Thông tư 180/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
4
download

Thông tư 180/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 180/2009/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 180/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 180/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I M T S M T HÀNG THU C NHÓM 2710 T I BI U THU NH P KH U ƯU ÃI Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n m c thu su t thu nh p kh u ưu ãi i v i m t s m t hàng thu c nhóm 2710 t i Bi u thu nh p kh u ưu ãi như sau: i u 1. M c thu su t i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t s m t hàng xăng, d u thu c nhóm 2710 quy nh t i Danh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t s m t hàng thu c nhóm 2710 ban hành kèm theo Thông tư s 148/2009/TT-BTC ngày 21/7/2009 c a B Tài chính thành m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Thông tư này. i u 2. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành và áp d ng i v i các T khai h i quan hàng hoá nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan k t ngày 21/9/2009. 2. Bãi b Thông tư s 148/2009/TT-BTC ngày 21/7/2009 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t s m t hàng thu c nhóm 2710 t i Bi u thu nh p khNu ưu ãi./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; Hoàng Anh Tu n - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST (XNK). DANH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I M T S M T HÀNG THU C NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Thông tư s 180/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 c a B Tài chính) Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 27.10 D u có ngu n g c t d u m và các lo i d u thu ư c t các khoáng bi tum, tr d u thô; các ch phNm chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác có ch a t 70% kh i lư ng tr lên là d u có ngu n g c t d u m ho c các lo i d u thu ư c t các khoáng bi tum, nh ng lo i d u này là thành ph n cơ b n c a các ch phNm ó; d u th i. - D u có ngu n g c t d u m và các lo i d u thu ư c t các khoáng bi tum (tr d u thô) và các ch phNm chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác, có ch a t 70% kh i lư ng tr lên là d u có ngu n g c t d u m ho c các lo i d u thu ư c t các khoáng bi tum này là thành ph n cơ b n c a các ch phNm ó, tr d u th i: 2710 11 - - D u nh và các ch phNm: - - - Xăng ng cơ: 2710 11 11 00 - - - - Có pha chì, lo i cao c p 20 2710 11 12 00 - - - - Không pha chì, lo i cao c p 20 2710 11 13 00 - - - - Có pha chì, lo i thông d ng 20 2710 11 14 00 - - - - Không pha chì, lo i thông d ng 20 2710 11 15 00 - - - - Lo i khác, có pha chì 20
  3. 2710 11 16 00 - - - - Lo i khác, không pha chì 20 2710 11 20 00 - - - Xăng máy bay 20 2710 11 30 00 - - - Tetrapropylene 20 2710 11 40 00 - - - Dung môi tr ng (white spirit) 20 2710 11 50 00 - - - Dung môi có hàm lư ng c u t thơm th p dư i 20 1% 2710 11 60 00 - - - Dung môi khác 20 2710 11 70 00 - - - Naphtha, reformate và các ch phNm khác pha 20 ch xăng 2710 11 90 00 - - - Lo i khác 20 2710 19 - - Lo i khác: - - - D u trung (có kho ng sôi trung bình) và các ch phNm: 2710 19 13 00 - - - - Nhiên li u ng cơ tu c bin dùng cho hàng 20 không (nhiên li u ph n l c) có ch p cháy t 23oC tr lên 2710 19 14 00 - - - - Nhiên li u ng cơ tu c bin dùng cho hàng 20 không (nhiên li u ph n l c) có ch p cháy dư i o 23 C 2710 19 16 00 - - - - Kerosene 30 2710 19 19 00 - - - - Lo i khác 15 2710 19 20 00 - - - - D u thô ã tách ph n nh 5 2710 19 30 00 - - - - Nguyên li u s n xu t than en 5 - - - D u và m bôi trơn: 2710 19 41 00 - - - - D u khoáng s n xu t d u bôi trơn 5 2710 19 42 00 - - - - D u bôi trơn cho ng cơ máy bay 5 2710 19 43 00 - - - - D u bôi trơn khác 10 2710 19 44 00 - - - - M bôi trơn 5 2710 19 50 00 - - - D u dùng trong b hãm thu l c (d u phanh) 3 2710 19 60 00 - - - D u bi n th và d u dùng cho b ph n ng t m ch 5 - - - D u nhiên li u: 2710 19 71 00 - - - - Nhiên li u diesel dùng cho ng cơ t c cao 20 2710 19 72 00 - - - - Nhiên li u diesel khác 20 2710 19 79 00 - - - - Nhiên li u t khác 20 2710 19 90 - - - Lo i khác
  4. 2710 19 90 10 - - - - Ch t ch ng dính s n xu t phân bón DAP 1 2710 19 90 90 - - - - Lo i khác 5 - D u th i: 2710 91 00 00 - - Ch a biphenyl ã polyclo hóa (PCBs), terphenyl 20 ã polyclo hóa (PCTs) ho c biphenyl ã polybrom hóa (PBBs) 2710 99 00 00 - - Lo i khác 20
Đồng bộ tài khoản