Thông tư 181/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
86
lượt xem
9
download

Thông tư 181/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 181/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động dịch vụ bưu chính viễn thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 181/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  181/1998/TT­B T C  n g µ y 26 th¸ng  c 12 n¨ m  1998 H ­ íng d É n  k Õ  to¸n thu Õ    trÞ gia t¨ng ® èi víi o¹t ® é n g  d Þ c h  vô  b u  gi¸  h c h Ý n h  viÔn  th«ng ­C¨n  LuËt thuÕ          02/1997/QH9    cø    Gi¸trÞgiat¨ngsè  ngµy  10/5/1997; ­ C¨n cø Th«ng t  sè 89/1998/TT­ BTC  ngµy 27/6/1998,  Th«ng t  sè  100/1998/TT­BTC  ngµy 15/7/1998, Th«ng  t sè  164/1998/TT­   BTC  ngµy  17/12/1998 cña  Tµi chÝnh  híng  Bé    vÒ  dÉn thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®èi      víiho¹t   ®éng dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn th«ng; §Ó   h¹ch to¸nthuÕ              gi¸trÞ gia t¨ng(GTGT)        phï hîp víiviÖc  tÝnh  thuÕ, kª    khai,nép    thuÕ GTGT,  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    kÕ to¸n thuÕ    GTGT  ®èi    víi ho¹t®éng    dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn th«ng  sau: nh  I ­ n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g. 1    ­ Th«ng   t nµy  dông  ¸p  cho Tæng  c«ng    chÝnh  ty Bu  viÔn th«ng  ViÖt  Nam   c¸c c«ng    vµ    ty h¹ch to¸n ®éc    lËp kh«ng trùc thuéc    Tæng  c«ng    ty Bu  chÝnh viÔn th«ng ViÖtNam   ho¹t®éng    cã    dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn  th«ng (sau  ®©y          gäit¾t lµc¸c c«ng    tyh¹ch    to¸n®éc  cã    lËp  ho¹t®éng  dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn  th«ng). ­ Tæng    c«ng    chÝnh  tyBu  viÔn  th«ng  ViÖt Nam   c¸cc«ng      vµ    tyh¹ch to¸n     ®éc lËp  ho¹t®éng  cã    dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn th«ng ph¶i tæ    chøc      kÕ to¸n thuÕ  GTGT   theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh  quy  vµ  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2        ­ KÕ to¸ndoanh    thu b¸n hµng  gi¸trÞ vËt t  vµ       ,hµng hãa, TSC§,    dÞch  vô  mua  vµo: ­ Doanh      thu dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn th«ng  îcph¶n  vµo    ®   ¸nh  Tµi kho¶n  511  hoÆc     Tµikho¶n  512 theo gi¸b¸n cha  thuÕ        cã  GTGT. ­ Gi¸b¸n      tem    th (bao gåm  tem    tem  invµ  giÊy,thήiÖn      tho¹i lµgi¸®∙        cã  ) thuÕ GTGT.      KÕ to¸nph¶ix¸c ®Þnh    cha  thuÕ  thuÕ      gi¸b¸n  cã  vµ  GTGT   ®Çu   ra theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   164/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy 17/12/1998 cña Bé  TµichÝnh      ®Ó ph¶n    ¸nh doanh      thu b¸n hµng  thuÕ  vµ  GTGT   ®Çu     ra ph¶inép.   ­ Gi¸ trÞ vËt t         , hµng  hãa, TSC§,    dÞch  mua   vô  vµo dïng cho ho¹t®éng    dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn  th«ng  c¸cho¹t®éng  vµ      kinh doanh    kh¸c® îcph¶n      ¸nh  theo    gi¸mua   cha  thuÕ  cã  GTGT   êng  (tr hîp  hãa  cã  ®¬n thuÕ GTGT   hoÆc   hãa ®¬n  Æc   . ® thï) Trêng hîp mua  vËt  , hµng  t  hãa, TSC§, dÞch  kh«ng  hãa  vô  cã  ®¬n  GTGT     th× ph¶n  theo gi¸thanh  ¸nh      to¸n,  thuÕ  GTGT  ®Çu   vµo  kh«ng  îckhÊu  ®   trõ. 3      ­ KÕ to¸n chia,®iÒu      chuyÓn doanh    thu,thuÕ GTGT  ®Çu     ra,thuÕ  GTGT   ph¶inép:  
