Thông tư 163/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
59
lượt xem
4
download

Thông tư 163/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 163/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hoạt động vận tải hàng không và bay dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 163/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 163/1998/TT/BTC ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1998 Híng dÉn thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng vµ bay dÞch vô C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH ngµy 10/5/1997; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; §Ó viÖc thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng phï hîp víi tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vËn t¶i Hµng kh«ng. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ viÖc tÝnh thuÕ, kª khai, nép thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng nµy nh sau: I/ ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT, ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ vµ §èi t- îng nép thuÕ GTGT 1- §èi tîng chÞu thuÕ GTGT §èi tîng chÞu thuÕ GTGT lµ ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng vµ bay dÞch vô nh sau: - Ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng bao gåm: + VËn t¶i hµnh kh¸ch, hµnh lý + VËn t¶i hµng hãa + Ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng kh¸c - Bay dÞch vô bao gåm: + Bay phôc vô dÇu khÝ + Bay th¨m dß ®Þa chÊt + Bay chôp b¶n ®å + Bay dÞch vô kh¸c 2- §èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT: 2.1/ Ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ: VËn t¶i quèc tÕ lµ ho¹t ®éng vËn t¶i ë níc ngoµi vµ vËn t¶i ®èi víi c¸c hµnh tr×nh tõ ViÖt Nam ra níc ngoµi vµ ngîc l¹i bao gåm vËn t¶i quèc tÕ liªn chÆng néi ®Þa. Liªn chÆng néi ®Þa lµ hµnh tr×nh ®i ra níc ngoµi vµ tõ níc ngoµi vÒ cã chÆng bay trong néi ®Þa vµ ®îc xuÊt mét vÐ cho c¶ hµnh tr×nh. VÝ dô 1: «ng A lé tr×nh ®i Hµ Néi - Singapore, nÕu H·ng hµng kh«ng xuÊt 1 vÐ tõ TP. Hµ néi - TP. Hå ChÝ Minh - Singapore th× chÆng TP. Hµ néi - TP. Hå ChÝ Minh ®îc gäi lµ vËn t¶i quèc tÕ liªn chÆng néi ®Þa, nÕu
  2. 2 xuÊt 2 vÐ: 1 vÐ TP. Hµ néi - TP. Hå ChÝ Minh, vµ 1 vÐ TP. Hå ChÝ Minh - Singapore th× chÆng TP. Hµ néi - TP. Hå ChÝ Minh lµ chÆng bay néi ®Þa. ¤ng B cã vÐ m¸y bay ®i tõ Pari ®Õn Hµ néi: nÕu xuÊt 1 vÐ tõ Pari - TP. Hå ChÝ Minh - TP. Hµ néi th× chÆng TP. Hå ChÝ Minh - TP. Hµ néi lµ vËn t¶i quèc tÕ liªn chÆng néi ®Þa, nÕu xuÊt 2 vÐ: 1vÐ Pari - TP Hå ChÝ Minh vµ 1vÐ TP Hå ChÝ Minh - TP Hµ néi th× chÆng TP Hå ChÝ Minh - TP Hµ néi lµ chÆng vËn t¶i néi ®Þa. 2.2/ Ho¹t ®éng nhËp khÈu ®éng c¬ m¸y bay, vËt t, phô tïng khÝ tµi m¸y bay, trang thiÕt bÞ ®Æc chñng phôc vô cho vËn t¶i hµng kh«ng lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc. 2.3/ Ho¹t ®éng thuª m¸y bay, thuª ®éng c¬ m¸y bay, thuª phô tïng khÝ tµi m¸y bay cña níc ngoµi. 2.4/ Nhiªn liÖu bay vµ ®å uèng nhËp khÈu ®Ó phôc vô cho c¸c chuyÕn bay quèc tÕ ®îc hëng theo chÕ ®é hµng t¹m nhËp t¸i xuÊt. 3- §èi tîng nép thuÕ GTGT §èi tîng nép thuÕ GTGT lµ c¸c C«ng ty cã ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i hµng kh«ng vµ bay dÞch vô, bao gåm: - C«ng ty h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp - Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt nam II/ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT C¸c ®èi tîng nép thuÕ ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, Môc I Th«ng t nµy tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: ThuÕ GTGT = ThuÕ GTGT - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ph¶i nép ®Çu ra (1) ®îc khÊu trõ (2) (1) ThuÕ GTGT ®Çu ra ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ tÝnh thuÕ GTGT nh©n (x) thuÕ suÊt thuÕ GTGT. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i hµnh kh¸ch trong níc lµ gi¸ cha cã thuÕ GTGT. VÝ dô 2: VÐ vËn t¶i hµnh kh¸ch tõ Hµ néi vµo thµnh phè Hå ChÝ Minh: - Gi¸ cha cã thuÕ GTGT 910.000® - ThuÕ GTGT (10%) 91.000® - Gi¸ thanh to¸n 1.001.000® Trêng hîp c¸c ®¹i lý b¸n vÐ b¸n ®óng gi¸ chØ ®Þnh th× khi xuÊt vÐ cho kh¸ch hµng c¸c ®¹i lý ghi cô thÓ c¸c yÕu tè nh vÝ dô trªn. Hoa hång ®¹i lý ®îc hëng kh«ng ph¶i chÞu thuÕ GTGT vµ h¹ch to¸n vµo chi phÝ cña ®¬n vÞ kinh doanh vËn t¶i hµng kh«ng. Gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i hµnh lý, hµng hãa, bay dÞch vô lµ gi¸ cha cã thuÕ GTGT. C¸c ®¬n vÞ kinh doanh vËn t¶i hµng kh«ng vµ bay
  3. 3 dÞch vô khi thu cíc vËn t¶i hoÆc phÝ dÞch vô ph¶i xuÊt hãa ®¬n GTGT ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu ra (2) ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lµ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ghi trªn hãa ®¬n GTGT mua hµng hãa, dÞch vô, tµi s¶n dïng trùc tiÕp cho ho¹t ®éng vËn t¶i néi ®Þa chÞu thuÕ GTGT, ®îc x¸c ®Þnh vµ h¹ch to¸n riªng. Tr- êng hîp kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc thuÕ ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô dïng ho¹t ®éng chÞu thuÕ GTGT vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT th× thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc phÇn bæ theo tû lÖ gi÷a doanh thu chÞu thuÕ víi tæng doanh thu chÞu thuÕ vµ kh«ng chÞu thuÕ. VÝ dô 3: C«ng ty cæ phÇn hµng kh«ng Pacific Airlines trong kú tÝnh thuÕ cã c¸c sè liÖu sau: - Doanh thu vËn t¶i hµng kh«ng quèc tÕ (doanh thu kh«ng chÞu thuÕ) 400 tû ® - Doanh thu vËn t¶i hµng kh«ng néi ®Þa vµ c¸c dÞch vô chÞu thuÕ kh¸c lµ 600 tû ® - ThuÕ GTGT ®Çu ra ®èi víi ho¹t ®éng chÞu thuÕ (10%) 60 tû ® - ThuÕ GTGT ®Çu vµo dïng chung cho ho¹t ®éng chÞu thuÕ vµ kh«ng chÞu thuÕ 20 tû ® Gi¶ ®Þnh C«ng ty cæ phÇn kh«ng h¹ch to¸n riªng thuÕ GTGT ®Çu vµo cña ho¹t ®éng chÞu thuÕ vµ kh«ng chÞu thuÕ. Theo quy ®Þnh trªn thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ cña c¸c ho¹t ®éng chÞu thuÕ ®îc tÝnh nh sau: - X¸c ®Þnh tû lÖ doanh sè ho¹t ®éng chÞu thuÕ trªn tæng doanh sè 600 tû ® x 100 = 60% 600 tû ® + 400 tû ® - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ: 20 tû ® x 60% = 12 tû ® - ThuÕ GTGT ph¶i nép cña ho¹t ®éng chÞu thuÕ 60 tû ® - 12 tû ® = 48 tû ® Trêng hîp thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô, tµi s¶n cè ®Þnh mua vµo trong kú h¹ch to¸n riªng ®îc mét phÇn dïng cho ho¹t ®éng chÞu thuÕ vµ mét phÇn dïng cho ho¹t ®éng kh«ng chÞu thuÕ, phÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo cßn l¹i ®îc sö dông chung cho ho¹t ®éng chÞu thuÕ vµ ho¹t ®éng kh«ng chÞu thuÕ th× sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®èi víi ho¹t ®éng chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh b»ng sè thuÕ ®Çu vµo dïng trùc tiÕp cho ho¹t ®éng chÞu thuÕ céng (+) sè thuÕ ®Çu vµo sö dông chung ®îc ph©n bæ nh trêng hîp nªu trªn. VÝ dô 4: TiÕp theo vÝ dô 3, gi¶ ®Þnh trong tæng sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo lµ 20 tû ®ång, C«ng ty cæ phÇn hµng kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc nh sau:
  4. 4 - Dïng cho ho¹t ®éng chÞu thuÕ 4 tû ® - Dïng cho ho¹t ®éng kh«ng chÞu thuÕ 1 tû ® - Dïng chung cho c¶ 2 ho¹t ®éng 15 tû ® Theo quy ®Þnh trªn thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ vµ thuÕ ph¶i nép cña ho¹t ®éng chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh: + ThuÕ GTGT h¹ch to¸n riªng cho ho¹t ®éng chÞu thuÕ 4 tû ® + ThuÕ GTGT phÇn h¹ch to¸n chung ph©n bæ cho ho¹t ®éng chÞu thuÕ 15 tû ® x 60% = 9 tû ® + ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ cña ho¹t ®éng chÞu thuÕ 4 tû ® + 9 tû ® = 13 tû ® + ThuÕ GTGT ph¶i nép cña ho¹t ®éng chÞu thuÕ lµ 60 tû ® - 13 tû ® = 47 tû ® III/ Kª khai, nép thuÕ GTGT C¸c C«ng ty thùc hiÖn ®¨ng ký vµ nép thuÕ GTGT t¹i n¬i ®¬n vÞ ®ãng trô së chÝnh. Trêng hîp C«ng ty cã c¸c chi nh¸nh phô thuéc, v¨n phßng khu vùc ë tØnh kh¸c th× hµng th¸ng c¸c v¨n phßng khu vùc vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc c«ng ty c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ mua vµo thùc hiÖn lËp b¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo dïng cho ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng theo mÉu (®Ýnh kÌm). B¶ng kª lËp thµnh hai b¶n: 1 b¶n göi trô së chÝnh cña C«ng ty, 1 b¶n lu t¹i ®¬n vÞ. C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp b¶ng kª thuÕ GTGT ®Çu vµo cña c¸c v¨n phßng khu vùc vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc c«ng ty, thuÕ ®Çu vµo ph¸t sinh t¹i C«ng ty ®Ó lËp b¶ng kª chung sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng toµn C«ng ty. C¨n cø doanh thu chÞu thuÕ vµ doanh thu kh«ng chÞu thuÕ GTGT ®Ó tÝnh vµ ph©n bæ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ cho ho¹t ®éng chÞu thuÕ. C¸c C«ng ty kª khai thuÕ GTGT hµng th¸ng ph¶i kª khai chi tiÕt ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra, thuÕ GTGT ®Çu ra, thuÕ GTGT ®Çu vµo vµ ®îc khÊu trõ theo c¸c mÉu b¶ng kª kh¸c nh qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 89/1998/TT/BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh. Thùc hiÖn kª khai, göi tê khai thuÕ cho Côc thuÕ n¬i ®¬n vÞ ®ãng trô së chÝnh vµ nép thuÕ GTGT theo chÕ ®é qui ®Þnh. IV/ Tæ chøc thùc hiÖn
  5. 5 1) Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt nam, c¸c C«ng ty vËn t¶i hµng kh«ng vµ bay dÞch vô cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty thùc hiÖn kª khai, tÝnh thuÕ, nép thuÕ GTGT theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2) VÒ ho¸ ®¬n, chøng tõ: c¸c ®¬n vÞ ph¶i thùc hiÖn ®óng chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ. Trêng hîp cÇn thùc hiÖn ho¸ ®¬n tù in ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ theo qui ®Þnh. 3) Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/1/1999. C¸c néi dung kh¸c kh«ng híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vÉn ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 89/1998/TT/BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt. B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo Th¸ng .......... n¨m ............ - Tªn ®¬n vÞ:................ - §Þa chØ:.......... §¬n vÞ tÝnh: Chøng tõ mua hµng M· sè thuÕ Doanh sè ThuÕ Ghi chó ho¸, dÞch vô ®¬n vÞ mua vµo GTGT b¸n ®Çu vµo Sè Ngµy, th¸ng Ngµy......... th¸ng...... n¨m.... Ngêi lËp b¶ng kª KÕ to¸n trëng (ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)
Đồng bộ tài khoản