Thông tư 15/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư 15/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc bãi bỏ thuế sát sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è15/1999/TT­B T C  n g µ y 4 th¸ng 2 n¨ m  1999 c H íng d É n  thùc  Ö n  viÖc b∙i á   hi  b thu Õ  s¸t  sinh C¨n  NghÞ  cø  quyÕt sè    16/1998/QH10  cña Quèc      héinícCéng  hoµ      x∙héi chñ nghÜa ViÖt nam     kho¸ X,  häp    kú  thø    t th«ng qua ngµy  th¸ng 11  23    n¨m   1998  b∙i thuÕ    vÒ   bá  s¸tsinh. C¨n  c«ng    57/CP­ cø  v¨n sè  KTTH   ngµy  th¸ng 1  16    n¨m 1999  cña  ChÝnh   phñ  quyÒn  uû  cho  tr Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn.   Bé    TµichÝnh  híng dÉn  sau:   nh  1/ Tõ    ngµy  1/1/1999    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      giÕtm æ     hoÆc     thu mua     ®Ó giÕtm æ       lîn,tr©u    kh«ng  bß,dª  ph¶inép    thuÕ    s¸tsinh. ­ Tæ     chøc, c¸ nh©n      ho¹t®éng    dÞch  giÕt m æ     vô    lîn,tr©u,bß,  ph¶i   dª    nép  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng theo    thuÕ suÊt ®èi        víiho¹t®éng  dÞch  vµ  vô  thuÕ  thu nhËp    doanh  nghiÖp. ­ Tæ     chøc, c¸ nh©n      kinh doanh    mua     lîn,tr©u,bß, dª        vÒ giÕt thÞt b¸n      nép thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtheo thuÕ    suÊt¸p dông      Æt       ®èi víim hµng  thùc phÈm     t   ¬isèng  thuÕ    vµ  thu nhËp doanh  nghiÖp. 2/Côc    thuÕ chØ ®¹o      c¸cchicôc  thuÕ  chøc  tæ  thanh        to¸nbiªnlai quyÕt  , to¸nsè    thuÕ  ph¶inép, sè      thuÕ  thu vµ  ®∙    nép  ngay  vµo  ng©n  s¸ch theo    híng  dÉn sau  ®©y: ­ §èi víinh÷ng  êng        tr hîp cßn    nî thuÕ    s¸tsinh (tr     íc ngµy  1/1/1999)ph¶i     ®«n ®èc    chøc,c¸ nh©n  c¸ctæ      nµy nép  ngay vµo  Ng©n  s¸ch Nhµ          níc.Khithu nîthuÕ      s¸tsinh th× sö      dông        biªnlai tiÒn (CTT11) ®Ó   thu     thu ­ Tæ     chøc  thanh  to¸n,           håibiªnlai thu thuÕ    s¸tsinh do    thuÕ    c¸n bé  hoÆc   uû nhiÖm   thu      gi÷,khi thanh to¸n ph¶i lËp      biªn b¶n      x¸c ®Þnh   ®Õn   râ  ngµy  31/12/1998: +  biªnlai lÜnh,ký  Sè      ®∙    hiÖu,sè    quyÓn, tõsè.. ®Õn         . sè... +  biÕn    thu  Sè  lai®∙  thuÕ, sè    cßn  iký  l¹   hiÖu, sè  ,   quyÓn,    tõ sè..  .®Õn   sè... +  tiÒn thuÕ  thu,®∙  Sè    ®∙    nép vµo  ng©n  s¸ch. +  tiÒn thuÕ  Sè    cßn  cha  nép  vµo  ng©n  s¸ch. Trêng    chøc,c¸ nh©n  thu thuÕ    hîp tæ      ®∙    s¸tsinh nhng    cha nép  phèi th×    hîp víi       ngµnh  c¸c chøc  n¨ng cña  quËn, huyÖn, thÞ      biÖn      x∙®Ó cã  ph¸p thu håi       nép  Ng©n  s¸ch. ­ Sè    tiÒn thuÕ      s¸tsinh ®∙      thu,nhng cha nép vµo ng©n s¸ch trong th¸ng       12/1998,chuyÓn    sang n¨m 1999    míinép  ng©n  s¸ch vµ  tiÒn thuÕ  x©m     sè    bÞ  tiªuthu håi® îcsÏnép            vµo ch¬ng  Kinh  c¸ thÓ,Môc  18­ tÕ      062 Thu  kh¸c,TiÓu    Môc  thu kh¸cvÒ  04      thuÕ,lo¹     ikho¶n ¬ng  , t øng. ­ C¸c    biªn laithu      thuÕ    s¸tsinh cha    thu,sau    thu        khi®∙  håi,c¸c chi côc  thuÕ  hîp vµ  tËp    lµm        côc  thñ tôctr¶vÒ  thuÕ    lýtheo chÕ  quy  ®Ó xö      ®é  ®Þnh.
  2. 2 ChËm  nhÊt ®Õn  ngµy  31/3/1999    c¸c ®Þa  ph¬ng ph¶i thùc    hiÖn  xong  viÖc  quyÕt      ,   to¸nbiªnlai x¸c ®Þnh  thuÕ    sè  cßn ph¶inép    ng©n  s¸ch vµ    thanh  quyÕt to¸nbiªnlai         cha  dông  Tæng  sö  vÒ  côc thuÕ. 3/ C¸c      tµiliÖu,sæ     s¸ch    kÕ to¸n,chøng    ªnquan    tõ li   ®Õn   nép  thu  thuÕ  s¸tsinh,c¬      quan  thuÕ  c¸c tæ  vµ    chøc, c¸ nh©n      nép thuÕ ph¶i l gi÷ theo  u      ®óng  quy ®Þnh  cña Ph¸p lÖnh  to¸nthèng  kÕ    kª. 4/ B∙ibá      thuÕ    s¸tsinh ®Ó     khuyÕn khÝch  ch¨n nu«iph¸ttr           iÓn lµ chñ  ­ tr ¬ng    lín cña §¶ng  Nhµ     vµ  níc.Nghiªm  cÊm  c¸c ®Þa  ph¬ng  ® Æt   c¸c tù  ra    kho¶n    thu kh¸c(phÝ,lÖ      phÝ)  tÝnh    trªn®Çu     lîn,tr©u,bß, dª      ch¨n nu«i,trõc¸c         kho¶n thu  îc  ® ChÝnh   phñ  quy ®Þnh  nh lÖ phÝ  kiÓm  dÞch, tiªm phßng  dÞch... Tæng  côc thuÕ  chÞu tr¸ch nhiÖm     chØ  ®¹o côc thuÕ    c¸c ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn    viÖc    thuÕ    b∙ibá  s¸tsinh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   khã  cã  kh¨n,víng  ¾c,      m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  kÞp    vÞ  thêiph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh   ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản