Thông tư 18/2000/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
44
lượt xem
1
download

Thông tư 18/2000/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/2000/TT-BLĐTBXH về chính sách cứu trợ xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/2000/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2000/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 18/2000/TT-BL TBXH NGÀY 28 THÁNG 07 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 07/2000/N -CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2000 C A CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH C U TR XÃ H I Căn c Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09/3/2000 c a Chính ph v chính sách c u tr xã h i; B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh này như sau: A. I TƯ NG I- I TƯ NG THU C DI N C U TR XÃ H I THƯ NG XUYÊN i tư ng thu c di n c u tr thư ng xuyên t i xã, phư ng qu n lý theo quy nh t i i u 6, Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 9/03/2000 c a Chính ph g m: 1. i v i tr em m côi: a. Tr em dư i 16 tu i m côi c cha l n m ho c b b rơi, b m t ngu n nuôi dư ng và không còn ngư i thân thích ru t th t (Ông, bà n i ngo i; b m nuôi h p pháp, anh ch ) nương t a. b. Tr em dư i 16 tu i ch m côi cha ho c m nhưng ngư i còn l i (m ho c cha) m t tích theo quy nh t i i u 88 c a B lu t Dân s ho c không năng l c, kh năng nuôi dư ng (như tàn t t n ng, ang trong th i gian ch p hành án ph t tù t i tr i), không có ngu n nuôi dư ng và không có ngư i thân thích nương t a. Trư ng h p tr em m côi nêu t i i m a, b nói trên tuy còn ngư i thân thích nhưng ngư i thân thích không kh năng nuôi dư ng (ngư i thân thích dư i 16 tu i ho c trên 60 tu i ho c b tàn t t n ng, ang trong th i gian thi hành án ph t tù t i tr i, gia ình thu c di n h nghèo theo chuNn m c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i công b áp d ng cho t ng th i kỳ) cũng ư c xem xét hư ng tr c p c u tr xã h i. 2. i v i ngư i già cô ơn không nơi nương t a:
 2. a. Ngư i t 60 tu i tr lên s ng c thân không có con (con ho c con nuôi h p pháp); không có cháu ru t và ngư i thân thích cưu mang nương t a, không có ngu n thu nh p. b. Ngư i t 60 tu i tr lên tuy còn v ho c ch ng nhưng già y u, không có con , con nuôi h p pháp, cháu ru t th t và ngư i thân thích nương t a; không có ngu n thu nh p. Trư ng h p ngư i già nêu t i i m a, b nói trên tuy có con, cháu và ngư i thân thích nương t a nhưng con cháu và ngư i thân thích không kh năng nuôi dư ng (như gia ình thu c di n nghèo, b n thân con, cháu và ngư i thân thích dư i 16 tu i ho c trên 60 tu i, ang trong th i kỳ thi hành án ph t tù t i tr i ho c b tàn t t n ng) cũng ư c xem xét hư ng tr c p c u tr xã h i. Riêng trư ng h p ngư i già là ph n cô ơn không nơi nương t a, không có ngu n thu nh p t 55 tu i tr lên, hi n ang hư ng tr c p c u tr xã h i v n ti p t c ư c hư ng. 3. i tư ng là ngư i tàn t t n ng; ngư i tâm th n mãn tính qui nh t i kho n 3, 4 i u 6 Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 9/3/2000, ư c th c hi n theo Thông tư s 13/2000/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh 55/1999/N -CP ngày 10/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh v ngư i tàn t t. II- I TƯ NG THU C DI N C U TR XÃ H I T XU T: i tư ng thu c di n c u tr xã h i t xu t qui nh t i i u 14 Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph là nh ng ngư i ho c h gia ình khó khăn do h u qu thiên tai ho c nh ng lý do b t kh kháng ư c xác nh như sau: 1. H gia ình a. Gia ình có: ngư i b ch t, m t tích do h u qu thiên tai ho c tham gia c u h , c u tài s n c a Nhà nư c và nhân dân. b. Gia ình có: nhà b , s p, trôi, cháy, h ng n ng không có ch . Trư ng h p gia ình s ng trên tàu, thuy n, nà tàu, thuy n, b v , b chìm hư h ng n ng không còn ch cũng ư c xem xét c u tr . c. Gia ình m t phương ti n s n xu t chính làm cho gia ình lâm vào c nh thi u ói. 2. V ngư i: a. Ngư i b thương n ng do thiên tai ho c tham gia c u h , c u tài s n c a Nhà nư c và nhân dân. b. Ngư i thi u ói do giáp h t, gia ình thu c di n nghèo.
 3. c. Ngư i g p ph i r i ro ngoài vùng cư trú b thương n ng ph i vào b nh vi n i u tr ho c b ch t, gia ình không bi t chăm sóc ho c mai táng. d. Ngư i lang thang xin ăn do S Công an ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan ch c năng c p t nh ưa vào cơ s B o tr xã h i trong th i gian t p trung ch ưa v gia ình. B- CH C U TR XÃ H I I- C U TR XÃ H I THƯ NG XUYÊN 1. M c tr c p c u tr xã h i thư ng xuyên: Tr em m côi b m t ngu n nuôi dư ng, ngư i già cô ơn không nơi nương t a, không có ngu n thu nh p quy nh t i i u 10 c a Ngh nh nêu trên ư c xác nh là m c t i thi u. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có th i u ch nh cho phù h p tình hình th c t c a a phương, nhưng không ư c th p hơn m c quy nh như sau: - Tr c p xã h i thư ng xuyên cho i tư ng s ng t i gia ình do xã, phư ng qu n lý b ng 45.000 /ngư i/tháng. - Tr c p nuôi dư ng t i các cơ s B o tr Xã h i thu c Nhà nư c qu n lý b ng 100.000 /ngư i/tháng; riêng i v i tr em dư i 18 tháng tu i ph i ăn thêm s a, m c tr c p b ng 150.000 /ngư i/tháng. 2. Kho n tr c p ngoài tr c p thư ng xuyên cho i tư ng s ng t i cơ s B o tr xã h i Các kho n tr c p cho các i tư ng s ng t i Cơ s B o tr xã h i c a Nhà nư c qu n lý qui nh t i i u 11 Ngh nh nêu trên ư c xác nh như sau: a. Tr c p mua s m tư trang, v t d ng ph c v cho sinh ho t, i s ng hàng ngày g m các dùng như: Qu n áo, khăn m t, bàn ch i ánh răng, kem ánh răng, xà phòng gi t, dép nh a, chăn, chi u, màn. b. Tr c p mua thu c ch a b nh thông thư ng theo các kho n m c quy nh như cán b công nhân viên ch c ư c s d ng t i tr m y t cơ quan. c. Tr c p mua sách giáo khoa và dùng h c t p i v i tr em i h c ph thông, b túc văn hoá. M c tr c p ư c căn c vào c p h c, l p h c. d. Tr c p hàng tháng v sinh cá nhân iv i i tư ng n trong tu i sinh ; e. Tr c p mai táng. Các kho n tr c p nêu trên do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phù h p v i tình hình th c t c a t ng a phương. II- C U TR XÃ H I T XU T
 4. 1. i tư ng quy nh t i i m a kho n 1 M c II Ph n A ư c hư ng ch c u tr xã h i t xu t m t l n cho vi c mai táng ngư i b ch t ho c tr c p m t l n cho gia ình lo hương khói, phúng vi ng cho ngư i m t tích. Trư ng h p chính quy n a phương hay ơn v ng ra mai táng cũng ư c thanh toán b ng m c tr c p cho gia ình. 2. i tư ng quy nh t i i m b kho n 1 M c II Ph n A ư c hư ng ch c u tr xã h i t xu t 1 l n cho vi c d ng l i và s a ch a nhà . 3. i tư ng quy nh t i i m c kho n 1 và i m b kho n 2 M c II Ph n A ư c h tr c u ói, th i gian t 1-3 tháng. 4. i tư ng quy nh t i i m a kho n 2 M c II Ph n A ư c h tr m t ph n chi phí i u tr . 5. i tư ng quy nh t i i m c kho n 2 M c II Ph n A ư c h tr m t ph n chi phí i u tr . Trư ng h p b ch t, chính quy n a phương hay ơn v ng ra mai táng thì cũng ư c thanh toán b ng m c tr c p cho gia ình quy nh t i kho n 1 M c II Ph n B nêu trên. 6. i tư ng là ngư i lang thang xin ăn trong th i gian t p trung phân lo i ư c tr c p 5.000 /ngày trong th i gian không quá 15 ngày. M c tr c p c u tr xã h i t xu t i v i t ng nhóm i tư ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 M c II Ph n A Thông tư này do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh tuỳ theo m c thi t h i, thi u ói và kh năng huy ng ngu n l c. C- T CH C TH C HI N 1. i tư ng là tr em m côi, ngư i già cô ơn không nơi nương t a mu n ư c hư ng tr c p c u tr xã h i thư ng xuyên thì b n thân ho c ngư i thân thích ph i làm ơn trình bày rõ hoàn c nh và ngh U ban nhân dân c p xã xem xét ngh U ban nhân dân c p huy n quy t nh; Ngư i thu c di n c u tr xã h i thư ng xuyên qui nh t i i u 6 c a Ngh nh 07/2000/N -CP ngày 9/3/2000 c a Chính ph thu c di n c bi t khó khăn không t lo ư c cu c s ng mu n ư c vào Cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c thì b n thân ho c ngư i thân thích ph i làm ơn ngh c p có thNm quy n xem xét quy t nh. (Theo m u s 02). 2. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m: + L p danh sách nh ng i tư ng ư c qui nh t i M c I, ph n A c a Thông tư này; thông qua H i ng xét duy t c p xã ngh hư ng tr c p xã h i, i v i i tư ng xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn thì ngh ưa vào cơ s B o tr xã h i. + Khi thi u ói, thiên tai x y ra ph i ti n hành l p danh sách i tư ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 M c II ph n A Thông tư này, thông qua H i ng xét duy t c p xã ngh hư ng c u tr xã h i t xu t.
 5. + Riêng i v i ngư i g p r i ro ngoài vùng cư trú theo quy nh t i i m c kho n 2 m c II ph n A Thông tư này thì gi i quy t như sau: - i v i ngư i b thương: cơ s y t tr c ti p i u tr ngư i b thương l p danh sách g i cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi cơ s y t óng trình c p có thNm quy n quy t nh m c c u tr t xu t. - i v i ngư i ch t: chính quy n; t ch c hay cá nhân ng ra mai táng ngư i ch t, l p danh sách g i cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i c p huy n nơi chôn c t trình c p có thNm quy n quy t nh m c tr c p mai táng phí. + Thành l p H i ng xét duy t g m: Ch t ch ho c Phó ch t ch U ban nhân dân làm Ch t ch H i ng, thành viên H i ng g m i di n: M t tr n T qu c, m t s ban, ngành và cán b làm công tác Lao ng - Thương binh và Xã h i là u viên thư ng tr c. H i ng xét duy t ph i có k t lu n b ng biên b n và danh sách kèm theo; (theo m u s 03, s 09 và s 10). Sau khi ư c H i ng xét duy t thông qua, Ch t ch U ban nhân dân c p xã có công văn ngh Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét quy t nh. Kèm theo công văn ph i có biên b n c a H i ng xét duy t, danh sách trích ngang nh ng ngư i ngh hư ng tr c p c u tr thư ng xuyên, h sơ c a i tư ng xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn ngh ưa vào cơ s B o tr xã h i, danh sách h gia ình, ơn v ngh c u tr xã h i t xu t. + L p s qu n lý và th c hi n chi tr c p xã h i hàng tháng cho i tư ng ư c c u tr xã h i thư ng xuyên; + Th c hi n vi c ti p nh n i tư ng c u tr xã h i thư ng xuyên t cơ s b o tr xã h i tr l i a phương. T o i u ki n thu n l i cho i tư ng xã h i n nh cu c s ng và hoà nh p c ng ng. + L p s ti p nh n, phân ph i ti n hàng c u tr t xu t. + T ch c th c hi n c u tr xã h i t xu t tr c ti p, k p th i n các i tư ng t i a phương. 3. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c Phòng T ch c Lao ng Xã h i c p huy n có trách nhi m: + T ng h p danh sách các i tư ng c u tr xã h i thư ng xuyên và t xu t (c u tr t xu t theo m u s 11) do U ban nhân dân c p xã ngh hư ng tr c p c u tr xã h i; Căn c kh năng ngu n kinh phí tr c p c a huy n và hư ng d n c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i, báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh tr c p c u tr xã h i t i c ng ng. (theo m u s 04 và s 05) và tr c p c u tr xã h i t xu t. + i v i nh ng i tư ng xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn do c p xã ngh ưa vào Cơ s b o tr xã h i thì ph i hoàn thi n h sơ ngh UBND huy n quy t nh (n u cơ s BTXH do huy n qu n lý) ho c g i S Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét quy t nh (n u cơ s BTXH thu c t nh qu n lý) theo m u s 06.
 6. + T ng h p, báo cáo Ch t ch UBND c p huy n ra quy t nh thôi hư ng tr c p i v i các i tư ng xã h i không còn i u ki n. + Hư ng d n c p xã t ch c th c hi n chính sách tr giúp i tư ng xã h i và t ch c th c hi n c u tr xã h i t xu t. 4. S Lao ng - Thương binh và xã h i c p t nh có trách nhi m: + Hàng năm, căn c vào s lư ng các i tư ng, m c tr c p cho t ng lo i i tư ng l p k ho ch kinh phí tr c p c u tr xã h i thư ng xuyên và c u tr xã h i t xu t g i S Tài chính V t giá, S K ho ch và u tư trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh. + T ng h p danh sách i tư ng thu c di n c u tr xã h i t xu t do U ban nhân dân c p huy n ngh (theo m u s 12). Căn c vào ngu n kinh phí tr c p c a t nh, ngu n kinh phí tr c p c a Trung ương và các ngu n tr giúp khác, l p phương án c u tr xã h i t xu t g i S Tài chính V t giá, trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh. + Hư ng d n c p dư i t ch c th c hi n tr c p c u tr xã h i thư ng xuyên và t xu t; + Ra quy t nh ti p nh n i tư ng thu c di n c u tr xã h i thư ng xuyên có hoàn c nh c bi t khó khăn vào Cơ s b o tr xã h i thu c ngành qu n lý (theo m u 07) và quy t nh tr c p xã h i t xu t cho các i tu ng qui nh t i i m d kho n 2 m c II ph n A thu c Thông tư này 5. Cơ s B o tr xã h i có trách nhi m: + Ti p nh n i tư ng xã h i theo quy t nh c a c p có thNm quy n, t ch c nuôi dư ng, m b o i s ng v t ch t, văn hoá và tinh th n cho ngư i thu c di n c u tr xã h i do cơ s qu n lý. + V n ng các cơ quan, t ch c, cá nhân tr giúp i tư ng xã h i c bi t khó khăn, qu n lý s d ng ngu n huy ng theo úng quy nh hi n hành nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n cho i tư ng xã h i. + Th c hi n các bi n pháp nuôi dư ng, b o m cho i tư ng xã h i có s c kho và nâng cao kh năng tái hoà nh p c ng ng, ph i h p v i a phương t ch c ưa i tư ng tr v khi có i u ki n. + Quy t nh ưa các i tư ng i u ki n hoà nh p c ng ng v a phương (Theo m u s 08) 6. Khi thiên tai x y ra trên di n r ng, U ban nhân dân các c p thành l p Ban ch o ti p nh n và phân ph i ti n, hàng c u tr do Ch t ch ho c Phó Ch t ch U ban nhân dân làm trư ng ban, lãnh o ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i là Phó ban thư ng tr c, lãnh o ngành Tài chính - V t giá, lãnh o các Ban ngành có liên quan và M t tr n T qu c, H i ch th p làm thành viên. Ban có trách nhi m ti p nh n và phân ph i ti n, hàng c u tr ; ch o thành l p các i xung kích th c hi n c u
 7. tr khNn c p, k p th i cho nhân dân, c bi t vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng b cô l p. D- I U KHO N THI HÀNH - Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. - Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u xem xét gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký) M u s 01/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày... tháng... năm 200.. ƠN XIN VÀO CƠ S B O TR XÃ H I (Dùng cho i tư ng tâm th n mãn tính) Kính g i: - U Ban nhân dân xã (phư ng):......................................... - Phòng Lao ng-TB&XH huy n (qu n):.......................... - Giám c Khu (Cơ s BTXH)........................................... - S Lao ng-TB&XH t nh (TP):....................................... Tên tôi là:............................ sinh năm (tu i)................. nam (n ).............. Ch hi n nay, thôn............. xã.......... huy n.................... t nh.................. Tôi có (quan h )............ tên là.................. sinh năm................................... Là i tư ng tâm th n mãn tính theo xác nh n c a b nh vi n:................... T i h sơ s :................................................................................................ Gia ình ã cho i i u tr t i:..................................................................... L n 1: T ngày... tháng... năm 199... n ngày.... tháng... năm.................
 8. L n 2:.......................................................................................................... L n 3:.......................................................................................................... Hi n t i b nh tr m tr ng hơn ã có hành vi nguy h i n tính m ng, tài s n c a gia ình và ngư i khác như:.................................................................................. ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Hoàn c nh c a gia ình không i u ki n qu n lý, chăm sóc, vì:............ ...................................................................................................................... V y tôi ngh cơ quan các c p xét cho............. tôi ư c vào nuôi dư ng t i Khu (Cơ s ) i u dư ng ngư i tâm th n. Gia ình xin cam k t: Ch p hành m i ch quy nh c a Nhà nư c, cơ quan; ti p nh n ngư i thân tr l i chăm sóc t i gia ình khi ư c cơ s thông báo. Ngư i làm ơn (Ký tên) Kèm theo ơn g m có: - H sơ b nh án do chuyên khoa TT xác nh n - Sơ y u lý l ch và các gi y t khác - 3 nh 4 x 6 Xác nh n và ngh c a UBND xã (phư ng) U Ban nhân dân xã (phư ng)................................................................. Xác nh n ơn trình bày c a Ông (Bà).............. là......................... và hoàn c nh gia ình là úng s th c. V y ngh phòng L -TBXH huy n (qu n).................. xét chuy n i tư ng vào Cơ s nuôi dư ng t p trung. Khi i tư ng n nh, theo thông báo c a cơ s b o tr xã h i , UBND xã có trách nhi m cùng gia ình ón nh n v nuôi dư ng. Ngày.... tháng.... năm.... TM.UBND Xã................. Ch t ch (Ký tên, óng d u) M u s 02/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000)
 9. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....., ngày..... tháng.... năm 200... ƠN XIN VÀO CƠ S B O TR XÃ H I (Dùng cho ngư i già cô ơn, tr m côi, ngư i tàn t t) Kính g i: - U Ban nhân dân xã, phư ng, th tr n:.............................. - Phòng Lao ng-TB&XH huy n, qu n, th xã:................. - Giám c Cơ s B o tr xã h i:......................................... - S Lao ng-TB&XH t nh (TP):........................................ Tên tôi là:............................ sinh năm (tu i)................. nam (n )................... Ch hi n nay, thôn................... xã, phư ng, th tr n..................................... huy n, qu n, th xã...................... t nh, thành ph ............................................ Tôi có (quan h ).................... tên là................................ sinh năm.................. Là i tư ng:................................................. nguyên nhân.............................. .......................................................................................................................... ........................................................................................................................... Hoàn c nh c a gia ình không i u ki n qu n lý, chăm sóc vì:................... ........................................................................................................................... V y tôi ngh cơ quan các c p xét cho................................ tôi ư c vào nuôi dư ng t i...................................................................................................................... Gia ình xin cam k t: Ch p hành m i ch quy nh c a Nhà nư c, cơ quan. Ti p nh n ngư i thân tr l i chăm sóc t i gia ình khi ư c cơ s thông báo. Ngư i làm ơn (Ký tên) ........................ Kèm theo ơn g m có - H sơ b nh án
 10. - Sơ y u lý l ch và các gi y t khác - 3 nh 4 x 6 Xác nh n và ngh c a UBND c p xã U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n................................................................. Xác nh n ơn trình bày c a ông (Bà).............. là............................. và hoàn c nh gia ình là úng s th c. V y ngh phòng L -TBXH huy n, qu n, th xã................. xét chuy n i tư ng vào cơ s nuôi dư ng t p trung. Khi i tư ng n nh theo thông báo c a cơ s BTXH, UBND c p xã có trách nhi m cùng gia ình ón nh n v nuôi dư ng. Ngày.... tháng... năm.... TM. UBND Xã............ Ch t ch (Ký tên, óng d u) M u s 03/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000) Huy n, qu n, th xã:... Xã, phư ng, th tr n:... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày.... tháng... năm 200... BIÊNB N V VI C XÁC NH N I TƯ NG THU C DI N C U TR XÃ H I THƯ NG XUYÊN Hôm nay, vào lúc... gi , ngày... tháng... năm..... i di n cho chính quy n, cơ quan, oàn th xã, phư ng, th tr n............. qu n, huy n, th xã.... t nh, thành ph ................... g m có: 1- i di n UBND:................................................................................. 2- - Ban L -TBXH:................................................................... 3- - Công an:.............................................................................. 4- i di n oàn th :.............................................................................. ...............................................................................................................
 11. ............................................................................................................... ............................................................................................................... ã h p xét và l p biên b n xác nh n danh sách i tư ng xã h i c a xã, phư ng, th tr n có hoàn c nh c bi t khó khăn ngh huy n, qu n, th xã tr c p xã h i; có danh sách kèm theo. Biên b n l p xong vào lúc...... gi cùng ngày, t t c ã th ng nh t n i dung ghi trên, ng ký tên. TM. oàn th TM. Công an Ban L -TBXH TM.UBND Huy n, qu n, th xã:....... Xã, phư ng, th tr n:....... DANH SÁCH I TƯ NG NGHN XÉT HƯ NG TR C P C U TR XÃ H I THƯ NG XUYÊN Theo m u s 03/L -TBXH.Thông tư s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28/7/ 2000 S TT H và tên Năm sinh Lo i i tư ng Ch (thôn, xóm) Ghi chú Nam N
 12. M u s 04/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000) UBND HUY N, QU N, THN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ:.... c l p - T do - H nh phúc S :..../Q -UB ..., ngày..... tháng.... năm 200... QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, THN XÃ:................. V VI C HƯ NG TR C P C U TR XÃ H I THƯ NG XUYÊN T I XÃ, PHƯ NG, THN TR N U BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, THN XÃ:........... Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và UBND công b ngày... tháng... năm...; Căn c N s 07/2000/CP-N ngày 09/3/2000 c a Chính ph ; Thông tư s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 c a B Lao ng Thương binh và Xã h i Theo ngh c a phòng L TBXH và Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n thu c huy n, qu n, th xã. QUY T NNH i u 1: S i tư ng ư c hư ng tr c p c u tr xã h i hàng tháng là:............. su t (b ng ch ...................) (Có danh sách kèm theo) i u 2:Nh ng i tư ng có tên trong danh sách ư c hư ng m c................. /tháng/ngư i; K t ngày.... tháng.... năm.... i u 3:Các ông (bà): Trư ng phòng L -TBXH huy n, qu n, th xã, Ch t ch U ban nhân dân xã phư ng, th tr n và i tư ng có tên trong danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U ban nhân dân Ch t ch Nơi nh n: - Như i u 3
 13. - UBND t nh - S L -TBXH - Lưu VP, L -TBXH Huy n, qu n, th xã:...... DÁNH SÁCH I TƯ NG Ư C HƯ NG TR C P C U TR XÃ H I THƯ NG XUYÊN Theo Quy t nh s ..../Q -UB ngày.... tháng... năm 200... S TT H và tên Lo i i tư ng M c tr c p Xã, phư ng, th tr n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... .... M u s 05/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000) Huy n, qu n, th xã:... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Xã, phư ng, th tr n:... S TR C P XÃ H I
 14. H và tên:..................................................................... Nam/n Ngày tháng năm sinh:............................................................. a ch :...................................................................................... i tư ng xã h i:....................................................................... M c tr c p xã h i:.................................................................... ư c hư ng t tháng..... năm.... n:......................................... Ngày... tháng... năm... T/L.UBND huy n, qu n, th xã.... Trư ng phòng L -TBXH (Ký tên óng d u) S TI N TR C P HÀNG THÁNG NĂM 200... Tháng S ti n H và tên ngư i H và tên ngư i Ngư i nh n ti n giao ti n nh n ti n ký tên M t Hai Ba B n Năm Sáu B y Tám Chín Mư i Mư i m t Mư i hai M u s 06/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000) UBND HUY N, QU N, THN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 15. XÃ... c l p - T do - H nh phúc Phòng Lao ng-TB&XE H A S :...../L -TBXH ...., ngày..... tháng... năm 200... Kính g i: S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh (thành ph ):................................. Theo ơn trình bày c a:................... và xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n:......................... xin cho:................... là i tư ng:....................., tu i:........... ư c hư ng ch nuôi dư ng t p trung t i.................................................................. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i huy n, qu n, th xã:............................. ã ti n hành thNm tra và nh n th y: - ................................................................................................................... - ................................................................................................................... - ................................................................................................................... ngh S Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét gi i quy t; Phòng Lao ng - Thương binh và xã h i cam k t t ch c vi c ón nh n i tư ng tr v gia ình, xã, phư ng, th tr n khi có quy t nh c a Giám c Cơ s B o tr xã h i. Trư ng phòng Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên - Lưu M u s 07/L -TBXH-BTXH (Theo TT s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000) UBND T NH (TP):...... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S Lao ng-TB&XH c l p - T do - H nh phúc S :..../Q -L TBXH ..., ngày... tháng... năm 200... QUY T NNH C A GIÁM C S LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I V VI C TI P NH N I TƯ NG XÃ H I VÀO NUÔI DƯ NG T P TRUNG
 16. GIÁM C S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09/3/2000 c a Chính ph ; Thông tư s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 c a B Lao ng Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t nh s :..... ngày... tháng... năm... c a UBND t nh..................... quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c c a S L -TBXH. Sau khi xem xét h sơ c a i tư ng:................................................ và ngh c a:................................................................................. QUY T NNH i u 1:Ông (bà, em):........ là i tư ng........... sinh năm................... Thư ng trú t i thôn...... xã, phư ng, th tr n...... huy n, qu n, th xã........ t nh (TP):.................................................................................................... ư c hư ng ch nuôi dư ng t p trung t i.............................................. i u 2: Ông (bà, em)............ ư c hư ng ch tr c p nuôi dư ng........... /tháng theo Quy t nh s :........... ngày... tháng... năm... c a UBND t nh, thành ph , k t ngày... tháng... năm... i u 3: Khi ông (bà, em)......................... n nh v s c kho ho c có i u ki n tr v c ng ng, gia ình cùng UBND c p xã có trách nhi m ón nh n ông (bà, em)............. v nuôi dư ng. i u 4: Các ông (bà) Giám c Cơ s BTXH......................., Trư ng phòng L - TBXH qu n, huy n, th xã, Ch t ch UBND c p xã và i tư ng có tên t i i u I ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 4 - UBND t nh báo cáo - S Tài chính - V t giá - Lưu VP, BTXH M u s 08/L -TBXH-BTXH
 17. (Theo TT s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000) S LAO NG-TB&XE C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H A c l p - T do - H nh phúc CƠ S B O TR XÃ H I ..., ngày... tháng... năm 200... S :.... /Q - BTXH QUY T NNH C A GIÁM C CƠ S B O TR XÃ H I V VI C ƯA I TƯ NG TR V GIA ÌNH GIÁM C CƠ S B O TR XÃ H I Căn c Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09/3/2000 c a Chính ph ; Thông tư s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 c a B Lao ng Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t nh s :..... ngày... tháng... năm... c a UBND t nh quy nh ch c năng, nhi m v c a Cơ s B o tr xã h i Sau khi xem xét h sơ c a i tư ng............................... và ngh c a:.............................................................. QUY T NNH i u 1: Ông (bà):....... thu c di n............... sinh năm.................... Thư ng trú t i thôn:......... xã, phư ng, th tr n..................................... huy n, qu n, th xã........................... t nh (TP)...................................... Thôi hư ng ch nuôi dư ng t i Trung tâm B o tr xã h i............ tr v gia ình. K t ngày.... tháng..... năm.... V i lý do:............................................................................................... ................................................................................................................ i u 2: Gia ình ho c ngư i b o lãnh và U ban nhân dân xã..................... có trách nhi m ti p nh n Ông (bà)..................... và các gi y t , tư trang có liên quan v nuôi dư ng t i gia ình c ng ng.
 18. Giám c Cơ s b o tr và xã h i (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: Như i u 1 i u 2 - S L TBXH ( B/C). - Lưu VT
Đồng bộ tài khoản