intTypePromotion=1

Thông tư 156/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
68
lượt xem
1
download

Thông tư 156/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 156/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 156/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  156/1998­ T­B T C  n g µ y  12 th¸ng 12 n¨ m  1998  ­ C T H í ng d É n, b æ  s u n g, s ö a ® æ i  h Ö  th è ng M ô c  l ô c  g © n   N s¸ch N h µ   íc  n Bé   µi chÝnh  ∙  T  ® ban  µnh  Ö   èng  h h th MLNSNN   theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 280/TC/Q§/NSNN   µy  ng 15/4/1997.Sau      hain¨m  ùc hiÖn,h Ö   èng  ôc  ôc th     th M l  ng©n  s¸ch  µ  íc ®∙  t ® îc nh÷ng  Õt  nh n   ®¹     k qu¶  Êt  nh,  ng  òng  éc  é nh ®Þ nh c b l  m ét  è  îc®iÓ m   s nh   trong c«ng      t¸cqu¶n  ýng©n  l  s¸ch nhµ  íc.M Æt     n  kh¸c,trong    hain¨m    qua  Ýnh  ñ,Quèc  éi®∙  Ch ph   h   ban  µnh  ét  è  ËtthuÕ  íi;chuyÓn   h m s lu   m  ® æi  ¬ng  ph thøc qu¶n  ým ét  è  ¬ng  ×nh,m ôc    èc    µ  öa  æi   l  s ch tr   tiªuqu gia v s ® m ét  è  Õ         ña  ©n  s ch ®é thu,chic ng s¸ch  µ  íc.V×   Ëy  é   µi chÝnh  íng  nh n   v B T   h dÉn, bæ     sung  ét  è  ¬ng    ¹i­ Kho¶n    ôc  µ  Óu  ôc  ña  Ö   èng  m s Ch ­ Lo     ­M v Ti m c h th M ôc  ôcng©n  l  s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh      n  h nh sau:   I. Ò  C h ¬ n g    V 1.§æi    ¬ng    tªnCh 009A"Bé  éi vô"thµnh  é  N   "B C«ng  an" 2.M ë   ¬ng    Ch 050  "§¹i äc  èc    µnh  è  å   Ý   A    h qu giath ph H Ch Minh" 3. M ë   ¬ng    Ch 057A  éi®ång  èc    "H   qu gia chØ  o    ¹n tõ ®iÓn  ®¹ biªnso     b¸ch  khoa  Ötnam"  Vi   4. §æi    ¬ng    tªn Ch 064A "Tæng  ôc  Ó   ôc  Ó  c Th d th thao" thµnh  û      "U ban Th Ó   ôc  Ó  d th thao" 5. §æi    ¬ng    tªnCh 086  (B,C)"Ban    b¶o  Ö   µ  v v ch¨m  ãc  Î s tr  em"  µnh  û  th "U ban  b¶o  Ö   µ  v v ch¨m  ãc  Î s tr  em"  6. Bá   ¬ng    Ch 108A "Trung  ©m   Öt ®íi"  è     ©n  t nhi   . ching S s¸ch trung  ng  ¬ cho Trung  ©m   Öt®íih¹ch    µ  Õt    µo  ¬ng  t nhi     to¸nv quy to¸nv Ch 010A  é  èc  "B Qu phßng" 7.M ë   ¬ng    Ch 119A  "Tæng  c«ng    tyc«ng  nghiÖp  µu thuû ViÖtnam" t      8. §æi    ¬ng    tªn Ch 120A "Tæng c«ng    µng  ¹c  ¸  ý" thµnh  ty v b ® qu   "Tæng  c«ng    ¸  ý  µ  µng  Ötnam   ty® qu v v Vi   " 9. §æi    ¬ng  tªn Ch 124A "Tæng c«ng    u  Ýnh  Ôn  ty b ch vi th«ng" thµnh    "Tæng c«ng    u  Ýnh  Ôn  tyb ch vi th«ng  Ötnam" Vi   10. §æi    ¬ng    tªnCh 154 (A,B,C,D)"Kinh tÕ  çn  îp"thµnh     hh  "Kinh tÕ  çn   h hîp ngoµiquèc      doanh" 11.M ë   ¬ng    Ch 158  (A,B,C)"Kinh tÕ  çn  îp cã  èn      h h   v tham    ña  µ   ­ gia c Nh n íc". 12.M ë     thªm  sè  ¬ng  Êp  m∙  Ch c Huy Ön ­M ë   ¬ng    Ch 155C  "KinhtÕ   ©n"   tnh ­M ë   ¬ng    Ch 156C  "KinhtÕ  Ëp  Ó"   t th ­M ë   ¬ng    Ch 157C  "KinhtÕ    Ó"   c¸th
 2. 2 13.M ë     thªm  sè  ¬ng  ña  Êp  m∙  Ch c c x∙: ­M ë   ¬ng    Ch 009D  "Ban  c«ng  an" ­M ë   ¬ng    Ch 010D  "Ban  chØ  huy  ©n  ù" qu s ­M ë   ¬ng    Ch 155D  "KinhtÕ   ©n"   tnh ­M ë   ¬ng    Ch 156D  "KinhtÕ  Ëp  Ó"   t th ­M ë   ¬ng    Ch 157D  "KinhtÕ    Ó"   c¸th 14.Bá  ¬ng    Ch 013D  chuyÓn  Ò   ¬ng  v Ch 013C  II. Ò  L o ¹i  V  ­ K h o ¶ n 1.Lo¹i01      "N«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,thuû lî "    i ­ §æi    tªn Kho¶n  "Ch¬ng  ×nh  ñ  11  tr ph xanh  t  èng, ®åi, nói träc ®Ê tr       (327)"thµnh  ù    ång míi5  iÖuha  õng".   "D ¸n tr     tr   r   2.Lo¹i05      "S¶n  Êt,ph©n  èi®iÖn,khÝ  t  µ  íc". xu   ph     ®è v n ­Më     Kho¶n  "Ch¬ng  ×nh quèc    Ò   ícs¹ch vµ  Ö   06  tr   gia v n     v sinh m«i  êng    tr n«ng  th«n ".    3.§æi    ¹i11  ¹t®éng    tªnLo   "Ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö"  µnh  ¹t®éng   ngh th "Ho   khoa  äc,c«ng  Ö   µ  h  ngh v m«i  êng" tr ­ §æi      tªnKho¶n  "Ch¬ng  ×nh ph¸ttr Ón c«ng  Ö   04  tr     i   ngh th«ng    µnh  tin"th "Ch¬ng  ×nh c«ng  Ö   tr   ngh th«ng  tin" ­M ë     Kho¶n  "Ch¬ng  ×nh c«ng  Ö   07  tr   ngh sinhhäc".   ­M ë     Kho¶n  "Ch¬ng  ×nh c«ng  Ö   ËtliÖu" 08  tr   ngh v   ­M ë     Kho¶n  "Ch¬ng  ×nh c«ng  Ö   ù®éng  09  tr   ngh t   ho¸" ­M ë     Kho¶n  "Ho¹t®éng  10    nghiªncøu  µ    v b¶o  Ö   v m«i  êng". tr   4. Lo¹i13      "Qu¶n  ýnhµ  ícvµ  ninh quèc  l  n   an    phßng  ¶m   ® b¶o    éib ¾t  x∙h   buéc" ­M ë     Kho¶n  "Ch¬ng  ×nh phßng  èng  éi ¹m". 11  tr   ch t  ph   5.Lo¹i15  tÕ  µ    ¹t®éng    éi".     "Y  v c¸cho   x∙h   ­ §æi    tªn Kho¶n  "Ch¬ng  ×nh  ©n  è  µ  Õ   ¹ch  04  tr d s v k ho ho¸ gia  nh"  ®× thµnh  ¬ng  ×nh quèc    ©n  è  Õ   ¹ch ho¸ gia®×nh" "Ch tr   giad s k ho       ­ §æi      tªnKho¶n  "Ch¬ng  ×nh ch¨m  ãc  µ  07  tr   s v b¶o  Ö   Î v tr em"  µnh  ù  th "S nghiÖp b¶o  Ö   µ  v v ch¨m  ãc  Î   s tr  " em ­§æi      tªnKho¶n  "Môc    èng  Önh  ètrÐt"thµnh  ôc    11  tiªuch b s    "M tiªuphßng  chèng  Önh  ètrÐt" b s  ­ §æi    tªn Kho¶n  "Môc    èng  Önh  bíu  12  tiªu ch b cæ" thµnh  ôc    "M tiªu phßng  èng  Önh  íucæ" ch b b  ­ §æi    tªn Kho¶n  "Môc    èng  Önh  14  tiªuch b lao" thµnh  ôc      "M tiªuphßng  chèng  Önh  b lao"
 3. 3 ­ §æi      tªnKho¶n  "Môc    èng  Önh  15  tiªuch b phong" thµnh  ôc      "M tiªuphßng  chèng  Önh  b phong" ­ §æi    tªn Kho¶n  "Ch¬ng  ×nh  18  tr phßng  èng  ch AIDS"  µnh  ¬ng  th "Ch tr×nh quèc      giaphßng  èng  ch HIV\AIDS" ­ §æi    tªn Kho¶n  "Ch¬ng  ×nh  èng    ý" thµnh  ¬ng  ×nh 20  tr ch ma tu   "Ch tr   hµnh  ng  ®é phßng  èng    ý" ch ma tu ­ §æi      tªnKho¶n  "Ch¬ng  ×nh s ¾p  Õp    ng  µ    Õt  Öc  21  tr   x lao ®é v gi¶iquy vi lµm" thµnh  ¬ng  ×nh m ôc    èc    Ò   Öc  µm  n     "Ch tr   tiªuqu giav vi l ®Õ n¨m  2000" ­ §æi      tªn Kho¶n  "Ch¬ng  ×nh  îcÊp  ng  µo  ©n  éc ® Æc   Öt 22  tr tr  ®å bd t  bi   khã  kh¨n"thµnh  ¬ng  ×nh m ôc    èc      i gi¶m  Ìo trong giai   "Ch tr   tiªuqu gia xo¸®ã   ngh      ®o¹n 1998  ­2000" ­ Më     Kho¶n  "Ch¬ng  ×nh ph¸ttr Ón kinh tÕ      éic¸c x∙® Æc   Öt 23  tr     i     ­ x∙h       bi   khã  kh¨n,miÒn  ói, ïng s©u, vïng xa"   n  v      ­M ë     Kho¶n  "Môc    24  tiªuphßng  èng  ch suy  dinh dìng trÎ      em" ­M ë     Kho¶n  "Môc    25  tiªuphßng  èng  Önh  ètxuÊthuyÕt" ch b s    ­M ë     Kho¶n  "Môc    26  tiªuch¨m  ãc  s søc  Ît©m  Çn". kho   th   6.Lo¹i16  ¹t®éng      µ  Ó      "Ho   v¨n ho¸ v th thao"   ­ §æi      tªn Kho¶n  "Ho¹t®éng    Ý kh¸c"thµnh  ¹t®éng  ho¸ 12    gi¶itr     "Ho   v¨n    kh¸c" ­Më     Kho¶n  " M ôc    o  ¹ohuÊn  Ön  Ën  ng    µnh  Ých  20    tiªu®µ t   luy v ®é viªnth t cao,vËn  ng      ®é viªnn¨ng  Õu,vËn  ng    Î khi   ®é viªntr " ­  ë   M Kho¶n  "Môc    ©y  ùng  21  tiªux d c¸c trung  ©m   Ó  ôc, thÓ  t th d   thao  träng®iÓ m".     7.Tõ  ¹i01   ¹i20   Lo   ­Lo   ­  ë   M Kho¶n  "Ch¬ng  ×nh,m ôc     99  tr   tiªukh¸c" ®Ó   ¹ch    h to¸n c¸c ch¬ng     tr×nh,m ôc      tiªukh¸c cha  ã      c tªntrong danh  ôc  sè    m m∙  Kho¶n  ña  ¹i01  n   c Lo   ®Õ Lo¹i20.    III.V Ò  Ti Ó u  n h ã m, M ô c  v µ  Ti Ó u  m ô c.    * §æi    Óu  ã m   "ThuÕ   tªn Ti nh 01  thu  Ëp  µ  Õ  î tøc"thµnh  nh v thu l   i   "ThuÕ   thu nhËp  µ    Ëp    v thu nh sau  Õ    Ëp" thu thu nh   1. §æi    ôc    tªnM 002  ò  c "ThuÕ   îtøc"thµnh  ôc  l    i M 002  íi"ThuÕ     Ëp  m  thu nh doanh  nghiÖp"vµ    Óu  ôc    c¸cTi m sau: ­ TiÓu  ôc  "ThuÕ     Ëp    m 01  thu nh doanh  nghiÖp  ña    n  Þ  ¹ch to¸n c c¸c ®¬ v h     toµn  µnh". ng ­  Óu  ôc  "ThuÕ   Ti m 02  thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  ña    n  Þ   c c¸c ®¬ v kh«ng  h¹ch to¸ntoµn  µnh"    ng ­TiÓu  ôc  "Thu  îthuÕ  îtøc cña    n  Þ  ¹ch to¸ntoµn  µnh"   m 03  n  l    i c¸c®¬ v h     ng ­ TiÓu  ôc  "Thu  î thuÕ  îtøc cña    n  Þ    m 04  n  l    i c¸c ®¬ v kh«ng  ¹ch to¸ntoµn  h   ngµnh"
 4. 4 ­TiÓu  ôc  "Kh¸c"   m 15    2.M ë   ôc   M 004  "Thu  Ëp  nh sau  Õ    Ëp" vµ    Óu m ôc  thu thu nh   c¸cti   sau: ­TiÓu  ôc  "Thu  Ëp    m 01  nh sau  Õ    Ëp" thu thu nh ­TiÓu  ôc  "Thu    m 02  chªnh  Öch  ña  l c doanh  nghiÖp  c«ng  ch" Ý ­TiÓu  ôc  "Kh¸c"   m 15    3. §æi    ôc    tªnM 014  ò  c "ThuÕ  doanh thu"thµnh  ôc    M 014  íi"ThuÕ     m  gi¸ trÞgiat¨ng"vµ    Óu  ôc       c¸cTi m sau: ­ TiÓu  ôc  "ThuÕ     Þgiat¨nghµng    m 01  gi¸tr       s¶n  Êt,kinh doanh  xu     trong n­   íc". ­ TiÓu  ôc  "ThuÕ     Þ gia t¨ng hµng  Ëp  Èu  õthuÕ    Þ   m 02  gi¸tr       nh kh (tr   gi¸tr   giat¨nghµng  Ëp  Èu     nh kh qua    í®Êt  Òn)" biªngi   i li   ­ TiÓu  ôc  "ThuÕ     Þ gia t¨ng hµng  Ëp  Èu    m 03  gi¸tr       nh kh qua    í ®Êt  biªngi   i liÒn" ­TiÓu  ôc  "Thu  îthuÕ    m 04  n  doanh  thu" ­TiÓu  ôc  " Kh¸c"   m 15      4. M ôc    015  Thu Õ     ô  Æc   Öt",bá    Óu  ôc  ò  µ  ë     "  tiªuth ® bi   c¸c Ti m c v m c¸c TiÓu  ôc  íisau: m m  ­  Óu  ôc   "Hµng  Ti M 01  ho¸ s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  µ  Þch  ô  vd v trong  íc n  ®iÒu  Õtng©n  ti   s¸ch trung¬ng      100%  theo luËtng©n     s¸ch nhµ  íc"   n  ­ TiÓu  ôc  "Hµng  Ëp  Èu  õthuÕ  Ëp  Èu  µng    m 02  nh kh (tr   nh kh h qua    í biªngi   i ®Êt  Òn)" li ­  Óu  ôc   "Hµng  Ti m 04  ho¸  s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  µ  Þch  ô  vd v trong  íc n  ®iÒu  Õtgi÷a  ©n  ti   ng s¸ch    Êp  ña  Ýnh  c¸c c c ch quyÒn  a   ¬ng  ®Þ ph theo  Ët lu   ng©n s¸ch nhµ  íc".   n  ­TiÓu  ôc  "Kh¸c"   m 15    5.Bá  ôc   M 017  "ThuÕ     s¸tsinh"   6. §æi    ôc    tªnM 025 "Thu  åivèn  ña  h  c doanh  nghiÖp" thµnh    "Thu  åivèn  h  cña  doanh  nghiÖp  µ  íc". nh n ­M ë   Óu  ôc  "Thu    Ti m 02  thanh  ýtµis¶n  è  nh". l    c ®Þ   7.M ôc    026  "C¸ckho¶n  ô    ë     ph thu"m thªm    Óu  ôc  c¸cTi m sau: ­TiÓu  ôc  "Phô      m 05  thu x¨ng dÇu".   ­TiÓu  ôc  "Phô    ©n  ãn".   m 06  thu ph b ­TiÓu  ôc  "Phô    µ    m 07  thu c phª". ­TiÓu  ôc  "Phô    Æt   µng  ùa    m 08  thu m h nh PVC".  8. M ôc    029  "Thu  õquü  t  t  ®Ê c«ng  ch  µ  t  Ý v ®Ê c«ng" bá    Óu  ôc  ò    c¸cTi m c vµ  ë     Óu  ôc  m c¸cTi m sau: ­TiÓu  ôc  "Thu    m 01  hoa  îc«ng  l  i s¶n  õquü  t  t  ®Ê c«ng  ch". Ý ­TiÓu  ôc  "Thu    m 02  hoa  îc«ng  l  i s¶n  õquü  t  t  ®Ê c«ng". ­TiÓu  ôc  "Thu  n   ïthiÖth¹ikhiNhµ   ícthu håi®Êt".   m 03  ®Ò b       n     
 5. 5 ­TiÓu  ôc  "Kh¸c"   m 15    * §æi    Óu  ã m   "L∙  tõ c¸c kho¶n  tªnTi nh 07  i thu      cho vay" thµnh  i   "L∙  tõ thu    c¸ckho¶n    cho vay  µ  v tham    ãp  èn  ña  µ   íc". giag v c Nh n   9. Bá   ôc   M 030  ò  i c "L∙  tõ c¸c kho¶n  thu      cho vay trong níc"m ë   ôc      M 030 míi "L∙i    thu  õ c¸c kho¶n  t    cho vay  u     ®Ç t ph¸ttr Ón vµ    i   tham    ãp  èn  ña  gia g v c ChÝnh  ñ    ph ë trongníc"vµ    Óu  ôc      c¸cTi m sau: ­  Óu  ôc   "L∙  Ti m 01  icho vay thu qua  Ö   èng  u    ph¸t tr Ón  h th ®Ç t   i b»ng  nguån  èn  v trong níc".   ­  Óu  ôc   "L∙  Ti m 02  icho  vay thu qua  Ö   èng  u    ph¸t tr Ón  h th ®Ç t   i b»ng  nguån  Ön  î vi tr  kh«ng  µn  ¹ " ho l i . ­  Óu  ôc   "L∙  Ti m 03  icho vay thu qua  Ö   èng  u    ph¸t tr Ón  h th ®Ç t   i b»ng  nguån  vay  înícngoµi". n    ­ TiÓu  ôc  "L∙    m 04  icho vay    thu qua  Ö   èng  ©n  µng  µ  íc b»ng  h th ng h nh n   nguån  èn  v trong níc".   ­ TiÓu  ôc  "L∙    m 05  icho vay    thu qua  Ö   èng  ©n  µng  µ  íc b»ng  h th ng h nh n   nguån  Ön  î . vi tr " ­ TiÓu  ôc  "L∙    m 06  i cho vay    thu qua  Ö   èng  ©n  µng  µ  íc b»ng  h th ng h nh n   nguån vay  înícngoµi". n    ­TiÓu  ôc  "L∙    õc¸ckho¶n    m 07  i t     thu tham    ãp  èn  ña  Ýnh  ñ  giag v c Ch ph ". ­TiÓu  ôc  "Chªnh  Öch      ña  ©n  µng  µ  íc".   m 08  l thu,chic ng h nh n   ­TiÓu  ôc  "Kh¸c"   m 15    10. §æi    ôc    tªnM 031  i   õ c¸c kho¶n  "L∙  t     thu cho  ícngoµivay" thµnh:"L∙i n         thu  õ c¸c kho¶n  t    cho vay  µ  v tham    ãp  èn  ña  µ   íc ë  íc ngoµi"gi÷ gia g v c Nh n   n      nguyªn tªnc¸cTiÓu  ôc  ò  µ  ë       m c v m thªm  Óu  ôc  Ti m sau: ­TiÓu  ôc  "L∙    õc¸ckho¶n    m 04  i t     thu tham    ãp  èn  ña  µ   íc" giag v c Nh n   11.M ôc    032  Ý  "Ph giao th«ng"   ­ §æi    Óu  ôc  "Thu    tªnTi m 01  qua  x¨ng  Çu"  µnh  Ý  d th "Ph giao th«ng    th«ng  thu qua    x¨ng dÇu".     