Thông tư 187/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư 187/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 187/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 187/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 187/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH M C THU, CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG PHÍ TH M NNH I U KI N HO T NG V KHOA H C, CÔNG NGH VÀ L PHÍ C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ HO T NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 và Ngh nh s 24/2006/N - CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17/10/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Khoa h c và Công ngh t i Công văn s 2142/BKHCN- VP K ngày 31/8/2009, B Tài chính hư ng d n m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí th m nh i u ki n ho t ng v khoa h c, công ngh và l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh như sau: i u 1. i tư ng n p phí, l phí i tư ng n p phí thNm nh i u ki n ho t ng v khoa h c, công ngh và l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh là t ch c khoa h c và công ngh ăng ký ho t ng theo quy nh t i Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17/10/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh . i u 2. M c thu M c thu phí thNm nh i u ki n ho t ng v khoa h c, công ngh và l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh như sau: M c thu STT Tên phí, l phí ( ng/1 l n) I Phí th m nh i u ki n ho t ng v khoa h c, công ngh 1 Phí thNm nh i u ki n ho t ng v khoa h c, công ngh 2.000.000 2 Thay i, b sung lĩnh v c ho t ng c a t ch c khoa h c 1.500.000 và công ngh ; n i dung/lĩnh v c ho t ng c a văn phòng
  2. i di n, chi nhánh c a t ch c khoa h c và công ngh 3 Thay i v n; tr s chính ho c tr s văn phòng i di n, 1.000.000 chi nhánh c a t ch c khoa h c và công ngh (tr trư ng h p tr s chính ho c tr s văn phòng i di n, chi nhánh c a t ch c khoa h c và công ngh thay i theo quy t nh i u ch nh a gi i hành chính c a cơ quan nhà nư c có th m quy n) 4 Thay i khác 500.000 II L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và 300.000 công ngh (áp d ng chung cho t t c các trư ng h p ăng ký l n u, ăng ký thay i, b sung, c p l i gi y ch ng nh n c a t ch c khoa h c và công ngh ho c văn phòng i di n, chi nhánh c a t ch c khoa h c và công ngh ). i u 3. T ch c thu, n p, qu n lý và s d ng 1. Cơ quan thu phí thNm nh i u ki n ho t ng v khoa h c, công ngh và l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh là B Khoa h c và Công ngh , S Khoa h c và Công ngh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi ti p nh n h sơ xin ăng ký ho t ng khoa h c, công ngh . Cơ quan thu phí, l phí có trách nhi m ăng ký, kê khai n p phí, l phí vào ngân sách nhà nư c theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. 2. Cơ quan thu phí, l phí ư c trích l i 80% (tám mươi ph n trăm) trên t ng s ti n phí, l phí th c thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho vi c thu phí thNm nh i u ki n ho t ng v khoa h c, công ngh và l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh theo n i dung chi c th sau ây: a) Chi thanh toán cho cá nhân tr c ti p th c hi n thNm nh và thu phí: ti n lương, ti n công, ph c p lương, các kho n óng góp theo quy nh ư c tính trên ti n lương (tr chi phí ti n lương cho cán b , công ch c ã hư ng lương t ngân sách nhà nư c theo ch quy nh). b) Chi cho công tác thNm nh, g m: chi phí ki m tra, thNm nh ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh ; chi tr ti n thù lao thuê chuyên gia ki m tra, thNm nh, vi t nh n xét, ánh giá báo cáo k t qu thNm nh; chi phí h p nhóm chuyên gia, h p H i ng thNm nh. c) Chi phí ph c v tr c ti p cho vi c thNm nh, thu phí như: văn phòng phNm, v t tư văn phòng, thông tin liên l c, công tác phí theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành.
  3. d) Các kho n chi khác liên quan tr c ti p n vi c thNm nh, thu phí. ) Chi khen thư ng, phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p th c hi n công vi c, thNm nh và thu phí trong ơn v theo nguyên t c bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 03 tháng lương th c hi n n u s thu cao hơn năm trư c; t i a b ng 02 tháng lương th c hi n n u s thu th p hơn ho c b ng năm trư c, sau khi m b o các chi phí quy nh t i i m a, b, c và d kho n này. 3. T ng s ti n phí thNm nh i u ki n ho t ng v khoa h c, công ngh và l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh thu ư c trong kỳ, sau khi tr s trích l i theo t l quy nh t i kho n 2 trên ây, s còn l i (20%) ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a M c l c Ngân sách nhà nư c hi n hành. i u 4. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. Thông tư này thay th Thông tư s 106/TT-LB ngày 28/12/1993 c a liên B Tài chính – Khoa h c Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) quy nh ch thu phí thNm nh và l phí c p gi y phép ho t ng khoa h c và công ngh . 2. Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, công khai ch thu phí, l phí không hư ng d n t i Thông tư này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Thông tư s 157/2009/TT-BTC ngày 06/8/2009 s a i, b sung Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . 3. i v i nh ng h sơ h p l ã n p trư c ngày Thông tư này có hi u l c và ư c cơ quan có thNm quy n c p ăng ký ho t ng sau ngày Thông tư này có hi u l c thì th c hi n thu, n p phí, l phí v c p gi y phép ho t ng khoa h c và công ngh theo Thông tư s 106/TT-LB ngày 28/12/1993. 4. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, hư ng d n./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; Hoàng Anh Tu n - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - y ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c Nhà
  4. nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Lưu VT, CST (CST3).
Đồng bộ tài khoản