  2. 2 ­ Trêng        hîp c¸c ®¬n  cã  vÞ  kinh doanh    dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn th«ng    víi c¸c ®¬n  kh¸c theo    vÞ    h×nh thøc  chiadoanh      thu ph¶ikÕ      to¸ntæng  doanh  thu  ph¶ichiavµ      thuÕ  GTGT   ®Çu     ra lµm    x¸c®Þnh  c¨n cø    thuÕ GTGT  ph¶inép    ë  tõng ®¬n   vÞ. §¬n  ® îcchia doanh    vÞ      thu ph¶iviÕthãa      ®¬n GTGT  theo  chÕ  ®é quy  ®Þnh  göicho  vµ    ®¬n  ph¶ichiadoanh      chøng    vÞ      thu ®Ó cã  tõ lµm  c¬  së h¹ch to¸n.   ­ Trêng      hîp ®iÒu chuyÓn doanh    thu gi÷a c¸c®¬n  phô      vÞ  thuéc mµ     viÖc  nép thuÕ thu  nhËp  îc tËp  ®   trung  itrô së  t¹    chÝnh  th× chØ  ®iÒu chuyÓn  doanh thu kh«ng  thuÕ  cã  GTGT,  thuÕ  GTGT   ®Çu     ra,®Çu  vµo ph¸tsinh ë      ®¬n  nµo  ®¬n  ®ã    vÞ  do  vÞ  trùctiÕp kª khainép        thuÕ  kÕ  vµ  to¸n. ­ Hµng    th¸ng c¸c Bu      ®iÖn  tØnh  c¸c c«ng      vµ    tytrùcthuéc Tæng    c«ng    ty Bu chÝnh  viÔn  th«ng,tÝnh      x¸c ®Þnh  lËp  vµ  chøng    viÖc  tõ vÒ  chuyÓn  40%   sè thuÕ  GTGT   ph¶inép  V¨n    vÒ  phßng Tæng  c«ng      ty®Ó lµm  quü ®iÒu  hßa  cÊp  cho    c¸c ®¬n  theo  vÞ  quy ®Þnh  lµm  li : li  u  i 02  ªn  01  ªnl t¹  ®¬n    li   vÞ, 01  ªn göi cho    V¨n  phßng  Tæng   c«ng      ty.Khi Tæng   c«ng    chÝnh  ty Bu  viÔn  th«ng  ®iÒu  hßa  thuÕ  GTGT   ph¶i nép    cho    ®iÖn  c¸c Bu  tØnh  c¸c c«ng      vµ    ty trùc thuéc Tæng    c«ng    chªnh  tycã  lÖch    ) gi÷a sè  ©m (­    thuÕ  GTGT  ®Çu       ) ra trõ(­  sè thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  th× ph¶i lËp    chøng    tõ ®iÒu  hßa thuÕ GTGT   ph¶i   nép  lµm  li : li     02  ªn  01  ªngöi cho   c¸c ®¬n  vµ  li  u  i vÞ  01  ªnl t¹  V¨n phßng  Tæng  c«ng  ty. II  ­ tµi h o ¶ n  k Õ  to¸n.  k 1      ­ Bæ sung   Tµi kho¶n 337    ­ Doanh thu    cíc ph¶i chia:Tµi kho¶n        nµy  dïng    ®Ó ph¶n  doanh      ¸nh  thu cícph¶ichia,®∙      chia,cßn    ph¶ichiatrong tr       êng  hîp c¸c®¬n  kinh doanh      vÞ    dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn th«ng theo h×nh    thøc chia     doanh        thu víi ®¬n  kh¸c. c¸c vÞ  Néi dung,kÕt      cÊu  cña    Tµikho¶n  337: Bªn     Nî:­Doanh      chiacho    thu cíc®∙    c¸c®¬n  vÞ;        ­Doanh      îchëng.          thu cíc®   Bªn  Cã:  Doanh      thu cícph¶ichia.   Sè  bªn  d  Cã: Ph¶n    ¸nh doanh      thu cíccha  chia. 2     ­Bæ sung    Tµikho¶n  3386   ­Ph¶itr¶tiÒn thu cíc:         ­ Tµi kho¶n      nµy dïng    ®Ó ph¶n  sè  ¸nh  ph¶itr¶, tr¶vµ      ®∙    cßn ph¶itr¶vÒ      tiÒn thu cíccho        ®¬n  kh¸c(bao  vÞ    gåm   doanh      thuÕ  thu cícvµ  GTGT   ®Çu  ra). ­ Trêng      hîp ph¶itr¶tiÒn thu cíccho              c¸c ®¬n  h¹ch to¸nphô  vÞ      thuéc ® îc     ph¶n  vµo    ¸nh  Tµikho¶n 336 "Ph¶itr¶néibé",kh«ng          ph¶n  vµo    ¸nh  Tµikho¶n  3386. Néi dung,kÕt      cÊu  cña    Tµikho¶n  3386 Bªn    tiÒn thu cíc®∙    Nî:Sè        tr¶cho    c¸c®¬n  (bao  vÞ  gåm   doanh      thu cícvµ  thuÕ  GTGT   ®Çu  ra). Bªn  Cã:  tiÒn thu cícph¶itr¶(bao  Sè            gåm   doanh      thuÕ  thu cícvµ  GTGT   ®Çu   ra).
  3. 3 Sè  bªn  d  Cã:  tiÒn thu cíccßn  Sè        ph¶itr¶.   III  ­ k Õ  to¸n thu Õ  G T G T. 1      ­ Khi mua    , hµng  vËt t  hãa, TSC§,    dÞch  cã  vô  hãa  ®¬n thuÕ GTGT   dïng vµo ho¹t®éng    dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn th«ng,kÕ     to¸n ph¶n    ¸nh      gi¸trÞ vËt t   , hµng hãa, TSC§,    dÞch  mua   vô  vµo  theo    gi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT,  thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  îcph¶n    ®   ¸nh vµo    Tµikho¶n  133,ghi:   Nî  152,153,154,627,642  . TK          .. (Theo      gi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331... TK        (Tæng    gi¸thanh  to¸n). 2        ­ Khi ph¸tsinh sè    ho¹t®éng    thu vÒ    dÞch  Bu  vô  chÝnh  viÔn  th«ng,kÕ    to¸nph¶n      ¸nh doanh    thu theo gi¸b¸n cha  thuÕ        cã  GTGT,  ghi: Nî  111,112,131,.. (Tæng    TK        .   gi¸thanh  to¸n) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng. 3  Trêng  ­  hîp ®¬n  kinh  vÞ  doanh dÞch  bu  vô  chÝnh viÔn th«ng theo  h×nh thøc chia doanh  cho    thu  ®¬n  kh¸c,t¹  vÞ    i®¬n  ph¶ichia doanh    vÞ      thu, ghi: +      Khi ph¸tsinh doanh      thu dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn th«ng,kÕ        to¸nc¨n cø  vµo hãa ®¬n  GTGT   hoÆc  hãa ®¬n  Æc       ® thïx¸c ®Þnh    gi¸b¸n cha  thuÕ  cã  GTGT,  thuÕ  GTGT   ®Çu     ra,ghi: Nî  111,112,131,.. (Tæng    TK        .   gi¸thanh  to¸n) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  337   TK  ­Doanh      thu cícph¶ichia.   +      Khi x¸c ®Þnh  tiÒn  sè  doanh  cíc ®¬n  ® îc hëng  thu    vÞ    theo    quy  tû lÖ  ®Þnh, kÕ      to¸nph¶n   ¸nh doanh    thu dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn  th«ng,ghi:   Nî  337   TK  ­Doanh      thu cícph¶ichia   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng. +  ®Þnh  tiÒn doanh      thuÕ  X¸c  sè    thu cícvµ  GTGT   ®Çu     dÞch  bu  ra vÒ  vô  chÝnh viÔn  th«ng ph¶i chia cho      c¸c ®¬n  vÞ,    khi chia doanh    thu ph¶i chia     thuÕ GTGT   ®Çu     ra,th×    khinhËn  îc hãa  ®   ®¬n  GTGT   cña  ®¬n  ® îc chia vÞ      doanh      to¸nghi: thu cíc,kÕ    Nî  337   TK  ­Doanh      thu cícph¶ichia(PhÇn      chiadoanh    thu) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõ(PhÇn  chiathuÕ    GTGT   ®Çu   ra) Cã  3386   TK  ­Ph¶itr¶tiÒn thu cíc.         +      Khi tr¶tiÒn thu cícdÞch  bu        vô  chÝnh  viÔn  th«ng  cho    c¸c ®¬n  ® îc vÞ    chia,ghi:   Nî  3386   TK  ­Ph¶itr¶tiÒn thu cíc         Cã  111,112,.. TK      .
  4. 4 4        ­ §èi víi®¬n  ® îc chia doanh  vÞ      thu  ® îc chia thuÕ  vµ      GTGT   ®Çu     ra cña dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn th«ng, kÕ     to¸n c¨n  tû  ® îc chia ®∙    cø  lÖ      quy  ®Þnh, tÝnh    x¸c ®Þnh  doanh thu    îc chia,thuÕ  cíc ®     GTGT  ®Çu   ®Ó   ra  viÕt   hãa ®¬n  GTGT   (01 b¶n u  01  l vµ  b¶n   göicho  ®¬n  ph¶ichia). vÞ     C¨n  vµo  cø  hãa ®¬n  GTGT,  to¸nph¶n  kÕ    ¸nh doanh    thu theo    gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT  vµ  thuÕ GTGT,  ghi: Nî  111,112,.. (Tæng    TK      .   gi¸thanh  to¸n­tæng    tiÒn thu cíc® îcchia)         Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã     TK 511  Doanh  ­  thu b¸n hµng (Doanh thu    îc chia,gi¸cha  cíc ®       cã  thuÕ  GTGT). 5    ­ Trêng hîp ®iÒu  chuyÓn doanh thu gi÷a    c¸c ®¬n  phô  vÞ  thuéc    mµ viÖc nép  thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp tËp trung  itrô së  t¹    chÝnh  th× chØ   ®iÒu chuyÓn  doanh    thu kh«ng  thuÕ  cã  GTGT: +    T¹i®¬n  ph¶i®iÒu  vÞ    chuyÓn    vµo  c¨n cø  chøng    tõ,hãa ®¬n ph¶n    ¸nh sè doanh thu    cíc dÞch  bu  vô  chÝnh viÔn th«ng ph¶i ®iÒu    chuyÓn cho    c¸c ®¬n  phô  vÞ  thuéc,ghi:   Nî  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng Cã  336   TK  ­Ph¶itr¶néibé.       +    T¹i®¬n  néibé  îc®iÒu  vÞ    ®   chuyÓn  doanh    thu kh«ng  thuÕ  cã  GTGT   cña dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn th«ng, kÕ     to¸n c¨n  vµo    cø  chøng    tõ,hãa ®¬n  ph¶n    ¸nh doanh      thu cícdÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn  th«ng  îc®iÒu  ®   chuyÓn,ghi:   Nî  136,111,112,. . TK      . Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng. 6    ­ Trêng  hîp  ®iÖn  bu  tØnh, thµnh    phè  sè  cã  thuÕ  GTGT   ®Çu   lín ra    h¬n  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu   vµo trong kú,th× theo        chÕ  thuÕ  ®é  GTGT   chØ nép  60%   thuÕ  sè  ph¶inép  i quan    t¹ c¬  thuÕ tØnh, thµnh    phè, 40%   thuÕ    sè  ph¶i   nép chuyÓn  Tæng   vÒ  C«ng    chÝnh  ty Bu  viÔn th«ng    ®Ó lµm quü  ®iÒu hßa  cÊp cho    ®iÖn  c¸c bu  tØnh, thµnh    phè  sè  cã  thuÕ  GTGT  ®Çu   nhá  ra  h¬n  thuÕ GTGT   ®Çu   vµo.40%   thuÕ    sè  GTGT  ph¶inép    chuyÓn  Tæng  vÒ  C«ng  ty®Ó     lµm  quü  ®iÒu  hßa,ghi:   Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  336    TK  ­ Ph¶i tr¶néi bé        (ChitiÕtthuÕ      GTGT  ph¶inép    chuyÓn vÒ  Tæng C«ng  ty). T¹iTæng    C«ng    chÝnh  tyBu  viÔn  th«ng,kÕ      to¸nph¶n  40%   thuÕ  ¸nh  sè  GTGT   ph¶i thu  c¸c c¸c bu    ë      ®iÖn  tØnh, thµnh    phè    ®Ó lµm quü ®iÒu hßa,  ghi: Nî  136   TK  ­Ph¶ithu néibé       Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép.   7    ­ Trêng  bu  hîp  ®iÖn  tØnh, thµnh    phè  sè  cã  thuÕ  GTGT   ®Çu   nhá  ra  h¬n  thuÕ  sè  GTGT  ®Çu  vµo  th×  îc Tæng   ®   C«ng    chÝnh  ty Bu  viÔn th«ng  cÊp tiÒn    tõ quü ®iÒu hßa. Sè    tiÒn  îcTæng  ®   c«ng    tycÊp    tõ quü ®iÒu hßa,  kÕ    ®iÖn  to¸nbu  tØnh,thµnh    phè,ghi:   Nî  136,111,112,.. TK        .
  5. 5 Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. Sè tiÒn Tæng    C«ng    chÝnh  tyBu  viÔn th«ng  ph¶icÊp      tõ quü ®iÒu  hßa  cho    ®iÖn  c¸cbu  tØnh,thµnh    phè,kÕ      to¸nTæng C«ng    tyghi: Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  336,111,112. TK     
  6. 6 III  ­ T æ  c h ø c thùc hi Ö n. 1    ­ Tæng  C«ng    chÝnh  ty Bu  viÔn th«ng ViÖt Nam   tr¸chnhiÖm     cã    thùc  hiÖn  híng  vµ  dÉn    c¸c ®¬n  trùc thuéc  vÞ    Tæng  C«ng    ty thùc hiÖn    h¹ch    to¸n kÕ    to¸nthuÕ GTGT   theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2    ­ Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 01/01/1999.C¸c    vÊn    ®Ò kh¸cvÒ  to¸nthuÕ    kÕ    GTGT   kh«ng  híng dÉn    trong Th«ng     tnµy    th× thùc hiÖn    theo chÕ  kÕ      ®é  to¸nhiÖn  hµnh. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  b¸o  vÞ  c¸o vÒ  TµichÝnh      Bé    ®Ó xem       xÐt gi¶iquyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản