intTypePromotion=1

Thông tư 164/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư 164/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 164/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động dịch vụ bưu chính viễn thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 164/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi ChÝnh sè 164/1998/TT/BTC ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1998 H- íng dÉn thuÕ GÝa trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi ho¹t ®éng dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH ngµy 10/5/1997; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; §Ó viÖc thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ thªm thuÕ GTGT ®èi víi dÞch vô nµy nh sau: I - Ph¹m vi ¸p dông thuÕ GTGT 1- §èi tîng chÞu thuÕ GTGT: §èi tîng chÞu thuÕ GTGT ®èi víi dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng bao gåm: - DÞch vô bu chÝnh: Tem; Bu kiÖn; Bu phÈm; §iÖn hoa; dÞch vô bu chÝnh kh¸c; - DÞch vô viÔn th«ng bao gåm: §iÖn tho¹i; thÎ ®iÖn tho¹i; ®iÖn b¸o; telex, fax; l¾p ®Æt ®iÖn tho¹i; dÞch vô viÔn th«ng kh¸c; - DÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng quèc tÕ ®îc thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam. 2 - §èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT: - DÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng quèc tÕ do c¸c C«ng ty bu chÝnh, viÔn th«ng níc ngoµi thanh to¸n cho C«ng ty Bu chÝnh, viÔn th«ng ViÖt nam theo th«ng lÖ quèc tÕ. - DÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng quèc tÕ ®îc thùc hiÖn tõ níc ngoµi vµo ViÖt Nam; - DÞch vô ph¸t hµnh b¸o chÝ vµ truyÒn trang b¸o, ph¸t sãng truyÒn h×nh trong níc. 3 - §èi tîng nép thuÕ GTGT: §èi tîng nép thuÕ GTGT lµ c¸c C«ng ty cã ho¹t ®éng bu chÝnh viÔn th«ng cô thÓ lµ: - C«ng ty h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp; Bªn níc ngoµi hîp ®ång hîp t¸c liªn doanh theo qui ®Þnh cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt nam (gäi t¾t lµ C«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp).
  2. 2 - Tæng c«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam bao gåm: + V¨n phßng Tæng c«ng ty. + Bu ®iÖn c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW, c¸c C«ng ty viÔn th«ng quèc tÕ (VTI), C«ng ty viÔn th«ng liªn tØnh (VTN), C«ng ty bu chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ (VPS), C«ng ty ®iÖn to¸n truyÒn sè liÖu (VDC), C«ng ty dÞch vô viÔn th«ng (GPC), C«ng ty ph¸t hµnh b¸o chÝ TW (PHBCTW), côc b- u ®iÖn TW (gäi t¾t lµ c«ng ty); + C¸c Trung t©m thuéc c¸c C«ng ty mµ c¸c Trung t©m nµy ®ãng ë tØnh kh¸c víi tØnh cña C«ng ty ®ãng trô së . + C¸c tæ chøc ho¹t ®éng dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng kh¸c. II - ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ ThuÕ GTGT ph¶i nép ®èi víi C«ng ty, Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: ThuÕ GTGT = ThuÕ GTGT - ThuÕ GTGT ph¶i nép ®Çu ra ®Çu vµo ThuÕ GTGT ®Çu ra vµ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 1. ThuÕ GTGT ®Çu ra: - ThuÕ GTGT cña hµng hãa, dÞch vô b¸n ra b»ng sè lîng hµng hãa, dÞch vô b¸n ra nh©n (x) víi gi¸ b¸n, nh©n (x) víi thuÕ suÊt thuÕ GTGT. - Gi¸ b¸n ®îc x¸c ®Þnh lµ gi¸ cha cã thuÕ GTGT. Riªng gi¸ b¸n tem th (bao gåm tem in vµ tem m¸y, thÎ ®iÖn tho¹i) lµ gi¸ ®· cã thuÕ GTGT, khi tÝnh thuÕ GTGT ®Çu ra ®èi víi tem th, thÎ ®iÖn tho¹i ph¶i x¸c ®Þnh l¹i gi¸ cha cã thuÕ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ. Gi¸ b¸n Gi¸ ch© cã thuÕ = 1+ thuÕ suÊt thuÕ GTGT (10%) VÝ dô 1: Trong th¸ng 1/1999, Bu ®iÖn tØnh A cã tæng doanh thu b¸n tem th lµ 11tr®. Doanh thu kh«ng cã thuÕ vµ thuÕ GTGT ®Çu ra cña tem b¸n trong th¸ng 1/1999 lµ: Doanh thu 11 tr® cha cã thuÕ = = 10 tr® GTGT 1 + 10% - ThuÕ GTGT ®Çu ra = 10 tr® x 10% = 1 tr®
  3. 3 - §èi víi c¸c c¬ së kinh doanh dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng cã thu thªm kho¶n phÝ phôc vô hoÆc phô thu mµ c¬ së kinh doanh ®îc hëng th× gi¸ tÝnh thuÕ bao gåm c¶ kho¶n phÝ hoÆc phô thu. VÝ dô 2: Kh¸ch s¹n A cã ho¹t ®éng thu cíc phÝ ®iÖn tho¹i: + Gi¸ cíc (gi¸ cha cã thuÕ) 50.000 ® + Phô thu (10%) 5.000 ® + GÝa tÝnh thuÕ GTGT: 55.000 ® + ThuÕ GTGT ®Çu ra (10%) 5.500 ® - ThuÕ GTGT ®Çu ra trong mét sè trêng hîp ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Trêng hîp c¸c ®¬n vÞ cã hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c theo h×nh thøc chia doanh thu, tõng ®¬n vÞ kª khai nép thuÕ GTGT, TNDN ®éc lËp, c¸c bªn tham gia hîp ®ång khi chia doanh thu ph¶i chia thuÕ GTGT ®Çu ra tÝnh trªn doanh thu lµm c¨n cø x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép ë tõng ®¬n vÞ. VÝ dô 3: Bu ®iÖn tØnh A hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi C«ng ty B theo ph¬ng thøc chia doanh thu theo tû lÖ Bu ®iÖn tØnh A = 60%, C«ng ty B = 40%, trong th¸ng 1/1999 Bu ®iÖn tØnh A tæng hîp doanh thu kh«ng cã thuÕ 100 tr®, thuÕ GTGT ®Çu ra 10tr®, thuÕ GTGT vµ doanh thu ®îc hëng cña tõng bªn ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - Doanh thu Bu ®iÖn tØnh A ®îc hëng 100tr® x 60% = 60tr®, C«ng ty B ®îc hëng 100 tr.® x 40% = 40tr®. ThuÕ GTGT ®Çu ra t¬ng øng víi doanh thu Bu ®iÖn tØnh A = 10tr x 60% = 6tr®, C«ng ty B = 10 tr.® x 40% = 4tr®. C«ng ty B ph¶i xuÊt ho¸ ®¬n GTGT cho Bu ®iÖn tØnh A ®Ó Bu ®iÖn tØnh A cã c¨n cø gi¶m trõ doanh thu vµ thuÕ GTGT ®Çu ra. Trêng hîp ®iÒu chuyÓn doanh thu gi÷a c¸c ®¬n vÞ phô thuéc mµ viÖc nép thuÕ thu nhËp ®îc tËp trung t¹i trô së chÝnh th× chØ ®iÒu chuyÓn doanh thu kh«ng cã thuÕ GTGT, thuÕ GTGT ®Çu ra, ®Çu vµo ph¸t sinh ë ®¬n vÞ nµo do ®¬n vÞ ®ã trùc tiÕp kª khai nép thuÕ. 2. ThuÕ GTGT ®Çu vµo C¸c ®èi tîng nép thuÕ nh qui ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc I Th«ng t nµy cã tr¸ch nhiÖm kª khai x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo theo nguyªn t¾c: thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ph¸t sinh trong th¸ng nµo th× ®îc tæng hîp kª khai tÝnh khÊu trõ ngay trong th¸ng; trêng hîp trong th¸ng kª khai nép thuÕ cã thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lín h¬n thuÕ GTGT ®Çu ra th× ®îc tÝnh khÊu trõ tiÕp vµo th¸ng kª khai thuÕ tiÕp sau. §èi víi c¸c ®¬n vÞ cã doanh thu hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT, ®¬n vÞ ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh, hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ vµ kh«ng ®îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ph¶i nép. Trêng hîp ®¬n vÞ kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc th× ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh ph©n bæ theo tû lÖ (%) doanh thu chÞu thuÕ GTGT so víi tæng doanh thu ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ.
  4. 4 VÝ dô: C«ng ty ph¸t hµnh b¸o trong th¸ng kª khai thuÕ GTGT cã: Tæng doanh thu c¸c hµng hãa, dÞch vô lµ 200 tr ®, trong ®ã doanh thu ph¸t hµnh b¸o kh«ng chÞu thuÕ GTGT lµ 150 tr®, doanh thu chÞu thuÕ lµ 50 tr®, thuÕ GTGT ®Çu ra 5tr®, tæng thuÕ GTGT ®Çu vµo trong th¸ng (kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc) lµ 8tr®. ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ tÝnh theo tû träng (%) doanh thu b»ng: 50 tr® (DT chÞu 8 tr® x thuÕ) = 2 tr® 200 tr® (tæng DT) ThuÕ GTGT ph¶i nép = 5 tr® - 2 tr® = 3 tr®. Trêng hîp c¬ së cã doanh thu ho¹t ®éng kh«ng chÞu thuÕ nhá chiÕm d- íi 2% tæng doanh thu, ®Ó ®¬n gi¶n thñ tôc ph©n bæ thuÕ ®Çu vµo hµng th¸ng th× cã thÓ tæng hîp vµ tÝnh ph©n bæ sè thuÕ ®Çu vµo cña doanh thu kh«ng chÞu thuÕ khi quyÕt to¸n thuÕ GTGT n¨m. VÝ dô: Bu ®iÖn tØnh A ®Õn th¸ng 5 n¨m 1999 cã doanh thu kh«ng chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng so víi tæng doanh thu lµ 2% th× ®Õn th¸ng 5 ch- a ph¶i kª khai ph©n bæ thuÕ ®Çu vµo. Nhng ®Õn th¸ng 8 cã b×nh qu©n th¸ng vÒ doanh thu kh«ng chÞu thuÕ lµ 5% th× ph¶i thùc hiÖn kª khai ph©n bæ thuÕ ®Çu vµo cña 8 th¸ng. III/ Kª khai, nép thuÕ GTGT 1. §èi víi C«ng ty h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp - C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp kª khai, nép thuÕ GTGT t¹i ®Þa ph¬ng n¬i ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. NÕu C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ nµy cã c¸c chi nh¸nh, cöa hµng... h¹ch to¸n phô thuéc cïng ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ®Þa ph¬ng n¬i C«ng ty, ®¬n vÞ ®ãng trô së th× thuÕ GTGT do C«ng ty, ®¬n vÞ kª khai nép tËp trung thay cho c¸c chi nh¸nh, cöa hµng trùc thuéc. NÕu chi nh¸nh cöa hµng trùc thuéc ho¹t ®éng kinh doanh ë ®Þa ph¬ng kh¸c th× chi nh¸nh, cöa hµng ph¶i kª khai nép thuÕ GTGT t¹i ®Þa ph¬ng n¬i kinh doanh (®Þa ph¬ng nªu trong Th«ng t nµy ®îc x¸c ®Þnh lµ tØnh, thµnh phè) 2. §èi víi Tæng c«ng ty (TCTy) Bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam a/ §èi víi Bu ®iÖn tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW (gäi lµ Bu ®iÖn tØnh) Bu ®iÖn tØnh lµ ®èi tîng ph¶i kª khai nép thuÕ GTGT t¹i Côc thuÕ tØnh ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng vµ dÞch vô kh¸c. Bu ®iÖn quËn, huyÖn, x· trùc thuéc Bu ®iÖn tØnh kh«ng ph¶i kª khai nép thuÕ GTGT, nhng hµng th¸ng ph¶i lËp b¶ng kª khai toµn bé doanh thu vÒ dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng vµ dÞch vô kh¸c, kª khai chøng tõ ho¸ ®¬n GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, kª khai thuÕ GTGT ®Çu ra, ®Çu vµo ph¸t sinh t¹i c¬ së vµ göi b¶ng kª vÒ Bu ®iÖn tØnh ®Ó Bu ®iÖn tØnh thùc hiÖn nép thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc (mÉu b¶ng kª vµ thêi gian
  5. 5 göi b¶ng kª do TCTy Bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt nam qui ®Þnh cô thÓ, sau khi cã tháa thuËn b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh). Bu ®iÖn tØnh khi kª khai thuÕ GTGT hµng th¸ng ph¶i kª khai chi tiÕt hãa ®¬n, chøng tõ hµng hãa, dÞch vô mua vµo, b¸n ra, thuÕ GTGT ®Çu ra, ®Çu vµo ph¸t sinh t¹i bu ®iÖn tØnh; ®èi víi c¸c chøng tõ, hãa ®¬n ph¸t sinh ë bu ®iÖn quËn, huyÖn vµ ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ph¶i kª khai theo tõng chøng tõ mµ chØ kª sè tæng hîp theo b¶ng kª c¸c ®¬n vÞ phô thuéc göi lªn (mçi ®¬n vÞ ghi mét dßng trong b¶ng kª) mÉu b¶ng kª thùc hiÖn theo mÉu quy ®Þnh kÌm theo Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp c¸c ®¬n vÞ cã kinh doanh hµng hãa, cung øng dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng mµ tõng lÇn b¸n hµng, thu tiÒn dÞch vô thÊp díi møc ph¶i lËp hãa ®¬n (díi 100.000®) thÝ dô: dÞch vô bu ®iÖn (gäi ®iÖn tho¹i, b¸n phong b× th v.v....) nÕu kh¸ch hµng kh«ng yªu cÇu lËp hãa ®¬n th× ®îc lËp b¶ng kª hµng hãa, dÞch vô b¸n lÎ, tæng hîp b¶ng kª b¸n lÎ trong ngµy, hoÆc mét sè ngµy ®Ó lËp hãa ®¬n hµng hãa, dÞch vô b¸n lÎ. Trêng hîp cung øng dÞch vô cã tÝnh ®Æc thï kh¸c ®Ó ph¸t hµnh ho¸ ®¬n ®Æc thï phï hîp víi ®¨ng ký kinh doanh C«ng ty ph¶i ®¨ng ký víi Tæng côc thuÕ. Hµng th¸ng, c¸c Bu ®iÖn tØnh c¨n cø vµo sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®îc x¸c ®Þnh trªn tê khai thuÕ, nép t¹i c¬ quan thuÕ tØnh 60% sè thuÕ ph¶i nép, 40% chuyÓn vÒ V¨n phßng TCTy ®Ó lµm quü ®iÒu hoµ cÊp cho c¸c Bu ®iÖn tØnh cã chªnh lÖch ©m (-) gi÷a sè thuÕ ®Çu ra trõ (-) sè thuÕ ®Çu vµo. Trong mäi trêng hîp, c¸c Bu ®iÖn tØnh cã sè chªnh lÖch d¬ng (cã thuÕ ph¶i nép) hoÆc sè ©m (cã thuÕ ®îc hoµn) ®Òu ph¶i kª khai vµ nép tê khai thuÕ GTGT cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý. b/ §èi víi C«ng ty trùc thuéc TCTy (gäi lµ C«ng ty trùc thuéc) C«ng ty trùc thuéc lµ ®èi tîng ph¶i kª khai thuÕ GTGT cho c¬ quan thuÕ n¬i C«ng ty ®ãng trô së. Trêng hîp C«ng ty cã c¸c Trung t©m ®ãng ë tØnh kh¸c th× tõng trung t©m cã tr¸ch nhiÖm kª khai nép thuÕ GTGT t¹i c¬ quan thuÕ tØnh theo chÕ ®é qui ®Þnh. Trung t©m ®ãng t¹i tØnh cïng n¬i C«ng ty ®ãng trô së th× Trung t©m kh«ng ph¶i kª khai nép thuÕ GTGT, nhng hµng th¸ng thùc hiÖn lËp b¶ng kª thuÕ GTGT nh qui ®Þnh ®èi víi c¸c Bu ®iÖn quËn huyÖn vµ göi b¶ng kª vÒ C«ng ty ®Ó C«ng ty thùc hiÖn tæng hîp kª khai, nép thuÕ vµo NSNN. Hµng th¸ng c¸c C«ng ty trùc thuéc thùc hiÖn kª khai vµ nép thuÕ GTGT nh qui ®Þnh ®èi víi c¸c Bu ®iÖn tØnh, nép t¹i c¬ quan thuÕ tØnh 60% sè thuÕ ph¶i nép, 40% chuyÓn vÒ V¨n phßng Tæng c«ng ty). c/ §èi víi V¨n phßng TCTy Bu chÝnh viÔn th«ng Tæng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp, kª khai sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña toµn ngµnh trªn c¬ së sè liÖu kª khai tõng th¸ng cña c¸c C«ng ty. Cuèi mçi quý, chËm nhÊt lµ sau 15 ngµy cña th¸ng ®Çu quý V¨n phßng TCTy cã tr¸ch nhiÖm kª khai toµn bé sè thuÕ ph¶i nép cña toµn TCTy, cô thÓ lµ: 1. Tæng sè thuÕ GTGT ®Çu ra 2. Tæng sè thuÕ GTGT ®Çu vµo 3. Sè thuÕ GTGT ph¶i nép (1-2) 4. Sè thuÕ GTGT ®· nép ë c¸c C«ng ty
  6. 6 5. Sè thuÕ GTGT cÊp cho c¸c C«ng ty 6. Sè thuÕ GTGT cßn ph¶i nép (3 - 4 - 5) 2/ Hoµn thuÕ GTGT: C¸c C«ng ty, ®¬n vÞ kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT thuéc ®èi tîng ph¶i kª khai nép thuÕ GTGT, nÕu ph¸t sinh thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lín h¬n thuÕ ®Çu ra thuéc trêng hîp ®îc hoµn thuÕ GTGT th× C«ng ty, ®¬n vÞ ph¶i lËp hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ theo chÕ ®é göi c¬ quan thuÕ xÐt gi¶i quyÕt hoµn thuÕ cho C«ng ty, ®¬n vÞ. IV. tæ chøc thùc hiÖn 1) Tæng c«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn Bu ®iÖn c¸c tØnh, thµnh phè vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty thùc hiÖn kª khai, tÝnh thuÕ, nép thuÕ GTGT theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2) VÒ ho¸ ®¬n, chøng tõ: Ho¸ ®¬n thu cíc bu chÝnh viÔn th«ng ph¶i thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ; Trêng hîp Tæng c«ng ty vµ c¸c Bu ®iÖn tØnh cÇn thùc hiÖn ho¸ ®¬n tù in ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ theo qui ®Þnh. §èi víi doanh thu cíc ®iÖn tho¹i ph¸t sinh th¸ng 12/1998, nÕu xuÊt ho¸ ®¬n n¨m 1998 th× ¸p dông thuÕ doanh thu. C¸c ho¸ ®¬n xuÊt tõ 1/1/1999 th× ¸p dông thuÕ GTGT. 3) Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/1/1999. C¸c néi dung kh¸c kh«ng híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vÉn ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 89/1998/TT/BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2