Thông tư 16/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
43
lượt xem
1
download

Thông tư 16/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại khu thương mại Lao Bảo, Quảng Trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 16/2002/TT-BTC ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 2002 Híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông t¹i Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o, tØnh Qu¶ng TrÞ TriÓn khai QuyÕt ®Þnh sè 219/1998/Q§-TTg ngµy 12/11/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ Khu vùc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ vµ th¬ng m¹i Lao B¶o, tØnh Qu¶ng TrÞ vµ QuyÕt ®Þnh sè 08/2002/Q§-TTg ngµy 11/01/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o, tØnh Qu¶ng TrÞ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 219/1998/Q§-TTg ngµy 12/11/1998, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông t¹i Khu Th ¬ng m¹i Lao B¶o, tØnh Qu¶ng TrÞ nh sau: I- ph¹m vi, §èi tîng ¸p dông 1- Ph¹m vi ¸p dông: Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2, QuyÕt ®Þnh 219/1998/Q§-TTg ngµy 12/11/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, ph¹m vi ¸p dông mét sè chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn trªn ®Þa bµn thÞ trÊn Lao B¶o, thÞ trÊn Khe Sanh vµ c¸c x·: T©n Thµnh, T©n Long, T©n Liªn, T©n LËp, T©n Hîp thuéc huyÖn Híng Ho¸, tØnh Qu¶ng TrÞ. §Þa bµn trªn ®©y ®îc gäi lµ Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o. 2- §èi tîng ®îc hëng u ®·i: §èi tîng ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®·i vÒ tµi chÝnh quy ®Þnh trong Th«ng t nµy lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o, bao gåm: a. C¸c nhµ ®Çu t trong níc thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thµnh lËp theo quy ®Þnh cña: LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc, LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Hîp t¸c x· vµ c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ, c¸c c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp...; b. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n n íc ngoµi bao gåm doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, nhµ ®Çu t níc ngoµi tham gia Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, ng êi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t vÒ níc theo c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ nhµ ®Çu t níc ngoµi kinh doanh kh«ng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. ChØ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®îc tiÕn hµnh trªn ®Þa bµn Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o míi ®îc hëng c¸c u ®·i theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trêng hîp c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng kinh doanh c¶ trªn ®Þa bµn Khu Th ¬ng m¹i Lao B¶o vµ trong néi ®Þa ViÖt Nam th× ph¶i h¹ch to¸n riªng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trªn ®Þa bµn Khu Th ¬ng m¹i Lao B¶o ®Ó cã c¨n cø x¸c ®Þnh chÕ ®é u ®·i. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng tr íc ngµy ban hµnh QuyÕt ®Þnh 219/1998/Q§-TTg ngµy 12/11/1998 mµ cha hëng ®ñ u ®·i,
  2. 2 doanh nghiÖp ph¶i ®Ò nghÞ c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t , giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ghi bæ sung lµm c¨n cø ®Ó hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®·i theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. II- Nh÷ng híng dÉn cô thÓ Tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t vµo khu Th¬ng m¹i Lao B¶o ®îc hëng u ®·i tèi ®a dµnh cho c¸c dù ¸n ®Çu t ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n theo quy ®Þnh cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 9 th¸ng 6 n¨m 2000 vµ LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998 vµ c¸c u ®·i theo ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia. A- ¦u ®·i vÒ thuÕ; u ®·i vÒ tiÒn thuª ®Êt; u ®·i vÒ vay vèn ®Çu t 1- ¦u ®·i vÒ thuÕ: 1.1- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: - C¸c dù ¸n ®Çu t vµo Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong thêi gian 8 n¨m kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 10% cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. - C¸c dù ¸n ®Çu t vµo Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong thêi gian 4 n¨m kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ; ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong 9 n¨m kÕ tiÕp; ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 15%. §¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm tr×nh c¬ quan qu¶n lý thuÕ trùc tiÕp giÊy phÐp ®Çu t, giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp, trong ®ã ghi râ thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ ®Ó ®îc hëng u ®·i. - Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh dïng thu nhËp thu ® îc ®Ó t¸i ®Çu t vµo Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o, ®îc c¬ quan thuÕ hoµn l¹i 100% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· nép ®èi víi kho¶n thu nhËp dïng ®Ó t¸i ®Çu t nÕu tho¶ m·n ®ång thêi c¶ hai ®iÒu kiÖn sau: + Vèn t¸i ®Çu t ®îc sö dông 3 n¨m trë lªn. + §· gãp ®ñ vèn ph¸p ®Þnh ghi trong giÊy phÐp ®Çu t. Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc hoµn tr¶ cho phÇn thu nhËp t¸i ®Çu t ®îc x¸c ®Þnh nh sau: L Th = ----------------- x S 100 - S
  3. 3 Trong ®ã: Th: Lµ sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc hoµn tr¶ L: Sè thu nhËp ®îc chia sau khi ®· nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp dïng ®Ó t¸i ®Çu t vµo Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o. S: ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ghi trong giÊy phÐp ®Çu t. Thñ tôc hoµn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi sè lîi nhuËn t¸i ®Çu t ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt c, kho¶n 6, Môc I, PhÇn thø hai cña Th«ng t sè 13/2001/TT-BTC ngµy 08/03/2001 cña Bé Tµi chÝnh h íng dÉn thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ho¹t ®éng kinh doanh trong Khu th ¬ng m¹i Lao B¶o, sau khi ®· quyÕt to¸n víi c¬ quan thuÕ mµ bÞ lç th× ®îc chuyÓn lç sang nh÷ng n¨m sau ®Ó trõ vµo thu nhËp chÞu thuÕ. Thêi gian ®îc chuyÓn lç kh«ng qu¸ 5 n¨m. 1.2 - ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: - Mäi quan hÖ hµng ho¸, dÞch vô gi÷a Khu Th ¬ng m¹i Lao B¶o vµ trong níc lµ quan hÖ xuÊt, nhËp khÈu vµ ph¶i tu©n thñ mäi quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ xuÊt, nhËp khÈu. - Hµng ho¸ mîn ®êng, qu¸ c¶nh qua cöa khÈu Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o trªn c¬ së hiÖp ®Þnh ®· ký kÕt gi÷a hai ChÝnh phñ hoÆc ngµnh, ®Þa ph ¬ng ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. - Hµng ho¸ xuÊt xø tõ néi ®Þa ViÖt Nam vµ hµng ho¸ tõ n íc ngoµi nhËp vµo Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. - Hµng ho¸ s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o khi xuÊt khÈu ra níc ngoµi ®îc miÔn thuÕ xuÊt khÈu. - Hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ xuÊt khÈu tõ néi ®Þa ViÖt Nam ® a vµo Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o ®Ó xuÊt khÈu ra níc ngoµi ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - ThuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ tõ Khu Th ¬ng m¹i Lao B¶o nhËp vµo néi ®Þa ViÖt Nam thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau: + Hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ níc ngoµi (kh«ng ph¶i tõ Lµo) nép thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. + Hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ Lµo ®îc gi¶m thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 181/1998/Q§-TTg ngµy 21/9/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc theo tho¶ thuËn gi÷a hai ChÝnh phñ. + Hµng ho¸ s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i Khu Th ¬ng m¹i Lao B¶o nÕu kh«ng sö dông nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ n íc ngoµi, khi nhËp khÈu vµo néi ®Þa ViÖt Nam kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. + Hµng ho¸ s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i Khu Th ¬ng m¹i Lao B¶o cã sö dông nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ n íc ngoµi, khi nhËp khÈu vµo néi ®Þa ViÖt Nam chØ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu ®èi víi phÇn nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi cÊu thµnh trong hµng ho¸ ®ã.
  4. 4 C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép ®èi víi phÇn nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi cÊu thµnh trong hµng ho¸ nhËp vµo néi ®Þa ViÖt Nam gåm: (a) Gi¸ trÞ tõng lo¹i nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu cÊu thµnh trong mçi ®¬n vÞ hµng ho¸ (®îc tÝnh b»ng gi¸ nhËp khÈu tõ níc ngoµi (CIF) hoÆc gi¸ trªn thÞ trêng néi ®Þa cña nguyªn liÖu, linh kiÖn cïng lo¹i (®¬n vÞ tÝnh VND) nh©n víi ®Þnh møc tiªu hao cña tõng lo¹i nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu trong mçi ®¬n vÞ hµng ho¸ do ®¬n vÞ tù x©y dùng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc cña ®Þnh møc tiªu hao nµy). (b) Sè lîng hµng ho¸ nhËp khÈu vµo néi ®Þa ViÖt Nam, (c) ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi tõng lo¹i nguyªn liÖu, linh kiÖn. + Thñ tôc ®¨ng ký, kª khai hµng ho¸ nhËp vµo néi ®Þa ViÖt Nam vµ nép thuÕ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Môc C, Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/08/1993 vµ NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§- CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. 1.3 - ThuÕ Tiªu thô ®Æc biÖt: - Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc tiªu thô trong Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, bao gåm: + Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc s¶n xuÊt, cung øng vµ tiªu thô trong Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o. + Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tõ n íc ngoµi nhËp vµo Khu th¬ng m¹i Lao B¶o hoÆc s¶n xuÊt tõ néi ®Þa vµ xuÊt trùc tiÕp vµo Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o. - Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tõ Khu Th- ¬ng m¹i Lao B¶o xuÊt khÈu ra n íc ngoµi kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. - Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tõ Khu Th- ¬ng m¹i Lao B¶o nhËp vµo néi ®Þa ViÖt Nam ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nÕu mîn ®êng, qu¸ c¶nh qua c¸c cöa khÈu Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o trªn c¬ së hiÖp ®Þnh ®· ký kÕt gi÷a hai ChÝnh phñ hoÆc ngµnh, ®Þa ph ¬ng ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp th× kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 1.4 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: - Hµng ho¸, dÞch vô s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong Khu th¬ng m¹i Lao B¶o kh«ng ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. - Hµng ho¸, dÞch vô tõ níc ngoµi nhËp khÈu vµo Khu Th ¬ng m¹i Lao B¶o kh«ng ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. - Hµng ho¸, dÞch vô tõ néi ®Þa ViÖt Nam xuÊt vµo Khu Th ¬ng m¹i Lao B¶o ®îc hëng thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 0%.
  5. 5 - Hµng ho¸, dÞch vô tõ Khu Th ¬ng m¹i Lao B¶o nhËp vµo néi ®Þa ViÖt Nam ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng nhËp khÈu. 1.5 - C¸c lo¹i thuÕ kh¸c, phÝ vµ lÖ phÝ: C¸c lo¹i thuÕ kh¸c, phÝ vµ lÖ phÝ, thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i c¸c LuËt thuÕ, LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi), LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c. 2 - ¦u ®·i vÒ tiÒn thuª ®Êt: Tæ chøc, c¸ nh©n cã dù ¸n ®Çu t vµo Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt trong 11 n¨m ®Çu kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång thuª ®Êt vµ ®îc h- ëng møc gi¸ thuª ®Êt b»ng 30% gi¸ thuª ®Êt ¸p dông cho c¸c huyÖn miÒn nói tØnh Qu¶ng TrÞ kÓ tõ n¨m thø 12 trë ®i. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm tr×nh c¬ quan qu¶n lý thuÕ trùc tiÕp giÊy phÐp ®Çu t hoÆc giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp, trong ®ã ghi râ thêi gian miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt ®Ó ®îc hëng u ®·i. 3 - ¦u ®·i vÒ vay vèn ®Çu t: C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t vµo s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i Khu Th ¬ng m¹i Lao B¶o ®îc Quü hç trî ph¸t triÓn xem xÐt cho vay vèn tÝn dông cña Nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 43/1999/N§-CP ngµy 29/6/1999 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c vÒ vay vèn tÝn dông cña Nhµ níc. Trêng hîp Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh l·i suÊt cho vay vèn tÝn dông Nhµ níc, th× ®îc hëng l·i suÊt cho vay míi theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. B- khen thëng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã c«ng gäi vèn ®Çu t kh«ng hoµn l¹i (vèn ngoµi nguån ng©n s¸ch Nhµ Níc) 1 - C¨n cø vµo kh¶ n¨ng ng©n s¸ch, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n TØnh quyÕt ®Þnh thëng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã c«ng gäi vèn ®Çu t kh«ng hoµn l¹i (vèn ngoµi nguån ng©n s¸ch Nhµ n íc) nh nguån viÖn trî kh«ng hoµn l¹i do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc viÖn trî trùc tiÕp (ngoµi nguån hç trî tõ ng©n s¸ch) ®Ó ®Çu t vµo c¸c c«ng tr×nh thuéc c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi t¹i Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o mét kho¶n tiÒn thëng tèi ®a lµ 1% tæng gi¸ trÞ vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i vµ kh«ng v ît qu¸ 50.000 USD. C¸c kho¶n viÖn trî nµy khi thùc hiÖn ph¶i ghi thu, ghi chi qua ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng tØnh Qu¶ng TrÞ theo quy ®Þnh. 2 - Kinh phÝ sö dông ®Ó khen thëng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã c«ng gäi vèn ®Çu t kh«ng hoµn l¹i (vèn ngoµi nguån ng©n s¸ch Nhµ níc) ®Ó ®Çu t vµo c¸c c«ng tr×nh kinh tÕ, x· héi t¹i Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o ®îc trÝch tõ nguån tiÒn thëng cña ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng vµ h¹ch to¸n vµo môc chi tiÒn thëng ®ét xuÊt. C- qu¶n lý vèn ®Çu t trë l¹i tõ ng©n s¸ch Nhµ Níc ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng Khu th¬ng m¹i Lao B¶o C¨n cø vµo sè thùc thu ng©n s¸ch Nhµ níc trªn ®Þa bµn Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o (kh«ng bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu, c¸c kho¶n ghi thu- ghi chi, c¸c kho¶n thu kh«ng tÝnh c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng nh
  6. 6 tÞch thu hµng bu«n lËu, c¸c kho¶n huy ®éng d©n ®ãng gãp, thu vÒ häc phÝ, viÖn phÝ, viÖn trî, ...), Nhµ níc sÏ ®Çu t trë l¹i ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o theo c¸c møc sau ®©y: 100% sè thu ng©n s¸ch Nhµ níc hµng n¨m trªn ®Þa bµn Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o nÕu sè thu ng©n s¸ch Nhµ níc trªn ®Þa bµn Khu th¬ng m¹i Lao B¶o ®¹t díi 50 tû ®ång/ n¨m; 50 tû ®ång vµ 50% sè thùc thu cßn l¹i nÕu sè thu ng©n s¸ch Nhµ níc trªn ®Þa bµn Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o ®¹t tõ 50 tû ®ång/ n¨m trë lªn. ViÖc qu¶n lý, sö dông vèn do ng©n s¸ch trung ¬ng ®Çu t trë l¹i ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i PhÇn III, Th«ng t sè 59/2001/TT-BTC ngµy 17/7/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh chÝnh s¸ch tµi chÝnh ¸p dông cho c¸c khu kinh tÕ cöa kh©ñ biªn giíi. D- ChÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho Ban qu¶n lý khu th¬ng m¹i lao b¶o 1 - Ban qu¶n lý Khu th¬ng m¹i Lao B¶o lµ ®¬n vÞ dù to¸n Ng©n s¸ch Nhµ níc, mäi kinh phÝ cho ho¹t ®éng cña Ban qu¶n lý Khu th¬ng m¹i Lao B¶o do Ng©n s¸ch Nhµ níc ®µi thä, mäi kho¶n thu theo quy ®Þnh do Ban qu¶n lý Khu th¬ng m¹i Lao B¶o thùc hiÖn ®Òu ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo ph©n cÊp qu¶n lý Ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh. 2 - Ban qu¶n lý Khu th¬ng m¹i Lao B¶o ®îc phÐp thu c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ t¬ng øng víi nhiÖm vô ®îc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ñy quyÒn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Khi ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ñy quyÒn thùc hiÖn nhiÖm vô, Ban qu¶n lý Khu th ¬ng m¹i Lao B¶o cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o vµ ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ n¬i ban qu¶n lý ®Æt trô së ®Ó lµm c¸c thñ tôc vÒ nép sè phÝ, lÖ phÝ thu ®îc do thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ñy quyÒn. III/ §iÒu Kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản