Thông tư 16/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư 16/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 16/2003/TT-BTC ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2003 híng dÉn nguån thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi n¨m 2003 C¨n cø NghÞ quyÕt sè 09/2002/QH11 ngµy 28/11/2002 cña Quèc héi kho¸ XI, kú häp thø 2 vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/01/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét b íc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng, Bé Tµi chÝnh híng dÉn nguån thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi n¨m 2003 nh sau: I - Quy ®Þnh chung: 1. C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng trong ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2003 ph¶i tÝnh to¸n giao nhiÖm vô thùc hiÖn tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn (trõ tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng, ®ãng niªn liÔm víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, chi ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, chi trî gi¸, trî cíc) ®èi víi tõng c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng. 2. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu (bao gåm c¶ c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh theo NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16/01/2002 cña ChÝnh phñ) sö dông møc tèi thiÓu 40% nguån thu ®îc ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ (sau khi trõ chi phÝ thu), riªng ngµnh y tÕ sö dông møc tèi thiÓu lµ 35% (bao gåm c¶ nguån thu tõ b¶o hiÓm y tÕ) ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng. Trêng hîp chÕ ®é quy ®Þnh c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu ph¶i nép mét phÇn sè thu cña ®¬n vÞ (tõ thu häc phÝ, viÖn phÝ, ...) cho c¬ quan chñ qu¶n ®Ó ®iÒu hoµ chung, th× c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu sö dông møc tèi thiÓu 40% (riªng ngµnh y tÕ sö dông møc tèi thiÓu lµ 35%) nguån thu ®îc ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ (sau khi ®· nép) vµ sè thu tõ nguån ®iÒu hoµ (nÕu cã) ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng. 3. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh cã thu, sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é (sau khi trõ chi phÝ thu) ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l - ¬ng. 4. Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng bè trÝ 50% sè t¨ng thu n¨m 2002 (chªnh lÖch gi÷a sè thu thùc nép ng©n s¸ch ®Õn 31/12/2002 so víi dù to¸n thu Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè giao ®Çu n¨m) vµ 50% sè t¨ng dù to¸n thu do Thñ tíng ChÝnh phñ giao n¨m 2003 so víi dù to¸n thu Thñ tíng ChÝnh phñ giao n¨m 2002 ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng; dµnh 50% sè t¨ng thu n¨m 2003 so víi dù to¸n do Thñ tíng ChÝnh phñ giao n¨m 2003 ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng n¨m 2003 vµ gèi ®Çu cho n¨m 2004.
 2. 2 5. Ng©n s¸ch trung ¬ng bæ sung cho c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng sau khi ®· thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p trªn mµ cßn thiÕu nguån ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng. 6. Ng©n s¸ch trung ¬ng b¶o ®¶m chi tr¶ l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi t¨ng thªm (®èi víi nh÷ng ngêi nghØ hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi do ng©n s¸ch nhµ níc ®¶m b¶o) vµ trî cÊp u ®·i ngêi cã c«ng theo Ph¸p lÖnh Ngêi cã c«ng t¨ng thªm. §èi víi nh÷ng ngêi nghØ hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi (thuéc ®èi tîng do Quü B¶o hiÓm x· héi ®¶m b¶o) do Quü B¶o hiÓm x· héi chi tr¶. 7. §èi víi lao ®éng hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 68/2000/ N§-CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh phñ, nguån kinh phÝ chi tr¶ tiÒn l ¬ng vµ phô cÊp do c¬ quan, ®¬n vÞ tù ®¶m b¶o tõ kinh phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn vµ nguån thu ®îc ®Ó l¹i (nÕu cã), kh«ng thuéc quü tiÒn l ¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ. II- Quy ®Þnh cô thÓ: 1. §èi víi c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng: C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng c¨n cø dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2003 ®· ®îc giao t¹i QuyÕt ®Þnh 157/2002/Q§-BTC hoÆc QuyÕt ®Þnh 229/2002/ Q§-BTC ngµy 24/12/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, c¨n cø chØ tiªu tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn theo tõng lÜnh vùc ®· ®îc th«ng b¸o, thùc hiÖn ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc, trong ®ã tÝnh to¸n giao ngay chØ tiªu thùc hiÖn tiÕt kiÖm 10% chi th êng xuyªn cho tõng ®¬n vÞ ®Ó c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc chñ ®éng thùc hiÖn chi tr¶ tiÒn l ¬ng t¨ng thªm n¨m 2003; kh«ng gi÷ l¹i nguån tiÕt kiÖm 10% cña c¸c ®¬n vÞ (tËp trung t¹i ®¬n vÞ dù to¸n cÊp 1) ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm. Khi ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch vµ giao chØ tiªu tiÕt kiÖm cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc, c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng cÇn lu ý mét sè vÊn ®Ò sau: - §èi víi c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ chi qu¶n lý hµnh chÝnh theo QuyÕt ®Þnh 192/2001/Q§-TTg ngµy 17/12/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ còng ph¶i thùc hiÖn tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm. - §èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp kh«ng ®îc Nhµ níc giao chØ tiªu biªn chÕ; kinh phÝ ho¹t ®éng (kÓ c¶ tiÒn l¬ng) ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ s¶n phÈm do nhµ níc ®Æt hµng (sù nghiÖp giao th«ng, ®Þa chÝnh, ®Þa chÊt,...): T¹i QuyÕt ®Þnh 157/2002/Q§-BTC ngµy 24/12/2002, Bé Tµi chÝnh kh«ng giao chØ tiªu tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn; c¸c ®¬n vÞ nµy ph¶i c¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2003 ®· ®îc giao ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm theo chÕ ®é. - §èi víi c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn kho¸n chi (nh : c¬ quan ThuÕ, Kho b¹c Nhµ níc, §µi TruyÒn h×nh ViÖt nam...) trong quyÕt ®Þnh cho phÐp kho¸n chi cña cÊp cã thÈm quyÒn ®· quy ®Þnh trong thêi gian kho¸n ®¬n vÞ tù s¾p xÕp trong møc kho¸n ®Ó ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch míi ban hµnh th× c¸c ®¬n vÞ ®ã ph¶i tù ®¶m b¶o tiÒn l¬ng t¨ng thªm trong tæng møc kinh phÝ ®· kho¸n.
 3. 3 - §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp cã nguån thu ® îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é, bè trÝ nguån thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm nh sau: sö dông mét phÇn nguån thu theo chÕ ®é (theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, 3 môc I nªu trªn), sö dông 10% tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng. C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng cÇn chØ ®¹o c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc tÝnh to¸n vµ b¸o c¸o c¸c chØ tiªu sau: + TiÒn l¬ng t¨ng thªm theo quy ®Þnh. + Sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é nÕu cã (sau khi trõ chi phÝ thu), trong ®ã sè thu ®îc sö dông ®Ó chi tr¶ tiÒn l¬ng t¨ng thªm; sè thu nép cho c¬ quan chñ qu¶n ®Ó thùc hiÖn ®iÒu hoµ theo chÕ ®é quy ®Þnh (nÕu cã). C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng khi ph©n bæ ng©n s¸ch vµ giao chØ tiªu tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc ph¶i tÝnh to¸n nguån thu cña tõng ®¬n vÞ vµ sè tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn sö dông ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm, ®¶m b¶o sau khi ®· trõ ®i sè tiÕt kiÖm ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi cã møc t¨ng hîp lý gi÷a c¸c ®¬n vÞ vµ thùc hiÖn ® îc c¸c nhiÖm vô quan träng ®îc giao. - ViÖc sö dông sè thu vµ tiÕt kiÖm 10% chi th êng xuyªn ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm theo nguyªn t¾c: + §¬n vÞ kh«ng ®îc sö dông sè thu (kÓ c¶ nguån thu ®iÒu hoµ gi÷a c¸c ®¬n vÞ), tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn cña lÜnh vùc nµy ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm cho c¸c lÜnh vùc kh¸c. + §èi víi nh÷ng lÜnh vùc chi cña ®¬n vÞ kh«ng cã bé m¸y biªn chÕ riªng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô th× ®¬n vÞ ®îc sö dông sè tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn, nguån thu ®Ó l¹i ®¬n vÞ theo chÕ ®é (nÕu cã) ®Ó chi c¸c nhiÖm vô thêng xuyªn. + Trêng hîp nguån ®Ó thùc hiÖn t¨ng l¬ng (theo quy ®Þnh t¹i môc I nªu trªn) lín h¬n nhu cÇu chi thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi theo quy ®Þnh th× ®¬n vÞ ®îc sö dông phÇn cßn d ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chi nghiÖp vô kh¸c. + §¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tù ®¶m b¶o kinh phÝ ho¹t ®éng, nÕu sau khi sö dông nguån thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é mµ kh«ng ®ñ chi tr¶ tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh th× b¸o c¸o c¬ quan chñ qu¶n ®Ó tæng hîp göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp xem xÐt tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn bæ sung kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn. 2. §èi víi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng: 2.1. X¸c ®Þnh tæng nhu cÇu kinh phÝ t¨ng thªm khi thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cho c¸c ®èi tîng ®Þa ph¬ng qu¶n lý vµ chi tr¶ l¬ng, gåm c¶ gi¸o viªn mÇm non do tuyÕn x· qu¶n lý ®· ®îc tuyÓn vµo biªn chÕ theo chÕ ®é quy ®Þnh, c¸n bé y tÕ x· hëng l¬ng theo ng¹ch bËc. Riªng gi¸o viªn mÇm non do x· qu¶n lý kh«ng thuéc biªn chÕ nhµ n íc, sau khi s¾p xÕp c¸c nhiÖm vô chi vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t¹o nguån theo nguyªn t¾c trªn mµ kh«ng ®ñ b¶o ®¶m chi tr¶ l¬ng, ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ theo møc l¬ng tèi thiÓu th× ®îc ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hç trî tõ chi sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o ®Ó gi¸o viªn mÇm non cã thu nhËp kh«ng d íi møc l¬ng tèi thiÓu vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ nh quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 161/2002/Q§-TTg ngµy 15/11/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch ph¸t triÓn gi¸o dôc mÇm non.
 4. 4 2.2. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng chØ ®¹o tÝnh to¸n x¸c ®Þnh nguån kinh phÝ tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ mét phÇn nguån thu cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, hµnh chÝnh ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm n¨m 2003, cô thÓ nh sau: - X¸c ®Þnh cô thÓ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn n¨m 2002 (sè thùc nép Kho b¹c nhµ n íc ®Õn ngµy 31/12/2002), trªn c¬ së ®ã tÝnh to¸n nguån 50% t¨ng thu n¨m 2002 ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®îc h- ëng theo ph©n cÊp cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ n íc so víi dù to¸n 2002 ®îc Héi ®ång nh©n d©n th«ng qua ®Çu n¨m (kh«ng kÓ sè t¨ng thu cña c¸c kho¶n ®Çu t trë l¹i ë ®Þa ph¬ng tõ c¸c nguån thu giao quyÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, tiÒn b¸n nhµ ë thuéc së h÷u nhµ n íc, thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ tµi nguyªn rõng, mét phÇn thu tõ xæ sè kiÕn thiÕt, ...). - Nguån 50% t¨ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng cña dù to¸n n¨m 2003 so víi dù to¸n 2002 ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao (kh«ng kÓ c¸c kho¶n ®Çu t trë l¹i ë ®Þa ph¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh nh trªn), víi møc tèi thiÓu ®· ®îc Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o, giao t¹i QuyÕt ®Þnh sè 158/2002/Q§-BTC ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh giao t¨ng thu so víi dù to¸n Thñ tíng ChÝnh phñ giao, th× phÇn thu t¨ng thªm chñ ®éng dµnh 50% ®Ó chuÈn bÞ cho thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm n¨m 2003 vµ gèi ®Çu cho n¨m 2004, ®Þa ph¬ng chØ ph©n bæ nhiÖm vô chi t ¬ng øng víi 50% sè t¨ng thu; trong ®iÒu hµnh còng thùc hiÖn theo nguyªn t¾c nµy. - X¸c ®Þnh vµ giao chØ tiªu tiÕt kiÖm 10% dù to¸n chi th êng xuyªn cho c¸c Së, Ban, ngµnh, c¸c cÊp ng©n s¸ch trùc thuéc tÝnh to¸n, ®¶m b¶o tæng hîp sè tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn 10% cña tØnh, thµnh phè kh«ng thÊp h¬n sè tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn 10% ®· ®îc giao t¹i QuyÕt ®Þnh sè 158/2002/Q§-BTC ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. Ng©n s¸ch c¸c cÊp ë ®Þa ph¬ng kh«ng gi÷ l¹i 10% chi thêng xuyªn ë t¹i cÊp ng©n s¸ch. - X¸c ®Þnh vµ tæng hîp mét phÇn nguån thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng cña c¸c Së, Ban, ngµnh, c¸c cÊp ng©n s¸ch trùc thuéc theo nguyªn t¾c nªu t¹i ®iÓm 2 vµ 3 môc I cña Th«ng t nµy. 2.3. Híng dÉn ®èi víi ng©n s¸ch cÊp díi (huyÖn, x·) tæ chøc thùc hiÖn tÝnh to¸n x¸c ®Þnh phÇn thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm tõ phÇn 50% t¨ng thu n¨m 2002; 50% t¨ng thu dù to¸n 2003 so dù to¸n 2002; nguån tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn; mét phÇn nguån thu ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi ë ®¬n vÞ sù nghiÖp, hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2,3 môc I nªu trªn. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh th«ng b¸o râ møc hç trî tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh, thµnh phè cho ng©n s¸ch cÊp díi ®èi víi trêng hîp c¸c nguån cña ng©n s¸ch cÊp díi kh«ng ®ñ ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm. 2.4. §èi víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch c¸c cÊp (Së, Ban, ... thuéc cÊp tØnh; Phßng, Ban, ... thuéc cÊp huyÖn) tæ chøc thùc hiÖn t¬ng tù nh ®èi víi c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng nªu t¹i ®iÓm 1 trªn.
 5. 5 III- Tr×nh tù lËp b¸o c¸o, thÈm ®Þnh nguån kinh phÝ, cÊp ph¸t, chi tr¶ vµ quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm n¨m 2003: 1. LËp b¸o c¸o: 1.1. Thñ trëng c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp b¸o c¸o vÒ quü tiÒn l¬ng, phô cÊp t¨ng thªm vµ nguån thùc hiÖn (bao gåm nguån tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn, mét phÇn nguån thu ®îc ®Ó l¹i) vµ sè ®Ò nghÞ NSTW bæ sung (nÕu thiÕu) theo biÓu mÉu sè 1, 2 (kÌm theo) göi Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 31/3/2003 ®Ó kiÓm tra, tæng hîp tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh bæ sung nguån thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm. - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp lËp b¸o c¸o vÒ quü tiÒn l¬ng, phô cÊp t¨ng thªm cña ®Þa ph¬ng vµ nguån thùc hiÖn (nh quy ®Þnh t¹i môc I Th«ng t nµy) vµ sè ®Ò nghÞ NSTW bæ sung (nÕu thiÕu) theo biÓu mÉu sè 3, 4, 5, 6 (kÌm theo) göi Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 31/3/2003 ®Ó kiÓm tra, tæng hîp tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh bæ sung nguån thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm. 1.2. Trªn c¬ së sè bæ sung ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh, Thñ trëng c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn xÐt duyÖt tiÒn l¬ng t¨ng thªm vµ nguån ®¶m b¶o thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm cña c¸c ®¬n vÞ, cÊp ng©n s¸ch trùc thuéc; trªn c¬ së ®ã giao sè bæ sung thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm cho c¸c ®¬n vÞ, cÊp ng©n s¸ch trùc thuéc. Thùc hiÖn lËp b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn vÒ quü tiÒn l¬ng, phô cÊp t¨ng thªm vµ nguån thùc hiÖn göi Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô theo mÉu biÓu vµ quy ®Þnh t¹i th«ng t liªn tÞch sè 03/2003/TTLT-BNV-BTC ngµy 17/02/2003 cña Bé Tµi chÝnh - Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 03/2003/N§-CP ngµy 15/01/2003 cña ChÝnh phñ. C¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ cña c¬ quan, ®Þa ph¬ng m×nh, Thñ trëng c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng quy ®Þnh vÒ thêi gian b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c cÊp ng©n s¸ch trùc thuéc. 2. VÒ cÊp ph¸t, chi tr¶ tiÒn l¬ng t¨ng thªm: 2.1. C¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch khi ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp lµm c¨n cø cÊp ph¸t ph¶i chó ý ph©n bæ kho¶n tiÕt kiÖm 10% chi th êng xuyªn vµo c¸c môc t- ¬ng øng ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh. 2.2. Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn t¹m cÊp sè hç trî tõ ng©n s¸ch trung ¬ng cho c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng vµ c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng (sau khi ®· sö dông c¸c nguån kinh phÝ t¹i môc I mµ cßn thiÕu nguån) theo tiÕn ®é thùc hiÖn cho ®Õn khi cã QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ sè bæ sung cho c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng vµ c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng (phÇn cßn thiÕu) ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi n¨m 2003. 2.3. Trong khi cha cã quyÕt ®Þnh bæ sung cña cÊp cã thÈm quyÒn, c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp thùc hiÖn t¹m cÊp sè hç trî tõ ng©n s¸ch cho c¸c c¬
 6. 6 quan, ®¬n vÞ ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm n¨m 2003 cho c¸c ®¬n vÞ (sau khi sö dông nguån thu, tiÕt kiÖm 10% cßn thiÕu) theo tiÕn ®é thùc hiÖn cho ®Õn khi cã QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ sè bæ sung tõ ng©n s¸ch (phÇn cßn thiÕu) cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi n¨m 2003. 2.4. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch cã tr¸ch nhiÖm chi tr¶ tiÒn l¬ng t¨ng thªm n¨m 2003 cho ngêi lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 03/2003/TTLT-BNV-BTC ngµy 17/02/2003 cña Bé Néi vô - Bé Tµi chÝnh híng dÉn NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/01/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét bíc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng; quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.5. Riªng viÖc thùc hiÖn cÊp ph¸t, chi tr¶ tiÒn l¬ng t¨ng thªm th¸ng 1,2/2003 thùc hiÖn theo C«ng v¨n sè 483 TC/NSNN, 485 TC/NSNN, 486 TC/ NSNN ngµy 14/01/2003 cña Bé Tµi chÝnh. 3. QuyÕt to¸n: ViÖc quyÕt to¸n kinh phÝ thùc hiÖn tiÒn l ¬ng, trî cÊp x· héi t¨ng thªm theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh. I V - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh theo hiÖu lùc thi hµnh cña NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/01/2003 cña ChÝnh phñ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ®¬n vÞ b¸o c¸o kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu xö lý.
 7. MÉu sè: 1 Tªn Bé, c¬ quan Trung u¬ng. B¸o c¸o tæng hîp quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm n¨m 2003 cña c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng (TÝnh cho sè cã mÆt trong chØ tiªu biªn chÕ ®Õn 31/12/2002) STT Tªn Biªn chÕ Tæng sè ngêi Quü l¬ng vµ phô cÊp th¸ng Quü l¬ng vµ phô cÊp th¸ng Quü l¬ng Quü t¨ng Tæng quü CÊu nguån ®¶m b¶o ®¬n vÞ ®îc giao trong danh 12/2002 tÝnh theo møc l¬ng tèi 1/2003 tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu vµ phô thªm 1 l¬ng, phô quü l¬ng, phô cÊp l¬ng, trùc ¨m 2003 s¸ch hëng l- thiÓu 210.000® (triÖu ®ång) 290.000® (triÖu ®ång) cÊp th¸ng ®Ó cÊp l¬ng, c¸c kho¶n tÝnh theo l- thuéc (ngêi) ¬ng, phô cÊp t¨ng thªm nép c¸c kho¶n ¬ng t¨ng thªm n¨m 2003 l¬ng cã mÆt 1 th¸ng BHXH, trÝch (triÖu ®ång) ®Õn (triÖu BHYtÕ theo 31/12/2002 ång) vµ c«ng l¬ng t¨ng (ngêi) ®oµn thªmc¶ phÝ n¨m (triÖu (triÖu ®ång) ®ång) Tæng Chia ra Tæng Chia ra Tõ Tõ Tõ nguån céng céng nguån nguån cña NS TK thu cÊp bæ 10% chi cña sung thêng c¬ (nÕu xuyªn quan, thiÕu) ®¬n vÞ Quü l- Tæng TiÒn l- Quü l¬ng Tæng c¸c TiÒn l¬ng ¬ng c¸c ¬ng theo ng¹ch kho¶n theo hÖ theo kho¶n theo hÖ bËc, chøc phô cÊp sè b¶o lu ng¹ch, phô sè b¶o vô l¬ng bËc, cÊp l- lu chøc vô ¬ng 1 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10 10 11 12 13=9- 5 14 15 16a 16b 16c +11+ 12 I C¸c c¬ quan
 8. hµnh chÝnh 1 ..... 2 ..... 3 ..... II C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp 1 ..... 2 ..... III ..... Céng Ghi chó: Cét 14: Quü chªnh lÖch t¨ng thªm 1 th¸ng ®Ó nép B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh theo thµnh phÇn quü tiÒn l ¬ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cho tõng kho¶n nép (kh«ng tÝnh theo toµn bé tæng quü tiÒn l¬ng vµ phô cÊp t¨ng thªm). ....., ngµy th¸ng n¨m 2003 Thñ trëng Bé, c¬ quan Trung ¬ng (ký tªn, ®ãng dÊu)
 9. MÉu sè: 3 UBND tØnh, thµnh phè B¸o c¸o tæng hîp quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm n¨m 2003 Cña UBND tØnh thµnh, phè (TÝnh cho sè cã mÆt trong chØ tiªu biªn chÕ ®Õn 31/12/2002) STT Tªn ®¬n vÞ trùc Biªn chÕ Tæng sè ng- Quü l¬ng vµ phô cÊp th¸ng 12/2002 tÝnh Quü l¬ng vµ phô cÊp th¸ng 1/2003 tÝnh Quü l¬ng Quü Tæng CÊu nguån ®¶m b¶o thuéc ®îc giao êi trong theo møc l¬ng tèi thiÓu 210.000® (triÖu theo møc l¬ng tèi thiÓu 290.000® (triÖu vµ phô t¨ng quü l¬ng, quü l¬ng, phô cÊp l¬ng, n¨m 2003 danh s¸ch ®ång) ®ång) cÊp thªm 1 phô cÊp c¸c kho¶n tÝnh theo l- (ngêi) hëng l¬ng, t¨ng thªm th¸ng l¬ng, ¬ng t¨ng thªm n¨m 2003 phô cÊp l- 1 th¸ng ®Ó nép c¸c (TriÖu ®ång) ¬ng cã mÆt (triÖu BHXH, kho¶n ®Õn ®ång) BHYtÕ trÝch 31/12/2002 vµ c«ng theo (ngêi) ®oµn l¬ng phÝ t¨ng (triÖu thªm ®ång) c¶ n¨m (triÖu ®ång) Tæng Chia ra Tæng céng Chia ra Tõ Tõ Tõ céng nguån nguån nguån TK thu cña 10% chi cña c¬ NS thêng quan, cÊp xuyªn ®¬n vÞ bæ sung (nÕu thiÕu) Quü l¬ng Tæng c¸c TiÒn l¬ng Quü l¬ng Tæng TiÒn l- theo ng¹ch, kho¶n phô theo hÖ sè theo c¸c ¬ng bËc, chøc vô cÊp l¬ng b¶o lu ng¹ch bËc, kho¶n theo hÖ chøc vô phô cÊp sè b¶o l- l¬ng u 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=9- 5 14 15 16a 16b 16c +8 I Khèi hµnh chÝnh 1 QLNN
 10. 2 §¶ng 3 §oµn thÓ (kh«ng kÓ c«ng ®oµn) II Khèi sù nghiÖp 1 Ngµnh gi¸o dôc-®µo t¹o (bao gåm c¶ gi¸o viªn mÇm non trong biªn chÕ) 2 Ngµnh y tÕ Tr.®ã: y tÕ x· trong biªn chÕ 3 V¨n hãa TT 4 ........ III Y tÕ x· (do x· tr¶ l- ¬ng) Céng Ghi chó: Cét 14: Quü chªnh lÖch t¨ng thªm 1 th¸ng ®Ó nép B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh theo thµnh phÇn quü tiÒn l ¬ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cho tõng kho¶n nép (kh«ng tÝnh theo toµn bé tæng quü tiÒn l¬ng vµ phô cÊp t¨ng thªm). ...., ngµy... th¸n.... n¨m 2003 Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 11. Tªn UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. MÉu sè 4 B¸o c¸o tæng hîp quÜ tiÒn l¬ng, sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm n¨m 2003 cña §¹i biÓu Héi ®ång Nh©n d©n c¸c cÊp vµ cña c¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn ®ang c«ng t¸c (TÝnh cho sè cã mÆt trong ph¹m vi ®Þnh biªn do ChÝnh phñ quy ®Þnh ®Õn 31/12/2002) Tæng sè Tæng sè Quü tiÒn l¬ng, sinh ho¹t phÝ th¸ng Quü tiÒn l¬ng, sinh ho¹t phÝ th¸ng Quü TrÝch Tæng Tæng sè TT §èi tîng ngêi ngêi 12/2002 tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu 1/2003 tÝnh theo møc l¬ng tèi tiÒn l- BHYT,BH QTL TL,PC theo hëng 210.000® (triÖu ®ång) thiÓu 290.000® (triÖu ®ång) ¬ng, XH t¨ng thªm c¸c kho¶n ®Þnh sinh sinh t¨ng thªm 1 th¸ng tÝnh theo biªn ho¹t phÝ ho¹t 1 th¸ng (triÖu l¬ng t¨ng quy cã mÆt phÝ (triÖu ®ång) thªm c¶ ®Þnh ®Õn t¨ng ®ång) n¨m (triÖu (ngêi) 31/12/2002 thªm ®ång) (ngêi) 1 th¸ng (triÖu ®ång) Tæng Chia ra Tæng Chia ra céng céng Quü C¸c BHXH, Quü C¸c BHXH, tiÒn l- kho¶n BHYT tiÒn l- kho¶n BHYT ¬ng, phô c¸p theo chÕ ¬ng, phô cÊp theo sinh theo TL, ®é (nÕu sinh theo TL, chÕ ®é ho¹t SHP cã) ho¹t phÝ SHP (nÕu phÝ cã) 1 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11 10 11 12 13 = 14 15=13+14 16 +12 9- 5 I §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n 1. CÊp x· 2. CÊp huyÖn 3. CÊp tØnh, thµnh phè II C¸n bé x· hëng sinh ho¹t phÝ 1. BÝ th §¶ng uû 2. Phã BÝ th, Chñ tÞch H§ND,
 12. Chñ tÞch UBND 3. P. Chñ tÞch H§ND, UBND, Thêng trùc §¶ng uû, Chñ tÞch MÆt trËn, trëng c¸c ®oµn thÓ, ChØ huy trëng BCH qu©n sù x·, tr- ëng C«ng an x· 4. Uû viªn uû ban nh©n d©n x· 5. C¸c chøc danh chuyªn m«n x· Trong ®ã: + Sè xÕp theo ng¹ch, bËc + Sè kh«ng xÕp theo ng¹ch, bËc 6. C¸c chøc danh kh¸c + Chøc danh kh¸c thuéc UBND + Phã trëng c«ng an x· + Phã chØ huy qu©n sù + C«ng an viªn Céng .. . ., ngµy th¸ng n¨m 2003 Ghi chó: BHXH, BHYT tÝnh theo ®óng chÕ ®é qui ®Þnh cña tõng lo¹i ®èi t- îng Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 13. Tªn UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng MÉu sè: 5 B¶ng tæng hîp quü trî cÊp cña c¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn nghØ viÖc hëng trî cÊp hµng th¸ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc. (TÝnh cho sè cã mÆt ®Õn 31/12/2002) TT §èi tîng Tæng sè ngêi Quü trî Quü trî Chªnh lÖch Chªnh lÖch Quü trî cÊp Tæng quü trî cÊp nghØ viÖc hëng cÊp th¸ng cÊp th¸ng quü t¨ng BHYT theo t¨ng thªm t¨ng thªm c¶ n¨m (triÖu trî cÊp h»ng 12/2002 1/2003 thªm chÕ ®é quy 1 th¸ng ®ång) th¸ng cã mÆt (triÖu (triÖu ®ång) 1 th¸ng ®Þnh (nÕu cã) (triÖu ®Õn 31/12/2002 ®ång) (triÖu ®ång) (triÖu ®ång) ®ång) 1 2 3 4 5 6=5-4 7 8=6+7 9 1. Nguyªn BÝ th, Chñ tÞch 2. Nguyªn Phã bÝ th, Phã Chñ tÞch, Thêng trùc §¶ng uû, Uû viªn Th ký UBND, Th ký H§ND, x· ®éi trëng. 3. C¸c chøc danh cßn l¹i Céng ...., ngµy th¸ng n¨m 2003 Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 14. Tªn UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng MÉu sè 6 B¸o c¸o nguån kinh phÝ thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm n¨m 2003 §¬n vÞ: TriÖu ®ång TT Néi dung Sè tiÒn I Tæng nguån kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi do ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®¶m b¶o n¨m 2003 1 Nguån t¨ng thu ng©n s¸ch n¨m 2002 Thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®îc hëng Héi ®ång nh©n d©n giao ®Çu n¨m (1) Trong ®ã: nguån ®Ó l¹i ®Çu t theo NghÞ quyÕt Quèc héi - Thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®îc hëng thùc hiÖn ®Õn 31/12/2002 (1) Trong ®ã: nguån ®Ó l¹i ®Çu t theo NghÞ quyÕt Quèc héi - Dµnh 50% t¨ng thu (kh«ng kÓ nguån ®Ó l¹i ®Çu t) ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi 2 Nguån t¨ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng dù to¸n n¨m 2003 so dù to¸n n¨m 2002 Thñ tíng ChÝnh phñ giao 50% t¨ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng (kh«ng kÓ nguån ®Ó l¹i) dù to¸n n¨m 2003 so dù to¸n n¨m 2002 3 10% tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn (kh«ng kÓ l¬ng, c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng) 4 35%- 40% sè thu ®Ó l¹i ®¬n vÞ theo dù to¸n n¨m 2003 (2) - Sè thu ®Ó l¹i ®¬n vÞ thùc hiÖn n¨m 2002 - Sè thu ®Ó l¹i ®¬n vÞ giao n¨m 2003 - Tû lÖ dµnh ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi (35%-40%) - Møc kinh phÝ dµnh ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi n¨m 2003 II Tæng nhu cÇu thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi (bao gåm c¶ c¸c kho¶n tÝnh theo l¬ng theo quy ®Þnh) 1 Khèi hµnh chÝnh, sù nghiÖp 2 Khèi c¸n bé x· ®¬ng chøc 3 Y tÕ do x· tr¶ l¬ng 4 Khèi ®¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp
 15. 5 Khèi c¸n bé x· nghØ viÖc hëng trî cÊp hµng th¸ng III PhÇn thiÕu nguån ng©n s¸ch Trung ¬ng hç trî (II-I) Ghi chó: 1) Bao gåm thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®îc hëng 100% vµ phÇn ®îc hëng theo tû lÖ ®iÒu tiÕt ®èi víi c¸c kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 2) Kh«ng kÓ kho¶n phÝ, lÖ phÝ ®¬n vÞ ®Ó l¹i vµ sè thu sù nghiÖp ®Ó chi phÝ cho c«ng t¸c thu theo quy ®Þnh. ......, ngµy th¸ng n¨m Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 16. Tªn Bé, c¬ quan trung ¬ng B¸o c¸o nguån kinh phÝ thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm n¨m 2003 MÉu sè: 2 §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT Tæng sè LÜnh vùc... (chi tiÕt tõng lÜnh vùc chi) Quü tiÒn l- Quü tiÒn l¬ng TiÒn l¬ng Sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é TiÕt kiÖm Sè ng©n Chi tiÕt ¬ng 2003 2003 (tÝnh míi t¨ng (Sau khi trõ ®i chi phÝ thu) 10% chi th- s¸ch bæ theo c¸c (tÝnh theo theo møc l¬ng thªm êng xuyªn sung ®Ó chØ tiªu møc l¬ng tèi tèi thiÓu ®Ó thc hiÖn thùc hiÖn nh tõ cét thiÓu 290.000 l¬ng míi l¬ng míi 1 ®Õn 210.000 ®ång/th¸ng) cét 8 ®ång/th¸ng) Thùc Dù to¸n Trong ®ã: Sè hiÖn n¨m n¨m thu ®Ó l¹i thùc 2002 2003 hiÖn tiÒn l¬ng míi n¨m 2003 A B 1 2 3=2-1 4 5 6 7 8=3-6-7 Tæng sè (Chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ thuéc, trùc thuéc) 1 §¬n vÞ... 2 §¬n vÞ... 3 §¬n vÞ... .....
 17. ..., ngµy th¸ng n¨m 2003 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu)
Đồng bộ tài khoản