Thông tư 162/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
52
lượt xem
4
download

Thông tư 162/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 162/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 162/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  162/1998/TT­ B T C   g µ y  17­12­1998 c n H í ng d É n  c h Õ  ® é  t µi ch Ý n h  ¸p d ô n g   Ý   i Ó m   ¹i h u  v ù c c ö a k h È u   th ® t  k q u è c t Õ   Ç u  treo, C  tØ n h  H µ  T Ü n h C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 177/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 15  9  1998  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ    Öc    ông  Ý  iÓ m   ét  è  Ýnh  Th t   ph vª vi ¸p d th ® m s ch s¸ch t¹ khu     i vùc  ña  Èu  èc  Õ  Ç u   c kh qu t C treo,TØnh   µ   Ünh,  é   µi chÝnh  íng  Én     HT BT  h d thùc hiÖn    Õ     µichÝnh    ông  Ý  iÓ m   ¹ khu  ùc  öa  Èu  èc    c¸cch ®é t   ¸p d th ® ti  v c kh qu tÕ  Ç u   C Treo,tØnh  µ   Ünh      HT nh sau: I/ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1/Ph¹m      ông:   vi¸p d Theo  quy   ®Þnh  tai §iÒu  1,  Quy Õt   ®Þnh  177/1998/Q§­TTg  ngµy15/9/1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, ph¹m    dông  Ý  iÓ m   ét  è  c Th t Ch ph   vi¸p  th ® ms chÝnh s¸ch vÒ   µichÝnh    t  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy  t n bao  å m:  Kim  ¬n  µ  g X∙  S v thÞ  Ên T ©y  ¬n, huyÖn  ¬ng  ¬n  tr   S  H S tØnh  µ   Ünh. HT §Þa  µn    y   îc gäi t¾t trong  b trªn®© ®       Th«ng   µy  µ khu  ùc  öa  Èu  tn l   v c kh quèc  Õ  Ç u   tC Treo. 2/§èit ng ® îchëng  ®∙i:    î     u  §èi t ng  îc hëng    Ýnh   î ®   c¸c ch s¸ch  ®∙i vÒ   µichÝnh  u    t   quy  nh   ®Þ trong  Th«ng   µy  µc¸cnhµ  u    tn l     ®Ç ttrong nícvµ  ícngoµi®Ç u    µo      n    tv s¶n  Êt,kinh xu     doanh, x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ¹    d csht ti khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo  ï ph   hîp  íiLuËt  v  KhuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t trong níc vµ  Ët  Çu   íc ngoµi t¹  Öt     Lu § tn    i Vi   Nam,  ô  Ó    c th nh sau: a. C¸c  µ   u    trong  íc bao  å m   nh ®Ç t n  g doanh nghiÖp  éc  thu c¸c  µnh  th phÇn  kinh  Õ  µnh  Ëp  t th l theo  quy  nh   ña: LuËt  ®Þ c  doanh  nghiÖp  µ   íc, Nh n   LuËt doanh    nghiÖp   ©n, LuËt c«ng    Ët Hîp    . . tnh     ty,Lu   t¸cx∙, . ; b. C¸c  µ  u    íc ngoµi bao  å m   doanh    nh ®Ç t n     g   nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµi,nhµ  u    íc ngoµitham    îp  ng  îp      ®Ç tn     gia H ®å h t¸ckinh doanh, ngêi ViÖt         Nam   nh      ícngoµi®Ç u    Ò   íctheo    ×nh  ®Þ cën     tv n   c¸c h thøc quy  nh  ¹  Ët ®Þ tiLu   §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   µ  µ  u    íc ngoµikinh doanh  tn    i Vi   v nh ®Ç tn       kh«ng theo  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam.   tn      i   C¸c doanh nghiÖp trong níc,c¸c doanh      nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi c v ®Ç t n     cã  èn  u    vµo  v ®Ç t khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo  Õu   n kh«ng  ×nh  h thµnh    c¸cph¸p nh©n    kinhtÕ  × ph¶ih¹ch to¸nriªngc¸cho¹t®éng    th             kinhdoanh    trªn®Þa  µn    ã    x¸c®Þnh  Õ     ®∙i.   b ®Ó c c¨n cø    ch ®é u  ChØ     ¹t®éng  c¸c ho   s¶n  Êt kinh doanh  Õn hµnh  ¹ khu  ùc  öa  Èu  xu     ti   ti   v c kh quèc  Õ  Ç u   tC Treo míithuéc diÖn  îchëng  Õ     ®∙i.      ®  ch ®é u  3/ C¸c  ñ  u    trong  µ  µi níc ®∙  u    vµo    ch ®Ç t v ngo     ®Ç t khu  ùc  öa  Èu  v c kh quèc  Õ  Ç u   tC Treo  íc ngµy  ã  Öu  ùc cña  tr   c hi l   Quy Õt  nh  ®Þ 177/1998/Q§­TTg 
  2. 2 ngµy 15/9/1998 cña  ñ íng ChÝnh  ñ  × kÓ   õngµy    Th t   ph th   t   Th«ng   µy  ã  Öu  tn c hi lùc,® îcchuyÓn     sang  ëng    ®∙i®Ç u    h c¸cu    ttheo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn II/ h ÷ n g  u  ® ∙i Ò  ti Ò n thuª ® Ê t, m Æ t  n í c;  N  v   u  ® ∙i Ò  thu Õ :  v 1.Nh÷ng  ®∙ivÒ   Òn thuª®Êt,m Æt   íc:   u    ti       n C¸c  µ  u    ícngoµivµ    µ  u    nh ®Ç tn     c¸c nh ®Ç ttrong níc®Ç u    µo     tv s¶n  Êt xu   kinh doanh  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ¹    xd csht ti khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo  khithuª®Êt,m Æt   íccña  µ   ícngoµiquyÒn  îchëng    ®∙ivÒ   Ôn        n  Nh n     ®  c¸c u    mi gi¶m  theo chÕ      Ön  µnh  ña  µ   íc,cßn  îcgi¶m    ®é  hi h c Nh n   ®  thªm 50%   Òn thuª ti     ®Êt,m Æt   ícso  íi     t,m Æt   íc®ang    ông  ¹ khu  ùc  öa  Èu    n   v   thuª®Ê   gi¸ n  ¸p d ti   v c Kh quèc  Õ  Ç u   tC Treo  ï hîp  íic¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò     nh      ph   v     ®Þ hi h v x¸c ®Þ gi¸cho thuªm Æt   t,m Æt   íc.   ®Ê   n 2.  ÷ng   ®∙i vÒ   Õ   Nh u    thu chuyÓn thu  Ëp  níc ngoµi,c¸c lo¹  Õ  nh ra        ithu kh¸c: a­ Thu Õ     chuyÓn    Ëp    ícngoµi: thu nh ra n   ­ Thu  Ëp  µ   ñ  u    íc ngoµicã  îc do  ¹t®éng  u    ¹      nh m ch ®Ç t n     ®   ho   ®Ç t t ikhu vùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   c kh qu t C Treo  mang  ¹ (kÓ  sè  Õ    Ëp  îchoµn  l i c¶  thu thu nh ®   l¹ vµ  è  i s thu  Ëp    nh thu  îc do  ®   chuyÓn  îng  èn) n Õu   nh v  chuyÓn  níc ngoµi ra      hoÆc   ÷l¹ngoµiViÖtNam   × ph¶inép  Õ  gi     i     th     thu chuyÓn    Ëp    ícngoµi thu nh ra n     víi Õ  ÊtthÊp  Êt lµ5%.  thu su   nh     b­ C¸c  ¹ thuÕ    lo   i kh¸c: C¸c  ¹  Õ, phÝ   µ  Ö  Ý   lo ithu   v l ph kh¸c thùc hiÖn      theo quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h t¹    Ët thuÕ, LuËt khuyÕn  Ých  u    i Lu   c¸c     kh ®Ç ttrong níc(söa  æi),LuËt ®Ç u       ®     t nícngoµit¹ ViÖtNam   µ         i   v c¸cV¨n b¶n ph¸p luËtkh¸c.    3/Tr×nh  ù,thñ tôc®Ó   ëng    ®∙i®Ç u  :   t      h c¸cu    t Tr×nh  ù,thñ tôc ®Ó     ëng    ®∙i®Ç u    t      xinh c¸c u    ttheo  quy  nh  ¹ Th«ng   ®Þ ti  t nµy  ùc hiÖn  th   theo ®óng      c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò   ×nh tù,thñ tôc®Ó   ­ ®Þ hi h v tr         ® îc hëng  u  ∙ivÒ   Òn    c¸c  ®   ti thuª ®Êt, u  ∙ivÒ   Õ      ®   thu quy  nh  ¹    ®Þ t i v¨n    c¸c b¶n hiÖn  µnh  Ò   Õ  t,m Æt   íc,vÒ   Õ     Õ. h v thu ®Ê   n   ch ®é thu III/Q u y  ® Þ n h  v Ò  q u ¶ n  l ý v è n ® Ç u  t t õ n g © n  s¸ch    n h µ  n í c c h o  x © y  d ù n g, p h¸t tri Ó n c ¬  s ë  h ¹ t Ç n g  t¹i h u  v ù c c ö a k h È u  q u è c t Õ  C Ç u  Treo  k 1.LËp  ù    èn  u      d to¸nv ®Ç tcho khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C treo: Hµng n¨m  (tronggiai®o¹n     1999    ­ 2003),c¨n cø  µo  ù      Ò   Õ      v d to¸nthu v thu xuÊt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu  ña  a   µn      nh kh c ®Þ b khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo  ∙  îcHéi ®ång  ©n  ©n  ®®    nh d tØnh  µ   Ünh  Öt  µ  îcBé   µi chÝnh  HT duy v ®   T   chÊp  Ën  thu trong dù    to¸n ng©n    s¸ch  µng  h n¨m  ña  c tØnh  µ   Ünh,  û     HT U ban nh©n  ©n  d tØnh  µ   Ünh    Þ  HT ®Ò gnh møc   èn  µ   íc ®Ç u    v Nh n   t riªnghµng      n¨m qua  ©n  ng s¸ch tØnh cho khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo    Õtcho  (chiti   tõng c«ng  ×nh ®Ç u  ,ph©n  ¹  tr   t  lo i theo  ã m   µ  Õp  nh vx theo  tù u    öiBé  thø    tiªn)  g K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  ho   § t  T   xem   Ðt. x
  3. 3 Trªn c¬  ë  ù      Ò   Õ  Êt khÈu, thuÕ    Ëp  ña  a  µn    s d to¸nthu v thu xu     thu nh c ®Þ b khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo  µ    v ®Ò nghÞ   ña  û   c U ban  ©n  ©n   nh d tØnh  µ   Ünh, Bé   µichÝnh    nh  HT   T  x¸c ®Þ tæng  è  èn  ©n  s v ng s¸ch Nhµ   íc®Ç u     n  triªngm çi      n¨m cho khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo  b»ng 50%  tæng  è  s thu vÒ   Õ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu  µng    thu xu     nh kh h n¨m    a  µn  trªn®Þ b khu  ùc  öa  vc khÈu  èc  Õ  Ç u   qu t C Treo.Sè   èn  u    µy  é   µi chÝnh  ÏcÊp    v ®Ç tn B T   s  cho  û     U ban nh©n  ©n  d tØnh  µ   Ünh  HT qua  ë   µichÝnh    Ët    ST  ­ V gi¸tØnh  µ   Ünh    u   Ht ®Ó ®Ç tcho    khu  ùc  ña  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   èng  Êt  íiBé   µi chÝnh  Ò   èn  u      K ho v§ t th nh v   T   v v ®Ç t cho tõng c«ng  ×nh,tæng  è  èn  u    µ    Ên    ªnquan  tr   s v ®Ç t v c¸c v ®Ò li   kh¸c tr ckhira   í      quyÕt  nh  ®Þ phª  Öt  ù  duy d to¸n ®Ç u    c¶    o¹n    t giai® 1999    ­ 2003  µ  ù  v d to¸n   ®Ç u    hµng  t n¨m  b»ng  è  èn  ©n   s v ng s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   riªng cho    tØnh  µ   H T Ünh. C¨n  vµo  cø  th«ng    ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   Ò   b¸o c B K ho   § tv møc  èn  u    õng v ®Ç tt   n¨m  õ ng©n  t  s¸ch Trung  ng  ¬ cho  khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo, Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   Ünh  ã  HT c tr¸chnhiÖm   Ëp  ù    ö  ông  èn  u      l d to¸ns d v ®Ç t theo  õng  ý  öiBé   µi chÝnh  Ë m   Êt vµo  µy  cña  t qu g   T   (ch nh   ng 20  th¸ng cuèiquý      tr c). í Trªn c¬  ë  ù    èn  u    n¨m,  ù    ö  ông  èn  õng  ý      s d to¸nv ®Ç t c¶  d to¸ns d vt qu do ®Þa   ¬ng  Ëp  µ  ph l v kh¶  n¨ng  ña  ©n  c ng s¸ch Trung  ng    õng  êi®iÓ m,  é    ¬ ët th   B Tµi chÝnh    x¸c  nh   µ  ®Þ v th«ng  b¸o  ù  d to¸n vèn  µng  ý  Êp    h qu c cho  û     U ban nh©n  ©n  d tØnh  µ   Ünh. HT Sè   èn  µ  íc ®Ç u    cho  v nh n   t khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo    qua ng©n  s¸ch tØnh ph¶i® îc xem   Ðt  ¹ vµo     x li   n¨m sau    ¬  ë  è  thùc tÕ  trªnc s s thu    n¨m  íc ®Ó   iÒu  tr   ® chØnh  µo  ù  v d to¸n ®Ç u     èn    t v n¨m  sau, phÇn    chªnh  Öch  l gi÷a sè  ùc thu  îthay  ôt so  íidù    th   v   h   v   to¸n thu  u     ®Ç n¨m  sÏ ® îc ®iÒu       chØnh  vµo  ù    èn  u    d to¸nv ®Ç t n¨m  sau. Sè   èn  u    µy  îc x¸c ®Þnh  µ phÇn  î   v ®Ç t n ®     l  tr  cÊp  ã  ôc    ña  ©n  cm tiªuc ng s¸ch Trung  ng    ¬ cho  TØnh,  kh«ng  Ýnh  µo  Öm   t v nhi vô    ña  ©n  chic ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph 2. Ph¬ng    thøc cÊp    ph¸t, Õ     c¸o,quyÕt    µ   ch ®é b¸o    to¸nv qu¶n  ývèn  u   l  ®Ç tcho    khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo: Theo  ù    ö  ông  èn  u    n¨m  µ  µng  ý  îcduyÖt,Bé   µi d to¸ns d v ®Ç tc¶  vh qu ®     T  chÝnh  ©n  (ng s¸ch  Trung  ng)  Êp  èn  ¬ c v cho    c¸c c«ng  ×nh ®Ç u    îc duyÖt tr   t®     qua  ©n  ng s¸ch tØnh  µ   Ünh.   HT M äi  kho¶n  èn  ©n  v ng s¸ch Trung  ng  Êp    ¬ c cho  khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  v c kh qu t C Çu   Treo  qua  ©n  ng s¸ch tØnh    chØ  ö  ông  sd cho  ôc  ch  ©y  ùng    ¬  m ®Ý xd c¸c c së  ¹ tÇng  h  theo  quy  ¹ch tæng  Ó  ho   th khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo  îc ®  cÊp  ã  Èm  Òn  Öt  µ  c th quy duy v ph¶i® îcqu¶n  ýtheo  ng       l  ®ó c¸cquy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng.Trong    ×nh tæ  l  tv x d   qu¸ tr   chøc  ùc hiÖn,®Þa   th     ph¬ng  îc chñ  ng  iÒu  ®  ®é ® chØnh  møc   èn  u    ÷a    v ®Ç t gi c¸c c«ng  ×nh tr trong  ph¹m    vitæng  møc  èn  ∙  îcduyÖt vµ  c¸o Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µi v ®®     b¸o    K ho   § t  T   chÝnh. N Õ u     thay ® æi    danh  ôc  m c«ng  ×nh,th×  tr   ph¶i cã    Õn    ý ki tho¶  Ën  thu chÝnh  thøc b ¾ng      v¨n b¶n  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . c B K ho   § t Sè   èn  u    v ®Ç tcho  khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo  qua  ©n  ng s¸ch  tØnh  îc ph¶n  ®  ¸nh chung  µo  v b¸o  c¸o  ©n  ng s¸ch  µng  h th¸ng vµ  Õt      quy to¸n ng©n  s¸ch hµng    n¨m  ña  a   ¬ng  ng    ét  Çn  c ®Þ ph nh ghi m ph riªngcho      c¸c c«ng  tr×nh ®Ç u        të khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo  åm  nguån  èn  ©n   (g c¶  v ng s¸ch cÊp    riªngvµ  ån  èn  tØnh    ngu v do  huy  ng). ®é
  4. 4 Hµng  ý,TØnh  ã  qu   c tr¸chnhiÖm   c¸o Bé   µi chÝnh, bé  Õ   ¹ch  µ    b¸o    T     K ho v §Çu    t×nh  ×nh  ùc  Ön  u    x©y  ùng, cÊp  t h th hi ®Ç t d   ph¸t vèn    cho  õng  t c«ng  tr×nh,cuèin¨m  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  ®ång  öiBé   µi chÝnh, Bé   Õ       b¸o    t  ph ( g  T   K ho¹ch vµ  Çu )kÕt   § t  qu¶  ùc hiÖn  n¨m. th   c¶  3. ViÖc    qu¶n  ý,cÊp    µ  Õt    èn  u    l  ph¸tv quy to¸nv ®Ç tcho  õng  t c«ng  ×nh tr   ®Ç u    ¹  tt ikhu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo ph¶ithùc hiÖn      theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n VI/ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  v Ò  h u y  ® é n g  v è n trong n í c v µ  n í c n g o µ i  N ­ C¸c doanh nghiÖp trong  íc vµ    n   c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµi®Ç u      iÓn c¸c lÜnh  ùc    tph¸ttr     v s¶n  Êt,kinh doanh,x©y  ùng  ¬  ë  ¹ xu       d c s h  tÇng  ¹  ti khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo  îc huy  ng  äi  ån  èn  ®  ®é m ngu v trong vµ  µinícb»ng    ×nh    ngo     c¸c h thøc  Ých  îp nh  th h   vay  ©n  µng, vay    ng h   c¸c tæ chøc  µ    ©n, ph¸thµnh    Õu  v c¸ nh    tr¸phi doanh  i nghiÖp..  .theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh    ¹onguån  èn    iÓnkinhdoanh.    h ®Ó t   v ph¸ttr     ­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   Ünh  HT trong ph¹m      vichøc n¨ng,nhiÖ m   ô    v vµ quyÒn   ¹n  ña  × nh   îc phÐp  dông  hcm ®  ¸p  c¸c  ×nh  h thøc huy  ng  èn  ®é v thÝch  îp    ©y  ùng    ¬  ë  ¹  Çng  h ®Ó x d c¸c c s h t cho khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  v c kh qu t C Çu  Treo    nh ph¸thµnh  è  è  Õn  Õtlo¹  Æc   Öt,b¸o    x s ki thi   i ® bi   c¸o  Ýnh  ñ  Ch ph cho  Ðp    µnh    Õu  ph ph¸th tr¸ phi c«ng  ×nh,huy  ng    ng  i tr   ®é lao ®é c«ng  ch  ña  Ýc nh©n  ©n... d  theo ®óng      c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h V/ Q u y  ® Þ n h  v Ò  c h Õ  ® é  k h e n  thë n g  c h o  c¸c t æ  c h ø c, c¸ n h © n   c ã  c « n g  g ä i v è n ® Ç u  t k h « n g  h o µ n  l¹i   (v è n n g o µ i n g u å n  n g © n  s¸ch n h µ  n í c) 1. C¸c  chøc, c¸  ©n  ã  tæ    nh c c«ng  äi vèn  u    kh«ng  µn  ¹  èn  g  ®Ç t ho l i(v ngoµinguån  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc)nh:nguån  Ön  î c¸c tæ    n   vi tr  do    chøc,c¸ nh©n      trong vµ  µinícviÖn  î ùctiÕp (ngoµinguån  Ön  î ña    ngo     tr    tr     vi tr  c Trung  ng, c¸c ¬    Bé,    µnh) ®Ó   u    µo    c¸c ng   ®Ç t v c¸c c«ng  ×nh  tr kinh tÕ, x∙ héi t¹        i khu  ùc  öa  vc khÈu  èc  Õ  Ç u   qu t C Treo  × ® îchëng  ét  th     m kho¶n  Òn th ng  ti   ë b»ng  3%  1­ tæng  gi¸ trÞ  èn  u    kh«ng  µn  ¹   ng    v ®Ç t ho l i nh , møc   Òn  ëng  èi®a   ti th t  kh«ng    qu¸ 100.000  USD. C¸c  kho¶n  Ön  î µy    ùc hiÖn  vi tr  n khith   ph¶i® a  µo      ©n    v thu,ching s¸ch Nhµ   íc.   n 2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   Ünh  µ ngêi cã  Èm   Òn  HT l    th quy xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  x  ®Þ vi khen  ëng  th cho    chøc,c¸ nh©n  ã  c¸ctæ     c c«ng    kªu gäivèn  u      ®Ç tkh«ng  µn  ¹ (vèn  µinguån  ©n  ho l  i ngo   ng s¸ch Nhµ   íc)®Ó   u     n  ®Ç tvµo      c¸cc«ng  ×nh kinhtÕ,x∙héit¹ khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   tr           i v c kh qu t C Treo. 3.Nguån  ö  ông      sd ®Ó khen  ëng  th cho    chøc,c¸nh©n  ã  c¸ctæ     c c«ng    kªu gäivèn  u      ®Ç tkh«ng  µn  ¹ (vèn  µinguån  ©n  ho l   i ngo   ng s¸ch Nhµ   íc)®Ó   u     n  ®Ç t vµo      c¸c c«ng  ×nh  tr kinh tÕ, x∙ héi t¹        i khu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo  lÊy tõ nguån  èn  ©n     v ng s¸ch  ña  c tØnh  µ   Ünh  µ  îc h¹ch  Ht v®  to¸n vµo    Þ   gi¸tr   c«ng  ×nh. tr
  5. 5 V I/ æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  tn c hi l     t  01/01/1999.M äi    quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y     Ò   Õ     µichÝnh  ∙  dông  ¹    v ch ®é t   ® ¸p  tikhu  ùc  öa  Èu  èc  Õ  Ç u   v c kh qu t C Treo    íi tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy  
Đồng bộ tài khoản