Thông tư 1842/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
102
lượt xem
6
download

Thông tư 1842/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 1842/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 1/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 1842/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  æ n g  c ô c § Þ a  c h Ý n h  S è  1842/2001/TT­T C § C   T n g µ y 01  th¸ng 11 n¨ m   2001 H í ng d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h    h s è 68/2001/N§­C P  n g µ y   01 th¸ng 10 n¨ m  2001 c ñ a C h Ý n h  p h ñ   v Ò   u y  h o ¹ ch, k Õ  h o ¹ ch s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai q ­ C¨n  LuËt  Êt  ai  µy  th¸ng 7  cø  § ® ng 14    n¨m  1993; LuËt  öa  æi, bæ     s®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  Êt  ai  µy  th¸ng 12  m s® c Lu § ® ng 02    n¨m  1998; LuËt  öa     s ® æi,bæ     sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng6  m s® c Lu       29    n¨m 2001; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 34/CP  µy  th¸ng 4  ng 23    n¨m 1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  c Tæng   ôc  c §Þa  Ýnh; ch ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 68/2001/N§­   µy  th¸ng10  CP ng 01    n¨m  2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai; ho   ho   d ®Ê ® Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én  Öc  Ëp, xÐt  Öt, qu¶n  ý vµ  ùc  c§ ch h d vi l   duy   l   th hiÖn  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai nh  ho   ho   d ®Ê ®   sau: P h Ç n  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.§èit ng,ph¹m      ông    î   vi¸p d Th«ng   nµy  íng  Én  Öc  Ëp,xÐt  Öt, qu¶n  ý vµ  ùc  Ön    t h d vi l   duy   l   th hi quy ho¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ña  níc;c¸c tØnh  µnh  è  ùcthuéc   ho sd ®Ê ® c c¶      th ph tr     Trung  ng  ¬ (sau  y   äichung  µcÊp  ®© g   l  tØnh);c¸c huyÖn, quËn, thÞ    µnh         x∙,th phè  éc  thu tØnh  (sau  y   äi chung  µ cÊp  Ön);c¸c x∙,phêng, thÞ  Ên ®© g   l  huy        tr   (sau ®©y  äichung  µcÊp    g  l  x∙). C¸c  é,  µnh  ã  B ng c nhu  Çu  ö  ông  t  ai  c sd ®Ê ® ph¶i ®¨ng  ý  íiUû       k v   ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh    a  µo  ®Ó ® v quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ña  ho   ho sd ®Ê ® c ®Þa  ¬ng. ph 2.Quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai vµo  ôc  ch  èc    ho   ho   d ®Ê ®   m ®Ý qu phßng,an   ninh  Bé   èc  do  Qu phßng,  é   B C«ng  chñ  × phèi hîp  íiTæng   ôc  Þa  an  tr     v  c§ chÝnh, c¸c Bé, ngµnh  ã  ªnquan  µ  û       c li   v U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ëp,tr×nh l    ChÝnh  ñ.ViÖc  Ëp,qu¶n  ývµ  ùc hiÖn  ph   l  l   th   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ho   ho   d ®Ê ®ai vµo  ôc  ch  èc    m ®Ý qu phßng,an   ninh do  é  èc    B Qu phßng,Bé    C«ng  quy  an  ®Þnh. 3.ThÈ m   Òn  Ëp,thÈm  nh, xÐt duyÖt,®iÒu    quy l  ®Þ      chØnh  quy  ¹ch,kÕ   ho   ho¹ch sö  ông  t  ai:  d ®Ê ® a.Tæng  ôc  Þa  Ýnh:   c § ch ­ Chñ   ×phèihîp víic¸c Bé, ngµnh  ã  ªnquan  Ëp    tr            c li   l quy  ¹ch  ö  ông  ho sd ®Êt  ai,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai 5  ®   ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  níc. c c¶  ­ Tæ     chøc  Èm   nh  th ®Þ quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,  Õ   ¹ch  ö  ông  ho sd ®Ê ®   k ho sd ®Êt  ai 5  ®   n¨m  ña  é  èc  c B Qu phßng,Bé   C«ng  an;
 2. 2 ­ChØ   o  Öc  Ëp vµ  chøc  Èm  nh    ®¹ vi l   tæ  th ®Þ quy  ¹ch kÕ   ¹ch sö  ông  ho   ho   d ®Êt  ai cña  Êp  ®  c tØnh,cô  Ó      th nh sau: +  Quy  ¹ch sö  ông  t  ai vµ  ù    iÒu  ho   d ®Ê ®   d ¸n ® chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch  ho sö  ông  t  ai; d ®Ê ® +  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai 5  K ho sd ®Ê ®   n¨m  µ  Õ   ¹ch ®iÒu  v k ho   chØnh, bæ     sung  kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai 5  ho   d ®Ê ®   n¨m; +  Õ   ¹ch ®iÒu  K ho   chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng  k ho   d ®Ê ®   n¨m. ­ Tæng  îp kÕ   ¹ch  iÒu    h   ho ® chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  k ho sd ®Ê ® hµng  n¨m  ña  Êp  c c tØnh      Ýnh  ñ. b¸o c¸o Ch ph b.Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh:   ­ LËp    quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  ù  ®iÒu  ho sd ®Ê ® v d ¸n  chØnh, bæ     sung    quy ho¹ch  ö  ông  t  ai;kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m  µ  Õ   ¹ch  iÒu  sd ®Ê ®   ho sd ®Ê ® 5  v k ho ® chØnh,    bæ sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m;  Õ   ¹ch  iÒu  k ho sd ®Ê ® 5  k ho ® chØnh,   bæ   sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng  k ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  a  ¬ng  × nh; c ®Þ ph m ­ ChØ   o  Öc  Ëp, xÐt  ®¹ vi l   duyÖt quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  ù    ho sd ®Ê ® v d ¸n ®iÒu  chØnh  quy  ¹ch  ö  ông  t  ai;kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng  ho sd ®Ê ®   ho sd ®Ê ® h n¨m  µ  Õ   ¹ch ®iÒu  v k ho   chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng    k ho   d ®Ê ®   n¨m cña  Êp  Ön. c huy c.Së  Þa  Ýnh    § ch hoÆc   ë  Þa  Ýnh    µ   t  S § ch ­ Nh ®Ê (sau  y  äichung  µ ®© g   l  Së  Þa  Ýnh) gióp Uû   § ch     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh: ­ LËp    quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  ù  ®iÒu  ho sd ®Ê ® v d ¸n  chØnh, bæ     sung    quy ho¹ch  ö  ông  t  ai;kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m  µ  Õ   ¹ch  iÒu  sd ®Ê ®   ho sd ®Ê ® 5  v k ho ® chØnh,    bæ sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m;  Õ   ¹ch  iÒu  k ho sd ®Ê ® 5  k ho ® chØnh,   bæ   sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng  k ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  c c tØnh; Tæ  chøc  Èm  nh  th ®Þ quy  ¹ch  ö  ông  t  ai vµ  ù    iÒu  ho sd ®Ê ®   d ¸n ® chØnh   quy  ¹ch  ö  ông  t  ai;kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai;kÕ   ¹ch  ö  ông  ho sd ®Ê ®   ho sd ®Ê ®   ho sd ®Êt  ai hµng  ®  n¨m  µ  Õ   ¹ch ®iÒu  v k ho   chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  k ho   d ®Ê ®ai  µng  h n¨m  ña  Êp  Ön  íckhitr×nh Uû   c c huy tr       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ðt x  duyÖt. d.Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ön: nh d c huy ­ LËp    quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  ù  ®iÒu  ho sd ®Ê ® v d ¸n  chØnh, bæ     sung    quy ho¹ch  ö  ông  t  a;  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng  sd ®Ê ® k ho sd ®Ê ® h n¨m  µ  Õ   ¹ch  v k ho ®iÒu  chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng  k ho sd ®Ê ® h n¨m  ña  a   ¬ng  c ®Þ ph m × nh; ­ ChØ   o  Öc  Ëp, xÐt  ®¹ vi l   duyÖt quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  ù    ho sd ®Ê ® v d ¸n ®iÒu chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch sö  ông  t  ai;kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai  ho   d ®Ê ®   ho   d ®Ê ® hµng n¨m  µ  Õ   ¹ch  iÒu  v k ho ® chØnh,    bæ sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  k ho sd ®Ê ® hµng  n¨m  ña  Êp  c c x∙. ®.  ¬   C quan  a  Ýnh  Êp  Ön  óp Uû   ®Þ ch c huy gi   ban  ©n  ©n  Êp  Ön: nh d c huy ­ LËp    quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  ù  ®iÒu  ho sd ®Ê ® v d ¸n  chØnh, bæ     sung    quy ho¹ch  ö  ông  t  ai;kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng  sd ®Ê ®   ho sd ®Ê ® h n¨m  µ  Õ   ¹ch v k ho   ®iÒu chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng  k ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  Ön; c c huy  ­    Tæ chøc  Èm   nh   th ®Þ quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  ù   ®iÒu  ho sd ®Ê ® v d ¸n  chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch sö  ông  t  ai;kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng  ho   d ®Ê ®   ho   d ®Ê ®  
 3. 3 n¨m  µ  Õ   ¹ch ®iÒu  v k ho   chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng    k ho   d ®Ê ®   n¨m cña  Êp    íckhitr×nh Uû   c x∙tr       ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Ðt duyÖt. nh d c huy x  e. Uû     ban  ©n  ©n  Êp    Ëp  nh d c x∙ l quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  ù    ho sd ®Ê ® v d ¸n ®iÒu  chØnh  quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng  ho sd ®Ê ®   ho sd ®Ê ® h n¨m  µ  Õ   ¹ch ®iÒu  v k ho   chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng    k ho   d ®Ê ®   n¨m cña  a  ¬ng  ×nh. ®Þ ph m 4.Thùc  Ön    hi quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai: ho   ho   d ®Ê ® a. Quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ∙  îc c¬  ho   ho sd ®Ê ® ® ®   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  Õt  nh,  Ðt duyÖt  µc¬  ë  quy quy ®Þ x  l   s ph¸p  ý®Ó   l  qu¶n  ý®Êt  ai vµ  l  ®  lµc¨n cø    è  Ý sö  ông  t,giao ®Êt,cho    t,chuyÓn  ôc  ch      ®Ó b tr   d ®Ê       thuª®Ê   m ®Ý sö  ông  t, chuyÓn  t  d ®Ê   ®Ê n«ng nghiÖp  ång  óa  íc sang  tr l n  nu«i trång  û   thu   s¶n hoÆc   ång c©y  ©u  tr   l n¨m, chuyÓn  t  ång c©y  ©u    ®Ê tr   l n¨m  sang  ång c©y  tr   hµng n¨m. b. C¸c  Êp, c¸cngµnh,tæ    c      chøc,hé    nh, c¸ nh©n  ö  ông  t    gia ®×     sd ®Ê ph¶i   tu©n  ñ  th quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ∙  îc c¬  ho   ho sd ®Ê ® ® ®   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  Õt ®Þnh, xÐt duyÖt. quy quy      P h Ç n  II Q u y  h o ¹ ch s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai I.  Tr¸ch n hi Ö m   Ë p q u y   o ¹ ch s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai l h 1. Tæng   ôc  Þa  Ýnh  ñ  ×phèihîp víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé    c§ ch ch tr         K ho v§ t  TµichÝnh,Bé  ©y  ùng,Bé     X d   C«ng  nghiÖp,Bé    Giao th«ng   Ën    é  ­V t¶i B N«ng  , nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Bé   ñy    Th s¶n,Bé   èc    Qu phßng, Bé     C«ng   an vµ    é   µnh  c¸c B ng kh¸c cã  ªnquan  Ëp    li   l quy  ¹ch  ö  ông  t  ai cña  níc ho sd ®Ê ®   c¶    tr×nh ChÝnh  ñ.   ph 2.  ë   Þa  Ýnh  ñ  × phèi hîp  íiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Së   µi S§ ch ch tr     v   K ho v§ t  T   chÝnh    Ët    ë   ©y  ùng,Së   ­ V gi¸, X S d   C«ng  nghiÖp,Së     Giao  th«ng    Ën  , ë   ­V t¶i S   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Së   û    Thu s¶n  µ    ¬  v c¸c c quan  kh¸c cã    li   ªnquan  Ëp  l quy  ¹ch sö  ông  t  ai vµ  ù    iÒu  ho   d ®Ê ®   d ¸n ® chØnh, bæ     sung   quy ho¹ch  ö  ông  t  ai  ña  a   ¬ng  ×nh,  sd ®Ê ® c ®Þ ph m b¸o    íiUû   c¸o v   ban  ©n  ©n   nh d cÊp  tØnh    ×nh  éi  ng  ©n  ©n  ïng  Êp  ®Ó tr H ®å nh d c c th«ng qua  íc khi tr×nh tr       ChÝnh  ñ  Ðt duyÖt. ph x   3. C¬     quan  a  Ýnh  Êp  Ön  ñ  ×phèihîp víi   ¬  ®Þ ch c huy ch tr         c quan  c¸c kh¸c  cã  ªnquan  Ëp  li   l quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  ù  ®iÒu  ho sd ®Ê ® v d ¸n  chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  ña  a   ¬ng  ×nh,  ho sd ®Ê ® c ®Þ ph m b¸o  víiUû   c¸o    ban  ©n  nh d©n  Êp  Ön    ×nh  éi  ng  ©n  ©n  ïng  Êp  c huy ®Ó tr H ®å nh d c c th«ng qua  íc khi tr     tr×nh Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ðt duyÖt. x    4. Uû     ban  ©n  ©n  Êp    Ëp  nh d c x∙ l quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  ù    ho sd ®Ê ® v d ¸n ®iÒu  chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch sö  ông  t  ai cña  a  ¬ng  ×nh,    ho   d ®Ê ®   ®Þ ph m tæ chøc  Êy    Õn  ng  ãp  ña  ©n  ©n,  l ý ki ®ã g c nh d b¸o c¸o  íiHéi  ng  ©n  ©n   v  ®å nh d cïng cÊp    th«ng  qua  íckhitr×nh Uû   tr       ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Ðt duyÖt. nh d c huy x  
 4. 4 II.C¨n c ø  l Ë p q u y  h o ¹ ch  ö  d ô n g  ® Ê t ® ai   s Quy  ¹ch sö  ông  t  ai cña    Êp  ho   d ®Ê ®   c¸cc ph¶ic¨n cø  µo:   v 1. §Þnh  íng ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi,quèc    h    i     ­ x∙h   phßng, an    ninh,cô  Ó      th nh sau: a.Quy  ¹ch sö  ông  t  ai cña  nícph¶ic¨n cø  µo  êng  èi Õn    ho   d ®Ê ®   c¶      v® l  chi l cph¸ttr ÓnkinhtÕ     éi, èc  î    i     ­x∙h   qu phßng,an    ninh cña  níc.   c¶  b.Quy  ¹ch sö  ông  t  ai cÊp    ho   d ®Ê ®   tØnh  ph¶ic¨n cø  µo:   v ­ §êng  èi chiÕn îcph¸ttr Ón kinh tÕ      éi,quèc    l  , l   i     ­ x∙h   phßng, an    ninh cña    c¶  íc; n ­Quy  ¹ch ph¸ttr ÓnkinhtÕ     éicña  ïng,cña    ho     i     ­x∙h   v   tØnh; ­Quy  ¹ch sö  ông  t  ai cña  níc,cña  ïng;   ho   d ®Ê ®   c¶    v ­ NghÞ   Õt  ihéi§¶ng  é, NghÞ   nh  ña  éi ®ång  ©n  ©n  Ò     quy ®¹     b  ®Þ c H  nh d v ®Þnh  íng ph¸ttr ÓnkinhtÕ     éicña  a  ¬ng. h    i     ­x∙h   ®Þ ph c.Quy  ¹ch sö  ông  t  ai cÊp  Ön    ho   d ®Ê ®   huy ph¶ic¨n cø  µo      v quy  ¹ch  ö  ho s dông  t  ai cña  ®Ê ®   tØnh  µ  v NghÞ   Õt  ihéi§¶ng  é,NghÞ   Õt  ña  éi quy ®¹     b  quy c H   ®ång  ©n  ©n  Êp  Ön  Ò   nh  íng ph¸ttr Ónkinh tÕ     éicña  a   nh d c huy v ®Þ h    i     ­ x∙h   ®Þ ph¬ng. d.Quy  ¹ch sö  ông  t  ai cÊp      ho   d ®Ê ®   x∙ph¶ic¨n cø  µo      v quy  ¹ch sö  ông  ho   d ®Êt  ai  Êp  Ön  µ  ®c huy v NghÞ  quyÕt  i héi §¶ng  é, NghÞ   Õt  ña  éi ®¹     b  quy c H   ®ång  ©n  ©n  Êp    Ò   nh  íng ph¸ttr Ón kinh tÕ      éicña  a  ­ nh d c x∙v ®Þ h    i     ­ x∙h   ®Þ ph ¬ng. 2.Quy  ¹ch ph¸ttr Ón®«  Þ.   ho     i   th 3. Yªu  Çu    c b¶o  Ö   v m«i  êng; yªu  Çu  tr   c b¶o  Ö,  v t«n  ¹odi tÝch  Þch  ö  t   l s v¨n ho¸,danh     lam  ¾ng  th c¶nh. 4. HiÖn  ¹ng quü  t  ai,®iÒu  Ön  ù nhiªn,tµinguyªn    tr   ®Ê ®   ki t      thiªnnhiªn,     ®iÒu  Ön  ki kinh tÕ,x∙héicña  õng ®Þa  ¬ng,tõng vïng l∙nhthæ  µ         t  ph        v nhu  Çu  c sö  ông  t  ai  µo  ôc  ch  d ®Ê ® v m ®Ý ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi,quèc   i     ­ x∙ h   phßng, an    ninh. 5.§Þnh    møc  ö  ông  t. sd ®Ê 6.TiÕn  é    b khoa  äc   h ­c«ng  Ö   ªnquan  n   Öc  ö  ông  t  ai. ngh li   ®Õ vi s d ®Ê ® 7.K Õt    qu¶  ùc hiÖn  th   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai cña  ú  íc. ho   ho   d ®Ê ®   k tr III.N é i d u n g  q u y  h o ¹ ch s ö  d ô n g   Ê t  ai   ® ® 1.ViÖc    khoanh  nh    ¹ ®Êt  îcthùc hiÖn    ®Þ c¸clo   i ®    nh sau: a. §iÒu      tra,nghiªncøu, ph©n  Ých  µ      t v tæng  îp    iÒu  Ön  ù nhiªn h c¸c ® ki t     (vÞ  Ý®Þa  ý, a  ×nh,thæ  ìng,khÝ  Ëu, thuû v¨n,sinh vËt), µinguyªn tr   l  ®Þ h   nh   h          t   thiªnnhiªn(tµi      nguyªn ®Êt,tµinguyªn níc,tµinguyªn rõng,tµinguyªn kho¸ng                    s¶n,tµinguyªn biÓn)vµ         c¶nh  quan  m«i  êng. tr
 5. 5 b. §iÒu      tra,nghiªncøu, ph©n  Ých  µ      t v tæng  îp c¸c ®iÒu  Ön  h   ki kinh tÕ     ­ x∙ héi (d©n  è, lao  ng,  Öc  µm  µ     s  ®é vi l v thu  Ëp;  ùc  ¹ng ph¸t tr Ón    nh th tr     i c¸c ngµnh  kinh  Õ      éi;ph©n  è  t ­ x∙ h   b khu  ©n    d c n«ng th«n,d©n    «   Þ; thùc   c ® th     tr¹ngvÒ   ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët, ¹ tÇng    éi; µinguyªn nh©n    c s h  k thu     h x∙h     t   v¨n). c. §¸nh    Ön  ¹ng sö  ông  t  ai,tiÒm    gi¸hi tr   d ®Ê ®   n¨ng  t  ai,hiÖu    ®Ê ®   qu¶ kinh tÕ      éicña  Öc  ö  ông  t  ai,møc    Ých  îp cña  t  ai ®Ó     ­ x∙h   vi s d ®Ê ®   ®é th h  ®Ê ®   sö  ông  µo    ôc  ch  d v c¸c m ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,chuyªn dïng,       khu  ©n    d c n«ng th«n,ph¸ttr Ón®«  Þ.     i   th d. Quan  iÓ m   Ò   nh  íng  ö  ông  t  ai    ® v ®Þ h sd ®Ê ® nh»m   ¸p  ® øng    ôc   c¸c m tiªuph¸ttr ÓnkinhtÕ     éi, èc     i     ­x∙h   qu phßng,an    ninh trongthêikú        quy  ¹ch. ho ®.  ©n    îp  ýquü  t  ai  Ph bæ h l   ®Ê ® cho    c¸c nhu  Çu    iÓn kinh tÕ      c ph¸ttr     ­ x∙ héi, èc   qu phßng,an    ninh. e. § Ò   Êt c¸c biÖn    xu     ph¸p  ö  ông, b¶o  Ö,    ¹o ®Êt, ®¶m   sd   v c¶it     b¶o  t  ®Ê ®ai ® îcsö  ông  Öu    d hi qu¶,®¸p    øng    Çu    iÓnkinhtÕ     éi, yªu c ph¸ttr     ­x∙h   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr sinh th¸      iÓnb Òn  ÷ng.   i ph¸ttr   ®Ó v 2. Trong  õng  êikú  Õu  ã  ù    t th   n c s thay ® æi  Ò   ôc      iÓn kinh tÕ    vm tiªuph¸ttr     ­ x∙ héi li         ªnquan  n   Öc  ö  ông  t  ai  ×  iÒu  ®Õ vi s d ®Ê ® th ® chØnh  Öc  vi khoanh  ®Þnh    ¹ ®Êt  c¸clo i  cho  ïhîp. ph   3.C¸c      gi¶iph¸p ®Ó   chøc  ùc hiÖn    tæ  th   quy  ¹ch sö  ông  t  ai. ho   d ®Ê ® IV. X Ð t d u y Ö t q u y   o ¹ ch s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai   h 1.Thêi®iÓ m   ×nh quy  ¹ch sö  ông  t  ai:     tr   ho   d ®Ê ® Quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  ho sd ®Ê ® ph¶i ® îc tr×nh  ¬     c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Ðt duyÖt trong n¨m  u   ña  ú  x      ®Ç c k quy  ¹ch. ho 2.Néi dung  Èm  nh     th ®Þ quy  ¹ch sö  ông  t  ai: ho   d ®Ê ® a. Møc     ï hîp  ña    ®é ph   c quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  íiquy  ¹ch  ho sd ®Ê ® v   ho ph¸t   tr ÓnkinhtÕ     éicña  a  ¬ng; i    ­x∙h   ®Þ ph b. TÝnh  îp  ý trong  Öc  ö  ông  t  ai  íib¶o  Ö   µinguyªn    h l  vi s d ®Ê ® v   v t  thiªn   nhiªn,m«i  êng    tr sinh th¸     Ých  Þch  ö,danh    idit , l s  lam  ¾ng  th c¶nh,quèc    phßng  an ninh;  c.HiÖu    qu¶  ña  c quy  ¹ch sö  ông  t  ai; ho   d ®Ê ® d.TÝnh    kh¶    ña  thic quy  ¹ch sö  ông  t  ai; ho   d ®Ê ® 3.Hå   ¬,tr×nh tùxÐt duyÖt quy  ¹ch sö  ông  t  ai cÊp    s         ho   d ®Ê ®   tØnh; a.Hå   ¬  Ðt duyÖt gå m   ã:   sx    c ­Tê  ×nh cña  û     tr   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ×nh Ch Ýnh  ñ; tr   ph ­ NghÞ   Õt  ña  éi ®ång  ©n  ©n  Êp    quy c H   nh d c tØnh th«ng qua quy  ¹ch ho   sö  ông  t  ai; d ®Ê ® ­B¸o      c¸o quy  ¹ch sö  ông  t  ai; ho   d ®Ê ®   ­C¸c  ¹ b¶n  :    lo   i ®å +  B¶n    Ön  ¹ngsö  ông  t  ai; ®å hi tr   d ®Ê ®
 6. 6 +  B¶n    ®å quy  ¹ch sö  ông  t  ai; ho   d ®Ê ®  C¸c  ¹ b¶n  lo i   ®å  chuyªn    Ó  Ön  Õt  ®Ò th hi k qu¶  iÒu    ® tra,nghiªn cøu,     ph©n  Ých  Ò   iÒu  Ön  ù nhiªn,kinh tÕ      éi trªn®Þa   µn  µ  t v® ki t       ­ x∙ h     b v b¶n    ®å quy  ¹ch cña    µnh. ho   c¸cng ­Tû  Ö    ¹ b¶n    Òn:   l c¸clo i   ®å n +  Ön  Ých  ùnhiªndíi Di t t     125.000    ûlÖ  ha,t   1/25.000;   +  Ön  Ých  ùnhiªntõ125.000  ®Õ n   Di t t     ha  750.000    ûlÖ  ha,t   1/50.000;   +  Ön  Ých  ùnhiªntrªn750.000    ûlÖ  Di t t     ha,t   1/100.000. b. Tr×nh  ù,thêih¹n,néi dung  Èm   nh:  å   ¬  îc göi ®Õ n     t       th ®Þ Hs®   Tæng   côc  Þa  Ýnh    Èm   nh  íc khi tr×nh  Ýnh  ñ  Ðt  Öt.Trong  § ch ®Ó th ®Þ tr     Ch ph x duy   thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ã    20    t  nh ®ñ h s h     c § ch c tr¸chnhiÖ m   chøc  Èm   nh.  éi    tæ  th ®Þ N dung  Èm   nh  ùc  Ön  th ®Þ th hi theo    quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   M ôc  Ph Çn    ña  t i 2  IV  IIc Th«ng   µy. tn c.Lu  ÷hå  ¬:Hå   ¬    tr   s   s quy  ¹ch sö  ông  t  ai cÊp  ho   d ®Ê ®   tØnh sau    Ðt khix   duyÖt,® îc l t¹  ë   a   Ýnh  bé, Uû      u  i ®Þ ch S 01    ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  bé, 01    Tæng  ôc  Þa  Ýnh  bé, V¨n  c § ch 01    phßng  Ýnh  ñ  bé  åm  c¸o,b¶n  Ch ph 01  (g b¸o    ®å   µ  a   õ). v ®Ü t 4.Hå   ¬,tr×nh tùxÐt duyÖt quy  ¹ch sö  ông  t  ai cÊp  Ön:   s         ho   d ®Ê ®   huy a.Hå   ¬  Ðt duyÖt gå m   ã:   sx    c ­ Tê   ×nh  ña  û     tr c U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ×nh  û   nh d c huy tr U ban  ©n  ©n   nh d cÊp  tØnh; ­ NghÞ   Õt  ña  éi ®ång  ©n  ©n  Êp  Ön    quy c H   nh d c huy th«ng  qua  quy  ¹ch ho   sö  ông  t  ai; d ®Ê ®   ­B¸o    c¸o quy  ¹ch sö  ông  t  ai; ho   d ®Ê ® ­C¸c  ¹ b¶n  :   lo   i ®å +  B¶n    Ön  ¹ngsö  ông  t  ai; ®å hi tr   d ®Ê ® +  B¶n    ®å quy  ¹ch sö  ông  t  ai; ho   d ®Ê ® + C¸c  ¹  lo ib¶n    ®å chuyªn    Ó  Ön  Õt  ®Ò th hi k qu¶  iÒu    ® tra,nghiªn cøu,     ph©n  Ých  Ò   iÒu  Ön  ù nhiªn,kinh tÕ      éi trªn®Þa   µn  µ  t v® ki t       ­ x∙ h     b v b¶n    ®å quy  ¹ch cña    µnh. ho   c¸cng ­Tû  Ö    ¹ b¶n    Òn:   l c¸clo i   ®å n +  Ön  Ých  ùnhiªndíi Di t t     5000    ûlÖ  ha,t   1/5000; +  Ön  Ých  ùnhiªntõ5000  ®Õ n   Di t t     ha  35000    ûlÖ  ha,t   1/10 000;   +  Ön  Ých  ùnhiªntrªn35000    ûlÖ  Di t t     ha,t   1/25000. b. Tr×nh  ù,thêih¹n,néidung  Èm  nh:  å   ¬  îc göi®Õ n   ë   Þa    t        th ®Þ Hs®    S§ chÝnh    Èm  nh  íc khitr×nh Uû   ®Ó th ®Þ tr       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ðt duyÖt. x    Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Së   Þa  Ýnh  ã  th   20    t  nh ®ñ h s h     § ch c tr¸chnhiÖ m   chøc  Èm   nh.  éi    tæ  th ®Þ N dung  Èm   nh  ùc  Ön  th ®Þ th hi theo    quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   M ôc  Ph Çn    ña  t i 2  IV  IIc Th«ng   µy. tn c. Lu  ÷hå  ¬: Hå   ¬    tr   s   s quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  Êp  Ön  ho sd ®Ê ® c huy sau    khi xÐt duyÖt,® îcl t¹ c¬       u    quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  bé,Uû   i § ch c huy 01    ban  ©n  ©n   nh d
 7. 7 cÊp  Ön  bé, Së   Þa  Ýnh  bé, Uû   huy 01    § ch 01    ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  bé  01  (gåm  c¸o,b¶n    µ  a   õ). b¸o    ®å v ®Ü t 5.Hå   ¬,tr×nh tùxÐt duyÖt quy  ¹ch sö  ông  t  ai cÊp    s         ho   d ®Ê ®   x∙: a.Hå   ¬  Ðt duyÖt gå m   ã:   sx    c ­   ê  ×nh cña  û     T tr   U ban  ©n  ©n  Êp    ×nh Uû   nh d c x∙ tr   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c huyÖn; ­ NghÞ   Õt  ña  éi ®ång  ©n  ©n  Êp      quy c H   nh d c x∙ th«ng qua quy  ¹ch  ö  ho s dông  t  ai; ®Ê ® ­B¸o      c¸o quy  ¹ch sö  ông  t  ai; ho   d ®Ê ® ­C¸c  ¹ b¶n  :   lo   i ®å +  B¶n    Ön  ¹ngsö  ông  t  ai; ®å hi tr   d ®Ê ® +  B¶n    ®å quy  ¹chsö  ông  t  ai; ho   d ®Ê ® +  C¸c  b¶n    ®å chuyªn ®Ò.   ­Tû  Ö    ¹ b¶n    Òn:   l c¸clo i   ®å n +  Ön  Ých  ùnhiªndíi Di t t     1500    ûlÖ  ha,t   1/1000  hoÆc   1/2000; +  Ön  Ých  ùnhiªntõ1.500  ®Õ n   Di t t     ha  5000    ûlÖ  ha,t   1/5000; +  Ön  Ých  ùnhiªntrªn5000    ûlÖ  Di t t     ha,t   1/10 000.   b. Tr×nh  ù,thêih¹n,néidung  Èm  nh:  å   ¬  îcgöi®Õ n   ¬    t        th ®Þ Hs®    c quan  ®Þa   Ýnh  Êp  Ön    Èm  nh  íckhitr×nh Uû   ch c huy ®Ó th ®Þ tr       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c huyÖn  Ðt duyÖt.Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ, x    th   20    t  nh ®ñ h s h     c¬ quan  a   Ýnh  Êp  ®Þ ch c huyÖn  ã  c tr¸ch nhiÖm   chøc  Èm   nh.  éi   tæ  th ®Þ N  dung  Èm   nh  ùc  Ön  th ®Þ th hi theo  quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc  Ph Çn    ña  ®Þ ti® 2  IV  IIc Th«ng   µy. tn c. Lu  ÷ hå  ¬: Hå   ¬    tr   s   s quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  Êp    ho sd ®Ê ® c x∙ sau    Ðt khi x   duyÖt,® îc l t¹  û      u  i ban  ©n  ©n  Êp    bé, c¬  U nh d c x∙ 01    quan  a   Ýnh  Êp  ®Þ ch c huyÖn  bé, Uû   01    ban  ©n  ©n  Êp  Ön  bé  åm  nh d c huy 01  (g b¸o    c¸o,b¶n    µ  ®å v ®Ü a   õ). t V. X Ð t d u y Ö t d ù  ¸n ® i Ò u  c h Ø n h,  æ   u n g  q u y   o ¹ ch s ö  d ô n g   b s h ® Ê t ® ai c ñ a c Ê p  tØn h,  Ê p  h u y Ö n, c Ê p  x∙ c 1. X Ðt  Öt  ù  ®iÒu    duy d ¸n  chØnh, bæ     sung quy  ¹ch  ö  ông  t  ai ho sd ®Ê ®   cña  Êp  c tØnh: a.Hå   ¬  Ðt duyÖt gå m   ã:   sx    c ­Tê  ×nh cña  û     tr   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ×nh Ch Ýnh  ñ; tr   ph ­ NghÞ   Õt  ña  éi ®ång  ©n  ©n  Êp    quy c H   nh d c tØnh  th«ng  qua  ù    iÒu  d ¸n ® chØnh,bæ     sung  quy  ¹ch sö  ông  t  ai; ho   d ®Ê ®    ­B¸o    ù    iÒu  c¸o d ¸n ® chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch sö  ông  t  ai,trong ho   d ®Ê ®     ®ã  nªu  â  ×nh  ×nh  ùc  Ön  rt h th hi quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,lý do    iÒu  ho sd ®Ê ®     xin ® chØnh, bæ     sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p thùc hiÖn  ù    iÒu      d ¸n ® chØnh, bæ     sung   quy ho¹ch sö  ông  t  ai;  d ®Ê ®
 8. 8 ­B¶n    iÒu    ®å ® chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch sö  ông  t  ai. ho   d ®Ê ® b.Tr×nh  ù,thêih¹n,néidung  Èm  nh  µ u  ÷hå  ¬  ùc hiÖn    t        th ®Þ v l tr   s th   theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m     µ  iÓ m     ôc  Ph Çn    ña  ®Þ t i 3.b v ® 3.cM IV  IIc Th«ng   µy. tn 2. X Ðt  Öt  ù  ®iÒu    duy d ¸n  chØnh, bæ     sung quy  ¹ch  ö  ông  t  ai ho sd ®Ê ®   cña  Êp  Ön, cÊp  c huy   x∙: a.Hå   ¬  Ðt duyÖt gå m   ã:   sx    c ­ NghÞ   Õt  ña  éi  ng  ©n  ©n    quy c H ®å nh d th«ng qua  ù  ®iÒu  d ¸n  chØnh,  bæ   sung  quy  ¹ch sö  ông  t  ai; ho   d ®Ê ® ­ Tê  ×nh cña  û     tr   U ban  ©n  ©n  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Ðt  Öt  nh d tr   c th quy x duy quy  ¹ch; ho ­ B¸o    ù    iÒu    c¸o d ¸n ® chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch sö  ông  t  ai,trong ho   d ®Ê ®     ®ã  nªu  â  ×nh  ×nh  ùc  Ön  rt h th hi quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,lý do    iÒu  ho sd ®Ê ®     xin ® chØnh, bæ     sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p thùc hiÖn  ù    iÒu      d ¸n ® chØnh, bæ     sung   quy ho¹ch sö  ông  t  ai;  d ®Ê ® ­B¶n    iÒu    ®å ® chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch sö  ông  t  ai. ho   d ®Ê ® b. Tr×nh  ù vµ  êih¹n  Èm  nh:  å   ¬  ù  ®iÒu    t   th   th ®Þ H s d ¸n  chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch sö  ông  t  ai cña  Êp  Ön  öi®Õ n   ë  Þa  Ýnh;Hå   ¬  ù  ho   d ®Ê ®   c huy g  S § ch   sd ¸n ®iÒu    chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch  ö  ông  t  ai cña  Êp    öi®Õ n   ¬  ho sd ®Ê ®   c x∙g   c quan  a  Ýnh  Êp  Ön. Trong  êih¹n 20  µy,kÓ   õngµy  Ën    å  ®Þ ch c huy   th     ng   t   nh ®ñ h s¬  îp  Ö, c¬  h l   quan  a   Ýnh  chøc  Èm   nh   ×nh  Êp  ã  Èm   ®Þ ch tæ  th ®Þ tr c c th quyÒn  Ðt duyÖt. x  c. Lu  ÷hå  ¬: Hå   ¬  ù  ®iÒu    tr   s   s d ¸n  chØnh, bæ     sung quy  ¹ch  ö  ông  ho sd ®Êt  ai cña  Êp  Ön  ®  c huy sau    Ðt duyÖt,® îcl tr÷theo  khix      u    quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti  4.c M ôc  Ph Çn    µ  ña  Êp    îcl tr÷theo    IV  IIv c c x∙®  u    quy  nh  ¹  iÓ m     ôc   ®Þ ti ® 5.c M IV  Çn    ña  Ph IIc Th«ng   µy. tn
 9. 9 P h Ç n  III  K Õ  h o ¹ ch s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai I.  Tr¸ch  hi Ö m  l Ë p k Õ  h o ¹ ch s ö   ô n g  ® Ê t n d 1. Tæng   ôc  Þa  Ýnh  ñ  ×phèihîp víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé    c§ ch ch tr         K ho v§ t  TµichÝnh,Bé  ©y  ùng,Bé     X d   C«ng  nghiÖp,Bé    Giao  th«ng   Ën    é  ­V t¶i B N«ng  , nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Bé   û    Thu s¶n,Bé   èc    Qu phßng, Bé     C«ng    an vµ    é, ngµnh  c¸c B   kh¸c cã  ªnquan  Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai 5    li   l k ho sd ®Ê ®   n¨m  ña  c c¶  íctr×nh ChÝnh  ñ. n    ph 2.  ë   Þa  Ýnh  ñ  × phèi hîp  íiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Së   µi S§ ch ch tr     v   K ho v§ t  T   chÝnh    Ët    ë   ©y  ùng,Së   ­ V gi¸, X S d   C«ng  nghiÖp,Së     Giao  th«ng    Ën  , ë   ­V t¶i S   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Së   û    Thu s¶n  µ    ¬  v c¸c c quan  kh¸c cã    li   ªnquan  Ëp  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5  l k ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  a  ¬ng  ×nh,  c¸o c ®Þ ph m b¸o    víi û     ban  ©n  ©n  Êp  U nh d c tØnh    ×nh Héi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp  ®Ó tr     nh d c  th«ng  qua  íckhitr×nh ChÝnh  ñ  Ðt duyÖt;lËp kÕ   ¹ch ®iÒu  tr       ph x       ho   chØnh, bæ     sung  kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m  µ  Õ   ¹ch  iÒu  ho sd ®Ê ® 5  v k ho ® chØnh,    bæ sung  Õ   k ho¹ch  ö  ông  t  ai  µng  sd ®Ê ® h n¨m   ña  a   ¬ng  × nh,  c ®Þ ph m b¸o c¸o  û     U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh    ×nh ChÝnh  ñ  Ðt duyÖt. ®Ó tr   ph x   3. C¬     quan  a   Ýnh  Êp  Ön  ñ  × phèi hîp  íic¸c c¬  ®Þ ch c huy ch tr     v     quan  ã  c li   ªnquan  Ëp  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng  l k ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  a  ¬ng  × nh,    c ®Þ ph m b¸o c¸o víi û       ban  ©n  ©n  Êp  Ön    ×nh Héi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp  U nh d c huy ®Ó tr     nh d c  th«ng qua  íckhitr×nh Uû   tr       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ðt duyÖt;lËp  Õ   ¹ch x    k ho   ®iÒu  chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng  k ho sd ®Ê ® h n¨m b¸o  Uû     c¸o  ban nh©n  ©n  Êp  Ön    ×nh Uû   d c huy ®Ó tr   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ðt duyÖt. x  4. Uû     ban  ©n  ©n  Êp    Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng    nh d c x∙ l k ho sd ®Ê ® h n¨m cña  a   ¬ng  × nh  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp  ®Þ ph m tr     nh d c  th«ng qua  íckhi tr     tr×nh  û   U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Ðt  Öt;lËp  Õ   ¹ch  iÒu  nh d c huy x duy   k ho ® chØnh,   bæ  sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai hµng  k ho sd ®Ê ®   n¨m, tr×nh Uû       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c huyÖn  Ðt duyÖt x  II.C¨n c ø  l Ë p k Õ  h o ¹ ch s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai 5 n¨ m   µ  h µ n g  n¨ m   v 1. K Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m,  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng    ho sd ®Ê ® 5  k ho sd ®Ê ® h n¨m ph¶ic¨n  vµo    cø  quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  ∙  îc c¬  ho sd ®Ê ® ® ®   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  Õt ®Þnh, xÐt duyÖt. quy quy      2.  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai    Êp  K ho sd ®Ê ® c¸c c ph¶i c¨n  vµo  Õ   ¹ch      cø  k ho ph¸t tr ÓnkinhtÕ     éi5  i    ­x∙h   n¨m  µ  µng  vh n¨m  ña  µ  íc,cô  Ó    c nh n   th nh sau: a.K Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5    ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  nícph¶ic¨n cø  µo  Õ   ¹ch c c¶        v k ho   ph¸ttr Ónkinh tÕ     éi5   i     ­x∙h   n¨m  ña  níc. c c¶  b. K Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai 5    ho sd ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  c c tØnh    vµo  Õ   ¹ch  c¨n cø  k ho ph¸ttr Ónkinh tÕ     éi5   i     ­x∙h   n¨m  ña  Êp  c c tØnh. c.K Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng    ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  Ön  c c huy ph¶ic¨n cø  µo    v kÕ   ¹ch ph¸ttr ÓnkinhtÕ     éihµng  ho     i     ­x∙h   n¨m  ña  Êp  Ön. c c huy
 10. 10 d. K Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai hµng    ho sd ®Ê ®   n¨m  ña  Êp    c c x∙ ph¶ic¨n cø  µo  Õ     vk ho¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ     éihµng     i     ­x∙h   n¨m  ña  Êp  c c x∙. 3. K Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5    ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  c c tØnh  µ  Õ   ¹ch sö  ông  v k ho   d ®Êt  ai  µng  ®h n¨m  ña  Êp  cc huyÖn,  Êp    c x∙ ph¶i thÓ  Ön  îc nhu  Çu  ö    hi ®   c s dông  t  ña    chøc,hé    nh, c¸nh©n. ®Ê c c¸ctæ    gia®×     4.K Õ   ¹ch sö  ông  t  ai ph¶ic¨n cø  µo  nh    ho   d ®Ê ®       v ®Þ møc  ö  ông  t. sd ®Ê 5. K Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai    ho sd ®Ê ® ph¶ic¨n  vµo  Õn  é    cø  ti b khoa  äc    h ­ c«ng  nghÖ   ªnquan  n   Öc  ö  ông  t  ai. li   ®Õ vi s d ®Ê ® 6.  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  K ho sd ®Ê ® ph¶i c¨n  vµo  Õt    cø  k qu¶  ùc  Ön  Õ   th hi k ho¹ch sö  ông  t  ai cña  ú  íc.  d ®Ê ®   k tr III.N é i d u n g   Õ  h o ¹ ch  ö  d ô n g  ® Ê t ® ai   k s 1.§¸nh    Õt    gi¸k qu¶  ùc hiÖn  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai kú  íc: th   k ho   d ®Ê ®   tr a.  Õt  K qu¶  ùc  Ön  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µo  th hi k ho sd ®Ê ® v c¸c  ôc   ch  m ®Ý chuyªn dïng,®Êt        ë n«ng th«n,®Êt    «   Þ.Nªu  â    ë ® th   r nguyªn  ©n  t hoÆc   nh ®¹   kh«ng  tkÕ   ¹ch. ®¹   ho b.  Õt  K qu¶  ùc  Ön  Õ   ¹ch  th hi k ho chuyÓn  t  ®Ê n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp  ã  õng    ö  ông  µo    ôc  ch  cr ®Ó s d v c¸cm ®Ý kh¸c. c. K Õt    qu¶  ùc  Ön  Õ   ¹ch  th hi k ho chuyÓn  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  ång  ©y  tr c hµng  n¨m, ®Êt  ånglóanícsang    tr       nu«itrång thuû s¶n,trångc©y  ©u            l n¨m; ®Êt    n«ng  nghiÖp  ångc©y  ©u  tr   l n¨m chuyÓn sang  ång c©y  µng  tr   h n¨m. d. K Õt    qu¶  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  th   k ho khaihoang  ë   éng  Ön  Ých  t      mr di t ®Ê ®Ó sö  ông  µo  ôc  ch  d vm ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp  µ    ôc  ch  v c¸cm ®Ý kh¸c. ®.  Õt  K qu¶  ùc hiÖn  Õ   ¹ch    Òn  ö  ông  t  õ viÖc  th   k ho thu ti s d ®Ê t   giao  t, ®Ê   thuª®Êt,chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  µ      m ®Ý s d ®Ê v chuyÓn  Òn  ö  ông  t. quy s d ®Ê 2.  ©y   ùng  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m  ña  Êp  X d k ho sd ®Ê ® 5  cc tØnh  µ  Õ   vk ho¹ch sö  ông  t  ai hµng   d ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  Ön, cÊp  c c huy   x∙. K Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m  ña  Êp  ho sd ®Ê ® 5  c c tØnh  ph¶i® îc ph©n    ô     bæ c thÓ  n   õng  ®Õ t n¨m. ViÖc  ©y  ùng  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5    xd k ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  cc tØnh  µ  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng  v k ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  Ön, cÊp    îcthùc c c huy   x∙®     hiÖn    nh sau: a. Tæ     chøc  thËp  thu  th«ng    iÒu    tin,® tranhu  Çu  ö  ông  t  ña    c sd ®Ê c c¸c tæ  chøc,hé    nh, c¸nh©n  µo  ôc  ch    gia®×     vm ®Ý chuyªn dïng,®Êt  .     ë b. LËp    danh  ôc    m c¸c c«ng  ×nh sö  ông  t,trong ®ã   tr   d ®Ê     ph¶inªu  â      r c¸c c«ng  ×nh träng ®iÓ m,    ù  sö  ông  ü  t    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  tr     c¸c d ¸n  d qu ®Ê ®Ó t   xd c së  ¹ tÇng. h  c. K Õ   ¹ch    ho chuyÓn  t  ®Ê n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp  ã  õng  ö  cr s dông  µo  ôc  ch  vm ®Ý kh¸c. d. K Õ   ¹ch khaihoang  ë   éng  Ön  Ých  t  ö  ông  µo  ôc  ch     ho     mr di t ®Ê s d vm ®Ý s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp  µ    ôc  ch  v c¸cm ®Ý kh¸c.
 11. 11 ®.  Õ   ¹ch  K ho chuyÓn  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  ång c©y  µng  tr   h n¨m,  t  ång ®Ê tr   lóa níc chuyÓn     sang nu«itrång thuû      s¶n,trång c©y  ©u      l n¨m;  Ön  Ých  t  di t ®Ê trångc©y  ©u    l n¨m  chuyÓn sang  ång c©y  µng  tr   h n¨m. e. K Õ   ¹ch    ho thu  Òn  ö  ông  t  õ viÖc  ti s d ®Ê t   giao  t, thuª ®Êt, chuyÓn  ®Ê       m ôc  ch  ö  ông  t  µ  ®Ý s d ®Ê v chuyÓn  Òn  ö  ông  t. quy s d ®Ê 3.C¸c      gi¶iph¸p tæ    chøc  iÓnkhaithùc hiÖn  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai. tr       k ho   d ®Ê ® 4.§iÒu    chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5  k ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  c c tØnh  vµ  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng  k ho   d ®Ê ®   n¨m: a. Khi kÕ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éi 5      ho ph¸ttr     ­ x∙ h   n¨m  µ  µng  vh n¨m  ña  Êp  cc tØnh  thay ® æi  ã  ªnquan  n   Öc  ö  ông  t  ai th× ph¶i®iÒu    c li   ®Õ vi s d ®Ê ®       chØnh,  bæ  sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m  µ  µng  k ho sd ®Ê ® 5  vh n¨m.  Öc  iÒu  Vi ® chØnh   kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai 5  ho   d ®Ê ®   n¨m  ph¶iphï hîp víi        quy  ¹ch sö  ông  t  ai. ho   d ®Ê ®   ViÖc  iÒu  ® chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng  k ho   d ®Ê ®   n¨m ph¶iphïhîp     víi Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5    ho   d k ®Ê ®   n¨m. b. Khi kÕ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éihµng      ho ph¸ttr     ­ x∙h   n¨m  ña  Ön, x∙thay c huy      ® æi  ã  ªnquan  n   Öc  ö  ông  t  ai  ×  c li   ®Õ vi s d ®Ê ® th ph¶i®iÒu    chØnh, bæ     sung  kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng  ho sd ®Ê ® h n¨m.  Öc  iÒu  Vi ® chØnh,    bæ sung ph¶i phï    hîp víi    quy  ¹ch sö  ông  t  ai ®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. ho   d ®Ê ®   ®   c th quy x   IV. X Ð t d u y Ö t k Õ  h o ¹ ch s ö  d ô n g   Ê t  ai   ® ® 1.Thêi®iÓ m   ×nh kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai:     tr   ho   d ®Ê ® a.  êi ®iÓ m   ×nh  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m  ï hîp  íithêi Th   tr k ho sd ®Ê ® 5  ph   v    ®iÓ m   ×nh kÕ   ¹ch ph¸ttr ÓnkinhtÕ     éi. tr   ho     i     ­x∙h b. Thêi®iÓ m   ×nh kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng      tr   ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  Êp    íc c c x∙tr   ngµy  15/10,cña  Êp  Ön  ícngµy    c huy tr   15/11 n¨m  íc.   tr c. Thêi ®iÓ m   ×nh kÕ   ¹ch  iÒu      tr   ho ® chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch  ö  ông  k ho sd ®Êt  ai  µng  ®h n¨m  ña  Êp    íc ngµy  c c x∙ tr   15/7,cña  Êp  Ön  íc ngµy    c huy tr   15/8,   cña  Êp  c tØnh  ícngµy  tr   15/9 hµng    n¨m. 2.Néi dung  Èm  nh  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai:    th ®Þ k ho   d ®Ê ® a. Møc     ï hîp  ña  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  íiquy  ¹ch  ®é ph   c k ho sd ®Ê ® v   ho ph¸t   tr ÓnkinhtÕ     éicña  a  ¬ng; i    ­x∙h   ®Þ ph b. Møc    ïhîp gi÷a kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai víi   ®é ph       ho   d ®Ê ®     quy  ¹ch sö  ông  ho   d ®Êt  ai; ® c.TÝnh  îp lýtrong viÖc  ö  ông  t  íib¶o  Ö   µinguyªn thiªnnhiªn,   h      sd ®Ê v   v t        m«i  êng  tr sinh  i di tÝch  Þch  ö, danh  th¸     , l s  lam  ¾ng  th c¶nh, quèc    phßng, an    ninh; d.HiÖu    qu¶  ña  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai; c k ho   d ®Ê ® ®.  Ýnh  T kh¶    ña  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai. thic k ho   d ®Ê ® 3.X Ðt  Öt kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai 5    duy   ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  c c tØnh: a.Hå   ¬  Ðt duyÖt gå m   ã:   sx    c ­Tê  ×nh cña  û     tr   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ×nh Ch Ýnh  ñ; tr   ph
 12. 12 ­NghÞ   Õt cña  éi ®ång  ©n  ©n  Êp    quy   H  nh d c tØnh  th«ng  qua  Õ   ¹ch sö  k ho   dông  t  ai 5  ®Ê ®   n¨m; ­B¸o    Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5    c¸o k ho   d ®Ê ®   n¨m; ­C¸c  ¹ b¶n  :   lo   i ®å + B¶n    Ön  ¹ng sö  ông  t  ai,b¶n    ®å hi tr   d ®Ê ®   ®å quy  ¹ch  ö  ông  t  ho sd ®Ê ®ai  ö  ông  (s d b¶n    ∙  Ëp  ®å ® l trong  ù  quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  Êp  d ¸n  ho sd ®Ê ® c tØnh); + B¶n    Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m.  û   Ö  ®å k ho sd ®Ê ® 5  T l b¶n    ùc  Ön  ®å th hi theo quy  nh  ¹ thêi®iÓ m     ôc  Ph Çn    ña    ®Þ t    i 3.a M IV  IIc Th«ng   µy. tn b. Tr×nh  ù,thêih¹n,néi dung  Èm   nh:  å   ¬  îc göi ®Õ n     t       th ®Þ Hs®   Tæng   côc  Þa  Ýnh    Èm   nh  íc khi tr×nh  Ýnh  ñ  Ðt  Öt.Trong  § ch ®Ó th ®Þ tr     Ch ph x duy   thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ã    15    t  nh ®ñ h s h     c § ch c tr¸chnhiÖ m   chøc  Èm   nh.  éi    tæ  th ®Þ N dung  Èm   nh  îc thùc  Ön  th ®Þ ®  hi theo   quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc  Ph Çn  I ña  ®Þ t i 2  IV  II c Th«ng   µy. tn   c. Lu  ÷hå  ¬: hå  ¬  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m  ña  Êp    tr   s   s k ho sd ®Ê ® 5  c c tØnh  sau    Ðt  khi x duyÖt, ® îc l t¹  ë   Þa  Ýnh  bé, Uû      u  iS § ch 01    ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  bé,Tæng  ôc  Þa  Ýnh  bé,V¨n phßng  Ýnh  ñ  bé  åm   01    c § ch 01      Ch ph 01  (g b¸o c¸o,b¶n    Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5     ®å k ho   d ®Ê ®   n¨m  µ  a   õ). v ®Ü t 4.X Ðt  Öt kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng    duy   ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  Ön: c c huy a.Hå   ¬  Ðt duyÖt gå m   ã:   sx    c ­ Tê   ×nh  ña  û     tr c U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ×nh  û   nh d c huy tr U ban  ©n  ©n   nh d cÊp  tØnh; ­ NghÞ   Õt  ña  éi ®ång  ©n  ©n  Êp  Ön    quy c H   nh d c huy th«ng  qua  Õ   ¹ch k ho   sö  ông  t  ai hµng  d ®Ê ®   n¨m; ­B¸o    Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng    c¸o k ho   d ®Ê ®   n¨m. b. Tr×nh  ù,thêih¹n,néidung  Èm  nh:  å   ¬  îcgöi®Õ n   ë   a     t        th ®Þ Hs®    S ®Þ chÝnh    Èm  nh  íc khitr×nh Uû   ®Ó th ®Þ tr       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ðt duyÖt. x    Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Së   Þa  Ýnh  ã  th   15    t  nh ®ñ h s h     § ch c tr¸chnhiÖ m   chøc  Èm   nh.  éi    tæ  th ®Þ N dung  Èm   nh  îc thùc  Ön  th ®Þ ®  hi theo   quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc  Ph Çn  I ña  ®Þ t i 2  IV  II c Th«ng   µy. tn c. Lu  ÷ hå  ¬: Hå   ¬  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng    tr   s   s k ho sd ®Ê ® h n¨m  ña  Êp  cc huyÖn  sau    Ðt duyÖt,® îcl t¹ c¬  khix      u    quan  a  Ýnh  Êp  Ön  bé,Uû   i ®Þ ch c huy 01    ban  ©n  ©n  Êp  Ön  bé, Së   Þa  Ýnh  bé, Uû   nh d c huy 01    § ch 01    ban  ©n  ©n   nh d cÊp  tØnh  bé. 01  5.X Ðt  Öt kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng    duy   ho   d ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  c c x∙: a.Hå   ¬  Ðt duyÖt gå m   ã:   sx    c ­ Tê   ×nh  ña  û     tr c U ban  ©n  ©n  Êp    ×nh  û   nh d c x∙ tr U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c huyÖn; ­ NghÞ   Õt  ña  éi  ng  ©n  ©n  Êp      quy c H ®å nh d c x∙ th«ng qua  Õ   ¹ch  ö  k ho s dông  t  ai hµng  ®Ê ®   n¨m; ­B¸o    Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng    c¸o k ho   d ®Ê ®   n¨m. b. Tr×nh  ù,thêih¹n,néidung  Èm  nh:  å   ¬  îcgöi®Õ n   ¬    t        th ®Þ Hs®    c quan  ®Þa   Ýnh  Êp  Ön    Èm  nh  íckhitr×nh Uû   ch c huy ®Ó th ®Þ tr       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c
 13. 13 huyÖn  Ðt duyÖt.Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ, x    th   15    t  nh ®ñ h s h     c¬ quan  a   Ýnh  Êp  ®Þ ch c huyÖn  ã  c tr¸ch nhiÖm   chøc  Èm   nh.  éi   tæ  th ®Þ N  dung  Èm   nh  îc thùc  Ön  th ®Þ ®  hi theo  quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc  Ph Çn  I ®Þ ti ® 2  IV  II  cña Th«ng   µy. tn c. Lu  ÷hå  ¬: Hå   ¬  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng    tr   s   s k ho sd ®Ê ® h n¨m  ña  Êp    c c x∙ sau    Ðt  Öt,® îc l t¹  û   khix duy    u  i ban  ©n  ©n  Êp    bé, c¬  U nh d c x∙ 01    quan  a  ®Þ chÝnh  Êp  Ön  bé,Uû   c huy 01    ban  ©n  ©n  Êp  Ön  bé. nh d c huy 01  V. X Ð t d u y Ö t k Õ  h o ¹ ch ® i Ò u   h Ø n h, b æ  su n g  k Õ  h o ¹ ch  c s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai 5 n¨ m   µ  h µ n g  n¨ m v 1. X Ðt  Öt  Õ   ¹ch  iÒu    duy k ho ® chØnh,    bæ sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  k ho sd ®Ê ®ai  n¨m  µ  Õ   ¹ch  iÒu  5  v k ho ® chØnh,    bæ sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai k ho sd ®Ê ®   hµng n¨m  ña  Êp  c c tØnh: a.Hå   ¬  Ðt duyÖt gå m   ã:   sx    c ­Tê  ×nh cña  û     tr   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ×nh Ch Ýnh  ñ; tr   ph ­ B¸o    c¸o  Õ   ¹ch  iÒu  k ho ® chØnh, bæ     sung, trong      ®ã nªu  â  ×nh  ×nh  rt h thùc hiÖn  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai,lýdo    iÒu    k ho sd ®Ê ®     xin ® chØnh, bæ     sung,danh    m ôc    c¸c c«ng  ×nh    Þ   iÒu  tr ®Ò ngh ® chØnh, bæ     sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  ùcth   hiÖn  Õ   ¹ch ®iÒu  k ho   chØnh, bæ     sung; ­ B¶n    Õ   ¹ch  iÒu    ®å k ho ® chØnh,    bæ sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai k ho sd ®Ê ®   (®èivíi Õ   ¹ch ®iÒu      ho   k chØnh,bæ     sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5  k ho   d ®Ê ®   n¨m). b.Tr×nh  ù,thêih¹n,néidung  Èm  nh  µ u  ÷hå  ¬  ùc hiÖn    t        th ®Þ v l tr   s th   theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m     µ  iÓ m     ôc  Ph Çn  I ña  ®Þ t i 3.b v ® 3.cM IV  II c Th«ng   µy.   tn 2. X Ðt  Öt  Õ   ¹ch  iÒu    duy k ho ® chØnh,    bæ sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  k ho sd ®Ê ®ai hµng    n¨m  ña  Êp  Ön, cÊp  c c huy   x∙. a.Hå   ¬  Ðt duyÖt gå m   ã:   sx    c ­Tê  ×nh cña  û     tr   U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn; nh d c c th quy ­ B¸o    c¸o  Õ   ¹ch  iÒu  k ho ® chØnh, bæ     sung, trong      ®ã nªu  â  ×nh  ×nh  rt h thùc hiÖn  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai,lýdo    iÒu    k ho sd ®Ê ®     xin ® chØnh, bæ     sung,danh    m ôc    c¸c c«ng  ×nh    Þ   iÒu  tr ®Ò ngh ® chØnh, bæ     sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  ùcth   hiÖn  Õ   ¹ch ®iÒu  k ho   chØnh, bæ     sung. b. Tr×nh  ù,thêih¹n,néi dung  Èm   nh:  å   ¬  Ðt  Öt  Õ   ¹ch    t       th ®Þ H s x duy k ho ®iÒu chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng  k ho sd ®Ê ® h n¨m  ña  Êp  Ön  c c huy göi®Õ n   ë  Þa  Ýnh;cña  Êp    öi®Õ n   ¬    S § ch   c x∙g   c quan  a  Ýnh  Êp  Ön. ®Þ ch c huy   Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, c¬  th   15    t ng nh ®ñ h s h l   quan  a   ®Þ chÝnh  chøc  Èm  nh, tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. tæ  th ®Þ     c th quy x     c. Lu  ÷ hå  ¬: Hå   ¬  Õ   ¹ch  iÒu    tr   s   s k ho ® chØnh,    bæ sung  Õ   ¹ch  ö  k ho s dông  t  ai hµng  ®Ê ®   n¨m  ña  Êp  Ön  c c huy sau    Ðt duyÖt,® îcl tr÷theo quy  khix      u      ®Þnh  ¹ ®iÓ m     ôc  Ph Çn  I µ  ña  Êp    ti  4.cM IV  II  c c x∙theo  v quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti   5.c M ôc  Ph Çn  I ña  IV  II c Th«ng   µy.   tn
 14. 14 P h Ç n  IV L Ë p  d ù  ¸n ® Ç u  t v Ò  q u y  h o ¹ ch, k Õ  h o ¹ ch  s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai 1. C¬     quan  ñ  × lËp  ch tr   quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,kÕ   ¹ch  ö  ông  ho sd ®Ê ®   ho sd ®Êt  ai  ® quy  nh  ¹  ôc    Çn     µ  ôc    Çn   I ña  ®Þ tiM I Ph IIv M I Ph II c Th«ng   µy  ã  tn c tr¸ch nhiÖm   Ëp  ù  ®Ç u    vÒ     l d ¸n  t quy  ¹ch  ö  ông  t  ai; dù  ®iÒu  ho sd ®Ê ®   ¸n  chØnh,    bæ sung  quy  ¹ch  ö  ông  t  ai;kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai    ho sd ®Ê ®   ho sd ®Ê ® 5 n¨m  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt. tr   c th quy phª duy §èivíikÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai hµng      ho sd ®Ê ®   n¨m; kÕ   ¹ch ®iÒu    ho   chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5  k ho   d ®Ê ®   n¨m  µ  µng  vh n¨m  × kh«ng  Ëp dù    u   th   l   ¸n ®Ç t  ,chØ  Ëp dù    l   to¸nkinhphÝ.   2.Kinh  Ý  Ëp quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai do  ©n    ph l   ho   ho   d ®Ê ®   ng s¸ch nhµ    níccÊp,thùc hiÖn        theo híng dÉn  ña  é  µichÝnh  µ      c BT  v Tæng  ôc  Þa  Ýnh; c § ch a. Kinh  Ý  Ëp quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai cña  nícvµ      ph l   ho   ho   d ®Ê ®   c¶    quy ho¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µo  ôc   ch  èc    ho sd ®Ê ® v m ®Ý qu phßng, an    ninh    do ng©n s¸ch Trung  ng    ¬ chi: b. Kinh  Ý   Ëp  µ  iÒu    ph l v ® chØnh, bæ     sung quy  ¹ch  ö  ông  t  ai, ho sd ®Ê ®   lËp  µ  iÒu  v® chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5  k ho   d ®Ê ®   n¨m, lËp kÕ   ¹ch     ho   ®iÒu  chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng  k ho sd ®Ê ® h n¨m  ña  Êp  c c tØnh;   kinh phÝ   Ëp  µ  iÒu    l v® chØnh, bæ     sung quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,lËp  µ  ho sd ®Ê ®   v ®iÒu  chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng  k ho sd ®Ê ® h n¨m  ña  Êp  Ön  c c huy vµ  Êp    ng©n  c x∙do  s¸ch cÊp    tØnh chi. P h Ç n  V Q u ¶ n  l ý vi Ö c th ù c hi Ö n  q u y  h o ¹ ch,  k Õ  h o ¹ ch s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai I.  Tr¸ch  hi Ö m  c ñ a  û  ba n   h © n  d © n  c¸c c Ê p n U n 1. Uû     ban  ©n  ©n    Êp  ã  nh d c¸c c c tr¸chnhiÖm   chøc, chØ   o, kiÓm     tæ    ®¹   traviÖc  ùc hiÖn    th   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai. ho   ho   d ®Ê ® 2. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o Tæng   ôc  Þa   c§ chÝnh  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng  t h th hi k ho sd ®Ê ® h n¨m  ña  a   c ®Þ ph¬ng  ×nh,  êi®iÓ m   m th   b¸o  chË m   Êt  µ ngµy  c¸o  nh l   15/12  µng  h n¨m. Tæng   côc  Þa  Ýnh  § ch tæng  îp  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai ht h th hi k ho sd ®Ê ®   hµng n¨m  ña  Êp  c c tØnh,b¸o c¸o Ch Ýnh  ñ.     ph II.Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬  q u a n   Þ a  c h Ý n h     ® c¸c c Ê p 1. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy    th   30    t  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ho   ho   d ®Ê ®ai  îc c¬  ®   quan  µ  íc cã  Èm  Òn  Ðt  Öt,c¬  nh n   th quy x duy   quan  a   Ýnh  ã  ®Þ ch c tr¸chnhiÖ m:  
 15. 15 a. Niªm  Õt    y c«ng  khaiquy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai vµ  Öc  ö    ho   ho sd ®Ê ®   vi s dông  t  ai  ña  ®Ê ® c c¸c  ù  ®Ç u    t¹  ¬  d ¸n  t ic quan  a   Ýnh  Êp  ®Þ ch c tØnh, cÊp    huyÖn  µ  ¹ trôsë  û   v t     U ban  ©n  ©n  Êp  i nh d c x∙. b. H íng dÉn  Öc  iÓn khaithùc hiÖn      vi tr       quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ho   ho   d ®Ê ®ai.Trùc  Õp    ti cung  Êp  c th«ng    ã  ªnquan  n   tinc li   ®Õ quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ho   ho s dông  t  ai  ®Ê ® cho  c¸c  chøc, hé   tæ    gia  nh,  nh©n   µ  chøc  ®× c¸  v tæ  tuyªn  truyÒn,phæ   Õn    bi th«ng  qua    ¬ng  Ön th«ng    ichóng. c¸cph ti   tin®¹   2. KiÕn  Þ  íiUû     ngh v   ban  ©n  ©n  ïng cÊp  Ò   iÒu  nh d c  v® chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai phï hîp víim ôc      iÓn kinh tÕ    ho   ho sd ®Ê ®         tiªuph¸ttr    ­ x∙héicña  õng thêikú.    t   3. Thanh    Öc  ùc hiÖn    travi th   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai,ph¸t ho   ho sd ®Ê ®     hiÖn, xö  ýtheo  Èm  Òn    l  th quy hoÆc   Õn  Þ  íic¬  ki ngh v   quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  ö  ýc¸cviph¹m  Ò   x l      v quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai. ho   ho   d ®Ê ® P h Ç n  VI T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Bé   ëng    é,  ñ  ëng  ¬    tr c¸c B th tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ trong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  × nh  ã    vinhi v  hcm c tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc   tæ  th   hiÖn Th«ng   µy. tn 2. Trong    qu¸  ×nh  ùc hiÖn  tr th   Th«ng   µy, n Õu  ã  íng  ¾ c   ×  tn   cv m th ph¶n  ¸nh kÞp  êivÒ     th   Tæng  ôc  Þa  Ýnh      Õt. c § ch ®Ó gi¶i quy 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Nh÷ng  15  k t  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b
Đồng bộ tài khoản