intTypePromotion=1

Thông tư 186/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
126
lượt xem
14
download

Thông tư 186/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 186/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 186/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  tµi ch Ý n h  sè 186/1998/TT­B T C  n g µ y 28  th¸ng 12 n¨ m   1998 H íng  d É n  k Õ  to¸n thu Õ   u Êt kh È u,  x thu Õ  n h Ë p  k h È u,  thu Õ  tiªu  thô ® Æ c   Öt bi ­C¨n  LuËt thÕ      Æc     cø    tiªuthô ® biÖtsè    05/1998/QH10  ngµy  20/5/1998; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   84/1998/N§­   sè  CP ngµy  12/10/1998 cña ChÝnh  phñ  Th«ng   168/1998  vµ  tsè  TT­BTC  ngµy 21/12/1998 cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ híng dÉn    thùc hiÖn    LuËt thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt;    ­ C¨n  LuËt thuÕ  cø    xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp khÈu  ngµy 26/12/1991,LuËt    söa ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu,  ngµy 5/07/1993,LuËt    söa ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ xuÊt  khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy 20/05/1998,NghÞ     ®Þnh  sè  54/CP ngµy 28/8/1993; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña ChÝnh  phñ  Th«ng   172/1998/TT­ vµ  tsè  BTC   ngµy 22/12/1998 cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ híng dÉn    thùc hiÖn    LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu; ­ C¨n  Th«ng   13/1998/TT­   cø  tsè  TCQH  ngµy  14/12/1998 cña  Tæng  côc  H¶i quan    vÒ híng dÉn qu¶n    lý thuÕ  nhËp khÈu  thÕ  vµ  GTGT  ®èi    i víilo¹  h×nh nhËp  khÈu nguyªn vËtliÖu ®Ó         s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu;   Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    kÕ to¸n thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu vµ  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtnh    sau: I­ èi tîng, h¹ m  vi ¸p d ô n g  §  p Th«ng   tnµy    ¸p dông  cho    c¸cdoanh  tÊtc¶    nghiÖp thuéc mäi    thµnh  phÇn  kinh tÕ  s¶n    cã  xuÊt kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  thuéc ®èi t   vô     îng chÞu  thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt. II­ Õ  to¸n thu Õ  x u Êt k h È u, thu Õ  n h Ë p  k h È u  K 1­ Khi xuÊt khÈu        hµng    to¸nc¨n cø  ho¸,kÕ      vµo    c¸c chøng    ho¸ ®¬n  tõ vµ    b¸n hµng  xuÊt khÈu, tÝnh, x¸c ®Þnh  ph¶n        vµ  ¸nh  thuÕ  sè  xuÊt khÈu ph¶i   nép,ghi:   Nî  511­ Doanh    hµng  TK    thu b¸n  Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu      (chitiÕtthuÕ  xuÊtkhÈu).   2­ Khi nhËp      khÈu vËt t     ,hµng   ho¸,TSC§,  to¸nc¨n cø  kÕ      vµo    c¸c chøng  tõ vµ    ho¸  ®¬n  mua  hµng nhËp khÈu, tÝnh, x¸c ®Þnh  ph¶n        vµ  ¸nh  thuÕ  sè  nhËp khÈu  ph¶inép,ghi:     Nî   152,153,156,221,632,641,642,.. TK               .
  2. 2 Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu  (ChitiÕtthuÕ      nhËp  khÈu). 3­Trêng  ® îc hoµn  hîp    thuÕ nhËp  khÈu  nép  ®∙  ®èi    víihµng  nhËp  khÈu  mµ  cßn u  l kho, l b∙it¹   u    i cöa khÈu    gi¸m    díisù  s¸tcña    h¶i quan, ® îc phÐp        t¸i xuÊtth× sè      thuÕ  nhËp khÈu  îchoµn  ighi: ®   l¹  , Nî  3333    TK  ­ ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu (NÕu    trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép    kú  sau) Nî  TK111,112    (NÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn). Cã  151,152,156,.. TK      . 4­ Trêng    îchoµn    hîp ®   thuÕ  nhËp khÈu      ®èi víihµng  nhËp khÈu  nép  ®∙  thuÕ  nhËp  khÈu  nhng thùc tÕ    nhËp khÈu  h¬n    thuÕ  Ýt  th× sè  nhËp khÈu  îc ®   hoµn  ighi: l¹  , Nî  3333    TK  ­ ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu (NÕu    trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép    kú  sau) Nî  111,112  TK  (NÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn) Cã  152,153,156,211,. . TK    . 5­ Trêng hîp  îc hoµn  ®   thuÕ xuÊt khÈu    ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu    ®∙  nép thuÕ  xuÊt khÈu    nhng kh«ng xuÊt khÈu    n÷a hoÆc  thùc tÕ    xuÊt khÈu    Ýt  h¬n,ghi: TK      Nî  111,112  (NÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn) Nî  3333    TK  ­ ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu (NÕu    trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép    kú  sau) Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng. 6­ Trêng  nhËp  hîp  khÈu  nguyªn    vËt liÖu ®Ó     s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu    ® îchoµn    thuÕ ¬ng  t øng      xuÊt khÈu  víi lÖ  tû   thµnh phÈm:    KhinhËn  îcth«ng  ®   b¸o thuÕ  chÝnh  thøc cña  quan      c¬  h¶iquan  sè  vÒ  thuÕ  nhËp  khÈu ph¶inép,     ghi: Nî  TK152,153,..   . Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu  (ChitiÕtthuÕ      nhËp  khÈu). + Trong    thêigian    ©n h¹n 275 ngµy, nÕu     doanh  nghiÖp  thùc  ®∙  xuÊt  khÈu  s¶n  sè  phÈm     th× doanh nghiÖp kh«ng ph¶inép    thuÕ nhËp  khÈu      ®èi víi sè nguyªn vËt liÖu  nhËp  ®∙  khÈu  ¬ng  t øng    s¶n  víisè  phÈm   thùc  ®∙  xuÊt  khÈu    së  trªnc¬  ®Þnh  møc  dông  sö  nguyªn vËt liÖu.Trêng          hîp doanh nghiÖp  cha nép thuÕ nhËp  khÈu  sè  th×  thuÕ  nhËp  khÈu kh«ng  ph¶inép    ®èi    víisè  nguyªn vËt     nhËp     liÖu ®∙  khÈu ¬ng  t øng    s¶n  víisè  phÈm   thùc xuÊt khÈu, ®∙        ghi: Nî  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu      (chitiÕtthuÕ  nhËp  khÈu) Cã  632      TK  ­ Gi¸vèn hµng  (Tr b¸n  êng    hîp cha kÕt chuyÓn    gi¸vèn hµng  b¸n xuÊtkhÈu)     Cã  721­ C¸c  TK    kho¶n    thu nhËp    êng  êng    kÕt  bÊt th (Tr hîp ®∙  chuyÓn    gi¸ vèn  hµng    b¸n hµng  xuÊtkhÈu).      + NÕu  ngoµi thêigian        ©n h¹n  275  ngµy    mµ doanh  nghiÖp  cha thùc  xuÊt khÈu    s¶n  phÈm  hoÆc  cha xuÊt khÈu    hÕt  s¶n  sè  phÈm  ¬ng  t øng ph¶i  xuÊt khÈu      th× doanh nghiÖp  ph¶inép    thuÕ nhËp  khÈu      nguyªn vËt ®èi víisè      liÖu t  ¬ng øng    s¶n  víisè  phÈm   cha xuÊt khÈu.       NÕu     s¶n  khicã  phÈm  thùc 
  3. 3 xuÊt khÈu    th× doanh nghiÖp    îc hoµn  sÏ ®   thuÕ nhËp khÈu  nép. Sè  ®∙    thuÕ  nhËp khÈu  îchoµn  ighi: ®   l¹  , Nî  111,112  TK    (NÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn) Nî  3333    TK  ­ ThuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu (NÕu    trõvµo  thuÕ  sè  nhËp khÈu  ph¶inép  sau)   kú  Cã  632     TK  ­Gi¸vèn  hµng  (NÕu  b¸n  cha  kÕt  chuyÓn    gi¸vèn  hµng  b¸n) Cã  721    TK  ­ C¸c  kho¶n    thu nhËp    êng  bÊt th (NÕu  kÕt  ®∙  chuyÓn    gi¸vèn  hµng  b¸n). 7   ­Trêng    îchoµn  hîp ®   thuÕ nhËp khÈu      ®èi víihµng  nhËp  t¹m  khÈu    ®Ó t¸ xuÊtkhÈu    i   theo ph¬ng    thøc kinhdoanh      hµng  nhËp     t¹m  ­t¸ xuÊt,ghi: i   ­ Khi t¹m      nhËp khÈu ph¶n ¸nh      gi¸trÞ hµng nhËp khÈu, sè    thuÕ nhËp  khÈu  ph¶inép  ®∙    vµ  nép,ghi:   +      Gi¸trÞhµng  nhËp  khÈu: Nî  151,156,.   TK    .. Cã  331,111,112. TK        +  thuÕ  Sè  nhËp  khÈu  ph¶inép:   Nî  151,156 TK    Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu      (chitiÕtthuÕ  nhËp  khÈu). +  thuÕ  Sè  nhËp  khÈu  nép: ®∙  Nî  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu  (ChitiÕtthuÕ      nhËp  khÈu) Cã  111,112. TK    ­Khit¸ xuÊtkhÈu       i   kh«ng  ph¶inép    thuÕ  xuÊtkhÈu,ghi:     +  Ph¶n  doanh    ¸nh  thu hµng  xuÊtkhÈu:   Nî  131,111,112 TK      Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    (gi¸xuÊtkhÈu).   +  Ph¶n  gi¸vèn  ¸nh    hµng  xuÊtkhÈu:   Nî  632     TK  ­Gi¸vèn  hµng      b¸n (Gi¸nhËp  khÈu  cã  ®∙  thuÕ  nhËp  khÈu) Cã  151,156. TK    ­Khi® îchoµn    thuÕ        l¹sè  i nhËp  khÈu,ghi:   Nî  111,112  TK    (NÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn) Nî  3333    TK  ­ ThuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu (NÕu  îchoµn      ®   l¹ trõvµo  thuÕ  i sè  xuÊtkhÈu    ph¶inép)   Cã  632     TK  ­Gi¸vèn  hµng  (NÕu  b¸n  cha  kÕt  chuyÓn    gi¸vèn  hµng  b¸n) Cã  721    TK  ­ C¸c  kho¶n    thu nhËp    êng  bÊt th (NÕu  kÕt  ®∙  chuyÓn    gi¸vèn  hµng  b¸n). 8    ­ Trêng    îc hoµn  hîp ®   thuÕ xuÊt khÈu    ®èi    víihµng t¹m xuÊt khÈu  a    ® ra    níc ngoµi gia c«ng  t¸      vµ  inhËp khÈu  s¶n phÈm,  hµng ho¸    gia c«ng hoµn  thµnh,ghi:  
