Thông tư 172/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:38

0
103
lượt xem
3
download

Thông tư 172/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 172/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 172/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA  Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 172/1998/TT/BT C  n g µ y 22  c th¸ng 12 n¨ m   1998 H íng  d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  sè   h 54/CP n g µ y 28/08/1993,    sè 94/1998/N§­C P  n g µy  17/11/1998 c ña C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h   c hi  tiÕt   h µ n h  L u Ët thu Õ   u Êt kh È u,  thi x thu Õ  n h Ë p  k h È u   vµ c¸c L u Ët s öa ® æ i, b æ  s u n g   ét sè ®i Ò u   m c ña L u Ët thu Õ  xu Êt kh È u, thu Õ  n h Ë p  k h È u C¨n  LuËt thuÕ  cø    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu ngµy 26/12/1991  c¸c  vµ  LuËt söa ®æi, bæ     sung, mét  ®iÒu    sè  cña  LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      xuÊt  khÈu ngµy 05/07/1993;sè    04/1998/QH10  ngµy 20/05/1998; C¨n  cø  NghÞ  ®Þnh  sè  54/CP  ngµy 28/08/1993, NghÞ  ®Þnh  sè  94/1998/N§­   CP ngµy  17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu  c¸cLuËt söa  æi,bæ   vµ      ®   sung  mét sè  ®iÒu cña  LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu; Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn  thuÕ    vÒ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  nh  sau:      a ­ p h¹ m  vi ¸p d ô n g I/  §èi tîng ch Þ u  thu Õ, ® èi tîng n é p  thu Õ: 1/§èit      îng chÞu  thuÕ: Hµng hãa  îcphÐp  ®   xuÊt khÈu, nhËp      khÈu qua  cöa  khÈu, biªngií ViÖt       i   Nam   quy  ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ  1  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/08/1993 cña ChÝnh  phñ  ®Òu      îng chÞu  lµ®èi t   thuÕ  xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu.Trõ    nh÷ng  êng  tr hîp ghië      môc   IIPhÇn  Th«ng   A  tnµy. 2/§èit      îng nép  thuÕ: Tæ  chøc, c¸ nh©n  hµng      cã  hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu thuéc ®èi îng t   chÞu thuÕ quy  ®Þnh  it¹ §iÓm       1, Môc    I,PhÇn  Th«ng   A  tnµy ®Òu      îng lµ®èi t   nép  thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu. II/  §èi tîng k h« n g  ch Þ u  thu Õ  x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u: Hµng  hãa xuÊt khÈu, nhËp  khÈu kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ xuÊt  khÈu, thuÕ    nhËp khÈu sau    khilµm  tôc H¶i quan, theo  thñ        §iÒu  cña  3  NghÞ  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/08/1993 gåm:   1/Hµng      qu¸ c¶nh  m în® êng  vµ    qua    l∙nhthæ  ViÖtNam.   2/ Hµng    kinh doanh    theo ph¬ng thøc chuyÓn khÊu, bao    gåm     c¸c h×nh  thøc:  
 2. 2 ­ Hµng hãa  îc vËn  ®   chuyÓn th¼ng  níc xuÊt  tõ    khÈu ®Õn     níc nhËp  khÈu  kh«ng qua cöa  khÈu ViÖtNam.   ­ Hµng    hãa  îc vËn  ®   chuyÓn      tõ níc xuÊt khÈu    ®Õn     níc nhËp khÈu cã  qua  cöa  khÈu ViÖtNam     nhng kh«ng lµm      thñ tôcnhËp khÈu vµo ViÖtNam     vµ  kh«ng lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu      ra kháiViÖtNam.     ­ Hµng    hãa  îc vËn  ®   chuyÓn      tõ níc xuÊt khÈu    ®Õn     níc nhËp  khÈu cã  qua cöa khÈu ViÖt Nam   ® a    vµ  vµo  kho ngo¹iquan, kh«ng      lµm      thñ tôc nhËp  khÈu vµo ViÖtNam   kh«ng    vµ  lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu      ra kháiViÖtNam.     Trong  qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, u  l kho      trªnl∙nh thæ ViÖt Nam     hµng  hãa  qu¸ c¶nh,m în ® êng,chuyÓn          khÈu  ph¶ichÞu  gi¸m    qu¶n      sù  s¸tvµ  lýtheo  quy  ®Þnh  cña  quan    c¬  H¶i quan      tõ khinhËp  khÈu  ®Õn     khixuÊt khÈu,kh«ng  îc     ®   tiªuthô t¹ thÞ  êng      i tr   ViÖt Nam.    Trêng    Æc   hîp ® biÖt,hµng    hãa      i tiªuthô t¹ ViÖt     Nam  ph¶i ® îc phÐp      cña  quan  c¬  qu¶n    lýNhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  cña  ViÖt  Nam   ph¶ilµm  vµ    ®Çy  thñ tôcH¶i quan. ®ñ        3/ Hµng    hãa      tõ níc ngoµinhËp    khÈu  vµo khu chÕ xuÊt,doanh    nghiÖp  chÕ  xuÊt vµ    hµng  hãa    tõ khu chÕ xuÊt,doanh    nghiÖp chÕ xuÊt xuÊt khÈu      ra nícngoµi(trùctiÕp hoÆc             qua    c¸ccöa khÈu  ViÖtNam)    hoÆc  hµng hãa  a  ® tõ khu chÕ  xuÊt,doanh    nghiÖp chÕ  xuÊt nµy sang khu  chÕ  xuÊt,doanh    nghiÖp  chÕ xuÊtkh¸ctrongl∙nhthæ          ViÖtNam.   4/Hµng    viÖn    trînh©n  ®¹o. Hå  cÇn  s¬  thiÕtkhilµm            thñ tôcH¶i quan        êng        ®èi víi tr c¸c hîp ghit¹ Môc  i nµy  theo quy    ®Þnh cña Tæng côc    H¶i quan. b  ­ c¨n c ø  tÝn h thu Õ C¨n  ®Ó   cø  tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu    l   lµ sè îng hµng hãa,  gi¸tÝnh    thuÕ  thuÕ  vµ  suÊtcña  Æt     m hµng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. I/ è    S lîng h µ n g  h ãa xu Êt k h È u, n h Ë p  k h È u: Sè îng hµng  l   hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ    l   lµsè îng tõng m Æt     hµng  thùc tÕ    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. II/Gi¸ tÝnh thu Õ:   1/ Trêng  hîp  gi¸ tÝnh  ¸p    thuÕ  theo Hîp  ®ång:  Hµng  hãa  xuÊt khÈu,   nhËp  khÈu theo hîp ®ång      mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng,cã  néidung    ®ñ    chñ  yÕu  theo  quy  ®Þnh   i§iÒu  LuËt  t¹  50  Th¬ng   m¹i ngµy  10/05/1997      Æt   (trõc¸c m hµng  thuéc danh    môc  Æt   m hµng Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ)  gi¸tÝnh  th×    thuÕ  ® îcx¸c ®Þnh      theo    hîp ®ång ngo¹ith   ¬ng          phï hîp víic¸c chøng    li   tõ cã  ªnquan  ®Õn  viÖc mua,    thÓ: b¸n.Cô  a/§èivíi       hµng xuÊtkhÈu      cho    lµgi¸b¸n  kh¸ch hµng  i   t¹ cöa    khÈu  xuÊt(gi¸     FOB),kh«ng    bao gåm   phÝ b¶o hiÓm     chiphÝ  (I)vµ    vËn    t¶i (F).
 3. 3 b/ §èivíihµng        nhËp  khÈu      lµ gi¸mua   i t¹ cöa khÈu nhËp (CIF)bao    gåm   c¶ phÝ b¶o hiÓm     chiphÝ  (I)vµ    vËn      t¶i(F).NÕu  nhËp khÈu b»ng  êng  lµ ® bé    gi¸mua    theo ®iÒu    kiÖn      biªngiíViÖtNam   i   (DAF). c/ Gi¸ tÝnh      thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  dông  ¸p  ®èi    víikhu chÕ   xuÊt,doanh    nghiÖp  chÕ  xuÊt  iViÖt  t¹  Nam       lµ gi¸thùc  mua,  tÕ  b¸n  icöa  t¹  khÈu khu chÕ xuÊt,doanh    nghiÖp chÕ  xuÊttheo hîp ®ång.       d/ §èi víitr       êng  hîp hµng nhËp  khÈu, cã    bao  gåm  hµng b¶o hµnh  theo  hîp ®ång  (kÓ  tr c¶  êng hîp    göi hµng sau) nhng    trong hîp ®ång kh«ng  tÝnh  thanh    to¸nriªng®èi víi hµng        sè  hãa b¶o hµnh      th× gi¸tÝnh thuÕ      trªnhîp ®ång  lµgi¸bao      gåm   phÇn  c¶  b¶o hµnh. e/ §èivíi       m¸y  mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn    a        t¶i® ra nícngoµi®Ó     söa  ch÷a, th×      gi¸tÝnh  thuÕ    khinhËp khÈu    i trël¹ ViÖt Nam           lµ chiphÝ söa ch÷a  theo hîp ®ång  ký          ®∙  víi ngoµi. níc g/§èivíi       m¸y mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn    thuªth× gi¸tÝnh    t¶i®i        thuÕ  lµgi¸thuªtheo hîp ®ång  ký                ®∙  víi ngoµi. níc h/ §èivíi       hµng  hãa  phÝa    do  nícngoµigia c«ng      cho phÝa ViÖt Nam,    th×  gi¸tÝnh    thuÕ    khinhËp  khÈu        lµgi¸trÞthùc tÕ    cña  hµng  hãa nhËp khÈu    trõ®i  gi¸trÞ cña      nguyªn liÖu,vËt t       ,hµng  hãa xuÊt ra      níc ngoµi®Ó       gia c«ng,theo     hîp ®ång  ký  ®∙  (thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu tÝnh  theo  Æt   m hµng    gia c«ng  thùc  nhËp  tÕ  khÈu  xuÊt xø  vµ    cña  hµng  hãa    lµ xuÊt  cña    xø  níc nhËn   gia c«ng, gi¸trÞ thùc tÕ          hµng  nhËp  khÈu  îc x¸c ®Þnh  ®     theo    gi¸tÝnh thuÕ  quy  ®Þnh    t¹ Môc  , i II  PhÇn  Th«ng   B  tnµy). i/       víihµng  §èi hãa nhËp  khÈu  ® a  ®∙  vµo  dông  i sö  t¹  ViÖt Nam     ph¶itruy     thu,th×      gi¸tÝnh  thuÕ      îcx¸c ®Þnh    së      dông  truythu ®     trªnc¬  gi¸trÞ sö  cßn    l¹i cña hµng hãa  i   t¹ thêi®iÓm     tÝnh      truythu thuÕ, theo    kÕt qu¶ gi¸m  ®Þnh  chÊt   l hµng  îng  hãa cña  quan  c¬  Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  ® îc tÝnh  thÓ  vµ    cô  nh  sau: ­ Gi¸ trÞ sö        dông  cßn      l¹ tõ 30%     i trëxuèng,th×      gi¸tÝnh thuÕ b»ng 10%   cña    gi¸nhËp  khÈu  hµng  míi. ­Gi¸trÞsö        dông  cßn      l¹trªn30%   i ®Õn   50%,      th× gi¸tÝnh  thuÕ  b»ng  20%   cña    gi¸nhËp khÈu  hµng míi. ­Gi¸trÞsö        dông  cßn      l¹trªn50%   i ®Õn   70%,      th× gi¸tÝnh  thuÕ  b»ng  30%   cña    gi¸nhËp khÈu  hµng míi. ­Gi¸trÞsö        dông  cßn      l¹trªn70%   i ®Õn   85%,      th× gi¸tÝnh  thuÕ  b»ng  45%   cña    gi¸nhËp khÈu  hµng míi. ­ Gi¸ trÞ sö        dông  cßn  i   l¹ trªn85%,    th×    gi¸tÝnh thuÕ b»ng 60%  cña    gi¸ nhËp  khÈu  hµng míi. 2/ §èivíimét  m Æt         sè  hµng  Nhµ    níc qu¶n      gi¸tÝnh  lýgi¸th×    thuÕ      lµ gi¸ theo B¶ng    gi¸cña  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh. Trêng          hîp gi¸trªnhîp ®ång mua,  b¸n  ngo¹ith   ¬ng cao h¬n    gi¸quy  ®Þnh  it¹ B¶ng      gi¸cña  TµichÝnh    Bé    th× tÝnh  theo gi¸hîp ®ång.       3/ §èi víihµng        hãa nhËp khÈu kh«ng    ®ñ ®iÒu kiÖn      ®Ó x¸c ®Þnh    gi¸ tÝnh thuÕ  theo hîp ®ång  quy  ®Þnh  t¹ Th«ng  t sè  82/1997/TT/BTC  i   ngµy11/11/1997 cña  Tµi chÝnh, hoÆc   Bé      ®èi    víihµng hãa nhËp khÈu theo 
