intTypePromotion=1

Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
126
lượt xem
6
download

Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   a o  ® é n g­ T h ¬ n g   BL binh v µ  X∙ h éi s è  15/2002/TT­L § T B X H  n g µ y  23  th¸ng 10 n¨ m   2002 h í ng d É n   Ò  ch Ý n h  s¸ch ® è i  íi g êi lao ® é n g   v v  n khi c h u y Ó n  d o a n h  n g hi Ö p    h µ  n íc  n th µ nh c«n g  ty c æ   h Ç n   p theo N g h Þ  ® Þ n h   s è  64/2002/N§­C P  n g µ y  19 th¸ng  n¨ m  2002 6  Thihµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2002/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 19    n¨m 2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi chuyÓn  doanh nghiÖp  µ   ícthµnh  Nh n   c«ng      Çn;  tycæ ph Sau    ã    Õn  ña    é  µnh  ã  ªnquan  µ    Õn  ña  khi c ý ki c c¸c b ng c li   v ý ki c Tæng   ªn li   ®oµn    ng  Öt Nam,  é   lao ®é Vi   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  Ò     X∙      v chÝnh s¸ch  i  íingêi lao ®éng    ®è v      khi chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng      Çn    tycæ ph nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N 1. Th«ng   nµy  îc ¸p  ông  i  íingêi lao  ng  ang  µm  Öc  ¹ t ® d ®è v     ®é ® l vi t   i doanh nghiÖp  µ  íc vµ    n  Þ  ô  éc  nh n   c¸c ®¬ v ph thu doanh  nghiÖp  µ  íc thùc nh n     hiÖn    Çn  cæ ph ho¸ theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2002/N§­   µy  CP n 19/6/2002  ña  c chÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng      Çn  ty cæ ph (Sau  y  äit¾tlµN§  ®© g       64/2002/N§­ CP). 2. V Ò   Öc  Õ   õa  m äi  Üa  ô  i  íingêi lao ®éng    vi k th   ngh v ®è v      theo kho¶n    1 §iÒu  cña  7  NghÞ   nh   è  ®Þ s 64/2002/N§­   µ kÕ   õa  µn  é   ÷ng  éi CP l   th to b nh n  dung  ∙  ® giao kÕt    trong hîp ®ång    ng  ÷a ngêisö  ông    ng  íi ­    lao®é gi    d lao ®é v   ng êilao®éng  íckhichuyÓn     tr     sang  c«ng      Çn. tycæ ph 3. Thêigian  îctÝnh        ®  ®Ó chia sè    ü     d Qu khen  ëng, Quü   óc  î b»ng  th   ph l   i tiÒn theo    quy  nh  ¹  Òu  vµ  µis¶n  ïng  ®Þ ti§i 14  t   d cho s¶n  Êt kinh doanh  u   xu     ®Ç tb»ng  ån  ü     ngu Qu khen  ëng,Quü   óc  îtheo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    th   ph l   i   ®Þ t i 4  9 cña NghÞ   nh   è  ®Þ s 64/2002/N§­   µ thêigian  ùc  Õ  Ó   õ    êi lao CP l     th t k t khi ng     ®éng  µm  Öc  l vi trong doanh    nghiÖp    ®ã cho  n   êi®iÓ m   ®Õ th   doanh nghiÖp  ã  c quyÕt ®Þnh    Çn    cæ ph ho¸. 4.  êi lao  ng  îc mua     Çn   ®∙i theo  Ng   ®é ®  cæ ph u    quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    1 §iÒu  cña  27  NghÞ   nh  ®Þ 64/2002/N§­   µngêicã    CP l     tªntrong danh    s¸ch th ng   ê xuyªn cña    doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m     Çn    ti   th cæ ph ho¸,bao  å m:    ng  µm  g lao ®é l viÖc theo  îp  ng    ng  h ®å lao ®é kh«ng    nh  êih¹n;lao ®éng  µm  Öc  x¸c ®Þ th      l vi theo  îp ®ång    ng    nh  êih¹n  õ 1  n   n¨m, kÓ   ngêi®ang  h  lao ®é x¸c ®Þ th   t   ®Õ 3    c¶    t¹m ho∙n thùc hiÖn  îp  ng    ng, chê  Öc      h ®å lao ®é   vi theo  Õt  nh  ña  quy ®Þ c gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp; c«ng  ©n      nh viªnchøc  îc tuyÓn  ông  µo  µm  Öc  íc ®  d v l vi tr   ngµy  30/8/1990  êi®iÓ m   ã  Öu  ùc thihµnh  (th   c hi l     Ph¸p  Önh  îp  ng    l h ®å lao ®éng)  µ   a  m ch chuyÓn  sang  ý  îp  ng    ng. §èi víic¸c ®èi îng  µy, k h ®å lao ®é        tn  thêigian  îc tÝnh    îc mua     Çn    ®  ®Ó ®   cæ ph theo    ®∙ilµ tæng  êigian  ∙  gi¸u      th   ® lµm  Öc  ùc  Õ  vi th t trong  doanh  nghiÖp  µ   íc,c¬  Nh n   quan, ®¬n  Þ   éc      v thu khu vùc  µ   íc,®¬n  Þ  éc lùcl ng vò  Nh n   v thu    î   trang (®îchëng ¬ng  õng©n      l t  s¸ch Nhµ     níc)kÓ   thêigian ngêilao ®éng  ∙  Ën  î Êp  Êt  Öc,th«iviÖc,hëng    c¶         ® nh tr  cm vi       chÕ     Êtngò  ®é xu   hoÆc   ôc  ph viªn.
  2. 2 5. Ng êilao ®éng  Ìo ® îchëng  ®∙itheo       ngh     u    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  2  27  ña  c NghÞ   nh  ®Þ 64/2002/N§­   îcquy  nh    CP ®   ®Þ nh sau: ­ Ng êi lao ®éng  Ìo lµ ngêi cã  nhËp  ×nh  ©n  u   êi trong      ngh       thu  b qu ®Ç ng     gia ®×nh  Êp,do    th   Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp  èihîp víi§¶ng  û, C«ng  oµn   ph       u  ® vµ Ban  æi  íivµ    iÓndoanh  ® m   ph¸ttr   nghiÖp  ña  c doanh  nghiÖp    nh. x¸c®Þ ­ Thu  Ëp  ×nh  ©n  u   êitrong gia ®×nh  îctÝnh    ¬  ë      nh b qu ®Ç ng      ®  trªnc s c¸c kho¶n    Ëp  thu nh bao  å m   Òn ¬ng, tiÒn  ëng, c¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng  i g ti l   th    ph c l ®è   víingêi lao  ng  µm      ®é l c«ng  l ng, thu  Ëp  Ýnh  õ  ¨n ¬   nh ch t lao  ng  ña    ®é c c¸c thµnh    viªntrong gia®×nh  µm  Öc      µnh  Çn     l vi ë c¸cth ph kinh tÕ    chiacho  è  êi   s ng   trong gia®×nh  îhoÆc   ång,con  µ  ÷ng  êikh¸cph¶itrùctiÕp nu«id­    (v  ch   v nh ng            ìng). ­ Sè   êilao ®éng  Ìo trong doanh    ng     ngh     nghiÖp  îcx¸c ®Þnh  ®   theo  tù thø    thu nhËp  õthÊp  n     (t   ®Õ cao)ph¶i® îchéinghÞ        c«ng  ©n    nh viªnchøc  ®¹ibiÓu  (  hoÆc   µn  Ó) t¸nthµnh  to th     theo nguyªn t¾c  a  è,qu¸ b¸n  è  êidù  äp  µ    ® s     s ng   h v th«ng    b¸o c«ng  khaitrong toµn      doanh  nghiÖp;®ång  êiph¶ib¶o  ¶m     Þ   th     ® gi¸tr   cæ   Çn  µnh  ph gi cho  êi lao  ng  Ìo  ng   ®é ngh kh«ng  îtqu¸  v  20%  tæng  è    s cæ phÇn  µ   ícb¸n  Nh n   theo    ®∙icho  êilao ®éng  gi¸u    ng     trong doanh    nghiÖp theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  2  27  ®Þ 64/2002/N§­     CP ®Ó chia®Ò u       cho m äi  êitrong doanh  ng     nghiÖp. 6. Thêi gian  µm  Öc    ëng  îcÊp  Êt  Öc  µm, trîcÊp    Öc      l vi ®Ó h tr  m vi l     th«ivi theo kho¶n  §iÒu  cña  5  27  NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2002/N§­   µ tæng  êigian  CP l   th   ngêi lao ®éng  ùc tÕ  µm  Öc  ¹     th   l vi t i doanh  nghiÖp  µ  íc,c¬  nh n   quan  n  Þ  ®¬ v thuéc khu  ùc  µ   íc,®¬n   Þ   éc  ùc l ng  ò  v Nh n   v thu l  î v trang  îc hëng ¬ng  õ ®  l t  nguån  ©n  ng s¸ch  µ   íc (trõthêigian  êi lao ®éng  ∙  Ën  îcÊp  Êt  Nh n       ng     ® nh tr  m viÖc  µm,trî Êp    Öc,hëng  Õ     Êtngò  l    c th«ivi   ch ®é xu   hoÆc   ôc  ph viªn). Tæng  êigian lµm  Öc  ã  th     vi c th¸nglÎ îcquy  nh         ® ®Þ nh sau: ­D íi th¸ngkh«ng  îctÝnh,    1    ®  ­Tõ  th¸ng®Õ n   íi th¸ng® îctÝnh    1    d  7     b»ng  th¸nglµm  Öc. 6    vi ­Tõ    th¸ng®Õ n     th¸ng® îctÝnh    ®ñ 7    ®ñ 12     b»ng  n¨m  µm  Öc. 1  l vi 7.  êi ®iÓ m     Çn  Th   cæ ph ho¸  µ thêi®iÓ m   ã  l    c quyÕt  nh   ®Þ cho doanh  nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    ña  Êp  ã  Èm  Òn. th   cæ ph ho¸ c c c th quy II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó :  N A­ C h Ý n h  s¸ch ® è i víi n g êi lao ® é n g   ¹i êi ® i Ó m     t  th   d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc ch uy Ó n  th µ nh  n g   n c« ty c æ  p h Ç n Khi cã  Õt  nh  ña  ¬    quy ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn  Ò   Öc    Çn    c th quy v vi cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc,Gi¸m  c  nh n   ®è doanh nghiÖp  µ  íccïng Ban  nh n     §æi  íivµ  m  Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  ña  c doanh nghiÖp  Ëp  ¬ng    Ò     ng  l ph ¸n v lao ®é (trong  ph¬ng      Çn    µ    Õt  Ýnh  ¸n cæ ph ho¸)v gi¶iquy ch s¸ch ®èi víi êilao ®éng, tr×nh      ng         c¬ quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  duy theo quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  ®Þ ti ® b  2  30  ña  c NghÞ   nh   è  ®Þ s 64/2002/N§­   µ    CP v gi¶iquyÕt  Õ     ch ®é cho  êi lao ng     ®éng  theo quy  nh    ®Þ sau:
  3. 3 1.LËp  ¬ng      ng    ph ¸n lao®é theo tr×nh tùsau:      a) LËp    danh  s¸ch lao ®éng  ã       c tªntrong danh    s¸ch cña    doanh  nghiÖp  ¹  ti thêi®iÓ m     Çn      cæ ph ho¸ theo biÓu  É u   è  kÌm    m s 1  theo Th«ng   µy.   tn b) LËp    danh  s¸ch lao®éng  éc diÖn     thu   nghØ  u  h theo chÕ     u  Ý;   ®é h tr c) LËp    danh  s¸ch lao ®éng  Õt  ¹n  îp ®ång    ng  ¹ thêi®iÓ m        h h h  lao ®é t i     cæ phÇn ho¸; d) LËp    danh s¸ch lao ®éng     kh«ng  è  Ý ® îcviÖc  µm  ¹  êi®iÓ m     b tr     l ti  th cæ phÇn    éc  Ön  Ï chÊ m     îp  ng    ng. Trong    ã  danh  ho¸ thu di s   døt h ®å lao ®é   ®ã c c¶  s¸ch lao ®éng         d«id theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   µy  CP ng 11/4/2002  Ò   v chÝnh  s¸ch  i  íilao ®éng      s ¾p  Õp  ¹ doanh  ®è v     d«i d do  x li  nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   Th«ng   è  t s 11/2002/TT­ BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002  ña  é   c B Lao  ng­  ¬ng  ®é Th binh vµ    éihíng dÉn    X∙ h     NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   ãitrªn; CP n   ®)  Ëp  L danh s¸ch lao  ng  Ï chuyÓn  ®é s  sang  µm  Öc  ¹  l vi t ic«ng      ty cæ phÇn, bao  å m:   g ­Sè    ng  µ   îp ®ång    ng  ang    lao®é m h   lao®é ® cßn  êih¹n; th   ­ Sè    ng  ang    lao ®é ® nghØ theo  chÕ     3  ®é b¶o  Ó m     éi(èm  au; thai hi x∙h   ®    s¶n;tain¹n    ng, b Önh  Ò       lao ®é   ngh nghiÖp) m µ   îp ®ång    ng  ang      h  lao ®é ® cßn thêih¹n;   ­ Sè     ng  ã  iÒu  Ön  Ò     lao ®é c® ki v tuæi ®êi,søc  Î thuéc  Ön  i  o       kho   di ® ®µ t¹ol¹nghÒ     Õp tôclµm  Öc       i ®Ó ti     vi ë c«ng      Çn; tycæ ph e) Danh    s¸ch lao®éng  õtiÕtb  n   Õtd    y  doanh     t     ®Õ ti   trªn®© do  nghiÖp  ù t  lËp  µ  v tæng  îp vµo  ¬ng      ng  h  ph ¸n lao ®é theo  Óu  É u   è  kÌm  bi m s 2  theo Th«ng  tnµy.   2.Gi¶iquyÕt chÝnh       s¸ch ®èi víi êilao®éng:      ng     a. §èivíi êilao ®éng  éc diÖn       ng     thu   nghØ theo  Õ     u  Ý quy  nh   ch ®é h tr   ®Þ t¹  Õtb  iÓ m    ôc  phÇn    ña  i  ® ti Im A  IIc Th«ng   µy  ×  t n th Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  vµ  ¬  c quan  b¶o  Ó m     éin¬idoanh  hi x∙h     nghiÖp  ng  ®ã b¶o  Ó m     éi(gäit¾t hi x∙h       lµc¬    quan  b¶o  Ó m     éi)gi¶iquyÕt  äi  Òn  îvÒ   hi x∙h     m quy l   b¶o  Ó m     éicho  i hi x∙h   ngêilao®éng     theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h