intTypePromotion=1

Thông tư 178/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
114
lượt xem
8
download

Thông tư 178/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 178/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty điện lực Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 178/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  178/1998/TT­B T C   c n g µ y 26 th¸ng 12 n¨ m   1998 H íng d É n  k Õ  to¸n  thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng ¸p d ô n g  c h o  t æ n g  c«n g  ty  ®i Ö n  lùc Vi Öt na m ­C¨n  LuËt thuÕ          02/1997/QH9    cø    Gi¸trÞgiat¨ngsè  ngµy  10/5/1997; ­ C¨n cø Th«ng t sè 89/1998/TT/BTC  ngµy 27/6/1998, Th«ng t sè  100/1998/TT­BTC  ngµy 15/7/1998 vµ Th«ng   sè 146/1998/TT­ t BTC  ngµy  12/11/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    tÝnh  thuÕ  kª khainép  vµ      thuÕ    gi¸trÞ  giat¨ng®èi víi         ngµnh  ®iÖn; §Ó  h¹ch to¸nthuÕ              gi¸trÞgiat¨ng(sau  ®©y        viÕtt¾tlµGTGT)        phïhîp víi viÖc tÝnh thuÕ, kª    khai,nép    thuÕ GTGT  cña Tæng   c«ng    ty §iÖn    lùc ViÖt  nam,  TµichÝnh  Bé    híng dÉn  to¸nthuÕ    kÕ    GTGT       ®èi víis¶n phÈm  ®iÖn  cña  Tæng  c«ng    ty§iÖn    lùcViÖtnam,  sau:   nh  i­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g.  n ­ Tæng  c«ng    ty §iÖn    lùc ViÖt nam     ph¶i tæ    chøc    kÕ to¸n thuÕ    GTGT   theo quy    ®Þnh cña ChÕ   kÕ    ®é  to¸nhiÖn  hµnh  quy  vµ  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. ­ Doanh    ®iÖn  îcph¶n  vµo      thu b¸n  ®   ¸nh  Tµi kho¶n 511 hoÆc     Tµi kho¶n  512 theo    cha  thuÕ  gi¸b¸n  cã  GTGT,  kh«ng ph¶n  vµo    ¸nh  Tµi kho¶n 511, Tµi     kho¶n  512 c¸c kho¶n  tiÒn ph¹t do      vi ph¹m  dông  sö  ®iÖn...(nÕu    cã), c¸c     kho¶n  phô thu theo chÕ     ®é quy  ®Þnh  (nÕu cã) dïng    ®Ó ®Çu    c¶i t¹o l   t    íi ®iÖn. ­      Gi¸ trÞ vËt  , hµng  t  hãa, tµis¶n  ®Þnh       cè  (TSC§), dÞch  mua     vô  vµo  dïng cho  s¶n  xuÊt s¶n  phÈm  ®iÖn  c¸c  vµ  ho¹t ®éng    kinh doanh kh¸c  îc ®   ph¶n  theo gi¸mua  ¸nh      cha  thuÕ  cã  GTGT   êng    ho¸ ®¬n  (tr hîp cã    GTGT  hoÆc   cã chøng    Æc   . tõ® thï) Trêng    hîp mua   ,hµng  vËtt  hãa,TSC§,    dÞch  kh«ng  ho¸ ®¬n  vô  cã    GTGT   th× ph¶n      ¸nh theo gi¸thanh      to¸n,  thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  kh«ng  îckhÊu  ®   trõ. ­ Hµng  th¸ng c¸c Nhµ      m¸y ®iÖn,  C«ng    ty truyÒn    t¶i®iÖn,  Trung  t©m  ®iÒu  hÖ   ®é  thèng  ®iÖn  quèc    gia,Ban  qu¶n    ¸n trùcthuéc Tæng  lýdù        c«ng   ty vµ    c¸c®¬n  kh¸ch¹ch to¸nphô  vÞ        thuéc Tæng    c«ng    typh¶ic¨n cø      vµo     c¸cho¸ ®¬n,  chøng    tõ mua  vËt  , hµng  t  hãa, dÞch    vô..  .thùc hiÖn  lËp B¶ng  ho¸ kª    ®¬n,  chøng  hµng  tõ  hãa, dÞch  mua     vô  vµo dïng cho  ho¹t ®éng    s¶n  xuÊt  ®iÖn. B¶ng    thµnh  b¶n,01    kª lËp  03    b¶n   göicho Côc  ThuÕ     n¬i®¬n  ®ãng  vÞ  trôsë,01      b¶n    göicho  Tæng  c«ng    b¶n u  i ty,01  l t¹ ®¬n    vÞ. MÉu  b¶ng    îc kª ®   lËp theo quy ®Þnh  it¹ Th«ng   146/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 12/11/1998  cña  Bé  TµichÝnh.   Tæng  c«ng    tr¸ch nhiÖm   ty cã    tæng hîp    c¸c B¶ng  thuÕ  kª  GTGT   ®Çu   vµo  îc khÊu    ®   trõ cña    c¸c ®¬n  h¹ch  vÞ  to¸n phô    thuéc  thuÕ  vµ  GTGT   ®Çu   vµo  îc khÊu    ®   trõ ph¸tsinh  iv¨n    t¹  phßng  Tæng  c«ng      ty ®Ó lËp b¶ng  vµ  kª  tÝnh  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu  ®   trõ.
  2. 2 Sè  thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ ph¸tsinh  c¸c Nhµ     ë    m¸y ®iÖn,  C«ng    ty truyÒn    t¶i®iÖn, Trung  t©m  ®iÒu      ®é hÖ thèng  quèc gia,.   c¸c . vµ    . ®¬n  kh¸c h¹ch    vÞ    to¸nphô thuéc Tæng    c«ng    kh«ng  tyth×  khÊu    t¹  trõë  i ®¬n  vÞ  nµy    îckhÊu    Tæng  mµ ®   trõë  c«ng    ty§iÖn   lùcViÖtnam.   ­ Sè    thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõph¸tsinh ë      V¨n  phßng  c«ng    ty §iÖn        II  kh«ng  îc khÊu    V¨n  lùc I,IIvµ  I th×  ®   trõë  phßng  c«ng    ty §iÖn        lùc I,II vµ  I   II  ph©n    cho  mµ bæ vµ  khÊu    §iÖn      trõë  lùcc¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc  c«ng    ty.Møc  tiªuchuÈn  vµ    ph©n    bæ thuÕ  GTGT  ®Çu  vµo cho    c¸c ®iÖn    lùc tØnh,thµnh    phè  theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 2.2,Môc    IITh«ng   146/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 12/11/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    II­  H¹ch to¸n thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng. 1­ H¹ch        to¸nt¹ Tæng  i c«ng  ty. ­ Hµng    th¸ng,c¨n cø      vµo  c¸o chiphÝ  b¸o      s¶n xuÊt,kinh doanh        ph¸tsinh  ë    c¸c nhµ m¸y ®iÖn, C«ng      tytruyÒn    t¶i®iÖn, Trung    t©m  ®iÒu  hÖ   ®é  thèng  ®iÖn  quèc    gia,Ban  qu¶n    ¸n    lý dù  trùc thuéc  Tæng  c«ng    c¸c ®¬n   ty vµ    vÞ  kh¸ch¹ch to¸nphô        thuéc Tæng    c«ng        to¸nTæng  tygöilªn,kÕ    c«ng    ty,ghi: Nî  154     TK  ­Chi phÝ  s¶n  xuÊt,kinh doanh  dang      dë  (1541) Nî  642     TK  ­Chi phÝ  qu¶n    lýdoanh  nghiÖp Cã  336   TK  ­Ph¶itr¶néibé.       ­ Hµng    th¸ng,c¨n cø      vµo  B¶ng    kª thuÕ  GTGT  ®Çu  vµo  îckhÊu    ®   trõcña  c¸c ®¬n  h¹ch    vÞ  to¸n phô    thuéc  thuÕ  vµ  GTGT  ®Çu  vµo  îc khÊu      ®   trõ ph¸t sinh t¹ v¨n phßng    i     Tæng  c«ng    to¸nTæng  ty,kÕ    c«ng    tykiÓm    x¸c®Þnh  travµ    thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõph¶itr¶cho        c¸c®¬n    vÞ,ghi: Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  336   TK  ­Ph¶itr¶néibé.       ­ C¨n  vµo      cø  ho¸ ®¬n  ®iÖn  b¸n  cho    c¸c C«ng    ty®iÖn    to¸nph¶n  lùc,kÕ    ¸nh doanh        thu b¸n ®iÖn theo gi¸b¸n cha  thuÕ        cã  GTGT, ghi: Nî  136   TK  ­ph¶ithu néibé        (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    (Gi¸b¸n cha  thuÕ  néibé      cã  GTGT). ­ Cuèi kú, kÕ          to¸ntÝnh  x¸c ®Þnh  thuÕ  vµ    sè  GTGT  ®Çu  vµo khÊu    trõ trongkú,ghi:     Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. ­ CÊp     (tr¶)chiphÝ      s¶n xuÊt vµ    thuÕ GTGT  ®Çu  vµo cho    c¸c ®¬n vÞ  h¹ch to¸nphô      thuéc Tæng    c«ng    ty,ghi: Nî  336   TK  ­Ph¶itr¶néibé       Cã  111,112... TK   