12.M ôc    039  Ý  "Ph n«ng  nghiÖp,phÝ  tÕ  µ    y  v m«i  êng". tr ­M ë   Óu  ôc  "PhÝ  Óm    Ti m 07  ki nghiÖ m  îcphÈ m,  ü   È m". d  m ph   13.M ôc    046  Ö  Ý  µnh  Ýnh". "L ph h ch ­M ë   Óu  ôc  "LÖ  Ý  é  Þch".   Ti m 11  ph h t   14.M ôc    047  Ö  Ý  a  Ýnh". "L ph ®Þ ch ­ M ë   Óu  ôc  "LÖ  Ý  ¨ng  ý  µ  Êp  Êy chøng  Ën  Ò   t  µ    Ti m 03  ph ® k v c gi   nh v ®Ê v nhµ".   15.M ôc    052  "Thu  Þch    á    Óu  ôc  ò  µ  ë     Óu  ôc  íi t thu"b c¸cTi m c v m c¸cTi m m  sau: ­  Óu  ôc   "TÞch  Ti m 01  thu  õ  t c«ng    èng  Ëu  ngµnh  Õ   ùc t¸c ch l do  thu th   hiÖn". ­TiÓu  ôc  "TÞch      m 02  thu kh¸cdo  µnh  Õ  ùc hiÖn".   ng thu th  
 6. 6 ­ TiÓu  ôc  "TÞch    õ c«ng    èng  Ëu  ngµnh      m 03  thu t   t¸cch l do  H¶i quan  ùc  th hiÖn". ­TiÓu  ôc  "TÞch      m 04  thu kh¸cdo  µnh      ng H¶iquan  ùc hiÖn". th   ­ TiÓu  ôc  :TÞch    õ c«ng    èng  Ëu cña  ¬    m 05  thu t   t¸cch l  c quan  qu¶n  ýthÞ  l  tr ng  ùc hiÖn". ê th   ­ TiÓu  ôc  "TÞch      m 06  thu theo  Õt  nh  ña  µ ¸n,c¬  quy ®Þ c to     quan    µnh  thih ¸n thùc hiÖn".     ­ TiÓu  ôc  "TÞch    õ c«ng    èng  Ëu  c¸c ngµnh    m 07  thu t   t¸cch l do    kh¸c thùc     hiÖn". ­TiÓu  ôc  'Kh¸c"   m 15    16.M ôc    062  "Thu  kh¸c"vµ  ë     m thªm  TiÓu  ôc  2  m sau: ­TiÓu  ôc  "C¸ckho¶n      m 04    thu kh¸ccña  µnh  Õ    ng thu ". ­TiÓu  ôc  "C¸ckho¶n      m 05    thu kh¸ccña  µnh      ng H¶i quan".   17. M ôc    077 "Thu  î gèc  n  cho vay  u      iÓn"bá    Óu  ôc  ò  ®Ç tph¸ttr   c¸c Ti m c vµ  ë     Óu  ôc  íisau: m c¸cTi m m  ­ TiÓu  ôc  "Thu  î gèc    m 01  n  cho vay  qua  Ö   èng  u    thu  h th ®Ç t ph¸ttr Ón  i  b»ng  ån  èn  ngu v trongníc".   ­ TiÓu  ôc  "Thu  î gèc    m 02  n  cho vay  qua  Ö   èng  u    thu  h th ®Ç t ph¸ttr Ón  i  b»ng  ån  Ön  î ngu vi tr  kh«ng  µn  ¹ " ho l i . ­ TiÓu  ôc  "Thu  î gèc    m 03  n  cho vay  qua  Ö   èng  u    thu  h th ®Ç t ph¸ttr Ón  i  b»ng  ån  ngu vay  înícngoµi". n    ­ TiÓu  ôc  "Thu  îgèc    m 04  n  cho  vay    thu qua  Ö   èng  ©n  µng  µ  ­ h th ng h nh n ícb»ng  ån  èn    ngu v trong níc".   ­ TiÓu  ôc  "Thu  îgèc    m 05  n  cho  vay    thu qua  Ö   èng  ©n  µng  µ  ­ h th ng h nh n ícb»ng  ån  Ön  î .   ngu vi tr " ­ TiÓu  ôc  "Thu  îgèc    m 06  n  cho  vay    thu qua  Ö   èng  ©n  µng  µ  ­ h th ng h nh n ícb»ng  ån    ngu vay  înícngoµi". n    ­TiÓu  ôc  "Kh¸c"   m 15    18.Bá  ôc   M 078  "Thu  îgèc  n  cho  vay  íi ôc  ch  v  m ®Ý kh¸c".   19.M ôc    110  Ëttv¨n phßng". "V      ­Bá  Óu  ôc  "S¸ch,tµiliÖu,chÕ     ïng cho    Ti m 02       ®é d   c«ng    t¸cchuyªn m«n"    chuyÓn  Ò   ¹ch to¸në  ôc  v h    M 119,TiÓu  ôc  míihoÆc   ôc    m 07    M 145,TiÓu  ôc     m 11  íi. m  20. Bá   ôc   M 107  ò    c "chicho    é    ë   ôc  c¸n b x∙"m M 107  íi"Chicho    é  m    c¸n b x∙,th«n,b¶n  ¬ng      ® chøc    µ    Óu  ôc  " v c¸cTi m sau: ­TiÓu  ôc  "Sinhho¹tphÝ".   m 01     ­TiÓu  ôc  "C¸ckho¶n  ô  Êp    m 02    ph c ". ­TiÓu  ôc  "Ho¹t®éng  Ý  ña  ã    oµn  Ó".   m 03    ph c ph c¸c® th ­TiÓu  ôc  "Kh¸c"   m 15    21.M ôc    111  "Th«ng    tin,tuyªntruyÒn,li   ¹c"     ªnl .
 7. 7 ­  ë   Óu  ôc   "Chi tuyªn truyÒn  M Ti m 11      gi¸o dôc    ph¸p  Ët theo  lu   Quy Õt  ®Þnh  è  s 03/1998­Q§­TTg  µy  ng 7/1/1998 cña  Ýnh  ñ".   Ch ph ­  ë   Óu  ôc   "Chi tñ  M Ti m 12    s¸ch ph¸p  Ët ë     êng, thÞ  Ên  lu   x∙,ph   tr theo  quyÕt ®Þnh    1067/Q§­TTg  µy    ng 25/11/1998 cña  Ýnh  ñ".   Ch ph   22.M ôc    112  éinghÞ". "H   ­M ë   Óu  ôc  " Chi bïtiÒn ¨n".   Ti m 07           23.M ôc    113  "C«ng    Ý". t¸cph ­§æi    Óu  ôc  "Phô  Êp u  ó"thµnh  ô  Êp    tªnTi m 02  c l tr   "Ph c c«ng    Ý". t¸cph ­M ë   Óu  ôc  "Kho¸n c«ng    Ý".   Ti m 04    t¸cph ­M ë   Óu  ôc  "C«ng    Ý  ña  ëng    Ti m 05  t¸cph c tr th«n,b¶n    Òn  ói".   ë mi n  24.M ôc    114  "ChiphÝ    ín".   thuªm ­ §æi    Óu  ôc  "Thuª chuyªn    íc ngoµi"thµnh    tªn Ti m 05    gia n     "Thuª chuyªn     giavµ    gi¶ng viªnnícngoµi".      ­ §æi    Óu  ôc  "Thuª chuyªn      tªn Ti m 06    gia trong níc"thµnh     "Thuª chuyªn     giavµ    gi¶ng viªntrongníc".        25.M ôc    119  "ChiphÝ    nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  ña  õng ngµnh".   ct  ­ §æi    Óu  ôc  "VËt t   µnh    tªnTi m 01   " th "Chimua   µng    Ët t dïng      h ho¸,v    cho chuyªn m«n  ña  õng ngµnh".   ct  ­ §æi    Óu  ôc  "InÊn    tªnTi m 03    chØ"  µnh  th "Chimua,    n    inÊ chØ  ïng    d cho chuyªn m«n  ña  µnh".   c ng ­ M ë   Óu  ôc  "S¸ch,tµiliÖu,chÕ     ïng    Ti m 06       ®é d cho  c«ng    t¸cchuyªn m«n     cña  µnh" (Kh«ng  ng   ph¶ilµtµi      s¶n  è  nh). c ®Þ ­  ë   Óu  ôc  "Chi mua   óc  Ët  ïng  M Ti m 07    svd cho  ¹t®éng  ho   chuyªn m«n   cña  µnh". ng ­M ë   Óu  ôc  "Chim Ët  Ý".   Ti m 12    ph ­ §æi    Óu  ôc  "Chithanh    îp ®ång  íi   tªnTi m 14    to¸nh   v bªn  µivÒ   u   , ngo   ®Ç t  kh¶o    s¸t,quy  ¹ch,nghiªncøu  ho     khoa  äc.. " µnh  h . th   "Chithanh    îp  ng    to¸nh ®å víi   ngoµi". bªn    26.M ôc    124  "Chil ng  u  µ  î Êp   ¬ h v tr  c b¶o  Ó m     éi". hi x∙h ­§æi    Óu  ôc  "Tain¹n lao®éng, b Önh  Ò     tªnTi m 05          ngh nghiÖp"thµnh  î   "Tr  cÊp    ¹n    ng, b Önh  Ò   tain lao ®é   ngh nghiÖp  µ  î Êp  ôc  ô  êi bÞ     ¹n v tr  c ph v ng   tain   lao®éng".     27.Bá   ôc   M 129 "Chis ¾p  Õp    ng"    x lao ®é chuyÓn  éidung    ¾p  Õp   n  chis x lao®éng  Ò   ¹ch to¸në  ôc    v h    M 140 "Chihç  î µ    Õt viÖc  µm".   tr  gi¶i v quy   l   28.M ë   ôc   M 130  "Chihoµn  Õ    Þgiat¨ng"vµ    Óu  ôc    thu gi¸tr       c¸cTi m sau: ­  Óu  ôc  "Chi hoµn  Õ    Þ gia t¨ng hµng  Ti m 01    thu gi¸tr       s¶n  Êt vµ  xu   kinh  doanh trong níc"   ­TiÓu  ôc  "Chihoµn  Õ    Þgiat¨nghµng  Ëp  Èu"   m 02    thu gi¸tr       nh kh ­TiÓu  ôc  "Kh¸c"   m 15    29.M ôc    134  "Chikh¸c"  
 8. 8 ­Bá  Óu  ôc  "ChiphÝ    Òn,® æi  Òn"   Ti m 07    inti   ti ­ Bá   Óu  ôc  "Chicho    ¬    Ti m 12    c¸c c quan  idiÖn  Öt nam     ícngoµi" ®¹   Vi   ën     (néidung    éc  ôc  µ  Óu  ôc   µo  ×  ¹ch    chi thu M v Ti m n th h to¸n vµo  ôc   µ  Óu    M v Ti m ôc  ). ®ã ­M ë   Óu  ôc  "ChitiÕp kh¸ch"   Ti m 13        30.M ôc    136  "Tr¶l∙tiÒn vay  µiníc"c¸cTiÓu  ôc  îcs ¾p  Õp  ¹    i  ngo       m ®  x li . ­TiÓu  ôc  "Tr¶l∙tiÒn vay    chøc  µichÝnh,tiÒn tÖ  èc  Õ"   m 01    i  c¸ctæ  t      qu t ­ TiÓu  ôc  "Tr¶ l∙ tiÒn    m 02     i vay    Ýnh  ñ  µ  chøc  µichÝnh    c¸c Ch ph v tæ  t  ­ tÝn  ông  ícngoµi" d n  ­TiÓu  ôc  "Tr¶l∙tiÒn vay    ¬ng  ©n  ícngoµi"   m 03    i  c¸cth nh n  ­TiÓu  ôc  "Tr¶ph¸thµnh    Õu    Þ  êng  èn  èc  Õ"   m 04     tr¸phi ra th tr i v qu t ­TiÓu  ôc  "Kh¸c"   m 15    31. §æi    ôc    tªnM 140  ò  c "Chihç  î   Õt  Öc  µm"  µnh  ôc      tr  gi¶iquy vi l th M 140 míi"Chihç  î µ    Õt viÖc  µm" vµ    Óu  ôc      tr  gi¶i v quy   l   c¸cTi m sau: ­  Óu  ôc  "Hç  îtrung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  µ  ôc  åi nh©n  Ti m 01  tr  t d v vi l v ph h   phÈ m"  ­ TiÓu  ôc  "Hç  îgi¶iquyÕt  Öc  µm    m 02  tr    vi l cho  ¬ng  th binh  µ  êi tµn v ng     tËt" ­TiÓu  ôc  "Hç  î   m 03  tr doanh  nghiÖp  ã  Òu    ng  ÷" c nhi lao®é n ­TiÓu  ôc  "Chihç  î o  ¹otaynghÒ     m 04    tr  ®µ t     " ­TiÓu  ôc  "Chis ¾p  Õp    ng    m 05    x lao®é khu  ùc  v doanh  nghiÖp  µ  íc" nh n ­TiÓu  ôc  "Chis ¾p  Õp    ng    m 06    x lao®é khu  ùc  µnh  Ýnh  ù  vh ch s nghiÖp" ­TiÓu  ôc  "Chitrî Êp    Öc    m 07     c th«ivi cho  êilao®éng    ícngoµivÒ   ­ ng     ën    n íc" ­TiÓu  ôc  "Kh¸c"   m 15    32.M ôc    141  ç  î èn  "H tr v cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc" nh n ­M ë   Óu  ôc  "Hç  î   Ti m 03  tr doanh  nghiÖp  c«ng  ch" Ý  33.M ë   ôc   M 142  ç  î   "H tr  doanh  c¸c nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸" ­TiÓu  ôc  "Hç  î     m 01  tr  doanh  c¸c nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸" ­TiÓu  ôc  "Kh¸c"   m 15    34.M ôc    145  "Mua  ¾ m   µis¶n  ïng cho  s t  d  c«ng    t¸cchuyªn m«n"   ­ §æi    Óu  ôc  "§å  ç"  µnh  å  ç, s ¾t, m © y     ùa    tªn Ti m 05  g th "§ g     tre,nh (cao  cÊp)" ­ M ë   Óu  ôc  "S¸ch,tµiliÖu vµ  Õ     ïng    Ti m 11       ch ®é d cho c«ng    t¸cchuyªn  m«n" 
 9. 9 35. M ôc    151 "Cho vay  u    ®Ç t ph¸ttr Ón"bá    Óu  ôc  ò  µ  ë       i   c¸c Ti m c v m c¸c TiÓu  ôc  íisau: m m  ­ TiÓu  ôc  "Cho    m 01  vay    thu qua  Ö   èng  u      iÓn b»ng  ån  h th ®Ç tph¸ttr   ngu vèn  trongníc"   ­ TiÓu  ôc  "Cho    m 02  vay    thu qua  Ö   èng  u      iÓn b»ng  ån  h th ®Ç tph¸ttr   ngu viÖn  î tr kh«ng  µn  ¹ " ho l i ­ TiÓu  ôc  "Cho    m 03  vay    thu qua  Ö   èng  u      iÓn b»ng  ån  h th ®Ç tph¸ttr   ngu vay  înícngoµi" n    ­  Óu  ôc   "Cho  Ti m 04  vay thu qua  Ö   èng  ©n  µng  µ  íc b»ng  h th ng h nh n   nguån  èn  v trong níc"   ­  Óu  ôc   "Cho  Ti m 05  vay thu qua  Ö   èng  ©n  µng  µ  íc b»ng  h th ng h nh n   nguån  Ön  î vi tr " ­  Óu  ôc   "Cho  Ti m 06  vay thu qua  Ö   èng  ©n  µng  µ  íc b»ng  h th ng h nh n   nguån  vay  înícngoµi" n    ­TiÓu  ôc  "Kh¸c"   m 15    36.Bá  ôc   M 152  "Cho  vay  íi ôc  ch  v  m ®Ý kh¸c".   37.M ôc    153  ç  î   ü  "H tr  qu ". c¸c ­M ë   Óu  ôc  " Hç  î ü  èc      Õt viÖc  µm"   Ti m 02    tr qu Qu giagi¶iquy   l  IV. æi tªn m ∙  s è  d a n h  m ô c  " M ô c  thu ­ M ô c  c hi n g o µ i n g © n    § s¸ch" th µ nh m ∙  s è  d a n h  m ô c  " M ô c  t¹ m thu, ô c  t¹ m c hi c h a ® a   M v µ o  c © n  ® è i n g © n  s¸ch n h µ  n í c ":  § Ó     ông  Ën  Ön ch¬ng  ×nh tinhäc  ¸p d thu ti   tr     trong c«ng      t¸cqu¶n  ýng©n   l  s¸ch nhµ  ícvµ  ¶m     n  ® b¶o  ù  ng  Êt trongviÖc  s ®å nh     quy  nh  ®Þ danh  ôc  sè  m m∙  M ôc  ¹m    ôc  ¹m    a  a  µo  ©n  i  ©n  t thu,M t chich ® v c ®è ng s¸ch  µ  íc vµ  sè  nh n   m∙  danh  ôc  ôc    ôc    m M thu,M chitrong c©n  i ng©n    ®è   s¸ch nhµ  íc;nay  æi  sè    n  ® m∙  danh  ôc  ôc  ¹m    ôc  ¹m    a  a  µo  ©n  i ng©n  m M t thu,M t chich ® v c ®è   s¸ch nhµ  íc   n  tõ2  ÷  è  µnh  ch÷  è,cô  Ó      ch s th 3  s   th nh sau:   1.M∙  è    s danh  ôc  ôc  ¹m    a  a  µo  ©n  i ng©n  m M t thu ch ® v c ®è   s¸ch nhµ  íc:   n ­M ôc    801  ¹m    ©n  "T thu ng s¸ch" ­M ôc    802  "Vay  ©n  µng  µ  íc" ng h nh n ­M ôc    803  "Vay  ü  ù  ÷tµichÝnh" qu d tr     ­M ôc    804  "Vay    ü  c¸cqu kh¸c" ­M ôc    805  "Vay  kho  ¹c nhµ  íc" b  n ­M ôc    810  "Vay  kh¸c"   2.M∙  è    s danh  ôc  ôc  ¹m    a  a  µo  ©n  i ng©n  m M t chich ® v c ®è   s¸ch nhµ  íc   n  ­M ôc    901  "Chit¹m    øng  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp"
 10. 10 ­M ôc    902  ¹m  "T øng  ©y  ùng  ¬  xd c b¶n  qua  Ö   èng  u      iÓn" h th ®Ç tph¸ttr ­M ôc    903  ¹m  "T øngvèn  ù    ångmíi5  iÖuha  õng" d ¸n tr     tr   r ­M ôc    904  ¹m  "T øng  èn  v 773" ­M ôc    906  ¹m  "T øng  C,K" ­M ôc    907  ¹m  "T øng  ù  s nghiÖp  nh  ®Þ canh,®Þnh  " (bao  å m   chi   c  g c¶    t¹m  øng  ù  s nghiÖp  Óm  ©m  ©n  ©n) ki l nh d ­M ôc    909  ¹m  "T øng  ù  s nghiÖp  giao th«ng  êng  ¾t"   ® s ­M ôc    910  ¹m  "T øng  ù  s nghiÖp  a  Êt" ®Þ ch ­M ôc    911  ¹m  "T øng  cho    c¸cdoanh  nghiÖp" ­M ôc    912  ¹m  "T øng  ü  µn  Õ    Þgiat¨ng" qu ho thu gi¸tr       ­M ôc    920  ¹m  "T øng  kh¸c"   V.  á   sè  B m∙  danh  ôc    m c¸c tØnh  µnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ña  Ö   th ph tr       ch thèng M ôc  lôc ng©n  s¸ch nhµ  níc ban  hµnh  theo Quy Õt ®Þnh  280  TC/Q§/NSNN   µy  ng 15/4/1997  ña  é   µi chÝnh  µ  ë   sè  c BT  v m m∙  danh  ôc    m c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  ¬ theo  Quy Õt  nh  ®Þ 28/1998/Q§    ­ TCTK   ngµy 24/1/1998 cña    Tæng  ôc  èng      c Th kª nh sau:  M∙  è  s TØnh,  µnh  è  th ph M∙  è  s TØnh,  µnh  è  th ph trùc   éc   thu TW trùc thuéc    TW 000 Trung  ng. ¬ 411 TØnh  õa  Th Thiªn­Hu Õ    1. Vïng   ®ång  b»ng  s«ng  5. Vïng  Duyªn  H¶i Nam  Trung  é b Hång 101 TP.  µ   éi. HN 501 T.P  µ  ½ ng §N 103 TP.    H¶iPhßng. 503 TØnh  Qu¶ng  Nam 105 TØnh  µ   ©y. HT 505 TØnh  Qu¶ng  Ng∙i 107 TØnh    ¬ng. H¶iD 507 TØnh  ×nh  Þnh B § 109 TØnh  ng  H Yªn. 509 TØnh  ó  Ph Yªn 111 TØnh  µ   H Nam. 511 TØnh  Kh¸nh  µ Ho 6. Vïng  ©y  T Nguyªn 113 TØnh  Nam   Þnh. § 115 TØnh    ×nh. Th¸iB 601 TØnh  Kon Tum 117 TØnh  Ninh  ×nh. B 603 TØnh  Gia Lai 2. Vïng §«ng  ¾ c B 605 TØnh  ¾c  ¾c § L 7. Vïng §«ng  Nam   éb 201 TØnh  µ   H Giang. 203 TØnh  Cao  B»ng. 701 T.P  å   Ý   H Ch Minh 205 TØnh  µo  L Cai. 703 TØnh  © m   ång L § 207 TØnh  ¾ c  ¹n. B C 705 TØnh  Ninh  Ën Thu 209 TØnh  ¹ng  ¬n. L S 707 TØnh  ×nh  íc B Ph
 11. 11 211 TØnh  Tuyªn  Quang. 709 TØnh  ©y  T Ninh 213 TØnh  Yªn  B¸i. 711 TØnh  ×nh  ¬ng B D 215 TØnh    Th¸iNguyªn. 713 TØnh  ång  § Nai 217 TØnh  ó  ä. Ph Th 715 TØnh  ×nh  Ën B Thu 219 TØnh  Ünh  óc. V Ph 717 TØnh  µ   Þa   òng  µu BR ­V T 8. Vïng  §ång  b»ng  S«ng  Cöu   221 TØnh  ¾ c  B Giang. Long 223 TØnh  ¾ c  B Ninh. 801 TØnh  Long An 225 TØnh  Qu¶ng  Ninh. 803 TØnh  ång  § Th¸p 3. Vïng  ©y  ¾c   T B 805 TØnh  Giang An  301 TØnh    ©u. LaiCh 807 TØnh  Òn  Ti Giang 303 TØnh  ¬n  S La. 809 TØnh  Ünh  V Long 305 TØnh  µ   ×nh. Ho B 811 TØnh  Õ n   B Tre 4. Vïng  ¾ c   B Trung  éb 813 TØnh    KiªnGiang 401 TØnh  Thanh  Ho¸. 815 TØnh  Ç n   ¬ C Th 403 TØnh  Ngh Ö   an. 817 TØnh  µ  Tr Vinh 405 TØnh  µ   Ünh HT 819 TØnh  ãc  S Tr¨ng 407 TØnh  Qu¶ng  ×nh B 821 TØnh  ¹c  B Liªu 409 TØnh  Qu¶ng  ÞTr 823 TØnh  µ   C Mau Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  tn c hi l     t  1/1/1999.Trong    ×nh thùc   qu¸ tr     hiÖn,n Õu    cßn  ×  íng m ¾ c     Þ  ã  gv   ®Ò ngh c c«ng    öivÒ   é   µi chÝnh    v¨n g   B T   ®Ó Bé  µichÝnh  T  nghiªncøu  µ  öa  æi.   vs ®
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2