b. C¸c  êng  îp  Õt  ¹n  îp  ng    ng    tr h h h h ®å lao ®é theo  Õtc  iÓ m   m ôc    ti   ® 1  A phÇn    ×  IIth Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ  íc gi¶iquyÕt  Õ     îcÊp    nh n     ch ®é tr  th«i viÖc  cho  êi lao ®éng  ng     theo quy  nh  ¹  Òu  Bé   ËtLao  ng  µ  ã  ®Þ ti §i 42  lu   ®é vc tr¸chnhiÖm   µm  y      ñ tôc ®Ó   ¬    l ®Ç ®ñ c¸c th     c quan  BHXH     Õt  Òn  î gi¶iquy quy l i vÒ  b¶o  Ó m     éicho  êilao®éng  hi x∙h   ng     theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h c.§èivíi è    ng        lao®é kh«ng  è  Ý® îcviÖc  µm  s b tr     l theo quy  nh  ¹ tiÕtd    ®Þ ti     ®iÓ m   m ôc  phÇn    × gi¶i 1  A  IIth     Õt nh  quy   sau: c.1.§èivíidoanh       nghiÖp  µ  íccã  Õt  nh    Çn    õ ngµy  nh n   quy ®Þ cæ ph ho¸ t   31/12/2005 trëvÒ   íc:     tr +  êilao ®éng      éc ®èi t ng quy  nh  ¹  Ng     d«id thu    î   ®Þ ti NghÞ   nh  ®Þ 41/2002/ N§­CP   µy  th¸ng 4  ng 11    n¨m  2002  Ò   Ýnh  v ch s¸ch  i  íilao ®éng        ®è v     d«i d do s ¾p  Õp  ¹ doanh  x l i nghiÖp  µ   íc th×  îc hëng  Ýnh  Nh n   ®   ch s¸ch theo    quy  nh   ®Þ t¹  iNghÞ   nh  µy  µ  ®Þ n v Th«ng   è  ts 11/2002/TT­ BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002  ña  c Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi híng  Én  v X∙    d NghÞ   nh  ®Þ 41/2002/N§­   CP nãitrªn;  
  4. 4 +  êi lao ®éng  Ng     kh«ng  éc  i îng  ña  thu ®è t c NghÞ   nh  ®Þ 41/2002/N§­   CP th× ® îchëng    Õ        c¸c ch ®é theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh.Quü   ç  î lu   h   h tr  s ¾p   Õp  µ    Çn  x v cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ   íc hç  îkinh  Ý       Nh n   tr  ph ®Ó gi¶i quyÕt trî Êp  Êt  Öc  µm,th«iviÖc    c m vi l     theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  c.2. §èi víidoanh       nghiÖp  µ   íc cã  nh n   quyÕt  nh     Çn  ®Þ cæ ph ho¸    sau ngµy 31/12/2005,c¸c quyÒn  îcña  êilao ®éng     l i ng     kh«ng  è  Ý ® îcviÖc  µm  b tr     l ® îcgi¶i     Õt theo quy  nh  ña  quy     ®Þ c ph¸p luËtlao®éng  Ön  µnh.      hi h d. §èi víingêi lao ®éng  Ï chuyÓn          s  sang  µm  Öc  ¹  l vi t i c«ng      Çn  ty cæ ph theo  Õt®   iÓ m     ôc  phÇn    ×    ti   ® Im A  IIth c¸c doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   Ëp    l danh  s¸ch vµ  µm  ñ tôc®Ó   ¬    l th     c quan  b¶o  Ó m     éitiÕp tôcthùc hiÖn  Õ   hi x∙h        ch ®é  b¶o  Ó m     éivµ  Êp    hi x∙ h   c sæ b¶o  Ó m     éi(nÕu  a  Êp  hi x∙ h   ch c sæ)  theo    quy ®Þnh  µ  v chuyÓn  danh s¸ch cïng hå  ¬  ña  êilao ®éng  µ       s c ng     m doanh  nghiÖp  ®ang  qu¶n  ýcho  éi ®ång  l  H  qu¶n  ÞhoÆc   tr   Gi¸m  c  ®è c«ng      Çn. tycæ ph ®. Doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm     thanh      to¸nc¸c kho¶n  î vÒ   n   b¶o  Ó m   hi x∙héi®èi víic¬          quan  b¶o  Ó m     éivµ  hi x∙h   thanh      to¸nc¸c kho¶n  î víingêilao n       ®éng  íc khichuyÓn  tr     sang c«ng      Çn  ty cæ ph hoÆc   Ê m     îp  ng    ch døt h ®å lao ®éng. B.  h Ý n h  s¸ch ® è i víi g êi lao ® é n g   hi d o a n h  n g hi Ö p   C  n k ® ∙ c h u y Ó n  th µ nh c«n g  ty c æ   h Ç n p 1.Héi ®ång     qu¶n  ÞhoÆc   tr   Gi¸m  c  ®è c«ng      Çn  ã  tycæ ph c tr¸chnhiÖm:   a. TiÕp  Ën  è    ng    nh s lao ®é quy  nh  ¹  Õtd  iÓ m   m ôc    Çn    ®Þ ti   ® ti 1  A ph II cña  Th«ng   µy. tn b. TiÕp  ôc thùc hiÖn  ÷ng    t    nh cam   Õt  k trong hîp ®ång    ng, tho¶  c    lao ®é   í  lao ®éng  Ëp  Ó  ∙  îcký  Õt  íc®ã   íingêilao ®éng    t th ® ®   k tr   v      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h c. Tæ     chøc  o  ¹o l¹ nghÒ   ®µ t   i   cho  êi lao ®éng  éc  Ön  o  ¹o l¹ ng     thu di ®µ t     i nghÒ     Õp tôclµm  Öc    ®Ó ti     vi ë c«ng      Çn. tycæ ph d. §èivíi ÷ng  êilao ®éng  µ        nh ng     m c«ng      Çn  Ón  ông  íith×  tycæ ph tuy d m  thùc  Ön  hi theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët theo  lu   quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët lao lu     ®éng  Ön  µnh. hi h 2.ChÝnh    s¸ch ®èi víi êilao®éng  Êt  Öc  µm:      ng     m vi l 2.1.Ng êilao ®éng  Êt  Öc  µm       m vi l trong 12   th¸ng kÓ   õ ngµy    t  c«ng      tycæ phÇn  îccÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  ®  gi   nh ® k kinh doanh    theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  do thùc hiÖn c¬  cÊu l¹ theo ®iÓ m  a kho¶n 6 §iÒu 27 NghÞ  ®Þnh  sè  i 64/2002/N§­   îcgi¶i CP ®     Õt nh  quy   sau: a.§èivíi êilao®éng  Þ  Êt  Öc  µm  õngµy       ng     b m vi l t   31/12/2005 trëvÒ   íc:     tr ­ Ng êilao®éng  éc ®èi t ng quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è       thu    î   ®Þ ti   ®Þ s 41/2002/N§­ CP   µy  ng 11/4/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýnh  c Ch ph v ch s¸ch ®èi víilao ®éng               d«id do s ¾p  Õp  ¹ doanh  x l i nghiÖp  µ  ícth×  îchëng  Ýnh  nh n   ®   ch s¸ch ®èi víi   ng        ®é lao d«i d ® îc quy ®Þnh  cô  thÓ  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  41/CP  vµ  Th«ng t è  i  s 11/2002/TT­ BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héi.Ch Ýnh    s¸ch  µy  îc ¸p  ông  n ® d cho  ngêi lao ®éng  îc chuyÓn  æi  õ c¶     ®  ® t  doanh  nghiÖp  µ   íc thµnh  Nh n   c«ng      Çn  ty cæ ph theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/CP 
  5. 5 ngµy  29/6/1998  Õu    iÒu  Ön  n ®ñ ® ki quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 41/2002/N§­ CP.  ån        Ýnh  Ngu chitr¶c¸cch s¸ch nµy  quü  ç  î   ng      ç  î   do  h tr  ®é d«id h tr . lao ­ C¸c  i t ng lao ®éng    ®è  î     cßn  ¹ ® îchëng  î Êp  Êt  Öc,th«iviÖc  l    i tr c m vi     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtlao ®éng  Ön  µnh  µ  îc quü  ç  îs ¾p  Õp  µ  lu     hi h v®  h tr  x v cæ   Çn    ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íchç  î nh n   tr . b.§èivíi êilao®éng  Þ  Êt  Öc  µm       ng     b m vi l sau  µy ng 31/12/2005: Trong  th¸ng kÓ   õ ngµy  12    t  C«ng      Çn  îccÊp  Êy  tycæ ph ®  gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh, n Õu  nhu  Çu  chøc  ¹ s¶n  Êt kinh doanh, thay     do  c tæ  li   xu         ® æi c«ng  nghÖ   Én  n   êi lao ®éng  õ doanh  d ®Õ ng     t  nghiÖp  µ   íc chuyÓn  Nh n   sang  Þ   Êt  Öc  µm, hoÆc     Öc,kÓ   ngêilao ®éng  ù nguyÖn    bm vi l   th«ivi   c¶     t  th«i viÖc,th×  êi lao ®éng  Êt  Öc  îc gi¶iquyÕt  îcÊp  Êt  Öc  µm    ng     m vi ®     tr  m vi l theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  Bé   ËtLao  ng; th«iviÖc  îc trîcÊp  1  17  lu   ®é    ®    theo  kho¶n  §iÒu  Bé  ËtLao  ng. 1  42  lu   ®é Nguån      î Êp    Öc,m Êt  Öc  quü  ç  î ¾p  Õp  µ    chitr¶tr c th«ivi   vi do  h tr s x v cæ phÇn    ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íchç  î nh n   tr  theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  2.2.Trêng  îp ngêilao ®éng  Þ   Êt  Öc  µm, th«iviÖc    h     b m vi l     trong thêigian      tõ n¨m    thø  ®Õ n   Õt  2  h n¨m  thø  kÓ   õ ngµy  5  t   c«ng      Çn  îc cÊp  Êy ty cæ ph ®  gi   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ×    th C«ng      Çn  ã  tycæ ph c tr¸chnhiÖ m     thanh  to¸n50%     tæng møc   î Êp  tr c theo  quy  nh  ña  é   ËtLao  ng, sè  ®Þ c B lu   ®é   cßn  ¹li  ® îcquü  ç  î ¾p  Õp  µ    Çn      h tr s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  ícthanh  nh n   to¸n. Tõ n¨m  6  ë®i  thø  tr   c«ng      Çn  ã  tycæ ph c tr¸chnhiÖ m     thanh    µn  é  to¸nto b trî Êp    Öc,m Êt  Öc   c th«ivi   vi cho  êilao ®éng  Ó   thêigian tr c®ã   êilao ng     k c¶      í   ng     ®éng  ∙  µm  Öc  ® l vi cho  khu  ùc  µ   íc. v Nh n 3. Ch Ýnh    s¸ch  i  íingêi lao  ng  éc  Ön  o   ¹o l¹  ®è v     ®é thu di ®µ t   i nghÒ     ®Ó tiÕp tôclµm  Öc       vi ë c«ng      Çn: tycæ ph a. Trong  êigian  o  ¹ol¹ nghÒ,    th   ®µ t   i  c«ng      Çn  Õp  ôc tr¶l ng  ty cæ ph ti t    ¬ cho  êilao ®éng  ng     theo  møc  haibªn  do    th¶o thuËn  ng    nh kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h 70%  møc  ¬ng    l ghi trong  îp  ng    ng  ∙  îc ký  Õt.Trêng  îp  h ®å lao ®é ®®  k   h 70%   møc ¬ng    l ghitrong hîp ®ång    ng  µ   Êp  ¬n     lao®é m th h møc ¬ng  èi Óu chung  l t thi   do  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh  × tr¶b»ng  ®Þ th     møc ¬ng  èi Óu ®ã. l t  thi   b. C«ng      Çn  Õp  ôc ®ãng    ty cæ ph ti t   b¶o  Ó m     éi cho  êi lao ®éng  hi x∙ h   ng     trong thêigian ®µo  ¹onghÒ        t  theo quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h (theo møc ¬ng    l tho¶  thuËn    ghitrong hîp ®ång  äc  Ò).    h ngh c.Thñ  ôcvÒ   îp ®ång  äc  Ò   ùc thiÖn theo quy  nh  Ön  µnh.   t  h  h ngh th       ®Þ hi h d. Sau  êigian  o  ¹onghÒ     th   ®µ t   c«ng      Çn  ã  ty cæ ph c tr¸chnhiÖm   è  Ý   b tr   viÖc  µm  l cho  êilao®éng. ng     ®.  Kinh  Ý  ç  î o  ¹onghÒ   ph h tr  ®µ t   theo híng dÉn  ña  é  µichÝnh.     c BT  III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   1.  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ   íc cïng  nh n   Ban  §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón  i  doanh  nghiÖp  ña  c doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖm:  ©y  ùng  ¬ng  s ¾p     x d ph ¸n  xÕp    ng, x¸c ®Þnh  è    ng  èi®a  Çn  Õttheo  cÇu  ña    lao ®é     s lao ®é t  c thi   yªu  c s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c ®Þnh   è     s lao  ng  ®é kh«ng  è  Ý ® îc viÖc  µm  ¹  êi b tr     l t ith  
  6. 6 ®iÓ m   ã  Õt  nh    Çn    ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  phª  Öt  µ  c quy ®Þ cæ ph ho¸ tr   c th quy   duy v gi¶i   Õt c¸cchÝnh  quy     s¸ch ®èi víi êilao®éng       ng     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Sau  ngµy  Ó   õ ngµy    Õt  10  k t  gi¶iquy xong    Ýnh  c¸cch s¸ch ®èi víi êilao      ng     ®éng,  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ  íc cã  nh n   tr¸chnhiÖm     b¸o c¸o  cho  ë     S Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héi,Liªn®oµn    ng    X∙      lao ®é tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬i cã  ô së  Ýnh  ña  ¬ n   tr   ch c doanh  nghiÖp; C«ng  oµn  µnh, c¬    ® ng   quan  b¶o  Ó m     éi n¬i doanh  hi x∙ h     nghiÖp  ng  ®ã b¶o  Ó m     éi vÒ   Öc  hi x∙ h   vi chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn    èihîp xem   Ðt, tycæ ph ®Ó ph     x  gi¶i   Õt quyÒn  îcho  êilao®éng. quy   l i ng     2. C¬     quan  b¶o  Ó m     éin¬idoanh  hi x∙h     nghiÖp  ng  ®ã b¶o  Ó m     éicã  hi x∙h   tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Ýnh    th   ch s¸ch b¶o  Ó m     éi®èi víingêilao ®éng  íc   hi x∙h          tr   vµ sau      Çn    khicæ ph ho¸ doanh  nghiÖp theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 3.Së    Lao  ng   ong  ®é ­Th binh vµ  héi,   X∙    Ban  æi  íivµ    iÓndoanh  ® m   ph¸ttr   nghiÖp  ña  c c¸c  é,  µnh,  b ng c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  ¬ v Tæng  c«ng    cã  ty91  tr¸chnhiÖ m   èihîp víi   ph         oµn    ng  Liªn® lao ®é tØnh,thµnh    phè, c«ng  oµn  µnh, híng  Én, theo  âi,kiÓm     Öc  ùc hiÖn  ÷ng    ® ng   d   d  tra vi th   nh quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 64/2002/N§­   µ    CP v c¸c v¨n  b¶n ph¸p  Ëtcã  ªn lu   li   quan  i  íingêi lao ®éng  µ  ®è v      v tæng  îp  ×nh  ×nh  ht h b¸o  vÒ   c¸o  Ban  chØ  o  ®¹ ® æi  íivµ    iÓn doanh  m   ph¸ttr   nghiÖp  (V¨n phßng  Ýnh  ñ),Bé     Ch ph   Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ    éivµ  é  µichÝnh.   x∙h   B T   4.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy    tn c hi l     h k t  NghÞ   nh  ®Þ 64/2002/N§­ CP   ã  Öu  ùcvµ  c hi l   thay thÕ    Th«ng   è  ts 11/1998/TT­ L§TBXH   µy  ng 21/8/1998   cña  é  B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  Ýnh    X∙      ch s¸ch ®èi víi êilao      ng     ®éng    khichuyÓn doanh  nghiÖp  µ   ícthµnh  Nh n   c«ng      Çn, Th«ng   è  tycæ ph   ts 03/1999/TT­L§TBXH  ngµy 9/1/1999 söa chuÈn  nghÌo trong Th«ng  t è   s 11/1998/TT­L§TBXH. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c     Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   é  vB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi®Ó     X∙    nghiªncøu    Õt.   gi¶i quy
  7. 7 M É u   è  s1 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è.. . 2002/TT­   ts . / BL§TBXH   µy.. th¸ng..n¨m   ng   .   . 2002  íng dÉn  Ýnh  h  ch s¸ch ®èi víi êilao®éng         ng     khichuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn tycæ ph D a n h  s¸ch n g êi lao ® é n g  c ã  tªn  trong  a n h  s¸ch  d Tªn  ¬  c quan  µ  íc nh n   thê n g  x uyªn  ñ a  c cã  Èm  Òn th quy d o a n h  n g hi Ö p  t¹i êi ® i Ó m  c æ  p h Ç n  h o¸  th   Tªn  doanh  nghiÖp ST Hä   µ  Tuæi v Chøc  Tr×nh  H§L§  H Ö   è  Ngµy  Tæng  è  N¬i ë  s s   T tªn danh  ®é   ®ang  l ng  th¸ng ¬   n¨m  hiÖn  c«ng  chuyªn   thùc  ®ang  n¨m  trong KV   t¹   i viÖc  m«n   hiÖn hëng tuyÓn  Nhµ   íc n ®ang  nghiÖp  dông lµm vô Nam N÷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. .ngµy.. .  . . . .th¸ng..  . .n¨m... . . . Ng êilËp  Óu   bi Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký    ng  Êu) tªn, ®ã d H íng dÉn    Óu:   ghibi Cét    6: ­N Õ u   µviªnchøc  × ghitr×nh ®é   o  ¹ovµ  µnh  Ò     l    th       ®µ t   ng ngh chuyªn  m«n. ­N Õ u   µc«ng  ©n  × ghinghÒ   µ  Ëc  î   l  nh th     v b th Cét    7: ­N Õ u   éc lo¹ H§L§    thu   i   kh«ng    nh  êih¹n: Ghi ký  Öu  x¸c®Þ th     hi A ­N Õ u   éc lo¹ H§L§    nh  êih¹n tõ1­ n¨m:   thu   i   x¸c®Þ th       3  Ghi   ký  hiÖu  B ­N Õ u   éc lo¹ H§L§  íi n¨m:   thu   i   d  1  Ghi ký  Öu    hi C
  8. 8 M É u   è  s2 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è.. . 2002/TT­   ts . / BL§TBXH   µy.. th¸ng..n¨m   ng   .   . 2002  íng dÉn  Ýnh  h  ch s¸ch ®èi víi êilao®éng         ng     khichuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn tycæ ph p h ¬ n g  ¸n lao ® é n g Tªn  ¬  c quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn th quy Tªn  doanh  nghiÖp ST Néi dung   §¬n  Tæng   Ghi  T vÞ  sè  êi chó ng tÝnh Tæng  è    ng  ¹  êi®iÓ m   ã  Õt  nh  s lao ®é ti   th c quy ®Þ CPH, Ng êi chiara:   I Sè   êi lao  ng  Ï nghØ   Öc    ã  ng   ®é s  vi khi c quyÕt  nh   ®Þ chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn tycæ ph 1 Sè     ng    iÒu  Ön  lao ®é ®ñ ® ki nghØ   u  h theo  Õ     u Ng êi ch ®é h trÝ ­Theo  12/CP   N§  ­Theo  93/CP   N§  ­Theo  41/CP   N§  2 Sè    ng  ÏchÊ m     lao®é s   døtH§L§. Chia ra:     Ng êi ­H Õt  ¹n H§L§   h  ­Tù    nguyÖn  Ê m     ch døtH§L§ ­Lý  theo quy  nh    do    ®Þ PL 3 Lao  ng  ê  ®é ch nghØ   Öc vi theo  Õt  nh  ña  quy ®Þ c Gi¸m  ®èc. 4 Sè     ng  lao ®é kh«ng  è  Ý ® îc viÖc  µm  ¹  êi®iÓ m   b tr     l ti   th CPH.  Chia ra:   ­Sè  thùc hiÖn    L§    theo N§    41/CP ­Sè  thùc hiÖn    L§    theo Bé  ËtLao  ng   lu   ®é II Sè    ng  lao®é cßn  ¹n H§L§  ÏchuyÓn  h  s  sang  c«ng    tyCP Ng êi 1 Sè    ng  µ   îp ®ång    ng  ang  lao®é m h   lao®é ® cßn  êih¹n th   2 Sè    ng  lao®é nghØ  theo 3  Õ       ch ®é BHXH.  Chia ra:   Ng êi ­èm   au  ® ­Thais¶n     ­Tain¹n lao®éng, b Önh  Ò          ngh nghiÖp 3 Sè  t¹m  L§  ho∙n thùc hiÖn      H§L§. Chia ra:     Ng êi ­Ngh Üa  ô  ©n  ù   v qu s ­Ngh Üa  ô    v c«ng  ©n  d kh¸c ­BÞ   ¹m    t giam  ¹m  ÷ t gi ­Do  bªn    2  tho¶ thuËn    (kh«ng    th¸ng) qu¸ 3  4 Sè   kh«ng  è  Ý ® îc viÖc  µm, nhng  ã    iÒu Ng êi L§  b tr     l  c ®ñ ® kiÖn  Ò   v tuæi ®êi,søc  Î cÇn  i  o   ¹o ®Ó   Õp     kho   ® ®µ t   ti   tôclµm  Öc      vi ë c«ng    tyCP .. .ngµy.. .  . . . .th¸ng..  . .n¨m... . . .
  9. 9 N g êilËp  Óu   bi Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2