Thông tư 18/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
70
lượt xem
1
download

Thông tư 18/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/2002/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 20 tháng 2 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 18/2002/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2002 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 26/2001/N -CP NGÀY 4/6/2001 C A CHÍNH PH VÀ NGHN NNH S 30/1998/N -CP NGÀY 13/5/1998 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU THU NH P DOANH NGHI P Căn c Lu t thu thu nh p doanh nghi p ư c Qu c h i khoá IX thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997. Căn c Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p và Ngh nh s 26/2001/N -CP ngày 4/6/2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 30/1998/N - CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph . B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: A. PH M VI ÁP D NG THU THU NH P DOANH NGHI P I. Đ I TƯ NG ÁP D NG THU THU NH P DOANH NGHI P Theo qui nh t i i u 1, i u 3 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p (TNDN) và i u 1 c a Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p thì nh ng t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v (g i chung là cơ s kinh doanh) dư i ây có thu nh p ch u thu u ph i n p thu thu nh p doanh nghi p: 1. Các t ch c s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v : a) Doanh nghi p Nhà nư c, bao g m c doanh nghi p Nhà nư c ho t ng kinh doanh và doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích; b) Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n; c) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; d) Công ty nư c ngoài và t ch c nư c ngoài ho t ng kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; ) Các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân và các ơn v hành chính, s nghi p có t ch c s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ; e) H p tác xã, t h p tác;
 2. f) Doanh nghi p tư nhân; g) Các t ch c khác có s n xu t, kinh doanh, d ch v . 2. Cá nhân trong nư c s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v : a) Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh. b) H cá th . c) Cá nhân hành ngh c l p (tr c ti p kinh doanh): Bác s , lu t sư, k toán viên, ki m toán viên, ho s , ki n trúc sư, nh c s và nh ng ngư i hành ngh c l p khác. d) Cá nhân cho thuê tài s n như: Nhà, t, phương ti n v n t i, máy móc thi t b và các lo i tài s n khác. 3. Công ty nư c ngoài ho t ng kinh doanh thông qua cơ s thư ng trú t i Vi t Nam. Công ty nư c ngoài ư c coi là có th c hi n ho t ng kinh doanh thông qua cơ s thư ng trú t i Vi t Nam trong các trư ng h p sau: a) Công ty ó có t i Vi t Nam: tr s i u hành, chi nhánh, văn phòng (tr văn phòng i di n thương m i không ư c phép kinh doanh theo pháp lu t Vi t Nam), nhà máy, xư ng s n xu t, kho giao nh n hàng hoá, phương ti n v n t i, h m m , m d u ho c khí t, a i m thăm dò ho c khai thác tài nguyên thiên nhiên hay các thi t b , phương ti n ph c v cho vi c thăm dò tài nguyên thiên nhiên. b) Công ty ó có t i Vi t Nam: a i m xây d ng, công trình xây d ng, l p t ho c l p ráp; các ho t ng giám sát xây d ng, công trình xây d ng, l p t, l p ráp. c) Công ty ó th c hi n vi c cung c p d ch v (bao g m c d ch v tư v n) Vi t Nam thông qua nhân viên c a công ty hay m t i tư ng khác ư c công ty u nhi m th c hi n d ch v cho m t d án hay nhi u d án. d) Công ty ó có t i Vi t Nam i lý môi gi i, i lý hư ng hoa h ng ho c b t kỳ m t i lý nào khác. ) Công ty ó u nhi m cho m t i tư ng t i Vi t Nam có thNm quy n ký k t các h p ng ng tên công ty ho c không có thNm quy n ký k t h p ng ng tên Công ty nhưng có quy n thư ng xuyên i di n cho công ty giao hàng hoá, cung ng d ch v t i Vi t Nam. Trong trư ng h p Hi p nh tránh ánh thu hai l n mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t có qui nh khác v cơ s thư ng trú thì th c hi n theo qui nh c a Hi p nh ó. 4. Cá nhân nư c ngoài kinh doanh t i Vi t Nam ho c có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam như: cho thuê tài s n, cho vay v n, chuy n giao công ngh .
 3. II. I TƯ NG KHÔNG THU C DI N N P THU THU NH P DOANH NGHI P BAO G M: 1. H p tác xã, t h p tác, t ch c kinh t t p th khác có thu nh p t ho t ng tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n. 2. H gia ình, cá nhân nông dân s n xu t nông nghi p có giá tr s n lư ng hàng hoá t 90 tri u ng/năm và thu nh p t 36 tri u ng/năm tr xu ng. III. I TƯ NG T M TH I CHƯA THU THU THU NH P DOANH NGHI P: H gia ình và cá nhân nông dân tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n có giá tr s n lư ng hàng hóa trên 90 tri u ng/năm và thu nh p trên 36 tri u ng/năm. B. CĂN C TÍNH THU THU NH P DOANH NGHI P Căn c tính thu thu nh p doanh nghi p qui nh t i i u 6 Lu t thu thu nh p doanh nghi p là thu nh p ch u thu và thu su t. I. THU NH P CH U THU Thu nh p ch u thu (tính theo năm dương l ch ho c năm tài chính) bao g m thu nh p ch u thu c a ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , k c thu nh p ch u thu t ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v nư c ngoài và thu nh p ch u thu khác. Theo qui nh t i i u 7 Lu t thu thu nh p doanh nghi p, thu nh p ch u thu ư c xác nh như sau: Thu nh p = Doanh thu tính - Chi phí h p + Thu nh p ch u ch u thu thu nh p ch u lý trong kỳ thu khác trong trong kỳ thu trong kỳ tính tính thu kỳ tính thu tính thu thu II. DOANH THU Đ TÍNH THU NH P CH U THU 1. Doanh thu tính thu nh p ch u thu Căn c i u 3 Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13 thang 8 năm 1998 c a Chính ph và i u 1 Ngh nh s 26/2001/N -CP ngày 04/6/2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu TNDN, doanh thu tính thu nh p ch u thu là toàn b ti n bán hàng, ti n cung ng d ch v (không có thu giá tr gia tăng) bao g m c tr giá, ph thu, ph tr i mà cơ s s n xu t, kinh doanh ư c hư ng. Ví d : Trên hoá ơn giá tr gia tăng c a doanh nghi p A bán hàng th hi n: - Giá bán: 100.000 ng. - Thu GTGT (10%): 10.000 ng. - Giá thanh toán : 110.000 ng.
 4. - Doanh thu doanh nghi p A c hư ng tính thu nh p ch u thu là 100.000 ng. N u cơ s kinh doanh n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p trên giá tr gia tăng, doanh thu tính thu nh p ch u thu là giá bên mua th c thanh toán có c thu GTGT. Cũng ví d trên trư ng h p doanh nghi p B thu c i tư ng tính thu GTGT theo phương pháp tr c ti p thì doanh nghi p B ph i s d ng hoá ơn bán hàng. Trên hoá ơn bán hàng ph n ánh giá thanh toán là 110.000 ng (giá ã có thu ) thì ây cũng là doanh thu tính thu nh p ch u thu . 2. Th i i m xác nh doanh thu tính thu nh p ch u thu Th i i m xác nh doanh thu tính thu nh p ch u thu là th i i m hàng hoá, d ch v ã ư c tiêu th , không phân bi t ã thu ư c ti n hay chưa thu ư c ti n, c th : a) i v i hàng hoá tho mãn m t trong hai i u ki n sau: + ã giao hàng ho c ã chuy n quy n s h u v hàng hoá. + ã có hoá ơn GTGT ho c hoá ơn bán hàng. b) i v i d ch v tho mãn m t trong hai i u ki n sau: + Khi d ch v ã hoàn thành + Khi có hoá ơn GTGT ho c hoá ơn bán hàng. Trư ng h p ti n thanh toán d ch v mà ngư i cung c p ư c hư ng d a trên t l % ho c m c hoàn thành công vi c thì căn c vào th i i m ch p nh n kho n ti n thanh toán t ph n d ch v hoàn thành ó ho c khi có hoá ơn GTGT ho c hoá ơn bán hàng. 3) Doanh thu m t s ngành c thù ư c quy nh như sau: a) i v i hàng hoá bán theo phương th c tr góp ho c tr ch m (quy n s h u hàng hoá chưa chuy n cho ngư i mua) thì doanh thu tính thu nh p ch u thu là s ti n ph i thu khi ngư i mua tr ti n theo th i h n quy nh c a h p ng. Vi c xác nh doanh thu, chi phí i v i hàng hoá mua bán tr góp ho c tr ch m th c hi n theo nguyên t c chi phí ph i phù h p v i doanh thu. i v i hàng hoá bán theo phương th c tr góp ho c tr ch m, n u bên mua và bên bán có tho thu n chuy n quy n s h u, thì doanh thu c a hàng bán tính theo giá bán tr m t l n k t khi giao hàng ho c khi xu t hoá ơn GTGT ho c hoá ơn bán hàng, không bao g m lãi tr góp ho c lãi tr ch m. Trư ng h p này, lãi tr góp và lãi tr ch m h ch toán vào thu nh p ho t ng tài chính. b) i v i hàng hoá, d ch v dùng trao i, bi u, t ng, doanh thu tính thu nh p ch u thu ư c xác nh theo giá bán c a s n phNm, hàng hoá, d ch v cùng lo i ho c tương ương trên th trư ng t i th i i m trao i, bi u, t ng.
 5. c) i v i s n phNm t dùng, doanh thu tính thu nh p ch u thu là chi phí s n xu t ra s n phNm ó. d) i v i gia công hàng hoá, doanh thu tính thu nh p ch u thu là ti n thu v gia công bao g m c ti n công, nhiên li u, ng l c, v t li u ph và chi phí khác ph c v cho vi c gia công hàng hoá. Doanh thu tính thu nh p ch u thu ư c xác nh khi bên nh n gia công ã vi t hoá ơn, ng th i v i vi c chuy n tr hàng hóa ã gia công cho bên ưa gia công. ) Trư ng h p bán hàng qua i lý, doanh thu tính thu nh p ch u thu ư c xác nh khi i lý giao hàng cho ngư i mua ho c khi: + Bên nh n i lý chuy n quy n s h u cho ngư i mua. + Bên nh n i lý xu t hoá ơn. ng th i, trong trư ng h p này ph i có h p ng i lý b ng văn b n gi a bên giao và bên nh n i lý, n u không có h p ng thì vi c giao hàng cho i lý s coi như ho t ng bán hàng thông thư ng. e) i v i ho t ng cho thuê nhà, thuê tài s n, doanh thu tính thu nh p ch u thu là s ti n thu t ng kỳ theo h p ng. Trư ng h p bên thuê tr trư c cho nhi u năm thì doanh thu ư c tính phân b tương ng theo th i gian thuê t ng năm tr trư c. Ví d : M t doanh nghi p A cho doanh nghi p B thuê nhà trong th i h n 3 năm. Gi nh h p ng cho thuê nhà theo phương th c bên thuê tr trư c v i s ti n thuê 3 năm là 150 tri u ng và h p ng có hi u l c t 1/1/2001. Như v y doanh nghi p A s ư c phân b doanh thu cho thuê nhà và h ch toán năm 2001 là: 150 tr : 3 = 50 tr ng; năm 2002 là 50 tr ng ; năm 2003 là 50 tr ng. f) Doanh thu t ho t ng cho vay, thu lãi ti n g i, thu nghi p v cho thuê tài chính là s lãi ph i thu trong kỳ ư c xác nh theo nguyên t c sau: - T ch c tín d ng h ch toán s lãi ph i thu i v i các kho n n trong h n vào thu nh p. i v i s lãi ph i thu c a các kho n n quá h n không ph i h ch toán vào thu nh p, t ch c tín d ng theo dõi ngo i b ng ôn c thu, khi thu ư c thì h ch toán vào thu nghi p v . - S lãi ph i thu c a các kho n cho vay trong h n ã h ch toán thu nh p nhưng khách hàng không thanh toán ư c úng h n, sau 90 ngày khách hàng chưa thanh toán ho c chưa n 90 ngày nhưng kho n vay chuy n sang n quá h n thì T ch c tín d ng ư c h ch toán gi m thu và theo dõi ngo i b ng ôn c thu, khi thu ư c thì h ch toán vào thu nghi p v . g) Doanh thu v n t i hàng không là toàn b s ti n doanh nghi p v n t i hàng không ư c hư ng t vi c v n chuy n hành khách, hành lý, hàng hoá sau khi ã hoàn thành quá trình v n chuy n, không phân bi t ã thu ư c ti n hay chưa thu ư c ti n. Th i i m xác nh doanh thu tính thu nh p ch u thu là d ch v v n chuy n ã hoàn thành.
 6. h) Doanh thu bán i n là s ti n ghi trên hoá ơn GTGT. Th i i m xác nh doanh thu tính thu nh p ch u thu căn c vào ngày cu i cùng ghi ch s công tơ trên hoá ơn tính ti n i n không phân bi t u tháng hay cu i tháng. Ngày cu i cùng ghi ch s công tơ thu c tháng nào thì tính vào doanh thu c a tháng ó. Ví d : Hoá ơn phát hành tính ti n i n cho ch s công tơ tính t ngày 5/12 n ngày 5/1 thì doanh thu c a hoá ơn này ư c h ch toán vào tháng 1 năm sau. N u ngày ghi ch s công tơ t ngày 29/1 n ngày 29/2 thì doanh thu c a hoá ơn này ư c h ch toán vào tháng 2. i v i các d ch v có ho t ng xu t hoá ơn, thu ti n tương t như: nư c, bưu i n ... thì cũng xác nh như trên i) i v i ho t ng kinh doanh b o hi m và tái b o hi m, doanh thu tính thu nh p ch u thu là s ti n ph i thu v phí b o hi m g c, phí i lý giám nh, phí nh n tái b o hi m, thu hoa h ng tái b o hi m và các kho n thu khác. k) Trong trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v có doanh thu b ng ngo i t thì ph i quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m phát sinh doanh thu ngo i t . Nh ng ngo i t mà Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam không công b t giá thì th ng nh t quy i thông qua ng ô la M . T giá quy i ngo i t ra ng Vi t Nam th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 77/1998/TT-BTC ngày 6/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n t giá quy i ngo i t ra ng Vi t Nam s d ng trong h ch toán k toán doanh nghi p. III.CÁC KHO N CHI PHÍ H P LÝ Ư C TR TÍNH THU NH P CHNU THU Căn c vào i u 9 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p; i u 4 c a Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 c a Chính ph và i u 1 Ngh nh s 26/2001/N -CP ngày 04/6/2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p thì các kho n chi phí h p lý liên quan n thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu ư c hư ng d n c th như sau: 1. Kh u hao tài s n c nh: Tài s n c nh ư c trích kh u hao tính vào chi phí h p lý khi tính thu TNDN, v nguyên t c ph i m b o 2 yêu c u sau: - Tài s n c nh ph i y hóa ơn ch ng t h p pháp ch ng minh tài s n c nh thu c quy n s h u c a cơ s kinh doanh. - Tài s n c nh ph i ư c s d ng ph c v cho s n xu t kinh doanh, d ch v , t o ra thu nh p ch u thu và trích kh u hao tài s n c nh theo úng quy nh hi n hành (Ch qu n lý, trích kh u hao TSC ban hành kèm theo Quy t nh s 166/1999/Q -BTC ngày 29/12/1999 c a B trư ng B Tài chính)
 7. Trư ng h p bên Vi t Nam tham gia góp v n pháp nh ho c góp v n h p doanh v i Bên nư c ngoài b ng giá tr quy n s d ng t thì vi c trích kh u hao ph i b o m tính giá tr quy n s d ng t và tính t th i i m doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c h p doanh b t u i vào s n xu t , kinh doanh, d ch v cho n khi k t thúc d án. 2. Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, năng lư ng, hàng hoá s d ng vào s n xu t, kinh doanh d ch v liên quan n doanh thu và thu nh p ch u thu trong kỳ, ư c tính theo nh m c tiêu hao v t tư h p lý và giá th c t xu t kho. a) M c tiêu hao v t tư h p lý: - Giám c doanh nghi p ph i xây d ng và duy t nh m c tiêu hao v t tư căn c vào nh m c tiêu hao v t tư do c p có thNm quy n ban hành và tình hình c th c a doanh nghi p. i v i doanh nghi p có H i ng qu n tr thì T ng giám c xây d ng nh m c tiêu hao v t tư trình H i ng qu n tr phê duy t. - K t thúc năm doanh nghi p ph i th c hi n vi c quy t toán v t tư b o m không ư c vư t nh m c tiêu hao v t tư ã ư c duy t và thông báo cho cơ quan thu bi t. b) Giá v t tư th c t xu t kho, bao g m: - Giá i v i v t tư mua ngoài g m: giá ghi trên hoá ơn c a ngư i bán hàng (không có thu giá tr gia tăng) c ng chi phí thu mua như: chi phí v n chuy n, b c x p, b o qu n, phí b o hi m, phí hao h t, ti n thuê kho bãi, phí ch n l c, tái ch . N u là hàng nh p khNu giá tr v t tư, hàng hoá khi nh p khNu ư c h ch toán vào chi phí theo giá th c thanh toán phù h p v i h p ng ngo i thương ư c c ng thêm thu nh p khNu và thu tiêu th c bi t ho c các kho n ph thu (n u có): + Trư ng h p cơ s kinh doanh kê khai giá tính thu nh p khNu theo giá h p ng ngo i thương cao hơn giá th c thanh toán thì tính theo giá th c thanh toán. + Trư ng h p cơ s kinh doanh kê khai giá tính thu nh p khNu theo giá h p ng ngo i thương th p hơn giá th c thanh toán thì doanh nghi p ch ư c tính vào chi phí theo giá kê khai tính thu nh p khNu. - i v i v t tư mua vào dùng s n xu t s n phNm mà s n phNm này không ch u thu giá tr gia tăng ho c v t tư mua vào c a doanh nghi p n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p thì giá v t tư th c t xu t kho bao g m c thu giá tr gia tăng. - Giá i v i v t tư t ch g m: Giá v t tư th c t xu t kho c ng v i chi phí th c t phát sinh trong quá trình t ch . - Giá v t tư thuê ngoài gia công, ch bi n g m: Giá v t tư th c t xu t kho em giao gia công c ng v i chi phí gia công, chi phí v n chuy n, b c d t kho c a doanh nghi p n nơi gia công và t nơi gia công v kho c a doanh nghi p. Giá các lo i v t tư và các chi phí gia công ch bi n, v n chuy n, b c x p, b o qu n, thu mua nói trên ph i có hoá ơn, ch ng t theo qui nh c a B Tài chính. Trư ng
 8. h p v t tư, hàng hoá là s n phNm nông s n, lâm s n, thu s n chưa qua ch bi n; t, á, cát, s i, ph li u bán ra không có hoá ơn, doanh nghi p ph i l p b ng kê ghi rõ h , tên, a ch ngư i bán, s lư ng hàng hoá, ơn giá, thành ti n; giám c doanh nghi p duy t chi và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. - Trư ng h p cơ s kinh doanh kê khai giá mua hàng hoá trên b ng kê cao hơn giá th trư ng t i thơì i m mua thì cơ quan thu căn c vào giá th trư ng n nh m c giá xác nh chi phí tính thu thu nh p. - Cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr thì kho n chi phí ư c tr không bao g m thu GTGT. i v i v t tư, hàng hoá ư c kh u tr thu GTGT u vào theo t l % trên cơ s hoá ơn bán hàng và b ng kê mua hàng thì cơ s kinh doanh ch ư c h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh tính thu nh p ch u thu b ng doanh s mua tr (-) s thu ã ư c kh u tr . Cơ s kinh doanh n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p thì chi phí bao g m c thu GTGT. 3. Chi phí ti n lương, ti n công, ti n ăn gi a ca, các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công. Chi phí ti n lương c a doanh nghi p bao g m các kho n ti n lương, ti n công và các kho n ph c p có tính ch t lương tr cho ngư i lao ng tham gia vào ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Chi phí ti n lương, ti n công và các kho n ph c p có tính ch t ti n lương, ti n công tr cho ngư i lao ng i v i t ng lo i hình doanh nghi p ư c xác nh như sau: a) i v i doanh nghi p nhà nư c: Ti n lương ư c xác nh căn c vào: - Thông tư s 18/1998/TTLT/BL TBXH-BTC ngày 31/12/1998 c a B Lao ng- Thương binh và Xã h i và B Tài chính hư ng d n xác nh qu ti n lương th c hi n khi DNNN không m b o ch tiêu n p ngân sách và l i nhu n; - Thông tư s 19/1999/TTLT/BL TBXH-BTC ngày 14/08/1999 c a B Lao ng- Thương binh và Xã h i và B Tài chính hư ng d n b sung thông tư s 18/1998/TTLT/BL TBXH-BTC ngày 31/12/1998 v vi c xác nh qu ti n lương th c hi n trong doanh nghi p nhà nư c; - Thông tư s 05/2001/TT-BL TBXH ngày 29/01/2001 c a B Lao ng- Thương binh và Xã h i hư ng d n xây d ng ơn giá ti n lương và qu n lý ti n lương, thu nh p trong doanh nghi p nhà nư c; - Thông tư s 06/2001/TT - BL TBXH ngày 29/01/2001 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n tính t c tăng năng su t lao ng bình quân và t c tăng ti n lương bình quân trong các doanh nghi p nhà nư c; - Các văn b n hi n hành khác (n u có) c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. b) i v i cơ s kinh doanh khác: Ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công ph i tr cho ngư i lao ng ư c xác nh theo m t trong các phương pháp sau ây:
 9. - N u cơ s kinh doanh ã xây d ng ư c ơn giá ti n lương trên cơ s nh m c phù h p v i ơn giá ti n lương và kh i lư ng công vi c hoàn thành như i v i doanh nghi p nhà nư c thì ư c tr lương theo ơn giá xây d ng. - N u cơ s kinh doanh tr lương thông qua h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th thì ti n lương, ti n công ư c xác nh theo h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th . - Các trư ng h p tr lương nêu trên, cơ s kinh doanh ph i ăng ký v i cơ quan thu (nơi ăng ký n p thu thu nh p doanh nghi p) cùng v i vi c n p T khai thu thu nh p doanh nghi p hàng năm. N i dung ăng ký c th như sau: + Các cơ s kinh doanh th c hi n xây d ng ơn giá ti n lương thì m u bi u ăng ký áp d ng như i v i doanh nghi p nhà nư c quy nh t i Thông tư s 05/2001/TT- BL TBXH ngày 29/01/2001 c a B Lao ng- Thương binh và xã h i. + Các cơ s kinh doanh tr lương thông qua h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng thì doanh nghi p ph i ăng ký k ho ch ti n lương trong ó nêu rõ: s lao ng th c t năm trư c; s lao ng d ki n năm k ho ch; qu lương th c t năm trư c; qu lương k ho ch; quy ch tr lương : m c lương t i thi u, t i a, th i gian xác nh nâng b c lương, các quy nh khác trong quy ch tr lương. + Trư ng h p cơ s kinh doanh không ăng ký ti n lương v i cơ quan thu thì vi c quy t toán thu thu nh p doanh nghi p căn c vào m c thu nh p bình quân c a t ng ngành ngh t i a phương do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh xác nh chi phí ti n lương, ti n công t i a ư c h ch toán vào chi phí h p lý làm cơ s tính thu nh p ch u thu . C c thu ch u trách nhi m ph i h p v i cơ quan qu n lý lao ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào ch ti n lương áp d ng i v i doanh nghi p Nhà nư c, tình hình giá c sinh ho t t i a phương xác nh khung ti n lương, ti n công và ph c p ti n lương, ti n công cho t ng ngành ngh t i a phương trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh cho t ng th i kỳ. - Không ư c tính vào chi phí ti n lương, ti n công các kho n chi phí sau: + Ti n lương, ti n công c a ch doanh nghi p tư nhân, ch h cá th s n xu t, kinh doanh, d ch v . + Ti n lương ti n công c a các sáng l p viên doanh nghi p không tr c ti p tham gia i u hành s n xu t, kinh doanh, d ch v . i v i các sáng l p viên tr c ti p tham gia i u hành s n xu t, kinh doanh, d ch v thì ư c h ch toán ti n lương vào chi phí. c) Chi phí ti n ăn gi a ca cho ngư i lao ng: do Giám c doanh nghi p quy t nh phù h p v i hi u qu s n xu t kinh doanh nhưng m c chi cho m i ngư i không vư t quá m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh i v i công ch c nhà nư c.
 10. 4. Chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh tr ph n kinh phí do Nhà nư c ho c cơ quan qu n lý c p trên h tr ; chi sáng ki n c i ti n; chi b o v môi trư ng; chi phí cho giáo d c, ào t o, y t trong n i b doanh nghi p theo s th c chi nhưng không vư t quá 1,3 l n so v i các kho n chi có nh m c c a Nhà nư c. i v i chi h tr giáo d c cho bên ngoài như: óng góp vào qu khuy n h c, giúp trư ng h c sinh tàn t t, h c sinh không nơi nương t a... tuỳ theo tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p nhưng ph i có ch ng t h p pháp. Chi thư ng sáng ki n c i ti n v i i u ki n mang l i hi u qu kinh doanh và có cơ ch qu n lý. 5. Chi phí d ch v mua ngoài: a) i n, nư c, i n tho i, văn phòng phNm, ti n thuê ki m toán, ti n mua b o hi m tài s n ph i có ch ng t , hoá ơn theo qui nh c a B Tài chính. b) i v i kho n chi phí thuê s a ch a l n tài s n c nh nh m khôi ph c năng l c c a tài s n ư c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong năm. N u chi s a ch a phát sinh m t l n quá l n thì ư c phân b cho năm sau. i v i nh ng tài s n c nh c thù, vi c s a ch a có tính chu kỳ thì doanh nghi p ư c trích trư c chi phí s a ch a l n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trên cơ s d toán chi s a ch a l n c a doanh nghi p. N u kho n trích trư c th p hơn s th c chi s a ch a thì doanh nghi p ư c h ch toán thêm s chênh l ch vào chi phí; n u cao hơn thì h ch toán gi m chi phí trong năm. c) Các kho n chi v mua và s d ng các tài li u k thu t, b ng sáng ch , gi y phép chuy n giao công ngh , nhãn hi u thương m i... không thu c tài s n c nh ư c tính theo phương pháp phân b d n vào chi phí kinh doanh. d) Ti n thuê tài s n c nh ư c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh theo s ti n th c tr căn c vào h p ng thuê. Trư ng h p tr ti n thuê tài s n c nh m t l n cho nhi u năm thì ti n thuê ư c phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh theo năm s d ng tài s n c nh. ) i v i nhà th u, chi phí d ch v mua ngoài bao g m c chi phí tr cho nhà th u ph (n u có) e) Chi ti n ph c p tàu xe ngh phép i v i: - Công nhân viên trong các doanh nghi p ang công tác mi n núi, h i o có ngh lao ng hàng năm theo ch quy nh, ư c th trư ng cơ quan , xí nghi p, ơn v c p gi y ngh phép năm i thăm ngư i thân (bao g m cha, m , v ho c ch ng, con). - Công nhân viên trong các doanh nghi p có i u ki n ngh lao ng hàng năm theo ch quy nh ư c th trư ng cơ quan, xí nghi p, ơn v c p gi y ngh phép năm i thăm ngư i thân (bao g m cha, m , v ho c ch ng, con) b m au, tai n n ph i i u tr , b ch t. f) Chi phí d ch v mua ngoài, thuê ngoài khác.
 11. 6. Các kho n chi cho lao ng n theo qui nh c a pháp lu t; chi b o h lao ng, chi b o v cơ s kinh doanh, trích n p quĩ b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn theo ch qui nh. M c trích n p hình thành qu qu n lý c a T ng công ty do H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t, thông báo, sau khi có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài chính có thNm quy n. Chi trang ph c cho cán b công nhân viên c a các cơ s dùng trang ph c th ng nh t, nhưng m c chi t i a cho m t ngư i không quá 500.000 ng m t năm. Ph n chi trang ph c th c t vư t m c kh ng ch ph i s d ng ngu n thu nh p sau thu bù p. 7. Chi tr lãi ti n vay v n c a các t ch c tín d ng và các i tư ng khác theo lãi su t th c t khi ký h p ng vay nhưng t i a không quá lãi su t cho vay cao nh t c a các ngân hàng thương m i trên a bàn t i th i i m s d ng ti n vay (nh n ti n vay) theo h p ng vay. Các kho n chi phí tr lãi ti n vay góp v n pháp nh, v n i u l c a các doanh nghi p u không ư c tính vào chi phí h p lý, xác nh thu nh p ch u thu . 8. Trích các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng công n khó òi, d phòng gi m giá ch ng khoán t i doanh nghi p theo hư ng d n c a B Tài chính. 9. Tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng theo ch hi n hành. 10. Chi v tiêu th hàng hoá, d ch v bao g m: chi phí b o qu n, chi bao gói, v n chuy n, b c x p, thuê kho bãi, b o hành s n phNm, hàng hoá. 11. Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, chi phí giao d ch, i ngo i, chi hoa h ng môi gi i, chi phí h i ngh và các lo i chi phí khác ph i có ch ng t theo qui nh c a B Tài chính, g n v i k t qu kinh doanh, không vư t m c kh ng ch qui nh dư i ây: a) Các ngành s n xu t, xây d ng, v n t i m i thành l p i vào s n xu t trong 2 năm u không quá 7% trên t ng s chi phí ã li t kê trên, sau ó không quá 5% trên t ng chi phí ã li t kê trên. b) i v i cơ s ho t ng kinh doanh thương nghi p, ăn u ng, d ch v không quá 7% trên t ng chi phí ã li t kê trên ( i v i thương nghi p tr giá mua vào c a hàng hoá bán ra). c) Riêng m t s ngành c n khuy n khích như: S n xu t thu c ch a b nh; s n xu t phân bón; thu c tr sâu; báo chí (bao g m báo vi t, báo hình, báo nói) không quá 7% trên t ng chi phí ã li t kê trên. M t s trư ng h p c bi t, kho n chi phí này c n ph i có m c kh ng ch cao hơn so v i m c kh ng ch nêu trên thì ph i có s tho thu n c a B trư ng B Tài chính b ng văn b n nhưng không vư t quá 7% trên t ng chi phí.
 12. 12. Các kho n thu , phí, ti n thuê t ph i n p có liên quan n ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v (tr thu thu nh p doanh nghi p) bao g m: a) Thu xu t khNu. b) Thu tiêu th c bi t. c) Thu giá tr gia tăng ( i v i cơ s kinh doanh n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p trên giá tr gia tăng và cơ s s n xu t hàng hoá không ch u thu GTGT). d) Thu môn bài. ) Thu tài nguyên. e) Thu s d ng t nông nghi p. f) Thu nhà, t. g) L phí ư ng, phí qua c u, qua phà, l phí sân bay, l phí ch ng thư... h) Ti n thuê t... 13. Chi phí qu n lý kinh doanh do công ty nư c ngoài phân b cho cơ s thư ng trú Vi t Nam theo t l gi a doanh thu thu ư c Vi t Nam và t ng doanh thu chung c a công ty nư c ngoài. Công th c phân b như sau: Chi phí qu n lý kinh = T ng doanh thu c a cơ s x T ng s chi phí doanh do công ty nư c thư ng trú t i Vi t Nam trong qu n lý kinh ngoài phân b cho cơ s th i kỳ tính thu doanh c a công thư ng trú t i Vi t Nam ty m nư c trong th i kỳ tính thu T ng doanh thu c a công ty ngoài nư c ngoài trong kỳ tính thu 14. M t s trư ng h p chi phí h p lý ư c xác nh tính thu nh p ch u thu như sau: a) Trư ng h p bên thuê tài s n tr ti n thuê trư c cho nhi u năm thì chi phí tính thu nh p ch u thu ư c tính tương ng v i ti n thuê c a t ng năm. b) i v i m t s ho t ng kinh doanh c thù như: kinh doanh b o hi m, x s ... B Tài chính có hư ng d n riêng v chi phí h p lý tính thu thu nh p doanh nghi p. 15. Doanh nghi p không ư c tính vào chi phí h p lý xác nh thu nh p ch u thu các kho n chi phí sau ây: a) Các kho n trích trư c vào chi phí mà th c t không chi h t như: chi phí s a ch a l n tài s n c nh; phí b o hành s n phNm hàng hoá, công trình xây d ng... tr trư ng h p có văn b n tho thu n c a B trư ng B Tài chính.
 13. b) Các kho n chi không có ch ng t ho c ch ng t không h p pháp. c) Các kho n ti n ph t vi ph m lu t giao thông, ph t vi ph m ch ăng ký kinh doanh, ph t vay n quá h n, ph t vi ph m ch k toán th ng kê, ph t vi ph m hành chính v thu và các kho n ph t khác. i v i kho n ph t vi ph m h p ng kinh t sau khi bù tr gi a s thu ph t và s b ph t, n u còn dư ư c ưa vào thu nh p ch u thu , ngư c l i ph i h ch toán vào thu nh p sau thu . d) Các kho n chi không liên quan n doanh thu và thu nh p ch u thu như: chi v u tư xây d ng cơ b n; chi ng h các oàn th , t ch c xã h i và ng h a phương (tr trư ng h p ã có quy nh c a Chính ph cho tính vào chi phí kinh doanh); chi t thi n và các kho n chi khác không liên quan n doanh thu, thu nh p ch u thu . ) Các kho n chi do ngu n kinh phí khác ài th : - Chi s nghi p. - Chi m au, thai s n. - Chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, khó khăn t xu t. - Các kho n chi khác do ngu n kinh phí khác ài th . e) Chi phí không h p lý khác. IV. CÁC KHO N THU NH P CHNU THU KHÁC, BAO G M: 1. Chênh l ch v mua, bán ch ng khoán. 2. Thu nh p t quy n s h u, quy n s d ng tài s n: a) Thu nh p v cho thuê tài s n. b) Thu nh p cho s d ng ho c quy n s d ng s h u trí tu . c) Thu nh p khác v quy n s h u, quy n s d ng tài s n. 3. Thu nh p t chuy n như ng tài s n, thanh lý tài s n: i v i thu nh p t chuy n như ng tài s n, thanh lý tài s n ưa vào thu nh p ch u thu là thu nh p ròng còn l i sau khi ã tr giá tr (hay giá tr còn l i) c a tài s n và các kho n chi phí liên quan n chuy n như ng, thanh lý. 4. Lãi ti n g i, lãi cho vay v n, lãi bán hàng tr ch m. 5. Chênh l ch do bán ngo i t . 6. K t dư cu i năm các kho n: trích trư c không chi h t, d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng công n khó òi, d phòng gi m giá ch ng khoán t i doanh nghi p.
 14. 7. Thu các kho n thu khó òi ã bù p b ng kho n d phòng nay òi ư c. 8. Thu v ti n ph t vi ph m h p ng kinh t sau khi ã tr ti n b ph t vi ph m h p ng. 9. Thu các kho n n ph i tr không xác nh ư c ch n . 10. Các kho n thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v c a nh ng năm trư c b b sót m i phát hi n ra. 11. Các kho n thu nh p nh n ư c t ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v nư c ngoài. i v i kho n thu nh p phát sinh t i nư c ã ký Hi p nh qu c t v tránh ánh thu hai l n c a Vi t nam thì th c hi n theo qui nh t i Hi p nh thu . i v i kho n thu nh p phát sinh t i nư c chưa ký Hi p nh qu c t v tránh ánh thu hai l n c a Vi t nam, n u kho n thu nh p ó ã n p thu nư c ngoài thì ư c tr s thu ã n p nư c ngoài nhưng s thu ư c tr không vư t quá s thu thu nh p ph i n p tính theo bi u thu c a Vi t Nam Ví d 1: Doanh nghi p A nh n ư c kho n thu nh p 800 tri u ng t nư c ngoài. Kho n thu nh p này là thu nh p còn l i sau khi ã n p thu thu nh p theo lu t nư c ngoài: 200 tri u ng. Ph n thu nh p doanh nghi p A nh n ư c t nư c ngoài ư c tính thu theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam như sau: [(800 tri u ng + 200 tri u ng) x 32%] = 320 tri u ng. Vì doanh nghi p A ã n p thu thu nh p nư c ngoài 200 tri u ng nên ch ph i n p: 320 tri u ng - 200 tri u ng = 120 tri u ng. Ví d 2: Cũng doanh nghi p A nêu trên nh n ư c kho n thu nh p 800 tri u ng t nư c ngoài. Kho n thu nh p này là thu nh p còn l i sau khi ã n p thu thu nh p theo lu t nư c ngoài là 540 tri u ng. Kho n thu nh p c a doanh nghi p A nh n ư c nư c ngoài ư c tính thu theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam như sau: (800 tri u ng + 540 tri u ng) x 32% = 428,8 tri u ng. Doanh nghi p A ch ư c tr s thu ã n p nư c ngoài tương ương v i s thu tính theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t Nam là 428,8 tri u ng. Nói m t cách khác là doanh nghi p A không ph i n p thu thu nh p doanh nghi p cho kho n thu nh p nh n ư c nư c ngoài nêu trên.
 15. 12. Các kho n thu nh p liên quan n vi c tiêu th hàng hoá, cung c p d ch v không tính trong doanh thu như: thư ng gi i phóng tàu nhanh, ti n thư ng ph c v trong ngành ăn u ng, khách s n sau khi ã tr các kho n chi phí t o ra kho n thu nh p ó. 13. Các kho n thu nh p khác như: thu nh p v tiêu th ph li u, ph phNm sau khi ã tr chi phí thu h i và tiêu th ; quà bi u, quà t ng b ng hi n v t, b ng ti n c a các t ch c, cá nhân t ng cho cơ s kinh doanh.... 14. Cơ s kinh doanh có thu nh p ư c chia do góp v n c ph n, liên doanh, liên k t kinh t trong nư c mà ơn v nh n ph n v n góp ã n p thu TNDN thì không ph i n p thu thu nh p doanh nghi p theo thu su t n nh, nhưng ph i g p vào ph n thu nh p sau thu xác nh thu thu nh p doanh nghi p b sung (n u có). V. THU SU T THU THU NH P DOANH NGHI P 1. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p áp d ng i v i cơ s kinh doanh trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam là 32%. M t s trư ng h p ư c áp d ng như sau: a) Các cơ s s n xu t, kinh doanh dư i ây ư c áp d ng thu su t 25% trong th i h n 3 năm, k t ngày 01 tháng 01 năm 1999. - Doanh nghi p khai thác m , khoáng s n, lâm s n và thu s n; - Doanh nghi p luy n kim; - Doanh nghi p s n xu t cơ khí; - Doanh nghi p s n xu t hoá ch t cơ b n, phân bón, thu c tr sâu; doanh nghi p ch bi n cao su m tươi thành m khô; - Doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng (tr s n xu t xi măng); - Doanh nghi p xây d ng (tr kh o sát, thi t k , tư v n, giám sát); - Doanh nghi p v n t i (tr v n t i hàng không, v n t i t c xi). b) Các cơ s kinh doanh có thu nh p cao do a i m kinh doanh thu n l i, ngành ngh kinh doanh ít b c nh tranh mang l i thu nh p cao, sau khi n p thu thu nh p theo thu su t 32% mà ph n thu nh p còn l i cao hơn 20% v n ch s h u hi n có thì s vư t trên 20% ph i ch u thu thu nh p doanh nghi p b sung v i thu su t 25%. Thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p b sung ư c xác nh b ng cách l y thu nh p còn l i (sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p theo thu su t 32%) tr (-) 20% v n ch s h u hi n có. b.1) Cách xác nh v n ch s h u hi n có như sau:
 16. (1) i v i các doanh nghi p áp d ng ch k toán theo Quy t nh s 1141 TC/Q /C KT ngày 01/11/1995 và ch báo cáo tài chính doanh nghi p theo quy nh t i Quy t nh s 167/2000/Q -BTC ngày 25/10/2000 c a B trư ng B Tài chính giá tr v n ch s h u ư c xác nh bao g m: - Ngu n v n kinh doanh; - Chênh l ch ánh giá l i tài s n; - Chênh l ch t giá; - L i nhu n chưa phân ph i; - Ngu n v n u tư xây d ng cơ b n; - Các qu hình thành t l i nhu n sau thu (tr qu khen thư ng, phúc l i). (2) i v i các doanh nghi p áp d ng ch k toán theo Quy t nh s 1177 TC/Q /C KT ngày 23/12/1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành ch k toán áp d ng cho các doanh nghi p v a và nh , giá tr v n ch s h u ư c xác nh bao g m: - Ngu n v n kinh doanh - Chênh l ch t giá và ánh giá l i tài s n - L i nhu n chưa phân ph i. - Các qu hình thành t l i nhu n sau thu (tr qu khen thư ng và phúc l i) (3) i v i các t ch c tín d ng th c hi n h th ng tài kho n do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam quy nh thì giá tr v n ch s h u bao g m: - V n c a t ch c tín d ng - Các qu hình thành t l i nhu n sau thu (tr qu khen thư ng phúc l i) - Chênh l ch ánh giá l i tài s n - L i nhu n chưa phân ph i (4) Cách xác nh t ng ch tiêu t i i m (1), (2) và (3) nêu trên căn c vào báo cáo tài chính năm và ư c tính theo phương pháp bình quân: S dư đ u kỳ + S dư cu i kỳ 2 Trư ng h p s dư có giá tr âm (-) thì ph i gi m tr trong t ng ngu n v n ch s h u. Trư ng h p không có s dư u ho c cu i kỳ thì cũng ph i xác nh theo công th c trên. Riêng cơ s kinh doanh m i thành l p trong năm quy t toán thu chưa có s dư
 17. u năm thì s d ng s dư cu i năm làm cơ s xác nh v n ch s h u, không tính theo phương pháp bình quân nêu trên. Ví d : - Ph n thu nh p còn l i sau khi n p thu TNDN theo thu su t 32% là: 1.860 tr ng - V n ch s h u hi n có : 8.966 tr ng. Phương pháp xác nh v n ch s h u ( sau ây g i t t là v n CSH) c th như sau: ơn v : tr ng. Ch tiêu S u kỳ S cu i kỳ Tính v n CSH 1/ Ngu n v n KD 6.262 7.342 6.802 2/ Qu TPT 1.510 850 1.180 3/Qu DPTC 448 530 489 4/Qu DP tr c p m t 170 212 191 vi c làm 5/LN chưa phân ph i 132 468 300 6/Ngu n v n u tư 4 4 4 V n ch s h u hi n có: 8.966 - 20% v n ch s h u: 1.793 tr ng - S thu TNDN b sung ph i n p là: (1.860 tr - 1.793 tr) x 25% = 16,75 tr ng (5) Trư ng h p cơ s s n xu t kinh doanh có ho t ng liên doanh thì v n ch s h u không tính ph n v n góp c a bên tham gia liên doanh và không tính gi m v n ch s h u ph n v n c a cơ s em i liên doanh khi tính thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p b sung. b.2) T m th i chưa thu thu thu nh p doanh nghi p b sung i v i các cơ s kinh doanh sau: - Các cơ s s n xu t, kinh doanh ư c áp d ng thu su t thu TNDN 25% trong th i h n 3 năm, k t ngày 1/1/1999. - Các d án u tư thu c lĩnh v c, ngành ngh , a bàn khuy n khích u tư ư c hư ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi. - Cơ s s n xu t n u xu t khNu trên 50% s n phNm s n xu t ra ho c có doanh thu xu t khNu chi m 50% t ng doanh thu. - Các h kinh doanh.
 18. - Các ơn v s nghi p hư ng kinh phí ngân sách c p, không ư c c p v n kinh doanh thì không ph i n p thu thu nh p b sung. Trư ng h p ho t ng có thu ã th c hi n ch k toán theo pháp l nh k toán th ng kê hi n hành, xác nh ư c v n ch s h u thì ph i n p thu TNDN b sung (n u có). b.3) Trư ng h p cơ s kinh doanh v a có ho t ng ch u thu thu nh p doanh nghi p b sung, v a có ho t ng t m th i chưa thu thu thu nh p doanh nghi p b sung ho c ư c mi n thu TNDN b sung thì doanh nghi p ph i xác nh s thu TNDN ph i n p theo ch quy nh, sau ó căn c t tr ng gi a thu nh p ch u thu TNDN b sung và t ng thu nh p ch u thu TNDN xác nh s thu TNDN b sung ph i n p. Ví d : Doanh nghi p A có thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p (theo thu su t 32%) là 2.000 tr ng, thu nh p ch u thu TNDN (thu su t 25%) là 500 tr ng, v n ch s h u là 5.000 tr ng. Như v y doanh nghi p A s ph i n p thu TNDN thu su t 32%: 2.000 tr x 32% = 640 tr ng. S thu TNDN ph i n p theo thu su t 25% là: 500 tr x 25% = 125 tr ng. T ng s thu TNDN n nh ph i n p: 640 tr + 125 tr = 765 tr ng. T tr ng % thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p b sung so v i t ng thu nh p ch u thu : 2.000 tr : (2.000 tr + 500 tr) = 80% 20% v n ch s h u c a doanh nghi p: 5.000 tr x 20% = 1.000 tr ng. S thu TNDN b sung ph i n p: [(2.500 tr - 765 tr - 1.000 tr) x 25%] x 80% = 147 tr ng. c) i v i các d án u tư m i thu c các lĩnh v c, ngành ngh , a bàn ưu ãi u tư ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p như sau: - N u thu c các lĩnh v c, ngành ngh ư c ưu ãi u tư theo quy nh c a Chính ph ư c hư ng m c thu su t ưu ãi là 25%. - N u d án u tư thu c lĩnh v c, ngành ngh ưu ãi u tư, ng th i u tư vào huy n thu c vùng dân t c thi u s mi n núi và h i o, vùng có khó khăn khác theo quy nh c a Chính ph ư c hư ng m c thu su t 20%.
 19. - N u d án thu c lĩnh v c, ngành ngh ưu ãi u tư, ng th i u tư vào huy n thu c vùng dân t c thi u s mi n núi cao theo qui nh c a Chính ph ư c hư ng m c thu su t 15%. Các d án u tư ư c hư ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi theo qui nh t i i m này ph i m b o các i u ki n như sau: - Có gi y phép ăng ký kinh doanh và ho t ng úng ăng ký kinh doanh. - Có gi y ch ng nh n ưu ãi u tư do cơ quan có thNm quy n c p ghi rõ i u ki n ưu ãi. - Thi hành nghiêm ch nh ch k toán, hoá ơn ch ng t , ăng ký n p thu , kê khai n p thu . Khi các i u ki n ưu ãi không còn do thay i ngành ngh kinh doanh, chuy n a i m kinh doanh, cơ s kinh doanh không ư c hư ng m c thu su t ưu ãi cho c năm ó n u i u ki n ưu ãi ch m d t trong th i gian 6 tháng u năm. Trư ng h p i u ki n ưu ãi ch m d t trong th i i m 6 tháng cu i năm thì b t u t năm sau, cơ s kinh doanh không ư c hư ng thu su t ưu ãi. Cơ s kinh doanh không ch p hành nghiêm ch nh ch k toán, hoá ơn ch ng t , kê khai ho c kê khai không úng các căn c tính thu thì không ư c hư ng m c thu su t ưu ãi mà ph i n p thu hàng tháng theo ch khoán doanh thu và t l thu nh p ch u thu . Ngoài ra còn b ph t vi ph m hành chính v thu . 2. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p áp d ng i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh là 25%. M t s trư ng h p ư c áp d ng thu su t như sau: a) Áp d ng m c thu su t 20% trong th i h n 10 năm, k t năm ho t ng s n xu t, kinh doanh i v i d án u tư có m t trong các tiêu chuNn sau: - Xu t khNu ít nh t 50% s n phNm; - S d ng t 500 lao ng tr lên; - Nuôi tr ng, ch bi n nông s n, lâm s n, h i s n; - S d ng công ngh tiên ti n, u tư nghiên c u phát tri n. - S d ng nguyên li u, v t tư s n có t i Vi t Nam; ch bi n, khai thác có hi u qu tài nguyên thiên nhiên t i Vi t Nam; s n xu t s n phNm có giá tr n i a hoá t 40% tr lên. b) Áp d ng m c thu su t 15% trong th i h n 12 năm, k t năm ho t ng s n xu t kinh doanh i v i các d án u tư có m t trong các tiêu chuNn sau: - Xu t khNu ít nh t 80% s n phNm.
 20. - u tư vào lĩnh v c luy n kim, hoá ch t cơ b n, cơ khí ch t o, hoá d u, phân bón, s n xu t linh ki n i n t , linh ki n ô tô, xe máy. - Xây d ng kinh doanh công trình k t c u h t ng (c u, ư ng, c p thoát nư c, i n, b n c ng). - Tr ng cây công nghi p lâu năm. - u tư vào vùng khó khăn khác do Chính ph quy nh (k c d án khách s n). - Chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam sau khi k t thúc th i h n ho t ng (k c d án khách s n). - Các d án có hai tiêu chuNn t i i m a nêu trên. c) Áp d ng m c thu su t 10% trong th i h n 15 năm, k t năm s n xu t, kinh doanh i v i các d án: - Xây d ng k t c u h t ng t i vùng khó khăn. - u tư vào mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa. - Tr ng r ng. - Các d án c bi t khuy n khích u tư khác. d) i v i các d án u tư theo h p ng BOT, BTO, BT; d án xây d ng h t ng khu công nghi p, khu ch xu t thì m c thu su t ưu ãi 20%, 15%, 10% ư c áp d ng trong th i gian th c hi n d án. ) Các thu su t nêu t i ti t a, b, c, d kho n này không áp d ng i v i các d án khách s n (tr trư ng h p u tư vào vùng khó khăn, mi n núi, h i o; chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam); các d án tài chính, ngân hàng, b o hi m, cung c p d ch v , thương m i. e) Thu nh p mà nhà u tư nư c ngoài thu ư c do u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (k c s thu thu nh p ư c hoàn l i và s thu nh p thu ư c do chuy n như ng v n) n u chuy n ra nư c ngoài (ho c ư c gi l i ngoài Vi t Nam), Vi t Nam nhưng dùng thanh toán công n cho công ty m , chi tiêu cho văn phòng i di n c a công ty m t i Vi t Nam... u ph i n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. Thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài áp d ng như sau: - M c thu su t 3% l i nhu n chuy n ra nư c ngoài áp d ng i v i: + Ngư i VN nh cư nư c ngoài u tư v nư c theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản