Thông tư 18/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư 18/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 18/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é    c h Ý n h  S è  18/2003/TT­B T C  n g µy  19 th¸ng 3 n¨ m  2003 H íng  B tµi d É n  c h Õ  ® é  thu, n é p, q u ¶ n  lý vµ s ö  d ô n g   lÖ p h Ý   ® é c  q u y Ò n  th¨m d ß   h o¸ng s¶n k C¨n cø  Ph¸p lÖnh phÝ  vµ lÖ phÝ  sè 38/2001/PL­ UBTVQH  ngµy  28/8/2001; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh Ph¸p  lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  76/2000/N§­   sè  CP ngµy 15/12/2000 cña    ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh      chitiÕtviÖc    thihµnh  LuËt Kho¸ng    s¶n  (söa ®æi);   Bé    Tµi chÝnh híng dÉn chÕ       ®é thu,nép, qu¶n    sö    lý vµ  dông  phÝ  lÖ  ®éc  quyÒn th¨m  kho¸ng s¶n  sau: dß    nh  I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.Th«ng     tnµy    ¸p dông cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      ViÖtNam   nícngoµi   vµ      ® îcphÐp ®éc      quyÒn th¨m  kho¸ng s¶n      dß    trªnl∙nhthæ ViÖtNam.   2.Trong    th«ng   tnµy    c¸cthuËtng÷      díi®©y  îchiÓu  sau: ®   nh  a. Kho¸ng  s¶n: lµ      tµi nguyªn  trong lßng ®Êt, trªn m Æt       ®Êt    díid¹ng  nh÷ng  tÝch      tô tù nhiªnkho¸ng      vËt,kho¸ng chÊt cã    Ých  thÓ  ë  r¾n, thÓ    láng,   thÓ  khÝ,hiÖn      t¹ hoÆc   i sau nµy  thÓ  îckhaith¸c. cã  ®     Kho¸ng    vËt,kho¸ng chÊt ë        b∙ith¶icña      má mµ sau nµy  thÓ  cã  khaith¸c     l¹còng      i lµkho¸ng s¶n.   b. §éc    quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n: C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ      ViÖt Nam     vµ  ngêinícngoµi® îcc¬          quan  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn cho    phÐp    lµ®¬n  duy  vÞ  nhÊt ® îctoµn      quyÒn  tiÕn hµnh        c¸cho¹t®éng  nh»m   t×m kiÕm,    ph¸thiÖn,x¸c     ®Þnh    îng,chÊt îng  tr÷ l   l kho¸ng  s¶n, kü    thuËt khai th¸c kÓ   viÖc        c¶  lÊy    thö nghiÖm  mÉu  c«ng nghÖ  nghiªncøu  vµ    kh¶    khaith¸ckho¸ng  thivÒ      s¶n  trong  mét    thêigian nhÊt ®Þnh, trªnmét          khu vùc nhÊt ®Þnh.     II­ èi tîng thu v µ m ø c  thu  ® 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n      ViÖt Nam   nícngoµi® îcphÐp    vµ        ®éc  quyÒn  th¨m  dß kho¸ng s¶n ph¶i nép  phÝ    lÖ  ®éc quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n theo quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy    trõnh÷ng  êng    tr hîp kh«ng ph¶inép    sau  ®©y: ­ C¸c    ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  kinh tÕ    cña  Nhµ    îcNhµ    níc®   nícgiao nhiÖm     vô  th¨m    dß, t×m kiÕm kho¸ng s¶n    b»ng  nguån  vèn Ng©n  s¸ch cÊp.   ­ Yªu    cÇu söa ch÷a,saisãttrong giÊy phÐp            ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  lçi do    cña ngêicÊp    phÐp.
  2. 2 ­ Xin            gia h¹n,tr¶l¹ giÊy phÐp  i   th¨m  hoÆc       dß  tr¶l¹ tõng  i phÇn  diÖn  tÝch  th¨m  theo quyÕt ®Þnh  dß      cña ChÝnh phñ. 2.Møc    phÝ    thu lÖ  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng s¶n: dß    TT N¨m Møc    thu (®ång/km 2/n¨m)   1 N¨m  1 thø  300.000 2 N¨m  2 thø  400.000 3 N¨m  3 thø  550.000 4 N¨m  4    thø  trë®i 700.000 Sè tiÒn lÖ    phÝ  ®éc quyÒn th¨m  kho¸ng s¶n  dß    ph¶inép          ®èi víimçi giÊy  phÐp  tÝnh  theo  diÖn tÝch  thêigian ghitrªngiÊy phÐp  vµ            (kÓ  thêigian gia c¶        h¹n cña giÊy phÐp).§Ó     ®¬n  gi¶n khitÝnh  lÖ      thu  phÝ  ®èi    víigiÊy phÐp  îc ®   tÝnh  sau: nh  ­    GiÊy phÐp  thêih¹n  th¸ng th×  cã    12    tÝnh theo møc  thu cña n¨m thø  nhÊt. ­   GiÊy  phÐp  thêih¹n    th¸ngnhng    th¸ngth×: cã    trªn12    díi24    +  th¸ng®Çu   12    tÝnh  theo møc      thu n¨m  nhÊt. thø  + C¸c th¸ng cßn  i   l¹ tÝnh    theo møc   n¨m  thu  thø    2, nhng nÕu  giÊy phÐp  cã    thêih¹n    th¸ng (cßn  i th¸ng trëxuèng) tÝnh  díi18    l¹ 6          b»ng  møc     1/2  thu c¶  n¨m, giÊy phÐp  thêih¹n trªn18      cã        th¸ngth× tÝnh      b»ng møc    n¨m. thu c¶  3.    LÖ phÝ  ®éc quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  îc thu  ®   b»ng ®ång ViÖt  Nam,  nÕu  chøc    tæ  c¸ nh©n  yªu  cã  cÇu  nép  b»ng ngo¹itÖ  ph¶iquy    th×    ®æi  theo      tû gi¸mua  thùc tÕ  b¸n    b×nh  qu©n    tr trªnthÞ  êng ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng  do Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖtNam     c«ng  t¹ thêi®iÓm     phÝ. bè      i thu lÖ  4.LÖ    phÝ  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng s¶n  dß    kh«ng  ph¶ichÞu    thuÕ. III­T æ  c h ø c  thu, é p, q u ¶ n  lý v µ s ö  d ô n g    n 1.C¬    quan  cÊp phÐp  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng s¶n  tr¸chnhiÖm  dß    cã    tæ  chøc    phÝ  thu lÖ  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng s¶n. dß    2.C¬    quan  cÊp  phÐp  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng s¶n  tr¸chnhiÖm: dß    cã    a. Niªm yÕt c«ng khai t¹    møc     itrô së  thu  phÝ  lÖ  ®éc quyÒn th¨m dß  kho¸ng s¶n.   b.Khithu tiÒn lÖ          phÝ  ®éc quyÒn th¨m  kho¸ng s¶n  dß    ph¶icÊp    cho ngêi  nép tiÒn        biªnlaithu tiÒn do  Tµi chÝnh    Bé    (Tæng côc ThuÕ)    ph¸thµnh; biªn     lai     tiÒn nhËn    thu   t¹ Côc  i ThuÕ   ®Þa  ph¬ng    c¬  n¬icã  quan  cÊp giÊy phÐp    ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n ®ãng    vµ  îc qu¶n    dông  trô së  ®   lý,sö  theo quy  ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    C¬  quan  cÊp phÐp ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n ph¶imë       tµikho¶n  tiÒn  lÖ  thu  phÝ  ®éc quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  i t¹ Kho    b¹c nhµ      níc n¬i giao  dÞch,riªng®èi víi thu b»ng          sè    tiÒn m Æt       th× hµng  ngµy hoÆc  chËm  nhÊt 15    ngµy  mét  ph¶ilËp b¶ng      lÇn      kª,göitiÒn vµo    Kho    b¹c Nhµ níc.
  3. 3 c. §¨ng    khai,nép  phÝ    ký, kª    lÖ  ®éc quyÒn th¨m  kho¸ng  dß  s¶n    víic¬  quan  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng    n¬i®ãng    trôsë. d.Thùc    hiÖn thanh  to¸n,quyÕt to¸nbiªnlai   phÝ  quyÕt to¸nthu            lÖ  thu vµ      nép  tiÒn  phÝ    quan  lÖ  víic¬  ThuÕ   trùc tiÕp    qu¶n    lý theo ®óng quy ®Þnh  hiÖn  hµnh, ®¶m     b¶o mäi kho¶n      thu,chitiÒn  phÝ  lÖ  ph¶i® îc ph¶n      ¸nh ®Çy  ®ñ  trong dù    to¸n vµ    quyÕt  to¸n tµichÝnh      hµng  n¨m cña  quan  c¬  cÊp  phÐp  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng s¶n. dß    3. C¬     quan  cÊp phÐp ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  îc trÝch  ®   30%   trªntæng  tiÒn lÖ    sè    phÝ thùc thu tr         íckhinép  vµo  ng©n s¸ch nhµ          níc®Ó chi cho    ho¹t®éng  lÖ  thu  phÝ ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n theo    néi dung cô  thÓ sau: ­ Chi tiÒn ¬ng  l hoÆc  tiÒn  c«ng, c¸c kho¶n      phô cÊp, c¸c kho¶n      ®ãng  gãp theo tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  theo chÕ  hiÖn  ®é  hµnh    tr¶cho ngêilao ®éng      thuª ngoµi trùc tiÕp        thu  phÝ  lÖ  (kÓ  thêigian  c¶    c¸n    bé, c«ng chøc  quan  c¬  cÊp phÐp  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  lµm thªm ngoµi giê theo      chÕ     ®é quy ®Þnh). ­ Chi trùctiÕp        phôc  cho  vô  viÖc    phÝ    phßng  thu lÖ  nh:v¨n  phÈm,     vËt t v¨n phßng, ®iÖn      tho¹i ®iÖn, níc,c«ng      ,     t¸cphÝ, c«ng  phÝ    vô  theo    tiªuchuÈn  ®Þnh  møc  hiÖn hµnh. ­ Chi söa      ch÷a  êng  th xuyªn,söa    ch÷a      líntµis¶n,m¸y    mãc  thiÕtbÞ    phôc  vô    trùctiÕp cho    c«ng      phÝ. t¸cthu lÖ  ­ Mua     s¾m    , nhiªn liÖu  c¸c kho¶n    vËt t    vµ    chikh¸c li     ªnquan ®Õn  viÖc  thu lÖ    phÝ  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng s¶n. dß    ­ TrÝch    quü khen  ëng  th cho      c¸n bé,c«ng chøc,nh©n        viªntrùctiÕp thùc     hiÖn    phÝ  thu lÖ  ®éc quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n.Møc    trÝch quü    khen  ëng  th b×nh qu©n  mét n¨m, mét    ngêitèi kh«ng    th¸ngl    ®a  qu¸ 1   ¬ng  thùc hiÖn.   Toµn  sè  bé  tiÒn lÖ    phÝ  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  îctrÝch theo ®       quy  ®Þnh    trªn®©y  îcgöivµo  ®     Kho    b¹c Nhµ      quan  nícn¬ic¬  cÊp  phÐp ®ãng  trô së    chÝnh, c¬    quan  cÊp  phÐp  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n ph¶i sö    dông  ®óng  môc  ®Ých. C¸c    kho¶n    chiph¶icã    chøng      tõ hîp ph¸p theo chÕ    ®é quy  ®Þnh hiÖn  hµnh,cuèin¨m      ph¶iquyÕt to¸nthu chitheo sè              thùc tÕ,hîp lý,         ®óng  chÕ  ®é.  Chªnh lÖch cßn    l¹gi÷a sè  i   trÝch vµ  ® îcquyÕt to¸n, quan    sè       c¬  cÊp  phÐp ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng s¶n  îcphÐp  dß    ®   chuyÓn  (hoÆc   trõ)sang  n¨m  sau    ®Ó tiÕp tôcchitheo chÕ  quy          ®é  ®Þnh. 4. Tæng   tiÒn  phÝ    sè  lÖ  ®éc quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n thu  îc (bao  ®   gåm   tiÒn  Æt   m hoÆc   chuyÓn  kho¶n) sau      trÝch    i   khi trõ sè  ®Ó l¹ 30%   quy  ®Þnh  it¹ ®iÓm   môc  3  nµy, sè    cßn  i l¹ 70%     ph¶i nép    vµo ng©n s¸ch  ¬ng, (ch   lo¹   i kho¶n  , trong môc     lôc ng©n s¸ch nhµ  níc)theo      thêih¹n  thñ  vµ  tôc quy  ®Þnh  iPh¸p  t¹  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ  c¸c v¨n  vµ    b¶n  híng dÉn    thihµnh  Ph¸p  lÖnh  nµy. 5. LËp  chÊp    vµ  hµnh  to¸nthu ­ chitiÒn  phÝ  dù          lÖ  ®éc quyÒn th¨m dß  kho¸ng s¶n.   Hµng n¨m, c¨n cø      møc     phÝ  thu lÖ  ®éc quyÒn th¨m  kho¸ng  dß  s¶n,c¸c     néidung      chihíng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy  chÕ  chitiªutµichÝnh  vµ  ®é        hiÖn  hµnh,  c¬ quan cÊp phÐp ®éc  quyÒn th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  dù to¸nthu ­ chitiÒn  lËp           
  4. 4 lÖ phÝ      chitiÕttheo môc    lôc ng©n s¸ch nhµ      níc hiÖn hµnh, göic¬      quan chñ  qu¶n cÊp trªn, quan     c¬  TµichÝnh  ®ång cÊp    ®Ó xem      xÐt,phª duyÖt. C¨n  dù  cø  to¸n thu        ­ chihµng  n¨m  ® îc c¬  ®∙    quan  thÈm   cã  quyÒn phª  duyÖt,c¬    quan  cÊp phÐp  ®éc  quyÒn th¨m  kho¸ng  dß  s¶n    ho¹ch thu ­ lËp kÕ       chiquý,chitiÕttheo          môc    lôc ng©n s¸ch nhµ      quan    níc göic¬  chñ qu¶n, Kho    b¹c nhµ        nícn¬igiao dÞch      ®Ó lµm    kiÓm      c¨n cø  so¸tthu chi. 6.QuyÕt         phÝ    to¸nthu ­chilÖ  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng s¶n. dß    C¬  quan cÊp  phÐp  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  tr¸chnhiÖm     cã    më sæ  s¸ch kÕ          to¸n®Ó ghichÐp, h¹ch   to¸n,quyÕt    thu ­ chitiÒn  phÝ    to¸nsè        lÖ  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  theo chÕ  kÕ    ®é  to¸nhµnh  chÝnh  nghiÖp  sù  hiÖn  hµnh.Thùc    hiÖn  quyÕt    to¸nchøng      tiÒn lÖ  tõ thu,sè    phÝ  nép  ®∙  NSNN   víi quan   c¬  ThuÕ     trùctiÕp qu¶n    nép  c¸o quyÕt          phÝ    lývµ  b¸o    to¸nthu ­ chilÖ  ®éc  quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  cho  quan  c¬  ThuÕ,  quan  c¬  chñ  qu¶n  cÊp  trªn, quan     c¬  TµichÝnh  ®ång  cÊp tr     ícngµy  th¸ng3  31    cña  n¨m  tiÕp sau    n¨m  b¸o    ph¶inép  sè  c¸o vµ    ®ñ  tiÒn lÖ    phÝ  cßn  thiÕu vµo NSNN   trong thêih¹n      10  ngµy  tõngµy  kÓ    nép    b¸o c¸o. C¬ quan chñ  qu¶n cÊp    trªncña  quan  c¬  cÊp phÐp ®éc  quyÒn th¨m dß  kho¸ng s¶n  tr¸chnhiÖm     cã    kiÓm    tra,tæng    c¸o quyÕt      quan  hîp b¸o    to¸ngöic¬  Tµi chÝnh cïng  cÊp;    C¬ quan  Tµi chÝnh  thÈm  ®Þnh   th«ng  ra  b¸o duyÖt  quyÕt    to¸ncïng víi     quyÕt    to¸nn¨m  cña  quan  c¬  chñ qu¶n theo quy ®Þnh cña  LuËt NSNN     hiÖn hµnh. IV­ æ  c h ø c  thùc hi Ö n  t 1.  Tµi chÝnh  VËt    Së    ­  gi¸,Côc ThuÕ     c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung ¬ng, c¸c c¬      quan  thÈm   cã  quyÒn cÊp phÐp  ®èi  îng  vµ  t nép  phÝ  lÖ  ®éc quyÒn  th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  tr¸chnhiÖm   cã    thùc hiÖn    ®óng  quy ®Þnh  i t¹  Th«ng   tnµy. 2. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ®¨ng  c«ng  b¸o.   C¸c quy ®Þnh  íc®©y   lÖ  tr   vÒ  phÝ  ®éc quyÒn th¨m  kho¸ng  dß  s¶n ®Òu   hÕt hiÖu      lùcthihµnh.Riªng c¸cgiÊy phÐp          ®éc  quyÒn th¨m  kho¸ng s¶n  dß    ký  tr   ícngµy  Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    mµ vÉn cßn    thùc hiÖn    thêih¹n    th× kh«ng ph¶icÊp      l¹ giÊy  i phÐp  kh«ng  vµ  ph¶inép  phÝ    lÖ  ®éc  quyÒn th¨m dß  kho¸ng s¶n.   Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c,          cã    ®Ò nghÞ    quan,tæ  c¸cc¬    chøc,c¸nh©n      ph¶n    ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản