Thông tư 170/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
73
lượt xem
11
download

Thông tư 170/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 170/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ngân sách xã đối với các đơn vị xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 170/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a B é  T µ I  H Ý N H   è  170­1998/TT/BT C  n g µ y  22 th¸ng 12 n¨ m  1998 C S H í ng d É n   h uy Ó n  s æ  khi ¸p d ô n g  h Ö  th è ng  µi h o ¶ n   c t  k kÕ   to¸n n g © n  s¸ch x∙ ® è i víi c¸c ® ¬ n  v Þ  x∙, h ê n g,     p th Þ  tr Ê n Bé   µi chÝnh  ∙    T  ® ra Quy Õt  nh  è  ®Þ s 827­ 1998/Q§­ BTC   µy  th¸ng 7     ng 4    n¨m  1998  ban  µnh  Õ     Õ     ©n  h Ch ®é k to¸nng s¸ch x∙¸p dông      cho      êng, c¸c x∙,ph   thÞ  Ên  tr trong c¶  íc kÓ   õ ngµy  th¸ng 10    n   t  01    n¨m  1998. § Ó   Öc  iÓn khai   vi tr     chÕ     Õ     íi® îcthuËn  î  é  µichÝnh  íng dÉn  ¬ng  ®é k to¸nm     l iB T   , h  ph ph¸p chuyÓn     sæ   õ h Ö   èng    n  t   th sæ ®¬ (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ­ TC/Q§/TDT   ®Þ s 13    ngµy  06/10/1972  µ  Ö   èng  µikho¶n  Õ     ¹m  êi®ang    ông  v h th t  k to¸nt th   ¸p d (Ban  hµnh  theo c«ng    è  TC/NSNN   µy    v¨n s 35­ ng 14/5/1990 cña  é  µichÝnh) sang    BT    h Ö   èng  µi th t  kho¶n  Õ     ©n  k to¸nng s¸ch x∙,       sau: nh   I ­ Yªu c Ç u 1/ TÊt  c¸c sè  Öu kÕ     c¶    li   to¸n tr c vµ    í   sau    khichuyÓn    sæ ph¶i®Çy   ,    ®ñ chÝnh    ¶m   x¸c,® b¶o  i so¸tkhíp ®óng  ÷a gi¸trÞ vµ  Ön  Ët,gi÷a sè  Öu ®è       gi       hi v     li   kÕ     to¸n tæng  îp  µ  Õ       Õt, ÷a sè  Öu ghi trªnsæ   íisè  Ön  ã  h v k to¸n chiti   gi   li       v   hi c vÒ   Ëtt  µis¶n,tiÒn quÜ, c«ng  î,thu,ching©n  v  ,t         n      s¸ch. 2/ Tríc khi chuyÓn    Õ        sæ k to¸n,c¸c x∙,phêng, thÞ  Ên         tr ph¶i x¸c ®Þnh      chÝnh    µ    Õt,thu håic¸ckho¶n  îph¶ithu,thanh      x¸cv gi¶i quy         n     to¸nc¸ckho¶n  î n  ph¶i tr¶,c¸c kho¶n      thu  é, chihé  µ    h     v c¸c kho¶n  î kh¸c cßn  n    khª  ng,  ¶m   ®ä ® b¶o  è  Öu chuyÓn  s li   sang  Ö   èng    Õ     íirâ rµng,minh  ¹ch víi y   h th sæ k to¸nm       b    ®Ç ®ñ   ¬  ë  c s ph¸p lý.   3/ C¨n  vµo  Æc   iÓ m   chøc, tÝnh  Êt vµ  éi dung  ¹t®éng    cø  ® ® tæ    ch   n   ho   cña    êng, thÞ  Ên c¨n cø  éidung  Ö   èng  µikho¶n  Õ     íi,tõng  x∙,ph   tr     n   h th t  k to¸nm   x∙,phêng,thÞ  Ên nghiªncøu  Ën  ông    µikho¶n  ét      tr     vd c¸c t   m c¸ch phï hîp.N Õ u       thÊy  Çn    c bæ sung  thªm  µikho¶n  ×  t  th ph¶i ®Ò   Þ   íic¬    ngh v   quan  ã  Èm   c th quyÒn  xem   Ðt quyÕt ®Þnh  x    theo nguyªn t¾c:     ­  Ò     V bæ sung  µikho¶n  Êp  (Lo¹itµikho¶n  sè)  t  c 1     3  ph¶i ® îc Bé   µi     T  chÝnh cho  Ðp. ph ­ VÒ       bæ sung  µikho¶n  Êp  (Lo¹itµikho¶n  sè) ph¶i® îc Gi¸m  c  t  c 2     4       ®è Së   µi chÝnh  VËt    T  ­  gi¸tØnh, thµnh  è    ph cho  Ðp  ph sau    khi trao ® æi  èng    th nhÊt víi é  µichÝnh.    T  B II­ h ê i ® i Ó m  c h u y Ó n  s æ  T ­C¸c  a  ¬ng  ∙  chøc  Ëp  Ên  µ  Èn  Þ  y      Õ       ®Þ ph ® tæ  t hu v chu b ®Ç ®ñ sæ k to¸n vµ    iÒu  Ön  ËtchÊtkh¸c®Ó   ùc hiÖn  Õ     Õ     ©n  c¸c® ki v       th   ch ®é k to¸nng s¸ch x∙tõ     ngµy  01/10/1998 th× thêi®iÓ m       chuyÓn    µcuèingµy  sæ l     30/9/1998.
  2. 2 ­ C¸c  a   ¬ng  ùc  Ön  Õ     Õ   ®Þ ph th hi ch ®é k to¸n ng©n  s¸ch    õ  µy    x∙ t ng 01/01/1999 th× thêi®iÓ m       chuyÓn  µcuèingµy  l    31/12/1998. IIi  ­ tr× nh t ù c¸c vi Ö c p h ¶i l µ m  k hi c h u y Ó n  s æ 1/ C¸c  a   ¬ng    ®Þ ph ph¶itiÕn  µnh  Ëp  Ên  Õ     Õ     ©n    h t hu ch ®é k to¸nng s¸ch  x∙ cho  bé  Õ     c¸n  k to¸n x∙,phêng, thÞ  Ên,.     Õ        tr .®Ó k to¸n x∙,phêng  ¾ m   îc .    n ®  néi dung  µ  Õt c¸ch  Ën  ông  ¬ng    v bi   v d ph ph¸p  µ  ×nh  ù ghi chÐp  v tr t    theo    quy ®Þnh  ña  Õ     Õ   c ch ®é k to¸n ng©n    s¸ch    òng    ¬ng  x∙,c nh ph ph¸p  chuyÓn  è    sd cña    µi c¸ct   kho¶n  õsæ   Õ     ò  t   k to¸nc sang    Õ     íi. sæ k to¸nm 2/ ChuÈn  Þ   y        b ®Ç ®ñ c¸c chøng  õ,sæ   Õ     t   k to¸ntheo    nh  ña  Õ   qui®Þ c ch ®é   Õ     ©n  k to¸nng s¸ch x∙.   3/ TríckhichuyÓn    Õ        sæ k to¸n,c¸c x∙,phêng       ph¶itiÕn hµnh  Óm    µi     ki kª t   s¶n, vËt t  Òn  Ü,.. ,     i  Õu     , ti qu . saokª ®è chi c«ng  î,®èi  Õu  è  Öu gi÷a    n  chi s li   sæ kÕ     µ  Ön  Ët,®èi chiÕu    to¸nv hi v     x¸c minh  c«ng  î,khãa    Õ   n  sæ k to¸n.§èivíi        c¸c x∙ ®∙  ùc  Ön  Õ     th hi k to¸n kÐp, sau        khikho¸ sæ,  Ëp    l B¶ng  © n   i  µikho¶n  C ®è t   theo h Ö   èng  µikho¶n  Õ     ò.   th t  k to¸nc ViÖc kho¸ sæ   Õ     èin¨m  µ  Ëp  c¸o quyÕt        ©n     k to¸ncu   v l b¸o    to¸nthu,ching s¸ch n¨m 1998  îc thùc  Ön  ®  hi theo  íng  Én  ¹  h d ti C«ng v¨n  è  s 403­TC/NSNN   ngµy 04/12/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  4   Ýnh    è      µikho¶n  íitrªnc¬  ë  è  Öu trªnsæ   Õ     µ  /T to¸ns d c¸ct   m     s s li     k to¸nv sè      µikho¶n  ò  ã  ªnquan      µo  µikho¶n  íi. d c¸ct   c c li   ®Ó ghiv t   m Khi tÝnh  è        µo    µikho¶n  Õ     íicÇn  ó      êng    s d ®Ó ghiv c¸c t   k to¸nm   ch ý c¸c tr hîp sau:   ­ M ét  µikho¶n  ò  ã  ªnquan  n   Òu  µikho¶n  íith×    t  c c li   ®Õ nhi t   m   ph¶iph©n    tÝch  è    ña    µikho¶n  ò      µo  è    ña    µikho¶n  íitheo  éi s d c c¸ct   c ®Ó ghiv s d c c¸ct   m  n  dung  ïhîp. ph   ­ M ét  µikho¶n  íihîp nhÊt nhiÒu  µikho¶n  ò  ×    t  m      t  c th ph¶ihîp céng  è       sd cña  Òu  µikho¶n  ò      µo  è    ña  µikho¶n  íi. nhi t   c ®Ó ghiv s d c t   m ­ Nh÷ng  µikho¶n  íi ph¶n    t  m  ¸nh    ¹t®éng  c¸c ho   kinh tÕ  íi ph¸tsinh m µ     m      cha  ã  c quy  nh  íng  Én  ®Þ h d trong h Ö   èng  µikho¶n  ò  ×    th t  c th ph¶ic¨n  vµo    cø  néidung  ña  µikho¶n  íi®Ó     nh  è    õ c¸c tµikho¶n  ò  µ     ∙  ö    c t  m  x¸c ®Þ s dt      c m x∙® s dông. 5/Sau    Ýnh  îcsè    ña    µikho¶n  íi,   khit ®   d c c¸ct   m  ph¶ilËp l¹B¶ng  © n   i      i C ®è   sè    µikho¶n  dt   theo  Ö   èng  µikho¶n  íië  êi®iÓ m   h th t  m   th   chuyÓn    sæ sang  Ö   h thèng  µikho¶n  Õ     íi. t  k to¸nm 6/ C¨n  vµo  è    Ýnh  îc cña    µikho¶n  Õ     íi,kÕ         cø  s dt ®  c¸c t   k to¸n m   to¸nghi sè    u   ú  ña  õng tµikho¶n  µo      Õ     íi. d ®Ç k c t     v c¸csæ k to¸nm 7   Ó m       Ðt vµ  i chiÕu  ¹ toµn  é  è  Öu míi®∙        /Ki tra,so¸tx   ®è   l i b s li     ghitrªnsæ kÕ     µ  c¸o kÕ     ¶m   to¸nv b¸o    to¸n® b¶o  íp ®óng  ÷a c¸c sæ   Õ     kh   gi     k to¸ntæng  îp h víisæ   Õ       Õt, ÷a sæ   Õ     íib¸o  kÕ     k to¸nchiti   gi   k to¸n v   c¸o  to¸n,gi÷a sè  Öu trªn     li     sæ   µ  c¸o kÕ     íisè  ùc tÕ  Ò   ü  Òn m Æt,  Òn trªntµikho¶n  ¹ v b¸o    to¸nv   th   v qu ti   ti       ti   Kho  ¹c,sè    è    ©n  b   thu,s ching s¸ch,nîph¶ithu,nîph¶itr¶vµ  Ëtt  µis¶n  Ön              v  ,t   hi cã.
  3. 3 I V ­ C¸ch t Ý nh c h u y Ó n  s è  d  ® Ó  g hi v µ o  t µi h o ¶ n    k k Õ  to¸n m í i  A­  èivíic¸c    ùc  Ön  Õ   §     x∙th hi k to¸n ng © n     s¸ch    x∙theo  ¬ng  ph ph¸p    ghi §¬n  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   è  ­ ®Þ s 13  TC/Q§/TDT  µy  ng 06/10/1972  ña  c Bé   µi chÝnh: T  1­ C¨n  vµo  è  Öu kho¸sæ     êi®iÓ m     cø  s li     ë th   chuyÓn    ña    sæ c c¸csæ: ­Sæ   Ët ký        nh   thu,chi (MÉu  è  ­SS) s 1   ­Sæ     Õtthu ng©n    chiti     s¸ch  (MÉu  è  ­SS) s 2   ­Sæ     Õtching©n    chiti     s¸ch  (MÉu  è  ­SS) s 3   ­Sæ   Ü   qu   Éu  è  ­SS) (M s 4   ­Sæ     theo dâitiÒn t¹m       øng  (MÉu  è  ­SS) s 5   ­Sæ   Òn göing©n  µng    ti     h (MÉu  è  ­SS) s 6   2­ C¸ch  Ýnh  µ    t v chuyÓn  è  Öu. s li   a­ §èivíic¸c x∙® îcphÐp  Õp tôc ¸p dông  ¬ng             ti       ph ph¸p    n  ×  ùc ghi®¬ th th   hiÖn  chuyÓn  è  ,nh  s d   sau:   C¨n  vµo  è    ¹  êi®iÓ m   cø  s d ti   th chuyÓn        ü  µ    Ët  ý  sæ trªnsæ qu v sæ nh k thu,chi®Ó     µo  è    u   ú  ña    Ü   Òn  Æt   µ    Ët ký       ghi v s d ®Ç k c sæ qu ti m v sæ nh   thu, chitiÒn m Æt.      C¨n  vµo  è    ¹  êi®iÓ m   cø  s d ti  th chuyÓn        Òn  öi ng©n  µng  sæ trªnsæ ti g   h (hiÖn nay  ang  ® theo dâitiÒn göit¹ Kho  ¹c)®Ó     µo  è    u   ú  ña            i b   ghiv s d ®Ç k c sæ tiÒn göiKho  ¹c.    b  C¨n  vµo  è    ¹ thêi®iÓ m   cø  s dt   i chuyÓn          Õtthu ng©n  sæ trªnsæ chiti     s¸ch,  t¸chlµm  néidung: Ph Çn  ¹m      2      t thu cßn  a  ö  ý®Õ n   êi®iÓ m   ch x l   th   chuyÓn    sæ ®Ó     µo  è  u   ú  Çn  ¹m          ©n  ghiv s ®Ç k ph t thu trªnsæ thu ng s¸ch d  u   ú;Ph Çn     ®Ç k   sè  Öu thu  ©n  li   ng s¸ch chÝnh    thøc  cßn trong giai®o¹n     chØnh  ý® îc ghi vµo  l      phÇn  ∙  µm  ñ tôcghithu NSNN   ¹ Kho  ¹c trªnsæ     ©n  ® l th         t i b     thu ng s¸ch.   C¨n  vµo  è    ¹ thêi®iÓ m   cø  s dti     chuyÓn          Õtching©n  sæ trªnsæ chiti     s¸ch,  t¸chlµm  néidung.Ph Çn  ¹m      µo  è    u   ú  Çn  ¹m          2      t chighiv s d ®Ç k ph t chitrªnsæ ching©n    s¸ch;Ph Çn  ∙      Ýnh    ® ghichich thøc    µo  Çn  ∙  µm  ñ  ôc ghi ghiv ph ® l th t     chit¹ Kho  ¹c trªnsæ     ©n     i b     ching s¸ch.   C¨n  vµo  è    ¹ thêi®iÓ m   cø  s dti    chuyÓn        sæ trªnsæ theo  âitiÒn t¹m    d    øng ®Ó     µo    u   ú      ghiv d ®Ç k trªnsæ ph¶ithu.   b­  èi víic¸c x∙ chuyÓn  §        sang  ¬ng  ph ph¸p    Ðp  ×  ghi k th chuyÓn      sæ nh sau:  
  4. 4 ­ Sæ   Ët ký      Éu  è  ­ SS)  µ    Ü   Éu  è  ­ SS):C¨n    nh   thu,chi(M s 1    v Sæ qu (M s 4      cø  µo  è  ån quÜ   Òn  Æt     èingµy  êi®iÓ m   v st  ti m ë cu   th   chuyÓn        µo  sæ ®Ó ghiv sè    µikho¶n  dt   111­ TiÒn  Æt.    m ­ Sæ     Õtthu  ©n    chiti   ng s¸ch  Éu  è  ­ SS): Sè   Öu kho¸ sæ       (M s 2      li     trªnsæ nµy  Çn      phÇn: c t¸chra 2    +  Çn  ¹m    Õn  êi®iÓ m   Ph t thu:§ th   chuyÓn    Õu  sæ n cßn  ÷ng  nh kho¶n  µo  n cha chuyÓn  sang    Ýnh  thu ch thøc  ×  th tæng  îp nh÷ng  h  kho¶n  µy  µnh  è    n th sd Cã   ña  µikho¶n  c t  719   ¹m    ©n  ­T thu ng s¸ch x∙.    +  Çn  Ph thu  ©n  ng s¸ch  Ýnh  ch thøc:Tæng   îp  è  Öu  ña    ôc      h s li c c¸c m thu thµnh  è  Öu      µo  è   Cã   µikho¶n  s li ®Ó ghi v s d t  714­  Thu  ©n  ng s¸ch (7141    ­ Thuéc n¨m  íc). tr   ­ Sæ     Õtchi ng©n    chi ti     s¸ch  Éu  è  SS): Sè   Öu  (M s 3­    li kho¸ sæ         trªnsæ nµy tæng  îp  µnh  è    î  µikho¶n  h th s dN t   814­ Chi  ©n    ng s¸ch  µikho¶n  (t   8141­  Thuéc  n¨m  íc). tr   ­ Sæ     theo  âitiÒn  ¹m  d  t øng  Éu  è  ­ SS):C¨n  sè  î t¹m  (M s 5      cø  n   øng  ña  c tõng  i t ng,tæng  îp thµnh  è    î  µikho¶n  ®è  î   h  s dN t   311    ­ C¸c kho¶n  ph¶ithu (Tµi      kho¶n 3111   ¹m  ­T øng).   ­ C¨n  vµo  è  Öu trªnsæ   Òn göing©n  µng  Éu  è  ­ SS):C Ç n     cø  s li     ti     h (M s 6      t¸chra 2  éidung:   n     + Tæng  îp tiÒn göithuéc quÜ   ©n  h       ng s¸ch ®Ó     µo    ghiv bªn  î  µi kho¶n  NT  1121   Òn  ©n  ­Ti ng s¸ch t¹ kho  ¹c.    i b + Tæng  îp tiÒn göikh¸c ®Ó     µo  h       ghiv bªn  î  µi kho¶n  NT  1128    Òn  öi ­ Ti g   kh¸c. Sau    îp céng  µnh  è    î  µikho¶n  ®ã h   th s dN T   112   Òn  öikho  ¹c. ­Ti g   b ­ Tæng  îp c¸ckho¶n    h   ph¶itr¶(Ph¶itr¶kh¸ch hµng,nîvay,ph¶itr¶kh¸c)                   ghivµo  Cã   331    bªn  TK  (ChitiÕtc¸cTK  Êp        c 2). Sau    Ýnh  îc sè   c¸c  µikho¶n  khi t ® d t  trªn,lËp    B¶ng  ©n  i  è   tµi c ®è s d   kho¶n    êi®iÓ m   ë th   chuyÓn      sæ nh sau: Sè     î dN Sè   Sè    ã dC Sè  Òn ti (tµi  kho¶n  ã  è    î) c s dN tiÒn (Tµikho¶n  ã  è    ã)   c s dC ­ Tµi kho¶n 111 ­ TiÒn  ­ Tµi kho¶n 714  ­ Thu  m Æt ng©n s¸ch x∙   ­ Tµi kho¶n 112 ­ TiÒn  ­ Tµikho¶n     719    ¹m    ­ T thu göiKho  ¹c   b ng©n  s¸ch x∙   ­ Tµi kho¶n 311  ­ C¸c  ­ Tµi kho¶n  331­ C¸c  kho¶n ph¶ithu   kho¶n  ph¶itr¶   ­ Tµi kho¶n 814  ­ Chi  ng©n s¸ch x∙   Céng Céng Riªng phÇn  µis¶n  è  nh  ö  ông  Õt    t  c ®Þ sd k qu¶  Óm    ki kª 01/01/1998  Ïh­ s  íng dÉn    ôc    ëm C.
  5. 5 B­  èi víinh÷ng    ùc  Ön  Õ     Õ   §   x∙ th hi ch ®é k to¸n ng © n     s¸ch    x∙ theo  ­ ph ¬ng  ph¸p ghi  Ðp   k ban  µnh   h theo C«ng  v¨n  ¹m  êi sè   ­  t th   35  TC/NSNN   ngµy  14/5/1990  ña  é   µi chÝnh.  c BT  ­ C¨n  vµo  è    î  101­ Qu Ü   ©n    cø  s d N TK    ng s¸ch (t Óu kho¶n   i   101.2 ­ TiÒn     m Æt)  ¹  êi®iÓ m   t ith   chuyÓn      sæ ®Ó chuyÓn  µnh  è   Nî    th sd TK 111  TiÒn  ­  m Æt.  ­ C¨n  vµo  è    î  Óu    cø  s d N ti kho¶n  101.1­TiÒn  öi Kho  ¹c t¹  êi®iÓ m     g  b  i   th chuyÓn      sæ ®Ó chuyÓn  µnh  è    î  112   Òn  öikho  ¹c,trong®ã:  th s d N TK  ­Ti g   b    +  Çn  Òn  éc  Ph ti thu NSNN         Õttµikho¶n  trªnsæ chiti     101.1­TiÒn  öi t¹   g    i thêi®iÓ m     chuyÓn    îcchuyÓn  µnh  è    î  1121­TiÒn  ©n  sæ ®   th s d N TK    ng s¸ch t¹   i Kho  ¹c; b  +  Çn  Òn  öi kh¸c trªnsæ     Õttµikho¶n  Ph ti g       chiti     101.1­TiÒn  öi t¹  êi   g  i   th ®iÓ m   chuyÓn    îcchuyÓn  µnh  è    î  1128­TiÒn  öikh¸c. sæ ®   th s d N TK    g    ­ C¨n  vµo  è    î  Óu kho¶n    cø  s d N ti   101.3­Gi¸trÞ hiÖn  Ët trªnsæ     Õt     v     chiti   tµikho¶n    101.3 t¹  êi®iÓ m    i  th chuyÓn        µnh  è    î  152­ VËt  sæ ®Ó ghith s d N TK    liÖu.   ­ C¨n  vµo  è   Nî  Ò   ¹m  cø  sd v t øng  cho  êi nhËn  Çu  ng   th XDCB     µi trªn t   kho¶n 105  ¹m  "T øng  XDCB"      µo  è    î  331­ C¸c  ®Ó ghiv s d N TK    kho¶n ph¶itr¶    (3311­Ph¶itr¶kh¸ch hµng­Chi tiÕtt¹m               øng  XDCB).   ­ C¨n  vµo  è    î  106­ T¹m    cø  s d N TK    øng  kh¸c®Ó     µo  è    î  311­   ghiv s d N TK    C¸c  kho¶n  ph¶ithu (chitiÕtTK          3111   ¹m ­T øng). ­ C¨n  vµo  è    ã   201      cø  s d C TK  ­ Thu  ©n  ng s¸ch x∙ (phÇn  ©n     ng s¸ch sau    khi®∙  ¹  õsè  Öu li     lo i   li   ªnquan      µikho¶n  tr ë c¸c t   ph¶ithu,ph¶itr¶,thu  é, chi        h   hé,KP  û  Òn, c¸cquü,.   îcchuyÓn  µnh  è    ã   7141­ Thuéc      u quy    .®   ) th s d C TK    n¨m tr c®Ó   Õp tôcxö  ý. í   ti     l ­ C¨n  vµo  è      cø  s d bªn  ã     C TK 202    ¹m  ­T thu    ÕtphÇn  ©n  (chiti   ng s¸ch)   ®Õ n   êi®iÓ m   th   chuyÓn    sæ cßn  a  ö  ýxong      µo  è    ã   ña    ch x l   ®Ó ghiv s d C c TK 719   ¹m    ©n  ­T thu ng s¸ch,trong®ã:      Sè     thu b»ng  Òn ® îcghivµo  Cã   7191 ti       bªn  TK  Sè     thu b»ng  Ön  Ëtghivµo  è    Cã   ña  7192 hi v     s d bªn  c TK  Sè     thu b»ng  µy  ng c«ng    µo  è    Cã   ña  7193. ghiv s d bªn  c TK  ­ C¨n  vµo  è   Nî  µikho¶n  cø  sd t  107  Chi  ©n  ­  ng s¸ch      µo  µi ®Ó ghi v t   kho¶n  8141    éc  ­ Thu n¨m  íc (phÇn  ©n  tr   ng s¸ch)®Ó   Õp  ôc xö  ýtrong thêi   ti t   l      gian chØnh  ýquyÕt to¸n.   l    ­ C¨n  vµo  è    µikho¶n    cø  s dt   301    ­ V∙ng    íi ©n  lai   v ng s¸ch cÊp          trªn®Ó ghi vµo  è    µikho¶n  s dt   336    ­ C¸c kho¶n thu  é, chihé  Õu  íc ®©y     h     (n tr   c¸c kho¶n  thu hé,chihé    ∙  ¹ch to¸nvµo  µikho¶n        x∙® h     t  301);chitiÕtphÇn    é    µo      thu h ghiv tµikho¶n    3361; Ph Çn    é    µo  µikho¶n    chih ghi v t   3362; Ph Çn      chikinh phÝ   û    u quyÒn    µo  µikho¶n  ghiv t   3363. ­ C¨n  vµo  è    ã   µikho¶n    cø  s dC t   301.1 ­ §i vay,®Ó     µo  è    ã   µi        ghi v s d C t   kho¶n  331   ­C¸c kho¶n  ph¶itr¶;    trong®ã:    +  Çn  Ph vay  Ü   ù  ÷tµi Ýnh  îcghivµo  è    ã   µi qu d tr     ch ®   s dC t   kho¶n  3312;  
  6. 6 +  C¸c  kho¶n  vay  kh¸c® îcghivµo  è    ã   µi     s dC t   kho¶n  3318. ­ C¨n  vµo  è    î    µikho¶n    cø  s d N trªnt   301.2 ­ Cho     vay      µo  è    î  ®Ó ghiv s d N tµikho¶n    311   ­C¸c kho¶n  ph¶ithu (tµi     kho¶n 3118  ­Ph¶ithu kh¸c).    C­  ¬ng   Ph ph¸p x¸c  nh   è   c¸c  µi kho¶n  ®Þ sd t  ph¶n  ¸nh  µi s¶n  è  t  c ®Þ nh:  Tõ  íc®Õ n   tr   nay      êng  íichØ  èng    Ò   µis¶n  è  nh,  ×  c¸c x∙,ph m  th kª v t   c ®Þ v vËy c¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  Óm   TSC§   ki kª  khu  ùc  v HCSN   êi®iÓ m   ngµy  th   0h  01/01/1998  ¹      ∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn  Ðt  Öt  Ò   t i x∙ ® ®   c¸c c th quy x duy v tæng  nguyªn   gi¸TSC§  µ    v tæng    Þ cßn  ¹ cña  µn  é  gi¸tr   l i to b TSC§  Ön  ã  hi c theo  Óm      ki kª ®Ó tÝnh  ¹®Õ n   êi®iÓ m   l i th   chuyÓn  sæ,  ô  Ó: c th 1­ C¸ch  Ýnh      t c¸cchØ  tiªu: a­ Tæng    nguyªn gi¸cña  µis¶n  è  nh  Ön  ã  n   µy     t  c ®Þ hi c ®Õ ng 01/01/1998   (sau    ∙  ¹  õ nh÷ng  khi ® lo itr   TSC§   ph¶i thanh  ý,chuyÓn  µnh    l  th c«ng  ô    c lao ®éng,.. tÝnh  ¹®Õ n   êi®iÓ m     ) l  i th   chuyÓn  sæ: Tæng   gi¸ Tæng   Nguyªn    gi¸ Nguyªn    gi¸ nguyªn   nguyªn gi¸    TSC§    t¨ng TSC§  gi¶m  i  ® TSC§  Ýnh  = TSC§  Ön  + t hi thªm    sau ­ do thanh  ý, ­ l  nh ®Õ n   êi th   cã theo   ngµy  îng b¸n      sau ®iÓ m   kiÓm    kª 1/1/1998 ®Õ n     ngµy  1/1/1998   chuyÓn  sæ ®Õ n   thêi®iÓ m     ®Õ n   êi®iÓ m   th   1/1/1998 chuyÓn  sæ chuyÓn  sæ b­ Tæng    Þcßn  ¹cña    gi¸tr   l i TSC§ theo  Óm    µy  ki kª ng 01/01/1998 (sau khi    ®∙  ¹  õgi¸trÞ cßn  ¹ cña  lo i       tr l  i TSC§  ph¶ithanh  ýhoÆc     l  chuyÓn  µnh  th c«ng  ô  c ®∙  îccÊp  Èm  Òn  ®  th quy cho  Ðp)  Ýnh  ¹®Õ n   êi®iÓ m   ph t l i th   chuyÓn  sæ: Tæng    Þ gi¸tr   Tæng    Þ gi¸tr   Nguyªn    gi¸ Gi¸trÞcßn  ¹    l i cßn  ¹cña  l  i cßn  ¹cña  l  i TSC§   t¨ng gi¶m  i    ® sau TSC§  Ýnh  = t TSC§  Ön  + hi sau  µy  ng ­ ngµy  ®Õ n   êi th   cã  theo   1/1/1998   1/1/1998   ®iÓ m  chuyÓn  kiÓm   kª ®Õ n   êi th   ®Õ n   êi th   sæ ®Õ n   ®iÓ m   ®iÓ m   1/1/1998 chuyÓn  sæ chuyÓn  sæ c­Gi¸trÞhao      mßn   Gi¸trÞhao     mßn   Tæng  nguyªn gi¸    Tæng    Þcßn  ¹ gi¸tr   l i TSC§  Ýnh  n   t ®Õ = TSC§  Ýnh  n   ­ t ®Õ cña TSC§  Ýnh  t thêi®iÓ m     thêi®iÓ m     ®Õ n   êi®iÓ m   th   chuyÓn  sæ chuyÓn  sæ chuyÓn  sæ 2­ C¸ch    è  Öu vµo  è      µikho¶n      ghis li   s d c¸ct   nh sau:
  7. 7 ­ Tæng     nguyªn    gi¸TSC§   Ýnh  n   êi®iÓ m   t ®Õ th   chuyÓn sæ,    µo    ghiv bªn Nî  µikho¶n  t  211   µis¶n  è  nh. ­T   c ®Þ ­ Tæng    Þ hao    gi¸tr   mßn   ña  c TSC§  Ýnh  n   êi®iÓ m   t ®Õ th   chuyÓn      sæ ghi vµo  Cã   µikho¶n  bªn  t   214   ­Hao  mßn   TSC§. ­ Tæng     Þ cßn  ¹  ña  gi¸tr   lic TSC§   Ýnh  n   êi®iÓ m   t ®Õ th   chuyÓn      sæ ghi vµo  Cã   µikho¶n  bªn  t   466   ån  ­Ngu kinhphÝ  ×nh  µnh    h th TSC§. Lu  :Sè  Öu ghivµo  tµi ý   li     3    kho¶n    trªnph¶i®¶m     b¶o Sè    î  211  Sè    ã   214  Sè    ã   466. d N TK  =  d C TK  +  d C TK  Trªn  y   µ néi dung  íng  Én  ®© l     h d chuyÓn      dông  Ö   èng  µi sæ khi ¸p  h th t  kho¶n  Õ     ©n  k to¸nng s¸ch x∙®èi víi   n  Þ    êng,thÞ  Ên.         ®¬ v x∙,ph c¸c   tr   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ký  íng dÉn  Öc  tn c hi l     t  h   vi chuyÓn        sæ khi¸p dông  Ö   èng  µikho¶n  Õ     ©n  h th t  k to¸nng s¸ch x∙ ®èi  íic¸c ®¬n  Þ    êng,    v    v x∙,ph   thÞ  Ên.Trong    ×nh thùc hiÖn  tr   qu¸ tr     chuyÓn  sæ,  Õu  ã  íng m ¾ c   ã  n cv   kh kh¨n  ®Ò   Þ      êng,thÞ  Ên ph¶n  vÒ   ë  µichÝnh    Ët    a  ­ ngh c¸cx∙,ph   tr   ¸nh  S T   ­ V gi¸®Þ ph ¬ng  µ  é  µichÝnh    Þp  êinghiªncøu,híng dÉn  vBT  ®Ó k th         thªm.
Đồng bộ tài khoản