  3. 3 ­ C¸c      néidung kh¸c vÒ  to¸nthuÕ            kÕ    gi¸trÞ gia t¨ngthùc hiÖn    theo  chÕ  ®é  to¸nhiÖn  kÕ    hµnh. 2­ H¹ch    to¸n thuÕ GTGT   c¸c nhµ  ë    m¸y ®iÖn, c«ng      ty truyÒn    t¶i®iÖn,  Trung t©m  ®iÒu  hÖ   ®é  thèng  ®iÖn  quèc    gia,Ban  qu¶n    ¸n thuéc Tæng   lýdù      c«ng    c¸c ®¬n  h¹ch to¸nphô  tyvµ    vÞ      thuéc Tæng    c«ng    ty(sau  ®©y        gäit¾tlµ c¸c®¬n  h¹ch to¸nphô    vÞ      thuéc). ­ Khi mua  vËt  , hµng  t  hãa, TSC§,    dÞch  dïng  vô  cho s¶n xuÊt, kinh     doanh ®iÖn  ho¸  cã  ®¬n  GTGT,    kÕ to¸n ph¶n    ¸nh    vËt  , hµng  gi¸trÞ  t  hãa,   TSC§, dÞch  theo gi¸mua  vô      cha  thuÕ  cã  GTGT,  ghi: Nî  152,153,211,627,642... TK            (Theo    gi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331... TK        (Tæng    gi¸thanh  to¸n). ­ Hµng    th¸ng,c¸c ®¬n  h¹ch to¸nphô      vÞ      thuéc Tæng    c«ng      vµo  ty,c¨n cø  c¸c ho¸    ®¬n,  chøng    tõ mua  vµo, thùc    hiÖn  lËp B¶ng  ho¸  kª  ®¬n,  chøng    tõ hµng  hãa,dÞch  mua     vô  vµo dïng cho    ho¹t®éng  s¶n  xuÊt ®iÖn    theo chÕ  ®é  quy ®Þnh  lµm  cø    c¨n  x¸c ®Þnh  thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  îc khÊu    i ®   trõt¹ Tæng  c«ng    ty.C¨n  vµo  liÖu trªnb¶ng    cø  sè      kª nµy,kÕ      to¸nph¶n    kÕt  ¸nh vµ  chuyÓn  thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõnhng  kh«ng  khÊu    i   trõt¹  ®¬n  h¹ch c¸c vÞ    to¸nphô    thuéc mµ     khÊu      trõt¹ Tæng  i c«ng    ty,ghi: Nî  136   TK  ­Ph¶ithu néibé       Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. ­    KÕ to¸n thuÕ    GTGT  cña c¸c ho¹t ®éng    kinh doanh kh¸c ngoµi ho¹t     ®éng s¶n  xuÊt®iÖn,® îcthùc hiÖn          theo chÕ  kÕ      ®é  to¸nhiÖn  hµnh. 3­ H¹ch to¸n thuÕ    GTGT   C«ng    ë  ty §iÖn      lùc Hµ Néi,C«ng      ty §iÖn    lùc TP  ChÝ  Hå  Minh. ­C¨n  vµo      cø  ho¸ ®¬n mua ®iÖn cña  Tæng  c«ng    to¸nph¶n      ty,kÕ    ¸nh chi phÝ  s¶n xuÊt®iÖn    theo gi¸mua      cha  thuÕ  cã  GTGT, ghi: Nî  154    TK  ­ Chi phÝ s¶n xuÊt,kinh doanh  dang      dë  (Theo    gi¸mua  cha  cã  thuÕ GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  336   TK  ­Ph¶itr¶néibé        (Tæng    gi¸thanh  to¸n). ­ C¨n  vµo      cø  ho¸ ®¬n b¸n ®iÖn, kÕ     to¸n ph¶n    ¸nh doanh  b¸n  thu  ®iÖn  theo gi¸b¸n cha  thuÕ        cã  GTGT,  ghi: Nî  111,112,131..  TK      . (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (Theo      gi¸b¸n cha  thuÕ  cã  GTGT). ­ C¸c      néidung kh¸c vÒ  to¸nthuÕ    kÕ    GTGT   îcthùc hiÖn  ®     theo  chÕ ®é  kÕ    to¸nhiÖn hµnh. 4­ H¹ch      to¸nthuÕ  GTGT   C«ng    ë  ty§iÖn        II . lùcI,IIvµ  I ­ Khimua   ,TSC§,      vËtt  dÞch  dïng vµo  vô    s¶n xuÊt,kinh doanh      ®iÖn, kÕ    to¸nc«ng      typh¶n         ,tµis¶n,dÞch  mua  ¸nh gi¸trÞvËt t      vô  vµo theo gi¸mua      cha  cã thuÕ  GTGT,  ghi:
  4. 4 Nî  152,153,211,642... TK          (Theo    gi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331... TK        (Tæng    gi¸thanh  to¸n). ­C¨n  vµo      cø  ho¸ ®¬n mua ®iÖn cña  Tæng c«ng    to¸nph¶n      ty,kÕ    ¸nh chi phÝ  s¶n xuÊt,kinhdoanh      ®iÖn  theo gi¸mua    cha  thuÕ      néibé  cã  GTGT,  ghi: Nî  154     TK  ­Chi phÝ  SXKD   dang  dë  (Theo    gi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  336   TK  ­Ph¶itr¶néibé.       ­ Hµng    quý, C«ng      ty §iÖn        II  lùc I,IIvµ  ItÝnh  ph©n    vµ  bæ thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu    ®   trõcña    ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh      ®iÖn cho    c¸c§iÖn  lùc tØnh, thµnh      phè  theo  quy ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 146/1998/TT­ BTC  ngµy  12/11/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    C¨n  vµo  cø  B¶ng ph©n    bæ thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõcho    c¸c ®iÖn    lùc tØnh, thµnh    phè, kÕ     to¸n ph¶n    ¸nh  thuÕ  sè  GTGT  ®Çu   vµo  îc ®   khÊu    trõph©n    bæ cho    c¸c®iÖn    lùctØnh,thµnh    phè,ghi:   Nî  136   TK  ­Ph¶ithu néibé       Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. ­ Khi nhËn      tiÒn cña      c¸c®iÖn    lùctØnh,thµnh    phè    sè  tr¶vÒ  thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõph©n    bæ cho    c¸c®iÖn    lùctØnh,thµnh    phè,ghi:   Nî  111,112.. TK    . Cã  136   TK  ­Ph¶ithu néibé.       ­ Hµng    quý, Tµi kho¶n      133  C«ng    ë  ty ®iÖn      , I thÓ  sè  lùc I,II    II cã  cã  d  Cã,  nhng  cuèin¨m    chØ  sè  Nî. cã  d  ­ KÕ     to¸n thuÕ    GTGT  cña    ho¹t®éng kinh doanh    kh¸c ngoµis¶n      phÈm   ®iÖn  îcthùc hiÖn  ®     theo chÕ  kÕ      ®é  to¸nhiÖn  hµnh. 5­ H¹ch      to¸nthuÕ  GTGT   c¸c§iÖn    ë    lùctØnh,thµnh    phè    trùethuéc C«ng    ty§iÖn      , I   lùcI,   . II II ­ Khi mua  vËt  , hµng  t  hãa, TSC§, dÞch  dïng  vô  vµo s¶n xuÊt, kinh     doanh,kÕ      to¸nph¶n         ,hµng  ¸nh gi¸trÞvËtt  hãa,TSC§,    dÞch  mua  vô  vµo theo   gi¸mua    cha  thuÕ  cã  GTGT,  ghi: Nî  152,156,211,641,642... TK            (Theo    gi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331... TK        (Tæng    gi¸thanh  to¸n). ­ Ph¶n  sè    ¸nh  thuÕ GTGT  ®Çu  vµo  îckhÊu    C«ng    ®   trõdo  ty§iÖn      lùcI, IIhoÆc   I   II ph©n        bæ ®Ó khÊu      trõt¹ §iÖn    i lùctØnh,thµnh    phè,ghi:   Nî  133­ ThuÕ   TK    GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  336   TK  ­Ph¶itr¶néibé.       ­ C¨n  vµo      cø  ho¸ ®¬n b¸n ®iÖn, kÕ     to¸n ph¶n    ¸nh doanh  b¸n  thu  ®iÖn  theo gi¸b¸n cha  thuÕ        cã  GTGT,  ghi: Nî  111,112,131..  TK      . (Tæng    gi¸thanh  to¸n)
  5. 5 Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    cha  thuÕ  (Gi¸b¸n  cã  GTGT) ­ C¸c      néidung kh¸c vÒ  to¸nthuÕ    kÕ    GTGT  thùc hiÖn    theo chÕ    ®é kÕ  to¸nhiÖn    hµnh. iii­t æ  c h ø c thùc hi Ö n.   1­ Tæng    c«ng    ty§iÖn    lùcViÖtnam   tr¸chnhiÖm    cã    híng dÉn      c¸c®¬n vÞ  trùc thuéc    Tæng  c«ng    ty thùc hiÖn    kÕ to¸n thuÕ    GTGT  theo quy ®Þnh   i t¹  Th«ng  tnµy. 2­ Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 01/01/1999,c¸c néi dung        kh¸cvÒ  to¸nthuÕ    kÕ    GTGT  kh«ng  híng dÉn    trong Th«ng     tnµy    th× thùc hiÖn    theo chÕ  kÕ      ®é  to¸nhiÖn  hµnh. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    c¸c®¬n  ph¶n  vÞ  ¸nh vÒ  TµichÝnh      Bé    ®Ó xem      xÐt,gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2