 4. 4 c¸c ph¬ng  thøc kh¸c kh«ng  th«ng qua hîp ®ång  mua,  b¸n (nh hµng  biÕu,   tÆng, xuÊt nhËp      khÈu    phimËu   dÞch,ho¹t®éng      xu©t  nhËp  khÈu cña  d©n  c  biªn gií . .    i . )kh«ng  ; thanh to¸n qua    Ng©n  hµng  (nh hµng  ®æi  hµng, hµng      tr¶ c«ng..   gi¸tÝnh  . th×    ) thuÕ  îcthùc hiÖn  ®     theo B¶ng    gi¸tÝnh thuÕ cña  Tµi Bé    chÝnh  quy  ®Þnh  (®èivíi   Æt       m c¸c hµng  Nhµ   nícqu¶n      lýgi¸)hoÆc  cña Tæng  côc    H¶i quan  quy ®Þnh  (®èivíi   Æt       m c¸c hµng  Nhµ    níckh«ng  qu¶n    . lýgi¸) §iÒu kiÖn thùc hiÖn  dông    ¸p  gi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo hîp ®ång  ngo¹ith   ¬ng  îcthùc hiÖn  ®     theo Th«ng   82/1997/TT/BTC  tsè  ngµy 11/11/1997  cña  TµichÝnh. Bé    4/Tû      gi¸tÝnh  thuÕ: Gi¸ tÝnh    thuÕ  îc tÝnh  ®   b»ng ®ång  ViÖt Nam.  gi¸lµm  së        Tû    c¬  ®Ó x¸c ®Þnh   gi¸tÝnh  thuÕ      ®èi víihµng hãa xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu        lµtûgi¸mua,  b¸n  thùc tÕ    b×nh  qu©n    tr trªnthÞ  êng  ngo¹itÖ  ªnNg©n    li   hµng  Ng©n  do  hµng Nhµ  nícViÖtNam       c«ng  ® îc®¨ng    Nh©n  bè    trªnb¸o  d©n hµng ngµy.Trêng      hîp vµo  c¸c ngµy    kh«ng    ph¸thµnh  Nh©n   b¸o  d©n hµng  ngµy (hoÆc  ph¸thµnh  cã    nh­ ng kh«ng  th«ng  tû gi¸)       b¸o      tû gi¸tÝnh  th× thuÕ cña ngµy h«m   ® îc¸p dông  ®ã      theo tûgi¸tÝnh        thuÕ cña ngµy  íc®ã. tr   §èivíi       ®ång  c¸c ngo¹itÖ    kh«ng  giao dÞch    cã    trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ  ªn   li   Ng©n  hµng  x¸c ®Þnh  th×    theo nguyªn t¾c      tû gi¸tÝnh chÐo gi÷a tû gi¸®ång        ®«      la Mü (USD)    víi®ång ViÖt Nam     mua, b¸n thùc tÕ    b×nh  qu©n   trªnthÞ  ­ tr êng  ªnNg©n  li   hµng  tûgi¸gi÷a ®ång  laMü       vµ        ®«    víi ngo¹itÖ  c¸c   kh¸ctrªnthÞ      tr êng Quèc  do  tÕ  Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖtNam     c«ng bè. 5/ ThuÕ     xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  îcnép  ®   b»ng ®ång ViÖt Nam.    Tr­ êng  ®èi îng  hîp  t nép  thuÕ muèn  nép thuÕ b»ng ngo¹itÖ  ph¶inép    th×    b»ng  ngo¹itÖ    chuyÓn  æi  Ng©n    tùdo  ® do  hµng Nhµ    nícViÖtNam     c«ng bè. Nh÷ng  êng  tr hîp ph¶i nép    thuÕ b»ng ngo¹itÖ  Bé      do  Tµi chÝnh quyÕt  ®Þnh      ®èi víitõng tr   êng  hîp. III/T h u Õ   u Êt:   s ThuÕ   suÊtthuÕ    nhËp  khÈu: ThuÕ  suÊt ®èi      víihµng nhËp khÈu gåm  thuÕ suÊt th«ng  êng, thuÕ    th   suÊtu    thuÕ    ®∙ivµ  suÊtu    Æc     ®∙i® biÖt® îcthùc hiÖn  sau:       nh  a/ ThuÕ     suÊt u        ®∙ilµ thuÕ suÊt chØ      ¸p dông cho  hµng  hãa nhËp khÈu  cã xuÊt xø        tõ níc hoÆc   khèiníc cã      tháa  thuËn  ®èi  tèihôª  vÒ  xö    quèc trong  quan    hÖ Th¬ng      m¹i víiViÖt Nam   îc quy    ®   ®Þnh  thÓ  cô  cho tõng  Æt   m hµng  trongBiÓu    thuÕ thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i. u  §iÒu  kiÖn    îc¸p dông  ®Ó ®     thuÕ  suÊtu    ®∙i: ­ Hµng    hãa nhËp  khÈu  giÊy  cã  chøng nhËn  xuÊt xø    (C/O) tõ níchoÆc         khèiníc®∙  tháa      cã  thuËn  ®èi xö      vÒ    tèihôª quèc  trong quan      hÖ Th¬ng      m¹ivíi ViÖtNam.  íchoÆc     N   khèiníc®ã      ph¶in»m     trong danh    s¸ch c¸cníchoÆc         khèi  nícdo  Th¬ng      Bé  m¹ith«ng  ®∙  tháa  b¸o  cã  thuËn  ®èi xö      vÒ    tèihôª quèc  trong  quan    hÖ Th¬ng      m¹ivíiViÖtNam;   ­ GiÊy    chøng  nhËn xuÊt xø    hµng hãa (C/O) ph¶iphï hîp          víiquy  ®Þnh  cña  Th¬ng  Bé  m¹i.
 5. 5 b/ ThuÕ     suÊt  ®∙i® Æc   u    biÖt lµ thuÕ      suÊt ® îc ¸p      dông  cho hµng  hãa  nhËp  khÈu  xuÊt xø      cã    tõ níchoÆc   khèiníc mµ       ViÖt Nam   níchoÆc     vµ    khèi  níc®ã  tháa    ®∙  thuËn  ®∙i® Æc   u    biÖtvÒ    thuÕ  nhËp  khÈu  theo thÓ chÕ  khu  vùc  ¬ng        ªnminh  th m¹itùdo,li   quan  thuÕ  hoÆc       ®Ó t¹othuËn   lîcho  i giao l th  u  ­ ¬ng        tr m¹ibiªngií vµ  êng    ®∙i® Æc   i hîp u    biÖtkh¸c.ThuÕ       suÊt u    Æc     ®∙i® biÖt  ® îc¸p dông  thÓ      cô  cho tõng m Æt     hµng  theo quy    ®Þnh  trong tháa thuËn.     §iÒu  kiÖn    îc¸p dông  ®Ó ®     thuÕ  suÊtu    Æc     ®∙i® biÖt: ­ Hµng    nhËp khÈu  giÊy  cã  chøng  nhËn xuÊt xø    (C/O) tõ níchoÆc         khèi   níc ®∙  tháa    cã  thuËn  ®∙i® Æc   u    biÖt vÒ    thuÕ  nhËp khÈu  ®èi    víiViÖt Nam.    GiÊy chøng  nhËn xuÊt xø    hµng  hãa (C/O) ph¶iphï hîp víiquy            ®Þnh  cña Bé  Th¬ng  m¹i; ­ Hµng    nhËp khÈu ph¶ilµnh÷ng  Æt       m hµng  îcquy  ®   ®Þnh  thÓ  cô  trong  tháa thuËn  ph¶i®¸p    vµ    øng  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn  ghitrongtháa thuËn. ®∙        c/ThuÕ     suÊt th«ng  êng      th lµthuÕ  suÊt ® îc¸p dông        cho  hµng  hãa nhËp  khÈu  xuÊt  tõ níc kh«ng  tháa  cã  xø      cã  thuËn    vÒ ®èi  tèihôª  xö    quèc trong  quan    hÖ Th¬ng      m¹ivíiViÖtNam.   ThuÕ  suÊt th«ng  êng    th cao h¬n 50%  (n¨m  ¬i phÇn  m   tr¨m)so      víithuÕ  suÊt u      ®∙icña tõng  Æt   m hµng quy ®Þnh  i t¹ BiÓu    thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙i u    vµ  îctÝnh  sau: ®   nh    ThuÕ  suÊt =   ThuÕ   + ThuÕ   suÊt x   50% th«ng  êng th suÊtu    u ®∙i ®∙i C¬  quan    H¶i quan    vµo  c¨n cø  ®iÒu  kiÖn,quy    ®Þnh  trªn®Ó   nªu    tÝnh  vµ  thu thuÕ    nhËp khÈu cho tõng  êng    tr hîp ®óng    víithuÕ  suÊt quy    ®Þnh  i t¹ §iÒu    1 NghÞ  ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña    ChÝnh phñ. Ngoµi thuÕ    suÊt th«ng  êng, thuÕ    th   suÊt u    thuÕ    ®∙ivµ  suÊt u    Æc     ®∙i® biÖt,hµng    hãa nhËp khÈu  trong mét  tr   sè  êng    hîp cßn  ®¸nh  bÞ  thuÕ  suÊt bæ     sung  sÏcã  vµ    híng dÉn    riªng. 2/ThuÕ     suÊtthuÕ    xuÊtkhÈu:   ThuÕ  suÊt thuÕ xuÊt khÈu cña tõng  Æt   m hµng thùc hiÖn theo BiÓu  thuÕ  thuÕ xuÊtkhÈu.     c ­ §¨ng k ý, kª k h ai h µ n g  h ã a x u Êt k h È u,   n h Ë p  k h È u  v µ n é p  thu Õ I/  Kª khai H ¶i q u a n  h µ n g  hãa  u Êt kh È u,  h Ë p  kh È u: x n 1/ Tæ     chøc,c¸ nh©n      mçi lÇn  hµng  cã  hãa  îc phÐp  ®   xuÊt khÈu    ph¶ikª     khai®Çy     ®ñ,  chÝnh        x¸c c¸c néidung theo quy ®Þnh  cña  quan    c¬  H¶i quan,  nép    tê khai hµng    hãa xuÊt khÈu, vµ      nép  thuÕ  xuÊt khÈu    cho  quan    c¬  H¶i quan    n¬ilµm      thñ tôcxuÊtkhÈu.  
 6. 6 2/ Tæ     chøc,c¸ nh©n      mçi lÇn  hµng  cã  hãa  îcphÐp  ®   nhËp  khÈu ph¶ikª     khai®Çy     ®ñ, chÝnh        x¸c c¸c néidung theo quy ®Þnh cña  quan    c¬  H¶i quan,  nép    tê khaihµng    hãa nhËp  khÈu  nép  vµ  thuÕ nhËp khÈu cho  quan    c¬  H¶i quan    cöa  n¬icã  khÈu  nhËp  khÈu hµng hãa. Trêng  hµng  hîp  hãa  nhËp  khÈu  îc phÐp  ®   lµm  tôc th«ng  thñ    qua  i   t¹ c¸c ®Þa   ®iÓm   ngoµi cöa    khÈu  nhËp  khÈu, th×    tr×nh    khai tÝnh  tù kª    thuÕ  îc ®   thùc  hiÖn  nh sau: C¬     quan  H¶i quan  i®Þa   t¹  ®iÓm   th«ng  quan  tr¸ch cã    nhiÖm   tiÕp nhËn      tê khaihµng    nhËp  khÈu  toµn  hå  cã  ªnquan  vµ  bé  s¬  li   ®Õn   l«hµng    nhËp  khÈu    ®Ó lµm      thñ tôc nhËp  khÈu, sau  chuyÓn    ®ã  cho  quan  c¬  H¶i quan  cöa    cã  khÈu  nhËp  khÈu.C¬    quan    H¶i quan  cöa  cã  khÈu  nhËp  khÈu  cã  tr¸ch nhiÖm     kiÓm     i tra l¹ toµn  hå  nhËp  bé  s¬  khÈu  cña    l« hµng    ®Ó ®èi  chiÕu      víi chøng    li   c¸c tõcã  ªnquan  ®Õn   viÖc  nhËp  khÈu    (t¹c¶ng,h∙ng  i   tÇu..   .) vµ  quyÕt  ®Þnh   viÖc  cho  phÐp  chuyÓn    l« hµng      vÒ n¬i lµm  thñ tôc  th«ng  quan  ngoµi cöa    khÈu. Sau      khi kiÓm   hãa, tÝnh    thuÕ  quan  c¬  H¶i quan   n¬i lµm      thñ tôc th«ng  quan  ngoµicöa    khÈu  ph¶icã    tr¸chnhiÖm     bµn  giao mét    bé  hå  H¶i quan  s¬    hµng  nhËp  khÈu  (kÌm  theo  th«ng  b¸o thuÕ ph¶inép) cho      c¬  quan   H¶i quan  cöa  khÈu  hµng  nhËp   u  ®Ó l theo    dâi.Hµng  hãa  vËn chuyÓn  tõcöa    khÈu  nhËp  khÈu  ®Õn     n¬ilµm      thñ tôcth«ng  quan  ngoµicöa    khÈu  ph¶i  chÞu  gi¸m    sù  s¸t,qu¶n    lýtheo quy    ®Þnh  cña  quan    c¬  H¶i quan. II/T h êi ®i Ó m  tÝnh    thu Õ  vµ thêi h¹n th«ng b¸o thu Õ: 1/ Thêi ®iÓm       tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu    lµ ngµy ®èi  îng t   nép thuÕ  nép    ®∙  tê khaihµng    hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cho  quan    c¬  H¶i quan. ThuÕ   xuÊt  khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu  îc tÝnh  ®   theo thuÕ  suÊt,gi¸tÝnh      thuÕ, tû gi¸t¹ ngµy   îng nép        i   ®èi t   thuÕ  nép    tê khaihµng    hãa  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cho  quan    c¬  H¶i quan. Qu¸  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    nép    tê khaihµng    hãa  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cho  quan    c¬  H¶i quan  nhng   îng nép  ®èi t   thuÕ cha  cã  hµng thùc xuÊt khÈu, thùc nhËp          khÈu  tê khaihµng  th×      hãa  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  nép  ®∙  cho  quan  c¬  H¶i  quan  kh«ng  gi¸trÞ lµm  cã      thñ    tôc H¶i  quan  hµng hãa  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu. Khi cã      hµng  thùc tÕ    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ®èi t    îng nép  thuÕ  ph¶ilµm            l¹ thñ tôc kª khaivµ  i   nép    tê khaihµng    xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu  cho  quan    c¬  H¶i quan, thêi®iÓm       tÝnh  thuÕ    lµ ngµy nép    tê khai  lÇn  sau. 2/ Thêi h¹n    th«ng b¸o thuÕ theo quy  ®Þnh   i§iÒu  NghÞ   t¹  1  ®Þnh  sè  94/1998/N§­   CP ngµy  17/11/1998 ® îcthùc hiÖn  thÓ  sau:       cô  nh  a/ Trong      thêih¹n  giê lµm  8    viÖc        kÓ tõ khitiÕp nhËn    tê khaihµng    hãa  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña ®èi îng  t nép  thuÕ, c¬    quan   H¶i quan ph¶ith«ng    b¸o chÝnh  thøc cho   îng nép  ®èi t   thuÕ  sè  vÒ  thuÕ  ph¶inép    theo    kª khaicña    ®èi t    îng nép  thuÕ. b/ Trong      thêih¹n  giê lµm  8    viÖc        quan    kÓ tõ khic¬  H¶i quan  kiÓm  ho¸  xong    l« hµng thùc tÕ    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, nÕu  kh¸c biÖt vÒ   thuÕ    cã      sè  ph¶inép  víith«ng    so    b¸o theo  khaiban  kª    ®Çu,  th×  quan    c¬  H¶i quan ph¶i   th«ng  b¸o cho ®èi  îng  th nép  thuÕ  thuÕ  sè  cßn thiÕu hoÆc   thõa  víisè  so    thuÕ  th«ng    ®∙  b¸o theo kª khai.    
 7. 7 §èi víinh÷ng  êng      tr hîp b¾t  buéc ph¶i cã    gi¸m  ®Þnh      vÒ tiªuchuÈn  kü  thuËt,chÊt l        îng ®Ó ®¶m   b¶o chÝnh    x¸ccho viÖc  tÝnh thuÕ      (nh x¸c®Þnh    tªn m Æt   hµng, m∙  tÝnh    sè  thuÕ theo  danh môc  BiÓu  thuÕ, chÊt l        îng,tiªuchuÈn  kü thuËt,t×nh    tr¹ngcò, míicña        hµng hãa nhËp  khÈu)  thêih¹n  th×    th«ng b¸o  sè thuÕ cßn  thiÕu hoÆc     thõa ® îckÐo        dµih¬n,nhng    kh«ng  îcqu¸ 15    tèi®a  ®     ngµy  lµm viÖc. C¬  quan    H¶i quan    n¬ilµm        thñ tôc H¶i quan  thu thuÕ  vÒ    nhËp  khÈu    khi kiÓm    ho¸,tÝnh thuÕ  thÊy kh«ng  thÓ    x¸c ®Þnh   râ rµng  m Æt   vÒ  hµng,chÊt l    ­ îng,tiªuchuÈn  thuËt,     kü   tÝnh  tr¹ngcò      míilµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ  quyÒn  cã  yªu  cÇu gi¸m  ®Þnh  ®èi      êng  quy  víic¸c tr hîp  ®Þnh  i t¹ ®iÓm  nµy, ®ång      thêiph¶i  th«ng b¸o    l¹ cho  i ®èi îng nép  t   thuÕ  biÕtlýdo      ph¶igi¸m    ®Þnh.  KÕt  qu¶ gi¸m  ®Þnh  theo yªu  cÇu cña  quan  c¬  H¶i quan   lµ kÕt  qu¶    ®Ó lµm  c¨n  tÝnh  cø  thuÕ  thu thuÕ  vµ    nhËp  khÈu. III/T h êi h¹n n é p  thu Õ  x u Êt  h È u, thu Õ  n h Ë p  kh È u:   k 1/ §èivíi       hµng  xuÊt khÈu    ngµy    lµ15  (ngµy  theo  lÞch), tõ ngµy   ­  kÓ    ®èi t îng nép  thuÕ nhËn  îc th«ng  ®   b¸o tÝnh thuÕ chÝnh  thøc cña  quan    c¬  H¶i quan  sè  vÒ  thuÕ  ph¶inép.   2/ §èi víihµng        ho¸     , nguyªn  lµ vËt t  liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu    th¸ng (®îctÝnh    lµ9      trßn lµ275      ngµy theo lÞch)kÓ      tõ ngµy   ­ ®èi t îng nép    thuÕ  nhËn  îcth«ng  thuÕ  ®   b¸o  chÝnh thøc cña  quan      c¬  H¶i quan vÒ  sè thuÕ  ph¶inép.   §iÒu kiÖn    îc¸p dông    ®Ó ®     thêih¹n nép thuÕ  th¸ng (275  9    ngµy) ®èi víi       vËtt   ,nguyªn liÖu nhËp      khÈu    ®Ó s¶n xuÊthµng    xuÊtkhÈu:   ­Hîp    ®ång  xuÊtkhÈu    hµng  hãa. ­ §èit      îng nép  thuÕ  kh«ng    nîthuÕ            qu¸ thêih¹n (t¹thêi®iÓm   i nhËp  khÈu)  quy  ®Þnh  cña  LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu    thuÕ nhËp  khÈu. ­ B¶n ®¨ng  vËt  , nguyªn  ký  t  liÖu nhËp khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt  khÈu.  C¨n  vµo  s¬    cø  hå  qui ®Þnh,  quan  c¬  H¶i quan    n¬i lµm thñ    tôc nhËp  khÈu    ra th«ng  thêih¹n  b¸o    nép  thuÕ cho doanh nghiÖp    th¸ng,®ång    lµ9    thêi më     sæ theo dâiviÖc        nîthuÕ  cña doanh nghiÖp    ®Ó quyÕt to¸nsè        nîthuÕ    khi thùc tÕ    xuÊtkhÈu    s¶n  phÈm. §èi víimét  tr     sè  êng hîp  Æc   ® biÖt do    chu  s¶n  kú  xuÊt,dù      tr÷ vËt  , t  nguyªn liÖu cña      doanh nghiÖp    dµih¬n  th¸ng nh  9    ®ãng    tµu,thuyÒn,chÕ      t¹o m¸y mãc,  thiÕtbÞ  khÝ    c¬  th×    thêih¹n nép  thuÕ    thÓ  îc h¬n  th¸ng. lµ cã  ®   9    Doanh  nghiÖp  v¨n  cã  b¶n   gi¶itr×nh ®Ó   Tµi chÝnh    Bé    xem   xÐt quyÕt ®Þnh  tõng tr   êng    thÓ. hîp cô  Trêng    hîp doanh nghiÖp  ® îc¸p dông    nép  ®∙      thêih¹n  thuÕ  th¸nghoÆc   9    h¬n  th¸ng nhng  9    kh«ng xuÊt khÈu    th× ngoµi viÖc  xö      bÞ  lý ph¹tchËm     nép  thuÕ  (kÓ    tõ ngµy  31  thø  tÝnh   tõ ngµy nhËn  îcth«ng  thuÕ  ®   b¸o  cña  quan  c¬  H¶i quan    ®Õn  ngµy thùc nép    thuÕ),doanh    nghiÖp  cßn  xö      bÞ  lýviph¹m  theo  ph¸p  luËt.§ång      thêidoanh nghiÖp  kh«ng  îc ¸p  ®   dông    thêih¹n nép thuÕ  9  th¸ngcña        c¸cl«hµng  sau.
 8. 8 3/§èivíi       hµng  kinh doanh    theo ph¬ng    thøc t¹m    xuÊt ­ t¸ nhËp       i hoÆc   t¹m  nhËp    i ­ t¸ xuÊt th× thêih¹n          nép  thuÕ    ngµy  lµ15  (ngµy theo lÞch), tõ ngµy   kÓ    hÕt    cña  quan  thÈm  thêih¹n  c¬  cã  quyÒn cho phÐp  xuÊt ­ t¸ nhËp  t¹m     i  hoÆc   t¹m  nhËp   i ­t¸ xuÊt(¸pdông        cho  tr c¶  êng    îcphÐp      hîp ®   giah¹n)theo    qui®Þnh  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 4/ §èi víihµng          tiªudïng ph¶i nép    xong thuÕ nhËp khÈu  íc khi nhËn  tr     hµng.Danh    môc  hµng    tiªudïng thùc hiÖn      theo qui®Þnh      cña  Th¬ng  Bé  m¹i. Trêng     îng nép  hîp ®èi t   thuÕ  sù  cã  b¶o    sè  l∙nhvÒ  tiÒn ph¶inép          th× thêi h¹n nép thuÕ    ngµy  lµ 30  (ngµy theo lÞch),kÓ   ngµy    tõ  ®èi  îng  t nép thuÕ  nhËn  îcth«ng  thuÕ  ®   b¸o  chÝnh thøc cña  quan    c¬  H¶i quan  sè  vÒ  thuÕ  ph¶i  nép    víi®iÒu kiÖn sau: ­ §èit      îng ®øng   ra b¶o    l∙nhph¶ilµtæ      chøc tÝn  dông hoÆc     chøc  c¸c tæ  kh¸c ® îc phÐp      thùc hiÖn mét  ho¹t®éng  sè    ng©n hµng theo    qui ®inh cña  LuËt c¸ctæ      chøc  dông. tÝn  ­ Néi dung      b¶o    l∙nhph¶ighirâ tªntæ          chøc  ®øng    ra b¶o l∙nh,tªndoanh      nghiÖp  îcb¶o  ®   l∙nh,sè    tiÒn thuÕ  îcb¶o    ®   l∙nh,thêih¹n      b¶o    cam   l∙nhvµ  kÕt  cña   îng ®øng    ®èi t   ra b¶o l∙nh. C¨n  vµo  cø  giÊy b¶o    l∙nh cña  chøc  tæ  ®øng  b¶o  ra  l∙nh,H¶i quan        n¬i lµm      thñ tôcnhËp khÈu    ra th«ng        b¸o thêih¹n nép thuÕ    ngµy  lµ30  cho   îng ®èi t   nép thuÕ ¬ng  t øng    tiÒn thuÕ  ® îcb¶o  víisè    ®∙    l∙nh. Qu¸    thêih¹n  nép  thuÕ  theo  th«ng b¸o thuÕ  cña  quan    c¬  H¶i quan    mµ ®èi îng nép  t   thuÕ  cha  nép  thuÕ  nhËp  khÈu  theo    qui®Þnh,  c¬  th×  quan    H¶i quan  yªu  cÇu  chøc  tæ  ®øng  b¶o    ra  l∙nh nép  tiÒn  sè  thuÕ  vµo  Ng©n  s¸ch  Nhµ    níc thay cho   îng ® îcb¶o      ®èi t     l∙nhtheo  ®óng    qui®Þnh  cña  LuËt c¸c tæ      chøc  tÝn dông  ngµy  12/12/1997  c¸c v¨n b¶n  vµ      híng dÉn. §ång    chøc      thêitæ  ®øng  b¶o    ra  l∙nh ph¶i nép    ph¹tchËm     nép  thuÕ    tõ ngµy  ®èi  îng  t nép  thuÕ  nhËn  îc th«ng  ®   b¸o thuÕ, nÕu     qu¸    thêih¹n  nép thuÕ  ngµy    chøc  90  mµ tæ  ®øng    ra b¶o    l∙nhvÉn  chua  nép thuÕ  vµo ng©n  s¸ch Nhµ      quan      nícth× c¬  H¶i quan  quyÒn  cã  yªu cÇu  phong  tµikho¶n  táa    cña  chøc  tæ  ®øng  b¶o    ra  l∙nh cho ®Õn       sè  khithu ®ñ  thuÕ,tiÒn ph¹t.     5/      §èi víihµng hãa xuÊt khÈu, nhËp  khÈu    phi mËu   dÞch, ho¹t ®éng      xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  cña c d©n biªn gií    i th× ®èi  îng  t nép thuÕ ph¶i nép    xong thuÕ  íc khixuÊt khÈu  tr       hµng  níc ngoµi hoÆc   ra      nhËp khÈu  hµng  vµo  VÞªtNam.   6/ §èi víihµng        hãa  nhËp  khÈu  kh«ng thuéc diÖn thùc hiÖn nép thuÕ  theo qui®Þnh        t¹ ®iÓm         5  trªn,       i 2,3,4,vµ  nªu    thêih¹n nép  th× thuÕ    ngµy  lµ30  (ngµy theo  lÞch) kÓ   ngµy    tõ  ®èi  îng  t nép thuÕ nhËn  îc th«ng  ®   b¸o thuÕ  chÝnh  thøc cña  quan      c¬  H¶i quan  sè  vÒ  thuÕ  ph¶inép.   7/ Hµng    hãa nhËp khÈu  thêih¹n  cã    nép  thuÕ kh¸c nhau      th× ph¶imë     Tê  khaihµng    hãa nhËp khÈu riªngtheo tõng thêih¹n nép            thuÕ.   D­ Mi Ô n  thu Õ, X Ðt m i Ô n  thu Õ, Gi¶ m  thu Õ   I/  Mi Ô n  thu Õ
 9. 9 Tæ  chøc,c¸ nh©n        khixuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng hãa thuéc    êng  c¸c tr hîp ® îc miÔn  thuÕ theo qui ®Þnh  t¹ §iÒu 12 NghÞ  ®Þnh  54/CP ngµy  i 28/08/1993 cña    ChÝnh  phñ gåm: 1/ Hµng    viÖn    trîkh«ng hoµn  i l¹ theo    viÖn      Dù ¸n  trîhoÆc  HiÖp  ®Þnh  gi÷a ChÝnh    phñ ViÖt Nam       chøc    víic¸c tæ  cña    nícngoµihoÆc       v¨n b¶n tháa  thuËn viÖn    trîhoÆc  th«ng    b¸o viÖn  ; trî 2/ Hµng  nhËp    i   t¹m  ­ t¸ xuÊt;hµng  xuÊt ­ t¸ nhËp        t¹m     i   ®Ó tham  héitrî dù    ,   tr   iÓnl∙m; 3/ Hµng    hãa      lµ tµis¶n    di chuyÓn  îc miÔn  ®   thuÕ theo  ®Þnh    møc  nh sau: ­ §èivíitµis¶n            di chuyÓn  cña  chøc,c¸ nh©n  tæ      ngêi níc ngoµikhi® îc           phÐp vµo c«ng    t¸c,lµm  viÖc  i t¹  ViÖt Nam     thùc hiÖn    theo    qui®Þnh  i t¹ Th«ng    t  Liªn Bé    Th¬ng    Ngo¹igiao  Tµi chÝnh  Tæng   m¹i ­    ­    ­  côc  H¶i quan  04  sè  TTLB ngµy 12/2/1996 vµ  04    sè  BS/TTLB  ngµy 20/10/1996. ­ §èivíihµng            lµ tµis¶n    di chuyÓn  cña  chøc,c¸ nh©n  tæ      ViÖt Nam   îc   ®   phÐp  a      ® ra nícngoµi®Ó     kinh doanh  lµm    vµ  viÖc    khihÕt      thêih¹n chuyÓn vÒ  níc® îcmiÔn      thuÕ      ®èi víi nh÷ng    tµis¶n  ® a      ®∙  ra nícngoµinay  a    níc.   ® trëvÒ  ­ Mét  m Æt     sè  hµng      lµ tiªudïng (cô thÓ    t«,xe  nh: «    m¸y, tivi,tñ l¹nh,          ®iÒu  hßa nhiÖt®é,    dµn    ©m thanh  ®ang  dông) cña    sö    gia ®×nh    c¸ nh©n  ng­ êi ViÖt Nam,      ngêi níc ngoµi ® îc phÐp          ®Þnh  t¹  c  i ViÖt Nam   îc miÔn    ®   thuÕ  nhËp  khÈu    mét  mçi thø  chiÕc cho    gia®×nh  mçi hé    (hoÆc    c¸nh©n). 4/ Hµng    hãa xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  trong tiªuchuÈn      hµnh    lýmiÔn  thuÕ  cña kh¸ch  xuÊt nhËp c¶nh  ic¸c cöa  t¹    khÈu  ViÖt  Nam  theo ®Þnh  møc     qui ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  17/CP  sè  ngµy  06/02/1995  îcsöa  ®   ®æi  i t¹ NghÞ ®Þnh  sè  79/1998/N§­  CP ngµy 29/09/1998 cña    ChÝnh  phñ. 5/§èivíi       hµng nhËp  khÈu,xuÊtkhÈu      cña  chøc,c¸nh©n    tæ      nícngoµi® ­   îchëng    quyÒn  ®∙i, u    miÔn    i trõt¹ ViÖt Nam       theo    qui®Þnh  cña Ph¸p    luËtViÖt  Nam,  phï hîp      vµ    víic¸c c«ng    íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   ký    ®∙  kÕt  hoÆc   th¹m  gia ® îcthùc hiÖn        theo  híng dÉn  i     t¹ c¸c th«ng     Th¬ng        tLiªnBé  m¹i­ Ngo¹igiao     ­ Tµi  chÝnh  Tæng   ­  côc H¶i  quan  04/TTLB  sè  ngµy  12/2/1996  sè  vµ  04  BS/TTLB  ngµy  20/10/1996  híng  dÉn  híng  vµ  dÉn    bæ sung  viÖc nhËp  khÈu  hoÆc   mua  i t¹ ViÖt Nam,  i     t¸ xuÊt khÈu  chuyÓn      vµ  nhîng nh÷ng      vËt dông  cÇn  thiÕtphôc  cho    vô  nhu  cÇu  c«ng    sinh  t¸cvµ  ho¹tcña    quan      c¸c c¬  ®¹i diÖn  ngo¹igiao,c¬      quan    vµ  quan    l∙nhsù  c¬  ®¹idiÖn    chøc  c¸c tæ  Quèc  ® îc h­ tÕ    ëng  quyÒn  ®∙i, u    miÔn      trõt¹ ViÖtNam. i   6/ §èivíi       hµng hãa nhËp  khÈu    ®Ó phôc  gia c«ng  vô    cho phÝa    nícngoµi   råixuÊtkhÈu      theo hîp ®ång  ký,® îcmiÔn      ®∙      thuÕ        êng  ®èi víi tr c¸c hîp: ­VËt ,nguyªn liÖu nhËp    t      khÈu      ®Ó giac«ng; ­ VËt     ttham    giavµo    qu¸ tr×nh s¶n    xuÊt,gia c«ng      (giÊy,phÊn, bótvÏ,bót           v¹ch dÊu, ®inh ghim  quÇn    ¸o,mùc  s¬n    in,bµn ch¶i quÐt    keo, khung   íi   in l   , kÕp    tÈy,dÇu  ®¸nh  bãng..   . nÕu  ) doanh  nghiÖp x©y dùng  îc®Þnh  ®   møc    tiªu hao  tûlÖ  vµ    hao  hôt; ­Hµng    lµm  mÉu   phôc  cho    vô  giac«ng; ­ M¸y    mãc, thiÕtbÞ        trùctiÕp phôc  gia c«ng  îctháa    vô    ®   thuËn trong hîp     ®ång    gia c«ng.HÕt      thêih¹n thùc hiÖn  ®ång      hîp  gia c«ng ph¶it¸    ixuÊt;nÕu    kh«ng    t¸ xuÊtth× ph¶ikª khainép  i           thuÕ theo quy    ®Þnh;
 10. 10 ­S¶n    phÈm     giac«ng  xuÊttr¶(nÕu  thuÕ      cã  xuÊtkhÈu).   Gi¸m ®èc  doanh nghiÖp  nhËn    gia c«ng chÞu tr¸chnhiÖm       vÒ viÖc  sö  dông  nguyªn liÖu,phô    liÖu,vËt t nhËp       khÈu vµo môc  ®Ých    gia c«ng; tr   êng  hîp viph¹m    xö       sÏbÞ  lýtheo ph¸p luËt.     ThiÕtbÞ    m¸y  mãc, nguyªn liÖu,vËtliÖu,s¶n            phÈm     giac«ng  phÝa  do  n­ íc ngoµi thanh      to¸n thay    tiÒn c«ng gia c«ng    khi nhËp khÈu  ®Òu  ph¶i nép    thuÕ nhËp  khÈu theo quy    ®Þnh. 7/ M¸y mãc, thiÕt bÞ,    ph¬ng tiÖn vËn    c¸c  t¶ido  nhµ  thÇu    níc ngoµi   mang  vµo  ViÖt Nam     theo ph¬ng  thøc  nhËp, t¸  t¹m    i xuÊt ®Ó     phôc  thic«ng  vô    c«ng  tr×nh,dù    dông    ¸n sö  nguån  trî   iÓnchÝnh  hç    ph¸ttr   thøc (ODA)  îcmiÔn    ®   thuÕ  nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  xuÊtkhÈu        khit¸ xuÊt. i Khi kÕt    thóc thêih¹n        thic«ng  c«ng tr×nh,dù      ¸n nhµ thÇu    nícngoµiph¶i     t¸ xuÊt,nÕu    i   kh«ng    t¸ xuÊtph¶ikª khainép  i         thuÕ nhËp  khÈu theo quy    ®Þnh.  Bé    TµichÝnh  giao Tæng    côc    H¶i quan    vµo    c¨n cø  c¸cquy  ®Þnh      trªn®Ó tæ chøc  thùc hiÖn  viÖc    gi¶iquyÕt  miÔn  thuÕ  cho tõng  êng  tr hîp.Khi gi¶i       quyÕt  miÔn  thuÕ  ®èi      êng    víic¸c tr hîp nªu  it¹ môc          vµ  c¬  1, 2, 3, 5, 6  7  quan  H¶i quan    ph¶ira quyÕt      ®Þnh  miÔn  thuÕ  cho  tõng  êng    tr hîp theo ®óng  thÈm  quyÒn  tæ  vµ  chøc u    s¬  l gi÷ hå  theo  quy  ®Þnh.    quyÕt  Khi cã  ®Þnh   miÔn  thuÕ  quan    c¬  H¶i quan  ph¶i thanh    kho¶n  thuÕ  sè  nhËp  khÈu  îc miÔn  ®   vµ  ghi râ    khaiH¶i quan    trªnTê      Hµng  xuÊt nhËp    khÈu: "Hµng    miÔn  thuÕ  theo  QuyÕt  ®Þnh  sè.. . ngµy. . . h . . n . . cña. . . . .. . . t ¸ng. . . ¨m. . . . . " II/ Ðt mi Ô n  thu Õ:  X C¸c  chøc,c¸ nh©n    tæ      khixuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng hãa  thuéc c¸c tr    ­ êng    îcxÐt miÔn  hîp ®     thuÕ  ph¶icã    ®Çy  c¸chå  theo quy  ®ñ    s¬    ®Þnh sau: 1/ §èi víihµng        nhËp khÈu chuyªn dïng phôc  trùc tiÕp  vô    cho  ninh, an    quèc  phßng,nghiªncøu      khoa  häc  gi¸odôc,®µo  vµ      t¹o: a/ Hµng nhËp khÈu chuyªn dïng phôc  trùc tiÕp  vô    cho  ninh,quèc  an    phßng: ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ    xÐt miÔn  thuÕ  cña    l∙nh®¹o  chñ  Bé  qu¶n; ­ Danh    môc  thÓ  sè îng,chñng  i cô  vÒ  l   lo¹ hµng nhËp khÈu  chuyªn dïng    cho  ninh,quèc  an    phßng  l∙nh®¹o  chñ  do    Bé  qu¶n phª duyÖt  ® îc®¨ng  ®∙    ký  vµ  thèng  nhÊt víi TµichÝnh        Bé    tõ®Çu   n¨m (chËm  nhÊt ®Õn     hÕt  31/03 hµng    n¨m  chñ  Bé  qu¶n  ph¶i®¨ng  kÕ  ®∙    ký  ho¹ch nhËp    khÈu); ­GiÊy    phÐp  nhËp  khÈu  Bé  do  Th¬ng    m¹icÊp  (nÕu  cã); ­Tê    khaiH¶iquan      hµng  hãa  nhËp  khÈu    (®∙thanh  kho¶n  tÝnh  vµ  thuÕ); ­Hîp    ®ång  th¸cnhËp  uû    khÈu  (nÕu    lµhµng  nhËp  khÈu  th¸c) uû  . b/ Hµng    nhËp khÈu  chuyªn dïng    phôc  trùctiÕp cho  vô      nghiªncøu    khoa  häc: ­ C«ng v¨n    ®Ò nghÞ xÐt miÔn  thuÕ cña ®¬n   thùc  vÞ  hiÖn      ®Ò tµi nghiªncøu    khoa häc;
 11. 11 ­Hå  ®Ò       s¬  tµinghiªncøu    khoa  häc  gåm: +  QuyÕt  ®Þnh    phª duyÖt ®Ò       tµicÊp  hoÆc   Bé  cÊp  Nhµ  níc; + Danh môc  hµng  hãa  cÇn  nhËp  khÈu    ®Ó thùc hiÖn      cÊp    ®Ò tµido  phª  duyÖt ®Ò       tµiduyÖt; ­Tê    khaiH¶iquan      hµng  nhËp  khÈu    (®∙thanh  kho¶n  tÝnh  vµ  thuÕ); ­Hîp    ®ång  th¸cnhËp  uû    khÈu  (nÕu    lµhµng  nhËp  khÈu  th¸c) uû  . c/Hµng    nhËp  khÈu  chuyªn dïng phôc  cho        vô  gi¸odôc,®µo    t¹o: ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ    xÐt miÔn  thuÕ  cña  ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    c«ng      t¸cgi¸o dôc,®µo    t¹o; ­ QuyÕt    ®Þnh phª duyÖt  ¸n  dù  ®Çu    t trang thiÕtbÞ      phôc  cho  vô  c«ng  t¸cgi¸odôc,®µo          t¹ocña  chñ  Bé  qu¶n; ­Danh    môc  trangthiÕtbÞ      thuéc dù    Bé    ¸n do  chñ  qu¶n    phª duyÖt; ­Tê    khaiH¶iquan      hµng  nhËp  khÈu    (®∙thanh  kho¶n  tÝnh  vµ  thuÕ); ­Hîp    ®ång  th¸cnhËp  uû    khÈu  (nÕu    lµhµng  nhËp  khÈu  th¸c) uû  . Bé    TµichÝnh  xem     ra quyÕt  xÐt vµ    ®Þnh miÔn  thuÕ cho  tõng  êng    tr hîp trªnc¬  hå  quy    së  s¬  ®Þnh.  quan    C¬  H¶i quan    vµo  c¨n cø  quyÕt  ®Þnh  miÔn  thuÕ cña  TµichÝnh    Bé    ®Ó thanh  kho¶n  thuÕ  sè  nhËp  khÈu  îcmiÔn  ghi ®   vµ    râ    khai H¶i  trªn tê    quan  hµng  nhËp  khÈu: "Hµng  miÔn  thuÕ theo  QuyÕt  ®Þnh  sè.. .ngµy. . t ¸ng. . n . . ..   TµichÝnh". . . . h . . ¨m. . .. cñaBé    2/ Hµng    nhËp  khÈu  cña  doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi vµ    cña  bªn    níc ngoµihîp t¸ckinh doanh          theo  LuËt ®Çu        tnícngoµit¹   iViÖt Nam     quy  ®Þnh   ikho¶n    t¹  2, §iÒu  NghÞ   2  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998  cña  ChÝnh  phñ thùc hiÖn    theo híng dÉn  i   t¹  Th«ng   74  c¸c t sè  TC/TCT  ngµy  20/10/1997 híng dÉn      thùc hiÖn    quy  ®Þnh  thuÕ        vÒ  ®èi víi h×nh  c¸c thøc ®Çu     t theo    LuËt  ®Çu      t níc ngoµit¹    iViÖt Nam;    Th«ng   63/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  13/05/1998  híng  dÉn  thùc  hiÖn mét  quy  sè  ®Þnh     vÒ thuÕ  nh»m   khuyÕn  khÝch  b¶o  vµ  ®¶m   ho¹t®éng    ®Çu    trùc tiÕp    t   níc ngoµi t¹    iViÖt  Nam  quy  ®Þnh   t¹ NghÞ  i ®Þnh  10/1998/N§­ sè  CP. 3/  Hµng  nhËp  khÈu cña c¸c nhµ ®Çu    trong    t níc theo  luËt khuyÕn    khÝch ®Çu    ttrong nícquy      ®Þnh    t¹ kho¶n    i 3,§iÒu    2,NghÞ  ®Þnh  94/1998/ sè  N§­CP   ngµy  17/11/1998 cña    ChÝnh  phñ thùc hiÖn    theo híng dÉn      riªng. 4/ §èivíi       hµng    lµquµ  biÕu,quµ    tÆng cña    chøc,c¸ nh©n  c¸ctæ      ngêiníc     ngoµicho    chøc,c¸nh©n    c¸ctæ      ngêiViÖtNam   ngîcl¹      vµ    iph¶icã: ,   ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ    xÐt miÔn  thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu; ­GiÊy    phÐp  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  c¬  do  quan    H¶i quan  cÊp  (nÕu  cã); ­ Th«ng b¸o hay quyÕt ®Þnh  hoÆc  tháa thuËn tÆng hµng cña chñ  hµng; ­ Hå  li     s¬  ªnquan  ®Õn   viÖc  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    l«hµng    lµquµ  biÕu,  t¨ng.   §èit    îng,®Þnh  møc  quµ biÕu tÆng  îcxÐt miÔn  ®     thuÕ  chÕ  qu¶n  vµ  ®é  lýsö    dông thùc hiÖn    theo Th«ng   28    tsè  TC/TCT  ngµy 17/07/1992 cña  Tµi   Bé   
