Thông tư 15/LĐTBXH-TT

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
147
lượt xem
7
download

Thông tư 15/LĐTBXH-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/LĐTBXH-TT

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h«i s è  15/L§T B X H­T T  n g µ y  2  th¸ng 6 n¨ m  1993 h í ng d É n  th ù c  Ö n  c h Õ  ® é hi p h ô  c Ê p  kh u  v ù c Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íicña  ®Þ t th   ®é ti  ¬ m   c«ng chøc,viªnchøc  µnh     h chÝnh,sù    nghiÖp,lùcl ng vò     î   trang vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng5   ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íitrong c¸c  ®Þ t th   ®é ti l m    doanh  nghiÖp; sau    ã  ù    khi c s tho¶  Ën  ña  é   µi chÝnh  ¹  thu c B T   tiC«ng  v¨n  è  s 973  TC/C§TC   µy  th¸ng 5  ng 27    n¨m 1993; Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp      th   ch ®é ph c khu  ùc    v nh sau: I. ô c  ® Ý c h  yªu c Ç u  M Phô   Êp  c khu  ùc  v nh»m   ï ®¾ p   b  cho c«ng  ©n,    nh viªn chøc, c«ng    chøc  lµm  Öc    ÷ng  ïng cã  iÒu  Ön  Ý  Ëu  Êu,xa    Îo l¸nh,®i  ¹  vi ë nh v ® ki kh h x   x«i,   h   l isinh ,  ho¹tkhã    kh¨n vµ    nh»m   ãp  Çn    nh    ng  ÷ng  ïng cã  a  ýtù g ph æn ®Þ lao®é nh v   ®Þ l     nhiªnkh«ng  Ën  î .   thu l i II. è i tî ng ¸p d ô n g  § Phô   Êp  c khu  ùc  dông  i  íic¸c ®èi  îng  ëng ¬ng, hëng  îcÊp  v ¸p  ®è v     th l   tr  hµng  th¸ngcã  Ýnh  Êtl ng,bao  å m:  t ch  ¬   g ­C¸n  é  ÷chøc  ô  Çu  ö  µ   íc,§¶ng,®oµn  Ó;   b gi   vb c Nh n     th ­ C«ng chøc, viªn chøc  µnh  Ýnh, sù     h ch   nghiÖp, kÓ   lao  ng  îp   c¶  ®é h  ®ång; ­C¸n  é,c«ng  ©n    µm  Öc    b  nh viªnl vi trong c¬    quan  §¶ng,®oµn  Ó;   th ­C«ng  ©n, viªnchøc    nh    trongc¸cdoanh     nghiÖp; ­S Ü     quan  µ  ÷ng  êihëng ¬ng  v nh ng   l tronglùcl ng vò     î   trang; ­  ÷ng  êi nghØ   u,  Nh ng   h nghØ   Öc  ×  Êt  vi v m søc  lao  ng,    ¹n    ®é tain lao ®éng,  Önh  b nghÒ  nghiÖp  ëng  îcÊp  µng  h tr  h th¸ng thay ¬ng; th ng  l  ¬ binh,   b Önh binh hëng  î Êp  µng    tr ch th¸ngthay l ng.    ¬ III.N g u yªn t ¾ c x¸c ® Þ n h  v µ  c¸ch tr¶   p h ô  c Ê p  k h u  v ù c A. N g uyªn t ¾ c x¸c ® Þ n h  ph ô  c Ê p khu  ù c v 1.Phô  Êp    c khu  ùc  îcx¸c®Þnh  v ®   theo c¸cyÕu  èsau:    t 
 2. 2 ­ Y Õ u   è ®Þa   ý tù nhiªn nh: khÝ   Ëu  Êu  ùc  Ön      t  l       h x th hi ë møc     ¾c  ®é kh nghiÖtvÒ   Öt®é     nhi   (cao  hoÆc   Êp  víi Öt®é   ×nh  êng),®é   m,  èc th so    nhi   b th   È t  ®é   ã¶nh  ëng  n   gi   h ®Õ søc  Îcon  êi. kho   ng ­ Xa    Îo    x«i,h l¸nh,®i  ¹ khã    li   kh¨n ¶nh  ëng  n   i  èng  Ët chÊt vµ  h ®Õ ®ê s v    tinhthÇn.   2.Phô  Êp    c khu  ùc  îcquy  nh  v ®  ®Þ theo ®Þa  íhµnh  Ýnh    Ön.   gi   i ch x∙,huy 3.Khic¸cyÕu  èdïng    nh  ô  Êp      t  x¸c®Þ ph c thay ® æi,phô  Êp      c khu  ùc  îc v ®  x¸c®Þnh  ¹ .   li B. M ø c  ph ô  c Ê p khu v ù c Phô  Êp  c khu  ùc  îcquy  nh  å m   møc  víi v ®  ®Þ g 7  so   møc ¬ng  èi Óu: l t  thi Møc HÖ   è s Møc  ô  Êp  ùc hiÖn  õ1/4/1993 ph c th   t  1 0,10 7.200  ® 2 0,20 14.400  ® 3 0,30 21.600  ® 4 0,40 28.800  ® 5 0,50 36.000  ® 6 0,70 50.400  ® 7 1.00 72.000  ® C¨n  vµo  cø  møc  ô  Êp  ph c khu  ùc  v trªn,   nay  quy  nh  ®Þ møc  ô  Êp    ph c khu vùc  ña    a  ¬ng,®¬n  Þ  c c¸c®Þ ph   v theo phô  ôc®Ýnh  Ìm    l  k theo Th«ng   µy.   tn C. C¸ch   ph ô  c Ê p khu  ù c tr¶ v 1. Phô  Êp    c khu  ùc  îc tr¶theo  ¬i lµm  Öc  i  íingêi t¹  v ®   n  vi ®è v    i chøc, n¬i    ®¨ng  ý  êng  óvµ  Ën ¬ng  u, trî Êp  k th tr   nh l h    c thay l ng  i víi êinghØ   u  µ   ¬ ®è     ng   hv ngêihëng  î Êp  ã  Ýnh  Êtl ng.   tr  c ct ch  ¬ 2.Phô  Êp    c khu  ùc  îctÝnh    ïng kú ¬ng,trî Êp  µng  v ®  tr¶c   l    ch th¸ng. §èivíi   i t ng hëng ¬ng  µ  î Êp      ®è  î   c¸c l v tr c thay l ng  õ ng©n   ¬ t   s¸ch Nhµ   íc,   n  phô  Êp  c khu  ùc  ng©n  v do  s¸ch  µ   íc chi tr¶ theo  ©n  Êp  ©n  Nh n       ph c ng s¸ch  hiÖn  µnh.§èivíi h      doanh nghiÖp,phô  Êp    c khu  ùc  îctÝnh  µo  n    Òn v ®  v ®¬ gi¸ti   l ng  µ  ¹ch to¸nvµo    µnh  ¬ vh     gi¸th hoÆc   Ý u  ph l th«ng. 3. Trêng  îp ®i    h   c«ng    i  äc,®iÒu  Þ,®iÒu  ìng thêih¹n  õ 1  t¸c, h   ® tr   d     t   th¸ng   trëlªnth× hëng  ô  Êp       ph c khu  ùc  v theo møc    quy  nh    ¬i®Õ n   ®Þ ën   c«ng    äc  t¸c,h tËp,®iÒu  Þ,®iÒu  ìng.N Õ u   ¬imíikh«ng  ã  ô  Êp    tr   d   n    c ph c khu  ùc  ×    ­ v th th«ih ëng  ô  Êp    ¬itr ckhi®i. ph c ë n   í    
 3. 3 I V. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T Uû   ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Thñ  ëng      ph tr     ¬  tr c¸c Bé,  µnh  cø  µo  ng c¨n  v danh  ôc    a   ¬ng  µ  a   µn  îc hëng  m c¸c ®Þ ph v ®Þ b ®   møc   phô  Êp  c khu  ùc    chøc  ùc hiÖn. Trêng  îp  Çn  iÒu  v ®Ó tæ  th     hc ® chØnh hoÆc   bæ   sung  ô  Êp  ph c khu  ùc  v ph¶ib¶o  ¶m     ñ tôcsau:   ® c¸cth     1. Trªn nguyªn  ¾c      t qu¶n  ýtheo    l  l∙nhthæ, c¸c c¬      quan  n  Þ  ng  ¹  ®¬ v ®ã ti ®Þa   ¬ng  ã  ph c v¨n  b¶n  öi Uû   g   ban  ©n  ©n  Êp  Ön  µ  û   nh d c huy v U ban  ©n   Nh d©n  Êp  c Huy Ön  ã c tr¸chnhiÖ m   öiUû     g   ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ¬ xem   Ðt,c©n  i  x  ®è tæng  îp  h sau    öiBé   ®ã g   Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héitrao® æi  íi é  µichÝnh  µ  Õt ®Þnh.   X∙      v  T   B v quy   2.Hå   ¬    Þ  îc¸p dông  ô  Êp    s ®Ò ngh ®     ph c khu  ùc  å m     éidung  vg c¸cn   sau: a.Ph¹m    îchëng  ô  Êp    vi®   ph c khu  ùc    Ön, thÞ  Ên,c¬  v (x∙, huy   tr   quan,®¬n     vÞ)  ©n  â  a   í hµnh  Ýnh    ph r ®Þ gi i  ch trªnb¶n    Ïb¶n    ùa  ®å (v   ®å d theo b¶n    ®å cña  ôc  o  c  µ  C ® ®¹ v b¶n    ña  µ   íc). ®å c Nh n b. ThuyÕt    minh  ô  Ó    Õu  è x¸c ®Þnh  ô  Êp  c th c¸c y t    ph c khu  ùc  µ    v v ®Ò nghÞ møc  îc¸p dông. ®    c.Dù   Ýnh  Õ   ¹ch sè  i t ng hëng    a  µn  µ  ü     t k ho   ®è  î   trªn®Þ b v qu t¨ngthªm    do ®iÒu  chØnh  hoÆc     bæ sung  ô  Êp  ph c khu  ùc  v (trong®ã   Ýnh   t riªngcho  è  i   s ®è   t ng hëng ¬ng,hëng  î Êp  õng©n  î  l   tr  c t  s¸ch Nhµ   íc).   n Së  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi phèi hîp  ë   µi chÝnh  Ët gi¸vµ  v X∙      ST  v   c¸c c¬    quan  ªnquan  óp  û   li   gi U ban  ©n   ©n   Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ xem   Ðt ®Ò   Þ  ña    n  Þ    x  ngh c c¸c®¬ v ®Ó UBND   tØnh,thµnh  è      ph ®Ò nghÞ  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éiquyÕt ®Þnh.   X∙ h     Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  4­ tn c hi l     t  1­ 1993.C¸c    quy  nh    íi ®Þ tr¸v   i nh÷ng  quy  nh  ¹ Th«ng   µy  u     á. ®Þ t i tn ®Ò b∙i b M ø c   ô  Êp ph c kh u  v ù c c ñ a c¸c ® Þ a  p h ¬ n g, ® ¬ n  v Þ (Phô  ôcban  µnh  Ìm  l  h k theo Th«ng   è    ts 15/L§TBXH­TT  µy  6­ ng 2­ 1993 cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi)   X∙ h I  µ o K ai ­ L 1.ThÞ     µo    x∙L Kai H Ö   è    s 0,3 Toµn  Þ  th x∙ 2.Huy Ön      B¸tS¸t H Ö   è    s 0,4 C¸c    x∙:Quang  Kim, Cèc    San H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ li 3.Huy Ön  êng  ¬ng   M Kh H Ö   è    s 0,5 C¸c    ïng Vai,B¶n  Çu, B¶n  x∙:L     L   Sen
 4. 4 H Ö   è    s 0,7 C¸c    x∙cßn  ¹ li 4.Huy Ön  ¾ c  µ   B H H Ö   è    s 0,5 C¸c    µ  x∙:T Ch¶i,Na  èi,B¶o   H  Nhai H Ö   è    s 0,7 C¸c    x∙cßn  ¹ li 5.Huy Ön    B¶o  ¾ ng Th H Ö   è    s 0,4 C¸c x∙:  B¶n  C Ç m,  T»ng Loáng, Xu ©n  Giao,   Phó NhuËn, B¶n  Öt,thÞ  Ên Phong    Phi   tr   H¶i H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ li 6.Huy Ön  Pa   Sa  H Ö   è    s 0,5 C¸c    Ë m   µi,Thanh  ó,  x∙:N S  Ph Thanh Kim,  ö  S Pan, H Ç u   µo, Lao    Th   Ch¶i,Sa    Þ   Ên Sa     Pa, Th tr   Pa H Ö   è    s 0,7 C¸c    x∙cßn  ¹ li 7.Huy Ön    V¨n  µn B H Ö   è    s 0,5 C¸c    Ë m   ©y,  Ë m   Ð,  Ë m   ¹ng, N Ë m   x∙:N X N XN D   Tha,N Ë m   Çy, N Ë m     Ch   M¶,  Ò n   µng. D Th H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙cßn  ¹ li 8.Huy Ön    Than  Uyªn H Ö   è  s 0,5, C¸c    x∙:Khoen  On,  Ë m   á, Hè   Ýt,Tµ  Ýt  ­ N S  M  M M êng Khoa, N © m  C Ç n, Pha  Mu, Tµ  Hõa, Tµ  Gia. H Ö   è    s 0,3 C¸c    Þ  Ên n«ng  êng  x∙,th tr   tr cßn  ¹ li 9.Huy Ön    B¶o  Yªn H Ö   è    s 0,4 X∙:T ©n  Õn   Ti H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙:Cam   än, ViÖt TiÕn, Xu ©n  îng,T ©n   C       Th   D ¬ng, Thîng Hµ, DiÖn  Quang, Ngh Üa  §«,   V Ünh Yªn,Xu ©n    Hßa H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ li 10.ThÞ       x∙Cam   êng § H Ö   è    s 0,3 C¸c  êng: Pom   ph   H¸n,Thèng  Êt,Xu ©n    Nh   T¨ng,   B ¾ c  Önh L C¸c    x∙: Nam   êng,  C Cam   êng,  µ   êi, Hîp  § T Ph   Thµnh. II  ­ L¹ ng S ¬ n 1.ThÞ     ¹ng  ¬n   x∙L S H Ö   è    s 0,2 ThÞ   x∙ 2.Huy Ön    Cao  éc L H Ö   è    s 0,7 C¸c    éc  x∙:L Thanh,Thanh  ¹n,B¶o  © m   §  L
 5. 5 H Ö   è    s 0,5 C¸c x∙:  Cao  L©u, XuÊt L Ô, M É u  S¬n, C«ng  S¬n, Song  Gi¸p, Þ trÊn §ång §¨ng,  th  Thuþ  Hïng. H Ö   è  s 0,3 C¸c    x∙cßn  ¹ li 3.Huy Ön  µng  Þnh   Tr § H Ö   è    s 0,5 C¸c    èc  x∙:Qu Kh¸nh, §éi C Ên,  ©n      T Minh, §µo    Viªn,Cao     Minh, Kh¸nh    Long, T ©n     Yªn, V Ünh    TiÕn,B ¾ c  , µn  Õt.   ¸i §o K   H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙cßn  ¹ li 4.Huy Ön    V¨n  L∙ng H Ö   è    s 0,5 C¸c    ïng  x∙:Tr Kh¸nh, Thuþ  ïng, Thanh    H   Long,  T ©n  Thanh, T ©n   ü,  ¾c     M B Gia, Nam         La, Gia MiÔn,  ©n   T T¸c, Thanh    Hßa,  ång  H Th¸i,Nh¹c    Kú. H Ö   è    s 0,3 ThÞ   Ên Na  Ç m   µ      tr   S v c¸cx∙cßn  ¹ . li 5.Huy Ön  éc  ×nh   LB H Ö   è    s 0,5 C¸c    É u   ¬n,  x∙: M S Yªn Kho¸i,Tó   Þch,    M Tam   Gia,¸iQuèc, Xu ©n  ¬ng, Nh îng B¹n,HiÖp  ¹,      D       H  Nam  Quan,  µn  S Viªn,LîiB ¾c,     Minh Ph¸t,H÷u    L©n. H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙cßn  ¹ li 6.Huy Ön  ¾ c  ¬n   B S H Ö   è    s 0,5 C¸c    Êt  Õn,TrÊn  x∙:Nh Ti   Yªn,Nh Êt    Hßa, Vò  Ô,   L T ©n  µnh,T ©n  Th   Chi. H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 7.Huy Ön  ×nh    B Gia H Ö   è    s 0,5 C¸c    Ön  x∙:Thi Long,ThiÖn    Hßa, Quy Hßa,  ©n   T Hßa, Vinh Yªn, H ng §¹o, Hoa  Th¸m, Quang  Trung,Yªn  Ô.   L H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 8.Huy Ön    V¨n  Quan H Ö   è    s 0,5 C¸c x∙: µng C¸t, ång Gi¸p, Phó   ü, TrÊn   Tr  §   M Minh,H÷u  Ô,    L Hßa  ×nh. B H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 9.Huy Ön      Chi L¨ng H Ö   è    s 0,5 X∙:H÷u    Kiªn H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 10.Huy Ön  ÷u  òng   HL H Ö   è    s 0,5 X∙  ÷u  H Liªn H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ . li
 6. 6 11.Huy Ön  ×nh  Ëp   § L H Ö   è    s 0,5 C¸c x∙: ¾c  X¸, B×nh  X¸, Kiªn M éc, §ång   B Th ¾ ng H Ö   è  s 0,30  ThÞ   Ên vµ      tr   c¸cx∙cßn  ¹ . li 12.C¸c  n  Þ    ®¬ v kh¸c H Ö   è    s 0,3 C«ng  ©n, viªnchøc  nh    qu¶n  ýtuyÕn  êng  ¾t  l  ® s qua c¸c x∙: ©n  Lý, B ¾c  Thuû, V ©n  Thuû   Nh thuéc huyÖn  Chi L¨ng, Yªn Tr¹ch, ©n  Liªn  T   thuéc huyÖn  Cao  Léc, V¨n N«ng, Nh  Khuª,  §ång  ¹c,Quan  µn  éc huyÖn  éc  ×nh. B  B thu   LB H Ö   è    s 0,2 C«ng  ©n, viªnchøc  nh    qu¶n  ýtuyÕn  êng  ¾t  l  ® s qua      c¸c x∙:Hßa   ¾ ng,  å   ¬n,  ©n   µnh, Th HS T Th   Hßa  ¬n, Hßa  éc  éc huyÖn  ÷u  òng. S  L thu   HL III­ H µ  Giang   1.ThÞ     µ     x∙H Giang H Ö   è    s 0,4 Toµn  Þ  th x∙ 2.Huy Ön  ång    § V¨n H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön huy 3.Huy Ön  Ìo  ¹c   MV H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön huy 4.Huy Ön    Yªn  Minh H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön huy 5.Huy Ön    Qu¶n  ¹ B H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön huy 6.Huy Ön  ¾ c    B Mª H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön huy 7.Huy Ön  Ýn  Ç n   X M H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön huy 8.Huy Ön  µng  Ph×   Ho Su  H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön huy 9.Huy Ön  ¾ c    B Quang H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön huy 10.Huy Ön  Þ     V Xuyªn H Ö   è    s 0,7 C¸c    x∙:Thanh  û,Thanh  Thu   §øc,X Ýn    Ch¶i,Lao    Ch¶i,Minh  ©n   T H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li
 7. 7 I V ­ C a o  B » ng 1.ThÞ       x∙Cao  B»ng H Ö   è    s 0,3 Toµn  Þ  th x∙. 2.Huy Ön  B Ó   Ba  H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 3.Huy Ön  µ     H Qu¶ng H Ö   è    s 0,3 C¸c    Ý   © n,  ©n   x∙:Qu Qu Xu Hßa,  Ìo  ¹n, Phï § Ng     Ngäc. H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 4.Huy Ön    Th«ng  N«ng H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 5.Huy Ön  µ  Ünh   Tr L H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 6.Huy Ön  ¹    H Lang H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 7.Huy Ön  ïngKh¸nh   Tr   H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 8.Huy Ön    Qu¶ng  Hßa H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön huy 9.Huy Ön  ¹ch An   Th   H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙:§øc Long, Danh  Ü,  äng    S Tr Con,  Lîi Lª  ,  Thuþ  ïng,Thuþ  ©n,  H   Ng Canh  ©n,  T Minh Khai,   Quang  äng,§øc  Tr   Th«ng. H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 10.Huy Ön    Nguyªn  ×nh B H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 11.Huy Ön    Hßa  An H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙:§øc  ©n,  Xu C«ng  õng,Tr¬ng  ¬ng Tr   L H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 12.Huy Ön  ©n  ¬n   Ng S H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 13.Huy Ön    B¶o  ¹c L H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön huy V  ­ Lai C h © u   1.ThÞ       ©u   x∙LaiCh
 8. 8 H Ö   è    s 0,5 ThÞ   x∙. 2.Huy Ön  ña  ïa   T Ch H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön. huy 3.Huy Ön  êng  Ì   M T H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön huy 4.Huy Ön  ×n  å   SH H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön. huy 5.Huy Ön  Çn    Tu Gi¸o H Ö   è    s 0,7 X∙  Tªnh  Ph«ng. H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 6.Huy Ön  Ön    §i Biªn H Ö   è    s 0,7 C¸c    x∙:Keo L«m,  Nhi,Ph×   õ,  êng  ãi, Pu    Nh M L  Na      , Na Son,  Òng  ¬,  Dung, H¸ng  ×a, Chi S S¸    L  Ph×nh  µng,M êng  Ì. Gi   Nh H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 7.Huy Ön    Phong  Thæ H Ö   è    s 0,5 C¸c    êng    x∙:M So, Khæng  µo,N Ë m   áng,B¶n  L  Lo   Hon,  Ìn  Ýn,  ïng  Th S S Ph¸i,Nµ     T¨m,  Tam   êng, §   B¶n    Þ  Ên N«ng  êng  ×nh  . Bo, th tr   tr B L H Ö   è    s 0,7 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 8.Huy Ön  êng    M Lay H Ö   è    s 0,5 C¸c    õa  µi,Huæi  Ìng,Ch¨n  a,X¸  x∙:H N  L   N   Tæng,  Pó     Ë m   µng,  êng  ïng, Pa  µ m,  Þ   ai,N H M T  H Th trÊn M êng    Lay,Lay  a.   N H Ö   è    s 0,7 C¸c    x∙cßn  ¹ . li VI ­ S ¬ n  La 1.ThÞ     ¬n    x∙S La H Ö   è    s 0,5 Toµn  Þ  th x∙. 2.ThÞ       x∙Mai  ¬n S H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 3.Huy Ön    Yªn  ©u Ch H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 4.Huy Ön  éc  ©u   M Ch H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 5.Huy Ön  únh    Qu Nhai H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy
 9. 9 6.Huy Ön  êng    M La H Ö   è    s 0,7 C¸c    Õn  x∙:Chi C«ng, ChiÒng    Mu«n, ChiÒng      ¢n, Ngäc    äc  Õn. ¢n,Ng Chi H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 7.Huy Ön  ï Yªn   Ph   H Ö   è    s 0,7 C¸c    èiB ©u,  èiTä,Kim  x∙:Su   Su     Bon. H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 8.Huy Ön  ¾ c    B Yªn H Ö   è    s 0,7 C¸c    µ   ïa, Lµng  Õu, Xim  µng,  x∙:T S   Chi   V Hang  Chó H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 9.Huy Ön    S«ng  M∙ H Ö   è    s 0,7 C¸c x∙: ó  B Èu, M êng Cai, êng LÌi N Ë m    P  M , M Ç n. H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 10.Huy Ön  Ën  ©u   Thu Ch H Ö   è    s 0,7 C¸c    x∙:Long  Ñ,  Tßng,Co  ¹, P¸  H Co    M   L«ng H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 11.C¸c  n  Þ    ®¬ v kh¸c H Ö   è    s 0,5 C«ng  ©n   nh viªn chøc  ©y  ùng  Õn  êng    x d tuy ® Mai  ¬n,  µ   éc  õ    ®Õ n     thuéc S TH t km 10  km 30    khihoµn  µnh    th c«ng  ×nh). tr VII ­ Q u ¶ n g Ninh   1.ThÞ       x∙Hßn  Gai H Ö   è    s 0,1 Toµn  Þ  th x∙. 2.ThÞ     È m     x∙C Ph¶ H Ö   è    s 0,5 X∙:D ¬ng    Huy H Ö   è    s 0,4 Phêng: M«ng   ¬ng,  á   D M than  Õ n   B V¸n, §ång    M á,  B»ng  © u,  N B»ng  Èy. T H Ö   è    s 0,2 ThÞ     µ      x∙v c¸cx∙cßn  ¹ . li 3.ThÞ       x∙U«ng  Ý B H Ö   è    s 0,5 Phêng:Vµng    Danh H Ö   è    s 0,3 X∙:Thîng Yªn      C«ng 4.Huy Ön  È m     C Ph¶ H Ö   è    s 0,5 §¶o  T«, §¶o  C«    Thanh  ©n, Minh  ©u,  L   Ch Quan  L¹n,B¶n    Sen,§µiXuyªn.    H Ö   è    s 0,3 C¸c    äc  õng,Th ¾ ng  îi x∙:Ng V   L
 10. 10 H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 5.Huy Ön      H¶iNinh H Ö   è    s 0,5 §¶o  Çn, §¶o  Ünh  Tr   V Trung, V Ünh   ùc, ThÞ     Th   trÊn H¶i S¬n    H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 6.Huy Ön  ChÏ   Ba  H Ö   è    s 0,7 C¸c    ¬ng  x∙:L M«n,  Minh  Ç m C H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 7.Huy Ön  ×nh    B Liªu H Ö   è    s 0,7 C¸c    µnh  x∙:Ho M«,  ång  § V¨n H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 8.Huy Ön    Qu¶ng  µ H H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙:Qu¶n  ©n, Qu¶ng  L   §øc,Qu¶ng  ¬n, §¶o    S  C¸iChiªn   H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 9.Huy Ön  µnh  å   Ho B H Ö   è    s 0,7 X∙:Kú  îng   Th H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙:Hßa  ×nh,T ©n  © n B   D H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 10.Huy Ön      TiªnYªn H Ö   è    s 0,5 X∙:Hµ   ©u  L H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 11.Huy Ön    §«ng  Òu Tri H Ö   è    s 0,2 X∙  Sinh An  H Ö   è    s 0,1 C¸c    µng  ¬ng,  ×nh  x∙:Tr L B Khª, thÞ  Ên    tr Mao   Khª. 12.C¸c  ¹m ®Ìn  ¶o   tr   ® H Ö   è    s 0,7 Tr¹m  n  ¶o  ®Ì ® Thanh    niªn(Hßn  ãi§en) S  H Ö   è    s 0,1 Tr¹m  Ìn Cöa  §  ¤ng. VIII  ­ Tuyªn Q u a n g 1.ThÞ       x∙Tuyªn Quang   H Ö   è    s 0,2 Toµn  Þ  th x∙ 2.Huy Ön    Yªn  ¬n S H Ö   è    s 0,2 Toµn  Ön. huy 3.Huy Ön  µ m     H Yªn H Ö   è    s 0,3 Toµn  Ön. huy
 11. 11 4.Huy Ön    Chiªm  Ho¸ H Ö   è    s 0,3 Toµn  Ön. huy 5.Huy Ön  Hang   Na  H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 6.Huy Ön  ¬n  ¬ng   SD H Ö   è    s 0,5 X∙:Kh¸ng  Ët   Nh H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙:Minh Thanh,Trung    Yªn,Kú   © m,  Ünh    L V Lîi  óc  ,Ph øng, B×nh    Yªn,§«ng  ä, T ©n  µo,   Th   Tr   Hîp  Hßa,  ¬ng  Ön, Thîng  m,  îp  µnh, L Thi   Ê H Th   C Êp  Õn,ThÞ   Ên N«ng  êng  ©n  µo. Ti   tr   tr T Tr H Ö   è    s 0,1 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 7.C¸c  n  Þ    ®¬ v kh¸c H Ö   è    s 0,5 M á   to­ ¡ng­ moan  Ç m   ång § H H Ö   è    s 0,3 Má   Von­fram  Ön  Õ,  á   Õc B ¾c  òng Thi K m thi   L IX ­ Yªn B¸i 1.ThÞ       x∙Yªn  B¸i H Ö   è    s 0,2 Toµn  Þ  th x∙ 2.Huy Ön  ¹m  Êu   Tr T H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön. huy 3.Huy Ön  ï    M Cang  Ch¶i H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön. huy 4.Huy Ön    V¨n  Ên Ch H Ö   è    s 0,5 C¸c x∙: ïn §«, Sèi Giµng, Suèi Bu, Suèi  S   Quy Òn,  Ë m   êi,N Ë m   µnh,An  ¬ng. N M  L  L H Ö   è    s 0,3 C¸c    ó  Ö,  Ë m   óng, Gia  éi,S¬n  ¬ng, x∙:T L N B   H  L   Ngh Üa  ¬n S H Ö   è    s 0,2 C¸c    Þ  Ên n«ng  êng  x∙:th tr   tr cßn  ¹ . li 5.Huy Ön    V¨n  Yªn H Ö   è    s 0,5 C¸c    ¹iS¬n, M á   µn, ViÔn  ¬n, S¬n  Ç m,  x∙:§    V   S   T Phong  ô   îng,Phong  ô   ¹, Nµ   Èu,  © m   D Th   D H  H L Giang. H Ö   è    s 0,2 C¸c    Þ  Ên cßn  ¹ . x∙,th tr   li 6.Huy Ön  ôc    L Yªn H Ö   è    s 0,5 C¸c    ©n  îng,L© m   îng,Kh¸nh  Ön. x∙:T Ph   Th   Thi H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙:Minh  Èn, KhaiTrung,Mai  ¬n. Ch       S H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 7.Huy Ön  Ên    Tr Yªn
 12. 12 H Ö   è  s 0,2 Toµn  Ön. huy 8.Huy Ön    Yªn  ×nh B H Ö   è    s 0,2 Toµn  Ön. huy X  ­ B ¾ c  Th¸i 1.Thµnh  è      ph Th¸iNguyªn H Ö   è  s 0,1. Toµn  µnh  è th ph 2.ThÞ       x∙S«ng  C«ng H Ö   è    s 0,1 Toµn  Þ  th x∙. 3.Huy Ön  î  ån   Ch § H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 4.Huy Ön  R×   Na  H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 5.Huy Ön  Þnh    § Ho¸ H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 6.Huy Ön  ång  û   § H H Ö   è    s 0,1 Toµn  Ön. huy 7.Huy Ön  â    V Nhai H Ö   è    s 0,5 C¸c    ò   Ên,  x∙:V Ch Nghinh  êng, S¶ng  éc,  ­ T   M Th îng Nung, ThÇn    ¬ng      Xa, Ph Giao. H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 8.Huy Ön  ¹ch    B Th«ng H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙:Cao  ¬n, T ©n  ¬n, S Ü   ×nh,Vò  én,  S  S B   Mu §«ng  Phong. H Ö   è    s 0,3 ThÞ     ¾c  ¹n  µ      x∙B C v c¸cx∙cßn  ¹ . li 9.Huy Ön  ô  ¬ng   Ph L H Ö   è    s 0,5 C¸c    ×nh  x∙:B V¨n,Yªn  ,Yªn  © n.   C  H H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 10.Huy Ön  ¹iTõ   §  H Ö   è    s 0,1 Toµn  Ön huy 11.C¸c  n  Þ    ®¬ v kh¸c H Ö   è    s 0,5 Má   L¨ng  Ých  H (thuéchuyÖn  ång  û).   § H H Ö   è    s 0,3 Má   than nóiHång,m á   ¾t  ¹i      s Tr   Cau H Ö   è    s 0,2 Má   than Kh¸nh    Hßa, m á     than Lµng  È m   C H Ö   è    s 0,1 Khu  gang  Ðp  th Th¸i Nguyªn; c«ng  ©n         nh viªn chøc  qu¶n  ýtuyÕn  êng  ¾t  ¹y qua      l  ® s ch   c¸c x∙: Phï  ©n,  V B¶n  ¹i,Hµ   ¬ng, Tiªn Néi,Phó  Ngo   Ph      
 13. 13 Xuyªn,Yªn  òng  éc huyÖn  ¹itõ.   L thu   §  XI ­ H ß a   × nh b 1.ThÞ       x∙Hßa  ×nh B H Ö   è    s 0,1 Toµn  Þ  th x∙. 2.Huy Ön  µ  ¾c   §B H Ö   è    s 0,4 Toµn  Ön. huy 3.Huy Ön    Mai  ©u Ch H Ö   è    s 0,4 Toµn  Ön. huy 4.Huy Ön  ú  ¬n   KS H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙:Yªn  îng,Yªn  Ëp, §éc  Ëp, D © n   ¹, Th   L   L   H  Thung  Nai. 5.Huy Ön  ¹c S¬n   L  H Ö   è    s 0,2 C¸c x∙: Òn  §åi, äc  L©u, Ngäc  S¬n, ¢n   Mi  N Ngh Üa,  Phóc,Tù  §a    Do,  ã m   åiTrung    x §  x∙Quy  Hßa. 6.Huy Ön  ¹c Thuû   L  H Ö   è    s 0,2 C¸c    ng    x∙:H Thi,Anh  ×nh B 7.Huy Ön  ©n  ¹c   T L H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙:Nam   ¬n, B ¾ c   ¬n, Lòng  ©n,  S   S   V Ng«  ­ L ¬ng,Quy Õt  Õn,Phó    Chi   Vinh,Phó  êng,Trung    C   Hßa, Ngßi Hoa.     8.Huy Ön    Kim  B«i H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙:Nu«ng  D¨m,  ©n  µnh T Th XII ­ H ¶i  h ß ng   P 1.§¶o  ¹ch    B Long  Ü V H Ö   è  s 0,7 2.§¶o    Long  ©u Ch H Ö   è  s 0,5 3.§¶o    µ   C¸tB H Ö   è  s 0,5 4.§¶o      C¸tH¶i H Ö   è  s 0,3 5.§¶o    Hßn  Êu D H Ö   è  s 0,2 6.§µikhÝ îng Thuû    ñ  Ôn)    t  v¨n (Ph Li
 14. 14 H Ö   è  s 0,2 7.C¸c  ¹m ®Ìn  ¶o:   tr   ® H Ö   è    s 0,4 Ai­ van H Ö   è    s 0,3 B∙iC¸t,Adi«,Icót, êng  õng       § R H Ö   è    s 0,2 Nhµ   µng V H Ö   è    s 0,2 Nam   Öu,Cöa  Ê m,  ×nh  ò Tri   C § V XIII  ­ H µ  B ¾ c 1.Huy Ön  ¬n  éng   S§ H Ö   è    s 0,2 C¸c x∙:  Thanh S¬n, Thanh Lu©n, D ¬ng H u,   Long S¬n, Bång An, H÷u  S¶n, An  L¹c, ©n    V S¬n. 2.Huy Ön  ôc  ¹n   L Ng H Ö   è    s 0,2 C¸c    LÝ, xã m   Lang,xã m   ò m   éc x∙ x∙:Xa    Na    N thu     Phong Minh. XIV ­ Ninh B × n h 1.ThÞ       x∙Ninh  ×nh B H Ö   è    s 0,1 Toµn  Þ  th x∙ 1.V ên  èc    óc  ¬ng   Qu giaC Ph H Ö   è    s 0,4 C«ng  ©n    nh viªnchøc  éc V ên  èc  thu   Qu gia. 3.  ¹m    ¹o ph¹m   ©n   Tr c¶i t   nh Ninh Kh¸nh H Ö   è    s 0,2 C¸n  é, chiÕn  Ü   b  s c«ng    ¹  ¹ c¶i t¹o Ninh  t¸c t itr i       Kh¸nh. X V  ­  Ü n h  P h ó V 1.Thµnh  è  ÖtTr×   ph Vi   H Ö   è    s 0,1 C¸c phêng: V ©n  C¬, Gia C È m,  T ©n  D © n,  Thanh  Õu,  Mi N«ng  Trang, Tiªn C¸t,Thä   ¬n,      S  B¹ch  ¹c. H C¸c    x∙:Thuþ  ©n,  ©n   ó,  ÷u  ©u,  îng V V Ph D L Ph   L©u, Minh N«ng, Minh Ph¬ng, Trung V ¬ng,  S«ng L«. 2.Huy Ön    Phong  ©u Ch H Ö   è    s 0,1 C¸c    x∙:Cao    X¸,Chu Ho¸,Th¹ch  ¬n, Tiªn Kiªn,   S       Phó   éc, Phó   L  Nham,  ï  Ph Ninh, An  §¹o, ThÞ       trÊn Phong  Ch ©u, Xu ©n  Huy, Hîp H¶i, µ    H Th¹ch,S¬n      Vy,Thanh  ×nh,Gia  §   Thanh. 3.Huy Ön    Thanh  ¬n S
 15. 15 H Ö   è    s 0,4 C¸c    x∙:Vinh  Õn,§«ng  öa, Xu ©n  ¬n, Thîng Ti   C   S    Cöu,  ång  ¬n, Lai §ång, KiÖt S¬n, T ©n  ¬n, § S          S  Gi¸pLai.   H Ö   è    s 0,3 C¸c    ¬n  ïng, Th¹ch  x∙:S H   Kho¸n, Thôc    LuyÖn,  Thu  óc,  C Yªn  ¬n,  ©u   S T Minh, Xu ©n   µi,Kim    §  Thîng,Kh¶  öu.   C H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 4.Huy Ön    Yªn  Ëp L H Ö   è    s 0,2 Toµn  Ön. huy 5.Huy Ön    Nam   Thanh H Ö   è    s 0,1 X∙  îng Mao Ph   6.Huy Ön    S«ng  Thao H Ö   è    s 0,1 X∙  © n   Qu Khª,tr ng    ê phæ   th«ng  c«ng  nghiÖp  é  B Néi vô.   7.Huy Ön  Ëp  ¹ch   L Th H Ö   è    s 0,1 C¸c    x∙:Yªn  ¬ng, Bå   ý, §¹o  ï,L∙ng  D   L  Tr   C«ng,  §µo  Ü M 8.Huy Ön    Tam   §¶o H Ö   è    s 0,1 C¸c    ¹i§×nh, Hoµng  x∙:§     Hoa,  ång  Ünh, Tam   § T   Quan. 9.ThÞ     Ünh    x∙V Yªn H Ö   è    s 0,1 ThÞ   Ên Tam   tr   §¶o. H Ö   è    s 0,3 §µiph¸tsãng     Tam   §¶o. X VI ­ T hanh H o¸ 1.Huy Ön    Quan  Ho¸ H Ö   è    s 0,5 C¸c    ï  x∙:Ph Nhi,Tam     Chung, T Ðn  Çn,    T Quang  ChiÓu,M êng    Chanh,Trung  ý,Trung  ¬n.   L  S H Ö   è    s 0,3 C¸c    ¬n  û, S¬n  Ön, S¬n  ,S¬n  µ m,  x∙:S Thu   §i   L  H Tam   , Tam   L  Thanh, Trung  µnh, HiÒn  Öt,   Th   Ki   HiÒn Trung,ThiªnPhñ, Nam   éng, Nam   Õn,       §   Ti   Phó Thanh,Phó  Ö.   L H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 2.Huy Ön    Lang  Ch¸nh H Ö   è    s 0,5 C¸c    © m   ó, Yªn  ¬ng,Yªn  ¾ ng. x∙:L Ph   Kh   Th H Ö   è    s 0,3 C¸c x∙:  Tam  V¨n, TrÝ  Nang, Giao An, Giao  ThiÖn H Ö   è    s 0,1 C¸c x∙: ©n  Phóc, Quang HiÓn, §ång L¬ng,  T   thÞ  Ên Lang  tr   Ch¸nh. 3.Huy Ön  Thíc   B¸ 
 16. 16 H Ö   è    s 0,5 C¸c    òng  x∙:L Cao, Thµnh  ©n,  ú  ©n   T KT H Ö   è    s 0,3 C¸c      òng, Lòng  Òn,  x∙:Cæ L   Ni V¨n Nho,  Õt Thi   K Õ,  µnh  © m,  Th L Ban C«ng,  ¹  H Trung, L¬ng    Néi, ¬ng  Ngo¹i, ¬ng  Trung, §iÒn Quang,  L  L   §iÒn  ¹,§iÒn  îng. H  Th H Ö   è    s 0,1 C¸c    Õt èng, L© m   x∙:Thi     Xa,  ©n   Ëp  iThîng, T L ¸    §iÒn  u,§iÒn  L  Trung. 4.Huy Ön  êng  ©n   Th Xu H Ö   è    s 0,5 C¸c    ©n  x∙:Xu Chinh,Xu©n  Ö,  ©n    L Xu Liªn,Yªn    Nh ©n,    ät B¸tM H Ö   è    s 0,3 C¸c    ©n  ü,  ¹n  ©n,  ©n  x∙:Xu M V Xu Xu Khao,Xu ©n     Th ¾ ng, Xu ©n  Léc, T ©n  Thµnh, Lu©n  Khª,  Th ¾ ng  éc,Lu©n  µnh. L  Th H Ö   è    s 0,1 C¸c    ¬ng  ¬n,  äc  ông,  ©n   ¬ng, x∙:L S Ng Ph Xu D   Xu ©n   Ç m,  ©n   C Xu Cao,  ä   Th Thanh, ThÞ   Ên   tr   §ång  íi. M 5.Huy Ön  äc  ¹c   Ng L H Ö   è    s 0,3 C¸c    µnh  Ëp, V ©n  x∙:Th L  Am H Ö   è    s 0,1 C¸c    µ  Þ  Ên cßn  ¹ . x∙v th tr   li 6.Huy Ön  È m   û   C Thu H Ö   è    s 0,2 C¸c    È m   ¬ng,  È m   ¹ch, C È m   µnh, x∙:C L C Th   Th   C È m   Ý,  È m   Qu C Long,C È m   ©n,  È m     T C Liªn. H Ö   è    s 0,1 C¸c    È m   ×nh,  È m   äc,  È m   x∙:C B C Ng C Phong,   C È m  Ch ©u, C È m  Yªn, C È m  Phó, C È m  Tó,  CÈ m  Giang. 7.Huy Ön  ¹ch Thµnh   Th   H Ö   è    s 0,3 C¸c x∙: ¹ch L© m, Thµnh Yªn, Th¹ch T îng,  Th   Thµnh  ü. M H Ö   è  s 0,2. C¸c    µnh  © m,  µnh  x∙:Th T Th C«ng, Thµnh    Long,  Thµnh    ¹ch  È m An, Th C H Ö   è    s 0,1 C¸c x∙: µnh V ©n, Ngäc Tr¹o, µnh Vinh,  Th  Th   Thµnh Minh,Th¹ch Qu¶ng,Thµnh  ùc.       Tr 8.Huy Ön    ©n   Nh Xu H Ö   è    s 0,3 C¸c    ©n   ×nh,  ©n   x∙:Xu B Xu Th¸i,Thanh  © n,    Qu Thanh  Phong, Thanh  © m,    L Thanh  ©n,    Xu Yªn L Ô,  Ho¸  ×,  ×nh  ¬ng,C¸tV ©n,  Qu B L    Thanh  ¬n, S  T ©n  ×nh,C¸tT ©n,  Þ  Ên Yªn  B    th tr   C¸t. H Ö   è    s 0,2 C¸c x∙: îng Ninh, ¬ng Nghi,  Th  Ph  Thanh Kú,  Thanh  ©n,  T C¸n  Khª,Xu ©n    Khang. H Ö   è    s 0,1 C¸c    x∙:Yªn  ä,Yªn  ¹c,H¶iV ©n,    Th   L   H¶i Long. 9.C¸c  n  Þ    ®¬ v kh¸c H Ö   è    s 0,2 Má   Cr«mitCæ   Þnh.   §
 17. 17 H Ö   è    s 0,3 M á   ×  ch Qu¶ng  ¹. D 10.C¸c  ¶o   ® H Ö   è    s 0,3 Hßn  Mª  H Ö   è    s 0,2 Hßn  Ñ N 11.C¸c  ¹m ®Ìn  ¶o   tr   ® H Ö   è    s 0,1 L¹ch Trµo,BiÓn  ¬n.     S X VII N g h Ö  A n  ­  1.Huy Ön  ú  ¬n   KS H Ö   è    s 0,7 Toµn  Ön. huy 2.Huy Ön  ¬ng  ¬ng   T D H Ö   è    s 0,7 C¸c    ÷u  ¬ng,H÷u  ¬ng,Lu©n  x∙:H L   Kh   Mai H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 3.Huy Ön  Õ     Qu Phong H Ö   è    s 0,5 4.Huy Ön    Con  Cu«ng Toµn  Ön. huy H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 5.Huy Ön  ú   ©u   Qu Ch H Ö   è    s 0,5 C¸c    Ôn  x∙:Di L∙m,  ©u   µn,  ©u   Ch Ho Ch Phong,  Ch ©u  Nga, Ch ©u  ThuËn, Ch ©u  Héi, ©u    Ch H¹nh,Ch ©u  ×nh.   B H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 6.Huy Ön  ú   îp   Qu H H Ö   è    s 0,5 C¸c x∙: B ¾c   ¬n,    S Nam   ¬n,  S Liªn Hîp, Ch ©u       Thµnh,Ch ©u  ång,Ch ©u  Õn,V¨n  îi   H   Ti   L. H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 7.Huy Ön    Thanh  ¬ng Ch H Ö   è    s 0,1 C¸c    x∙:Thanh  © m,  L Thanh  ü,  M Thanh  ¬ng, H   Thanh  TÞnh, Thanh  An, Thanh  Hµ, Thanh  Tïng,Thanh    Mai,Vâ  Öt.   Li 8.Huy Ön    Anh  ¬n S H Ö   è    s 0,1 C¸c x∙: ä  S¬n, Tµo S¬n, §×nh S¬n, Phóc   Th S¬n. 9.Huy Ön    Ngh Üa  µn § H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙:NghÜa   ng,  H Ngh Üa   Mai, Ngh Üa     Yªn,   Ngh Üa  Minh, Ngh Üa  © m,    L Ngh Üa  ¹c,Ngh Üa   L  Lîi Ngh Üa  ¾ ng, Ngh Üa    , Th   Liªn,  Ngh Üa Quang.
 18. 18 H Ö   è    s 0,1 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 10.§¶o,c¸ctr¹m ®Ìn  ¶o        ® H Ö   è    s 0,3 Hßn  M¸t H Ö   è    s 0,1 Tr¹m  n  öa  éi,Cöa  ®Ì C H  Lß X VIII ­ H µ  T Ü n h   1.Huy Ön  ú    K Anh H Ö   è    s 0,3 C¸c    ú  îng,Kú  ¬n, Kú  ¹c. x∙:K Th  S L 2.Huy Ön  ¬ng    H Khª H Ö   è    s 0,3 C¸c    ¬ng  x∙:H Liªn,H ¬ng  © m,  ¬ng    L H Vinh, H ­   ¬ng  ó, H ¬ng  Ph   Quang,Hßa    H¶i. 3.Huy Ön  ¬ng  ¬n   H S H Ö   è    s 0,5 C¸c  Óu  ti khu  8­ 5­ cña  ©m   êng  óc  15­ 20­ 9  l tr Ch A H Ö   è    s 0,4 C¸c  Óu khu  3­ cña  ©m  êng  óc  ti   1­ 6  l tr Ch A. H Ö   è    s 0,3 X∙:S¬n    Kim. H Ö   è    s 0,2 C¸c    ¬n  ång,  ¬n  Ünh,  ¬n  ©y,  ¬n  x∙:S H S L S T S Thä. 4.Tr¹m  n  ¶o   ®Ì ® H Ö   è    s 0,1 Cöa  ãt,Cöa  îng S  Nh 5.C¸c  n  Þ    ®¬ v kh¸c H Ö   è    s 0,3 C«ng  ©n, viªnchøc  nh    qu¶n  ýtuyÕn  êng  ¾t  l  ® s qua    ¬ng  ¹chthuéc huyÖn  ¬ng  x∙H Tr     H Khª. XIX ­ Q u ¶ ng B × n h 1.Huy Ön    Minh  Ho¸ H Ö   è    s 0,7 C¸c    îng Ho¸,D © n   x∙:Th     Ho¸,Ho¸  ¬n, Ho¸  óc   S  Ph H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 2.Huy Ön    Tuyªn  Ho¸ H Ö   è    s 0,7 X∙  © m   L Ho¸ H Ö   è    s 0,5 C¸c     Ho¸, Thanh  x∙:Ng   Ho¸, H ¬ng    Ho¸, H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙:Kim Ho¸, Lª    Ho¸, ThuËn    Ho¸, §«ng    Ho¸,Cao    Qu¶ng. H Ö   è    s 0,1 C¸c    x∙:§øc  Ho¸,Phong    Ho¸,Th¹ch Ho¸.     3.Huy Ön  è  ¹ch   B Tr H Ö   è    s 0,7 X∙  îng Tr¹ch. Th   H Ö   è    s 0,5 C¸c x∙: ©n  Tr¹ch, óc Tr¹ch, © m  Tr¹ch,  T  Ph  L   Xu ©n  ¹ch,S¬n  ¹ch,L© m   êng  R Ò n. Tr   Tr   tr Ba 
 19. 19 H Ö   è    s 0,2 N«ng  êng  ÖtTrung. tr Vi   H Ö   è    s 0,1 C¸c    ng  ¹ch,Phó  x∙:H Tr   §inh,thÞ  Ên Phó  Ý.   tr   Qu 4.Huy Ön    Qu¶ng  ¹ch Tr H Ö   è    s 0,1 C¸c    x∙:Qu¶ng  îp,Qu¶ng  ¹ch,Qu¶ng  Õn. H  Th   Ti 5.Huy Ön    Qu¶ng  Ninh H Ö   è    s 0,7 X∙  êng  ¬n. Tr S H Ö   è    s 0,2 X∙  êng  ©n. Tr Xu 6.Huy Ön  Ö   û   L Thu H Ö   è    s 0,5 Lµng  Ho,  Ýt  ïLï. V Th   H Ö   è    s 0,3 C¸c    x∙:Kim  û,Ng ©n  û. Thu   Thu H Ö   è    s 0,1 X∙    û. Th¸iThu 7.C¸c  ¹m ®Ìn  ¶o   tr   ® H Ö   è    s 0,1 Cöa  Gianh,NhËt  Ö.   L 8.C¸c  n  Þ    ®¬ v kh¸c H Ö   è    s 0,5 C«ng  ©n, viªnchøc  nh    qu¶n  ýtuyÕn  êng  ¾t  l  ® s qua      c¸c x∙:Kim Ho¸, L Ö     Ho¸, H ¬ng    Ho¸, thuéc     huyÖn Tuyªn Ho¸.   H Ö   è    s 0,1 C«ng  ©n, viªnchøc  nh    qu¶n  ýtuyÕn  êng  ¾t  l  ® s qua      c¸c x∙:Qu¶ng  Õn, Quang  Ti   Trung, Qu¶ng    Thuû, Qu¶ng  S¬n, Qu¶ng  Ninh, Liªn Tr¹ch   thuéc  Ön  huy Qu¶ng  ¹ch;Ngh Üa  Tr   Ninh,V Ünh    Ninh, Xu ©n     Ninh, Hµ m     Ninh, Th¸iThuþ  éc     thu   huyÖn  Ö   L Ninh  ò. c X X  ­  u ¶ ng Tr Þ Q 1.Huyªn  Ünh    V Linh H Ö   è    s 0,5 X∙  Ünh    V ¤,§¶o  ån  á C C H Ö   è    s 0,2 C¸c    Ünh   x∙:V Khª, V Ünh   µ,  © m   êng  Õ n     HL tr B H¶i,N«ng  êng    tr Quy Õt  ¾ ng. Th 2.Huy Ön    Gio  Linh H Ö   è    s 0,2 C¸c    Ünh   êng, Linh  îng, Ban  x∙:V Tr   Th   qu¶n  ý l  nghÜa trang Trêng  ¬n.   S H Ö   è    s 0,1 X∙:H¶iTh¸i,     N«ng  êng  ån  tr C Tiªn,Trêng  ¬n.   S 3.Huy Ön    Cam   é L H Ö   è    s 0,1 C¸c  x∙: Cam  ThuyÒn, Cam  Ch Ýnh, Cam   Ngh Üa,  Ý  x nghiÖp  ªnhiÖp  å    ©n   © m,  li   h tiªuT L xÝ nghiÖp  ¸  ©n  © m. ®T L 4.Huy Ön  Öu    Tri Phong H Ö   è    s 0,3 C¸c    Lßng,H¶iPhóc,TriÖu  x∙:Ba       Nguyªn.
 20. 20 5.Huy Ön  íng Ho¸   H   H Ö   è    s 0,7 C¸c    Vao, Pa  Çng,  Nang, A  ¬i,T ©n   x∙:A   T Ba   D   Thµnh,Thanh  ©n    T Long,Xi,ThuËn, T ©n  íc,      Ph   H íng  ïng, H íng  Ëp,  ¬ng  ¬n,  ¬ng  Ph   L H S H Linh,   A Xinh,A  óc,H íng Léc.  T     ­ Tr¹m H¶i quan Lao B¶o, L© m  Trêng H íng  Ho¸. H Ö   è    s 0,5 C¸c    Krong,Tµ   ôt,A  x∙:§a    R   Ngo,  ót  H Nghi,Tµ    Long, Hóc, T ©n   é, T ©n       §  Liªn,H íng  ©n,  ©n     T T Hîp,A    Bung,thÞ  Ên Khe    tr   Sanh. ­ N«ng  êng  µ  tr c phª  Khe  Sanh,  ¹iBß   Tr   Khe  Sanh,H¹tqu¶n  ý® êng  é.    l  b H Ö   è  s 0,3 C¸c      ,H íng HiÖp. x∙:Mß ã     6.Tr¹m  n  ¶o   ®Ì ® H Ö   è    s 0,1 Cöa  Öt,M òi  Vi   Lay 7.C¸c  n  Þ    ®¬ v kh¸c H Ö   è    s 0,2 C«ng  ©n, viªnchøc  nh    qu¶n  ýtuyÕn  êng  ¾t  l  ® s qua c¸c x∙: Ünh  Ch ¾ p, V Ünh  Long, V Ünh    V Thuû, V Ünh  © m,  Ünh  ¬n, Trung  ¬n, Giao    L V S  S  Phong  éc huyÖn  Õ n   thu   B H¶i. X XI ­ T h õ a T hiªn H u Õ 1.Huy Ön  íi   A­L H Ö   è    s 0,7 C¸c      ít,A   µng,  © m,  ng  x∙:A D   Ro Nh H Nguyªn,   Hång  Thîng, Hång  Qu¶ng,  ång  B ¾c, Hång    H Th¸i,  §«ng  ¬n, B ¾c  ¬n, Phó  S  S  Vinh. H Ö   è    s 0,5 C¸c    x∙cßn  ¹ . li 2.Huy Ön    Nam   §«ng H Ö   è    s 0,5 Toµn  Ön. huy 3.Huy Ön  ó  éc   Ph L H Ö   è    s 0,3 X∙  ©n  éc,m á   ¸  Xu L   ® L¨ng  (x∙Léc  C«    H¶i),vïng     kinh tÕ  íiSa­Van    m  (MaDa). 4.Huy Ön    Phong  Òn §i H Ö   è    s 0,2 C¸c    x∙:Phong  ü,  M Phong  ¬n, Phong  ©n. S  Xu 5.Huy Ön  ¬ng  µ   H Tr H Ö   è    s 0,5 X∙:Hång  Õn   Ti H Ö   è    s 0,2 C¸c    ×nh  Òn,B×nh  µnh,H ¬ng  ×nh. x∙:B §i   Th   B 6.Huy Ön  ¬ng  û   H Thu H Ö   è  s 0,2. C¸c    ¬ng  x∙:D Hßa, Phó  ¬n   S 7.Tr¹m  n  ¶o   ®Ì ®

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản