Thông tư 17/1997/TC-TCĐN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư 17/1997/TC-TCĐN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/1997/TC-TCĐN về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án dân số-sức khỏe gia đình và hỗ trợ y tế quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17/1997/TC-TCĐN

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/1997/TC-TC N Hà N i, ngày 03 tháng 4 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 17/1997/TC-TC N NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 1997 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC D ÁN DÂN S - S C KHO GIA ÌNH VÀ H TR Y T QU C GIA Căn c hi p nh tín d ng phát tri n ký k t gi a Chính ph Vi t Nam và Hi p h i Phát tri n Qu c t ngày 26/2/1996 v các d án Dân s - S c kho Gia ình và H tr Y t qu c gia; Căn c Hi p nh vay v n gi a Chính ph CHXHCN Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Châu Á ngày 28/11/1996 cho d án Dân s - S c kho Gia ình; Căn c Hi p nh gi a Chính ph Vi t Nam và Hi p h i phát tri n Qu c t ký ngày 30/6/1996 v các kho n ng tài tr c a Chính ph Hà Lan và Thu i n cho d án H tr Y t Qu c gia; Hi p nh gi a Chính ph c và Chính ph Vi t Nam ký ngày 24/01/1997 v vi c s cung c p cho CHXHCN Vi t Nam kho n vi n tr không hoàn l i th c hi n d án Dân s - S c kho Gia ình; Căn c Ngh nh s 58/CP ngày 30/8/1994 c a Chính ph ban hành quy ch vay và tr n nư c ngoài; Ngh nh 20/CP ngày 150/3/1994 c a Chính ph ban hành quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 43/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ban hành quy ch u th u; Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p và ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c và các Thông tư hư ng d n th c hi n các Ngh nh; Căn c Thông tư Liên B s 09/TC-NH ngày 02/6/1994 c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c v vi c qu n lý và s d ng v n vay nư c ngoài c a Chính ph ; Thông tư s 18 TC/TC N ngày 05/03/1994 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng v n vay nư c ngoài c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 735/TTg ngày 09/11/1995 và 767/TTg ngày 27/11/1995 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án Dân s - S c kho Gia ình và H tr Y t Qu c gia. B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng các ngu n v n cho hai d án như sau: Ph n 1: CÁC QUY NNH CHUNG 1. Gi i thích t ng : Trong Thông tư này các t ng dư i dây ư c hi u như sau:
 2. 1.1. Cơ quan ch d án là U ban Qu c gia Dân s và K ho ch hoá Gia ình ( i v i d án Dân s - S c kho gia ình) và B Y t ( i v i d án H tr Y t Qu c gia). tri n khai d án và ph i h p các ho t ng th c hi n d án U ban QGDS- KHHG và B Y t thành l p Ban qu n lý d án Trung ương. 1.2. Các Ban QLDA t nh (các t nh - nơi có các ti u d án thu c n i dung I - nâng c p cơ s y t ) có quy n h n và trách nhi m ư c quy nh trong các quy t nh thành l p Ban QLDA c a B ch qu n. 1.3. Các t nh th hư ng d án: là các t nh không có Ban QLDA nhưng th hư ng các n i dung th c hi n trên toàn qu c c a các d án. 1.4. Các t ch c tài chính qu c t là Hi p h i Phát tri n Qu c t (IDA) và Ngân hàng Phát tri m châu Á (ADB). 1.5. Các Chính ph là chính ph c, Hà Lan, Thu i n th c hi n kho n vi n tr không hoàn l i cho d án Dân s - S c kho Gia ình và d án H tr Y t Qu c gia. 1.6. Các d án là d án Dân s - S c kho Gia ình theo quy t nh s 735/TTg ngày 9/11/1995 c a TTCP và d án H tr Y t Qu c gia theo Quy t nh s 767/TTg ngày 27/11/1995 c a TTCP. 1.7. Ngân hàng ph c v là Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri m Nông thôn i v i d án Dân s - S c kho Gia ình và Ngân hàng u tư Phát tri n i v i d án H tr Y t Qu c gia. 1.8. Các kho n chi u tư xây d ng cơ b n (XDCB): n i dung xây d ng cơ b n (XDCB) thu c n i dung I c a các d án (bao g m chi xây l p, tư v n thi t k và chi phí qu n lý c a các Ban QLDA t nh nơi có công trình (XDCB). 1.9. Các kho n chi s nghi p bao g m các kho n chi c a d án như chi trang thi t b , thu c thi t y u, ào t o, phương ti n tránh thai, d ch v tư v n, chi các ho t ng thông tin - giáo d c truy n thông, nghiên c u th nghi m, ph c p c ng tác viên, b o dư ng cơ s h t ng và trang thi t b , h u c n và chi phí qu n lý d án, các kho n chi liên quan t i các chương trình qu c gia v s t rét, lao, nhi m khuNn hô h p. 2. Nguyên t c chung: 2.1. Các d án s d ng các ngu n v n sau: * V n vay IDA và ADB; * V n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph c, Hà Lan và Thu i n; *V n i ng c a Chính ph Vi t Nam do ngân sách c p. 2.2. Các ngu n v n vay c a các T ch c tài chính qu c t , v n vi n tr c a các Chính ph là ngu n thu c a Chính ph Vi t Nam, B Tài chính có trách nhi m thu vào ngân sách Nhà nư c và c p phát cho U ban Qu c gia Dân s và K ho ch hoá Gia nh và
 3. B Y t th c hi n các d án ã ư c phê duy t. B Tài chính theo dõi qu n lý kho n vay và tr n khi n h n (c g c và lãi). 2.3. Ch d án có trách nhi m s d ng v n úng m c ích và n i dung d án ư c duy t phù h p v i các i u ki n ã cam k t trong các Hi p nh vay v i IDA, ADB, Hi p nh vi n tr v i các Chính ph và các văn b n liên quan kèm theo các Hi p nh này. 2.4. Các d án ư c c p v n t hai ngu n, v n trong nư c và v n ngoài nư c. Vi c c p v n trong nư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. V n ngoài nư c ư c c p theo các quy nh c a Thông tư này, phù h p v i quy nh trong nư c và t i các Hi p nh vay và Hi p nh vi n tr . 2.5. Vi c c p v n XDCB ( ư c nói t i i u 1.8 Ph n I) cho các d án ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 42/CP, 43/CP ngày 16/7/1996, Ngh nh 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph và các Thông tư hư ng d n th c hi n các Ngh nh trên và các quy nh c th t i Thông tư này. 2.6. Các kho n chi s nghi p (theo quy nh t i i u 1.9 Ph n I) th c hi n theo nh ng quy nh, nh m c chi tiêu hành chính s nghi p hi n hành c a Nhà nư c và các quy nh c th t i Thông tư này. B Tài chính c p v n s nghi p cho Ban QLDATW t ngu n nư c ngoài và trong nư c. Ban QLDATW có trách nhi m tr c ti p th c hi n ho c u quy n cho ơn v tr c thu c t i c p t nh th c hi n trên cơ s ký k t các h p ng u thác d ch v . 2.7. Các ngân hàng ph c v th c hi n các th t c rút v n t IDA và ADB (g m các phương th c thanh toán tr c ti p, hoàn v n và thư cam k t) và thanh toán cho d án khi có ý ki n c a B Tài chính. 2.8. Trong quá trình th c hi n rút v n vay Ngân hàng ph c v ư c hư ng phí d ch v theo t ng l n rút v n (g m phí m L/C, phí g i ch ng t , i n tín, fax...) theo quy t nh 162-Q /NH2 ngày 09/8/1993 c a th ng c Ngân hàng Nhà nư c v thu phí d ch v thanh toán qua ngân hàng. Kho n phí d ch v nói trên ư c tính vào t ng chi phí c a d án. Ph n 2: QUY NNH C TH 1. M tài kho n: 1.1. T i Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch), Ban QLDATW d án Dân s - S c kho Gia ình m hai tài kho n ng v n ng tên d án ti p nh n ngu n v n vay c a IDA và ADB, Ban QLDATW d án H r Y t Qu c gia m ba tài kho n ng v n ti p nh n v n vay IDA, v n vi n tr c a Hà Lan và Thu i n. 1.2. T i Ngân hàng ph c v , Ban QLDATW m m t tài kho n c bi t cho ngu n v n IDA và m t tài kho n t m ng cho ngu n v n ADB.
 4. 1.3. Ban QLDATW m m t tài kho n h n m c ti p nh n v n i ng s nghi p cho d án t i Kho b c Nhà nư c Hà N i. Các Ban qu n lý d án t nh m m t tài kho n chi nhành ngân hàng ph c v t i t nh mình ti p nh n v n t tài kho n c bi t thanh toán các kho n chi s d ng v n vay IDA ho c tài kho n t m ng i v i ngu n v n vay ADB và m t tài kho n C c u tư phát tri n c a t nh theo dõi c p phát v n i ng trong nư c và h ch toán v n nư c ngoài c p phát (cho d án c a T nh). 2. Xây d ng và thông qua k ho ch v n cho d án 2.1. Hàng năm, theo úng ch l p, trình và xét duy t d toán ngân sách Nhà nư c, Ban qu n lý d án TW chuNn b d toán ngân sách c a d án bao g m d toán v n u tư và d toán chi s nghi p trình cơ quan ch qu n t ng h p g i và b o v k ho ch v i B K ho ch và u tư, B Tài chính trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. N i dung k ho ch v n cho d án c n phân nh rõ v n u tư XDCB và v n s nghi p, c n th hi n chi ti t các công vi c s ư c th c hi n, ngu n v n vay, ti n rút v n t các t ch c tài chính qu c t , v n vi n tr c a các Chính ph và v n i ng c n thi t cho t ng h ng m c c a d án. K ho ch này ư c g i v B Tài chính và B KH- T theo quy nh. Khi Th tư ng Chính ph giao k ho ch, B Tài chính s thông báo k ho ch c p phát v n s nghi p i v i các d án cho ch d án, v n u tư XDCB cho các C c u tư Phát tri n t i các t nh có d án. Ch d án có trách nhi m thông báo k ho ch ư c duy t cho các Ban QLDATW trên cơ s s giao k ho ch. Sau khi ư c ch d án thông báo, Ban qu n lý d án TW c n i u ch nh d toán chi ti t cho phù h p v i s thông báo k ho ch. 3. T ng kinh phí và cơ c u s d ng v n ư c quy nh t i quy t nh s 735/TTg ngày 09/11/1995 và 767/TTg ngày 27/11/1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t d án Dân s - S c kho Gia ình và d án H tr Y t Qu c gia, các Hi p nh vay v i IDA, ADB, Hi p nh vi n tr v i các Chính ph và các văn b n c a Th tư ng Chính ph . 4. C p phát và s d ng v n trong nư c c a Chính ph Vi c c p phát và s d ng v n i ng c a Chính ph th c hi n theo các quy nh hi n hành trong nư c, phù h p v i ti n rút v n vay và vi n tr . 4.1. V n i ng u tư XDCB: Hàng quý trên cơ s k ho ch năm phân theo quý, T ng c c u tư Phát tri n s thông báo v n i ng xu ng C c u tư các t nh có d án. V n i ng s ư c thanh toán tr c ti p (theo t tr ng thanh toán) cho các nhà cung c p, các nhà th u theo ngh thanh toán c a Ban qu n lý d án t nh. Quy trình c p v n th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 63 TC/ T ngày 02/11/1996 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát v n u tư các d án thu c ngu n v n NSNN.
 5. Sơ luân chuy n v n i ng - Ph l c 2 4.2. V n i ng s nghi p: Hàng quý, trên cơ s k ho ch năm phân theo quý, B Tài chính (V Hành chính S nghi p) s thông báo h n m c v n i ng c a các d án cho ơn v tài chính c p I c a ch d án. Các Ban QLDA TW ngh ơn v này c p v n i ng theo t tr ng thanh toán trên cơ s d toán quý ã ư c B Tài chính ch p thu n. 5. Rút v n c p phát và qu n lý v n vay c a các t ch c TCTCQT M i th t c, hình th c rút v n và thanh toán t tài kho n vay ư c th c hi n theo Thông tư s 18 TC/TC N ngày 05/03/1994 c a B Tài chính, Thông tư s 09/TC- NH ngày 02/6/1994 Liên B Tài chính - Ngân hàng và tuân th nguyên t c gi i ngân c a các t ch c qu c t . A. Rút v n và thanh toán t tài kho n c bi t (Tài kho n t m ng) 5.1. Rút v n ban u vào tài kho n c bi t (ho c tài kho n t m ng) Ban QLDATW chuNn b các tài li u g i B Tài chính (V TC N) và Ngân hàng Nhà nư c (SGD): - ơn xin rút v n theo m u c a IDA ho c ADB - Công văn ngh rút v n Căn c hi p nh vay, trong th i gian 03 ngày B Tài chính s có công văn ch p thu n g i Ngân hàng Nhà nư c và ban QLDATW. Ngân hàng Nhà nư c nh n ư c công văn c a B Tài chính, xem xét n u ơn i u ki n rút v n s ký ơn xin rút v n g i IDA (hay ADB). Khi ti n ã ư c chuy n v tài kho n ng v n c a d án t i Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c chuy n ngay (trong ngày làm vi c) vào tài kho n c bi t (v n vay IDA) ho c tài kho n t m ng (v n vay ADB) t t i Ngân hàng ph c v . Rút v n ban u vào tài kho n c bi t (ho c tài kho n t m ng) ư c th hi n trong sơ Ph l c 3. 5.2. Rút v n b sung tài kho n c bi t (tài kho n t m ng) Nguyên t c rút v n b sung TK B (TKTW) là nguyên t c th c chi, nghĩa là d án ch ư c rút v n b sung cho nh ng kho n ã th c thanh toán. Hàng tháng (nhưng không quá 03 tháng) ho c khi tài kho n c bi t (ho c tài kho n t m ng) chi tiêu h t 20% t ng s ti n c a tài kho n, Ban QLDATW chuNn b các tài li u c n thi t rút v n b sung tài kho n c bi t/tài kho n t m ng g i B Tài chính (v TC N) và Ngân hàng Nhà nư c rút v n b sung tài kho n c bi t. - ơn rút v n theo m u IAD và ADB
 6. - Công văn ngh rút v n - B ng kê chi tiêu c a Ban QLDA Trung ương - Sao kê tài kho n c bi t/tài kho n t m ng c a Ngân hàng ph c v . Trong th i gian 05 ngày làm vi c, B Tài chính s thông báo ch p thu n rút v n b sung cho tài kho n c bi t/tài kho n t m ng. Ngân hàng Nhà nư c ký ơn xin rút v n chuy n cho IDA/ADB. Khi ti n v tài kho n ng v n, Ngân hàng Nhà nư c th c hi n quy nh t i i m 5.1. nói trên. Th t c c th ư c qui nh t i Ph l c 4 - B sung tài kho n c bi t 5.3. S d ng ti n t tài kho n c bi t hay tài kho n t m ng chi tr cho các ho t ng XDCB: T ng c c u tư Phát tri n u nhi m cho C c TPT các t nh có Ban QLDA thNm nh và xác nh n kh i lư ng XDCB t i a bàn. Khi Ban QLDA t nh có nhu c u chi tiêu cho Ban QLDA t nh ho c cho kh i lư ng XDCB do Ban QLDA tr c ti p ký h p ng thì Ban QLDA t nh g i các h sơ tài li u sau t i C c u tư Phát tri n t nh có d án: - Thi t k k thu t, t ng d toán do c p có thNm quy n quy t nh. - Quy t nh trúng th u. - Biên b n nghi m thu. - Phi u giá ngh thanh toán. Trong vòng 05 ngày làm vi c, sau khi nh n các h sơ ch ng t , C c u tư Phát tri n t nh có trách nhi m thNm nh, ki m tra và xác nh n kh i lư ng công vi c ho c kh i lư ng XDCB ã ư c th c hi n i u ki n c p v n, g i l i cho Ban QLDA t nh và báo cáo v TC TPT. Sau khi ã ư c xác nh n kh i lư ng công vi c, Ban QLDA t nh g i văn b n xác nh n ó v Ban QLDA TW. Căn c vào yêu c u c p v n ã ư c C c u tư Phát tri n xác nh n, Ban QLDA TW có công văn ngh ngân hàng ph c v rút v n t tài kho n c bi t. Sau khi rút ti n, ngân hàng ph c v thông báo ngay cho TC TPT. Vi c luân chuy n ch ng t và m i quan h gi a các cơ quan trong quá trình thanh toán kh i lư ng xây l p, mua s m chi tiêu qua tài kho n c bi t (tài kho n t m ng) ư c th hi n trong sơ t i ph l c 5. 5.4. Rút v n các kho n chi s nghi p:
 7. - Căn c k ho ch chi tiêu hàng năm có chia ra theo quí ã ư c duy t, hàng quý Ban QLDA TW có công văn và d toán chi tiêu chi ti t theo m c l c ngân sách hi n hàng cùng công văn ngh c a ch d án g i B Tài chính (V Hành chính S nghi p) ư c rút v n t TK B. B Tài chính xem xét và u nhi m cho Ngân hàng ph c v gi i ngân theo l nh chi c a Ban QLDA TW. Hàng tháng, Ngân hàng ph c v có trách nhi m thông báo cho B Tài chính sao kê chi tiêu vi c gi i ngân t tài kho n c bi t làm th t c ghi thu ghi chi ngân sách. - Vi c chi t TK B cho các ho t ng s nghi p th c hi n theo các quy nh v nh m c chi tiêu trong nư c. - V m t s kho n chi khác cho cán b tham gia ào t o, hu n luy n trong và ngoài nư c, thuê chuyên gia tư v n, B Tài chính hư ng d n thêm như sau: + ào t o hu n luy n trong nư c: Ch d án c n l p báo cáo chi ti t v n i dung hu n luy n, s ngư i tham gia, th i gian và a i m hu n luy n phù h p v i yêu c u tri n khai d án và các i u kho n quy nh t i hi p nh vay. M c chi bình quân không quá 200 USD/ngư i/tu n (bao g m chi tài li u, ăn , phương ti n i l i, báo cáo viên...). + ào t o hu n luy n ngoài nư c: Ch d án c n l p danh sách ngư i tham gia hu n luy n, ào t o ngoài nư c, H p ng ào t o ã ư c ký k t và thư ng ý c a Ngân hàng Th gi i ("Letter of no objection"). Trong h p ng c n nêu rõ n i dung ào t o, s ngư i, s ngày, a i m... và chi phí d ch v ào t o hu n luy n ph i tr cho nơi ào t o. M c chi cho cán b tham gia ào t o, hu n luy n ngoài nư c ư c áp d ng theo Thông tư s 32 TC/TC N ngày 21/4/1995 và Thông tư s 44 TC/TC N ngày 21/5/1994 c a B Tài chính. - Chi cho chuyên gia tư v n: vi c tuy n ch n chuyên gia c n th c hi n theo các quy nh trong nư c (Ngh nh 43/CP ngày 16/7/1996 ban hành quy ch u th u) và quy nh t i các Hi p nh vay, Hi p nh vi n tr . H sơ chuyên gia tư v n (ngoài nư c và trong nư c) ph i ư c B ch qu n phê duy t chính th c b ng văn b n. Chuyên gia tư v n trong nư c: các chuyên gia tư v n trong nư c c n ph i ư c tuy n ch n ch t ch , ư c c p có thNm quy n phê duy t căn c vào các yêu c u c th c a d án và chuyên môn nghi p v c a chuyên gia. M c lương c a chuyên gia tư v n trong nư c ư c hư ng t i a không quá 500 USD/tháng. Th t c rút v n t tài kho n c bi t và v n i ng - Ph l c 5a 5.5. Có th dùng ti n t TK B (TKTW) chi tr b t c kho n chi tiêu h p l ( úng n i dung d án, có trong d toán ngân sách và úng ch ) c a d án. Gi i h n ti n c a kho n chi ch ph thu c vào s ti n hi n có trong TK B (TKTW). 5.6. Lãi ti n g i:
 8. Trong khi kho n ti n vay trên tài kho n c bi t chưa s d ng có phát sinh lãi ti n g i (lãi su t ti n g i không kỳ h n), ngày mùng 05 hàng tháng Ngân hàng ph c v ph i n p toàn b ti n lãi phát sinh t tài kho n c bi t (tài kho n t m ng) vào NSNN (tài kho n qu ngo i t t p trung c a Nhà nư c t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c). S tài kho n 331.213.020.1. B- Rút v n t IDA và ADB thanh toán tr c ti p và th t c thư cam k t c bi t (áp d ng cho c chi XDCB và chi s nghi p). Trên cơ s yêu c u thanh toán c a ngư i cung c p hàng hoá, d ch v , Ban QLDA TW chuNn b ơn xin rút v n t tài kho n vay và các tài li u c n thi t g i B Tài chính (V TC N) và Ngân hàng ph c v . H sơ thanh toán g m: - ơn xin rút v n theo m u - Công văn ngh rút v n - B n sao h p ng mua s m hàng hoá thi t b - B n sao h p ng chuyên gia tư v n - Yêu c u thanh toán c a ngư i cung c p hàng hoá d ch v - B n sao h p ng kinh t khác - Các tài li u ch ng minh xác nh n h p ng h p l (Như văn b n phê chuNn h p ng c a Chính ph ho c cơ quan có thNm quy n c a Chính ph , ý ki n c a IDA, ADB ho c k t qu xét th u i v i h p ng xây d ng và mua s m hàng hoá trên 150.000 USD và h p ng thuê chuyên gia có giá tr trên 100.000 USD i v i công ty và trên 50.000 USD i v i cá nhân). - B n sao v n ơn (trư ng h p thanh toán tr c ti p giá tr hàng hoá). Trong th i gian 05 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ rút v n B Tài chính (V TC N) xem xét ki m tra và ch p thu n rút v n. Ban QLDA TW và Ngân hàng ph c v ký ơn xin rút v n thanh toán cho ngư i th hư ng (nhà th u, nhà cung c p). Sau khi nh n ư c thông báo c a IDA ho c ADB v vi c thanh toán cho ngư i cung c p hàng hoá, d ch v và các nhà th u, Ban QLDA TW có trách nhi m thông báo hai b n cho B Tài chính (V TC N và V HCSN ho c TC T) làm th t c ghi thu ghi chi ngân sách. Vi c luân chuy n ch ng t và m i quan h gi a các cơ quan trong thanh toán tr c ti p và cam k t c bi t ư c th hi n trong Ph l c 6 và Ph l c 7. 6. Rút v n và s d ng v n i v i các kho n vi n tr c a các Chính ph 6.1. B Y t và U ban Qu c gia Dân s - KHHG có trách nhi m ti p nh n, phân ph i và qu n lý chi tiêu t các kho n vi n tr c a các Chính ph theo Thông tư hư ng
 9. d n s 22 TC/VT ngày 20/03/1995 c a B Tài chính và theo n i dung d án ư c phê duy t. 6.2. Kho n vi n tr c a Chính ph c ngân sách Nhà nư c s c p phát cho UBQGDS - KHHG th c hi n chương trình qu c gia v k ho ch hoá gia ình. Ph n kinh phí cho ho t ng ti p th xã h i có thu h i, UBQGDS - KHHG qu n lý và th c hi n h ch toán theo quy nh c a B Tài chính. 7. Báo cáo 7.1. Hàng quý Ban QLDA Trung ương có trách nhi m báo cáo chi ti t v các kho n chi s nghi p t tài kho n c bi t theo m c ã ư c B Tài chính duy t cho cơ quan ch qu n d án và cho B Tài chính (V HCSN). 7.2. Sáu tháng m t l n ch d án có trách nhi m báo cáo B Tài chính (V Tài chính i ngo i, T ng c c u tư Phát tri n, V Hành chính s nghi p), B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c tình hình th c hi n d án, tình hình s d ng v n vay, v n vi n tr , v n i ng c a Chính ph . 7.3. Hàng tháng, Ngân hàng Thương m i ph c v có trách nhi m thông báo cho B Tài chính (V TC N), Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) sao kê chi tiêu tài kho n c bi t (tài kho n t m ng). Trong sao kê có nêu rõ s lãi phát sinh trong tháng và ngày chuy n lãi cho B Tài chính. 8. Ki m tra, ki m toán, quy t toán 8.1. nh kỳ và t xu t B Tài chính, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c, UBQGDS - KHHG , B Y t s ki m tra tình hình th c hi n d án, vi c s d ng v n (trong và ngoài nư c) c a d án. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n không úng v i quy nh, B Tài chính s ình ch c p phát v n các cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m. 8.2. Hàng năm tài kho n c bi t, tài kho n t m ng, s sách và h sơ k toán c a d án ph i ư c cơ quan ki m toán c l p th c hi n ki m toán phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c, các Hi p nh vay n và Hi p nh vi n tr . Tài li u ki m toán s ư c g i cho B Tài chính và là m t trong nh ng căn c xem xét vi c rút v n b sung cho tài kho n c bi t (t m ng) ho c rút v n t tài kho n c bi t (t m ng) chi tr , cũng như là căn c ánh giá th c hi n d án. 8.3. Ban QLDA TW có trách nhi m th c hi n quy t toán theo ch hi n hành. Hàng năm Ban QLDA có trách nhi m báo cáo, quy t toán toàn b các kho n m c chi tiêu v i cơ quan ch qu n d án cơ quan ch quan t ng h p vào báo cáo quy t toán ngân sách c a c ơn v g i B Tài chính xét duy t quy t toán theo ch Nhà nư c quy nh. Ph n 3: I U KHO N THI HÀNH
 10. Thông tư có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, thay th cho Thông tư s 31 TC/TC N ngày 21/6/1996 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c Ban QLDA TW, UBQGDS-KHHGD, B Y t , Ngân hàng ph c v c n ph n ánh k p th i B Tài chính nghiên c u s a i và b sung. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký) PH L C 1 K HO CH V N U TƯ 199... D án: ơn v : ơn v T ng V n WB V n ADB V n vi n tr V i i ng chi/N i dung công Ngo i ng Ngo i ng Ngo i ng Ngo i ng Ngo i ng vi c t VN t VN t VN t VN t VN - Ban Qu n lý d án TW +N i dung 1 +N i dung 2 +N i dung 3 - Ban QL d án t nh A + + + - Ban QL d án t nh
 11. B + + + C ng: D án: ơn v : Ban QL d án..... K HO CH U TƯ 199... (Phân theo quý) T ng s Quý I Quý II Quý III Quý IV WB SIDA CP Hà Lan CP Vi t Nam PH L C 2 THANH TOÁN B NG V N I NG Vi t Nam B i Tài chính TC TPT C c TPT Hà N i Ban QLDA TW Nhà th u
 12. C c TPT Hà N i Ban QLDA TW Nhà th u (1) (1) (7) (7) (5) (5) (4) (2) (4) (2)
 13. (8) (3) (3) (6) (6) (1): Thông báo k ho ch v n theo qu (2): Ký h p ng kinh t (3): Th c hi n h p ng (4): ngh thanh toán (5): Xác nh n công vi c ã hoàn thành. Sau khi Ban QLDA T nh ki m tra xác nh n công vi c hoàn thành, t p h p các ch ng t , tài li u thông báo cho C c u tư Phát tri n T nh C c TPT ki m tra xác nh n công vi c m t l n n a. (6): Chuy n ti n thanh toán (7): Báo cáo T ng c c u tư Phát tri n (8): Báo cáo Ban QLDA TW v vi c ư c c p phát v n i ng PH L C 3 RÚT V N BAN U VÀO TÀI KHO N C BI T (TÀI KHO N T M NG) (4)
 14. WB ho c ADB Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) B Tài chính (V TC N) Ban Qu n lý D án Trung ương Ngân hàng ph c v (3) (5) (1) (2) (6) (1) (6)
 15. (1) ChuNn b ơn xin rút v n và ngh rút v n ban u (2) Ch p thu n rút v n (3) Ký ơn rút v n và g i WB (ho c ADB) (4) Chuy n ti n vào tài kho n ng v n (5) Chuy n ti n vào TK B (ho c TKTW) (6) Thông báo ti n v cho Ban QLDATW và B Tài chính PH L C 4 B SUNG TÀI KHO N C BI T (TÀI KHO N T M NG) WB ho c ADB Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) B Tài chính (V TC N) Ban Qu n lý D án Trung ương Ngân hàng ph c v Ngân hàng Nhà nư c (3)
 16. (2) (4) (6) (5) (6) (1) (1) (1) ChuNn b ơn xin rút v n và văn b n ngh (2) Ch p thu n rút v n (3) Ký ơn rút v n và g i WB (ho c ADB) (4) Chuy n ti n vào tài kho n ng v n (5) Chuy n ti n vào tài kho n c bi t (ho c tài kho n t m ng) (6) Báo có tài kho n cho Ban Qu n lý d án Trung ương và B Tài chính PH L C 5 THANH TOÁN QUA TÀI KHO N C BI T - TÀI KHO N T M NG CHI U TƯ XÂY D NG CƠ B N T ng c c u tư Phát tri n
 17. C c u tư Phát tri n Ban Qu n lý D án T nh Ban Qu n lý D án TW Ngân hàng ph c v TW Ngân hàng ph c v T nh Nhà Th u, Nhà Cung c p (2) (1) (3) (4) (4) (6) (4a)
 18. (6a) (1) Ký k t h p ng (2) Th c hi n h p ng (3) ngh thanh toán (4) Ki m tra công vi c ã hoàn thành. Sau khi Ban QLDA T nh ki m tra xác nh n công vi c ã hoàn thành, t p h p y các ch ng t , tài li u thông báo cho C c TPT T nh C c TPT ki m tra xác nh n i u ki n thanh toán. (4a) Báo cáo T ng c c u tư Phát tri n (5) ngh c p v n thanh toán (6) Chuy n ti n: Ngân hàng Nông nghi p Trung ương chuy n ti n thanh toán cho nhà th u thông qua tài kho n c a Ban QLDA T nh t i Ngân hàng Nông nghi p t nh. (6a) Thông báo T ng c c u tư Phát tri n PH L C 5A RÚT V N CHI S NGHI P (3) Ch D án Tài chính c p 1 B Tài chính
 19. V Hành chính S nghi p Ngân hàng Ph c v Ban Qu n lý D án TW Nhà Th u (4a) (4) (5a) (2) (5) (1) (5) (1) Ký h p ng (2) Ban Qu n lý d án Trung ương l p d toán quý g i ch u tư (3) Ch d án duy t d toán chi ti t và g i B Tài chính
 20. (V Hành chính s nghi p) ngh rút v n (4) B Tài chính (V Hành chính S nghi p) xem xét và có văn b n ch p thu n rút v n g i Ngân hàng ph c v rút v n t Tài kho n c bi t (Tài kho n t m ng) (4a) B Tài chính (V Hành chính S nghi p) g i văn b n ch p thu n d toán quý c a Ban Qu n lý d án Trung ương (5) Ngân hàng ph c v gi i ngân theo l nh chi c a Ban Qu n lý d án Trung ương (5a) Cơ quan tài chính c p 1 c a ch d án gi i ngân v n i ng theo t l thanh toán cho Ban Qu n lý d án Trung ương thanh toán cho nhà th u PH L C 6 THANH TOÁN TR C TI P WB / ADB Vi t Nam B Tài chính V TC N Ngân hàng ph c v Ban QLDA TW Ban QL DA
Đồng bộ tài khoản