 12. 12 chÝnh.Riªng hµng        lµquµ  biÕu,tÆng    cña  chøc,c¸nh©n  tæ      ViÖt Nam     cho    c¸ nh©n  ngêi níc ngoµi vµ        cña  chøc, c¸ nh©n    tæ      níc ngoµi cho      c¸ nh©n  ngêi   ViÖt Nam   chØ  îcxÐt miÔn    th×  ®     thuÕ  cho  mçi    c¸ nh©n      víil«hµng  gi¸trÞ cã      kh«ng   qu¸ 100  laMü   ®«    (USD).Trêng    l«hµng  îctÆng    hîp 1    ®   cho  nhiÒu  ng­ êi th×    mçi    c¸ nh©n  còng  chØ   îc miÔn  ®   thuÕ trong  ph¹m    vi kh«ng  qu¸  100  USD   tæng        vµ  trÞ gi¸l«hµng  còng  kh«ng  îcvîtqu¸ 1.000  ®       USD.  Mäi    l«hµng  quµ  biÕu,tÆng    nÕu   vît®Þnh  møc  quy  ®Þnh  trªnth× ph¶inép  nªu        thuÕ  xuÊt   khÈu,thuÕ    nhËp khÈu  cho  toµn  l«hµng.Trêng    Æc   bé      hîp ® biÖtl«hµng      quµ  biÕu,tÆng    mang  môc  ®Ých  nh©n  ®¹o,tõ thiÖn      (kÓ  viÖc  c¶  tÆng  m¸y  mãc  thiÕtbÞ,    nguyªn  phô  liÖu,vËt t     , phÕ   liÖu,s¶n    phÈm   cña    c¸c hîp ®ång    gia c«ng  cho    nícngoµi)Bé      TµichÝnh    sÏxem    lýcô  xÐt xö    thÓ  tõng tr   êng  hîp. §èi víihµng      mÉu  cña    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      ngêi níc ngoµi cho          c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n      ngêi ViÖt Nam   ngîc l¹ ® îc thùc hiÖn      vµ    i       theo ®Þnh  møc  quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   28  t sè  TC/TCT  ngµy 17/07/1992  cña  Tµi chÝnh; hå  Bé      s¬  ph¶icã:   ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ    xÐt miÔn  thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu; ­GiÊy    th«ng  hoÆc   b¸o  tháa thuËn      göihµng  mÉu; ­GiÊy    phÐp  nhËp  khÈu  cña  quan    c¬  H¶iquan  cÊp  (nÕu  cã); ­Hå  li     s¬  ªnquan  ®Õn   viÖc  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    l«hµng. C¨n  vµo    s¬  quy  cø  c¸c hå  vµ  ®Þnh     trªn®©y  Côc  H¶i  quan    c¸c tØnh,  thµnh phè  quyÕt  ra  ®Þnh    gi¶iquyÕt xÐt miÔn  thuÕ  cho      c¸c l« hµng    lµ quµ  biÕu,tÆng, hµng      mÉu  cña    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      ngêinícngoµicho          c¸ nh©n  ngêiViÖt Nam   cña  chøc,c¸ nh©n      vµ  tæ      ngêiViÖt Nam       cho    c¸ nh©n  ngêiníc     ngoµitrong ®Þnh      møc  quy ®Þnh  (kh«ng    qu¸ 100USD). C¸c  êng        tr hîp lµ quµ  biÕu tÆng,  hµng mÉu   kh¸c Bé      Tµi chÝnh    gi¶iquyÕt  miÔn  thuÕ  tõng  êng  tr hîp cô    thÓ. Trªn c¬  quyÕt      së  ®Þnh  miÔn thuÕ  quan    c¬  H¶i quan  ph¶ithanh    kho¶n  thuÕ  îc miÔn  ghi râ    khai H¶i  sè  ®   vµ    trªn Tê    quan  hµng  xuÊt nhËp  khÈu: "Hµng    miÔn thuÕ  theo quyÕt ®Þnh  sè.. .ngµy. . t ¸ng. . n . . .. c   . . . h . . ¨m. . ... ña Bé    TµichÝnh". 5/§èivíi       hµng  nhËp  khÈu      ®Ó b¸n miÔn thuÕ  c¬  do  quan   H¶i quan qu¶n  lý theo    chÕ     ®é qu¶n   lý gi¸m    s¸thµng  nhËp khÈu    ®Ó b¸n  miÔn  thuÕ quy  ®Þnh  it¹ quy  chÕ     vÒ cöa  hµng  kinh doanh hµng miÔn  thuÕ ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  205/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 19/10/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ®¶m   b¶o nguyªn t¾c:Hµng      hãa      tõkhinhËp khÈu ®Õn     ph¶ichÞu  khib¸n    sù gi¸m    s¸tqu¶n    lýcña  quan    c¬  H¶i quan. Hµng  nhËp  khÈu    ®Ó b¸n miÔn  thuÕ  ic¸c cöa  t¹    hµng  b¸n miÔn thuÕ  nÕu  a  ® vµo      i tiªuthô t¹  thÞ  êng  tr ViÖt Nam     hoÆc   cho   îng kh«ng  îc b¸n  ®èi t   ®   miÔn thuÕ, doanh    nghiÖp kinh doanh    cöa hµng miÔn  thuÕ ph¶ikª khainép        thuÕ  theo quy    ®Þnh. Tæng  côc    H¶i quan  chøc  tæ  thùc hiÖn viÖc miÔn thuÕ, qu¶n      lýhµng  b¸n miÔn    thuÕ  quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   i nµy. III/X Ðt mi Ô n  thu Õ:   §èivíi     hµng hãa xuÊt khÈu    trong qu¸ tr×nh vËn        chuyÓn, bèc    xÕp  (hµng  hãa cßn n»m  trong  gi¸m    sù  s¸t,qu¶n    lý cña  quan  c¬  H¶i quan) bÞ  háng,   h   
 13. 13 mÊt m¸t  lý do    cã    x¸c ®¸ng, do  quan    c¬  H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  quyÕt  ra  ®Þnh  lýc¨n cø  xö      vµo  møc  tæn  ®é  thÊt, háng  ® îcgi¸m   h  ®∙    ®Þnh, ®èi chiÕu      hå  cã  ªnquan    s¬  li   ®Ó gi¶m thuÕ ¬ng  t øng      ®èi víitõng tr   êng    thÓ. hîp cô    E  ­ h o µ n  l¹i  thu Õ, truy thu thu Õ I/ o µ n  thu Õ:  H 1/C¸c  êng    îcxÐt hoµn    tr hîp ®     thuÕ: C¸c  êng  tr hîp  îc xÐt  ®   hoµn  i l¹ thuÕ theo quy ®Þnh   i§iÒu  NghÞ  t¹  16  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/08/1993 cña ChÝnh  phñ, khi®Ò       nghÞ xÐt hoµn  i l¹  tiÒn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  nép, c¸c tæ  ®∙      chøc,c¸ nh©n      ph¶icã    ®Çy  c¸cgiÊy têsau: ®ñ        a/§èivíi       hµng  nhËp  khÈu  nép  ®∙  thuÕ    mµ cßn u  l kho,l b∙i i  u      t¹ cöa  khÈu  díi gi¸m     sù  s¸tcña    H¶i quan,® îcphÐp        t¸ xuÊt,ph¶icã: i     ­ C«ng v¨n    ®Ò nghÞ hoµn thuÕ nhËp khÈu  nép, cã  ®∙    nªu    xin lý do    hoµn; ­ Tê    khaiH¶i quan      hµng  hãa nhËp  khÈu  xuÊt khÈu  thanh  vµ    cã  kho¶n  cña  quan    c¬  H¶i quan. §èi víitê khaiH¶i quan              hµng xuÊt khÈu    ph¶i cã      x¸c nhËn  cña  quan  c¬  H¶i quan    lµ hµng cßn u  l kho, l b∙ië   u    cöa  khÈu biªn gií     i hoÆc  hµng  hãa vÉn cßn    gi¸m    díisù  s¸tcña    H¶i quan  trong khu  vµ    vùc qu¶n  lýcña      H¶i quan; ­Biªnlai       nép  thuÕ; ­ Hîp    ®ång  th¸cxuÊtkhÈu,nhËp  uû        khÈu  (nÕu    lµhµng  xuÊtnhËp    khÈu  uû  th¸c). b/ §èivíihµng        xuÊt khÈu  nép    ®∙  thuÕ xuÊt khÈu    nhng kh«ng xuÊt n÷a    ph¶icã:   ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ  xuÊtkhÈu  nép;   ®∙  ­ Tê    khai H¶i    quan hµng hãa xuÊt khÈu  x¸c nhËn    cã    cña  quan    c¬  h¶i quan    lµhµng  kh«ng  xuÊtkhÈu    theo têkhai;     ­Biªnlai       nép  thuÕ; c/ §èi víihµng  nép        ®∙  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu nhng thùc tÕ  xuÊtkhÈu    hoÆc   nhËp khÈu  h¬n,ph¶icã: Ýt      ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ  hoµn    l¹ thuÕ  i xuÊt khÈu    hoÆc   thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙  nép  qu¸; ­  khai H¶i  Tê    quan hµng hãa xuÊt khÈu hoÆc  nhËp khÈu  thanh  ®∙  kho¶n    H¶i quan;  ­Biªnlai       nép  thuÕ; ­Hãa    ®¬n    b¸n hµng,mua    hµng  theo hîp ®ång      ngo¹ith   ¬ng. d/ §èivíihµng        nhËp khÈu cha      chÊt l     phï hîp vÒ   îng quic¸ch,phÈm     cÊp  so      víi ®ång  ¬ng    ký    hîp th m¹i®∙  víi phÝa    nícngoµi,do    phÝa   nícngoµigöisai,      
 14. 14 cã giÊy  gi¸m ®Þnh  cña  quan  c¬  chøc n¨ng  gi¸m  ®Þnh  Nhµ    x¸c nhËn  níc,cã    cña chñ  hµng    nícngoµith× Côc        H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng    vµo  c¨n cø  kÕt qu¶  kiÓm  hãa  hµng  thùc    nhËp  khÈu  ®èi chiÕu      vµ    víic¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  cña  Nhµ      níc ®Ó xem   xÐt quyÕt  ®Þnh  viÖc cho nhËp  khÈu  hµng  hãa hoÆc   b¾t buéc    t¸ xuÊt.§ång    i   thêitÝnh    thuÕ  l¹sè  i nhËp khÈu  ph¶inép        ®Ó thu thuÕ        phï hîp víihµng  thùc nhËp    khÈu  trong tr   êng    sù  hîp cã  thay  æi    ® vÒ thuÕ  suÊt,gi¸tÝnh      thuÕ. NÕu     doanh  nghiÖp  nép  tiÒn ®∙  sè    thuÕ  nhËp  khÈu    thuÕ  qu¸ sè  nhËp  khÈu  tÝnh    l¹ theo  i hµng  thùc nhËp    khÈu  th× sÏ® îchoµn    ®∙        l¹sè  nép  i thõa,nÕu    nép  thiÕu th× ph¶inép          bæ sung. Hå  xinhoµn    s¬    l¹thuÕ  i bao  gåm: ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ hoµn    tiÒn thuÕ  l¹ sè  i   nhËp khÈu nép thõa (nªu râ     nguyªn nh©n      xinhoµn  thuÕ); ­KÕt    qu¶  gi¸m  ®Þnh  hµng  hãa  nhËp  khÈu  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn; ­X¸c    nhËn  cña  phÝa  chñ  hµng    nícngoµivÒ    viÖc        göisaihîp ®ång; ­ Tê    khaiH¶i quan      hµng nhËp khÈu  ghirâ kÕt  cã      qu¶ kiÓm  hãa  c¸c vµ    hå  cã  ªnquan  s¬  li   ®Õn  viÖc  nhËp khÈu    l«hµng; ­Biªnlai       nép  thuÕ. e/ §èi víitr       êng  hîp ®èi  îng  t nép  thuÕ  nhÇm  lÉn trong  khai th×  îc kª    ®   hoµn    tr¶tiÒn thuÕ    nép    qu¸ trong thêih¹n mét        n¨m    tr   trëvÒ  íc(tÝnh ®Õn     ngµy  nép  khaihµng  Tê    hãa xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu) kÓ      tõngµy  kiÓm      tra,ph¸thiÖn;   hå  ®Ò   s¬  nghÞ    xÐt hoµn thuÕ  ph¶icã:   ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ hoµn    l¹ tiÒn thuÕ  i   xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  nép  thõa  (nªurâ nguyªn nh©n  lýdo        vµ    nhÇm       lÉn xinhoµn    l¹thuÕ); i ­  khai H¶i  Tê    quan hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp    khÈu (kÌm theo  s¬  hå  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  li   cã  ªnquan); ­Biªnlai       nép  thuÕ  th«ng    vµ  b¸o thuÕ  cña  quan    c¬  h¶iquan. g/      §èi víihµng vËt  , nguyªn  t  liÖu nhËp khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt  khÈu  îchoµn  ®   thuÕ ¬ng  t øng      xuÊtkhÈu  víi lÖ  tû   thµnh  phÈm: C¸c  i  ,nguyªn liÖu ® îchoµn    lo¹ vËtt          l¹thuÕ  i bao  gåm: ­VËt ,nguyªn liÖu trùctiÕp cÊu    t          thµnh  thùc thÓ    s¶n  phÈm; ­ VËt ,nguyªn liÖu trùctiÕp tham      t          gia vµo    qu¸ tr×nh s¶n    xuÊt hµng    xuÊt  khÈu  nhng  kh«ng  trùc tiÕp    chuyÓn hãa  thµnh  hµng  ho¸ hoÆc   kh«ng  cÊu  thµnh thùc  thÓ s¶n  phÈm  bao gåm:  giÊy,phÊn,          bót vÏ,bót v¹ch  dÊu, ®inh  ghim quÇn   ¸o,mùc  s¬n    in,bµn ch¶iquyÐt keo,chæi          quyÐt keo,khung   íi     inl   , kÕp  tÈy,dÇu    ®¸nh  bãng..  .nÕu  doanh  nghiÖp  x©y  dùng  thµnh ®Þnh  møc  tiªuhao    cho  ®¬n  s¶n  vÞ  phÈm   gi¸m  vµ  ®èc  doanh nghiÖp  chÞu tr¸chnhiÖm     vÒ  ®Þnh  møc  nµy. C¸c  êng    îcxÐt hoµn  tr hîp ®     thuÕ  bao  gåm: ­ C¸c    doanh nghiÖp  nhËp nguyªn liÖu,vËt tråitrùctiÕp s¶n               xuÊt hoÆc     tæ  chøc  a    ® gia c«ng  nhËn  vµ  s¶n phÈm   ®Ó   vÒ  xuÊt khÈu    (kÓ  tr c¶  êng    hîp li   ªnkÕt  s¶n xuÊthµng    xuÊtkhÈu);   ­ C¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu,vËt  ®Ó     t s¶n xuÊt hµng  hãa    trong níc sau    tiªuthô      ®ã t×m  îc thÞ  êng  ®   tr xuÊt khÈu  ® a  nguyªn   vµ  sè   
 15. 15 liÖu,vËt tnµy       vµo  s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu, ®∙      thùc xuÊt khÈu      s¶n  phÈm     ra nícngoµi;   ­ C¸c doanh nghiÖp  nhËp khÈu  nguyªn  liÖu,vËt  ®Ó     t s¶n  xuÊt  hµng  xuÊt khÈu  thuéc phÇn  vèn gãp  ®Çu    cña  t bªn    níc ngoµi trong    c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi ® îc thµnh      lËp theo LuËt §Çu     t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam,    sau    ®ã xuÊt khÈu    cho  kh¸ch hµng    níc ngoµi hoÆc     cho  c«ng    ty chÝnh  (c«ng    tymÑ)  nícngoµi. ë    Hå  xÐt hoµn  s¬    thuÕ: ­ C«ng  v¨n ®Ò  nghÞ  hoµn l¹ thuÕ nhËp  khÈu ®∙ nép cña doanh  i nghiÖp, trong ®ã   ph¬ng  gi¶itr×nh cô      cã  ¸n      thÓ  sè îng  vÒ  l hµng  xuÊt khÈu,     møc    tiªuhao  thùc tÕ    nguyªn liÖu nhËp      khÈu, sè    thuÕ nhËp khÈu  nép, sè  ®∙    thuÕ  nhËp  khÈu    xinhoµn; ­ Hîp    ®ång  xuÊt khÈu    hµng hãa  kÕt      ký  víi ngoµi(trong ®ã  ghirâ níc     cã      sè îng,quic¸ch,phÈm   l       chÊt,chñng  i .hµng    lo¹ .  . xuÊt khÈu) vµ        hîp ®ång  nhËp  khÈu nguyªn liÖu,vËtt®Ó          s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu;   ­ Tê    khaiH¶i quan      hµng nhËp khÈu nguyªn liÖu,vËt t ®∙       thanh kho¶n  H¶i quan;   ­ Tê    khaiH¶i quan      hµng  xuÊt khÈu  x¸c nhËn    cã    thùc xuÊt cña        H¶i quan  cöa  khÈu; ­Biªnlai       nép  thuÕ; ­ Hîp    ®ång  th¸cxuÊt khÈu, nhËp  uû        khÈu (nÕu    lµ xuÊt nhËp    khÈu uû  th¸c). §Þnh  møc     tiªuhao  nguyªn  liÖu,vËt t sö       dông  vµo s¶n  xuÊt s¶n    phÈm   xuÊt khÈu  doanh    do  nghiÖp  x©y  dùng  gi¸m  vµ  ®èc  doanh  nghiÖp  chÞu  tr¸ch   nhiÖm   c¬  ph¸p    vÒ  së  lý,tÝnh  chÝnh    x¸c ®óng  ®¾n   cña ®Þnh  møc,  ®¨ng  ký  víi quan     c¬  H¶i quan    (n¬ilµm      thñ tôcnhËp  khÈu  xuÊtkhÈu  vµ    s¶n  phÈm   sau  nµy).ViÖc    ®¨ng  ®Þnh  ký  møc     quan    víic¬  H¶i quan  ph¶i® îc tiÕn      hµnh  íc tr   khi lµm    thñ    tôc xuÊt khÈu    s¶n  phÈm.  Trêng  hîp  ®¨ng  ®Þnh  ký  møc  kh«ng  ®óng   víimøc   tiªuhao  s¶n  xuÊt thùc tÕ  doanh      th×  nghiÖp  ph¶ib¸o      c¸o ngay  víi quan     c¬  H¶i quan    ®¨ng  ®Þnh  n¬i®∙  ký  møc    ®Ó lµm    hoµn  c¨n cø  thuÕ    khi thùc tÕ    xuÊt khÈu    s¶n  phÈm.      êng  nhËp  §èi víitr hîp  khÈu nguyªn  liÖu,vËt t      ®Ó   s¶n  xuÊt hµng      tiªuthô  trong    níc,sau   ®ã t×m  îc thÞ  êng  ®   tr xuÊt khÈu  doanh  nghiÖp  ph¶i x©y    dùng  ®Þnh  møc     tiªuhao    quan    göi c¬  H¶i quan  íc tr   khilµm          thñ tôcxinhoµn  thuÕ  Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm    vÒ  ®Þnh  møc   nay. ThuÕ     nhËp  khÈu  îc hoµn  îc x¸c ®Þnh    ®   ®     trªnmøc     tiªu hao  thùc tÕ,nhng      kh«ng   qu¸ ®Þnh  møc    tiªuhao  ®¨ng  ký. Trêng    hîp thÊy  nghivÊn  ®Þnh  cã    vÒ  møc    tiªuhao   ,nguyªn liÖu ®Ó   vËtt      s¶n xuÊt s¶n    phÈm   xuÊt khÈu    th×  quan  c¬  H¶i quan  thÓ  ng  cã  tr cÇu  gi¸m  ®Þnh  cña  quan  c¬  qu¶n    lý chuyªn  ngµnh    Æt   vÒ m hµng      ®ã ®Ó lµm  së  c¬  xem  xÐt    gi¶iquyÕt  hoµn thuÕ  cho  doanh nghiÖp. Hµng    n¨m,  quan    c¬  H¶i quan  chñ    tr× phèi hîp    quan    víic¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  chøc  tæ  kiÓm     tra®Þnh  møc     tiªuhao   , nguyªn  vËt t  liÖu ®Ó     s¶n xuÊt s¶n    phÈm   xuÊt khÈu  ªnquan    li   ®Õn  viÖc    gi¶i quyÕt hoµn    thuÕ nhËp  khÈu. * §èivíi êng          tr hîp mét  i lo¹  nguyªn liÖu nhËp      khÈu  ®Ó   vÒ  s¶n xuÊt nhng    thu ® îchaihoÆc         nhiÒu  i lo¹ s¶n    phÈm   kh¸cnhau    (nhËp khÈu        lóa m× ®Ó s¶n  xuÊt  bét    mú thu  i® îc hai s¶n  l¹      phÈm     lµ bét    c¸m  mú vµ  mú; NhËp   khÈu 
 16. 16 condensate®Ó       läcdÇu    îcs¶n  thu ®   phÈm     lµx¨ng vµ    diesel. .nhng  . ) chØ xuÊt  khÈu mét  i lo¹ s¶n phÈm  s¶n xuÊt ra,th×  thuÕ      sè  nhËp khÈu  îc hoµn  îc ®   ®   tÝnh  theo ph¬ng    ph¸p ph©n    sau:   bæ nh  Sè  thuÕ nhËp khÈu  Tû  gi÷a trÞgi¸ lÖ        Sè thuÕ  nhËp  ® îchoµn  ¬ng    (t øng  = cña s¶n  phÈm   x khÈu  cña  víi  s¶n  phÈm  thùc tÕ    xuÊtkhÈu    vµ  nguyªn vËt     xuÊtkhÈu   tæng      trÞgi¸cña  liÖu nhËp    c¸cs¶n    phÈm     thu khÈu ® îc Nguyªn liÖu,vËt t nhËp       khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu    nÕu  thùc  xuÊt khÈu    trong thêih¹n      nép  thuÕ  quy ®Þnh  i t¹ Môc  IPhÇn    II   , C Th«ng   tnµy  th× kh«ng    ph¶inép    thuÕ  nhËp  khÈu ¬ng  t øng    hµng  víisè  thùc tÕ    xuÊt khÈu.     Hå  xÐt  s¬  kh«ng    thu thuÕ  quy  nh  ®Þnh  s¬  hå  xÐt  hoµn  thuÕ. Riªng        biªnlai nép thuÕ  îcthay b»ng  ®     th«ng    b¸o thuÕ chÝnh thøc cña  quan      c¬  H¶i quan.   h/ §èi víihµng        t¹m nhËp khÈu    i ®Ó t¸ xuÊt khÈu    hoÆc  hµng t¹m  xuÊt  khÈu    i ®Ó t¸  nhËp  khÈu  îc xÐt  ®   hoµn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ    xuÊt khÈu    vµ  kh«ng  ph¶i nép    thuÕ  nhËp khÈu    inhËp,  khi t¸  thuÕ xuÊt khÈu    ixuÊt khi t¸    trongc¸ctr     êng   hîp sau: ­ Hµng  nhËp    t¹m  khÈu    i ®Ó t¸  xuÊt khÈu    hoÆc  hµng  xuÊt khÈu    t¹m    ®Ó t¸ nhËp    i khÈu theo ph¬ng thøc kinh doanh      hµng  nhËp      t¹m  ­ t¸ xuÊt;hµng  i   t¹m  xuÊt­t¸ nhËp  hµng      i vµ  nhËp khÈu  th¸ccho  uû    phÝa    nícngoµi,   ph¶icã:   +  C«ng      v¨n ®Ò nghÞ  hoµn    l¹thuÕ  i xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  nép; ®∙  + GiÊy phÐp  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  Bé  do  Th¬ng   m¹i(hoÆc  quan  ­ c¬  ® îcuû    quyÒn)  cÊp trong ®ã  ghirâ hµng  nhËp        cã      t¹m  ­t¸ xuÊt;hµng  xuÊt­ i   t¹m     t¸ nhËp  hµng    i vµ  nhËp khÈu  th¸ccho  uû    phÝa    nícngoµi(nÕu    cã); +  khaiH¶i quan  Tê      hµng hãa nhËp khÈu  xuÊt khÈu  thanh  vµ    cã  kho¶n  vµ    x¸cnhËn thùc nhËp,thùc xuÊt cña  quan            c¬  H¶i quan  sè îng,träng l   vÒ  l    îng vµ  chñng  i lo¹ hµng    hãa  xuÊt,nhËp;   + Hîp ®ång mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng  víingêi b¸n  ngêi mua   ký      vµ    hoÆc     hîp ®ång nhËp khÈu  th¸cký      uû    víi ngoµi; níc +      Biªnlainép  thuÕ; + Hîp  ®ång  th¸cxuÊt khÈu,nhËp  uû        khÈu  (nÕu    lµhµng  hãa  xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu  th¸c) uû  . ­      §èi víihµng nhËp  khÈu  cña    c¸c doanh  nghiÖp  ViÖt  Nam   îc phÐp  ®   nhËp    ®Ó lµm      ®¹ilýgiao,b¸n    hµng  cho    níc ngoµi;Hµng    hãa  nhËp  khÈu    ®Ó b¸n cho    c¸c ph¬ng tiÖn cña    c¸c h∙ng    níc ngoµitrªnc¸c tuyÕn  êng        ® Quèc tÕ  qua  c¶ng ViÖt Nam   c¸c ph¬ng    vµ    tiÖn  cña  ViÖt Nam       trªn c¸c tuyÕn  êng  ® quèc  theo qui®Þnh  tÕ      cña ChÝnh  phñ,ph¶icã:     +  C«ng      v¨n xinhoµn    l¹thuÕ  i nhËp  khÈu; + C«ng  cña  th v¨n  Bé  ¬ng   m¹i cho phÐp nhËp  khÈu trong ®ã   ghi râ    cã    h×nh  thøc  kinh doanh    (nhËp khÈu    cho    ®Ó b¸n  c¸c m¸y bay    nícngoµih¹ c¸nh       t¹ ViÖtNam,      i   b¸n cho m¸y bay ViÖtNam     bay  chuyÕn  quèc tÕ.. ) . +  khaiH¶iquan  Tê      hµng  nhËp  khÈu;
 17. 17 +      Biªnlainép  thuÕ; +  Hãa  ®¬n    b¸n hµng; +  khaiH¶i quan  Tê      hµng  xuÊt khÈu  x¸cnhËn    cã    thùc xuÊt cña        H¶i quan  cöa  khÈu; + Hîp ®ång lµm      ®¹i lý giao b¸n hµng  hîp  vµ  ®ång, hoÆc  tháa thuËn  cung  cÊp hµng. §èi víi®å       uèng  phôc  trªnc¸c chuyÕn  vô      bay quèc  th×  khai H¶i tÕ  tê      quan hµng xuÊt khÈu  îc thay b»ng    ®     phiÕu giao nhËn    ®å uèng  x¸c nhËn  cã    cña    H¶i quan s©n  bay. Trêng  hîp hµng  t¹m nhËp khÈu    i ®Ó t¸  xuÊt khÈu    hoÆc   hµng t¹m  xuÊt  khÈu    i ®Ó t¸  nhËp  khÈu, nÕu  thùc t¸    ®∙    ixuÊt khÈu    hoÆc   i t¸  nhËp  khÈu  trong  thêih¹n    nép  thuÕ  quy ®Þnh  i t¹ Môc  I PhÇn    II   , C Th«ng  t nµy  kh«ng  th×  ph¶i  nép thuÕ  nhËp  khÈu  hoÆc  xuÊt khÈu  ¬ng  t øng    hµng  víisè  thùc  ®∙    tÕ  t¸ i xuÊt hoÆc   i   t¸ nhËp    khÈu. Hå  xÐt kh«ng      s¬    thu thuÕ  quy  nh  ®Þnh  s¬    hå  xÐt hoµn thuÕ  ªngbiªnlainép  (ri       thuÕ  îcthay b»ng  ®     th«ng  thuÕ  b¸o  chÝnh  thøc  cña  quan    c¬  H¶i quan). i/§èi víihµng        hãa    tõ thÞ  êng    tr néi ®Þa  xuÊt vµo    khu chÕ  xuÊt hoÆc     doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt ® îcthùc hiÖn  quy        nh  ®Þnh  hoµn thuÕ        ­ ®èi víi tr c¸c êng    hîp nhËp  khÈu nguyªn liÖu,vËtt®Ó          s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu;t¹m      nhËp  t¸ xuÊtnªu    i   trªn. k/Hµng  xuÊt khÈu    ®∙    nhng  lýdo  v×    nµo  buéc  ®ã  ph¶inhËp    khÈu      trël¹i ViÖtNam   îcxÐt hoµn    ®     thuÕ  xuÊtkhÈu  nép  kh«ng    ®∙  vµ  ph¶inép    thuÕ  nhËp  khÈu    víi®iÒu  kiÖn: ­ Hµng  îcthùc nhËp        ®     trël¹ ViÖtNam   i   trong thêih¹n    6      tèi ®a  th¸ngkÓ      tõ ngµy  thùc tÕ    xuÊtkhÈu;   ­ Hµng    hãa cha qua qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,gia c«ng, söa        ch÷a hoÆc  sö  dông  nícngoµi; ë    ­ Hµng nhËp khÈu    i trë l¹ ViÖt Nam     ph¶i cïng    cöa khÈu  xuÊt  ®∙  khÈu  hµng  hãa ®ã; * Hå  xÐt hoµn    s¬    thuÕ  xuÊt khÈu  nép  kh«ng    ®∙  vµ  ph¶inép    thuÕ  nhËp  khÈu,gåm:   ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ    xÐt hoµn  thuÕ  xuÊt khÈu  kh«ng    vµ  ph¶inép    thuÕ  nhËp  khÈu,trong ®ã  râ lýdo      nªu      ph¶inhËp    khÈu      trël¹ViÖtNam; i   ­ Th«ng    b¸o cña kh¸ch hµng      níc ngoµihoÆc     tháa thuËn    víikh¸ch hµng    nícngoµivÒ      viÖc  nhËn    l¹hµng,cã  i   nÕu        l   râ lýdo,sè îng hµng    i tr¶l¹ ; ­ Tê    khaiH¶i quan      hµng xuÊtkhÈu,hîp ®ång        mua  ngo¹ith b¸n    ¬ng  víi ký    nícngoµi,    hãa ®¬n    b¸n hµng cho phÝa  chñ hµng    nícngoµi; ­Biªnlai       nép  thuÕ; ­ Tê    khai H¶i    quan hµng  nhËp khÈu    i cã    sè  trë l¹   ghi râ  hµng  , nµy  íc tr   ®©y  ® îcxuÊt khÈu  ®∙      theo    tê khaiH¶i quan      hµng  xuÊt khÈu    nµo  kÕt  vµ  qu¶  kiÓm  hãa  thÓ  cô  cña    H¶i quan  cöa khÈu, x¸c nhËn        lµhµng nhËp khÈu      trël¹i ViÖtNam;   ­ Hîp    ®ång  th¸cxuÊt nhËp  uû      khÈu (nÕu    lµ hµng xuÊt nhËp    khÈu uû  th¸c).
 18. 18 Trêng hîp hµng xuÊt khÈu    ph¶i nhËp    khÈu    i trë l¹ ViÖt Nam       cßn  trong  thêih¹n    nép thuÕ xuÊt khÈu    quy  ®Þnh  i t¹ Môc  I PhÇn    II   , C Th«ng   t nµy    th× kh«ng  ph¶inép    thuÕ xuÊt khÈu ¬ng    t øng    hµng  víisè  thùc tÕ    nhËp  khÈu    trë l¹  s¬    iHå  xÐt kh«ng    . thu thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  quy  nh  ®Þnh  s¬  hå  xÐt hoµn    thuÕ  ªngbiªnlainép  (ri       thuÕ  îcthay b»ng  ®     th«ng  b¸o thuÕ  cña c¬  quan    H¶iquan). Trêng    hîp hµng  xuÊt khÈu      lµhµng  cña    c¸c doanh  nghiÖp  ViÖt Nam       gia c«ng  cho phÝa    níc ngoµi thuéc    diÖn  ® îc miÔn  ®∙    thuÕ nhËp  khÈu nguyªn   vËt liÖu,ph¶inhËp        khÈu    i trël¹ ViÖt Nam         ®Ó söa  ch÷a, t¸    i chÕ,    th× tiªuthô    c¬ quan    H¶i quan  qu¶n    lý,quyÕt      to¸nhîp ®ång   gia c«ng ban  ®Çu  ph¶itiÕp    tôc thùc    hiÖn  viÖc theo    dâi,qu¶n      lý ®Ó quyÕt  to¸n hµng    xuÊt  khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu nguyªn vËt liÖu theo        quy  ®Þnh  i t¹ §iÓm     6, Môc    I,phÇn    D Th«ng  tnµy.NÕu       kh«ng  xuÊtkhÈu      th× ph¶ikª khainép        thuÕ  theo quy    ®Þnh. Trêng  hîp hµng  xuÊt khÈu    lµ hµng  s¶n  xuÊt  nguyªn  tõ  vËt liÖu nhËp  khÈu; hµng    kinh doanh    t¹m nhËp  it¸ xuÊt (thuéc ®èi îng  îc hoµn      t ®   thuÕ    khi xuÊt khÈu) ph¶inhËp        khÈu      trël¹ ViÖt Nam   doanh  i   th×  nghiÖp  ph¶itruynép      sè thuÕ  nhËp  khÈu  lÇn ®Çu   ® îchoµn    ®∙    l¹ hoÆc     i sÏkh«ng  îcxÐt hoµn    ®     l¹i thuÕ  (nÕu  cha  hoµn) t  ¬ng øng    hµng  víisè  ph¶inhËp    khÈu      trël¹ ViÖt Nam.  i   Khi thùc  xuÊt  tÕ  khÈu  hµng  nhËp  sè  ®∙  khÈu    iViÖt  trë l¹  Nam   th× doanh  nghiÖp  ph¶ikª khainép        thuÕ  xuÊt khÈu    (nÕu  thuéc  ®èi  îng  t ph¶inép    thuÕ  xuÊt khÈu) vµ  îcxÐt hoµn      ®     thuÕ  nhËp  khÈu  theo  quy ®Þnh  it¹ ®iÓm       1g, 1h  Môc    I,PhÇn  Th«ng   E  tnµy. 1/Hµng    nhËp khÈu nhng  lýdo  v×    nµo  buéc  ®ã  ph¶it¸ xuÊtra nícngoµi    i         (xuÊttr¶l¹ chñ       i hµng    nícngoµihoÆc   i   t¸ xuÊt sang      nícthø    îcxÐt  ba) ®   hoµn  l¹  ithuÕ nhËp  khÈu  nép  ¬ng  ®∙  t øng    l t¸  víisè îng  ixuÊt vµ    kh«ng  ph¶i nép    thuÕ xuÊtkhÈu,víi      ®iÒu kiÖn: ­ Hµng  îct¸    ®   ixuÊt ra nícngoµitrong thêih¹n    6              tèi®a  th¸ng kÓ      tõ ngµy  thùc nhËp    khÈu; ­ Hµng    hãa cha qua qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,gia c«ng, söa        ch÷a hoÆc  sö  dông    t¹ ViÖtNam; i   ­ Hµng  i   t¸ xuÊt ra nícngoµiph¶icïng cöa                khÈu  nhËp  ®∙  khÈu  hµng  hãa  ®ã. Hå   xÐt  s¬  hoµn thuÕ nhËp khÈu  nép  kh«ng  ®∙  vµ  ph¶inép    thuÕ xuÊt  khÈu,gåm:   ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ    xÐt hoµn  thuÕ nhËp  khÈu  kh«ng  vµ  ph¶inép    thuÕ  xuÊt khÈu, trong      ®ã nªu  lý do  râ    xuÊt    i tr¶ l¹ hµng cho chñ hµng    níc ngoµi   hoÆc     t¸ xuÊtsang    ba      l   i   nícthø  (ghirâ sè îng,chñng  i .hµng    lo¹ .  . t¸ xuÊt); i ­ Hîp    ®ång mua  hµng  víinícngoµi;hãa  ký        ®¬n  hµng  b¸n  cña phÝa    níc ngoµi; ­ Tê    khaiH¶i quan      hµng nhËp khÈu  îcc¬  ®   quan    H¶i quan  kiÓm  hãa  cã  ghirâ sè îng,chÊtl       l    îng,chñng  i lo¹ hµng    nhËp khÈu; ­Biªnlai       nép  thuÕ; ­ V¨n b¨n tháa  thuËn    ihµng  tr¶ l¹  cho phÝa    níc ngoµi cã    lý do    ghi râ    hoÆc     hîp ®ång  hµng  b¸n  cho phÝa    nícngoµitrong ®ã  ghirâ sè îng,chÊt     cã      l     l   chñng  ixuÊtxø  îng vµ  lo¹   ,   hµng.. ; .
 19. 19 ­ Tê    khaiH¶i quan      hµng  xuÊt khÈu  x¸c nhËn    cã    thøc xuÊt cña        H¶i quan  cöa  khÈu, trong ®ã  ghirâ sè îng,chÊt l       cã      l    îng,chñng  i lo¹  hµng  xuÊt khÈu    vµ  hµng xuÊtkhÈu      lµtheo têkhaiH¶i quan          hµng  nhËp khÈu nµo; ­ Hãa    ®¬n  kiªm  phiÕu  xuÊt kho    hoÆc   hãa  ®¬n  hµng  b¸n  cña  hµng  xuÊt  khÈu;  ­ Hîp    ®ång  th¸cxuÊt nhËp  uû      khÈu (nÕu    lµ hµng xuÊt nhËp    khÈu uû  th¸c); Trêng  hµng  hîp  nhËp khÈu  kh«ng    víihîp  phï hîp    ®ång  ph¶icã  th×    kÕt  qu¶  gi¸m ®Þnh  hµng  hãa cña  quan  chøc  c¬  cã  n¨ng  gi¸m  ®Þnh Nhµ  níc. §èi víisè      hµng  hãa  phÝa    do  níc ngoµi göi bï sè îng  xuÊt tr¶l¹ do        l ®∙      i  kh«ng    phï hîp    víihîp ®ång th× doanh  nghiÖp ph¶i kª    khai nép    thuÕ nhËp  khÈu theo quy    ®Þnh. Trêng    hîp hµng ph¶it¸ xuÊtcßn      i   trong thêih¹n      nép  thuÕ  nhËp khÈu quy  ®Þnh  i t¹ Môc  IPhÇn      II   , C Th«ng   tnµy    th× kh«ng  ph¶inép    thuÕ nhËp khÈu ­t ¬ng øng    hµng  i víisè  t¸ xuÊt.Hå   xÐt    s¬  kh«ng  thu thuÕ nhËp  khÈu  quy  nh  ®Þnh  s¬  hå  xÐt  hoµn  thuÕ  ªngbiªnlainép  (ri       thuÕ  îc thay b»ng  ®     th«ng b¸o  thuÕ cña  quan    c¬  H¶i quan). m/      m¸y  §èi víisè  mãc, thiÕtbÞ,    dông    cô, ph¬ng  tiÖn  vËn  chuyÓn  cña  c¸c tæ    chøc, c¸ nh©n  îc phÐp      ®   t¹m nhËp    i ­ t¸ xuÊt hoÆc   în ­ t¸    m    i xuÊt ®Ó     thùc hiÖn    ¸n ®Çu  ,thic«ng    c¸c dù    t    x©y  dùng, l¾p  Æt    ® c«ng  tr×nh,phôc    vô  s¶n xuÊt vµ      c¸c môc  ®Ých  kh¸c,khinhËp      khÈu  ph¶ikª khainép          thuÕ  nhËp  khÈu  theo quy ®Þnh,    i khi t¸ xuÊt ra    khái ViÖt Nam     îc hoµn      sÏ ®   thuÕ  nhËp  khÈu. Sè    thuÕ  nhËp  khÈu  îchoµn  îcx¸c ®Þnh    së      dông  ®   ®     trªnc¬  gi¸trÞ sö  cßn    l¹ cña  i m¸y  mãc, thiÕtbÞ,    dông    cô, ph¬ng  tiÖn  vËn  chuyÓn    i khit¸  xuÊt  khÈu  tÝnh  theo    thêigian  dông  l l¹ t¹  sö  vµ u    i i ViÖt Nam   êng      (tr hîp thùc tÕ    ®∙  hÕt      dông  kh«ng  îc hoµn  i gi¸trÞ sö  th×  ®   l¹ thuÕ).Cô      thÓ  theo  quy ®Þnh   díi ®©y: * §èivíi         ilo¹ hµng    míi,nhËp  khÈu  vµo  ViÖtNam:   ­Thêigian sö        dông  l l¹t¹ ViÖtNam     th¸ngtrëxuèng  îchoµn    vµ u      i i   tõ6      ®   l¹i toµn  sè  bé  thuÕ  nhËp  khÈu  nép. ®∙  ­ Thêigian sö        dông  l l¹ t¹  vµ u    i i ViÖt Nam       th¸ng ®Õn   n¨m  îc   tõ trªn6    1  ®   hoµn    l¹85%   thuÕ  i sè  nhËp  khÈu  nép. ®∙  ­ Thêi gian  dông  l l¹ t¹      sö  vµ u  i i   ViÖt Nam       n¨m    tõ trªn1  ®Õn   n¨m  îc 2  ®   hoµn    l¹70%   thuÕ  i sè  nhËp  khÈu  nép. ®∙  ­ Thêi gian  dông  l l¹ t¹      sö  vµ u  i i   ViÖt Nam       n¨m    tõ trªn2  ®Õn   n¨m  îc 3  ®   hoµn    l¹55%   thuÕ  i sè  nhËp  khÈu  nép. ®∙  ­ Thêi gian  dông  l l¹ t¹      sö  vµ u  i i   ViÖt Nam       n¨m    tõ trªn3  ®Õn   n¨m  îc 4  ®   hoµn    l¹40%   thuÕ  i sè  nhËp  khÈu  nép. ®∙  ­ Thêi gian  dông  l l¹ t¹      sö  vµ u  i i   ViÖt Nam       n¨m    tõ trªn4  ®Õn   n¨m  îc 5  ®   hoµn  35%   thuÕ  sè  nhËp  khÈu  nép. ®∙  ­ Thêigian sö        dông  l l¹ t¹  vµ u    i i ViÖt Nam       n¨m  îchoµn      tõ trªn5  ®   l¹ 15%   i sè  thuÕ nhËp khÈu  nép. ®∙  * §èivíi         ilo¹ hµng  qua  dông,® îcphÐp  ®∙  sö      nhËp  khÈu  vµo  ViÖtNam:  
 20. 20 ­Thêigian sö        dông  l l¹t¹ ViÖtNam     th¸ngtrëxuèng  îchoµn    vµ u      i i   tõ6      ®   l¹i toµn  sè  bé  thuÕ  nhËp  khÈu  nép. ®∙  ­ Thêigian sö        dông  l l¹ t¹  vµ u    i i ViÖt Nam       th¸ng ®Õn   n¨m  îc   tõ trªn6    1  ®   hoµn    l¹80%   thuÕ  i sè  nhËp  khÈu  nép. ®∙  ­ Thêi gian  dông  l l¹ t¹      sö  vµ u  i i   ViÖt Nam       n¨m    tõ trªn1  ®Õn   n¨m  îc 2  ®   hoµn    l¹60%   thuÕ  i sè  nhËp  khÈu  nép. ®∙  ­ Thêi gian  dông  l l¹ t¹      sö  vµ u  i i   ViÖt Nam       n¨m    tõ trªn2  ®Õn   n¨m  îc 3  ®   hoµn    l¹45%   thuÕ  i sè  nhËp  khÈu  nép. ®∙  ­ Thêi gian  dông  l l¹ t¹      sö  vµ u  i i   ViÖt Nam       n¨m    tõ trªn3  ®Õn   n¨m  îc 4  ®   hoµn    l¹30%   thuÕ  i sè  nhËp  khÈu  nép. ®∙  ­ Thêigian sö        dông  l l¹ t¹  vµ u    i i ViÖt Nam       n¨m  îchoµn      tõ trªn4  ®   l¹ 15%   i sè  thuÕ nhËp khÈu  nép. ®∙  Hå  xÐt hoµn  s¬    thuÕ  nhËp  khÈu  gåm: ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ    xÐt hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu; ­ V¨n    b¶n cña  Th¬ng    Bé  m¹i hoÆc  Tæng  côc    H¶i quan cho phÐp nhËp  khÈu,trong ®ã            ghirâ lµhµng  nhËp    i t¹m  ­ t¸ xuÊt (trongtr       êng    hîp cÇn  ph¶icã    theo quy    ®Þnh  cña  Nhµ  níc); ­ Hîp    ®ång (hoÆc    v¨n b¶n tháa thuËn) nhËp    khÈu, m în m¸y      mãc, thiÕt   bÞ, dông      cô,ph¬ng    tiªnvËn chuyÓn; ­ Tê    khaiH¶i quan      xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  thanh  cã  kho¶n  x¸c nhËn  vµ    cña  quan    c¬  H¶i quan    l   vÒ sè îng,chñng  i lo¹ hµng  thùc nhËp khÈu, thùc  i   t¸  xuÊtkhÈu;   ­Biªnlai       nép  thuÕ; ­Hîp    ®ång  th¸cxuÊtnhËp  uû      khÈu  (nÕu    th¸cxuÊtnhËp  lµuû      khÈu); Trêng      chøc,c¸ nh©n  hîp c¸c tæ      nhËp  khÈu  m¸y  mãc, thiÕtbÞ, dông          cô, ph¬ng  tiÖn vËn  chuyÓn  hÕt    thêigian  t¹m nhËp,  ph¶i t¸    ixuÊt  nhng  cha    t¸i xuÊt,mµ   îc phÐp    ®   cña  Th¬ng    Bé  m¹i hoÆc   quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  cho  phÐp  chuyÓn  giao  cho ®èi îng  t kh¸c t¹    iViÖt Nam     tiÕp    tôc qu¶n    dông  lý,sö  th×    khichuyÓn  giao kh«ng  îc coilµ xuÊt khÈu  kh«ng  îc hoµn  i ®         vµ  ®   l¹ thuÕ    nhËp  khÈu,  ®èi  îng  t tiÕp nhËn  hoÆc   mua   ikh«ng  l¹  ph¶i nép    thuÕ  nhËp  khÈu. §Õn      khithùc t¸    ixuÊt ra kháiViÖt Nam     îchoµn            sÏ®   l¹ thuÕ  i nhËp  khÈu  theo quy ®Þnh  it¹ ®iÓm  nµy.Khi ®Ò       nghÞ    xÐt hoµn  thuÕ, ngoµihå  theo      s¬  quy ®Þnh  nªu trªn,tæ    chøc, c¸ nh©n        ®Ò nghÞ  xÐt hoµn  thuÕ cßn  ph¶ibæ     sung thªm  s¬  hå  sau: ­ V¨n    b¶n  cña  Th¬ng    Bé  m¹i (hoÆc  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn) cho phÐp  chuyÓn  giao, tiÕp    nhËn  m¸y  sè  mãc, thiÕt bÞ,    dông    cô, ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn  t¹m  ®∙  nhËp  (trong tr   êng    hîp cÇn ph¶icã    theo  quy  ®Þnh  cña Nhµ n­ íc); ­ Hîp    ®ång mua   hoÆc     b¸n  biªnb¶n  bµn  giao,giao nhËn      m¸y  mãc, thiÕt     bÞ, dông      cô,ph¬ng  tiÖn vËn    chuyÓn gi÷a haibªn;     ­Hãa    ®¬n  kiªm phiÕu xuÊtkho    hoÆc  hãa ®¬n    b¸n hµng  cña  chøc    tæ  c¸ nh©n nhËp  khÈu giao cho  mua    bªn  hoÆc   tiÕp nhËn;   2) Tr×nh        tùgi¶iquyÕt hoµn      l¹thuÕ  îcthùc hiÖn  sau: i ®     nh 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản