Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
160
lượt xem
14
download

Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về tuyển dụng lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T CñA   é   B LAO   NG     ¬NG   ®é ­ TH BINH  µ   HéI  è  V X∙  S 16/L§TBXH     NG µ Y   TH¸NG     ­ TT  5  9 N¨M   1996  íNG  É N   ù C   Ö N   H D TH HI NGH Þ   NH   è  ®Þ S 72/CP  µ Y   NG 31/10/1995 C ñ A   Ý NH     CH PH ñ   Ò   ÖC   V VI TUY Ó N   LAO   NG ®é C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 72/CP  µy  ng 31/10/1995  ña  Ýnh   ñ  c Ch ph quy  ®Þnh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  Òu  ña  é   Ët  chiti   h d thih m s §i c B Lu Lao  ng  Ò   ®é v viÖc  µm, sau      æi    Õn  íic¸c Bé   ã  ªnquan  µ  l  khitrao ® ý ki v     c li   v Tæng   ªn®oµn   li   lao ®éng  Öt Nam,  é     Vi   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héihíng dÉn  Ò   Öc  v X∙      v vi tuyÓn    ng    lao®é nh sau: I­§èITîNG, PH¹M        VI. 1.§èit ng vµ  ¹m      ông.    î   ph vi¸p d a) Ng êisö  ông    ng, bao  å m:    d lao®é   g ­C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n ­ C¸c    doanh nghiÖp  éc c¸c thµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ    kh¸c,c¸c tæ      chøc,c¸    nh©n  ã    ínlao®éng; c thuªm     ­C¸c    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   c v ®Ç tn     doanh  c¸c nghiÖp  trongkhu    chÕ   Êt,khu  xu   c«ng  nghiÖp; ­ C¸c    v¨n phßng  idiÖn    chøc  ®¹   c¸c tæ  kinh tÕ, th ng  ¹i,khoa  äc  ü     ¬ m   hk thuËt,   Ên    v ph¸p luËtnícngoµi® Æt  ¹ ViÖtNam   ã    ínlao ®éng  µng­ t        t  i   c thuªm     l  êiViÖtNam;     ­ C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp  ã    ¹t®éng  c thu,ho   theo  Õ     ¹ch    ch ®é h to¸n kinh  tÕ,thuéc c¬      quan  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp,®oµn  Ó  ©n  ©n, c¸ctæ    th nh d     chøc  chÝnh  Þ­ x∙héikh¸cthuªm ínlao ®éng  tr                kh«ng  ph¶ilµc«ng     chøc,viªnchøc,      kÓ   c¸cdoanh  c¶    nghiÖp  ña  ©n  i nh©n  ©n  µ  c qu ®é   d v c«ng  nh©n  ©n. an  d b) Ng êilao®éng, bao  å m:  Êt  nh÷ng  êilao®éng  ∙         g T c¶  ng     ® giao kÕt  îp   h  ®ång    ng  µ  ang  ×m  Öc  µm  lao®é v ® t vi l theo quy  nh  ña  é  Ët Lao  ng.   ®Þ c B Lu   ®é 2.§èit ng vµ  ¹m       î   ph vikh«ng    ông: ¸p d a) Ng êinícngoµilao®éng  ¹ ViÖtNam;         t  i   b) Lao  ng  µ ngêi ViÖt  ®é l    Nam   µm  Öc  l vi cho  ¬ c quan  i diÖn  ¹i ®¹   ngo   giao,c¬    quan    ù  íc ngoµi,c¬  l∙nh s n     quan  idiÖn  ña    chøc  èc  Õ  ®¹   c c¸c tæ  qu t thuéc LiªnhiÖp  èc  µ  ªnchÝnh  ñ,c¸c tæ     qu v li   ph     chøc  èc  Õ    Ýnh  ñ, qu t phich ph   V¨n phßng th«ng  Ên  chÝ  ícngoµit¹ ViÖt Nam   µ    ©n  éc c¸c tæ  t b¸o  n   i    v c¸ nh thu     chøc    ã  trªnc quy  nh  ®Þ riªng. II­  TUY Ó N   LAO   NG ®é 1.Tr¸chnhiÖ m  ña  êilao®éng:     c ng     a)  íc khidù  Ón, ngêi lao ®éng  Çn  Tr     tuy      c nghiªn cøu  y       iÒu    ®Ç ®ñ c¸c ® kiÖn    îctuyÓn  ông,quyÒn  îvµ  ®Ó ®   d   l   tr¸chnhiÖ m  ña  êilao®éng  µ  êi i   c ng     v ng  
 2. 2 sö  ông    ng    Ón  µ  d lao®é khituy v trong qu¸ tr×nh lµm  Öc,m µ   êisö  ông         vi   ng   d lao ®éng th«ng  b¸o. b)  å   ¬    Öc  µm, gå m   ã: §¬n    Öc  µm  Éu  è  kÌm  H s xin vi l   c  xin vi l (M s 1  theo);   sæ     ng, giÊy kh¸m  lao®é     søc  Î. kho ­ Trêng  îp ngêilao ®éng  a  îccÊp      ng  × ph¶icã  ¬  Õu    h     ch ®   sæ lao ®é th     sy lýlÞch    Ën  ña  ¬    (x¸cnh c c quan, ®¬n  Þ    v hoÆc   ña  Ýnh  Òn  a   ¬ng  c ch quy ®Þ ph n¬ingêilao ®éng  ang  µm  Öc       ® l vi hoÆc     ó),   c tr   b»ng,chøng  v¨n   chØ  äc  Ên, hv  nghÒ  nghiÖp. ­ Trêng  îp ngêilao ®éng  ∙  îccÊp      ng, ®ang  ùc hiÖn  îp   h     ®®  sæ lao ®é   th   h  ®ång    ng  ∙  ý,nhng  ã  lao®é ® k   c nhu  Çu  ×m  c t thªm  Öc  µm,th× hå  ¬    Öc  vi l     s xinvi lµm cßn  ã  c thªm  b¶n sao  îp  ng  h ®å lao  ng  ∙  ý  íi®¬n   Þ   ÷ sæ     ®é ® k v  v gi   lao déng  µ    v c¸cb¶n  sao  îp ®ång    ng  h  lao®é kh¸c®ang  ùc hiÖn  Õu  ã).   th   (n c   2.Tr¸chnhiÖ m  ña  êisö  ông    éng.     c ng   d laod a)    Ón    ng, ngêi sö  ông    ng  Khi tuy lao ®é    d lao ®é ph¶ith«ng    b¸o  y   ,  ®Ç ®ñ c«ng khaic¸c ®iÒu  Ön  Ón  ông, quyÒn  î vµ     ki tuy d   l   tr¸chnhiÖ m   ña  êi lao i   c ng     ®éng  µ  êisö  ông    ng  v ng   d lao®é trong qu¸ tr×nh lµm  Öc,bao  å m:      vi   g ­ TiªuchuÈn: Tr×nh    Ò        ®é ngh nghiÖp,tr×nh ®é   äc  Ên, søc  Î,tuæi    hv  kho     ®êi vµ    iÒu  Ön    c¸c® ki kh¸cphïhîp víi        quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët; lu ­Hå   ¬;  s ­Thêigian,®Þa  iÓ m   Ón    éng;       ® tuy laod ­ Quy Òn  îvµ    l   tr¸chnhiÖ m   ña  êilao ®éng  µ  êisö  ông    ng  i   c ng     v ng   d lao ®é trong qu¸  ×nh  µm  Öc: C«ng  Öc  µm,  Òn ¬ng  µ  tr l vi   vi l ti l v thu  Ëp,  o   ¹o nh ®µ t   nghÒ,  iÒu  Ön  µm  Öc,®iÒu  Ön    ,®i  ¹  êigiêlµm  Öc  µ  êigiê ® ki l vi   ki ¨n ë   l ith     , vi v th     nghØ  ¬i,chÕ     ng   ®é b¶o  Ó m     éi,phóc  îcña  n  Þ  µ    Õ     hi x∙h   l  i ®¬ v v c¸c ch ®é kh¸c   khichÊ m       døt quan  Ö     ng. h lao®é b) Khi tuyÓn    ng, n Õu  Êy  Çn  Õthaibªn     lao ®é   th c thi     tho¶ thuËn  Öc  µm    vi l thö,tr ng  îp ®¹tyªu cÇu, th× ngêisö  ông    ng  ã   ê h           d lao®é c tr¸chnhiÖ m    giao kÕt    hîp ®ång    ng  íi êilao ®éng    lao ®é v   ng     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. èivíi ­ lu       § ng êicha  îccÊp      ng  µ   ý  Õt  îp ®ång    ng    ®  sæ lao ®é m k k h   lao ®é b»ng    v¨n b¶n  õ 3  t  th¸ng trëlªnth×  Ë m   Êt  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  Õt  îp  ng    ng,     ch nh 30  k t  k k h ®å lao ®é   ngêisö  ông    ng  ã   d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   µm  ñ tôc ®Ó   êilao ®éng  îccÊp    l th     ng     ®  sæ     ng. lao®é c) Trêng  îp  Òu  êi cïng  ã    iÒu  Ön  Ón  ông, th×  tiªn   h nhi ng   c ®ñ ® ki tuy d   u    tuyÓn    ng    lao®é nh sau: ­ Lao  ng  µth ng    ®é l   ¬ binh,bÖnh    binh;con  ÖtsÜ, con  ¬ng  Önh    li     th b binh;   con,em   ña    nh  ã    c gia®× c c«ng  íiv C¸ch  ¹ng; m ­Lao  ng  µngêitµn tËt;   ®é l      ­Lao  ng  µphô  ÷;   ®é l   n ­ Lao  ng  µngêi®∙  ã    ×nh tham    ùcl ng vò    ®é l    c qu¸ tr   gia l  î   trang (qu©n  i   ®é   vµ  c«ng  nh©n  ©n); an  d ­Lao  ng  µngêicã    ×nh tham    ùcl ng thanh      ®é l     qu¸ tr   gial  î   niªnxung  phong; ­Lao  ng  µngêi®∙  Þ  Êt  Öc  µm  õ1    ®é l     b m vi l t   n¨m  ëlªn. tr  
 3. 3 d)  äi    Ý   Ò   Ón    ng  õhå  ¬    Öc  µm)  ngêi sö  M chiph v tuy lao ®é (tr   s xin vi l do    dông lao  ng    ®é tr¶.Riªng  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µ   íc chi phÝ   Ón    Nh n     tuy lao ®éng  îch¹ch to¸nvµo    µnh  ®     gi¸th hoÆc     Ý u  chiph l th«ng. 3. TuyÓn    ng  Öt Nam   µo  µm  Öc    lao ®é Vi   v l vi cho  êisö  ông    ng  ng   d lao ®é lµ c¸c doanh     nghiÖp  îc thµnh  Ëp  ®  l theo  Ët®Ç u    íc ngoµi t¹  Öt Nam,  lu   tn    i Vi   trong khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng nghiÖp, c¸c v¨n     phßng  i diÖn  ña      ®¹   c c¸c tæ chøc  kinh tÕ  íc ngoµihoÆc   èc  Õ, c¸c tæ    n    qu t     chøc  èc  Õ qu t hoÆc   íc ngoµi n    nhËn  Çu    th c¸c c«ng  ×nh trùctiÕp t¹  Öt Nam   tr      i Vi   hoÆc   µm  Öc  l vi cho    ©n   c¸ nh lµngêinícngoµit¹ ViÖtNam   îcquy  nh            i   ®  ®Þ nh sau: a) Hå   ¬    Öc  µm:   s xinvi l ­ Hå   ¬    Öc  µm  ña  êilao ®éng  å m   ã:§¬n    Öc  µm; giÊy   s xinvi l c ng     g c  xinvi l     kh¸m søc  Î;sæ     ng; giÊy  kho   lao ®é   chøng  Ën  é  Èu  êng  óhoÆc   ¹m  nh h kh th tr   t tró. ­ Trêng  îp ngêilao ®éng  a  îccÊp      ng  × ph¶icã    ¹    h     ch ®   sæ lao ®é th     c¸c lo i giÊy têkh¸cnh       quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc  phÇn    ña  ®Þ t  i b  1  IIc Th«ng   µy. tn b) Ph¬ng    thøc vµ  ×nh tùtuyÓn    ng:   tr     lao®é ­Ng êisö  ông    ng  èn  Ón    ng  µngêiViÖtNam      d lao®é mu tuy lao®é l       ph¶iký    hîp ®ång  Ón    ng    tuy lao®é (theo m É u   è  kÌm    s 2  theo)víi       trung t©m  Þch  ô  c¸c   d v viÖc  µm  Gi¸m  c  ë  l do  ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Þa  ¬ng  ë  ¹   X∙    ph s t  i gií  Öu  ithi hoÆc   qua  Êt c¶    t   c¸c trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm    a   µn  t d v vi l trªn ®Þ b tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ë  ¹   îcthµnh  Ëp    ph tr     ¬ s t i®   , l theo NghÞ   nh   ®Þ 72/CP  µy  ng 31/10/1995  ña  Ýnh  ñ  íng  Én  ét  è  Òu  ña  é   Ët c Ch ph h d m s §i c B Lu   Lao  ng  Ò   Öc  µm. ®é v vi l ­ Trong  êng  îp      tr h c¸c trung t©m   Þch  ô  Öc  µm  Gi¸m  c  ë       d v vi l do  ®è S lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi gií thiÖu  v X∙    i   hoÆc   Êtc¶    t   c¸c trung t©m   Þch  ô    d v viÖc  µm  l nªu      Ën  trªnx¸c nh b»ng  v¨n b¶n kh«ng  ¸p  ® øng  îc yªu  Çu  ®  c (theo  m É u   è  ®Ýnh  Ìm),th× ngêisö  ông    ng  îctrùctiÕp tuyÓn  µ  s 3  k     d lao ®é ®      v ph¶i   b¸o c¸o víi ë        Lao  ng   ¬ng  S ®é ­Th binh vµ  héisë  ¹ (mÉu  è  kÌm    X∙    t   i s 4  theo). ­ Sau  çi  t tuyÓn    ng,  êi sö  ông    ng  ã    m ®î   lao ®é ng   d lao ®é c tr¸chnhiÖ m     b¸o    Õt  c¸o k qu¶  Ón    ng  íiSë     ng    ¬ng  tuy lao ®é v   lao ®é ­ Th binh vµ    éi®Þa     x∙h   ph¬ng  ë  ¹ (mÉu  è  kÌm  s t i s 5  theo). c) Thanh    Ö  Ý: Sau  çi  ttuyÓn    to¸nl ph   m ®î   th«ng qua  trung t©m   Þch  ô    d v viÖc  µm  ×  êi sö  ông  ®éng  ã  l th ng   d lao  c tr¸ch nhiÖ m     thanh to¸n ®ñ   Ö  Ý    l ph tuyÓn    ng  lao ®é hoÆc   Ö  Ý   í  Öu  l ph gi i thi lao  ng  ®é cho  Trung  ©m   Þch  ô  t d v viÖc  µm  l theo tõng hîp ®ång.      4. Quy  nh   Öc  ®Þ vi b¸o  c¸o  nh   ú  ña  êi sö  ông  ®Þ k c ng   d lao  ng  ®é theo  §iÒu  cña  22  NghÞ   nh  è  ®Þ s 72/CP  µy  ng 31/10/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi quy  nh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  Òu  ña  é   Ët Lao  ng  ®Þ chiti   h d thih m s §i c B Lu   ®é vÒ   Öc  µm    vi l nh sau: a)  íc ngµy  th¸ng 1  µ  íc ngµy  th¸ng 7  µng  Tr   15    v tr   15   h n¨m,  äi  êi sö  m ng   dông    ng  u   lao ®é ®Ò ph¶ib¸o    íi ë    c¸o v   Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ  héi®Þa     X∙    ph¬ng  ë  ¹ vÒ   ×nh  ×nh  ö  ông    ng, vÒ   s t  t i h sd lao ®é   nhu  Çu  Ón    ng  µ  c tuy lao ®é v viÖc  ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch chÕ     Ò     ng  ña    ®é v lao ®é c n¨m  ícvµ  th¸ng ®Ç u   tr   6    n¨m  Éu  è  kÌm  (m s 6  theo). Riªng ®èi víi         doanh  c¸c nghiÖp  µ   íchoÆc   Nh n   doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   víi  doanh nghiÖp  µ   ícph¶ib¸o    â thªm  Nh n     c¸o r   danh s¸ch lao ®éng  ã  Æt   ¹    cm ti  
 4. 4 thêi®iÓ m     1/10/1996 (mÉu  è  kÌm    s 7  theo)vµ  nh  ú  c¸o danh    ®Þ k b¸o    s¸ch t¨ng,     gi¶m    ng  Éu  è  kÌm  lao ®é (m s 8  theo)víiSë       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi v X∙    ®Þa  ¬ng  ë  ¹ . ph s ti b) Trícngµy  th¸ng1  µ  ícngµy  th¸ng7     30    v tr   30    h»ng  n¨m, Së    Lao  ng    ®é ­ Th¬ng binh vµ  héicã    X∙    tr¸chnhiÖ m     tæng  îp vµ  c¸o ®×nh  ú  Ò   é    h   b¸o    k v B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi(mÉu  è  kÌm    X∙    s 9  theo). II   ÒU  I§I ­ KHO¶N   THI  µ NH H Th«ng   µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý.B∙ibá    b¶n  Ò   Öc  Ón  t n c hi l     k     c¸c v¨n  v vi tuy lao®éng  íc®©y    íi   tr   tr¸v   i Th«ng   µy. tn Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn n Õu  cã víng m ¾ c  g×  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé,  ngµnh, ®Þa   ¬ng    ph ph¶n ¸nh  Ò   é   v B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ®Ó   v X∙    nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy M É U   è  S1 BAN   µ NH   ÌM  H K THEO  TH«NG     è  T S 16/L§TBXH     NG µ Y   ­ TT  5/9/1996 C ñ A   é     B LAO   ®é NG    ¬NG   ­ TH BINH  µ   HéI  íNG  É N   ù C   Ö N   V X∙  H D TH HI NGH Þ   NH   è  ®Þ S 72/CP  µ Y   NG 31/10/1995 Cñ A     Ò   Ö C     CP V VI TUY Ó N   LAO   NG ®é Cé NG   µ   HéI  ñ   HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph §¬N  XIN  ÖC  µ M VI L K Ýnh  öi: . . ................... g   . ................... .. Tªn    µ: . ...........  t«i . . ............ l . BÝ   danh:.. . ...... . ..... . D © n   éc:. . ............  t . . ............. . Sinh  n¨m:.. . ....  . . ..... . §¹ichØ  ang  :.. . ......................   ® ë . . ....................  . Hé   Èu  êng  ó: . ..................... kh th tr . . ...................  . Sè      ng:.. . .......... sæ lao®é . . ........  . C Êp  µy:. . ....  ng . . ..... . N¬i cÊp:.. . ........................    . . ......................... . N¬i ®ang  ÷sæ     ng:.. . .................   gi   lao®é . . ...............  . Sè   chøng  minh  :. . ......... th . . .......  . Ngµy  Êp:.. . ..... c . .... . N¬i cÊp:.. . ........................    . . ......................... . Tr×nh    äc  Ên:.. . ..................... ®é h v . .................... . Tr×nh    Ò   ®é ngh nghiÖp:. . ..................  . . ................... . Tr×nh    ¹ing÷  Õu  ã):. . ................ ®é ngo   (n c . . ..............  . Nay  µm  n  µy    îclµm  Ò   l ®¬ n xin®   ngh (c«ng  Öc  . . ...... vi *): . ..... . T¹i: . ............................ . . ............................ N Õ u   îct«i   ®     cam   oan: xin ®
 5. 5 1. TuyÖt  i chÊp  µnh  éiquy,kû  Ëtcña  n  Þ, c¬    ®è   h n    lu   ®¬ v   quan,  doanh  nghiÖp. 2.Thùc  Ön  ng    hi ®ó cam   Õt    îctuyÓn  ông. k khi®   d N Õ u     ¹m  viph cam   Õt      åith ng  ÷ng  k t«ixin b   ê nh tæn  Êtg©y    th   ra theo    quy ®Þnh  ña  µ   íc. c Nh n    .  µy.. th¸ng..n¨m  .. .ng ,   .   . Ng êiviÕt®¬n        (Ký      â hä       tªnghir   tªn) * Ghi râ nghÒ        (c«ng  Öc)xinlµm vi     M É U   è  S2 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 16/L§TBXH   ngµy  ­TT  5/9/1996 cña  é     B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éihíng dÉn  ùc hiÖn    X∙ h     th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 72/CP   ngµy 31/10/1995 cña    Ò   Öc  Ón    ng   CP v vi tuy lao®é TRUNG   © M   Þ CH   ô  ÖC  µ M                é NG   µ     éI CH ñ   T D V VI L              C HO X∙ H   NGH Ü A   ÖT  VI NAM        .. . .....         . . ...  . §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph         è:   /H§                     S                    HîP  NG   ®å TUY Ó N   LAO   NG ®é ­ C¨n  Bé   Ët    cø  Lu Lao  ng  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   ®é n  ho x∙ h   ngh Vi   c«ng  è  µy  b ng 5/7/1994; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 72/CP  µy  ng 31/10/1995  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ët Lao  ng  Ò   chiti   h d thih m s® c B Lu   ®é v viÖc  µm; l ­ C¨n  Quy Õt  nh   è:. . ..ngµy.. / ... ña.. . ..... Ò   Öc  cø  ®Þ s . . ..   . . /.c   . . ..... vi quy   v ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  ña    v c Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm... . .; t d v vi l . .. ­C¨n  nhu  Çu  Ón    ng  ña.. . .............   cø  c tuy lao®é c . . ............ H«m   nay,ngµy.. .th¸ng.. .    . . ... n¨m... .  ¹ . ......... . . i . ......... , t Chóng    å m: t«ig Bªn  . . ........................... A:.. . ..........................  . ­Do    «ng  µ): . .......................  (b . . ......................... ­Chøc  ô:. . ..........................   v . . ........................  . ­§¹idiÖn     cho:. . ......................  . . ....................... . ­§Þa    chØ:.. . ........................  . . ......................... . ­Tµikho¶n:. . .........................    . . .......................  .
 6. 6 ­§iªntho¹i . ........................     : . ......................... . Bªn  . . ........................... B:.. . ..........................  . ­Do    «ng  µ): . .......................  (b . . ......................... ­Chøc  ô:. . ..........................   v . . ........................  . ­§¹idiÖn     cho  Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm:.. . ........  t d v vi l . . ......... . ­§Þa    chØ:.. . ........................  . . ......................... . ­Tµikho¶n:. . .........................    . . .......................  . Sau    khitrao ® æi  ∙  èng  Êt    ® th nh tho¶  Ën  µ  ý  Õt  îp  ng  Ón  thu v k k h ®å tuy lao®éng      nh sau: §iÒu    I.­Bªn  cã  A  tr¸chnhiÖm     th«ng b¸o  ô  Ó  c th cho bªn  theo    éi B  c¸c n   dung  sau: Sè  Ngh Ò Tæng  è  B Ëc  Tu s Giíi Ýnh  t Thêi Thu    êigian   Th     TT lao®éng  thî æi    gian nhË   tuyÓn    lao cÇn  ®êi lµm  p ®éng  µn  (b tuyÓn  viÖc  giao lao   (ng i) ê Na N÷ ®éng) m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Céng x x x §iÒu  .Bªn  chÞu  II   B  ­ tr¸chnhiÖ m:   1. §¶m     b¶o  Ón    ng  tuy lao ®é theo  ng  êigian  µ  Êt l ng  ®ó th   v ch  î theo    yªu cÇu  ña  A  ¹ §iÒu  c bªn  t   i I. 2. Khi chuyÓn     giao lao ®éng     cho bªn  ph¶i®¶m   A    b¶o  ng  i t ng vµ  ®ó ®è  î   ®Çy    å  ¬  ña  õng ngêilao®éng. ®ñ h s c t      §iÒu  I  II .Bªn  khisö  ông    ng    ùc hiÖn  ng  Ýnh    ­ A    d lao ®é ph¶ith   ®ó ch s¸ch do  é  Ët Lao  ng, c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  µ  ÷ng  éidung  ña  îp ®ång  B Lu   ®é       h  v nh n  c h  nµy. §iÒu    IV.­Trong  tr×nh  ùc  Ön  îp  ng,  ã  ÷ng  Ên      qu¸  th hi h ®å c nh v ®Ò n¶y sinh haibªn  ïng bµn  ¹c gi¶iquyÕt  ng     c  b    ®ó theo chøc n¨ng  µ  Òn  ¹n  ña  v quy hc
 7. 7 m çi bªn.Khim ét       trong haibªn  ã    Çu      c yªu c thay ® æi  îp ®ång  × ph¶ib¸o  íc   h  th     tr   cho  kiaÝt nhÊt 5  µy. bªn        ng §iÒu    Õp  Ën    ng, Bªn  cã  V.­Ti nh lao ®é   A  tr¸chnhiÖ m     thanh    Ö  Ý   to¸nl ph tuyÓn    ng  µ.. .(b»ng  ÷.. . .......  lao®é l .  . ch . . .......cho  B. .) bªn  Hîp  ng  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy.. / ./. n   µy.. / ./. bªn  ®å n c hi l   t   . . ...  ®Õ ng . . ..  Hai  ph¶ithanh  ývµ    Õt  äi  íng m ¾ c     l   gi¶iquy m v   trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  îp   10  k t  h  ®ång  µy  Õt  Öu  ùc. n h hi l Hîp  ng  îclµm  µnh  b¶n    ®å ®  th 2  nh nhau,m çi    bªn  ÷ 1  gi   b¶n  µ  ã    Þ v c gi¸tr   ngang  nhau. §¹idiÖn  A    bªn  §¹idiÖn  B    bªn  M É U   è  S3 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 16/L§TBXH   ngµy  ­TT  5/9/1996 cña  é     B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éihíng dÉn  ùc hiÖn    X∙ h     th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 72/CP   ngµy 31/10/1995 cña    Ò   Öc  Ón    ng   CP v vi tuy lao®é        .. . ........         . . ......  .        Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa  ÖtNam Vi   Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  t d v vi l §éc  Ëp    ù   ­ H¹nh  l ­ T do    phóc                             è: /TTDVVL­CV    S   V/v x¸cnhËn     kh«ng  .. ,  ngµy.. th¸ng.. . .    . n¨m... tuyÓn    ng. lao®é   K Ýnh  öi: g  ­ Së     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h .. . ................  . . ................. . ­(§¬n  Þ  Çn  Ón    ng).. . ....   v c tuy lao®é . . ... Theo  yªu  Çu  ña.. . ....................Ò   Öc  Ón    ng, c c . . ..................  vi tuy lao ®é   .v Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm... . ......x¸cnhËn  t d v vi l . . .....    .. kh«ng  Ón  îclao®éng  tuy ®     theo yªu cÇu, cô  Ó  µ:      th l Sè   Ngµnh  Ò ngh Sè îng l Ghi chó   TT
 8. 8 1 2 3 . . . Gi¸m  c ®è Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm t d v vi l (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d M É U   è  S4 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 16/L§TBXH   ngµy  ­TT  5/9/1996 cña  é     B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éihíng dÉn  ùc hiÖn    X∙ h     th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 72/CP   ngµy 31/10/1995 cña    Ò   Öc  Ón    ng   CP v vi tuy lao®é Tªn  n  Þ  ®¬ v Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt  Nam                            éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc   § l    do   ph  Sè:  /BC                            ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . B¸O  C¸O  Ò   ÖC  V VI TUY Ó N  LAO   NG   ®é TH«NG   QUA TRUNG   © M   Þ CH   ô  ÖC  µ M T D V VI L K Ý nh   öi g :   Së  Lao   ®éng  ­   Th ¬ng  binh  vµ   X∙  héi.. . ....... . . ...... C¨n  yªu  Çu  Ón    ng  ña  ®¬n  Þ),(®¬n  Þ)  ∙  Õn  µnh  cø  c tuy lao ®é c( v  v ® ti h tuyÓn    ng  lao®é th«ng  qua Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  Ó    t d v vi l (k tªntrung t©m  ∙    ® ký  îp ®ång) vµ        Õt  h    xinb¸o c¸o k qu¶  Ón    ng    tuy lao®é nh sau: I­K Õ T     QU¶   TUY Ó N   îC  ® TH«NG   QUA   C¸C  TRUNG   © M T D Þ CH   ô   ÖC  µ M. V VI L 1.Th«ng    qua  Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm:.. . ......: t d v vi l . . .....  . ngêi, Tr.®ã:    ­Ngh Ò:.. . ...............    . . ...............: . ngêi   ­Ngh Ò:.. . ...............    . . ...............: . ngêi ­..  .  ­..  .
 9. 9 2.Th«ng    qua  Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm:.. . ......: t d v vi l . . .....  . ngêi,   Tr.®ã:    ­Ngh Ò:.. . ...............    . . ...............: . ngêi   ­Ngh Ò:.. . ...............    . . ...............: . ngêi ­..  .  ­..  . II­ è     LAO   NG   S ®é KH«NG   TUY Ó N   îC  ® TH«NG   QUA   C¸C  TTDVVL: Sè    ng  lao®é kh«ng  Ón  îctheo nhu  Çu: tuy ®     c ­Ngh Ò:.. . ...............    . . ...............: . ngêi Lý  do: ­Ngh Ò:.. . ...............    . . ...............: . ngêi Lý  do: Chóng    Ï trùc tiÕp  Ón    ng  t«is     tuy lao ®é theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d M É U   è  S5 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 16/L§TBXH   ngµy  ­TT  5/9/1996  cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn    X∙      th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 72/CP  µy  ng 31/10/1995 cña    Ò   Öc  Ón    ng   CP v vi tuy lao®é Tªn  n  Þ  ®¬ v Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt  Nam                              §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc       l    do   ph   è:  /BC            S                 .ngµy.. th¸ng..n¨m... ..   ,   .   .    B¸O  C¸O  Õ T   K QU¶   TUY Ó N   LAO   NG ®é K Ý nh   öi: g  ­ Së     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héi.. . ... v X∙  . . .. Theo nhu  Çu  Ón    ng  ña  n  Þ, chóng      c tuy lao ®é c ®¬ v   t«ixin b¸o c¸o  Õt  k qu¶  Ón    ng    tuy lao®é nh sau: I­TH«NG     QUA   TRUNG   © M   Þ CH   ô   Ö C  µ M. T D V VI L Sè   Tªn  TTDVVL Sè îng l Ghi chó   TT 1 TTDVVL:.. . ...... . . ....  . Ngh Ò:.. . ....  . . ..... . Ngh Ò:.. . ....  . . ..... . ..   ..
 10. 10 2 TTDVVL:.. . ...... . . ....  . Ngh Ò:.. . ....  . . ..... . Ngh Ò:.. . ....  . . ..... . ... Céng X V T TUY Ó N:  ngêi   II­ ¬N  Þ   ù   § Tr.®ã: 1.Ngh Ò:.. . ...........:     . . ..........  . ngêi   2.Ngh Ò:.. . ...........:   . . ..........  . ngêi   ®  ngêi   II   ITæN G   è   ­ S LAO   NG   ∙  ®é ® TUY Ó N   îC: Tr.®ã: 1.Ngh Ò:.. . ...........:     . . ..........  . ngêi   2.Ngh Ò:.. . ...........:   . . ..........  . ngêi Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d   M É U   è  S6 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 16/L§TBXH   ngµy  ­TT  5/9/1996 cña   Bé  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn    X∙      th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 72/CP  µy  ng 31/10/1995 cña    Ò   Öc  Ón    ng   CP v vi tuy lao®é Tªn  n  Þ  ®¬ v Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt  Nam                               éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc     § l    do   ph   è:  /BC                  S                       .ngµy.. th¸ng..n¨m.. ..   ,   .   . B¸O  C¸O  ×NH   × NH   ö   ô NG   T H SD LAO   NG   TH¸NG   U   ®é 6  ®Ç N¨M... (HO Æ C  N¨M...) µ   ù   Õ N  TH¸NG   èI    D KI V 6  CU N¨M... (HO Æ C   N¨M...) K Ý nh   öi: g  ­ Së     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héi.. . .... v X∙  . . .... §¬n  Þ:ngêi v  Sè   Sè ­ l Ghi  TT îng chó
 11. 11 I Tæng  è    ng  ã  Æt   u   ú: s lao®é c m ®Ç k Tr.®ã:  ÷   N II Sè    ng  lao®é t¨ng,gi¶m    trong kú:   1. Sè    ng  lao®é t¨ng: Tr.®ã:  ÷   N 2. Sè    ng  lao®é gi¶m: Tr.®ã:     ­NghØ   ëng  Õ     u  Ý: h ch ®é h tr Tr.®ã:  ÷   N ­Th«iviÖc,m Êt  Öc  µm:       vi l Tr.®ã:  ÷   N ­Sa    kû  Ëtlao®éng:   th¶ido  lu     Tr.®ã:  ÷   N ­Lý  kh¸c:   do  Tr.®ã:  ÷   N III Tæng  è    ng  ã  Æt   èikú: s lao®é c m cu   Tr.®ã:  ÷   N 1. Hîp  ng    ng: ®å lao®é ­Sè  êiký    ng   H§L§  kh«ng    nh  êih¹n x¸c®Þ th Tr.®ã:  ÷   n ­ Sè   êiký    ng   H§L§    nh  êih¹n  õ 1  x¸c ®Þ th   t   n¨m  n     ®Õ 3 n¨m: Tr.®ã:  ÷   N ­Sè  êiký    ng   H§L§  íi n¨m: d  1  Tr.®ã:  ÷     N 2. Sè     ng  lao ®é kh«ng  ã  Öc  µm  Çn  ¾p   Õp  Öc  c vi l c s x vi lµm: Tr.®ã:  ÷   N IV Dù   Õn  ki nhu  Çu  Ón  c tuy thªm  cña  ú  L§  k sau: 1. Tæng  è: s Tr.®ã:  ÷   N 2. H×nh  thøc tuyÓn:   ­Tù  Ón:   tuy ­Th«ng    qua  trung t©m  Þch  ô  Öc  µm:   d v vi l ..   µy.. th¸ng..n¨m .ng ,   .   .
 12. 12   Thñ  ëng  n  Þ    tr ®¬ v   (Ký    ng  Êu)    tªn,®ã d (Ghi chó: §¬n  Þ  µnh    ña        v th viªnc c¸c tæng c«ng    ty,c«ng    ªnhiÖp    ty,li   ë trªn®Þa  µn  µo  × b¸o c¸o theo ®Þa  ¬ng  ).   b n th         ph ®ã

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản