intTypePromotion=3

Thông tư 16/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư 16/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội năm 2003 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 3 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 16/2003/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 03 NĂM 2003 HƯ NG D N NGU N TH C HI N ĐI U CH NH TI N LƯƠNG, TR C P XÃ H I NĂM 2003 Căn c Ngh quy t s 09/2002/QH11 ngày 28/11/2002 c a Qu c h i khoá XI, kỳ h p th 2 v d toán ngân sách nhà nư c năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 c a Chính ph v vi c đi u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và đ i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương, B Tài chính hư ng d n ngu n th c hi n đi u ch nh ti n lương, tr c p xã h i năm 2003 như sau: I - QUY Đ NH CHUNG: 1. Các B , cơ quan trung ương và các đ a phương trong phân b d toán ngân sách năm 2003 ph i tính toán giao nhi m v th c hi n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên (tr ti n lương, các kho n có tính ch t lương, đóng niên li m v i các t ch c qu c t , chi chương trình m c tiêu qu c gia, chi tr giá, tr cư c) đ i v i t ng cơ quan hành chính, đơn v s nghi p đ th c hi n đi u ch nh ti n lương. 2. Các đơn v s nghi p có thu (bao g m c các đơn v đã th c hi n cơ ch tài chính theo Ngh đ nh s 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph ) s d ng m c t i thi u 40% ngu n thu đư c đ l i cho đơn v (sau khi tr chi phí thu), riêng ngành y t s d ng m c t i thi u là 35% (bao g m c ngu n thu t b o hi m y t ) đ th c hi n đi u ch nh ti n lương. Trư ng h p ch đ quy đ nh các đơn v s nghi p có thu ph i n p m t ph n s thu c a đơn v (t thu h c phí, vi n phí, ...) cho cơ quan ch qu n đ đi u hoà chung, thì các đơn v s nghi p có thu s d ng m c t i thi u 40% (riêng ngành y t s d ng m c t i thi u là 35%) ngu n thu đư c đ l i cho đơn v (sau khi đã n p) và s thu t ngu n đi u hoà (n u có) đ th c hi n đi u ch nh ti n lương. 3. Các cơ quan hành chính có thu, s d ng t i thi u 40% s thu đư c đ l i theo ch đ (sau khi tr chi phí thu) đ th c hi n đi u ch nh ti n lương.
  2. 4. Ngân sách đ a phương b trí 50% s tăng thu năm 2002 (chênh l ch gi a s thu th c n p ngân sách đ n 31/12/2002 so v i d toán thu H i đ ng nhân dân t nh, thành ph giao đ u năm) và 50% s tăng d toán thu do Th tư ng Chính ph giao năm 2003 so v i d toán thu Th tư ng Chính ph giao năm 2002 đ th c hi n đi u ch nh ti n lương; dành 50% s tăng thu năm 2003 so v i d toán do Th tư ng Chính ph giao năm 2003 đ th c hi n đi u ch nh ti n lương năm 2003 và g i đ u cho năm 2004. 5. Ngân sách trung ương b sung cho các B , cơ quan trung ương và các đ a phương sau khi đã th c hi n nh ng gi i pháp trên mà còn thi u ngu n đ đ m b o th c hi n đi u ch nh ti n lương. 6. Ngân sách trung ương b o đ m chi tr lương hưu, tr c p b o hi m xã h i tăng thêm (đ i v i nh ng ngư i ngh hư ng ch đ b o hi m xã h i do ngân sách nhà nư c đ m b o) và tr c p ưu đãi ngư i có công theo Pháp l nh Ngư i có công tăng thêm. Đ i v i nh ng ngư i ngh hư ng ch đ b o hi m xã h i (thu c đ i tư ng do Qu B o hi m xã h i đ m b o) do Qu B o hi m xã h i chi tr . 7. Đ i v i lao đ ng h p đ ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 c a Chính ph , ngu n kinh phí chi tr ti n lương và ph c p do cơ quan, đơn v t đ m b o t kinh phí ho t đ ng thư ng xuyên và ngu n thu đư c đ l i (n u có), không thu c qu ti n lương c a cơ quan, đơn v . II- QUY Đ NH C TH : 1. Đ i v i các B , cơ quan Trung ương: Các B , cơ quan trung ương căn c d toán ngân sách nhà nư c năm 2003 đã đư c giao t i Quy t đ nh 157/2002/QĐ-BTC ho c Quy t đ nh 229/2002/QĐ-BTC ngày 24/12/2002 c a B trư ng B Tài chính, căn c ch tiêu ti t ki m 10% chi thư ng xuyên theo t ng lĩnh v c đã đư c thông báo, th c hi n phân b ngân sách cho các cơ quan, đơn v tr c thu c, trong đó tính toán giao ngay ch tiêu th c hi n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên cho t ng đơn v đ các cơ quan, đơn v tr c thu c ch đ ng th c hi n chi tr ti n lương tăng thêm năm 2003; không gi l i ngu n ti t ki m 10% c a các đơn v (t p trung t i đơn v d toán c p 1) đ th c hi n ti n lương m i tăng thêm. Khi phân b d toán ngân sách và giao ch tiêu ti t ki m cho các cơ quan, đơn v tr c thu c, các B , cơ quan trung ương c n lưu ý m t s v n đ sau: - Đ i v i các đơn v đã th c hi n thí đi m khoán biên ch và chi qu n lý hành chính theo Quy t đ nh 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph cũng ph i th c hi n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên đ th c hi n ti n lương m i tăng thêm. - Đ i v i các đơn v s nghi p không đư c Nhà nư c giao ch tiêu biên ch ; kinh phí ho t đ ng (k c ti n lương) đư c tính trong đơn giá s n ph m do nhà nư c đ t hàng (s nghi p giao thông, đ a chính, đ a ch t,...): T i Quy t đ nh 157/2002/QĐ-BTC ngày 24/12/2002, B Tài chính không giao ch tiêu ti t ki m 10% chi thư ng xuyên; các đơn
  3. v này ph i căn c vào d toán ngân sách năm 2003 đã đư c giao đ th c hi n ti n lương tăng thêm theo ch đ . - Đ i v i các đơn v đã th c hi n khoán chi (như: cơ quan Thu , Kho b c Nhà nư c, Đài Truy n hình Vi t nam...) trong quy t đ nh cho phép khoán chi c a c p có th m quy n đã quy đ nh trong th i gian khoán đơn v t s p x p trong m c khoán đ đ m b o các ch đ , chính sách m i ban hành thì các đơn v đó ph i t đ m b o ti n lương tăng thêm trong t ng m c kinh phí đã khoán. - Đ i v i các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p có ngu n thu đư c đ l i theo ch đ , b trí ngu n th c hi n ti n lương tăng thêm như sau: s d ng m t ph n ngu n thu theo ch đ (theo quy đ nh t i đi m 2, 3 m c I nêu trên), s d ng 10% ti t ki m chi thư ng xuyên đ th c hi n đi u ch nh ti n lương. Các B , cơ quan trung ương c n ch đ o các cơ quan, đơn v tr c thu c tính toán và báo cáo các ch tiêu sau: + Ti n lương tăng thêm theo quy đ nh. + S thu đư c đ l i theo ch đ n u có (sau khi tr chi phí thu), trong đó s thu đư c s d ng đ chi tr ti n lương tăng thêm; s thu n p cho cơ quan ch qu n đ th c hi n đi u hoà theo ch đ quy đ nh (n u có). Các B , cơ quan trung ương khi phân b ngân sách và giao ch tiêu ti t ki m chi thư ng xuyên cho các cơ quan, đơn v tr c thu c ph i tính toán ngu n thu c a t ng đơn v và s ti t ki m chi thư ng xuyên s d ng đ th c hi n ti n lương tăng thêm, đ m b o sau khi đã tr đi s ti t ki m đ th c hi n ti n lương m i có m c tăng h p lý gi a các đơn v và th c hi n đư c các nhi m v quan tr ng đư c giao. - Vi c s d ng s thu và ti t ki m 10% chi thư ng xuyên đ th c hi n ti n lương tăng thêm theo nguyên t c: + Đơn v không đư c s d ng s thu (k c ngu n thu đi u hoà gi a các đơn v ), ti t ki m chi thư ng xuyên c a lĩnh v c này đ th c hi n ti n lương tăng thêm cho các lĩnh v c khác. + Đ i v i nh ng lĩnh v c chi c a đơn v không có b máy biên ch riêng đ th c hi n nhi m v thì đơn v đư c s d ng s ti t ki m chi thư ng xuyên, ngu n thu đ l i đơn v theo ch đ (n u có) đ chi các nhi m v thư ng xuyên. + Trư ng h p ngu n đ th c hi n tăng lương (theo quy đ nh t i m c I nêu trên) l n hơn nhu c u chi th c hi n ti n lương m i theo quy đ nh thì đơn v đư c s d ng ph n còn dư đ th c hi n các nhi m v chi nghi p v khác. + Đơn v s nghi p có thu t đ m b o kinh phí ho t đ ng, n u sau khi s d ng ngu n thu đư c đ l i theo ch đ mà không đ chi tr ti n lương theo quy đ nh thì báo cáo cơ quan ch qu n đ t ng h p g i cơ quan tài chính cùng c p xem xét trình c p có th m quy n b sung kinh phí đ th c hi n.
  4. 2. Đ i v i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương: 2.1. Xác đ nh t ng nhu c u kinh phí tăng thêm khi th c hi n ch đ ti n lương m i cho các đ i tư ng đ a phương qu n lý và chi tr lương, g m c giáo viên m m non do tuy n xã qu n lý đã đư c tuy n vào biên ch theo ch đ quy đ nh, cán b y t xã hư ng lương theo ng ch b c. Riêng giáo viên m m non do xã qu n lý không thu c biên ch nhà nư c, sau khi s p x p các nhi m v chi và áp d ng các bi n pháp t o ngu n theo nguyên t c trên mà không đ b o đ m chi tr lương, đóng b o hi m xã h i, b o hi m y t theo m c lương t i thi u thì đư c ngân sách đ a phương h tr t chi s nghi p giáo d c - đào t o đ giáo viên m m non có thu nh p không dư i m c lương t i thi u và đóng b o hi m xã h i, b o hi m y t như quy đ nh t i Quy t đ nh 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n giáo d c m m non. 2.2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch đ o tính toán xác đ nh ngu n kinh phí t ngân sách đ a phương và m t ph n ngu n thu c a các đơn v s nghi p, hành chính đ th c hi n ti n lương tăng thêm năm 2003, c th như sau: - Xác đ nh c th k t qu th c hi n nhi m v thu ngân sách trên đ a bàn năm 2002 (s th c n p Kho b c nhà nư c đ n ngày 31/12/2002), trên cơ s đó tính toán ngu n 50% tăng thu năm 2002 ngân sách đ a phương đư c hư ng theo phân c p c a Lu t Ngân sách nhà nư c so v i d toán 2002 đư c H i đ ng nhân dân thông qua đ u năm (không k s tăng thu c a các kho n đ u tư tr l i đ a phương t các ngu n thu giao quy n s d ng đ t, ti n thuê đ t, ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c, thu s d ng đ t nông nghi p, thu tài nguyên r ng, m t ph n thu t x s ki n thi t, ...). - Ngu n 50% tăng thu ngân sách đ a phương c a d toán năm 2003 so v i d toán 2002 đư c Th tư ng Chính ph giao (không k các kho n đ u tư tr l i đ a phương theo ch đ quy đ nh như trên), v i m c t i thi u đã đư c B Tài chính thông báo, giao t i Quy t đ nh s 158/2002/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính. Trư ng h p H i đ ng nhân dân quy t đ nh giao tăng thu so v i d toán Th tư ng Chính ph giao, thì ph n thu tăng thêm ch đ ng dành 50% đ chu n b cho th c hi n ti n lương tăng thêm năm 2003 và g i đ u cho năm 2004, đ a phương ch phân b nhi m v chi tương ng v i 50% s tăng thu; trong đi u hành cũng th c hi n theo nguyên t c này. - Xác đ nh và giao ch tiêu ti t ki m 10% d toán chi thư ng xuyên cho các S , Ban, ngành, các c p ngân sách tr c thu c tính toán, đ m b o t ng h p s ti t ki m chi thư ng xuyên 10% c a t nh, thành ph không th p hơn s ti t ki m chi thư ng xuyên 10% đã đư c giao t i Quy t đ nh s 158/2002/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính. Ngân sách các c p đ a phương không gi l i 10% chi thư ng xuyên t i c p ngân sách.
  5. - Xác đ nh và t ng h p m t ph n ngu n thu đư c đ l i theo ch đ đ th c hi n đi u ch nh ti n lương c a các S , Ban, ngành, các c p ngân sách tr c thu c theo nguyên t c nêu t i đi m 2 và 3 m c I c a Thông tư này. 2.3. Hư ng d n đ i v i ngân sách c p dư i (huy n, xã) t ch c th c hi n tính toán xác đ nh ph n th c hi n ti n lương tăng thêm t ph n 50% tăng thu năm 2002; 50% tăng thu d toán 2003 so d toán 2002; ngu n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên; m t ph n ngu n thu đ th c hi n ti n lương m i đơn v s nghi p, hành chính theo quy đ nh t i đi m 2,3 m c I nêu trên. Trên cơ s đó xác đ nh thông báo rõ m c h tr t ngân sách c p t nh, thành ph cho ngân sách c p dư i đ i v i trư ng h p các ngu n c a ngân sách c p dư i không đ đ th c hi n ti n lương tăng thêm. 2.4. Đ i v i các đơn v d toán ngân sách các c p (S , Ban, ... thu c c p t nh; Phòng, Ban, ... thu c c p huy n) t ch c th c hi n tương t như đ i v i các B , cơ quan trung ương nêu t i đi m 1 trên. III- TRÌNH T L P BÁO CÁO, TH M Đ NH NGU N KINH PHÍ, C P PHÁT, CHI TR VÀ QUY T TOÁN QU TI N LƯƠNG, PH C P, TR C P VÀ SINH HO T PHÍ TĂNG THÊM NĂM 2003: 1. L p báo cáo: 1.1. Th trư ng các B , cơ quan trung ương ch u trách nhi m t ng h p báo cáo v qu ti n lương, ph c p tăng thêm và ngu n th c hi n (bao g m ngu n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên, m t ph n ngu n thu đư c đ l i) và s đ ngh NSTW b sung (n u thi u) theo bi u m u s 1, 2 (kèm theo) g i B Tài chính trư c ngày 31/3/2003 đ ki m tra, t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh b sung ngu n th c hi n ti n lương tăng thêm. - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ng h p l p báo cáo v qu ti n lương, ph c p tăng thêm c a đ a phương và ngu n th c hi n (như quy đ nh t i m c I Thông tư này) và s đ ngh NSTW b sung (n u thi u) theo bi u m u s 3, 4, 5, 6 (kèm theo) g i B Tài chính trư c ngày 31/3/2003 đ ki m tra, t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh b sung ngu n th c hi n ti n lương tăng thêm. 1.2. Trên cơ s s b sung đã đư c Th tư ng Chính ph quy t đ nh, Th trư ng các B , cơ quan trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m t ch c th c hi n xét duy t ti n lương tăng thêm và ngu n đ m b o th c hi n ti n lương m i tăng thêm c a các đơn v , c p ngân sách tr c thu c; trên cơ s đó giao s b sung th c hi n ti n lương m i tăng thêm cho các đơn v , c p ngân sách tr c thu c. Th c hi n l p báo cáo tình hình th c hi n v qu ti n lương, ph c p tăng thêm và ngu n th c hi n g i B Tài chính, B N i v theo m u bi u và quy đ nh t i thông tư liên t ch s 03/2003/TTLT-BNV-BTC ngày 17/02/2003 c a B Tài chính - B N i v hư ng d n th c hi n Ngh đ nh 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 c a Chính ph .
  6. Căn c vào tình hình c th c a cơ quan, đ a phương mình, Th trư ng các B , cơ quan trung ương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy đ nh v th i gian báo cáo c a các đơn v và các c p ngân sách tr c thu c. 2. V c p phát, chi tr ti n lương tăng thêm: 2.1. Các đơn v d toán ngân sách khi phân b d toán ngân sách chi ti t theo m c l c ngân sách g i cơ quan tài chính đ ng c p làm căn c c p phát ph i chú ý phân b kho n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên vào các m c tương ng đ th c hi n đi u ch nh ti n lương theo quy đ nh. 2.2. B Tài chính th c hi n t m c p s h tr t ngân sách trung ương cho các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các B , cơ quan trung ương (sau khi đã s d ng các ngu n kinh phí t i m c I mà còn thi u ngu n) theo ti n đ th c hi n cho đ n khi có Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v s b sung cho các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các B , cơ quan trung ương (ph n còn thi u) đ th c hi n ch đ ti n lương, tr c p xã h i năm 2003. 2.3. Trong khi chưa có quy t đ nh b sung c a c p có th m quy n, cơ quan tài chính các c p th c hi n t m c p s h tr t ngân sách cho các cơ quan, đơn v đ th c hi n ti n lương tăng thêm năm 2003 cho các đơn v (sau khi s d ng ngu n thu, ti t ki m 10% còn thi u) theo ti n đ th c hi n cho đ n khi có Quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n v s b sung t ngân sách (ph n còn thi u) cho các cơ quan, đơn v th c hi n ch đ ti n lương, tr c p xã h i năm 2003. 2.4. Các cơ quan, đơn v s d ng ngân sách có trách nhi m chi tr ti n lương tăng thêm năm 2003 cho ngư i lao đ ng theo đúng quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 03/2003/TTLT-BNV-BTC ngày 17/02/2003 c a B N i v - B Tài chính hư ng d n Ngh đ nh s 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 c a Chính ph v vi c đi u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và đ i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương; quy đ nh t i thông tư này và các quy đ nh hi n hành. 2.5. Riêng vi c th c hi n c p phát, chi tr ti n lương tăng thêm tháng 1,2/2003 th c hi n theo Công văn s 483 TC/NSNN, 485 TC/NSNN, 486 TC/NSNN ngày 14/01/2003 c a B Tài chính. 3. Quy t toán: Vi c quy t toán kinh phí th c hi n ti n lương, tr c p xã h i tăng thêm theo quy đ nh c a Lu t ngân sách nhà nư c và các văn b n pháp lu t hi n hành. IV- Thông tư này có hi u l c thi hành theo hi u l c thi hành c a Ngh đ nh s 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 c a Chính ph . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh đơn v báo cáo k p th i v B Tài chính đ nghiên c u x lý. Tr n Văn Tá
  7. (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản