh  xu     gÆp   ã  kh kh¨n cha    thÓ  a    Ý   ÷a  gi÷a  vµo    µnh  ® chiph b ¨n  ca  gi¸th hoÆc   Ý  u  ph l th«ng  ×  th doanh  nghiÖp  ph¶it×m    Ön    c¸c bi ph¸p  gi¶m    Ý  chiph kh¸c ®Ó   ã  ån  chøc  ÷a    c ngu tæ  b ¨n  ÷a ca. Trêng  îp,doanh  gi     h  nghiÖp  ∙  ×m    Ön  ® t c¸c bi ph¸p  ÕtkiÖm       ti   c¸c chi phÝ  kh¸c nhng  Én    v kh«ng    ån  ×  ®ñ ngu th Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp trao ® æi,     thèng  Êt víi nh     Ban  Êp  µnh  ch h C«ng  oµn  ¹m  êicha  ùc hiÖn  ÷a    ÷a ® t th   th   b ¨n gi   ca theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. C¨n  vµo    cø  møc     ÷a ca  ¨n gi   quy  nh,  ®Þ doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     tæ  chøc  ÷a    ÷a ca  b ¨n gi   cho  êilao ®éng  µ   ng     m kh«ng  îcph¸ttiÒn.Trêng  îp ®      h  ® Æc   Ötkh«ng  Ó  chøc  ÷a    ÷a ca  ×  Êp  Òn cho  êilao ®éng  bi   th tæ  b ¨n gi   th c ti   ng     tù lo ¨n        ca, sau    ∙  èng  Êt ý  Õn  íiBan  Êp  µnh  khi® th nh   ki v   ch h c«ng  oµn  ña  ® c doanh  nghiÖp. 2.Chi phÝ    ÷a ca  îch¹ch to¸nvµo    µnh     ¨n gi   ®      gi¸th hoÆc   Ý u  ph l th«ng. 3.  C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng, c¸c  B ng   ph   Tæng  c«ng    ty 91/TTg c¨n  quy  cø  ®Þnh  ña  c Th«ng   µy  tn chØ  o,kiÓm    ®¹   tra,gi¸m    Öc  ùc hiÖn  ÷a    ÷a s¸tvi th   b ¨n gi   ca  ¹ c¸cdoanh  t    i nghiÖp  éc quyÒn  thu   qu¶n  ý, l  b¶o  ¶m   Öc  ùc hiÖn  ÷a    ® vi th   b ¨n gi÷a  cã    ông  Ých  ùc  n   Öc  óc  y  ca  t¸cd t c ®Õ vi th ®È t¨ng n¨ng  Êt lao ®éng,   su       n©ng  cao  Öu  hi qu¶  s¶n  Êt,gi¶m    µnh  µ  xu   gi¸th v b¶o  ¶m   ® søc  Îcho  êi kho   ng   lao®éng.   4.Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý.   tn c hi l   t   k Riªng nh÷ng    doanh  nghiÖp  õ 1/1/1999  n   µy  t  ®Õ ng Th«ng   µy  ã  Öu  tn c hi lùc,®∙  chøc    theo    tæ  ¨n ca  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 30/1998/N§­   µy  CP ng 13/5/1998  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   híng  Én  è  t d s 99/1998/TT­ BTC   µy  ng 14/7/1998  ña  é   µi chÝnh  ×  òng  îch¹ch    µo    µnh  c BT  th c ®  to¸nv gi¸th hoÆc   Ý  ph
  3. 3 l th«ng    Ý   ca  u  chi ph ¨n  theo møc  quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   nµy  Ýnh  õ  µy  t t t ng doanh nghiÖp  chøc  ÷a    ÷a ca. tæ  b ¨n gi   Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu  ã  íng  ¾ c     Þ     é,  µnh, tr th hi n cv m ®Ò ngh c¸c B ng   ®Þa  ¬ng  ph ph¶n ¶nh  Ò   é  v B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héinghiªncøu      X∙      gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản