intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 18/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:49

217
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 18/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. TH¤ N G  T¦ cña  é   µi c h Ý n h   è  18/2002/TT­B T C  n g µ y   B T S 20 th¸ng 02 n¨ m  2002 H íng d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  sè   h 26/2001/N§­C P  n g µ y  4/6/2001 c ña  C h Ý n h  p h ñ  vµ N g h Þ   Þ n h  sè 30/1998/N§­C P   ® n g µ y 13/5/1998 c ña C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  chi tiÕt  thi µ n h  h L u Ët thu Õ  thu n h Ë p   o a n h  n g hi Ö p d C¨n  LuËt thuÕ  nhËp  cø    thu  doanh nghiÖp  îc Quèc    ®   héi kho¸ IX    th«ng  qua  ngµy  th¸ng5  10    n¨m  1997.   C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  13/5/1998 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp  NghÞ  vµ  ®Þnh   sè 26/2001/N§­   CP ngµy  4/6/2001 cña ChÝnh  phñ söa  æi, bæ   ®   sung  mét sè  ®iÒu cña NghÞ  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  13/5/1998 cña    ChÝnh  phñ.  Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  A. P h¹ m  vi ¸p d ô n g  thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p I.  §èi tîng ¸p d ô n g  thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p Theo    qui®Þnh   t¹ §iÒu    i 1,§iÒu  cña  3  LuËt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp  (TNDN)  §iÒu  cña  vµ  1  NghÞ  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 5  13    n¨m  1998 cña ChÝnh  phñ    qui ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp    th× nh÷ng  chøc,c¸ nh©n  tæ      s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch vô  (gäichung    së    lµ c¬  kinh  doanh) díi®©y   thu      cã  nhËp chÞu  thuÕ ®Òu  ph¶i   nép thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp: 1.C¸c  chøc    tæ  s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  vô: a) Doanh nghiÖp Nhµ  níc,bao    gåm   doanh  c¶  nghiÖp Nhµ     níc ho¹t   ®éng kinhdoanh  doanh    vµ  nghiÖp  Nhµ      nícho¹t®éng  c«ng Ých; b) C«ng      tytr¸chnhiÖm    h÷u    h¹n,C«ng      tycæ phÇn; c) Doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµivµ    Bªn   nícngoµitham        gia hîp ®ång      hîp t¸ckinh doanh    theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam;    i   d) C«ng        tynícngoµivµ  chøc      tæ  nícngoµiho¹t®éng      kinh doanh  ViÖt   ë    Nam   kh«ng theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam;    i   ®)  C¸c  chøc  tæ  chÝnh    trÞ,chÝnh                trÞ­ x∙héi,x∙héi­ nghÒ nghiÖp,®¬n    vÞ  trang nh©n  vò    d©n  c¸c®¬n  hµnh  vµ    vÞ  chÝnh,sù    nghiÖp  tæ  cã  chøc s¶n  xuÊt,kinhdoanh      hµng    ho¸,dÞch  vô; e) Hîp      hîp t¸c;   t¸cx∙,tæ    f)Doanh    nghiÖp   tnh©n; g) C¸c  chøc    tæ  kh¸ccã    s¶n  xuÊt,kinhdoanh,dÞch        vô. 2.C¸    nh©n  trong nícs¶n      xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  vô: a) C¸    nh©n  nhãm     vµ  c¸nh©n  kinh doanh.  
 2. 2 b) Hé      c¸thÓ. c)C¸    nh©n  hµnh nghÒ  ®éc    lËp (trùctiÕp kinh doanh):B¸c                sü,luËts,kÕ  to¸n viªn,kiÓm       to¸n viªn,ho¹        sü, kiÕn tróc s, nh¹c  vµ      sü  nh÷ng  ngêi hµnh    nghÒ  ®éc    lËp kh¸c. d) C¸    nh©n cho  thuªtµis¶n        nh:Nhµ, ®Êt,ph¬ng    tiÖn vËn  , t¶i m¸y mãc  thiÕtbÞ  c¸clo¹ tµis¶n    vµ    i    kh¸c. 3. C«ng        tynícngoµiho¹t®éng      kinh doanh    th«ng  qua  së  êng      c¬  th trót¹i ViÖtNam.   C«ng      ty níc ngoµi ® îc coilµ cã          thùc hiÖn   ho¹t®éng    kinh doanh    th«ng  qua  së  êng      c¬  th trót¹ ViÖtNam   i   trong c¸ctr     êng    hîp sau: a) C«ng      t¹  ty®ã cã  i ViÖt Nam:    ®iÒu    trôsë  hµnh, chinh¸nh,v¨n phßng          (trõv¨n phßng        ®¹idiÖn  ¬ng    th m¹ikh«ng  îcphÐp  ®   kinh doanh    theo ph¸p    luËt ViÖtNam), nhµ      m¸y,xëng    s¶n xuÊt,kho    giao nhËn    hµng    ho¸,ph¬ng tiÖn vËn    t¶i  ,hÇm   má,    má dÇu  hoÆc  khÝ ®èt,®Þa     ®iÓm  th¨m  hoÆc   dß  khaith¸ctµi       nguyªn thiªnnhiªnhay          c¸c thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn phôc  cho    vô  viÖc th¨m  tµi dß    nguyªn thiªnnhiªn.     b) C«ng      t¹  ty ®ã cã  i ViÖt Nam:    ®Þa  ®iÓm  x©y dùng, c«ng    tr×nh x©y  dùng, l¾p  Æt     ® hoÆc  l¾p      r¸p;c¸c ho¹t®éng    gi¸m    s¸tx©y dùng, c«ng    tr×nh  x©y dùng,l¾p  Æt,    ® l¾p r¸p. c) C«ng    thùc hiÖn    ty®ã    viÖc cung cÊp dÞch  (bao  vô  gåm   dÞch  t c¶  vô   vÊn) ë    ViÖt Nam     th«ng qua nh©n    viªncña c«ng    tyhay mét   îng kh¸c ® îc ®èi t       c«ng    nhiÖm  tyuû  thùc hiÖn    dÞch  cho  vô  mét  ¸n hay  dù    nhiÒu  ¸n. dù  d) C«ng    cã      ty®ã  t¹ ViÖtNam       i   ®¹ilým«i  i®¹ilýhëng  gií      , hoa  hång  hoÆc   bÊt kú    mét      ®¹ilýnµo  kh¸c. ®) C«ng    uû  ty®ã  nhiÖm   cho  mét   îng t¹  ®èi t   i ViÖt Nam   thÈm    cã  quyÒn  ký kÕt      c¸chîp ®ång ®øng    tªnc«ng    tyhoÆc  kh«ng  thÈm  cã  quyÒn  kÕt    ký  hîp ®ång  ®øng    tªn C«ng    ty nhng  quyÒn  êng  cã  th xuyªn    ®¹i diÖn cho c«ng    ty giao hµng      ho¸,cung øng dÞch  t¹ ViÖtNam. vô   i   Trong  êng    tr hîp HiÖp ®Þnh  tr¸nh®¸nh    thuÕ    mµ     hailÇn  nícCéng  hoµ    x∙ héichñ    nghÜa  ViÖtNam   kÕt  qui®Þnh    ký  cã    kh¸cvÒ  së  êng        c¬  th tróth× thùc  hiÖn theo qui®Þnh      cña  HiÖp  ®Þnh  ®ã. 4. C¸    nh©n    níc ngoµi kinh doanh  i     t¹ ViÖt Nam     hoÆc   thu  cã  nhËp ph¸t   sinht¹ ViÖtNam         i   nh:cho      thuªtµis¶n,cho    vay vèn,chuyÓn    giao c«ng    nghÖ.  II.  §èi tîng k h« n g  thuéc di Ö n  né p  thu Õ   thu  h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  ba o   å m: n g 1.Hîp      hîp t¸c, chøc    t¸cx∙,tæ      tæ  kinh tÕ  thÓ    tËp  kh¸ccã      thu nhËp      tõho¹t ®éng trångträt ch¨n nu«i,     ,    nu«itrång thuû s¶n.       2. Hé      gia ®×nh, c¸ nh©n      n«ng d©n s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  gi¸trÞs¶n  cã      l hµng  îng  ho¸    tr   tõ 90  iÖu ®ång/n¨m  thu  vµ  nhËp    tr   tõ 36  iÖu ®ång/n¨m  trë     xuèng. 
 3. 3 III.§èi tîng t¹m thêi    ch a thu  thu Õ   thu  h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p: n Hé    gia ®×nh  c¸ nh©n  vµ    n«ng  d©n  trång trät ch¨n nu«i,nu«itrång thuû    ,           s¶n  gi¸trÞ s¶n îng  cã      l hµng hãa    tr   trªn90  iÖu ®ång/n¨m  thu  vµ  nhËp   trªn36  tr   iÖu®ång/n¨m. B. C¨n c ø  tÝn h thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p C¨n  tÝnh  cø  thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp    qui ®Þnh   i§iÒu  LuËt t¹  6    thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp      lµthu nhËp  chÞu  thuÕ  thuÕ  vµ  suÊt. I. h u  n h Ë p  ch Þ u  thu Õ  T Thu nhËp  chÞu thuÕ (tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch hoÆc  n¨m    tµichÝnh)   bao gåm     thu nhËp chÞu thuÕ cña    ho¹t®éng  s¶n  xuÊt,kinh doanh,dÞch          vô, kÓ  thu nhËp  c¶    chÞu thuÕ      tõ ho¹t®éng s¶n xuÊt,kinh doanh,dÞch  ë          vô  níc ngoµivµ      thu nhËp  chÞu thuÕ kh¸c. Theo    qui®Þnh  i t¹ §iÒu  LuËt thuÕ    7    thu nhËp doanh nghiÖp,thu nhËp      chÞu  thuÕ  îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh  Thu  Doanh      thu ®Ó Chi phÝ    Thu nhËp    nhËp  = tÝnh    thu nhËp  ­ hîp lý    + chÞu thuÕ  chÞu  chÞu thuÕ  trong kú    kh¸ctrong     thuÕ  trong kú    tÝnh  tÝnh  kú tÝnh  trong kú    thuÕ thuÕ thuÕ tÝnh  thuÕ II.D o a n h  thu ® Ó  tÝnh thu n h Ë p  c h Þ u  thu Õ   1.Doanh        thu ®Ó tÝnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ  C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  3  ®Þnh   30/1998/N§­   sè  CP ngµy  thang  n¨m  13  8  1998 cña ChÝnh  phñ  vµ §iÒu 1  NghÞ  ®Þnh  sè 26/2001/N§­  ngµy CP 04/6/2001  cña ChÝnh  phñ söa ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ  ®Þnh  sè 30/1998/N§­   CP ngµy  13/5/1998 cña ChÝnh   phñ quy  ®Þnh         chi tiÕt thi hµnh  LuËt thuÕ    TNDN,  doanh  ®Ó   thu  tÝnh  nhËp  thu  chÞu  thuÕ    lµ toµn bé  tiÒn b¸n hµng, tiÒn    cung øng dÞch  (kh«ng  thuÕ        vô  cã  gi¸trÞ gia t¨ng)bao    gåm   trî   c¶    phô    gi¸, thu,phô      së  tréi c¬  s¶n  mµ xuÊt,kinh doanh  îchëng.     ®   VÝ     dô: Trªn ho¸ ®¬n              gi¸trÞ gia t¨ng cña doanh nghiÖp  b¸n  A  hµng thÓ  hiÖn: ­         Gi¸b¸n: 100.000  ®ång. ­ThuÕ     GTGT   (10%):        10.000  ®ång.
 4. 4 ­Gi¸thanh        to¸n: 110.000  ®ång. ­    Doanh    thu doanh nghiÖp  ®ùîc  A  hëng    ®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ  lµ100.000    ®ång. NÕu   së  c¬  kinh doanh    nép thuÕ GTGT  theo ph¬ng ph¸p    trùc tiÕp    trªn gi¸trÞ gia t¨ng,doanh              thu ®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ      lµ gi¸bªn mua  thùc  thanh    c¶  to¸ncã  thuÕ  GTGT. Còng  dô    êng  vÝ  trªn tr hîp doanh  nghiÖp    B thuéc ®èi  îng  t tÝnh thuÕ  GTGT  theo ph¬ng  ph¸p    trùctiÕp  doanh  th×  nghiÖp  ph¶isö  B    dông   ho¸ ®¬n  b¸n hµng.Trªn ho¸ ®¬n            b¸n hµng ph¶n      ¸nh gi¸thanh      to¸nlµ110.000  ®ång    (gi¸ ®∙  thuÕ) th× ®©y  cã      còng    lµdoanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ.  2.Thêi®iÓm         x¸c®Þnh  doanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ  Thêi ®iÓm       x¸c ®Þnh  doanh thu    ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ      lµ thêi ®iÓm   hµng    ho¸,dÞch  ®∙  îctiªuthô,kh«ng  vô  ®       ph©n  biÖt®∙    îctiÒn hay    thu ®     cha    îctiÒn,cô  thu ®     thÓ  : a) §èivíi       hµng    ho¸ tho¶ m∙n    mét  trong hai®iÒu      kiÖn  sau: +    §∙giao hµng    hoÆc   chuyÓn  ®∙  quyÒn  h÷u  hµng  së  vÒ  ho¸. +    ho¸ ®¬n  §∙cã    GTGT   hoÆc     ho¸ ®¬n    b¸n hµng. b) §èivíi       dÞch  tho¶ m∙n  vô    mét  tronghai®iÒu      kiÖn  sau: +    KhidÞch  ®∙  vô  hoµn  thµnh +    ho¸ ®¬n  Khicã    GTGT   hoÆc     ho¸ ®¬n    b¸n hµng. Trêng    hîp tiÒn thanh      to¸ndÞch  mµ   vô  ngêicung    cÊp  îchëng  ®   dùa    trªn tû lÖ      % hoÆc   møc  hoµn  ®é  thµnh c«ng viÖc      vµo    th× c¨n cø  thêi®iÓm   chÊp  nhËn  kho¶n tiÒn thanh        to¸ntõphÇn  dÞch  hoµn  vô  thµnh  hoÆc     ho¸  ®ã  khicã  ®¬n  GTGT  hoÆc     ho¸ ®¬n    b¸n hµng. 3) Doanh      thu mét  ngµnh  Æc     îcquy  sè  ® thï®   ®Þnh  sau: nh  a) §èivíihµng    theo        ho¸ b¸n  ph¬ng  thøc    tr¶gãp hoÆc     tr¶chËm  (quyÒn  së h÷u hµng    ho¸ cha chuyÓn  cho ngêimua)      th× doanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ    tiÒn  lµ sè  ph¶ithu      khingêi mua       tr¶tiÒn theo    thêih¹n  quy ®Þnh  cña    hîp ®ång. ViÖc      x¸c®Þnh  doanh      thu,chiphÝ      ®èi víihµng    ho¸ mua  tr¶ b¸n    gãp hoÆc     tr¶chËm  thùc hiÖn    theo nguyªn t¾c      chiphÝ ph¶iphïhîp víi         doanh  thu. §èivíi      hµng    ho¸ b¸n theo ph¬ng  thøc    tr¶gãp hoÆc    tr¶chËm, nÕu  bªn  mua   bªn  vµ  b¸n  tho¶  cã  thuËn  chuyÓn  quyÒn  h÷u, th×  së    doanh thu cña  hµng  tÝnh  b¸n  theo    tr¶mét  kÓ      gi¸b¸n    lÇn  tõkhigiao hµng    hoÆc     khixuÊt ho¸     ®¬n GTGT   hoÆc     ho¸ ®¬n  b¸n hµng, kh«ng    bao gåm       l∙ tr¶gãp  i hoÆc       l∙ tr¶ i chËm.  Trêng  nµy, l∙ tr¶gãp  l∙ tr¶chËm   hîp        i vµ      i h¹ch    to¸n vµo  nhËp  thu  ho¹t  ®éng    tµichÝnh. b)      §èi víihµng    ho¸,dÞch  dïng      æi, biÕu, tÆng, doanh  vô  ®Ó trao ®       thu  ®Ó  tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ  îcx¸c®Þnh  ®     theo    cña  gi¸b¸n  s¶n phÈm,  hµng  ho¸,dÞch  cïng lo¹    vô    i hoÆc  ¬ng  ¬ng    t ® trªnthÞ  êng  i   tr t¹ thêi®iÓm     æi, trao ®   biÕu,tÆng.   c) §èivíis¶n        phÈm     tù dïng,doanh        thu ®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ    lµ chiphÝ      ®Ó s¶n xuÊtra s¶n      phÈm  ®ã.
 5. 5 d) §èivíi         c«ng  gia hµng    ho¸,doanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ    lµ tiÒn thu      vÒ gia c«ng bao  gåm   tiÒn  c¶  c«ng, nhiªn liÖu,®éng            lùc,vËt liÖu  phô  chiphÝ  vµ    kh¸cphôc  cho    vô  viÖc    giac«ng  hµng    ho¸.Doanh      thu ®Ó tÝnh  thu nhËp  chÞu  thuÕ  îc x¸c ®Þnh    ®     khi bªn nhËn    gia c«ng  viÕt ho¸  ®∙    ®¬n,  ®ång      thêivíiviÖc chuyÓn    tr¶hµng  hãa  giac«ng  ®∙    cho  ® a    bªn  giac«ng. ®) Trêng hîp b¸n hµng qua      ®¹i lý,doanh thu    ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu  thuÕ  îcx¸c®Þnh        ®     khi®¹ilýgiao hµng    cho ngêimua    hoÆc   khi: +  Bªn  nhËn      ®¹ilýchuyÓn  quyÒn  h÷u  së  cho  ngêimua.   +  Bªn  nhËn      ®¹ilýxuÊtho¸ ®¬n.     §ång  thêi,  trong tr   êng    hîp nµy ph¶icã      hîp ®ång      ®¹ilýb»ng    v¨n b¶n  gi÷a  bªn giao vµ    bªn  nhËn      ®¹ilý,nÕu  kh«ng  hîp ®ång  viÖc  cã    th×  giao hµng    cho  ®¹ilýsÏcoinh            ho¹t®éng    b¸n hµng th«ng  êng. th e)      §èi víiho¹t®éng    cho thuª nhµ, thuªtµis¶n, doanh  ®Ó             thu  tÝnh  thu  nhËp  chÞu thuÕ    tiÒn thu tõng  theo    lµsè      kú  hîp ®ång. Trêng      hîp bªn      thuªtr¶ tr   íccho  nhiÒu  n¨m  doanh    îctÝnh  th×  thu ®   ph©n   ¬ng  bæ t øng theo    thêigian  thuªtõng n¨m    íc.     tr¶tr   VÝ    dô:Mét doanh  nghiÖp  cho  A  doanh nghiÖp  thuªnhµ  B    trong thêih¹n      3 n¨m. Gi¶    ®Þnh    hîp ®ång  cho thuªnhµ    theo ph¬ng  thøc bªn thuªtr¶tr         íc víi sè tiÒn thuª 3    n¨m    lµ 150  iÖu ®ång  hîp  tr   vµ  ®ång  hiÖu      cã  lùc tõ 1/1/2001.  Nh vËy doanh  nghiÖp  sÏ® îcph©n    A      bæ doanh    thu cho    thuªnhµ  h¹ch to¸n vµ      n¨m 2001    lµ:150   :3 = 50    tr       tr®ång; n¨m    2002    tr®ång   lµ50    ;n¨m  2003    lµ 50    tr®ång.           f)Doanh    thu    tõ ho¹t®éng    cho vay, thu      l∙ tiÒn    i göi,thu nghiÖp  cho  vô  thuªtµichÝnh    l∙ph¶ithu trongkú  îcx¸c®Þnh      lµsè    i       ®     theo nguyªn t¾c      sau: ­ Tæ     chøc tÝn dông  h¹ch to¸n sè      l∙ ph¶ithu  i   ®èi      víic¸c kho¶n    nî trong  h¹n vµo  nhËp. §èivíisè    thu        l∙ ph¶ithu  i   cña   c¸c kho¶n      nî qu¸ h¹n kh«ng  ph¶i  h¹ch    to¸nvµo    thu nhËp, tæ    chøc  tÝn dông theo    dâingo¹ib¶ng      ®Ó ®«n  ®èc  thu,khithu ® îcth× h¹ch to¸nvµo                  thu nghiÖp vô. ­ Sè      l∙ ph¶ithu  i   cña    c¸c kho¶n cho vay trong h¹n  h¹ch    nhËp    ®∙  to¸nthu  nhng  kh¸ch hµng    kh«ng  thanh    îc®óng    to¸n®   h¹n,sau  ngµy  90  kh¸ch hµng    ch­ a thanh    to¸nhoÆc  cha  ®Õn   ngµy  90  nhng kho¶n vay chuyÓn  sang      nîqu¸ h¹n  th× Tæ     chøc  dông  îch¹ch to¸ngi¶m    theo    tÝn  ®       thu vµ  dâingo¹ib¶ng      ®Ó ®«n  ®èc        îcth× h¹ch to¸nvµo    thu,khithu ®         thu nghiÖp vô. g) Doanh      thu vËn    t¶ihµng  kh«ng    lµ toµn  sè  bé  tiÒn doanh nghiÖp  vËn  t¶ihµng    kh«ng  îc hëng    ®   tõ viÖc vËn chuyÓn  hµnh kh¸ch,hµnh      lý,hµng    ho¸ sau    hoµn  khi ®∙  thµnh qu¸ tr×nh  vËn chuyÓn,  kh«ng ph©n biÖt ®∙    thu  îc ®   tiÒn hay    cha    îctiÒn.  thu ®    Thêi®iÓm       x¸c®Þnh  doanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ    lµdÞch    vô vËn chuyÓn  hoµn  ®∙  thµnh. h) Doanh    ®iÖn    tiÒn ghitrªnho¸ ®¬n    thu b¸n  lµsè          GTGT.  Thêi®iÓm       x¸c ®Þnh doanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ    vµo  c¨n cø  ngµy cuèicïng ghi       chØ  c«ng        sè  t¬ trªnho¸ ®¬n tÝnh tiÒn ®iÖn    kh«ng ph©n  biÖt®Çu     th¸ng hay    cuèith¸ng.Ngµy      cuèicïng      ghichØ  c«ng    sè  t¬ thuéc th¸ng nµo  tÝnh    th×  vµo  doanh    thu cña  th¸ng®ã.   VÝ     dô: Ho¸ ®¬n    ph¸thµnh  tÝnh tiÒn ®iÖn cho chØ  c«ng    sè  t¬ tÝnh    tõ ngµy 5/12 ®Õn  ngµy 5/1 th× doanh thu cña ho¸ ®¬n nµy  îc h¹ch  ®   to¸n vµo   
 6. 6 th¸ng 1    n¨m sau.NÕu     ngµy    ghichØ  c«ng      sè  t¬ tõ ngµy 29/1 ®Õn     ngµy 29/2  th× doanh      thu cña    ho¸ ®¬n nµy  îch¹ch to¸nvµo  ®       th¸ng2.   §èivíic¸c dÞch  cã          vô  ho¹t®éng xuÊt ho¸ ®¬n,        thu tiÒn t  ¬ng        tù nh:níc, bu  ®iÖn  .   .. th× còng      x¸c®Þnh  trªn nh  i)§èivíi        ho¹t®éng kinh doanh    b¶o hiÓm   t¸ b¶o  vµ  i   hiÓm, doanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ    tiÒn ph¶ithu vÒ  lµ sè        phÝ  b¶o  hiÓm  gèc,phÝ      ®¹i lýgi¸m    ®Þnh, phÝ    nhËn    t¸ b¶o  i hiÓm,    thu hoa  hång    t¸ b¶o  i hiÓm   c¸ckho¶n  vµ    thu kh¸c.   k) Trong  êng    tr hîp  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh, dÞch  cã    vô  doanh    thu b»ng  ngo¹itÖ  ph¶iquy    th×    ®æi  ngo¹itÖ  ®ång    ra  ViÖt Nam     theo      tû gi¸giao  dÞch  b×nh  qu©n    tr trªnthÞ  êng  ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng  Ng©n  do  hµng  Nhµ n­ ícViÖt Nam       c«ng  t¹ thêi®iÓm     bè  i     ph¸tsinh doanh      thu ngo¹itÖ.Nh÷ng      ngo¹i  tÖ    mµ Ng©n   hµng  Nhµ    níc ViÖt Nam     kh«ng  c«ng  tû gi¸th×  bè      thèng  nhÊt  quy  æi  ® th«ng qua  ®ång      ®« la Mü.  gi¸quy  æi  Tû    ® ngo¹itÖ  ®ång    ra  ViÖt  Nam   thùc hiÖn    theo  quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   77/1998/TT­   tsè  BTC  ngµy 6/6/1998   cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn      tû gi¸quy  ®æi  ngo¹itÖ  ®ång    ra  ViÖt Nam     sö  dông  trong h¹ch to¸nkÕ    doanh        to¸në  nghiÖp.   III.C¸c kh o¶ n  c hi p h Ý  hîp  lý ® îc trõ ® Ó  tÝnh  thu n h Ë p  c h Þ u  thu Õ C¨n  vµo  cø  §iÒu  cña  9  LuËt thuÕ  nhËp    thu  doanh nghiÖp; §iÒu  cña    4  NghÞ  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng5  13    n¨m  1998 cña ChÝnh  phñ vµ    §iÒu  NghÞ   1  ®Þnh  26/2001/N§­   sè  CP ngµy  04/6/2001  cña ChÝnh  phñ söa  ®æi, bæ  sung mét sè ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  sè 30/1998/N§­  ngµy  CP 13/5/1998 cña  ChÝnh  phñ    qui ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt  thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp  th× c¸c kho¶n    chi phÝ  hîp    ªnquan  lý li   ®Õn  thu nhËp  chÞu  thuÕ trong kú    tÝnh  thuÕ  îchíng dÉn  thÓ  sau: ®     cô  nh  1.KhÊu    hao    tµis¶n  ®Þnh: cè  Tµi s¶n  ®Þnh  îc trÝch    cè  ®   khÊu hao tÝnh vµo    chiphÝ  lýkhitÝnh  hîp      thuÕ  TNDN,  nguyªn t¾c  vÒ    ph¶i®¶m     b¶o  yªu cÇu  2    sau: ­ Tµis¶n  ®Þnh      cè  ph¶i®Çy  hãa    ®ñ  ®¬n  chøng      tõ hîp ph¸p  chøng  minh  tµis¶n  ®Þnh    cè  thuéc quyÒn  h÷u    së  cña  së  c¬  kinhdoanh.   ­ Tµi s¶n  ®Þnh      cè  ph¶i® îc sö      dông  phôc  cho  vô  s¶n xuÊt kinh doanh,       dÞch          vô,t¹ora thu nhËp  chÞu thuÕ  trÝch khÊu  vµ    hao    tµis¶n  ®Þnh  cè  theo  ®óng  quy ®Þnh  hiÖn  hµnh  (ChÕ  qu¶n    ®é  lý,trÝch khÊu    hao TSC§  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  166/1999/Q§­ sè  BTC  ngµy 29/12/1999 cña  tr Bé  ëng  Bé    TµichÝnh) Trêng    ViÖtNam   hîp bªn    tham    giagãp  vèn ph¸p ®Þnh    hoÆc  gãp  vèn    hîp doanh    víiBªn    nícngoµib»ng        gi¸trÞ quyÒn  dông  sö  ®Êt  viÖc  th×  trÝch khÊu    hao ph¶ib¶o    ®¶m   tÝnh  gi¸trÞ quyÒn  dông  ®ñ      sö  ®Êt  tÝnh      vµ  tõ thêi®iÓm   doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµihoÆc       hîp doanh b¾t  ®Çu   vµo  ®i  s¶n  xuÊt,kinhdoanh,dÞch  cho         vô  ®Õn     khikÕt thóc dù    ¸n. 2. Chi phÝ      nguyªn liÖu,vËt liÖu,nhiªnliÖu,n¨ng îng,hµng    dông              l   ho¸ sö  vµo s¶n  xuÊt,kinh    doanh  dÞch  li   vô  ªnquan  ®Õn  doanh  thu  thu  vµ  nhËp 
 7. 7 chÞu  thuÕ trong kú,® îctÝnh        theo ®Þnh  møc    tiªuhao         gi¸thùc vËt thîp lývµ      tÕ  xuÊtkho.   a) Møc      tiªuhao       vËtthîp lý: ­ Gi¸m    ®èc doanh  nghiÖp  ph¶ix©y    dùng  duyÖt  vµ  ®Þnh møc     tiªuhao  vËttc¨n cø       vµo  ®Þnh  møc    tiªuhao     cÊp  thÈm  vËttdo  cã  quyÒn  ban  hµnh vµ  t×nh  h×nh  thÓ  cô  cña doanh  nghiÖp.§èivíi       doanh nghiÖp  Héi ®ång  cã    qu¶n  trÞth× Tæng      gi¸m ®èc x©y dùng  ®Þnh møc    tiªuhao       vËtt®Ó tr×nh Héi ®ång      qu¶n      trÞphª duyÖt. ­ KÕt    thóc n¨m    doanh nghiÖp ph¶ithùc hiÖn      viÖc quyÕt       to¸nvËt t b¶o  ®¶m   kh«ng  îcvît®Þnh  ®     møc    tiªuhao     ® îcduyÖt vµ  vËtt®∙      th«ng    b¸o cho c¬  quan thuÕ  biÕt. b) Gi¸vËttthùc tÕ           xuÊtkho,bao      gåm: ­ Gi¸®èi víi            tmua  vËt ngoµigåm:            gi¸ghitrªnho¸ ®¬n  cña  ngêib¸n    hµng  (kh«ng  thuÕ    cã  gi¸ trÞ gia t¨ng) céng      chi phÝ  thu mua       nh: chi phÝ   vËn  chuyÓn, bèc    xÕp,  b¶o qu¶n, phÝ    b¶o hiÓm,  phÝ  hao    hôt,tiÒn  thuªkho  ,   b∙i  phÝ chän    ichÕ.  läc,t¸  NÕu     lµ hµng  nhËp  khÈu      gi¸trÞ vËt  , hµng  t  ho¸    khi nhËp khÈu  îc h¹ch    ®   to¸nvµo    chiphÝ  theo    gi¸thùc thanh              to¸nphï hîp víihîp ®ång ngo¹ith   ¬ng  îccéng  ®   thªm thuÕ  nhËp  khÈu  thuÕ      Æc   vµ  tiªuthô ® biÖt  hoÆc     c¸ckho¶n  phô    thu (nÕu cã): + Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh      kª khaigi¸®Ó       tÝnh  thuÕ nhËp khÈu  theo  gi¸hîp    ®ång ngo¹ith   ¬ng cao h¬n    gi¸thùc thanh to¸n th×    tÝnh theo    gi¸thùc  thanh to¸n. +  Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh      kª khaigi¸®Ó       tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu theo  gi¸hîp ®ång      ngo¹ith   ¬ng thÊp  h¬n    gi¸thùc thanh    doanh    to¸nth×  nghiÖp chØ  ® îctÝnh    vµo    chiphÝ  theo gi¸kª khaitÝnh          thuÕ nhËp khÈu. ­ §èivíivËt t mua            vµo dïng    ®Ó s¶n  xuÊt s¶n    phÈm     mµ s¶n phÈm  nµy  kh«ng  chÞu thuÕ          gi¸trÞgia t¨nghoÆc      vËt tmua  vµo cña doanh nghiÖp  nép  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p    trùctiÕp  gi¸vËt t thùc tÕ  th×         xuÊt kho    bao gåm   thuÕ        c¶  gi¸trÞgiat¨ng. ­ Gi¸®èi víi              ttùchÕ  vËt gåm:       Gi¸vËttthùc tÕ    xuÊtkho    céng      víi phÝ  chi thùc tÕ      ph¸tsinhtrong qu¸ tr×nh tùchÕ.           ­ Gi¸vËttthuªngoµigiac«ng,chÕ                 biÕn gåm:       Gi¸vËttthùc tÕ    xuÊtkho    ®em  giao gia c«ng      céng      víichiphÝ    gia c«ng,chiphÝ      vËn chuyÓn, bèc        dì tõ kho cña  doanh  nghiÖp ®Õn     n¬i gia c«ng  tõ    vµ  n¬i gia c«ng    vÒ kho  cña  doanh  nghiÖp. Gi¸ c¸c lo¹      ivËt  vµ      t c¸c chi phÝ  c«ng  gia  chÕ  biÕn, vËn    chuyÓn,  bèc  xÕp,  b¶o qu¶n, thu    mua       nãi trªnph¶i cã    ho¸  ®¬n, chøng   tõ theo    qui ®Þnh  cña  TµichÝnh.Trêng     ,hµng      Bé      hîp vËtt  ho¸ lµs¶n phÈm   n«ng  s¶n,l©m    s¶n,  thuû s¶n cha  qua  chÕ  biÕn; ®Êt, ®¸, c¸t,           sái,phÕ  liÖu b¸n  kh«ng  ho¸   ra  cã    ®¬n, doanh    nghiÖp  ph¶ilËp    b¶ng            kª ghirâ hä,tªn,®Þa  chØ  ngêib¸n,sè îng     l   hµng  ho¸,®¬n       gi¸,thµnh  tiÒn;gi¸m    ®èc  doanh nghiÖp  duyÖt    chÞu  chi vµ  tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr     ­ Trêng    së    hîp c¬  kinh doanh      kª khaigi¸mua       hµng      ho¸ trªnb¶ng    kª cao  h¬n    gi¸thÞ  êng  i tr t¹  th¬× ®iÓm   mua   c¬    th×  quan  thuÕ    vµo    c¨n cø  gi¸thÞ  ­ tr êng  ®Þnh  Ên  møc        gi¸®Ó x¸c®Þnh   chiphÝ tÝnh  thuÕ    thu nhËp.
 8. 8 ­ C¬   kinh doanh    së    nép  thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõth× kho¶n    chi phÝ  îctrõkh«ng  ®     bao gåm   thuÕ  GTGT.       ,hµng    îckhÊu    §èivíivËt t  ho¸ ®   trõ thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo theo    %     së  tû lÖ  trªnc¬  ho¸  ®¬n  b¸n hµng  b¶ng  vµ  kª  mua  hµng  c¬  kinh doanh  th×  së    chØ  îch¹ch    ®   to¸nvµo    chiphÝ  s¶n  xuÊt kinh     doanh   ®Ó tÝnh  nhËp  thu  chÞu  thuÕ b»ng doanh  mua     ) sè  sè  trõ(­  thuÕ  ®∙  ® îc khÊu      kinh doanh    trõ.C¬ së    nép thuÕ GTGT  theo ph¬ng  ph¸p    trùc tiÕp  th× chiphÝ      bao  gåm   thuÕ  c¶  GTGT. 3. Chi    phÝ tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng, tiÒn  gi÷a        ¨n  ca, c¸c kho¶n mang tÝnh  chÊttiÒn l    ¬ng,tiÒn c«ng.     Chi phÝ    tiÒn l  ¬ng cña  doanh  nghiÖp  bao gåm     c¸ckho¶n tiÒn l  ¬ng,tiÒn     c«ng  c¸ckho¶n  vµ    phô  cÊp  tÝnh  cã  chÊt l  ¬ng    tr¶cho  ngêilao ®éng      tham    gia vµo    ho¹t®éng  kinhdoanh    cña  doanh nghiÖp. Chi phÝ    tiÒn l  ¬ng, tiÒn c«ng  c¸c kho¶n      vµ    phô cÊp  tÝnh  cã  chÊt tiÒn l    ­ ¬ng,tiÒn c«ng        tr¶cho ngêilao ®éng          ®èi víitõng  i lo¹  h×nh  doanh  nghiÖp  îc ®   x¸c®Þnh  sau:   nh  a) §èivíi       doanh  nghiÖp  nhµ    níc:TiÒn ¬ng  îcx¸c®Þnh    vµo: l ®     c¨n cø  ­Th«ng   18/1998/TTLT/BL§TBXH­BTC     tsè  ngµy 31/12/1998 cña  Lao    Bé  ®éng­Th¬ng  binh  X∙    Bé    vµ  héi vµ  Tµi chÝnh  híng dÉn    x¸c ®Þnh  quü tiÒn ­ l ¬ng thùc hiÖn    khi DNNN  kh«ng ®¶m  b¶o chØ     tiªu nép  ng©n  s¸ch  lî vµ    i nhuËn; ­Th«ng   19/1999/TTLT/BL§TBXH­BTC     tsè  ngµy  14/08/1999 cña  Lao    Bé  ®éng­ Th¬ng  binh  X∙    Bé    vµ  héi vµ  Tµi chÝnh  híng dÉn    bæ sung  th«ng   t sè  18/1998/TTLT/BL§TBXH­BTC   ngµy 31/12/1998  viÖc    vÒ  x¸c ®Þnh  quü tiÒn l  ­ ¬ng thùc hiÖn    trong doanh    nghiÖp nhµ níc; ­ Th«ng   05/2001/TT­   tsè  BL§TBXH  ngµy 29/01/2001 cña  Lao  Bé  ®éng­  Th¬ng  binh vµ  héihíng dÉn    X∙      x©y dùng ®¬n    gi¸tiÒn l  ¬ng  qu¶n    vµ  lýtiÒn l  ­ ¬ng,thu nhËp      trong doanh    nghiÖp nhµ    níc; ­ Th«ng t sè 06/2001/TT ­ BL§TBXH  ngµy 29/01/2001 cña Bé  Lao  ®éng­ Th¬ng binh  X∙    vµ  héi híng dÉn tÝnh      tèc ®é t¨ng n¨ng    suÊt lao ®éng      b×nh qu©n  tèc ®é    vµ    t¨ng tiÒn l  ¬ng b×nh qu©n  trong c¸c doanh      nghiÖp nhµ  níc; ­ C¸c    v¨n b¶n hiÖn hµnh kh¸c (nÕu      cã) cña  quan  c¬  nhµ    thÈm  níc cã  quyÒn. b)      së  §èi víic¬  kinh  doanh  kh¸c:TiÒn ¬ng, tiÒn    l   c«ng  c¸c  vµ  kho¶n  mang  tÝnh chÊttiÒn l    ¬ng,tiÒn c«ng      ph¶itr¶cho      ngêilao®éng  îcx¸c®Þnh      ®     theo mét    trongc¸cph¬ng      ph¸p sau    ®©y: ­ NÕu   së    c¬  kinh doanh  x©y    ®∙  dùng  îc ®¬n    ®   gi¸tiÒn ¬ng    së  l trªnc¬  ®Þnh  møc        phïhîp víi®¬n    gi¸tiÒn l  ¬ng  khèil   vµ   îng c«ng viÖc hoµn thµnh  nh  ®èi víi     doanh nghiÖp nhµ      îctr¶l nícth× ®    ¬ng  theo ®¬n      gi¸x©y  dùng. ­ NÕu   së    c¬  kinh  doanh   ¬ng  tr¶ l th«ng qua hîp ®ång    lao ®éng hoÆc   tho¶    íc lao ®éng tËp thÓ th× tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  îc x¸c  ®   ®Þnh  theo    hîp ®ång    lao®éng  hoÆc   tho¶ íclao®éng  thÓ.       tËp  ­ C¸c  êng    tr hîp   ¬ng  tr¶l nªu trªn,c¬  kinh    së  doanh ph¶i ®¨ng  víic¬    ký    quan thuÕ    (n¬i®¨ng  nép  ký  thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp) cïng      víiviÖc nép 
 9. 9 Tê khaithuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  hµng  n¨m. Néi dung      ®¨ng  cô  ký  thÓ  nh  sau: + C¸c  së  c¬  kinh doanh    thùc hiÖn    x©y dùng ®¬n    gi¸tiÒn ¬ng  mÉu   l th×  biÓu  ®¨ng  ¸p dông  ®èi víidoanh  ký    nh      nghiÖp nhµ    nícquy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   t sè  05/2001/TT­BL§TBXH  ngµy 29/01/2001 cña  Lao  Bé  ®éng­  Th¬ng binh vµ    x∙héi.   + C¸c  së  c¬  kinh  doanh   ¬ng  tr¶ l th«ng qua hîp ®ång  lao ®éng  hoÆc   tho¶      íclao ®éng    th× doanh nghiÖp  ph¶i®¨ng  kÕ    ký  ho¹ch tiÒn l    ¬ng  trong ®ã    nªu    lao ®éng  râ:sè    thùc tÕ    n¨m  íc;sè    tr   lao ®éng  kiÕn  dù  n¨m  ho¹ch;quü  kÕ    l ¬ng  thùc  n¨m  íc;quü ¬ng    tÕ  tr   l kÕ ho¹ch;quy    chÕ    ¬ng    tr¶ l : møc  ¬ng    l tèi thiÓu,tèi    ®a,    thêigian x¸c®Þnh      n©ng  bËc ¬ng,c¸cquy  l     ®Þnh  kh¸ctrong quy      chÕ   ¬ng. tr¶l +  Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh    kh«ng ®¨ng  tiÒn l ký   ¬ng    quan  víic¬  thuÕ  th× viÖc  quyÕt    to¸n thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp  cø  c¨n  vµo  møc   nhËp  thu  b×nh  qu©n  cña tõng  ngµnh nghÒ   i t¹ ®Þa   ph¬ng  Uû  do  ban  nh©n d©n  tØnh,  thµnh  phè    trùcthuéc trung ¬ng      quyÕt ®Þnh      ®Ó x¸c ®Þnh    chiphÝ  tiÒn l  ¬ng,  tiÒn c«ng      îc h¹ch  tèi®a ®   to¸n vµo      chiphÝ  hîp    lýlµm  së  c¬  tÝnh  thu nhËp  chÞu  thuÕ. Côc thuÕ  chÞu  tr¸chnhiÖm     phèi hîp    quan    víic¬  qu¶n      lýlao ®éng   c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc  trung  ¬ng  c¨n  vµo    cø  chÕ    ®é tiÒn ¬ng  dông  l ¸p  ®èi    víidoanh  nghiÖp  Nhµ    níc,t×nh  h×nh    sinh ho¹tt¹  gi¸c¶      i®Þa  ph¬ng    ®Ó x¸c ®Þnh     khung  tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  phô  vµ  cÊp  tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng cho  tõng ngµnh  nghÒ   i®Þa   t¹  ph¬ng  tr×nh    Uû ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè  trùcthuéc trung¬ng        quyÕt ®Þnh    cho tõng thêikú.     ­ Kh«ng  îc tÝnh    ®   vµo    chi phÝ tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng    c¸c kho¶n    chi phÝ  sau: +  TiÒn ¬ng,tiÒn c«ng  l     cña  chñ  doanh  nghiÖp   tnh©n, chñ  c¸thÓ    hé    s¶n  xuÊt,kinhdoanh,dÞch        vô. + TiÒn ¬ng  l tiÒn c«ng cña    c¸c s¸ng lËp    viªndoanh nghiÖp  kh«ng      trùc tiÕp tham      gia®iÒu  hµnh s¶n xuÊt,kinh doanh,dÞch          vô. §èi víic¸c      s¸ng lËp    viªn trùc tiÕp    tham gia ®iÒu hµnh s¶n xuÊt,kinh     doanh,dÞch  th× ® îch¹ch to¸ntiÒn l   vô           ¬ng vµo    chiphÝ. c) Chi phÝ  tiÒn  gi÷a  cho  ¨n  ca  ngêi lao    ®éng:  Gi¸m  do  ®èc doanh  nghiÖp quyÕt  ®Þnh    víihiÖu  phï hîp    qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh      nhng møc     chi cho mçi  ngêi kh«ng      vîtqu¸ møc  ¬ng    l tèithiÓu  Nhµ    do  níc quy ®Þnh ®èi    víi c«ng chøc  nhµ níc. 4. Chi phÝ      nghiªncøu    khoa häc,c«ng    nghÖ    trõphÇn  kinh phÝ  Nhµ    do  níc hoÆc   quan    c¬  qu¶n    lýcÊp    trî chis¸ng  trªnhç     ; kiÕn    c¶itiÕn;chib¶o      vÖ  m«i  êng;chiphÝ  tr     cho    gi¸odôc,®µo    tÕ    t¹o, y  trongnéibé      doanh  nghiÖp theo  sè thùc chinhng      kh«ng        vîtqu¸ 1,3 lÇn  víi   so    kho¶n    ®Þnh  c¸c chicã  møc  cña  Nhµ  níc.§èi víichi hç            trîgi¸o dôc    cho  bªn  ngoµi nh: ®ãng      gãp vµo  quü  khuyÕn  häc,gióp ®ì  êng      tr häc sinh tµn tËt,       häc  sinh kh«ng      n¬in¬ng  tùa..tuú     . theo t×nh h×nh s¶n  xuÊt kinh doanh      cña  doanh  nghiÖp  nhng  ph¶icã    chøng  tõhîp ph¸p.Chi th         ëng  s¸ng kiÕn      c¶itiÕn víi     ®iÒu  kiÖn mang    l¹hiÖu  i qu¶ kinh  doanh  cã  chÕ  vµ  c¬  qu¶n lý.
 10. 10 5.Chi phÝ      dÞch  mua  vô  ngoµi: a) §iÖn,níc,®iÖn        tho¹iv¨n phßng      , phÈm, tiÒn thuªkiÓm      to¸n,tiÒn mua      b¶o  hiÓm     tµis¶n  ph¶icã    chøng      tõ,ho¸ ®¬n theo qui®Þnh      cña  TµichÝnh. Bé    b)      §èi víikho¶n   chi phÝ  thuª söa    ch÷a      líntµis¶n  ®Þnh  cè  nh»m  kh«i  phôc  n¨ng    lùc cña    tµis¶n  îc h¹ch  ®   to¸n vµo      chi phÝ s¶n  xuÊt,kinh    doanh  trong n¨m. NÕu         chisöa  ch÷a    ph¸tsinh mét    lÇn      ® îcph©n    qu¸ línth×    bæ cho  n¨m  sau.§èivíinh÷ng          tµis¶n  ®Þnh  Æc     cè  ® thï,viÖc söa ch÷a  tÝnh  cã  chu  kú th×  doanh  nghiÖp  îc trÝch  íc chi phÝ  ®   tr     söa ch÷a    línvµo    chi phÝ  s¶n  xuÊt,kinh doanh    së  to¸nchisöa      trªnc¬  dù      ch÷a    líncña  doanh  nghiÖp.NÕu     kho¶n  trÝch  íc thÊp  tr   h¬n  thùc    sè  chisöa  ch÷a th× doanh  nghiÖp  îc h¹ch ®     to¸nthªm  chªnh    sè  lÖch  vµo    chiphÝ; nÕu    cao h¬n    th× h¹ch to¸ngi¶m        chiphÝ  trongn¨m.   c) C¸c    kho¶n      chi vÒ mua   sö  vµ  dông      c¸c tµiliÖu  thuËt,b»ng  kü    s¸ng  chÕ, giÊy phÐp    chuyÓn  giao c«ng    nghÖ,  nh∙n hiÖu  ¬ng    th m¹i..kh«ng    . thuéc  tµis¶n  ®Þnh  îc tÝnh    cè  ®   theo ph¬ng ph¸p ph©n    bæ dÇn  vµo    chiphÝ kinh  doanh. d) TiÒn thuªtµis¶n  ®Þnh  îc h¹ch      cè  ®   to¸n vµo      chiphÝ s¶n xuÊt,kinh     doanh  theo  tiÒn thùc tr¶c¨n cø  sè          vµo    hîp ®ång thuª.Trêng        hîp tr¶tiÒn thuª     tµis¶n  ®Þnh    cè  mét lÇn cho nhiÒu n¨m  tiÒn thuª® îcph©n    th×        bæ dÇn  vµo  chiphÝ    s¶n xuÊtkinh doanh      theo n¨m  dông      sö  tµis¶n  ®Þnh. cè  ®)      §èivíi nhµ thÇu,chiphÝ      dÞch  mua  vô  ngoµibao    gåm   chiphÝ    c¶    tr¶ cho  nhµ  thÇu  phô  (nÕu    cã) e) Chi tiÒn phô        cÊp    nghØ  tµu xe  phÐp    : ®èi víi ­ C«ng    nh©n    viªntrong c¸cdoanh      nghiÖp  ®ang  c«ng    miÒn      t¸cë  nói,h¶i ®¶o  nghØ     cã  lao ®éng hµng  n¨m theo chÕ    ®é quy ®Þnh,  îc thñ  ëng  ®   tr c¬  quan    nghiÖp, ®¬n  cÊp  , xÝ    vÞ  giÊy nghØ  phÐp n¨m    th¨m  ®Ó ®i  ngêi th©n    (bao  gåm   cha,mÑ,      vîhoÆc  chång,con).   ­ C«ng    nh©n    viªn trong    c¸c doanh nghiÖp  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn nghØ     lao ®éng hµng n¨m  theo chÕ     ®é quy  ®Þnh  îc thñ  ëng  quan, xÝ  ®   tr c¬    nghiÖp,   ®¬n  cÊp  vÞ  giÊy nghØ  phÐp  n¨m    th¨m  ®Ó ®i  ngêith©n    (bao gåm  cha,mÑ,    vîhoÆc     chång,con)bÞ        èm ®au, tai       ph¶i®iÒu    chÕt. n¹n   trÞ,bÞ  f)Chi phÝ      dÞch  mua  vô  ngoµi,     thuªngoµikh¸c.     6. C¸c    kho¶n    chicho    lao ®éng  theo    n÷  qui®Þnh cña ph¸p luËt;     b¶o  chi hé    lao ®éng, chib¶o  c¬  kinh doanh, trÝch nép      vÖ  së        quÜ  b¶o hiÓm       x∙ héi, b¶o hiÓm   tÕ,kinh phÝ  y      c«ng ®oµn theo chÕ  qui®Þnh.   ®é    Møc  trÝch nép    h×nh thµnh quü qu¶n    lýcña Tæng c«ng    Héi ®ång  tydo    qu¶n    trÞ Tæng  c«ng    typhª duyÖt,th«ng      b¸o,sau    ý  khicã  kiÕn b»ng    v¨n b¶n  cña  quan    c¬  tµichÝnh  thÈm  cã  quyÒn. Chi trang phôc      cho    c«ng  c¸n bé  nh©n    viªncña    së  c¸cc¬  dïng trang phôc      thèng nhÊt,   nhng  møc      cho  chitèi®a  mét  ngêikh«ng      qu¸ 500.000  ®ång  mét  n¨m. PhÇn    chitrang phôc    thùc  vîtmøc   tÕ    khèng chÕ   ph¶i sö      dông  nguån  thu nhËp    sau thuÕ      ®Ó b﮾p. 7. Chi tr¶l∙tiÒn vay          i   vèn cña    chøc  c¸c tæ  tÝn dông  c¸c ®èi t   vµ     îng kh¸c   theo    l∙ suÊt thùc tÕ    hîp  i     khiký  ®ång  vay nhng      tèi®a kh«ng      qu¸ l∙ suÊt cho  i   vay cao  nhÊt cña    c¸c ng©n  hµng  ¬ng      th m¹i trªn ®Þa  bµn  ithêi®iÓm   t¹    sö  dông tiÒn vay    (nhËn  tiÒn vay)theo hîp ®ång          vay.
 11. 11 C¸c kho¶n    chiphÝ      tr¶l∙ tiÒn  i vay    ®Ó gãp vèn ph¸p ®Þnh,  vèn ®iÒu lÖ  cña c¸cdoanh      nghiÖp ®Òu  kh«ng  îctÝnh  ®   vµo    chiphÝ          hîp lý,®Ó x¸c®Þnh  thu nhËp    chÞu thuÕ. 8. TrÝch      c¸c kho¶n  phßng  dù  gi¶m    gi¸hµng  kho, dù  tån    phßng  c«ng    nî khã ®ßi,dù    phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n t¹ doanh    i  nghiÖp  theo  híng dÉn    cña  Bé    TµichÝnh. 9.TrîcÊp        th«iviÖc  cho  ngêilao®éng      theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh. 10. Chi  tiªuthô    vÒ    hµng   ho¸,dÞch  bao  vô  gåm:    chiphÝ b¶o qu¶n, chi     bao    gãi,vËn chuyÓn, bèc    xÕp, thuªkho        b∙i b¶o  , hµnh  s¶n phÈm, hµng  ho¸. 11. Chi    phÝ  qu¶ng    c¸o,tiÕp thÞ, khuyÕn      m¹i,tiÕp  t©n, kh¸nh    tiÕt,chi     phÝ giao dÞch, ®èi ngo¹i          , hoa  chi hång  m«i  ichiphÝ    gií     , héinghÞ  c¸c lo¹  vµ    i chiphÝ    kh¸c ph¶icã      chøng   tõ theo    qui®Þnh  cña  Tµi chÝnh, g¾n     Bé      víikÕt  qu¶ kinhdoanh,kh«ng        vîtmøc  khèng  chÕ    qui®Þnh   díi®©y: a) C¸c    ngµnh  s¶n  xuÊt,x©y    dùng,vËn        t¶imíithµnh    vµo  lËp ®i  s¶n  xuÊt  trong 2    n¨m  ®Çu   kh«ng  qu¸      7% trªntæng  chiphÝ  liÖtkª  sè    ®∙    trªn,sau    ®ã  kh«ng        qu¸ 5% trªntæng    chiphÝ  liÖtkª trªn. ®∙      b)      së  §èi víic¬  ho¹t®éng    kinh doanh  ¬ng    th nghiÖp, ¨n    uèng, dÞch    vô  kh«ng qu¸      7% trªntæng    chiphÝ  liÖtkª    ®∙    trªn(®èi víith     ¬ng  nghiÖp      trõ gi¸ mua vµo cña  hµng      ho¸ b¸n ra). c) Riªng mét  ngµnh  sè  cÇn  khuyÕn  khÝch    nh: S¶n xuÊt thuèc  ch÷a  bÖnh; s¶n xuÊt ph©n bãn; thuèc      trõ s©u; b¸o chÝ (bao gåm  b¸o viÕt,b¸o    h×nh,b¸o nãi)kh«ng              qu¸ 7% trªntæng    chiphÝ  liÖtkª trªn. ®∙      Mét  tr sè  êng    Æc   hîp ® biÖt,kho¶n      chiphÝ nµy cÇn ph¶icã    møc  khèng  chÕ cao  h¬n  víi so    møc  khèng  chÕ  trªnth× ph¶icã  tho¶ thuËn  nªu        sù    cña Bé  tr ëng  TµichÝnh  Bé    b»ng    v¨n b¶n nhng kh«ng          vîtqu¸ 7% trªntæng    chiphÝ. 12. C¸c    kho¶n thuÕ, phÝ, tiÒn      thuª®Êt    ph¶inép  li     cã  ªnquan ®Õn     ho¹t ®éng s¶n xuÊt,kinh doanh, dÞch  (trõthuÕ  nhËp        vô    thu  doanh nghiÖp) bao    gåm: a) ThuÕ     xuÊtkhÈu.   b) ThuÕ       Æc     tiªuthô ® biÖt. c) ThuÕ           gi¸trÞ gia t¨ng (®èi víic¬  kinh doanh        së    nép thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ngtheo ph¬ng      ph¸p trùctiÕp trªngi¸trÞgia t¨ngvµ  së                  c¬  s¶n  xuÊt hµng      ho¸ kh«ng  chÞu thuÕ  GTGT). d) ThuÕ     m«n  bµi. ®)  ThuÕ     tµinguyªn. e) ThuÕ   dông    sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp. f)ThuÕ     nhµ,®Êt.   g) LÖ     phÝ  êng,phÝ  ®   qua  cÇu, qua    phµ,lÖ    phÝ  s©n  bay,lÖ    phÝ  chøng  th . .. h) TiÒn      thuª®Êt...
 12. 12 13.Chi phÝ      qu¶n    lýkinhdoanh  c«ng        do  tynícngoµiph©n      bæ cho  së  c¬  thêng    ViÖt Nam   tróë    theo    gi÷a doanh      îcë  tû lÖ    thu thu ®   ViÖt Nam   tæng    vµ  doanh    thu chung  cña c«ng      tynícngoµi.  C«ng thøc ph©n    sau:   bæ nh  Chi phÝ    qu¶n    lý Tæng  doanh    thu cña  së  c¬  Tæng  chi sè    kinhdoanh  c«ng    do  thêng      trót¹ ViÖtNam   i   phÝ  qu¶n    lý tynícngoµiph©n  =       trongthêikú      tÝnh  thuÕ x kinh doanh    bæ  cho  së  êng  c¬  th cña c«ng    ty trót¹ ViÖtNam       i   Tæng doanh    thu cña  c«ng  mÑ     nícngoµi trongthêikú      tÝnh  tynícngoµitrongkú          tÝnh  thuÕ thuÕ 14. Mét  tr   sè  êng hîp    chi phÝ hîp    îc x¸c ®Þnh     lý ®     ®Ó tÝnh thu nhËp  chÞu  thuÕ  sau: nh  a) Trêng    thuªtµis¶n      hîp bªn      tr¶tiÒn thuªtr       íccho  nhiÒu n¨m      th× chiphÝ  ®Ó   tÝnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ  îctÝnh ¬ng  ®   t øng    víitiÒn thuªcña      tõng n¨m.   b)      §èi víimét  ho¹t ®éng  sè    kinh doanh  Æc       ® thïnh: kinh doanh b¶o  hiÓm,    xæ sè..  Tµi chÝnh  híng  .Bé    cã  dÉn riªngvÒ      chiphÝ  lýtÝnh  hîp    thuÕ  thu nhËp    doanh  nghiÖp. 15. Doanh    nghiÖp kh«ng  îctÝnh  ®   vµo    chiphÝ          hîp lý®Ó x¸c ®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ    c¸ckho¶n    chiphÝ sau ®©y: a) C¸c kho¶n  trÝch  íc vµo    tr   chi phÝ    mµ thùc  kh«ng    tÕ  chi hÕt      nh: chi phÝ söa  ch÷a      líntµis¶n  ®Þnh;  cè  phÝ  b¶o hµnh s¶n phÈm  hµng    ho¸,c«ng  tr×nh x©y dùng..    êng  .trõ tr hîp  v¨n  cã  b¶n tho¶ thuËn cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh. b) C¸c    kho¶n    chikh«ng  chøng    cã  tõhoÆc   chøng    tõkh«ng    hîp ph¸p. c) C¸c kho¶n tiÒn ph¹tvi ph¹m      luËt giao    th«ng, ph¹tvi ph¹m        chÕ     ®é ®¨ng  kinh doanh, ph¹tvay            ký        nî qu¸ h¹n,ph¹tviph¹m  chÕ    to¸n thèng  ®é kÕ    kª,ph¹tvi ph¹m        hµnh chÝnh    vÒ thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¹tkh¸c.§èi víikho¶n          ph¹tviph¹m  ®ång      hîp  kinh tÕ    sau        khibï trõgi÷a  thu  sè  ph¹tvµ  bÞ    sè  ph¹t,   nÕu cßn  ® îc ® a  d    vµo  thu nhËp  chÞu  thuÕ, ngîc l¹ ph¶i h¹ch      i    to¸n vµo      thu nhËp  sau thuÕ. d) C¸c  kho¶n    chi kh«ng  ªnquan  li   ®Õn  doanh thu  thu  vµ  nhËp  chÞu  thuÕ      ®Çu    nh:chivÒ  tx©y  dùng  b¶n;chiñng  c¸c®oµn  c¬      hé    thÓ,tæ    chøc    x∙ héivµ    ñng  ®Þa  hé  ph¬ng    êng    cã  (trõtr hîp ®∙  quy  ®Þnh cña ChÝnh  phñ  cho  tÝnh vµo    chiphÝ  kinh doanh);chitõ thiÖn  c¸c kho¶n            vµ    chikh¸c kh«ng  ªn   li   quan ®Õn  doanh      thu,thu nhËp  chÞu thuÕ. ®)  C¸c  kho¶n    nguån  chido  kinhphÝ    kh¸c®µi thä:     ­Chi sù      nghiÖp. ­Chi èm       ®au, thais¶n.     ­Chi trî       cÊp  khã  kh¨n th   êng  xuyªn,khã    kh¨n ®ét    xuÊt. ­C¸c    kho¶n    chikh¸cdo    nguån  kinhphÝ    kh¸c®µi thä.     e) Chi phÝ      kh«ng      hîp lýkh¸c.
 13. 13 IV. C¸c  h o¶ n  thu n h Ë p  c h Þ u  thu Õ  kh¸c, k  ba o   å m: g 1.Chªnh    lÖch  mua,    vÒ  b¸n chøng  kho¸n. 2.Thu    nhËp    tõquyÒn  h÷u,quyÒn  dông    së    sö  tµis¶n: a) Thu    nhËp  cho      vÒ  thuªtµis¶n. b) Thu    nhËp  cho  dông  sö  hoÆc   quyÒn  dông  h÷u    sö  së  trÝtuÖ. c)Thu    nhËp  kh¸cvÒ    quyÒn  h÷u,quyÒn  dông    së    sö  tµis¶n. 3.Thu    nhËp    tõchuyÓn  nhîng tµis¶n,thanh            lýtµis¶n: §èi víithu      nhËp    tõ chuyÓn  nhîng    tµis¶n, thanh        lý tµis¶n  a  ® vµo    thu nhËp chÞu  thuÕ      lµthu nhËp rßng  cßn    l¹ sau    trõgi¸trÞ(hay gi¸trÞcßn  i khi®∙              l¹   icña    ) tµis¶n  c¸ckho¶n    vµ    chiphÝ  ªnquan  li   ®Õn   chuyÓn  nhîng,thanh    lý. 4.L∙i    tiÒn göi,       il∙cho  vay  vèn,l∙b¸n hµng         i tr¶chËm.  5.Chªnh    lÖch  b¸n ngo¹itÖ. do      6.KÕt  cuèin¨m      d    c¸ckho¶n:trÝch tr       íckh«ng    chihÕt,dù    phßng  gi¶m    gi¸ hµng    tån kho,dù    phßng c«ng    nî khã ®ßi,dù    phßng  gi¶m    gi¸chøng kho¸n t¹    i doanh nghiÖp. 7. Thu      c¸c kho¶n    thu khã ®ßi  bï ®¾p   ®∙    b»ng kho¶n  phßng  dù  nay ®ßi  ® îc. 8. Thu  tiÒn ph¹tviph¹m      vÒ        hîp ®ång  kinh tÕ    sau    trõtiÒn bÞ    khi®∙      ph¹t viph¹m      hîp ®ång. 9.Thu      c¸ckho¶n    nîph¶itr¶kh«ng        x¸c®Þnh  îcchñ  ®   nî. 10.C¸c    kho¶n    thu nhËp      tõho¹t®éng  s¶n  xuÊt,kinh doanh,dÞch  cña        vô  nh÷ng  n¨m  ícbÞ  sãtmíiph¸thiÖn  tr   bá        ra. 11. C¸c    kho¶n thu nhËp nhËn  îc tõ ho¹t®éng  ®       s¶n xuÊt,kinh    doanh,  dÞch  ë    vô  nícngoµi.  §èi víikho¶n      thu nhËp  ph¸tsinh  iníc ®∙  HiÖp    t¹    ký  ®Þnh   quèc  vÒ  tÕ  tr¸nh®¸nh    thuÕ    hai lÇn cña ViÖt nam   thùc hiÖn    th×    theo    qui ®Þnh  i t¹ HiÖp  ®Þnh  thuÕ.   §èi víikho¶n      thu nhËp  ph¸tsinh t¹        i cha  HiÖp  níc ký  ®Þnh  quèc  vÒ  tÕ  tr¸nh®¸nh    thuÕ    hailÇn cña ViÖt nam,    nÕu kho¶n    thu nhËp  ®∙  ®ã  nép  thuÕ  ë    níc ngoµi th×  îc trõ sè    ®     thuÕ  nép  níc ngoµi nhng  thuÕ  îc trõ ®∙  ë      sè  ®     kh«ng      thuÕ    vît qu¸ sè  thu nhËp ph¶inép    tÝnh theo biÓu    thuÕ cña ViÖtNam     VÝ   1: Doanh  dô    nghiÖp  nhËn  îckho¶n    A  ®   thu nhËp  800  iÖu ®ång    tr   tõ níc ngoµi.Kho¶n      thu nhËp nµy    lµ thu nhËp cßn  i l¹ sau    nép    khi®∙  thuÕ    thu nhËp  theo luËtnícngoµi:        200  iÖu®ång. tr   PhÇn  thu nhËp  doanh nghiÖp    A nhËn  îc tõ níc ngoµi ® îc tÝnh  ®           thuÕ  theo LuËt thuÕ        thu nhËp doanh nghiÖp cña  ViÖtNam   sau:   nh  [(800 tr     iÖu®ång  200  iÖu®ång) x  +  tr     32%]  320  iÖu®ång. =  tr  
 14. 14 V× doanh nghiÖp  ®∙  A  nép thuÕ  nhËp  níc ngoµi200  iÖu ®ång  thu  ë      tr   nªn  chØ ph¶inép:   320  iÖu®ång   tr   ­200  iÖu®ång  120  iÖu®ång. tr   =  tr   VÝ   2: Còng  dô    doanh  nghiÖp  nªu    A  trªnnhËn  îc kho¶n    ®   thu nhËp  800  tr   iÖu ®ång      tõ níc ngoµi.Kho¶n  nhËp    thu  nµy    nhËp  lµ thu  cßn  i l¹ sau      khi®∙  nép thuÕ    thu nhËp  theo luËtnícngoµilµ540  iÖu®ång.           tr   Kho¶n  thu nhËp cña doanh nghiÖp    A nhËn  îc ë    ®   níc ngoµi ® îc tÝnh      thuÕ  theo LuËt thuÕ        thu nhËp doanh  nghiÖp cña  ViÖtNam   sau:   nh  (800  iÖu®ång  540  iÖu®ång) x  tr   +  tr     32%   428,8tr   =    iÖu®ång. Doanh  nghiÖp  chØ  îctrõsè  A  ®     thuÕ  nép  nícngoµit ®∙  ë     ¬ng  ¬ng    ® víi sè thuÕ tÝnh theo LuËt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp cña ViÖt Nam       lµ428,8  tr   iÖu ®ång. Nãi    mét c¸ch kh¸c lµ doanh      nghiÖp    A kh«ng ph¶i nép    thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp cho kho¶n    thu nhËp  nhËn  îcë    ®   nícngoµinªu    trªn. 12. C¸c    kho¶n    thu nhËp  ªnquan  li   ®Õn  viÖc      tiªuthô hµng    ho¸,cung cÊp  dÞch  kh«ng  vô  tÝnh trong doanh      ëng      thu nh:th gi¶iphãng    tµu nhanh,tiÒn th     ­ ëng phôc  trong ngµnh    vô    ¨n uèng,kh¸ch s¹n sau    trõc¸c kho¶n          khi®∙      chiphÝ  ®Ó       t¹ora kho¶n    thu nhËp ®ã. 13. C¸c    kho¶n  thu nhËp kh¸c nh: thu      nhËp      vÒ tiªuthô phÕ  liÖu,phÕ     phÈm  sau    trõ chi phÝ  khi ®∙      thu    tiªuthô;quµ  håi vµ      biÕu, quµ    tÆng  b»ng  hiÖn    vËt,b»ng  tiÒn cña    chøc,c¸nh©n    c¸ctæ      tÆng cho  së  c¬  kinhdoanh.. .   . 14. C¬   kinh    së  doanh  thu  cã  nhËp  îc chia do  ®     gãp  vèn    cæ phÇn,  ªn li   doanh, li     ªnkÕt  kinh tÕ  trong      níc mµ ®¬n   nhËn  vÞ  phÇn  vèn gãp  nép  ®∙  thuÕ TNDN     th× kh«ng  ph¶inép    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp theo thuÕ    suÊt   æn  ®Þnh, nhng  ph¶i gép    vµo phÇn  thu  nhËp sau thuÕ      ®Ó x¸c ®Þnh  thuÕ  thu nhËp    doanh  nghiÖp    bæ sung  (nÕu cã). V. T h u Õ  s u Êt thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p 1. ThuÕ     suÊt thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  dông  ¸p  ®èi    së  víic¬  kinh  doanh trong nícvµ  chøc,c¸nh©n        tæ      nícngoµikinh doanh  ViÖtNam       ë    kh«ng  theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam        i   lµ32%. Mét  tr sè  êng    îc¸p dông  sau: hîp ®     nh  a) C¸c  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh        díi®©y   îc ¸p  ®   dông thuÕ suÊt 25%     trongthêih¹n  n¨m, kÓ        3    tõngµy  th¸ng01  01    n¨m  1999. ­Doanh    nghiÖp  khaith¸cmá,      kho¸ng s¶n,l©m      s¶n  thuû s¶n; vµ    ­Doanh    nghiÖp  luyÖn  kim; ­Doanh    nghiÖp  s¶n  xuÊtc¬    khÝ; ­ Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ho¸ chÊt  b¶n, ph©n  c¬    bãn, thuèc      trõ s©u;  doanh  nghiÖp chÕ biÕn cao  mñ  ¬ithµnh    su  t   mñ kh«; ­Doanh    nghiÖp  s¶n  xuÊtvËtliÖu x©y        dùng    (trõs¶n  xuÊtxim¨ng);      ­Doanh    nghiÖp  x©y  dùng    (trõkh¶o    s¸t,thiÕtkÕ,     tvÊn,gi¸m  ;   s¸t) ­Doanh    nghiÖp  vËn      t¶i(trõvËn    t¶ihµng  kh«ng,vËn      t¶it¾c  . xi)
 15. 15    C¸c  së  b)  c¬  kinh doanh  thu    cã  nhËp  cao  ®Þa   do  ®iÓm   kinh doanh    thuËn  ingµnh  lî   , nghÒ  kinh doanh  bÞ  Ýt  c¹nh  tranh mang  il¹ thu nhËp  cao,  sau    khi nép  thuÕ thu nhËp  theo thuÕ suÊt 32%       mµ phÇn  thu nhËp  cßn    l¹i cao h¬n  20%  vèn chñ  h÷u  së  hiÖn  th×  vîttrªn20%   cã  sè      ph¶ichÞu    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp    bæ sung    víithuÕ suÊt 25%.    Thu  nhËp  chÞu  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp    bæ sung  îc x¸c ®Þnh  ®     b»ng  c¸ch    thu  lÊy   nhËp  cßn    l¹i (sau    khinép  thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp theo  thuÕ suÊt 32%)    ) 20%     trõ(­  vèn chñ  h÷u  së  hiÖn  cã. b.1)C¸ch      x¸c®Þnh  vèn  chñ  h÷u  së  hiÖn  nh  cã  sau: (1)§èivíic¸c doanh          nghiÖp    ¸p dông chÕ  kÕ    ®é  to¸ntheo  QuyÕt ®Þnh  sè 1141 TC/Q§/C§KT  ngµy 01/11/1995  chÕ     vµ  ®é b¸o  tµichÝnh  c¸o    doanh  nghiÖp  theo quy  ®Þnh  t¹  QuyÕt  ®Þnh  sè  167/2000/Q§­ i BTC  ngµy  25/10/2000 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh      Bé    gi¸trÞ vèn chñ  h÷u  îc x¸c ®Þnh  së  ®     bao gåm: ­Nguån    vèn  kinh doanh;   ­Chªnh    lÖch  ®¸nh        gi¸l¹tµis¶n; i ­Chªnh    lÖch    tûgi¸; ­Lîi    nhuËn  cha  ph©n  phèi; ­Nguån    vèn  ®Çu    tx©y  dùng  b¶n; c¬  ­ C¸c    quü h×nh thµnh      tõ lî nhuËn  i sau thuÕ    (trõquü khen  ëng, phóc  th   lî ) i. (2)§èivíic¸c doanh          nghiÖp    ¸p dông chÕ  kÕ    ®é  to¸ntheo  QuyÕt ®Þnh  sè 1177 TC/Q§/C§KT  ngµy 23/12/1996 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  ban hµnh chÕ  kÕ      ®é  to¸n¸p dông  cho    c¸c doanh  nghiÖp võa  nhá, gi¸trÞ vµ        vèn chñ  h÷u  îcx¸c®Þnh  së  ®     bao gåm: ­Nguån    vèn  kinh doanh   ­Chªnh    lÖch      ®¸nh        tûgi¸vµ  gi¸l¹tµi i s¶n     ­Lîi    nhuËn  cha  ph©n  phèi. ­ C¸c    quü  h×nh  thµnh      tõlînhuËn  i sau  thuÕ    (trõquü  khen  ëng  phóc  th vµ  lî ) i (3)        chøc  dông   §èivíi tæ  c¸c tÝn  thùc hiÖn      hÖ thèng    tµikho¶n  Ng©n  do  hµng  nhµ    nícViÖtNam     quy  ®Þnh        th× gi¸trÞvèn  chñ  h÷u  së  bao gåm: ­Vèn    cña  chøc  dông tæ  tÝn  ­ C¸c    quü  h×nh  thµnh      tõlînhuËn  i sau  thuÕ    (trõquü  khen  ëng  th phóc  i lî ) ­Chªnh    lÖch  ®¸nh        gi¸l¹tµis¶n i ­Lîi    nhuËn  cha  ph©n  phèi (4)C¸ch      x¸c ®Þnh tõng chØ    i tiªut¹ ®iÓm       (3)nªu    cø  (1),(2)vµ    trªnc¨n  vµo        b¸o c¸o tµichÝnh n¨m  ® îctÝnh  vµ    theo ph¬ng    ph¸p b×nh    qu©n:  Sè  ®Çu    +   d  d  kú    Sè  cuèikú     
 16. 16 2 Trêng    d  gi¸trÞ©m   ) th× ph¶igi¶m    hîp sè  cã      (­      trõtrong tæng    nguån  vèn  chñ  h÷u. Trêng  së    hîp kh«ng  sè  ®Çu   cã  d  hoÆc  cuèikú    th×  còng  ph¶i x¸c     ®Þnh  theo c«ng  thøc trªn.Riªng  së    c¬  kinh  doanh    míi thµnh lËp trong n¨m  quyÕt    to¸nthuÕ  cha  sè  ®Çu     cã  d  n¨m  sö  th×  dông  d  sè  cuèin¨m    lµm  së  c¬  x¸c®Þnh    vèn chñ  h÷u,kh«ng  së    tÝnh  theo ph¬ng    ph¸p b×nh    qu©n  trªn. nªu    VÝ       dô: ­ PhÇn    thu nhËp  cßn    l¹ sau    i khinép  thuÕ  TNDN   theo  thuÕ  suÊt  32%     lµ:1.860    tr®ång ­ Vèn chñ  h÷u  së  hiÖn  : 8.966    cã    tr®ång. Ph¬ng ph¸p    x¸c ®Þnh vèn  chñ  h÷u   së  (sau  ®©y        gäit¾tlµvèn  CSH)  thÓ  sau: cô  nh  §¬n      vÞ:tr®ång. ChØ   tiªu Sè  ®Çu   kú Sè  cuèikú   TÝnh  vèn  CSH 1/Nguån    vèn  KD 6.262  7.342 6.802 2/Quü    §TPT 1.510  850 1.180 3/Quü  DPTC 448  530 489 4/Quü  DP  trî  cÊp  170 212 191 mÊt viÖc  lµm 5/LN  cha  ph©n  phèi 132  468 300 6/Nguån  vèn  ®Çu   t 4 4 4   Vèn  chñ  h÷u  së  hiÖn  cã: 8.966 ­20%     vèn  chñ  h÷u:1.793    së    tr®ång ­Sè    thuÕ  TNDN     bæ sung  ph¶inép    lµ: (1.860 tr­1.793   x 25%           tr)      = 16,75 tr®ång    (5) Trêng    hîp  së  c¬  s¶n  xuÊt kinh    doanh  ho¹t®éng  ªndoanh    cã    li   th× vèn chñ  h÷u  së  kh«ng  tÝnh phÇn  vèn  gãp cña  bªn tham    ªndoanh  gia li   vµ  kh«ng tÝnh  gi¶m vèn chñ  h÷u  së  phÇn  vèn cña  së  c¬  ®em   li   ®i  ªndoanh    khi tÝnh    thu nhËp chÞu  thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp    bæ sung.       b.2)T¹m      thêicha    thu thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp    bæ sung        ®èi víic¸c c¬  kinhdoanh  së    sau:   ­ C¸c  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh  îc ¸p  ®   dông thuÕ suÊt thuÕ TNDN   25%   trong thêih¹n 3        n¨m, kÓ      tõngµy  1/1/1999. ­ C¸c  ¸n ®Çu      dù    tthuéc lÜnh    vùc,ngµnh    nghÒ,  ®Þa  bµn khuyÕn  khÝch  ®Çu    îchëng  t®   møc thuÕ  suÊtthuÕ      thu nhËp  doanh nghiÖp  ®∙i. u  ­ C¬  s¶n    së  xuÊt nÕu    xuÊt khÈu      trªn50%  s¶n phÈm  s¶n xuÊt ra hoÆc       cã  doanh    thu xuÊtkhÈu    chiÕm 50%  tæng doanh  thu. ­C¸c  kinh doanh.   hé    ­ C¸c    ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp hëng kinh phÝ    ng©n s¸ch cÊp, kh«ng  îc cÊp      ®   vèn kinh doanh  kh«ng    th×  ph¶inép    thuÕ  nhËp    thu  bæ sung. Trêng  ho¹t   hîp   
 17. 17 ®éng  thu  thùc hiÖn  cã  ®∙    chÕ       ®é kÕ to¸n theo    ph¸p lÖnh    kÕ to¸n thèng      kª hiÖn hµnh, x¸c ®Þnh  îcvèn      ®   chñ  h÷u  ph¶inép  së  th×    thuÕ TNDN     bæ sung  (nÕu    cã). b.3)Trêng    së    hîp c¬  kinh doanh    võa  ho¹t®éng  cã    chÞu thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp    bæ sung, võa  ho¹t®éng    cã    t¹m    thêicha thu thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp    bæ sung  hoÆc   îc miÔn   ®   thuÕ TNDN     bæ sung  th×  doanh  nghiÖp  ph¶ix¸c ®Þnh  thuÕ      sè  TNDN  ph¶inép    theo chÕ    ®é quy  ®Þnh,  sau  ®ã  c¨n  tû  cø  träng  gi÷a thu nhËp chÞu  thuÕ TNDN     bæ sung  tæng  vµ  thu  nhËp  chÞu thuÕ TNDN       ®Ó x¸c®Þnh  thuÕ  sè  TNDN     bæ sung ph¶inép.     VÝ    dô:Doanh  nghiÖp  cã    A  thu nhËp  chÞu thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp  (theo thuÕ suÊt 32%)    lµ 2.000    tr®ång, thu nhËp chÞu  thuÕ TNDN  (thuÕ  suÊt25%)      lµ500    tr®ång, vèn    chñ  h÷u    së  lµ5.000    tr®ång. Nh  vËy  doanh  nghiÖp  sÏph¶inép  A      thuÕ  TNDN   thuÕ  suÊt32%:   2.000  tr x 32% = 640    tr®ång. Sè  thuÕ  TNDN   ph¶inép    theo thuÕ    suÊt25%     lµ: 500  tr x 25% = 125    tr®ång. Tæng  thuÕ  sè  TNDN     æn ®Þnh  ph¶inép:   640  tr +   125  =     tr 765    tr®ång.  Tû  träng %       thu nhËp chÞu  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp    bæ sung  víi so    tæng    thu nhËp chÞu  thuÕ: 2.000   :  tr  (2.000 tr+      500   =   tr)  80%   20%   vèn  chñ  h÷u  së  cña  doanh  nghiÖp: 5.000  tr x 20% = 1.000    tr®ång. Sè  thuÕ  TNDN     bæ sung  ph¶inép:   [(2.500tr  765   ­     ­  tr  1.000   x  tr) 25%]  80%  = 147      x      tr®ång. c)§èivíi   ¸n ®Çu            dù    c¸c tmíithuéc c¸clÜnh      vùc,ngµnh    nghÒ,  ®Þa bµn  ­ u    ®∙i®Çu    îc¸p dông  t®     thuÕ  suÊtthuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp  sau: nh  ­ NÕu     thuéc c¸c lÜnh      vùc,ngµnh    nghÒ   îc u    ®   ®∙i®Çu    t theo quy ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  îchëng  ®   møc  thuÕ  suÊtu        ®∙ilµ25%. ­ NÕu   ¸n ®Çu      dù    tthuéc lÜnh    vùc,ngµnh    nghÒ   ®∙i®Çu  ,®ång    u    t  thêi ®Çu    tvµo huyÖn  thuéc vïng d©n    téc thiÓu  miÒn    h¶i®¶o, vïng cã  sè  nóivµ        khã  kh¨n kh¸ctheo quy        ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  îchëng  ®   møc thuÕ suÊt20%.   ­ NÕu   ¸n thuéc    dù    lÜnh vùc,ngµnh    nghÒ   ®∙i®Çu  ,®ång    u    t  thêi®Çu    t vµo huyÖn  thuéc vïng d©n    téc thiÓu  ë  sè  miÒn    nói cao theo    qui ®Þnh cña  ChÝnh  phñ  îchëng  ®   møc  thuÕ suÊt15%.   C¸c  ¸n ®Çu    îchëng  dù    t®   møc thuÕ  suÊt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp  u    ®∙itheo qui®Þnh        t¹ ®iÓm   i nµy  ph¶i®¶m     b¶o  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn  sau: nh  ­    Cã giÊy phÐp ®¨ng  kinh  ký  doanh  ho¹t®éng  vµ    ®óng ®¨ng  kinh ký    doanh. ­ Cã    giÊy  chøng nhËn  ®∙i®Çu    c¬  u    t do  quan  thÈm  cã  quyÒn cÊp    ghi râ ®iÒu    kiÖn  ®∙i. u 
 18. 18 ­ Thi hµnh      nghiªm chØnh chÕ       ®é kÕ to¸n,ho¸    ®¬n chøng    tõ,®¨ng ký  nép  thuÕ,kª khainép        thuÕ. Khi c¸c ®iÒu kiÖn   u ®∙i kh«ng  cßn do thay  æi ngµnh nghÒ   ® kinh  doanh, chuyÓn    ®Þa  ®iÓm  kinh  doanh, c¬  kinh    së  doanh  kh«ng  îc hëng  ®   møc  thuÕ suÊt u      ®∙icho  n¨m  nÕu  c¶  ®ã  ®iÒu kiÖn  ®∙ichÊm     u    døt trong thêi     gian 6    th¸ng®Çu     n¨m. Trêng      hîp ®iÒu kiÖn  ®∙ichÊm     u    døt trong thêi®iÓm       6  th¸ng cuèin¨m      th× b¾t ®Çu     tõ n¨m  sau, c¬  kinh doanh    së    kh«ng  îc hëng  ®   thuÕ suÊtu    ®∙i. C¬  kinh doanh  së    kh«ng chÊp hµnh nghiªm  chØnh  chÕ  kÕ  ®é  to¸n,ho¸     ®¬n  chøng    khai hoÆc   khai kh«ng  tõ,kª    kª    ®óng    c¸c c¨n  tÝnh  cø  thuÕ    th× kh«ng  îchëng  ®   møc  thuÕ suÊt u        ®∙imµ ph¶inép    thuÕ hµng th¸ng theo    chÕ  ®é  kho¸n doanh  thu  tû lÖ  vµ    thu  nhËp chÞu thuÕ. Ngoµi ra      cßn  ph¹tvi bÞ      ph¹m  hµnh chÝnh  thuÕ. vÒ  2. ThuÕ  suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi  doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi vµ    Bªn    níc ngoµi tham      gia hîp ®ång hîp    t¸c kinhdoanh      lµ25%. Mét  tr sè  êng    îc¸p dông  hîp ®     thuÕ  suÊtnh    sau: a) p  ¸ dông møc   thuÕ suÊt 20%     trong    thêih¹n  n¨m,      10  kÓ tõ n¨m    ho¹t ®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh      ®èi    ¸n  víidù  ®Çu     mét  t cã  trong c¸c tiªuchuÈn        sau: ­XuÊt    khÈu    Ýt nhÊt 50%     s¶n  phÈm; ­Sö    dông    tõ500    lao®éng    trëlªn; ­Nu«itrång,chÕ        biÕn  n«ng  s¶n,l©m    s¶n,h¶is¶n;     ­Sö    dông  c«ng  nghÖ    tiªntiÕn,®Çu      tnghiªncøu    iÓn.   ph¸ttr ­ Sö    dông  nguyªn liÖu,vËtts½n  t¹ ViÖtNam;         cã    i   chÕ  biÕn,khaith¸ccã        hiÖu  qu¶    tµinguyªn thiªnnhiªnt¹ ViÖtNam;         i   s¶n  xuÊts¶n    phÈm   gi¸trÞnéi cã        ®Þa      ho¸ tõ40%     trëlªn. b) p  ¸ dông  møc   thuÕ suÊt 15%     trong    thêih¹n  n¨m,      12  kÓ tõ n¨m    ho¹t ®éng  s¶n xuÊt kinh doanh        ¸n ®Çu    mét      ®èi víi dù    c¸c tcã  trong c¸ctiªuchuÈn        sau: ­XuÊt    khÈu    Ýt nhÊt 80%     s¶n  phÈm. ­ §Çu     t vµo lÜnh vùc luyÖn kim, ho¸    chÊt c¬    b¶n, c¬    khÝ chÕ       t¹o,ho¸ dÇu, ph©n    bãn,s¶n    xuÊtlinhkiÖn      ®iÖn      tö,linhkiÖn  t«,xe  «    m¸y. ­ X©y  dùng kinh doanh c«ng tr×nh kÕt cÊu  tÇng  h¹  (cÇu, ® êng, cÊp      tho¸t    níc,®iÖn,bÕn    c¶ng). ­Trång    c©y  c«ng  nghiÖp  n¨m. l©u  ­ §Çu     t vµo vïng khã kh¨n kh¸c do    ChÝnh phñ quy ®Þnh (kÓ  dù    c¶  ¸n kh¸ch s¹n).   ­ ChuyÓn    giao  kh«ng    båi hoµn    tµis¶n cho Nhµ    níc ViÖt Nam     sau    khi kÕt  thóc thêih¹n ho¹t®éng          (kÓ  dù    c¶  ¸n kh¸ch s¹n).   ­C¸c  ¸n cã        dù    haitiªuchuÈn    t¹ ®iÓm   nªu  i a  trªn. c) p  ¸ dông møc  thuÕ  suÊt 10%     trong    thêih¹n  n¨m,      15  kÓ tõ n¨m s¶n  xuÊt,kinhdoanh        ¸n:     ®èi víi dù  c¸c
 19. 19 ­X©y    dùng  kÕt  cÊu    h¹ tÇng    t¹ vïng khã  i   kh¨n. ­§Çu     tvµo  miÒn      nói, ®¶o, vïng s©u, vïng xa. h¶i         ­Trång    rõng. ­C¸c  ¸n ® Æc     dù    biÖtkhuyÕn    khÝch  ®Çu    tkh¸c. d) §èivíi   ¸n ®Çu          dù    c¸c ttheo    hîp ®ång  BOT,  BTO, BT;  ¸n x©y  dù    dùng  h¹ tÇng    khu c«ng nghiÖp,khu    chÕ  xuÊt th× møc      thuÕ suÊt u      ®∙i20%,  15%,  10%   îc¸p dông  ®     trong thêigian thùc hiÖn  ¸n.         dù  ®)  C¸c thuÕ suÊt nªu  i         kho¶n    t¹ tiÕta, b, c,d  nµy kh«ng  dông      ¸p  ®èi víi c¸cdù      ¸n kh¸ch s¹n (trõtr       êng    hîp ®Çu    tvµo vïng khã    kh¨n,miÒn        nói,h¶i®¶o;   chuyÓn  giao kh«ng    båi hoµn   tµis¶n cho  Nhµ    níc ViÖt Nam);    ¸n      c¸c dù  tµi chÝnh,ng©n    hµng,b¶o    hiÓm,  cung cÊp  dÞch    ¬ng  vô,th m¹i. e) Thu    nhËp    mµ nhµ ®Çu      tnícngoµithu ® îcdo        ®Çu    ttheo  LuËt ®Çu      t nícngoµit¹      iViÖt Nam     (kÓ  sè  c¶  thuÕ   thu nhËp  îc hoµn    sè    ®   l¹ vµ  thu nhËp  i thu  îc do  ®   chuyÓn  nhîng vèn) nÕu     chuyÓn  níc ngoµi (hoÆc   îc gi÷ l¹ ra      ®       i ngoµiViÖt Nam), ®Ó   ViÖt Nam         ë    nhng dïng thanh    to¸nc«ng    nî cho c«ng    ty mÑ,      chitiªucho    v¨n phßng    ®¹idiÖn  cña c«ng      i tymÑ t¹ ViÖt Nam...®Òu         ph¶i   nép thuÕ  chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµi.   ThuÕ   chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµi¸p dông  sau:     nh  ­Møc    thuÕ  suÊt3%       lînhuËn  i chuyÓn      ra nícngoµi¸p dông    :     ®èi víi + Ngêi VN     ®Þnh  ë    c  níc ngoµi ®Çu          t vÒ níc theo quy ®Þnh cña LuËt  §Çu     tnícngoµit¹ ViÖtNam.    i   + Nhµ  ®Çu      tnícngoµi®Çu      tvµo  Khu  c«ng  nghiÖp,Khu    chÕ  xuÊt,Khu    c«ng  nghÖ cao. + Nhµ  ®Çu      tnícngoµigãp    vèn  ph¸p ®Þnh    hoÆc   vèn    ®Ó thùc hiÖn    hîp  ®ång      hîp t¸ckinh doanh    tr     tõ10  iÖuUSD     trëlªn. + Nhµ ®Çu      tnícngoµi®Çu      tvµo ®Þa  bµn  ®iÒu  cã  kiÖn  kinh tÕ        x∙héi ® Æc   biÖtkhã    kh¨n thuéc danh      môc ®Þa bµn  khuyÕn khÝch ®Çu  . t ­Møc    thuÕ  suÊt5%       lînhuËn  i chuyÓn      ra nícngoµi¸p dông    :     ®èi víi + Nhµ  ®Çu      tnícngoµigãp    vèn  ph¸p ®Þnh    hoÆc   vèn   thùc hiÖn  ®Ó     Hîp  ®ång      hîp t¸ckinh doanh    tr     tõ5  iÖuUSD   ®Õn     tr   díi10  iÖuUSD. +  Nhµ ®Çu      t níc ngoµi ®Çu      t vµo    ¸n  c¸c dù  thuéc lÜnh vùc kh¸m ch÷a  bÖnh, gi¸odôc      ®µo   t¹o,nghiªncøu    khoa häc. ­ 7%       lînhuËn  i chuyÓn      ra nícngoµi®èi víi       nhµ ®Çu      tnícngoµigãp    vèn  ph¸p ®Þnh    hoÆc  vèn    ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång      hîp t¸ckinh doanh    kh«ng  thuéc  c¸ctr   êng    îchëng  hîp ®   thuÕ suÊt3%   5%   trªn.   vµ  nªu  f)Møc    thuÕ suÊt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp  møc  vµ  thuÕ  suÊt thuÕ    chuyÓn    lî nhuËn  níc ngoµi ® îc ghi t¹  i ra          igiÊy  phÐp ®Çu    do  quan  t c¬  cã  thÈm quyÒn  cÊp,sau    sù    khicã  tho¶ thuËn    cña  TµichÝnh  Bé    b»ng    v¨n b¶n. §èivíidoanh      nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµivµ    bªn    nícngoµitham      gia hîp ®ång        hîp t¸ckinh doanh  îcthµnh  vµ      ®   lËp  ho¹t®éng  theo  LuËt ®Çu        tníc ngoµit¹    iViÖt Nam   íckhiLuËt thuÕ      tr       thu nhËp  doanh nghiÖp  hiÖu      cã  lùcthi hµnh,® îc¸p dông        theo møc thuÕ suÊtghitrong giÊy phÐp          ®Çu    tcÊp  íckhi tr     LuËt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp  hiÖu      cã  lùcthihµnh.
 20. 20 3. ThuÕ     suÊt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  dông      chøc,c¸ ¸p  ®èi víitæ      nh©n  trong nícvµ        nícngoµitiÕn hµnh      t×m  kiÕm  th¨m    dß, khaith¸cdÇu      khÝ  lµ 50%.    Khai th¸ctµinguyªn        quÝ  hiÕm  kh¸c møc     thuÕ suÊt cã    thÓ   tõ 32%   ®Õn   50%   nhËp  thu  chÞu thuÕ  Bé    do  Tµi chÝnh  quyÕt ®Þnh  thÓ  cô  ®èi    víi c¸c dù  ®Çu      ¸n  tcña  chøc,c¸ nh©n  tæ      trong níc;do  quan  thÈm      c¬  cã  quyÒn  quyÕt  ®Þnh  thÓ  cô  ®èi      ¸n  vèn  víic¸c dù  cã  ®Çu       t níc ngoµi sau      khithèng  nhÊt víi TµichÝnh      Bé    b»ng    v¨n b¶n. 4.         së    §èi víic¸c c¬  kinh doanh  c¸c ho¹t®éng    cã      s¶n  xuÊt,kinh doanh      chÞu  thuÕ TNDN   kh¸c nhau    th×  së  c¬  kinh  doanh  ph¶i h¹ch    to¸n riªng cho      tõng ho¹t®éng.    Trêng hîp  së  c¬  kinh doanh    kh«ng  h¹ch  to¸n riªng th×      thùc  hiÖn nép  thuÕ  thu nhËp  doanh nghiÖp  theo thuÕ  suÊt cao  nhÊt  cña ho¹t  ®éng  s¶n xuÊtkinhdoanh  c¬  tiÕn hµnh      do  së    trong n¨m.   C. §¨ng k ý, kª k h ai, é p  thu Õ, q u y Õt to¸n thu Õ  n I.  §¨ng ký thu Õ  thu  h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p n 1.    kinh  C¬ së  doanh  tr¸ch nhiÖm   cã    ®¨ng  thuÕ  ký  thu nhËp doanh  nghiÖp  cïng víi     viÖc  ®¨ng  nép  ký  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. 2. C¸c    Tæng  c«ng      ty,c¸c c«ng      ty khi®¨ng  thuÕ  ký  ph¶i khairâ  c¸c     c¶    ®¬n  trùc thuéc  vÞ    h¹ch to¸n kinh    doanh  ®éc lËp  c¸c ®¬n  trùc thuéc vµ    vÞ      h¹ch to¸nb¸o sæ.       C¸c  ®¬n  trùcthuéc Tæng  vÞ      c«ng    ty,c«ng    tyh¹ch to¸n®éc  hay      lËp  b¸o  sæ   ®Òu  ph¶i®¨ng  thuÕ    quan    ký  víic¬  thuÕ ®Þa ph¬ng    n¬i®¬n  ®ãng. vÞ  3. C¸c    ®¬n  h¹ch to¸n®éc  thuéc Tæng  vÞ      lËp    c«ng    ty,c«ng    nghÜa  tycã  vô    kª khai,  nép thuÕ,quyÕt      to¸nthuÕ  riªng.  C¸c ®¬n  h¹ch to¸nb¸o    vÞ      sæ phô  thuéc  c«ng    ty,tæng  c«ng    ty chØ  ®¨ng  thuÕ  i®Þa   ký  t¹  ph¬ng, kh«ng  cã  nghÜa  kª  vô  khaithuÕ, nép      thuÕ  i t¹ ®Þa  ph¬ng. Tæng     c«ng    ty,c«ng    ty cã  nghÜa  kª khai,nép  vô      thuÕ, quyÕt      to¸nthuÕ  phÇn kinh doanh    cña m×nh vµ  cña    c¸c®¬n  h¹ch to¸nphô  vÞ      thuéc b¸o    sæ. II.Kª khai thu Õ     thu n h Ë p  d o a n h   g hi Ö p n  1. C¬   kinh    së  doanh  tr¸ch nhiÖm   khai vµ  cã    kª    nép   tê khai thuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp theo mÉu   1a  sè  quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   t nµy cho  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lýchËm  nhÊt vµo    ngµy  th¸ng1  25    hµng  n¨m. C¨n  ®Ó     cø  kª khailµkÕt      qu¶  s¶n xuÊt,kinh doanh,dÞch  cña        vô  n¨m  ­ tr ícvµ    kh¶ n¨ng  kinhdoanh    cña  n¨m tiÕp theo.   2. Sau      khinhËn  îc tê khai,c¬  ®       quan  thuÕ  kiÓm       tra,x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  t¹m nép  n¨m  chia ra  c¶  vµ    tõng  quý    ®Ó th«ng b¸o cho  së  c¬  kinh doanh    t¹m  nép thuÕ hµng quý. Trêng hîp kÕt qu¶ s¶n xuÊt,kinh doanh  biÕn      cã  ®éng th×  cø  c¨n  vµo  kÕt qu¶ kinh doanh  th¸ng ®Çu     6    n¨m    ®Ó xem   xÐt ®iÒu chØnh. C¬   kinh   së    doanh  ph¶ilµm    ®Çy  hå  ®Ò   ®ñ  s¬  nghÞ    xin®iÒu chØnh  thuÕ  nép  sè  t¹m  vµ  göic¬    quan  thuÕ chËm  nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  th¸ng7  30    hµng n¨m:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=217

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2