intTypePromotion=1

Thông tư 180/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
79
lượt xem
8
download

Thông tư 180/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 180/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung kế toán thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 180/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA  th«ng    t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  180/1998/TT­B T C  n g µ y 26 th¸ng  c 12 n¨ m  1998 H íng d É n  b æ  s u n g  k Õ  to¸n thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng ­ C¨n  LuËt thuÕ          cø    gi¸trÞgia t¨ng,NghÞ    ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998, NghÞ  ®Þnh  sè 102/1998/N§­  ngµy 21/12/1998 cña ChÝnh   CP Phñ. ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 89/1998/TT­BTC  ngµy 27/6/1998  Th«ng   sè  vµ  t 175/1998/TT­ BTC   ngµy  24/12/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn      bæ sung söa  ®æi  mét  ®iÓm   sè  trong Th«ng   89/1998/TT­   tsè  BTC  ngµy 27/6/1998  cña Bé  TµichÝnh;   ­ C¨n cø Th«ng t  sè 100/1998/TT­ BTC  ngµy 15/7/1998 cña Bé  Tµi  chÝnh  híng dÉn  to¸nthuÕ  vÒ    kÕ    GTGT, thuÕ  TNDN; §Ó  h¹ch    to¸n thuÕ GTGT     víiviÖc  phï hîp    tÝnh thuÕ, kª khai,nép        thuÕ  GTGT,  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    bæ sung, söa  æi      ® kÕ to¸n thuÕ    GTGT  nh  sau: i ­ H íng d É n  b æ  s u n g  k Õ  to¸n thu Õ  G T G T. 1        së  ­ §èivíic¬  kinh doanh    tÝnh thuÕ GTGT   ph¶inép    theo ph¬ng ph¸p  khÊu    trõthuÕ, khibiÕu, tÆng        s¶n phÈm, hµng  hãa  îc trang tr¶i ®       b»ng quü  khen  ëng, phóc  ikÕ   th   lî   to¸n ph¶n  ,   ¸nh doanh thu cña s¶n phÈm,  hµng hãa  biÕu,tÆng    theo gi¸b¸n cha  thuÕ        cã  GTGT, ghi: Nî  431   TK  ­Quü  khen  ëng,phóc  i th   lî Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    cha  thuÕ  (Gi¸b¸n  cã  GTGT). 2        së  ­ §èivíi c¬  kinh doanh    tÝnh thuÕ  GTGT  ph¶inép    theo ph¬ng  ph¸p  khÊu    trõthuÕ, khixuÊt hµng        hãa  dïng    ®Ó khuyÕn    m¹i,tiÕp thÞ,qu¶ng    c¸o  kh«ng  tÝnh  thuÕ GTGT  ®Çu   th×  ra  chØ  îc khÊu    ®   trõthuÕ  GTGT  ®Çu   vµo  cña  hµng  sè  hãa nµy  ¬ng  t øng        víigi¸trÞ hµng  hãa  khuyÕn    m¹i,qu¶ng    c¸o tÝnh trong kho¶n      chiphÝ kh¸c t  ¬ng  øng      %   víi víi lÖ  so    tû tæng    chiphÝ      hîp lý tÝnh thu  nhËp  chÞu thuÕ  TNDN   quy  ®Þnh  ®èi    víidoanh  nghiÖp. Sè    thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo kh«ng  îckhÊu    ®   trõcña  hµng  hãa khuyÕn   m¹i,qu¶ng      c¸o vît tûlÖ    víi   % so    tæng  chiphÝ      sè    hîp lýtÝnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ TNDN,  ghi: Nî  641     TK  ­Chi phÝ  hµng  b¸n  (ChitiÕtchikhuyÕn          m¹i,qu¶ng  c¸o) Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. 3        ­ §èivíi®¬n  nhËn  vÞ  b¸n hµng      ®¹ilýb¸n  ®óng    gi¸bªn chñ hµng quy  ®Þnh  chØ  hëng hoa  hång,hoa    hång    chicho      îch¹ch    ®¹ilý®   to¸nvµo    chiphÝ  cña bªn  chñ hµng, bªn    nhËn b¸n hµng      ®¹i lý kh«ng ph¶i tÝnh  nép    vµ  thuÕ  GTGT       ®èi víikho¶n hoa  hång    b¸n hµng      ®¹ilýtrªn.
  2. 2 +      Khib¸n hµng      ®¹ilýtheo ®óng      gi¸quy ®Þnh  cña  chñ  bªn  hµng,kÕ      to¸n ®¬n  nhËn  vÞ  b¸n hµng      cø  ®¹ilýc¨n  vµo  chøng    tõ,hãa ®¬n b¸n hµng ph¶n  ¸nh tæng  tiÒn thu ® îcph¶itr¶cho    sè            chñ  hµng,ghi:   Nî  111,112,131,.. TK        . Cã  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n (Tæng        gi¸thanh  to¸n). + Cuèi kú,kÕ        to¸ntÝnh  x¸c ®Þnh  vµ    doanh    thu hoa hång  îchëng  ®   vÒ  b¸n hµng        ®¹ilý,ghi: Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng. +      Khitr¶tiÒn b¸n hµng          ®¹ilýcho  chñ  bªn  hµng,ghi:   Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n   Cã  111,112,.. TK      . +  tiÒn  Sè  hoa hång ph¶itr¶cho      bªn nhËn b¸n hµng      to¸nbªn  ®¹ilý,kÕ    chñ  hµng,ghi:   Nî  641     TK  ­Chi phÝ  hµng b¸n  Cã  131,111,.. TK      . 4       ­§èivíi ®¬n  nhËn    vÞ  b¸n hµng        Æt   ®¹ilýb¸n m hµng chÞu thuÕ      tiªuthô ® Æc  biÖt cho  së    c¬  s¶n  xuÊt theo    së    gi¸c¬  s¶n  xuÊt quy    ®Þnh,  bªn nhËn  b¸n hµng      ®¹ilýchØ  îchëng  ®   tiÒn hoa  hång  kh«ng  vµ  ph¶inép    thuÕ GTGT   trªnphÇn    hoa hång  îchëng.KÕ     ®     to¸ndoanh    thanh    thu vµ  to¸ntiÒn b¸n    hµng  ®¹ilý®èi víi®¬n  nhËn          vÞ  b¸n  hµng      ®¹ilýb¸n  Æt   m hµng chÞu  thuÕ      tiªuthô ® Æc   biÖtcho  së    c¬  s¶n  xuÊt ® îch¹ch    ®èi víi     to¸nnh      ®¬n  nhËn  hµng  vÞ  b¸n  ®¹ilýb¸n      ®óng    gi¸bªn chñ hµng  quy  ®Þnh  chØ  îc hëng  ®   tiÒn hoa hång  nh ®∙ híng dÉn      t¹ ®iÓm   i 3. 5      s¶n  ­ C¬ së  xuÊt s¾t,thÐp      thuéc ®èi t      îng tÝnh  thuÕ GTGT  ph¶inép    theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõthuÕ      khithu mua gom   s¾t,thÐp    phÕ       liÖu ®Ó lµm  nguyªn  vËt liÖu s¶n xuÊt s¾t, thÐp  îc khÊu              ®   trõ 5% trªngi¸trÞ s¾t, thÐp    phÕ  liÖu mua  vµo. C¨n  vµo    cø  chøng    tõ,hãa ®¬n, b¶ng  mua   kª  s¾t, thÐp    phÕ  liÖu,kÕ      to¸ntÝnh  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    gi¸mua  ®   trõvµ    cha  cã thuÕ GTGT: ThuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  (®­ = Gi¸thanh    to¸n x 5% îckhÊu    trõ) Gi¸mua    cha  ThuÕ   GTGT   cã thuÕ  = Gi¸thanh    to¸n ­ ®Çu   vµo GTGT Sau    khi tÝnh  îc sè  ®   thuÕ  GTGT  ®Çu  vµo  gi¸ mua   vµ    cha  thuÕ  cã  GTGT,  to¸nph¶n        kÕ    ¸nh gi¸trÞs¾t,thÐp    phÕ    liÖu mua  vµo  theo gi¸mua      cha  cã  thuÕ GTGT, thuÕ GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõ,ghi:
  3. 3 Nî  152   TK  ­Nguyªn  liÖu,vËtliÖu (Gi¸mua          cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331,.. (Tæng    TK        .   gi¸thanh  to¸n). +      §èivíi doanh  nghiÖp  tæ  cã  chøc  ®¬n  trùcthuéc lµm  vÞ      nhiÖm   thu vô    mua   s¾t, thÐp    phÕ  liÖu    ®Ó cung  øng  cho ®¬n   s¶n  vÞ  xuÊt thuéc doanh  nghiÖp  theo    gi¸chØ  ®Þnh  cña doanh  nghiÖp  ®¬n  thu mua   îckhÊu  th×  vÞ    ®   trõ 5%           trªn gi¸trÞ s¾t, thÐp    phÕ  liÖu mua  vµo. ë    ®¬n   trùc thuéc  vÞ    lµm  nhiÖm   thu  vô  mua   s¾t,thÐp    phÕ  liÖu,c¨n  vµo    cø  chøng    tõ,hãa  ®¬n mua   s¾t,thÐp    phÕ       liÖu ®Ó tÝnh  thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu      ®   trõ,gi¸mua  cha  cã thuÕ  GTGT   kÕ    quy  vµ  to¸nnh  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 5. Khi ®¬n  trùcthuéc    vÞ    b¸n s¾t,thÐp    phÕ  liÖu cho  së    c¬  s¶n xuÊt,bªn    b¸n ph¶iviÕt hãa      ®¬n GTGT   kÕ   vµ  to¸n doanh  b¸n    thu  s¾t,thÐp    phÕ  liÖu  theo gi¸b¸n cha  thuÕ        cã  GTGT, ghi: Nî  111,112,136  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    (Gi¸b¸n cha  thuÕ  néibé      cã  GTGT). 6    ­ C¸c  chøc,doanh  tæ    nghiÖp  ¬ng    th m¹i mua  hµng chÞu thuÕ      tiªuthô ® Æc   biÖtcña  së    c¬  s¶n  xuÊt ®Ó   ® îckhÊu        b¸n    trõ3% tÝnh      trªngi¸hµng  hãa  mua  vµo  theo  chÕ  quy  ®é  ®Þnh. KÕ       vµo    to¸nc¨n cø  hãa  ®¬n  mua vµo  tÝnh  thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  îc khÊu      ®   trõ3% tÝnh      trªngi¸thanh to¸n,tÝnh      gi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT: ThuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  (®­ = Gi¸thanh    to¸n x 3% îckhÊu    trõ) Gi¸mua    cha  ThuÕ   GTGT   cã thuÕ  = Gi¸thanh    to¸n ­ ®Çu   vµo GTGT Sau    khi tÝnh  îc thuÕ  ®   GTGT  ®Çu  vµo  îc khÊu      ®   trõ,gi¸mua  cha cã  thuÕ GTGT,  to¸nph¶n  gi¸trÞ hµng  kÕ    ¸nh      hãa mua vµo theo    gi¸mua cha cã  thuÕ  GTGT, ghi: Nî  156,157,632    TK      (Gi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331,.. (Tæng    TK        .   gi¸thanh  to¸n). 7    ­ Trêng hîp  së  c¬  s¶n  xuÊt chÕ     biÕn  mua  nguyªn liÖu    lµ n«ng  s¶n,   l©m s¶n,thñy s¶n      cha qua chÕ  biÕn cña ngêis¶n    xuÊt b¸n      ra kh«ng  hãa  cã  ®¬n     ®Ó tiÕp  tôc chÕ  biÕn    îc khÊu    sÏ ®   trõ thuÕ ®Çu  vµo  theo  lÖ    tû  3% hoÆc     5% quy  ®Þnh  tÝnh        trªngi¸trÞ hµng hãa  mua  vµo.KÕ       vµo    to¸nc¨n cø  b¶ng    kª mua  hµng,tÝnh  thuÕ    sè  GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu    ®   trõ,tÝnh    gi¸mua  cha  thuÕ: cã 
  4. 4 ThuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  (®­ = Gi¸thanh    to¸n x 3% îckhÊu    trõ) (hoÆc 5%) Gi¸mua    cha  ThuÕ   GTGT   cã thuÕ  = Gi¸thanh    to¸n ­ ®Çu   vµo GTGT Sau    khi tÝnh  îc thuÕ  ®   GTGT  ®Çu  vµo  îc khÊu      ®   trõ,gi¸mua  cha cã  thuÕ GTGT,  to¸nph¶n  gi¸trÞ nguyªn liÖu lµn«ng  kÕ    ¸nh            s¶n,l©m    s¶n,thñy    s¶n  mua  vµo theo gi¸mua      cha  thuÕ  cã  GTGT, ghi: Nî  152,621    TK    (Gi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n). 8    ­Trêng    hîp hµng mua  ph¶itr¶l¹ thuéc ®èi t        i    îng chÞu  thuÕ GTGT  theo  ph¬ng ph¸p khÊu    trõthuÕ, c¨n cø      vµo  chøng    tõ xuÊt hµng        tr¶l¹ cho  i bªn b¸n  vµ    c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî  111,112,331  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  152,153,156,211    TK        (Gi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT). 9      ­ Khi mua  TSC§   hãa  cã  ®¬n  GTGT  dïng  chung  vµo ho¹t®éng    s¶n  xuÊt,kinh doanh      chÞu  thuÕ GTGT   kh«ng  vµ  chÞu  thuÕ  GTGT,  to¸nph¶n  kÕ    ¸nh      gi¸trÞ TSC§  theo    gi¸mua   cha  thuÕ  cã  GTGT,  thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  îc ®   ph¶n  ¸nh vµo  bªn  TK  Nî  133, ®Ó     cuèikú  to¸ntÝnh  x¸c ®Þnh  thuÕ    kÕ    vµ    sè  GTGT   ®Çu   vµo  îc khÊu    kh«ng  îc khÊu      së    doanh  ®   trõvµ  ®   trõtrªnc¬  tû lÖ  thu chÞu  thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p  khÊu    doanh  trõ vµ  thu kh«ng chÞu  thuÕ  víitæng  so    doanh  thu trong    thuÕ  kú. Sè  GTGT   ®Çu  vµo kh«ng  îc ®   khÊu    îch¹ch to¸nvµo      trõ®       c¸cchiphÝ  li   cã  ªnquan  dông  sö  TSC§,  ghi: +  Trêng    thuÕ  hîp sè  GTGT   ®Çu   vµo  kh«ng  îckhÊu      ®   trõlín,ghi: Nî  142     TK  ­Chi phÝ    íc tr¶tr Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. Khi ph©n    thuÕ    bæ sè  GTGT  ®Çu   vµo kh«ng  îckhÊu    ®   trõvµo    chiphÝ,  ghi: Nî  627,641,642,.. TK        . Cã  142     TK  ­Chi phÝ    íc. tr¶tr +  Trêng    thuÕ  hîp sè  GTGT   ®Çu   vµo  kh«ng  îckhÊu    ®   trõnhá,ghi:   Nî  627,641,642,.. TK        . Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. 10  Khi b¸n  ­    hµng (thuéc ®èi  îng  t chÞu  thuÕ GTGT  theo ph¬ng ph¸p  khÊu    trõthuÕ)  æi     ,hµng  ® lÊy vËt t  hãa  kh¸c ®Ó   dông    sö  cho s¶n xuÊt,kinh     doanh hµng hãa, dÞch  chÞu    vô  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõ,kÕ 
  5. 5 to¸nph¶n    ¸nh doanh  b¸n  thu  hµng    ®Ó ®æi     , hµng  lÊy vËt t  hãa kh¸c theo      gi¸ b¸n cha  thuÕ    cã  GTGT, ghi: Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    cha  thuÕ  (Gi¸b¸n  cã  GTGT)  . Khi nhËn   ,hµng    vËt t  hãa    trao®æi  cã  vÒ  hãa  ®¬n GTGT,  to¸nph¶n  kÕ    ¸nh    gi¸ trÞ vËt  , hµng  t  hãa nhËn trao  æi    ® vÒ theo    gi¸ mua  cha  thuÕ  cã  GTGT,  ghi: Nî  152,153,156,211,.. (Gi¸mua  TK          .     cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng.   KhinhËn   ,hµng    vËtt  hãa    æi  kh«ng  hãa  trao® vÒ  cã  ®¬n GTGT,  to¸n kÕ    ph¶n         ,hµng  ¸nh gi¸trÞvËtt  hãa nhËn    trao®æi  theo gi¸thanh  vÒ      to¸n,  ghi: Nî  152,153,156,211,.. (Tæng    TK          .   gi¸thanh  to¸n) Cã  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (Tæng    gi¸thanh  to¸n). +    Khi b¸n hµng  (thuéc ®èi îng    t chÞu  thuÕ GTGT   theo ph¬ng ph¸p    trùc tiÕp trªngi¸trÞ gia t¨ng)®æi     ,hµng              lÊy vËt t  hãa kh¸c sö    dông  cho s¶n xuÊt,   kinh doanh    hµng  hãa, dÞch  chÞu    vô  thuÕ GTGT   theo ph¬ng ph¸p    trùctiÕp,   kÕ    to¸nph¶n  doanh    hµng  ¸nh  thu b¸n  xuÊttrao®æi      theo gi¸thanh      to¸n,  ghi: Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (Tæng    gi¸thanh  to¸n). Khi nhËn   , hµng    vËt t  hãa trao ®æi    vÒ,    kÕ to¸n ph¶n    ¸nh        , gi¸trÞ vËt t  hµng  hãa  nhËn    trao®æi  theo    vÒ  gi¸thanh  to¸n,thuÕ    GTGT   ®Çu  vµo kh«ng  ® îckhÊu      trõ,ghi: Nî  152,153,156,211,.. (Tæng    TK          .   gi¸thanh  to¸n) Cã  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng.   II  ­ T æ  c h ø c thùc hi Ö n. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy 01/01/1999  ®iÓm   môc   vµ  10  I cña Th«ng   t nµy  îc thay thÕ  ®     phÇn  h¹ch to¸n hµng    ®æi hµng quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm   (b1)Môc  I 2    II trong Th«ng   100/1998/TT­   t sè  BTC  ngµy 15/7/1998 cña  Bé    TµichÝnh. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  b¸o  vÞ  c¸o vÒ  TµichÝnh      Bé    ®Ó xem       xÐt,gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2