Thông tư 17/TT-LĐ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
81
lượt xem
3
download

Thông tư 17/TT-LĐ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 17/TT-LĐ của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17/TT-LĐ của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T LIªN Bé TµI CHÝNH - Y TÕ Sè 17/TT- L§ NGµY 07 TH¸NG 03 N¨M 1995 QUY ®ÞNH CHÕ ®é THU, NéP QU¶N Lý Vµ Sö DôNG PHÝ KIÓM NGHIÖM MÉU THUèC, NGUYªN LIÖU LµM THUèC, TRANG THIÕT BÞ Y TÕ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 600/TTg ngµy 19/10/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ cho phÐp c¸c c¬ së kiÓm nghiÖm thuéc ngµnh y tÕ thu phÝ kiÓm nghiÖm mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc vµ trang thiÕt bÞ y tÕ. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 276/CT ngµy 28/7/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) vÒ viÖc qu¶n lý thu phÝ vµ lÖ phÝ. Liªn Bé Tµi chÝnh - Y tÕ híng dÉn chÕ ®é thu nép, qu¶n lý vµ sö dông nguån thu phÝ kiÓm nghiÖm mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc, trang thiÕt bÞ y tÕ nh sau: I- §èI TîNG THU: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, níc ngoµi s¶n xuÊt kinh doanh thuèc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp sö dông thuèc phßng vµ ch÷a bÖnh cho nh©n d©n khi ®îc c¸c c¬ së kiÓm nghiÖm thuéc ngµnh y tÕ thùc hiÖn kiÓm nghiÖm mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc vµ trang thiÕt bÞ y tÕ theo yªu cÇu th× ph¶i nép phÝ kiÓm nghiÖm theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. II - MøC THU: Møc thu phÝ kiÓm nghiÖm y tÕ quy ®Þnh t¹i phô lôc " BiÓu thu phÝ kiÓm nghiÖm mÉu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc vµ dông cô y tÕ" kÌm theo Th«ng t nµy. Trêng hîp c¬ quan kiÓm nghiÖm ®· lµm viÖc hÕt giê hµnh chÝnh theo chÕ ®é cña Nhµ níc quy ®Þnh, mµ kh¸ch hµng yªu cÇu kiÓm nghiÖm khÈn tr¬ng th× ph¶i cã ®¬n ®Ò nghÞ vµ cã sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn vÒ lµm ngoµi giê hµnh chÝnh th× ®îc phÐp thu thªm 50% møc thu quy ®Þnh t¹i phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy. Khi gi¸ c¶ thÞ trêng biÕn ®éng tõ 20% trë lªn th× Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Y tÕ quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh l¹i møc thu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. III- QU¶N Lý Vµ Sö DôNG PHÝ KIÓM NGHIÖM Y TÕ: 1/ PhÝ kiÓm nghiÖm y tÕ lµ nguån thu cña ng©n s¸ch Nhµ níc. C¸c c¬ së kiÓm nghiÖm y tÕ tæ chøc thu phÝ kiÓm nghiÖm y tÕ cña kh¸ch hµng. Khi thu phÝ ph¶i sö dông chøng tõ thu do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ph¸t hµnh. C¸c c¬ së kiÓm nghiÖm nhËn chøng tõ thu t¹i Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i c¬ së ®ãng trô së. 2/ Sö dông kho¶n thu phÝ kiÓm nghiÖm y tÕ: a) C¸c c¬ së thu phÝ kiÓm nghiÖm y tÕ ®îc t¹m thêi gi÷ l¹i 90% sè phÝ thu ®îc ®Ó chi vµo c¸c viÖc sau:
  2. 2 - Mua vËt t, ho¸ chÊt phôc vô cho c«ng t¸c kiÓm nghiÖm; - Båi dìng lµm ngoµi giê hµnh chÝnh; - Thëng cho c¸n bé lµm c«ng t¸c kiÓm nghiÖm, møc thëng mçi n¨m tèi ®a kh«ng qu¸ 03 (ba) th¸ng l¬ng c¬ b¶n. ViÖc sö dông kho¶n phÝ kiÓm nghiÖm y tÕ ph¶i thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, cuèi n¨m quyÕt to¸n nÕu kh«ng sö dông hÕt sè phÝ ®îc t¹m gi÷ th× c¸c c¬ së kiÓm nghiÖm ph¶i nép toµn bé vµo ng©n s¸ch nhµ níc. b) Sè phÝ cßn l¹i sau khi trÝch theo tû lÖ trªn (10%) c¸c c¬ së kiÓm nghiÖm y tÕ ph¶i nép kÞp thêi vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo thêi h¹n quy ®Þnh cña c¬ quan thuÕ n¬i c¬ së kiÓm nghiÖm ®ãng trô së. 3/ Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ së kiÓm nghiÖm y tÕ: a) Ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng vµ më sæ s¸ch theo dâi t×nh h×nh thu, chi phÝ kiÓm nghiÖm theo Ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ níc. b) Hµng n¨m c¸c c¬ së kiÓm nghiÖm y tÕ ph¶i lËp kÕ ho¹ch thu, chi phÝ kiÓm nghiÖm ®ång thêi víi viÖc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m cña ®¬n vÞ vµ ph¶i quyÕt to¸n thu, chi phÝ kiÓm nghiÖm cïng víi quyÕt to¸n nguån kinh phÝ do Nhµ níc cÊp. IV - Tæ CHøC THùC HIÖN: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Riªng c¸c kho¶n ®· thu ®îc tõ 01/01/1994 ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i Môc III cña Th«ng t nµy. Mäi quy ®Þnh tríc ®©y vÒ phÝ kiÓm nghiÖm y tÕ tr¸i víi quy ®Þnh cña Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Bé Y tÕ ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt. PHô LôC BIÓU THU PHÝ KIÓM NGHIÖM MÉU THUèC, NGUYªN LIÖU LµM THUèC Vµ DôNG Cô Y TÕ (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /LB-TT Ngµy /1/1995) I - PHÝ KIÓM NGHIÖM MÉU THUèC, NGUYªN LIÖU LµM THUèC Vµ DôNG Cô Y TÕ: Môc phÝ (d) ¸p dông cho K vµ xÐt duyÖt tiªu chuÈn Sè Thu nghiÖm
  3. 3 TT MÉu MÉu níc MÉu xÐt trong ngoµi duyÖt níc göi göi tiªu chuÈn 1 2 3 4 5 1 Hµnh chÝnh phÝ 10.000 30.000 40.000 2 NhËn xÐt bªn ngoµi b»ng c¶m quan (mïi, vÞ, mµu s¾c, h×nh d¸ng, ®ãng gãi, nh·n...) 10.000 30.000 40.000 3 Thö vËt lý, thuèc tiªm vµ thuèc níc - ThÓ tÝch 10.000 30.000 40.000 - §é l¾ng cÆn 15.000 45.000 60.000 - C¾n sau khi bay h¬i 80.000 240.000 320.000 - Soi mÉu thuèc tiªm 15.000 45.000 60.000 - Soi mÉu thuèc níc, ®é trong 15.000 45.000 60.000 4 Thö thuèc viªn vµ thuèc bét: - Chªnh lÖch khèi lîng 15.000 45.000 60.000 - §é tan r·: + Trong níc 20.000 60.000 80.000 + Trong ®êng ruét 30.000 90.000 120.000 - §é mÞn 20.000 60.000 80.000 - §é hoµ tan cã tÝnh ®Þnh lîng 200.000 600.000 800.000 5 Thö thuèc mì: - Khèi lîng trung b×nh cña èng hép 30.000 90.000 120.000 - §é ®ång ®Òu 8.000 24.000 32.000 6 §Þnh tÝnh - §¬n gi¶n, mçi ph¶n øng 10.000 30.000 40.000 - Phøc t¹p 50.000 150.000 200.000 - Ghi phæ tö ngo¹i toµn bé 50.000 150.000 200.000 - Ghi phæ hång ngo¹i 70.000 210.000 280.000 - Soi bét kÐp 50.000 150.000 200.000 - Vi phÉu nhuém soi kÝnh hiÓn vi 75.000 225.000 300.000 - Soi bét dîc liÖu 40.000 120.000 160.000 - KÝch thíc, c¶m quan, mïi, mµu, 10.000 30.000 40.000 mèc, mät - KiÓm nghiÖm mÉu cao thùc vËt 300.000 900.000 1200.000 ®· cã quy tr×nh
  4. 4 7 Thö tinh khiÕt, t×m t¹p chÊt: - §¬n gi¶n (c¸c ion thêng) 20.000 60.000 80.000 - Kim lo¹i nÆng (®¬n gi¶n) 20.000 60.000 80.000 - ChÊt h÷u c¬ 20.000 60.000 80.000 - Kim lo¹i nÆng (phøc t¹p) hoÆc 35.000 105.000 140.000 ASEN 8 Thö ®é Èm b»ng ph¬ng ph¸p: - SÊy 60.000 180.000 240.000 - SÊy ch©n kh«ng 90.000 270.000 360.000 - §Þnh lîng víi dung tÝch 120.000 360.000 480.000 Karlfischer - B»ng xylen, toluen 60.000 180.000 240.000 - CÊt dung m«i 40.000 120.000 160.000 9 C¾n tro: - Tro thêng 90.000 270.000 360.000 - Tro sulfat 100.000 300.000 400.000 - Tro kh«ng tan trong HCL 110.000 330.000 440.000 10 C¸c chØ sè: - ChØ sè acid 70.000 210.000 280.000 -ChØ sè xµ phßng 90.000 270.000 360.000 - ChØ sè ESTE 6.000 18.000 24.000 - ChØ sè Axetyl 100.000 300.000 400.000 - ChØ sè khóc x¹ 50.000 150.000 200.000 - ChØ sè Ièt 90.000 270.000 360.000 - ChØ sè kh«ng xµ phßng ho¸ 100.000 300.000 400.000 - §é dµy g¨ng tay cao su 25.000 75.000 100.00 11 §iÓm ch¶y vµ ®iÓm nhá giät: - Cña chÊt biÕt tríc 20.000 60.000 80.000 - Cña chÊt cha biÕt 40.000 120.000 160.000 - Cña cao xoa 20.000 60.000 80.000 12 §é ®«ng ®Æc 13 §é s«i: - §¬n gi¶n b»ng mao qu¶n 20.000 60.000 80.000 -Phøc t¹p cã cÊt 50.000 150.000 200.000 14 Th¨ng hoa 20.000 20.000 40.000
  5. 5 15 §o b»ng tû träng: - B»ng tû träng kÕ 15.000 45.000 60.000 - B»ng c©n thuû tinh 25.000 75.000 100.000 - B»ng Picnomet 40.000 120.000 160.000 16 §é nhít ®o bµng m¸y Hopplor hay 50.000 150.000 200.000 OSTWALD 17 N¨ng xuÊt quay cùc 25.000 75.000 100.000 18 §é Hn b¨ng ®iÓm 40.000 120.000 160.000 19 §o PH:+ Kh«ng ph¶i ch/bÞ mÉu 20.000 60.000 80.000 + Ph¶i chuÈn bÞ mÉu 30.000 90.000 120.000 20 §o ®é cån: + §¬n gi¶n 15.000 45.000 60.000 + Phøc t¹p 30.000 90.000 120.000 21 C¸c ph¬ng ph¸p s¾c ký: - S¾c ký líp máng: + Silciagel kh«ng ph¸t quang 75.000 225.000 300.000 + Siclicagel ph¸t quang 90.000 270.000 360.000 - S¾c ký trªn giÊy 75.000 225.000 300.000 - S¾c ký trªn cét 70.000 210.000 280.000 - S¾c ký trao ®æi ion 50.000 150.000 200.000 - S¾c ký khÝ ®· cã quy tr×nh 200.000 600.000 800.000 - S¾c ký láng cao ¸p ®· cã quy 200.000 600.000 8000.000 ®Þnh 22 Mét sè phÐp thö trªn sinh vËt vµ vi sinh vËt: - C¸c phÐp thö sinh vËt: + ChÊt g©y sèt 90.000 270.000 360.000 + §éc tÝnh bÊt thêng 150.000 450.000 600.000 + §éc tÝnh cÊp 1.200.00 3.600.00 4.800.000 0 0 + LD50 1.200.00 3.600.00 4.800.000 0 0 + ChÊt h¹ ¸p 150.000 450.000 600.000 + §Þnh lîng Heparine 230.000 690.000 920.000 + §Þnh lîng Oxytixine 250.000 750.000 1.000.000 + §Þnh lîng Insuline 1.100.00 3.300.00 4.400.000 0 0 + KÝch øng da 300.000 900.000 1.200.000
  6. 6 - C¸c phÐp thö vi sinh: + Thö ®é v« khuÈn thuèc tiªm 100.000 300.000 400.000 + Thö ®é v« khuÈn thuèc mì 140.000 420.000 560.000 + Thö ®é v« khuÈn d©y chuyÒn 120.000 360.000 480.000 + Thö ®é v« khuÈn kh¸ng sinh B×nh thêng 150.000 450.000 600.000 Mµng läc 180.000 540.000 720.000 + Lµm kh¸ng sinh ®å 140.000 420.000 560.000 + Thö ®é nhiÔm khuÈn thuèc 120.000 360.000 480.000 uèng (th«ng thêng) + Thö ®é nhiÔm khuÈn thuèc uèng cã ph©n lËp 160.000 480.000 640.000 23 Thö ®é bÒn kÝn cña nót cao su chai huyÕt thanh 70.000 210.000 280.000 24 Thö kÝch thíc c¬ b¶n cña nót chai 20.000 60.000 80.000 25 Thö chÊt hoµ tan cña nót chai 30.000 90.000 120.000 26 §Þnh lîng: 1.- B»ng ph¬ng ph¸p thÓ tÝch - Acid kiÒm 80.000 240.000 320.000 - §Þnh lîng b»ng complexon 100.000 300.000 400.000 - §Þnh lîng b»ng nittrit 110.000 330.000 440.000 - §Þnh lîng penixilin 150.000 450.000 600.000 - §inh lîng m«i trêng khan 120.000 360.000 480.000 - §é b¹c 100.000 300.000 400.000 - §o ®iÖn thÕ 120.000 360.000 480.000 2.- B»ng ph¬ng ph¸p c©n: 120.000 360.000 480.000 3.- B»ng ph¬ng ph¸p vËt lý: - §o quang phæ tö ngo¹i (kh¶ 80.000 240.000 320.000 kiÕn) - S¾c ký líp máng c¸c vËt chiÕt ®o quang 250.000 750.000 1.000.000 - §o huúnh quang 100.000 300.000 400.000 - Thö ®é hoµ tan cña thuèc 150.000 450.000 600.000
  7. 7 - §Þnh lîng mËt ®én kÕ trªn s¾c ký ®å líp máng: + 2 vÕt - 4 vÕt 100.000 300.000 400.000 + Tõ 4 vÕt trë lªn cø thªm 1 vÕt 12.000 36.000 48.000 céng thªm - §Þnh lîng s¾c lý trao ®æi ion 60.000 180.000 240.000 4.- §Þnh lîng nh÷ng ®èi tîng ®Æc biÖt: - §Þnh lîng nit¬ toµn phÇn 120.000 360.000 480.000 - Tinh dÇu trong dîc liÖu 60.000 180.000 240.000 - Ogenol 150.000 450.000 600.000 - Xinecl 150.000 450.000 600.000 - Aldehydcinnamic 150.000 450.000 600.000 - Ascaridol 240.000 720.000 960.000 - Long n·o 180.000 540.000 720.000 - Tanin 100.000 300.000 400.000 - Caroten trong dÇu gÊc 500.000 1.500.00 2.000.000 0 - Vitamin A trong dÇu c¸ 200.000 600.000 800.000 - Stricnin trong m· tiÒn 350.000 1.050.00 1.400.000 0 - Mocphin trong cao cån thuèc 350.000 1.050.00 1.400.000 phiÖn 0 - Alcaloit tron dîc liÖu 300.000 900.000 1.200.000 - DÉn chÊt Antraxen trong dîc liÖu 180.000 540.000 720.000 - Rutin tron hoa hoÌ 250.000 750.000 1.000.000 - KiÓm nghiÖm tinh dÇu trµm 150.000 450.000 600.000 - Glyxirisin 250.000 750.000 1.000.000 - ChÊt chiÕt ®îc trong dîc liÖu 200.000 600.000 800.000 - DÇu b¸o 300.000 900.000 1.200.000 - Ièt trong kÕ ®Çu ngùa 400.000 1.200.00 1.600.000 0 - §êng trong mËt ong theo ph¬ng 150.000 450.000 600.000 ph¸p Caussbonan 5.- §Þnh lîng b»ng ph¬ng ph¸p vi sinh vËt: - §Þnh lîng kh¸ng sinh 150.000 450.000 600.000
  8. 8 II. PHÝ KIÓM NGHIÖM HO¸ PH¸P: STT Thö nghiÖm Møc thu (®) 1 Phñ t¹ng: - Kh«ng cã ®Þnh híng 200.000 - Cã ®Þnh híng 120.000 - Rîi trong m¸u 30.000 2 Tang vËt: - Kh«ng cã ®Þnh híng 80.000 - Cã ®Þnh híng 50.000 3 MÉu cÊp cøu: - T×m thuèc ngñ vµ an thÇn trong dÞch sinh lý 10.000 - T×m thuèc trõ s©u 15.000 - Kh«ng cã ®Þnh híng 20.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản