Thông tư 18/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
75
lượt xem
7
download

Thông tư 18/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 18/2003/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/2003/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2003/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 18/2003/TT-BL TBXH NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯ NG D N CH TR C P IV I NGƯ I CÓ CÔNG GIÚP CÁCH M NG Thi hành Ngh nh s 69/2003/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh s a i i u 22, i u 23 c a Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng; Sau khi th ng nh t ý ki n v i các B , ngành liên quan; B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n ch tr c p i v i ngư i có công giúp cách m ng, như sau: I. I TƯ NG, I U KI N: 1. i tư ng, i u ki n hư ng ch : a- Ngư i có thành tích giúp cách m ng trư c ngày 19 tháng 8 năm 1945 ã ư c Nhà nư c t ng K ni m chương "T qu c ghi công" ho c "B ng có công v i nư c", i u ki n công nh n là ngư i có công giúp cách m ng. b- Ngư i có thành tích giúp cách m ng trong kháng chi n ã ư c Nhà nư c t ng Huân chương kháng chi n, i u ki n công nh n là ngư i có công giúp cách m ng, bao g m: b-1. Ngư i ã ư c Nhà nư c t ng Huân chương kháng chi n t ngày 31 tháng 12 năm 1994 tr v trư c, hi n ang hư ng tr c p hàng tháng ho c chưa ư c hư ng tr c p; b-2. Ngư i ã ư c Nhà nư c t ng Huân chương kháng chi n t ngày 01 tháng 01 năm 1995 tr v sau, chưa hư ng tr c p; b-3. M t trong nh ng ngư i có tên ư c ghi trong danh sách c a gia ình ư c Nhà nư c t ng Huân chương kháng chi n mà chưa ư c hư ng tr c p. c- Ngư i có thành tích giúp cách m ng trong kháng chi n ã ư c Nhà nư c t ng Huy chương kháng chi n, i u ki n công nh n là ngư i có công giúp cách m ng.
  2. 2. i tư ng, i u ki n không áp d ng hư ng ch : a- Ngư i ư c Nhà nư c t ng Huân chương, Huy chương kháng chi n, Huân chương, Huy chương chi n th ng ã hư ng tr c p hàng tháng ho c tr c p m t l n theo quy nh t i Thông tư s 24/1999/TT-L TBXH ngày 5 tháng 10 năm 1999 ho c thu c di n hư ng tr c p m t l n theo quy nh t i Thông tư s 25/2000/TT-BL XH ngày 17 tháng 10 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. b- Ngư i có thành tích giúp cách m ng trư c ngày 19 tháng 8 năm 1945 ho c trong th i kỳ kháng chi n, sau ó tr c ti p tham gia cách m ng ư c công nh n là ngư i ho t ng kháng chi n ho c ang công tác ho c ang hư ng ch b o hi m xã h i. II. CH TR C P: 1. Ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i kho n a, i m 1, m c I c a Thông tư này ư c hư ng: a- M c tr c p cơ b n hàng tháng: 170.000 ng/ngư i. b- M c tr c p nuôi dư ng hàng tháng: 420.000 ng/ngư i n u s ng cô ơn, không nơi nương t a. c- Khi ngư i có công giúp cách m ng ch t, ngư i t ch c mai táng ư c c p ti n l tang, chôn c t m c 2.320.000 ng. 2. Ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i kho n b, i m 1, m c I c a Thông tư này ư c hư ng: M c tr c p cơ b n hàng tháng: 110.000 ng/ngư i. b- M c tr c p nuôi dư ng hàng tháng: 320.000 ng/ngư i n u s ng cô ơn, không nơi nương t a. Khi ch t ngư i t ch c mai táng ư c c p ti n l tang, chôn c t m c 2.320.000 ng. 3. Ngư i có công giúp cách m ng thu c di n hư ng tr c p hàng tháng theo i m 1 ho c i m 2 m c II trên ây ch t t sau ngày 31 tháng 12 năm 2002 mà chưa ư c hư ng tr c p thì v ho c ch ng ho c ngư i th a k theo pháp lu t c a ngư i ch t ư c nh n tr c p theo quy nh v i t ng i tư ng k t ngày 01 tháng 01 năm 2003 n tháng ngư i có công giúp cách m ng ch t. 4. Ngư i có công giúp cách m ng i u ki n hư ng tr c p quy nh t i kho n a, kho n b, i m 1, m c I c a Thông tư này, ã ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà chưa ư c hư ng tr c p thì v ho c ch ng ho c ngư i th a k theo pháp lu t c a ngư i ch t ư c nh n tr c p m t l n m c 1.000.000 ng. 5. Ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i kho n c, i m 1, m c I c a Thông tư này ư c hư ng tr c p m t l n m c 1.000.000 ng/ngư i.
  3. 6. Ngư i có công giúp cách m ng thu c di n hư ng tr c p theo i m 5, m c II trên ây chưa ư c hư ng tr c p m t l n ã ch t thì v ho c ch ng (n u còn s ng) ho c ngư i th a k theo pháp lu t c a ngư i ch t ư c nh n tr c p m t l n m c 1.000.000 ng. 7. Trư ng h p v ho c ch ng c a ngư i có công giúp cách m ng ã ch t thì ngư i th a k theo pháp lu t ư c hư ng tr c p theo th t sau: - Cha , m , cha nuôi, m nuôi, con , con nuôi theo quy nh c a pháp lu t c a ngư i ch t (thu c hàng th a k th nh t); - Ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, anh ru t, ch ru t, em ru t c a ngư i ch t (thu c hàng th a k th hai); - Bác ru t, chú ru t, c u ru t, cô ru t, dì ru t c a ngư i ch t; cháu ru t c a ngư i ch t mà ngư i ch t ó là bác ru t, chú ru t, c u ru t, cô ru t, dì ru t (thu c hàng th a k th ba). (M i hàng th a k do m t ngư i i di n, ư c nh ng ngư i trong hàng th a k u quy n ng khai. Ngư i i di n hàng th a k sau ch ng khai hư ng ch n u không còn ai i di n hàng th a k trư c). III. TH T C L P VÀ QU N LÝ H SƠ XÁC NH N GI I QUY T CH TR C P 1. Ngư i có công giúp cách m ng ang hư ng tr c p hàng tháng n ngày 31 tháng 12 năm 2002 thì th c hi n vi c i u ch nh tr c p theo i m 1, ho c i m 2 m c II Thông tư này theo h sơ ang ư c qu n lý t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i kho n a, kho n b, i m 1, m c I c a Thông tư này chưa ư c hư ng tr c p hàng tháng, thì h sơ, th t c gi i quy t tr c p như sau: a- B n khai c a ngư i có công giúp cách m ng ã ư c khen thư ng (m u s 1) có ch ng nh n c a U ban Nhân dân xã, phư ng nơi cư trú. Trư ng h p b n thân không vi t ư c thì U ban Nhân dân xã, phư ng c ít nh t 2 ngư i tr c ti p g p ngư i có công ghi l i khai và ph i có ch ký, ghi rõ h tên c a ngư i ghi l i l i khai. b- Phòng T ch c Lao ng Xã h i ho c Phòng Lao ng-Thương binh Xã h i huy n, qu n, thành ph , th xã thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là Phòng T ch c Lao ng Xã h i) ti p nh n b n khai, th ng nh t v i Thư ng tr c Thi ua - Khen thư ng cùng c p l p 02 b n danh sách ngư i có công giúp cách m ng trư c Cách m ng tháng 8 năm 1945 (m u s 2), 02 b n danh sách ngư i có công giúp cách m ng ư c Nhà nư c t ng Huân chương kháng chi n (m u s 3). Sau ó g i m i lo i 01 b n danh sách kèm theo công văn n S Lao ng - Thương binh và Xã h i, ng th i báo cáo U ban Nhân dân c p huy n.
  4. c- S Lao ng-Thương binh và Xã h i theo u quy n c a U ban Nhân dân t nh, thành ph : - Ki m tra, xét duy t danh sách ngư i có công giúp cách m ng. L p danh sách ngư i có công giúp cách m ng hư ng tr c p hàng tháng c a toàn t nh, thành ph (m u s 2,3). - L p 02 b n t ng h p ngư i có công giúp cách m ng hư ng tr c p hàng tháng - t c t 2 n c t 9 (m u s 5). - Quy t nh c p gi y ch ng nh n và tr c p ngư i có công giúp cách m ng (m u s 6). 3. Ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i kho n a, kho n b, i m 1 m c I c a Thông tư này, n u ã ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà chưa hư ng tr c p thì h sơ, th t c gi i quy t tr c p như sau: a- V ho c ch ng, ho c ngư i th a k theo pháp lu t c a ngư i ch t kê khai, ký và ghi rõ quan h v i ngư i ch t vào b n khai (m u s 1). b- Phòng T ch c Lao ng-Xã h i ti p nh n b n khai, th ng nh t v i Thư ng tr c Thi ua Khen thư ng cùng c p l p 02 b n danh sách ngư i có công giúp cách m ng (m u s 3A). Sau ó g i 01 b n danh sách kèm theo công văn n S Lao ng-Thương binh và Xã h i, ng th i báo cáo U ban Nhân dân c p huy n. c- S Lao ng-Thương binh và Xã h i theo u quy n c a U ban Nhân dân t nh, thành ph : - Ki m tra, xét duy t danh sách ngư i có công giúp cách m ng. L p danh sách ngư i có công giúp cách m ng ã ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 2003 c a toàn t nh, thành ph (m u s 3A). - T ng h p ngư i có công giúp cách m ng ã ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 2003 - t c t 11 n c t 15 (m u s 5). - Quy t nh tr c p m t l n (m u s 6A). 4. Ngư i có công giúp cách m ng ư c Nhà nư c t ng Huy chương kháng chi n quy nh t i kho n c, i m 1, m c I c a Thông tư này thì l p h sơ, th t c gi i quy t tr c p m t l n như sau: a- B n khai c a ngư i có công giúp cách m ng ã ư c khen thư ng (m u s 1) theo như quy nh t i kho n a, i m 2, m c III Thông tư này. Ngư i có công giúp cách m ng ư c Nhà nư c t ng Huy chương kháng chi n ã ch t thì v ho c ch ng ho c ngư i th a k theo pháp lu t c a ngư i ch t kê khai, ký và ghi rõ quan h v i ngư i ch t vào b n khai (m u s 1). b- Phòng T ch c Lao ng- Xã h i ti p nh n b n khai, th ng nh t v i Thư ng tr c Thi ua Khen thư ng cùng c p l p 02 b n danh sách ngư i có công giúp cách
  5. m ng ư c khen t ng Huy chương kháng chi n (m u s 4). Sau ó g i 01 b n danh sách kèm theo công văn n S Lao ng-Thương binh và Xã h i, ng th i báo cáo U ban Nhân dân c p huy n. c- S Lao ng-Thương binh và Xã h i theo u quy n c a U ban Nhân dân t nh, thành ph : - Ki m tra, xét duy t danh sách ngư i có công giúp cách m ng. L p danh sách ngư i có công giúp cách m ng ư c t ng Huy chương kháng chi n c a t nh, thành ph (m u s 4). - T ng h p ngư i có công giúp cách m ng hư ng tr c p m t l n - t c t 16 n c t 19 (m u s 5). - Quy t nh tr c p m t l n (m u s 6A). 5. Các S Lao ng-Thương binh và Xã h i sau khi t ng h p vào m u s 5 các i tư ng quy nh t i i m 2, i m 3, i m 4 m c III trên ây, g i v B Lao ng Thương binh và Xã h i 01 b n. IV. T CH C TH C HI N: 1. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m ph i h p v i Thư ng tr c Thi ua Khen thư ng t nh, thành ph ki m tra, rà soát danh sách ngư i dân ã ư c Nhà nư c t ng K ni m chương "T qu c ghi công" ho c "B ng có công v i nư c" và ngư i dân ư c Nhà nư c t ng Huân chương, Huy chương t ng k t thành tích kháng chi n, tránh sai sót, nh m l n, không úng i tư ng, ng th i t ch c vi c qu n lý h sơ, danh sách và chi tr tr c p n i tư ng, th c hi n thanh quy t toán úng ch k toán hi n hành. 2. Các kho n tr c p i v i ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i m c II Thông tư này ư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2003. 3. Ngư i có công giúp cách m ng ang hư ng tr c p hàng tháng quy nh t i i m 1 m c III c a Thông tư này u ph i ư c rà soát, ki m tra l i h sơ, i u ki n hư ng tr c p, m c tr c p qu n lý ch t ch , th ng nh t theo quy nh. 4. Ngư i có công giúp cách m ng ư c Nhà nư c t ng Huy chương kháng chi n chưa hư ng tr c p m t l n có nhu c u di chuy n t t nh, thành ph ang cư trú sang t nh, thành ph khác thì ư c cơ quan Lao ng-Thương binh và Xã h i nơi trư c khi di chuy n làm th t c gi i quy t tr c p m t l n theo quy nh t i Thông tư này. 5. Ngư i có công giúp cách m ng ho c v (ch ng) ho c ngư i th a k theo pháp lu t ( i v i ngư i có công giúp cách m ng ch t) ã n cư trú chính th c t nh, thành ph khác, nay m i kê khai hư ng tr c p thì ph i ư c U ban nhân dân xã, phư ng và Phòng T ch c Lao ng - Xã h i nơi qu n lý danh sách ngh khen thư ng xác nh n. U ban Nhân dân xã, phư ng nơi ngư i ngh hư ng tr c p cư trú hi n nay ti p nh n b n khai, xem xét, ngh .
  6. 6. Các vư ng m c v khen thư ng liên quan n vi c th c hi n quy nh t i Thông tư này do cơ quan Thi ua Khen thư ng các c p, các ngành xem xét, gi i quy t theo hư ng d n c a Vi n Thi ua và Khen thư ng Nhà nư c. 7. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Bãi b i m 5, m c I c a Thông tư s 18/L TBXH-TT ngày 01 tháng 8 năm 1995 và i m 9, m c II, ph n A Thông tư s 22/L TBXH-TT ngày 29 tháng 8 năm 1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c ngh các B , ngành, a phương ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i k p th i hư ng d n gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản