intTypePromotion=1

Thông tư 17/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
71
lượt xem
3
download

Thông tư 17/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 17/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t  cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 17/1999/TT­B T C  n g µ y   th¸ng 2 n¨ m  1999 H íng  5  d É n  s öa ® æ i, b æ  x u n g   ét sè ®i Ó m  v Ò  c h Õ  ® é  h o¸  ¬ n, ch ø n g   m ® tõ ® èi  víi µ n g   o¸ l    h h u th«ng trªn thÞ tr g ên C¨n  LuËt thuÕ        cø    Gi¸trÞgiat¨ng,LuËt thuÕ      Thu  nhËp  doanh  nghiÖp C¨n cø th«ng b¸o sè 110/TB­ VPCP  ngµy 2/6/1998 cña V¨n phßng  ChÝnh phñ  kÕt  vÒ  luËn cña  Thñ íng phñ  i   t   t¹ héinghÞ      s¬ kÕt  c«ng    t¸cchèng  bu«n    lËu tuyÕn      biªngiíphÝa  i b¾c  vïng biÓn  vµ    ®«ng  b¾c. Theo  ph¶n  ¶nh cña ®Þa  ph¬ng, doanh    nghiÖp    vÒ mét  víng  ¾c   sè  m trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn,Bé              Tµi chÝnh  híng dÉn      bæ sung,söa    ®æi  mét  sè  ®iÓm   quy ®Þnh  trong Th«ng   73/tTC/TCT    t sè  ngµy 20/10/1997;Th«ng     t sè  92/1997/TT­ BTC   ngµy 25/12/1997vÒ chÕ  ho¸ ®¬n, chøng        ®é      tõ ®èi víihµng  ho¸ l th«ng    tr  u  trªnthÞ  êng  sau: nh  1. Bæ     xung  thªm    ho¸ ®¬n, chøng          tõ ®èi víihµng   u  ho¸ l th«ng    tr trªnthÞ  ­ êng; a. Bæ     xung  vµo ®iÓm   Môc  Th«ng   73/TC/TCT  3  1  tsè  ngµy  20/10/1997  lo¹ ho¸ ®¬n, chøng          i     tõ®èi víihµng   u  ho¸ l th«ng    tr trªnthÞ  êng. +  Ho¸  ®¬n        gi¸trÞgiat¨ng + Biªn laithuÕ            gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp kh©u u  l th«ng b.Bæ     sung  vµo  ®iÓm   Môc   1  ITh«ng   73/TC/TCT  tsè  ngµy  20/10/1997 ­ Trêng      hîp mua    tµis¶n  thanh    lýcña    quan  c¸cc¬  hµnh  chÝnh  nghiÖp  sù  ph¶icã: QuyÕt      ®Þnh b¸n    tµis¶n cña  quan  c¬  hµnh chÝnh, sù    nghiÖp (theo  mÉu   ®Ýnh  kÌm) ­ Trêng      hîp mua hµng      ho¸,tµis¶n  tÞch    bÞ  thu ph¶icã:quyÕt      ®Þnh  b¸n  tµis¶n    sung c«ng quü  nhµ    níc(theo mÉu     ®Ýnh  kÌm). 2.    Bæ sung thªm vµo ®iÓm   môc     1  A PhÇn     IITh«ng   sè  t 73/TC/TCT  ngµy  20/10/1997:chÕ  ho¸ ®¬n, chøng          ®é      tõ®èi víimét  tr sè  êng    hîp sau: a.§èivíi       hµng    ho¸ xuÊtdù      iÓnl∙m:ph¶icã    héichîtr       lÖnh  ®iÒu ®éng    néi bé  phiÕu  vµ  xuÊt kho    kiªm vËn chuyÓn      néibé. Trêng    b¸n  hîp cã  hµng  i   t¹ héi chîtr     së    iÓnl∙m,c¬  ph¶ixuÊt ho¸ ®¬n                gi¸trÞgia t¨nghoÆc     ho¸ ®¬n  hµng  b¸n  giao cho  kh¸ch hµng. Ho¸    ®¬n  dïng    ®Ó xuÊt khib¸n      hµng    lµ ho¸ ®¬n  së  c¬  mua    quan  t¹ c¬  i thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lý.Doanh  b¸n hµng        iÓnl∙m  sè    t¹ héichîtr   i kª khainép      thuÕ    quan  víic¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lý. b. §èivíihµng          ho¸ biÕu,tÆng    ph¶ixuÊt ho¸ ®¬n   trÞ gia t¨ng hoÆc         gi¸        ho¸ ®¬n      b¸n hµng. c.§èivíi       hµng    göib¸n ph¶ixuÊtho¸ ®¬n          ho¸ ký            gi¸trÞgiat¨nghoÆc     ho¸ ®¬n    b¸n hµng giao cho  së    c¬  nhËn  göi. ký  d. §èivíihµng    th¸cxuÊt khÈu        ho¸ uû      ph¶ixuÊt ho¸ ®¬n                gi¸trÞ gia t¨ng hoÆc     ho¸ ®¬n    b¸n hµng cña  së  c¬  giao uû      th¸cxuÊtkhÈu.  
  2. 2 e. §èi víihµnh    th¸cnhËp        ho¸ uû    khÈu, c¬  kinh doanh    së    nhËn  ph¶i vÒ    cã    ho¸ ®¬n          gi¸trÞgiat¨ngcña  së  îcuû    c¬  ®   th¸cnhËp khÈu  xuÊtcho.   g.    kinh  C¬ së  doanh  mua   l hµng  sè îng  ho¸    lín,ph¶i vËn    chuyÓn lµm  nhiÒu        vËn  lÇn,th× mçi lÇn  chuyÓn  ph¶iyªu cÇu  b¸n      bªn  xuÊt ho¸ ®¬n          gi¸trÞ giat¨nghoÆc         ho¸ ®¬n    b¸n hµng kÌm theo. 3.Thay    thÕ  ®iÓm   Môc  PhÇn    4  A  IITh«ng   73  tsè  TC/TCT  b»ng  ®iÓm   4  míinh    sau: Hµng  ho¸ ®iÒu ®éng    tõ  néi bé  kho nµy  sang kho kh¸c (kÓ  kho    c¶  ë  ngoµitØnh,thµnh      phè    trùcthuéc Trung    ¬ng) ph¶icã      lÖnh  ®iÒu ®éng    néibé  vµ  phiÕu xuÊtkho    kiªm vËn chuyÓn    néibé. Hµng    ho¸ ®iÒu  ®éng    tõ c¬  s¶n  néibé    së  xuÊt,kinh doanh      ®Õn       c¸c chi nh¸nh,cöa    hµng  phô thuéc ®Ó     b¸n  cïng ®Þa   ë    ph¬ng (tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng) ph¶icã      lÖnh  ®iÒu ®éng    vµ  néibé  phiÕu  xuÊtkho    kiªm vËn  chuyÓn      néibé. NÕu  ®iÒu  ®éng  ®Õn       c¸c chinh¸nh,cöa    hµng  ®Þa   ë  ph¬ng  kh¸c (tØnh,thµnh      phè    trùcthuéc Trung    ¬ng) ®Ó   th×    b¸n  ph¶ilËp      ho¸ ®¬n    gi¸ trÞgiat¨nghoÆc           ho¸ ®¬n    b¸n hµng. 4.Bæ     sung  vµo  ®iÓm   môc  phÇn    7  B  IITh«ng   73  tsè  TC/TCT  sau: nh  Riªng ®èi    víihµng    ho¸ nhËp khÈu  c¸c tæ  do    chøc,c¸ nh©n      kinh doanh    mua   chî biªn gií  ë      i vËn chuyÓn  a  ® vµo u l th«ng  trong thÞ  êng    tr néi ®Þa,  ngoµi ho¸    ®¬n  b¸n hµng cña ngêi b¸n    giao cho ph¶i kÌm    theo  b¶n trÝch    tê khai hµng  nhËp  khÈu  theo QuyÕt ®Þnh  sè  172/1998/Q§­ TCHQ  ngµy  20/6/1998 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  viÖc  b¶n  vÒ  lËp  trÝch tê     khaihµng    nhËp khÈu. 5.VÒ       hîp ®ång  kinhtÕ:   B∙ibá      c¸c quy  ®Þnh trong Th«ng   73    t sè  TC/TCT  ngµy  20/10/1997  vµ  Th«ng t  sè 92/1997/TT­BTC  ngµy 25/12/1997 vÒ  ®iÒu  kiÖn:  C¸c doanh  nghiÖp    khivËn  chuyÓn  hµng  ho¸ ph¶icã  ®ång    hîp  kinh tÕ    kÌm  theo.Riªng    xuÊt nguyªn vËt li   a          ªu® ra c«ng  vÉn ph¶icã      hîp ®ång    giac«ng  kÌm  theo (b¶n    chÝnh hoÆc  b¶n photocopy cã x¸c nhËn  sao y b¶n chÝnh cña doanh  nghiÖp). 6.Xö        lýviph¹m: a. B∙ibá        c¸c côm    tõ:"ThuÕ  doanh    thuÕ      thu,  lî tøc kh©u u  i l th«ng" ® îc     quy ®Þnh  it¹ Môc  Môc    A,  B PhÇn  III Th«ng    73  t sè  TC/TCT  thay thÕ b»ng  côm   míi:"ThuÕ     tõ    gi¸ trÞ gia t¨ng,thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp kh©u  u  l th«ng". b. Thay    thÕ ®iÓm   Môc    3  A PhÇn  I II Th«ng   73  t sè  TC/TCT b»ng quy  ®Þnh    sau: míinh  Hµng  ho¸,vËt t mua,       nhËn, cßn    tån  i l¹ hoÆc   ® a    ®∙  vµo  s¶n xuÊt,tiªu     thô kh«ng  ®ñ      cã  ho¸ ®¬n, chøng        tõhîp ph¸p ®Òu         coilµhµnh      vitrènthuÕ,bÞ    xö        lýph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  tronglÜnh    vùc  thuÕ  truythu thuÕ        vµ      gi¸trÞgia t¨ng,thuÕ  nhËp    thu  doanh  nghiÖp  kh©u u  l th«ng  tÝnh theo    gi¸thÞ  êng    tr t¹i thêi®iÓm     kiÓm     tra(nÕu   lµ hµng ®ang  vËn  chuyÓn)  hoÆc  tÝnh theo      trÞ gi¸ hµng    së  ph¶n  trªnsæ   ho¸ c¬  ®∙  ¸nh    s¸ch kÕ   to¸n. c. Thay    thÕ ®iÓm   Môc    3  B PhÇn  I II Th«ng   73  t sè  CT/TCT thµnh quy  ®Þnh    sau: míinh 
  3. 3 Mua  hµng nhËp  khÈu    vÒ kinh doanh    kh«ng  ho¸  cã  ®¬n, chøng      tõ hîp ph¸p ®Òu       coilµhµng  nhËp  bÞ  lýph¹tviph¹m  lËu  xö        hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc thuÕ  tÞch    vµ  thu hµng ho¸. §èivíinh÷ng        l«hµng  nhËp  khÈu mua  cña    chøc  c¸ nh©n  c¸c tæ  vµ    kinh  doanh  c¸c tØnh  ë    biªn gií cã    i ho¸    ®¬n, chøng    tõ hîp  nhng  lÖ  qua kiÓm     tra, kiÓm     so¸tthÊy  dÊu  cã  hiÖu  nguån  gèc kh«ng  ph¸p,® îc quyÒn      hîp      truyxÐt ngîc®Õn   chøc,c¸ nh©n  ph¸thµnh      tæ      ®∙    ho¸ ®¬n,  chøng    ªnquan  tõ li   ®Õn     l« hµng. NÕu   chøc, c¸ nh©n    tæ      kinh doanh xuÊt  ho¸  ®¬n  b¸n    l« hµng kh«ng  xuÊt  tr×nh  îc ho¸  ®   ®¬n,  chøng  chøng  tõ  minh  nguån  gèc  hîp ph¸p cña    l« hµng  b¸n    chøc,c¸ nh©n  bÞ  lýph¹tviph¹m  ®∙  th× tæ      ®ã  xö        hµnh  chÝnh trong  lÜnh  vùc  thuÕ  tÞch    tiÒn t vµ  thu sè   ¬ng øng        víi trÞhµng      gi¸ ho¸ viph¹m  tiªu ®∙    thô t¹ thêi®iÓm           i viph¹m. d. Tæ     chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    mua hµng    ho¸ nhËp  khÈu        t¹ chîbiªn i gií kh«ng  ®ñ   i   cã  ho¸  ®¬n,  chøng    tõ quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   Th«ng   4  t nµy ®Òu   coilµ hµng      ho¸ nhËp    xö    lËu,bÞ  lýph¹tviph¹m      hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  thuÕ  tÞch    vµ  thu hµng ho¸. e. Tæ     chøc, c¸ nh©n      kinh doanh    mua     tµis¶n thanh    lýcña    quan  c¸c c¬  hµnh chÝnh  nghiÖp,hµng      sù    ho¸,tµis¶n  tÞch    bÞ  thu kh«ng  chøng      ®ñ  tõ hîp ph¸p nh    quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   nªu  i 1b  trong Th«ng     tnµy    xö    sau: sÏbÞ  lýnh  NÕu  hµng ho¸ s¶n suÊt trong níc bÞ  lýthu        xö    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng vµ    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp kh©u u  l th«ng. NÕu     lµ hµng nhËp khÈu  xö    bÞ  lýph¹tviph¹m      hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc  thuÕ  tÞch    vµ  thu hµng  ho¸. g.B∙ibá        c¸cquy  ®Þnh  xö        chøc,c¸nh©n  vÒ  lý®èi víi tæ      kinh doanh    vËn  chuyÓn  hµng  ho¸  kh«ng  hîp  cã  ®ång  kinh  kÌm  tÕ  theo. Riªng    vËn chuyÓn  nguyªn    vËt liÖu ® a      gia c«ng,kh«ng  hîp ®ång      cã    gia c«ng kÌm theo  xö    bÞ  lý thu thuÕ          thuÕ      gi¸trÞgiat¨ngvµ  thu nhËp doanh  nghiÖp kh©u u  l th«ng. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy 20/2/1999.Nh÷ng    quy  ®Þnh    t¹i Th«ng   sè  TC/TCT   t 73  ngµy  20/10/1997 cña    Bé Tµi chÝnh  ivíinh÷ng  tr¸    ®iÓm   söa ®æi,bæ     sung quy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng  ¾c   cã  m ph¶n ¶nh kÞp    Bé  thêivÒ  TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu      gi¶i quyÕt.       
  4. 4 §¬n  :. . vÞ . Céng  hoµ  héiChñ  X∙    nghÜa  ViÖt Nam   Sè... . 199. . . / . /Q§­ §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc BTS                                                                                                                          Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 199... Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a............................ vÒ  viÖc b¸n tµi s¶n thanh lý (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   17/1999/TT­   tsè  BTC   ngµy  5/2/1999  cña  TµichÝnh) Bé    ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  14/1998  sè  N§­CP   ngµy  6/3/1998  cña  ChÝnh  phñ  vÒ  qu¶n      lýtµis¶n  Nhµ níc; ­C¨n  vµo      cø  biªnb¶n  häp    héi®ång  tµi b¸n    s¶n  thanh    lýcña  quan.. c¬  . ­C¨n  vµo    cø  chøc  n¨ng,nhiÖm  cña    vô  ®¬n  ban  vÞ  hµnh  kÌm  theo.. . .. . .. Q u y Õ t ® Þ n h §iÒu1: B¸n  tµis¶n  sè    thanh    lý (theo  b¶ng  chi tiÕt tµis¶n  kª        b¸n,  thanh    lý®Ýnh kÌm)  trong biªn b¶n  cã      häp    héi ®ång  thanh    lýngµy..  .th¸ng..  . n¨m...  cho  kh¸ch hµng... . ....®Þa    . . ...  ., chØ... . ........... . . .......... Tæng  tiÒn lµ: . . ................ sè    . . ................ §ång
  5. 5 §iÒu 2: Kh¸ch hµng  tr¸chnhiÖm   cã    thanh to¸n toµn  sè    bé  tiÒn    trªn chËm   nhÊt ®Õn     ngµy..   .th¸ng..  . .n¨m... . . §iÒu      3: Héi ®ång thanh      lýtµis¶n cña  quan  tr¸chnhiÖm   c¬  cã    giao  ®ñ  l     sè îng tµis¶n  c¸c giÊy    ªnquan  vµ    tê li   sau    khikh¸ch hµng  hoµn    ®∙  thµnh  thñ tôcthanh        to¸ntoµn  sè  bé  tiÒn trªn.   §iÒu 4: C¸c ®¬n      vÞ, c¸ nh©n  li   cã  ªnquan, c¸c thµnh        viªntrong héi     ®ång  thanh    lýchÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.                                                                Thñ  ëng  quan tr c¬     N¬i nhËn:           ­Ngêimua             ­Lu:       Héi ®ång      b¸n ®Êu      gi¸tµis¶n  xung  Céng  hoµ  héiChñ  X∙    nghÜa  ViÖt Nam   c«ng quü  Nhµ  níc §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè.../199. . BTS . /Q§­                                     . .ngµy.. .                                    .. .  . . .th¸ng.. .n¨m   . . . 199... Q u y Õ t ® Þ n h  b¸n tµi ¶ n s u n g  c « n g  q u ü  N h µ  n íc  s   (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   17/1999/TT­   tsè  BTC   ngµy  5/2/1999 cña  Tµi    Bé  chÝnh)      h ñ  tÞch H éi ® å n g   C b¸n ® Ê u  gi¸  tµi  s¶n  sung c«ng  quü N h µ  níc ­C¨n  Bé      cø  luËtd©n  nícCHXHCNVN; sù    ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  ngµy  6/7/1995; ­ C¨n  cø  QuyÕt ®Þnh  xö   lý sè:. . ngµy.. . ..  . th¸ng.. .n¨m  199..  .  . cña.. . .....; . . ..... ­ C¨n  kÕt    cø  qu¶  ®Êu    i   gi¸t¹ biªnb¶n  ®Êu        b¸n  gi¸tµis¶n  sung  c«ng  quü  Nhµ    nícsè.. .ngµy..   . . .th¸ng..  . .n¨m  . 199... ; . ­ C¨n  chøc    cø  n¨ng  nhiÖm   ® îcgiao t¹ QuyÕt  vµ  vô      i   ®Þnh  thµnh  héi lËp    ®ång  ®Þnh  gi¸,  b¸n ®Êu  gi¸ sè  ..  ngµy  .. . . . th¸ng ..  n¨m  199... .   cña.. . .......... . . .........;
  6. 6 Q u y Õ t ® Þ n h §iÒu  1: B¸n  tµis¶n  sè    (theo  b¶ng  chi tiÕt®Ýnh   kª      kÌm)  trong cã    quyÕt ®Þnh  xö lý sè:. .ngµy.. . .. 199. .cña.. cho kh¸ch hµng.. . §Þa  .  . / ./ .   . ..  chØ... . .............. . . .............  Víitæng  tiÒn lµ:.. . ...............      sè      . . ...............§ång .. §iÒu 2: Kh¸ch hµng  tr¸chnhiÖm   cã    thanh to¸n toµn  sè    bé  tiÒn    trªn chËm   nhÊt ®Õn     ngµy.. th¸ng..    . .n¨m  . 199... . . . .. §iÒu  Héi ®ång  tµis¶n  3:    b¸n    sung c«ng quü  Nhµ    tr¸chnhiÖm  níccã    giao    l tµis¶n  toµn  nh÷ng  ®ñ sè îng    vµ  bé  giÊy    li   tê cã  ªnquan sau    khikh¸ch  hµng  hoµn  ®∙  thµnh      thñ tôcthanh    to¸ntoµn  sè  bé  tiÒn trªn.   §iÒu 4:  C¸c    c¸ nh©n, ®¬n  cã  ªnquan, c¸c thµnh    vÞ  li       viªntrong héi     ®ång b¸n ®Êu       gi¸tµis¶n sung c«ng quü Nhµ    nícchÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh bµy.   N¬i nhËn:                       Chñ                                 tÞch    héi ®ång  b¸n  ®Êu   gi¸        ­Ngêimua                                              tµis¶n  Sung  c«ng  quü  Nhµ  n­ íc        ­Lu: B ¶ n g  kª c hi tiÕt   (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh      b¸n tµis¶n  sung c«ng  quü  Nhµ    níc hoÆc   QuyÕt  ®Þnh      b¸n tµis¶n  thanh  lý) STT Tªn  §¬n  Sè îng l M¸c  hiÖu KiÓu  i §¬n  lo¹ gi¸ Tæng    gi¸trÞ hµng vÞ Céng       
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2