  4. 4 ­KhixuÊtkhÈu        nguyªn vËtliÖu,hµng    a  giac«ng,ghi:       ho¸ ® ®i      Nî  154     TK  ­Chi phÝ  s¶n  xuÊt,kinh doanh  dang     dë  Cã  152,156,.. TK    . ­ Sè    thuÕ xuÊt khÈu    ph¶inép    cña hµng t¹m xuÊt t¸    i nhËp (cña nguyªn  vËtliÖu,hµng    a  giac«ng),ghi:     ho¸ ® ®i      Nî  154     TK  ­Chi phÝ  s¶n  xuÊt,kinh doanh  dang     dë  Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu. ­Khinép      thuÕ  xuÊtkhÈu        ®èi víihµng  xuÊtt¸ nhËp,ghi: t¹m      i   Nî  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu Cã  111,112,.. TK    . ­Chi phÝ        giac«ng  ph¶itr¶,     ghi: Nî  154     TK  ­Chi phÝ  s¶n  xuÊt,kinh doanh  dang     dë  Cã  111,112,.. TK    . ­Khit¸ nhËp       i khÈu  s¶n  phÈm,  hµng      ho¸ giac«ng  hoµn  thµnh,ghi:   Nî  155,156,.. TK      . Cã  154     TK  ­chiphÝ  s¶n  xuÊt,kinh doanh  dang.     dë  ­  thuÕ   Sè  xuÊt khÈu  nép  îc hoµn  i ®∙  ®   l¹ ®èi    víihµng t¹m xuÊt  t¸  ­  i nhËp,ghi:   Nî    TK 3333  ThuÕ   ­  xuÊt,nhËp    khÈu (NÕu  îc trõ vµo  thuÕ  ®     sè  ph¶i   nép) Nî  111,112  TK    (NÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn) Cã  155,156  TK    (NÕu  hµng      ho¸ giac«ng  cha  xuÊtb¸n)   Cã  632     TK  ­Gi¸vèn  hµng  (NÕu  b¸n  hµng      ho¸ giac«ng  tiªuthô). ®∙    9    ­ Trêng    xuÊt khÈu  hîp ®∙    nhng  lýdo  v×    nµo  buéc  ®ã  ph¶inhËp    khÈu  trël¹ViÖtNam   îcxÐt hoµn     i   ®     thuÕ xuÊtkhÈu  nép,ghi:   ®∙    +  Ph¶n  sè  ¸nh  tiÒn ph¶itr¶ngêimua  hµng          vÒ  xuÊtkhÈu  tr¶l¹ :   bÞ    i Nî  531   TK  ­Hµng    tr¶l¹(Gi¸xuÊtkhÈu) b¸n bÞ        i   Cã  131,111,112    TK      (Gi¸xuÊtkhÈu)   + Ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  xuÊt khÈu  îc hoµn      ®   l¹ b»ng  i tiÒn hoÆc     trõvµo sè  thuÕ  ph¶inép  sau,ghi:   kú    Nî  111,112  TK    (NÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn) Nî  3333    TK  ­ ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu (NÕu    trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép    kú  sau) Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (ChitiÕtthuÕ      xuÊtkhÈu).   +  Ph¶n  gi¸trÞhµng  ¸nh      xuÊtkhÈu    ph¶inhËp    khÈu    i trël¹ : Nî  155,156 TK  Cã  632­ gi¸vèn  TK      hµng  b¸n.
  5. 5 10    ­ Trêng  hµng  hîp  nhËp  khÈu  lýdo  v×    nµo    ®ã buéc ph¶ixuÊt;tr¶l¹         i chñ  hµng    nícngoµihoÆc       t¸ xuÊtsang    ba,® îcxÐt hoµn    i   nícthø        l¹thuÕ  i nhËp  khÈu  nép  kh«ng  ®∙  vµ  ph¶inép    thuÕ xuÊtkhÈu:   +  Ph¶n  gi¸trÞhµng  ¸nh      nhËp  khÈu  xuÊttr¶l¹chñ       i hµng    nícngoµi,  ghi: Nî    TK 331­ Ph¶i tr¶cho      ngêi b¸n      (gi¸nhËp khÈu kh«ng  thuÕ  cã  nhËp  khÈu) Cã  152,156,211,.. TK      . +  Ph¶n ¸nh sè      thuÕ nhËp  khÈu  îchoµn  ighi: ®   l¹ , Nî  3333    TK  ­ ThuÕ  xuÊt,nh©p    khÈu  (nÕu    trõvµo  thuÕ  sè  ph¶in«p    kú  sau) Nî  111,112  TK  (nÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn) Cã  152,156,211,..(sè thuÕ  TK          . nhËp  khÈu  nép). ®∙  11­ Trêng     îng nép    hîp ®èi t   thuÕ nhÇm   trong kª khaihµng    lÉn        ho¸ nhËp  khÈu    îchoµn    th× ®   tr¶tiÒn thuÕ    nép    qu¸ trong thêih¹n mét        n¨m    tr   trëvÒ  íckÓ  tõ ngµy    kiÓm     tra ph¸thiÖn. Sè      thuÕ  nhËp  khÈu  nép  qu¸  îc hoµn    ®   tr¶ cho  nhÇm     lÉn trong kª khai,      ghi: Nî  111,112  TK    (NÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn) Nî  3333    TK  ­ ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu (NÕu    trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép    kú  sau) Cã  152,156,211,..(NÕu  TK        . cha  xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu vµ            xuÊt b¸n    hµng  ho¸) Cã  632      TK  ­ Gi¸ vèn hµng b¸n (NÕu  xuÊt b¸n  ®∙    nhng cha kÕt chuyÓn  gi¸vèn    hµng b¸n) Cã  721    TK  ­ C¸c kho¶n    thu nhËp    ¬ng  bÊt th (NÕu  xuÊt b¸n  ®∙  ®∙    vµ  kÕt  chuyÓn    gi¸vèn  hµng  b¸n).   12­ Trêng     îng nép    hîp ®èi t   thuÕ nhÇm   trong kª khaihµng    lÉn        ho¸ xuÊt  khÈu    îchoµn    th× ®   tr¶tiÒn thuÕ    xuÊtkhÈu    nép    qu¸ trong thêih¹n mét        n¨m    trë vÒ  íckÓ    tr   tõ ngµy  kiÓm       traph¸thiÖn.Sè    thuÕ  xuÊt khÈu    nép    îchoµn  qu¸ ®   tr¶,  ghi: Nî  111,112  TK    (nÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn). Nî  3333  ThuÕ   TK  ­ xuÊt,nhËp    khÈu (nÕu    trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép    kú  sau) Cã     TK 511    ­ Doanh thu b¸n hµng  (nÕu  îc hoµn  i   ®   l¹ trong niªn ®é         kÕ  to¸n)                                Cã     TK 721­ C¸c kho¶n thu nhËp bÊt  êng  th (nÕu  îc hoµn  i ®   l¹ vµo      niªn ®é  to¸nsau). kÕ    13­ Trêng     îng nép    hîp ®èi t   thuÕ nhÇm   trong kª khaihµng    lÉn        ho¸ xuÊt  khÈu    th× ph¶itruythu tiÒn thuÕ          trong thêih¹n mét        n¨m    tr   tõngµy  trëvÒ  íckÓ    kiÓm      tra,ph¸thiÖn  sù  cã  nhÇm     lÉn ®ã.  thuÕ  Sè  xuÊt khÈu        truythu ph¶inép    ghi:   Nî    TK 511­ Doanh thu b¸n hµng (nÕu trong niªn ®é       kÕ to¸n cã    doanh  thu hµng    xuÊtkhÈu)  
  6. 6 Nî    TK 821­ Chi phÝ bÊt  êng  th (nÕu trong niªn ®é       kÕ to¸n kh«ng    cã  doanh    thu hµng  xuÊtkhÈu)     Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu      (chitiÕtthuÕ  xuÊtkhÈu).   14­ Trêng     îng nép    hîp ®èi t   thuÕ nhÇm   trong kª khaihµng    lÉn        ho¸ nhËp  khÈu  ph¶itruythu tiÒn thuÕ  th×          nhËp khÈu trong thêih¹n  n¨m    tr       01  trëvÒ  íc kÓ    tõ ngµy kiÓm       traph¸thiÖn  sù  cã  nhÇm   ®ã.  thuÕ  lÉn  Sè  nhËp khÈu    truy thu ph¶inép,ghi:       Nî  152,156,211,621,632,. . TK        . Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu      (chitiÕtthuÕ  nhËp  khÈu). 15­ Trêng      hîp gian lËn    tiÒn thuÕ  ph¶itruythu tiÒn thuÕ    th×          xuÊt khÈu    hoÆc  thuÕ  nhËp  khÈu. Sè    thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu    truy thu ph¶i   nép  gian lËn  do    tiÒn  thuÕ  îch¹ch    tr ®   to¸nnh  êng    hîp nhÇm   trong kª khai lÉn        hµng    ho¸ xuÊt khÈu    hoÆc   nhËp khÈu  ph¶itruythu tiÒn thuÕ  th×          xuÊt khÈu    hoÆc  nhËp  khÈu  híng dÉn  c¸c®iÓm         ®∙    ë    11,12,13,14. 16­ C¸c  êng    ® îcmiÔn, gi¶m    tr hîp ®∙      thuÕ nhËp  khÈu theo chÕ  thuÕ  ®é  quy  ®Þnh,  nÕu  dông  sö  kh¸c víimôc      ®Ých  ® îc miÔn  ®∙    gi¶m  th× ph¶i truy     thu    thuÕ  ® îc miÔn  ®ñ sè  ®∙    gi¶m.  thuÕ  Sè  nhËp khÈu    truy thu ph¶i nép,     ghi:   Nî  152,156,211,632,.. TK        . Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu      (chitiÕtthuÕ  nhËp  khÈu). 17­ §èivíim¸y        mãc,  thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn vËn    chuyÓn cña    chøc, c¸c tæ    c¸ nh©n  îcphÐp  nhËp, t¸    ®   t¹m    ixuÊt hoÆc   în t¸    m   i xuÊt ®Ó     thùc hiÖn      c¸c dù  ¸n ®Çu  , thic«ng  t    x©y  dùng, l¾p  Æt     ® c«ng tr×nh,phôc  s¶n    vô  xuÊt vµ      c¸c môc  ®Ých  kh¸c,khi nhËp      khÈu  ph¶i kª    khainép    thuÕ nhËp  khÈu theo quy  ®Þnh,    i khi t¸ xuÊt ra    khái ViÖt Nam     îc hoµn      sÏ ®   thuÕ nhËp  khÈu. Sè    thuÕ  nhËp  khÈu  îchoµn  ighi: ®   l¹ , Nî  111,112  TK    (nÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn) Nî  3333    TK  ­ ThuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu (NÕu    trõvµo  thuÕ  sè  nhËp khÈu  ph¶inép  sau)   kú  Cã  211   TK  ­TSC§  h÷u  h×nh. 18     ­Khinép  thuÕ  xuÊtnhËp    khÈu,thuÕ    nhËp  khÈu  vµo  ng©n  s¸ch Nhµ    níc,ghi:   Nî  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu Cã  111,112,.. TK      . III  ­ K Õ  to¸n thu Õ  tiªu thô ® Æ c  bi Öt 1­    Khi b¸n hµng ho¸,dÞch  thuéc    vô  ®èi  îng  t chÞu  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt,kÕ      vµo      to¸nc¨n cø  ho¸ ®¬n  hµng    b¸n  ®Ó ph¶n  doanh    hµng  ¸nh  thu b¸n  theo    gi¸thanh to¸n,®ång      thêitÝnh    x¸c ®Þnh  thuÕ      Æc   sè  tiªuthô ® biÖtph¶i     nép theo chÕ     ®é quy  ®Þnh  îc híng  ®   dÉn  i t¹ Th«ng   sè  t 168/1998/TT­ BTC   ngµy 21/12/1998 cña  TµiChÝnh.   Bé   
  7. 7 C¨n  vµo  cø  kÕt qu¶ tÝnh  îc vÒ   thuÕ    ®   sè  tiªuthô  Æc   ® biÖt ph¶i nép,       ghi: Nî  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng Cã  3332   TK  ­ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt. 2­ Khi nhËp      khÈu hµng    ho¸ thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt,  kÕ      vµo    to¸nc¨n cø  ho¸ ®¬n mua  hµng nhËp  khÈu  th«ng  nép  vµ  b¸o  thuÕ    vÒ sè  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtph¶inép,x¸c®Þnh  thuÕ      Æc           sè  tiªuthô ® biÖtph¶i     nép cña hµng  nhËp  khÈu,ghi:   Nî  152,156,211,. . TK      . Cã  3332   TK  ­ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt. 3­ Khinép      tiÒn thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖtvµo    Ng©n  s¸ch Nhµ      níc,ghi: Nî  3332   TK  ­ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt Cã  111,112,.. TK    . 4­ Hµng  nhËp    t¹m  khÈu  nép  ®∙  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt,khit¸ xuÊt khÈu        i   ® îc hoµn  i thuÕ    ® Æc     l¹ sè    tiªuthô  biÖt ®∙    nép ¬ng  t øng    hµng  i víisè  t¸ xuÊt  khÈu.Sè    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt® îcNg©n      s¸ch Nhµ      níchoµn  ighi: l¹ , Nî  111,112  TK    (NÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn) Nî  3332    TK  ­ ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt(NÕu  îctrõvµo  thuÕ        ®     sè  tiªuthô ® Æc   biÖtph¶inép  sau)     kú  Cã     TK 632  gi¸ vèn  ­    hµng b¸n (NÕu  trong niªn ®é       kÕ to¸n cha    kÕt  chuyÓn    gi¸vèn  hµng    t¸ xuÊtkhÈu) i   Cã  721    TK  ­ C¸c  kho¶n    thu nhËp    êng  bÊt th (NÕu  kÕt  ®∙  chuyÓn    gi¸vèn  hµng    t¸ xuÊtkhÈu). i   5­ Trêng      hîp hoµn    l¹ thuÕ      Æc   i tiªuthô ® biÖt®èi víi       hµng  nhËp  khÈu ®∙  nép thuÕ  TT§B theo  khaib¸o,nhng      thùc tÕ    nhËp  khÈu  h¬n  víi Ýt  so   khaib¸o,     hµng  nhËp  khÈu  trong qu¸  tr×nh nhËp  khÈu  h háng, mÊt  lý do    bÞ    cã    x¸c ®¸ng,®∙    nép  thuÕ  TT§B. Sè    thuÕ  TT§B  îcNg©n  ®   s¸ch Nhµ      níchoµn  ighi: l¹  , Nî  111,112  TK    (NÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn) Nî  3332    TK  ­ ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt(NÕu      trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép    kú  sau) Cã     TK 152, 156, 211,.. (NÕu        . hµng ho¸ cha xuÊt b¸n,nguyªn        vËt liÖu  cha  xuÊtdïng)   Cã  632     TK  ­Gi¸vèn  hµng  (NÕu  b¸n  hµng    xuÊtb¸n). ho¸ ®∙    6­ Trêng hîp hµng nhËp  khÈu  nép  ®∙  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt v×      lýdo  nµo  buéc  ®ã  ph¶ixuÊt tr¶l¹ nícngoµith×  thuÕ      Æc             i   sè  tiªuthô ® biÖt®∙    nép  ®èi víi hµng      sè  xuÊttr¶l¹nícngoµi® îchoµn  ighi:         i     l¹  , +  Ph¶n  gi¸trÞhµng  ¸nh      nhËp  khÈu        tr¶l¹nícngoµi, i  ghi: Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n      (Gi¸nhËp  khÈu) Cã  152,156,211,..(Gi¸nhËp  TK          . khÈu) +  thuÕ      Æc   Sè  tiªuthô ® biÖt ® îc ng©n      s¸ch Nhµ      níc hoµn    l¹ b»ng  i tiÒn  hoÆc     trõvµo  thuÕ      Æc   sè  tiªuthô ® biÖtph¶inép,ghi:      
  8. 8 Nî  111,112  TK    (NÕu  îchoµn    ®   l¹b»ng  i tiÒn) Nî    TK 3332  ThuÕ     ­  tiªuthô  Æc   ® biÖt (NÕu      trõ vµo  thuÕ      sè  tiªuthô ® Æc   biÖtph¶inép  sau)     kú  Cã  152,156,211,.. TK      . 7­    s¶n  C¬ së  xuÊt kinh doanh      quyÕt to¸n thuÕ        khis¸tnhËp, chia t¸ch,       gi¶ithÓ, ph¸      s¶n  sè  cã  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt nép    thõa. Sè    thuÕ      tiªuthô ® Æc   biÖtnép    thõa ® îcng©n      s¸ch Nhµ      níchoµn    l¹b»ng  i tiÒn,ghi:   Nî  111,112 TK    Cã  3332   TK  ­ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt. 8­ Trêng  hîp  së  c¬  s¶n  xuÊt hµng ho¸ thuéc diÖn  chÞu  thuÕ      tiªuthô ® Æc   biÖtgÆp     khã kh¨n do    thiªntai    , ®Þch      bÊt ngê  lç® îcxÐt ho¸,tain¹n    bÞ        gi¶m thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt.Sè    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt® îc gi¶m          sÏ trõvµo  sè thuÕ ph¶inép    cña  tiÕp theo,ghi: kú      Nî  3332   TK  ­ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt Cã  511    TK  ­ Doanh      thu b¸n hµng  (NÕu  îcgi¶m  ®   thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt   trongniªn®é  to¸n)     kÕ  Cã  721    TK  ­ C¸c  kho¶n    thu nhËp    êng  bÊt th (NÕu  îcgi¶m  ®   thuÕ      tiªuthô ® Æc   biÖtvµo    kÕ      niªn®é  to¸nsau). 9­ Trêng hîp  së  c¬  s¶n  xuÊt  hµng ho¸ thuéc diÖn  chÞu thuÕ      tiªuthô ® Æc   biÖtgÆp     khã kh¨n do    thiªntai    , ®Þch    thiÖth¹inÆng,  ho¹ bÞ      kh«ng  cßn  kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh  nép      vµ  thuÕ  th×  îc xÐt  ®   miÔn thuÕ      tiªuthô ® Æc  biÖt®èi víisè        thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtcßn    ph¶inép    kh«ng  kh¶  cã  n¨ng  nép.Sè    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt® îcmiÔn, ghi:       Nî  3332   TK  ­ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt Cã     TK 511  Doanh  ­  thu b¸n hµng (NÕu  îc miÔn  ®   thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖttrong niªn®é  to¸n)       kÕ  Cã  721   TK  ­C¸c  kho¶n    thu nhËp    êng  bÊt th (NÕu  îcmiÔn  ®   thuÕ      tiªuthô ® Æc   biÖtvµo    kÕ      niªn®é  to¸nsau). IV ­ T æ  c h ø c thùc hi Ö n Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùctõ ngµy 01/01/1999.C¸c    quy ®Þnh  kÕ    vÒ  to¸n thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu, thuÕ    ® Æc     tiªuthô  biÖt trong c¸c v¨n        b¶n  chÕ  kÕ    ban  ®é  to¸n®∙  hµnh  íc®©y      tr   tr¸víi i th«ng  tnµy ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  khã        cã  kh¨n,víng m ¾c,        ®Ò nghÞ ph¶n  ¸nh vÒ  TµichÝnh      Bé    ®Ó nghiªncøu,híng dÉn          bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2