Thông tư 182/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
133
lượt xem
7
download

Thông tư 182/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 182/2009/TT-BTC về hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 182/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 182/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N N I DUNG VÀ M C CHI CHO CÔNG TÁC TUYÊN TRUY N, V N NG HI N MÁU TÌNH NGUY N Căn c Quy t nh s 198/2001/Q -TTg ngày 28/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình An toàn truy n máu; Căn c Quy t nh s 235/Q -TTg ngày 26/02/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o qu c gia v n ng hi n máu tình nguy n; Sau khi th ng nh t v i B Y t , B Tài chính hư ng d n n i dung và m c chi cho công tác tuyên truy n, v n ng hi n máu tình nguy n như sau: M cI QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng i tư ng áp d ng Thông tư này là các cơ s y t có ch c năng tuy n ch n ngư i hi n máu, thu gom máu, thành ph n máu (g i t t là cơ s thu gom máu) theo quy nh c a B Y t ; Ban Ch o v n ng hi n máu tình nguy n các c p; các cơ quan, ơn v , t ch c tham gia tuyên truy n, v n ng, t ch c hi n máu tình nguy n. i u 2. Ngu n kinh phí Kinh phí th c hi n công tác tuyên truy n, v n ng hi n máu, hi n thành ph n máu tình nguy n (g i t t là hi n máu tình nguy n), bao g m: - Ngu n ngân sách nhà nư c; - Ngu n kinh phí thu h i khi cung c p máu toàn ph n, các ch phNm máu; - Ngu n vi n tr , tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; - Ngu n kinh phí h p pháp khác. M c II QUY NNH C TH i u 3. N i dung và m c chi cho công tác tuyên truy n, v n ng hi n máu tình nguy n t ngu n kinh phí thu h i khi cung c p máu toàn ph n, các ch phNm máu
  2. 1. Chi h tr i l i, ăn, u ng nh t i ch và quà t ng cho ngư i hi n máu tình nguy n: Căn c vào tình hình th c t và m c h tr t i a do B Y t quy t nh, các cơ s thu gom máu quy t nh m c h tr và hình th c h tr , m b o khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho ngư i tham gia hi n máu tình nguy n. 2. Chi h tr cho các ơn v , cơ s t ch c ngày hi n máu tình nguy n: a) N i dung chi h tr : - In n tài li u, t rơi ph c v cho công tác tuyên truy n; - Thù lao tuyên truy n viên; h tr cán b tư v n trư c và sau hi n máu tình nguy n; - Chi thuê mư n a i m (n u có); - Chi cho công tác t ng k t khen thư ng c p cơ s ; - Chi khác cho vi c t ch c ngày hi n máu tình nguy n; b) M c chi c th cho các n i dung trên do cơ s thu gom máu và cơ s t ch c ngày hi n máu tình nguy n tho thu n theo các ch hi n hành, phù h p v i tình hình th c t và không vư t quá m c h tr t i a do B Y t quy t nh. c) Kho n kinh phí nêu trên ư c cơ s thu gom máu chuy n cho cơ s t ch c ngày hi n máu tình nguy n thông qua h p ng trách nhi m. Căn c d ki n kh năng s lư ng máu thu gom ư c trong t hi n máu tình nguy n, cơ s thu gom máu có trách nhi m ng trư c 50% chi phí h tr công tác tuyên truy n, v n ng, t ch c ngày hi n máu tình nguy n cho cơ s t ch c ngày hi n máu tình nguy n. Trong ph m vi 7 ngày, sau khi k t thúc t hi n máu tình nguy n, cơ s thu gom máu th c hi n thanh lý h p ng và thanh toán toàn b s kinh phí h tr cho cơ s t ch c ngày hi n máu tình nguy n theo h p ng ã ký. d) Trư ng h p ơn v , cơ s t ch c ngày hi n máu tình nguy n không có nhu c u s d ng kinh phí h tr nêu t i i m a kho n này, cơ s thu gom máu ư c s d ng s kinh phí cho các ho t ng t ch c hi n máu tình nguy n, chăm sóc ngư i hi n máu c a các t khác ho c s d ng thanh toán cho các trư ng h p không có th b o hi m y t nhưng ư c mi n tr ti n máu theo quy nh t i i u 5 Thông tư này. 3. m b o khuy n khích, t o i u ki n cho ngư i hi n máu tình nguy n, góp ph n Ny m nh công tác hi n máu tình nguy n; căn c tình hình th c t , B Y t quy nh m c chi phí t i a c a các kho n chi quy nh t i kho n 1 và 2 i u này trong cơ c u giá máu t i a ư c B Y t quy t nh. i u 4. N i dung và m c chi t ngu n ngân sách nhà nư c c p và các ngu n h p pháp khác cho công tác v n ng hi n máu tình nguy n Ban Ch o Qu c gia v n ng hi n máu tình nguy n và Ban Ch o v n ng hi n máu tình nguy n c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương ư c ngân sách nhà nư c m b o kinh phí th c hi n công tác tuyên truy n, v n ng hi n máu tình nguy n theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành, g m:
  3. 1. Chi h i th o, h i ngh , sơ k t, t ng k t, l p k ho ch và ch o tri n khai công tác v n ng hi n máu tình nguy n m b o máu cho nhu c u i u tr , c u ch a ngư i b nh trên toàn qu c. N i dung và m c chi theo ch t ch c h i ngh hi n hành. 2. Chi c p nh t thông tin v công tác v n ng hi n máu tình nguy n. N i dung và m c chi theo quy nh hi n hành v t o l p thông tin i n t . 3. Chi mua s m, in n các tài li u, d ng c ph c v cho các ho t ng truy n thông, v n ng nhân dân tham gia hi n máu, thành ph n máu tình nguy n theo các quy nh hi n hành v u th u mua s m hàng hoá. 4. Chi t p hu n cán b , tuyên truy n viên th c hi n nhi m v v n ng nhân dân hi n máu, thành ph n máu tình nguy n. N i dung và m c chi theo ch chi ào t o l i, t p hu n hi n hành. 5. Chi t ch c tuyên truy n, v n ng nhân dân tham gia hi n máu tình nguy n: a) Chi thuê phương ti n thông tin i chúng theo h p ng th c t tuyên truy n, v n ng nhân dân tham gia hi n máu, thành ph n máu tình nguy n. b) Chi cho các ho t ng, s ki n nh m chăm sóc, tôn vinh ngư i hi n máu tình nguy n. N i dung và m c chi theo ch h i ngh , chi khen thư ng hi n hành. 6. Chi in Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n theo quy nh hi n hành v mua s m hàng hoá b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c. B Y t quy nh vi c c p, s d ng và qu n lý Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n. Các cơ s thu gom máu có trách nhi m vào s ăng ký qu n lý và c p gi y ch ng nh n cho ngư i ã hi n máu, thành ph n máu tình nguy n theo quy nh. 7. Chi khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác truyên truy n, v n ng hi n máu tình nguy n theo quy nh hi n hành. 8. Chi ho t ng ki m tra, giám sát, ôn c vi c th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a công tác v n ng hi n máu tình nguy n trên toàn qu c. N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 06/2007/TT-BTC ngày 26/01/2007 c a B Tài chính hư ng d n l p d toán, qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch. 9. Các kho n chi h p l khác liên quan n vi c th c hi n công tác tuyên truy n, v n ng hi n máu tình nguy n. i u 5. B i hoàn máu, thành ph n máu i v i ngư i hi n máu tình nguy n Ngư i hi n máu tình nguy n trong trư ng h p ph i truy n máu t i các cơ s y t công l p, ư c mi n tr ti n máu, thành ph n máu t i a b ng s lư ng máu, thành ph n máu ã hi n theo Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n. Trư ng h p ngư i b nh tham gia b o hi m y t , cơ quan B o hi m xã h i có trách nhi m thanh toán kho n kinh phí này cho cơ s y t công l p; trư ng h p ngư i b nh chưa tham gia b o hi m y t thì ngân sách nhà nư c c p cho các cơ s y t công l p kho n chi này theo phân c p qu n lý ngân sách nhà nư c hi n hành.
  4. i u 6. Công tác qu n lý 1. B Y t , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch o các cơ s thu gom máu ph i h p v i Ban Ch o v n ng hi n máu tình nguy n c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương tri n khai th c hi n có hi u qu công tác v n ng hi n máu tình nguy n trên a bàn t k t qu t t. 2. Công tác l p d toán, ch p hành d toán và quy t toán kinh phí th c hi n tuyên truy n, v n ng nhân dân tham gia hi n máu tình nguy n th c hi n theo quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c, Lu t K toán và các văn b n hư ng d n hi n hành. 3. Thông tư này hư ng d n thêm m t s i m v vi c l p d toán, ch p hành và quy t toán kinh phí cho công tác v n ng hi n máu tình nguy n c a Ban ch o qu c gia v n ng hi n máu tình nguy n và Ban Ch o v n ng hi n máu tình nguy n c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương như sau: a) Hàng năm, cùng v i th i gian l p d toán chi ngân sách nhà nư c, các cơ quan, t ch c, ơn v ư c giao nhi m v là Văn phòng thư ng tr c Ban Ch o qu c gia v n ng hi n máu tình nguy n và Ban Ch o v n ng hi n máu tình nguy n c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m l p d toán chi ngân sách nhà nư c và các ngu n thu h p pháp khác th c hi n công tác tuyên truy n, v n ng hi n máu tình nguy n và t ng h p chung vào d toán chi thư ng xuyên c a các ơn v trình các c p có thNm quy n xem xét, b trí kinh phí th c hi n theo quy nh hi n hành. b) Phân b và giao d toán: Căn c d toán ư c c p có thNm quy n giao, cơ quan ,t ch c, ơn v ư c giao nhi m v là Văn phòng thư ng tr c Ban Ch qu c gia v n ng hi n máu tình nguy n và Ban Ch o v n ng hi n máu tình nguy n c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m m b o kinh phí cho công tác v n ng hi n máu tình nguy n. c) H ch toán, quy t toán kinh phí: Kinh phí ho t ng v n ng hi n máu tình nguy n ư c t ng h p chung vào quy t toán ngân sách hàng năm c a ơn v ư c giao nhi m v là Văn phòng thư ng tr c Ban Ch o qu c gia v n ng hi n máu tình nguy n và Ban ch o v n ng hi n máu tình nguy n c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương theo quy nh. M c III T CH C TH C HI N i u 7. i u kho n thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 40/2007/TT-BTC ngày 23/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n n i dung và m c chi cho công tác tuyên truy n, v n ng, thu gom, sàng l c m t ơn v máu t tiêu chuNn.
  5. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n nh k p th i v B Tài chính s a i và b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Ban ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Ph m S Danh - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương; - Cơ quan TW các oàn th ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Ban Ch o QG hi n máu tình nguy n và Ban Ch o các t nh/thành ph ; - S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - S Y t các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, HCSN.
Đồng bộ tài khoản