Thông tư 188/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
89
lượt xem
1
download

Thông tư 188/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 188/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 188/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  188/1998/TT­B T C  n g µ y 30 th¸ng  c 12 n¨ m  1998 H í ng d É n  q u y  ch Õ   n g   hai T µ i  h Ý n h   c« k c v Ò  n g © n  s¸ch n h µ  n íc  Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 225/1998/Q§­TTg  µy  ng 20/11/1998  ña  ñ   c Th t ng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  í  ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch c«ng  khaitµichÝnh  i víi ©n      ®è    ng s¸ch nhµ  ícc¸ccÊp,c¸c®¬n  Þ  ù    ©n    n       v d to¸nng s¸ch,c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ­ nh n íc vµ    ü  ã  ån    c¸c qu c ngu thu  õ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n;  é   µi  t    ®ã g c nh d BT chÝnh  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  h  vi th   c«ng khaivÒ   ©n    ng s¸ch nhµ  ícnh    n   sau:   I/ è i v íi  §  c¸c n é i d u n g  c « n g  k h ai n g © n  s¸ch n h µ  n í c d o  B é  tr n g  ë B é  T µ i c h Ý n h  th ù c hi Ö n  c « n g  b è :  1/V Ò     c«ng  khaitæng  ù      d to¸n(hoÆc  Õt to¸n)thu,ching©n  quy        s¸ch nhµ    níc,nguån  ï  p   éi chi,c¸c  Ünh  ùc      u    ph¸t tr Ón, chi sù    b ®¾ b     l v chi:chi ®Ç t  i     nghiÖp    ôc    o  ¹o,sù  gi¸od ­ ®µ t   nghiÖp  tÕ,sù  y    nghiÖp      ù  v¨n ho¸,s nghiÖp  Ó  th dôc  Ó  th thao,chithùc hiÖn    ¬ng  ×nh m ôc    µng       c¸c ch tr   tiªuh n¨m  ∙  îc Quèc  ®®  héiquyÕt ®Þnh      (hoÆc  ∙  îcphª chuÈn): ®®       ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm. ph l   1  k  ­H×nh    thøc c«ng  è    b c«ng  khai:  Ph¸thµnh  n  È m.    Ê ph ­  êi ®iÓ m   Th   c«ng  è  b c«ng khai:Ch Ë m   Êt    nh sau  ngµy  Ó   õ ngµy  60  k t  Quèc  éicã  Þ  Õt vÒ   Õt ®Þnh  ù  h   ngh quy   quy   d to¸n,phª chuÈn  Õt to¸nng©n      quy     s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m.  2/ V Ò     c«ng  khaitæng  ù        ©n    d to¸nthu,ching s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m  ña  c c¸c Bé,  ¬    c quan  trung  ng  ∙  îc Thñ   íng  Ýnh  ñ  ¬ ®®  t Ch ph giao  hoÆc   é   µi BT  chÝnh  giao theo uû  Òn  ña  ñ íng ChÝnh  ñ;tæng  Õt to¸nthu,chi     quy c Th t   ph   quy         ng©n  s¸ch  µ  íc hµng  nh n   n¨m  ña    n  Þ  µy  ∙  îc Bé   µi chÝnh  Ðt c c¸c ®¬ v n ® ®   T   x  duyÖt:  ­ Néi dung     c«ng  è  b c«ng khai:Theo  ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm  õdù      ph l   2  k (tr   to¸n vµ  Õt    ña    é, c¬  quy to¸nc c¸cB   quan  trung ¬ng,c¸c®¬n  Þ  éc danh  ôc  Ý        v thu   m b m Ët  µ   íctheo chÕ     Nh n     ®é quy  nh). ®Þ   ­ H×nh    thøc c«ng  è  b c«ng  khai:  Th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  cho    é, c¬  c¸c B   quan  trung ¬ng.     ­Thêi®iÓ m       c«ng  è  b c«ng  khai:   +  èivíi ù    ©n  §     to¸nng d s¸ch:ChË m   Êt 30  µy    nh   ng sau    ã  Õt  nh   khic quy ®Þ giao  ù   d to¸n ng©n     s¸ch  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   c Th t Ch ph hoÆc   é   ëng  é   µi B tr B T  chÝnh.  +  èi víiquyÕt  §   to¸n ng©n    s¸ch:ChË m   Êt  ngµy    nh 30  sau    èc  éi khi Qu h  phª chuÈn  Õt to¸nng©n    quy     s¸ch nhµ  íc.   n 
 2. 2 3/  Ò   V c«ng  khai tæng  ù    d to¸n (hoÆc     quyÕt  to¸n)thu, chi ng©n       s¸ch   hµng n¨m  ña    c c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng; tû lÖ  ©n  ¬     ph chia c¸c    nguån  thu; sè      bæ sung  õ  ©n   t ng s¸ch trung  ng  ¬ cho  ©n   ng s¸ch c¸c tØnh,   thµnh  è  Õu  ã);kinhphÝ  û  Òn  õng©n  ph (n c     u quy t   s¸ch trung ¬ng      cho    c¸ctØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   trung  ng  Õu  ã) ®∙  îc Thñ   íng  Ýnh  ñ  ¬ (n c  ®  t Ch ph giao   (hoÆc  ∙  îcphª chuÈn): ®®       ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm. ph l   3  k  ­ H×nh    thøc c«ng  è  b c«ng  khai:Th«ng    b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho    c¸c tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng. ph tr         ­Thêi®iÓ m       c«ng  è  b c«ng  khai:   +  èivíi ù    ©n  §     to¸nng d s¸ch:ChË m   Êt 30  µy    nh   ng sau    ã  Õt  nh   khic quy ®Þ giao dù    ©n    to¸nng s¸ch cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph   +  èi víiquyÕt  §   to¸n ng©n    s¸ch:ChË m   Êt  ngµy    nh 30  sau    èc  éi khi Qu h  phª chuÈn  Õt to¸nng©n    quy     s¸ch nhµ  íc.   n  II/ è i v íi  §  c¸c n é i d u n g  c « n g  k h ai n g © n  s¸ch n h µ  n í c d o  C h ñ   t Þ ch U û  b a n  n h © n  d © n  tØ n h, th µ n h p h è  tr ù c thu é c trung ¬ n g  th ù c hi Ö n  c « n g  b è :  1/  Ò   V c«ng  khai dù    to¸n (hoÆc     quyÕt to¸n)thu,chi ng©n       s¸ch tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   trung  ng, c¸c lÜnh  ùc    ña  ©n  ¬    v chic ng s¸ch tØnh,thµnh      phè  ùcthuéc  tr   trung  ng: chi®Ç u    ¬    t ph¸ttr Ón,chisù    i     nghiÖp    ôc    o   gi¸od ­ ®µ t¹o,sù    nghiÖp  tÕ, sù  y    nghiÖp  v¨n  ho¸,sù    nghiÖp  Ó  ôc  Ó  th d th thao  µng  h n¨m  ∙  îcHéi ®ång  ©n  ©n  ®®    nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  Õt   ph tr       quy   ®Þnh  (hoÆc  ∙  îcphª chuÈn): ®®       ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm. ph l   4  k  ­H×nh    thøc c«ng  è    b c«ng  khai:  Ph¸thµnh  n  È m.    Ê ph ­  êi ®iÓ m   Th   c«ng  è   b c«ng  khai:ChË m   Êt    nh sau  ngµy  éi  ng  60  H ®å nh©n  ©n   ã  d c nghÞ  quyÕt  Ò   v quyÕt  nh   ù  ®Þ d to¸n,phª  Èn    chu quyÕt to¸n   ng©n s¸ch tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung¬ng.     ph tr         2/ V Ò     c«ng khaidù    to¸n (hoÆc  Õt    quy to¸n)thu,ching©n       s¸ch  ña    c c¸c c¬  quan,®¬n  Þ  éc Uû     v thu   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ­   ph tr       ¬ng  ∙  îcgiao (hoÆc  ∙  îcxÐt duyÖt): ®®     ®®       ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm. ph l   5  k  ­  ×nh  H thøc c«ng  è  b c«ng khai:Th«ng    b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c  ¬  c quan,®¬n  Þ,Uû     v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng.   ph tr         ­Thêi®iÓ m       c«ng  è  b c«ng  khai:   +  èivíi ù    ©n  §     to¸nng d s¸ch:ChË m   Êt 30  µy    nh   ng sau    ã  Õt  nh   khic quy ®Þ giao dù    ©n    to¸nng s¸ch cña  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung¬ng.       +  èi víiquyÕt  §   to¸n ng©n    s¸ch:Ch Ë m   Êt  ngµy    nh 30  sau    éi  ng  khiH ®å nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung  ng    ph tr     ¬ phª  Èn  Õt    ©n  chu quy to¸nng s¸ch tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung¬ng.     ph tr        
 3. 3 3/  Ò   V c«ng  khai tæng  ù    d to¸n (hoÆc     quyÕt to¸n)thu, chi ng©n       s¸ch   hµng n¨m  ña    Ön, thÞ    µnh  è  éc  c c¸c huy   x∙,th ph thu tØnh, tû lÖ  ©n      ph chia c¸c    nguån  thu, sè      bæ sung  Õu  ã),kinh  Ý   û  (n c  ph u quyÒn  õ  ©n  t ng s¸ch tØnh,   thµnh  è  ph cho    Ön, thÞ    µnh  è  éc tØnh  Õu  ã) ®∙  îcgiao c¸c huy   x∙,th ph thu   (n c   ®     (hoÆc  ∙  îcphª chuÈn): ®®       ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm. ph l   6  k  ­ H×nh    thøc c«ng  è    b c«ng khai:  Th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  cho    Ön, c¸chuy   thÞ    µnh  è  ùcthuéc. x∙,th ph tr     ­Thêi®iÓ m       c«ng  è  b c«ng  khai:   +  èivíi ù    ©n  §     to¸nng d s¸ch:ChË m   Êt 30  µy    nh   ng sau    ã  Õt  nh   khic quy ®Þ giao dù    ©n    to¸nng s¸ch cho  Ön, thÞ    µnh  è  ùcthuéc cña  ñ  Þch    huy   x∙,th ph tr     Ch t Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng.   ph tr         +  èi víiquyÕt  §   to¸n ng©n    s¸ch:Ch Ë m   Êt  ngµy    nh 30  sau    éi  ng  khiH ®å nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung  ng    ph tr     ¬ phª  Èn  Õt    ©n  chu quy to¸nng s¸ch tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung¬ng.     ph tr         III/§ è i v íi    c¸c n é i d u n g  c « n g  k h ai n g © n  s¸ch n h µ  n í c d o  C h ñ   t Þ ch U û  b a n  n h © n  d © n  h u y Ö n, th Þ  x∙, µ nh p h è  thu é c t Ø n h   th th ù c hi Ö n  c « n g  b è :  1/  Ò   V c«ng  khai tæng  ù    d to¸n (hoÆc     quyÕt  to¸n)thu, chi ng©n       s¸ch  huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh,c¸clÜnh  ùc    ña  ©n    x∙,th ph thu      v chic ng s¸ch huyÖn,     thÞ    µnh  è  éc  x∙,th ph thu tØnh: chi®Ç u        t ph¸ttr Ón,chisù    i     nghiÖp    ôc    gi¸od ­ ®µo   ¹o,sù  t   nghiÖp  tÕ, sù  y    nghiÖp  v¨n ho¸,sù    nghiÖp  Ó  ôc  Ó  th d th thao  hµng  n¨m  ∙  îc Héi  ng  ©n  ©n  Ön,  Þ    µnh  è  éc  ®®  ®å nh d huy th x∙,th ph thu tØnh  quyÕt ®Þnh    (hoÆc  ∙  îcphª chuÈn): ®®       ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm. ph l   7  k  ­H×nh    thøc c«ng  è    b c«ng  khai:  Ph¸thµnh  n  È m.    Ê ph ­  êi ®iÓ m   Th   c«ng  è   b c«ng  khai:ChË m   Êt    nh sau  ngµy  éi  ng  30  H ®å nh©n  ©n  d huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  th x∙,th ph thu tØnh  ã  c nghÞ  quyÕt  Ò   v quyÕt   ®Þnh   ù  d to¸n,phª  Èn    chu quyÕt to¸n ng©n    s¸ch huyÖn,  Þ    µnh  è  th x∙,th ph thuéc tØnh.     2/  Ò   V c«ng khai tæng  ù    d to¸n (hoÆc     quyÕt to¸n)thu, chi ng©n       s¸ch  hµng  n¨m  ña    ¬  c c¸c c quan, ®¬n  Þ  éc  û     v thu U ban  ©n  ©n  Ön,  Þ    nh d huy th x∙, thµnh  è  éc tØnh  ∙  îcgiao (hoÆc  ∙  îcxÐt duyÖt): ph thu   ®®     ®®       ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm. ph l   8  k  ­  ×nh  H thøc c«ng  è  b c«ng khai:Th«ng    b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c  ¬  c quan,®¬n  Þ  éc Uû     v thu   ban  ©n  ©n  Ön, thÞ    µnh  è  éc tØnh. nh d huy   x∙,th ph thu     ­Thêi®iÓ m       c«ng  è  b c«ng  khai:   +  èivíi ù    ©n  §     to¸nng d s¸ch:ChË m   Êt 30  µy    nh   ng sau    ã  Õt  nh   khic quy ®Þ giao dù    ©n    to¸nng s¸ch cña  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  Ön, thÞ    µnh  nh d huy   x∙,th phè  éc tØnh. thu    
 4. 4 +   èi víiquyÕt  §   to¸n ng©n    s¸ch:Ch Ë m   Êt  ngµy    nh 30  sau    éi  ng  khiH ®å nh©n  ©n  Ön, thÞ    µnh  è  éc  d huy   x∙,th ph thu tØnh  phª  Èn  Õt    ©n  chu quy to¸nng s¸ch huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh.     x∙,th ph thu     3/  Ò   V c«ng  khai tæng  ù    d to¸n (hoÆc     quyÕt  to¸n)thu, chi ng©n       s¸ch  hµng  n¨m, tû lÖ  ©n      ph chia c¸c nguån    è       thu,s bæ sung  Õu  ã),nguån  (n c   kinh  phÝ  û  Òn  õ ng©n  u quy t  s¸ch cÊp      trªncho      êng, thÞ  Ên (nÕu  ã) ®∙  c¸c x∙,ph   tr   c  ® îcgiao (hoÆc  ∙  îcphª chuÈn):     ®®       ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm. ph l   9  k  ­ H×nh    thøc c«ng  è  b c«ng  khai:Th«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  cho      ­ c¸c x∙,ph êng,thÞ  Ên trùcthuéc.   tr       ­Thêi®iÓ m       c«ng  è  b c«ng  khai:   +  èivíi ù    ©n  §     to¸nng d s¸ch:ChË m   Êt 30  µy    nh   ng sau    ã  Õt  nh   khic quy ®Þ giao  ù  d to¸n ng©n    s¸ch cho    êng, thÞ  Ên  ña  ñ   Þch  û   x∙,ph   tr c Ch t U ban  ©n   nh d©n  Ön, thÞ    µnh  è  éc tØnh. huy   x∙, th ph thu     +  èi víiquyÕt  §   to¸n ng©n    s¸ch:Ch Ë m   Êt  ngµy    nh 30  sau    éi  ng  khiH ®å nh©n  ©n  Ön, thÞ    µnh  è  éc  d huy   x∙,th ph thu tØnh  phª  Èn  Õt    ©n  chu quy to¸nng s¸ch huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh.     x∙,th ph thu     IV/ è i v íi  §  c¸c n é i d u n g  c « n g  k h ai n g © n  s¸ch n h µ  n í c d o  C h ñ   t Þ ch U û  b a n  n h © n  d © n  x∙, h ê n g, th Þ  tr Ê n c « n g  b è :   p Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  nh d x∙,ph   tr c«ng  è  b c«ng khaidù    to¸n,b¸o    c¸o  quyÕt to¸n thu, chi ng©n       s¸ch    êng  Þ  Ên  ∙  îc Héi x∙,ph th tr ® ®     ®ång  ©n  ©n  Õt  nh,  nh d quy ®Þ phª  Èn    Õt®Õ n   õng  Ünh  ùc      chu chiti   t l v thu,chi ng©n  s¸ch:   ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm. ph l   10  k  ­ H×nh    thøc  c«ng  è  b c«ng khai:Niªm  Õt    y c«ng khait¹  ôsë    êng,   i   x∙,ph tr   thÞ  Ên. tr   ­  êi ®iÓ m   Th   c«ng  è   b c«ng khai:ChË m   Êt    nh sau  ngµy  éi  ng  30  H ®å nh©n  ©n    êng, thÞ  Ên  ã  Þ   Õt  Ò   Õt  nh  ù  d x∙,ph   tr c ngh quy v quy ®Þ d to¸n,phª    chuÈn  Õt to¸nng©n  quy     s¸ch.  V/ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:  1/ ViÖc    c«ng  è  b c«ng khaing©n    s¸ch nhµ  íctheo      n  c¸cquy  nh    ­ ®Þ trªn® îc thùc  Ön  i  íiquyÕt    hi ®è v   to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc tõ n¨m  nh n     1998  µ  ù    v d to¸n ng©n  s¸ch nhµ  íctõn¨m    n    1999  ë®i. tr     2/  ¬   C quan  µichÝnh  t  c¸c  Êp  ã  c c tr¸ch nhiÖ m   óp  ñ   Þch  û       gi Ch t U ban nh©n  ©n  ïng cÊp  ùc hiÖn  ètviÖc  d c  th   t  c«ng khaing©n    s¸ch nhµ  íctheo      n  quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn  
 5. 5 P h ô  l ô c 1 B é  T µ i  h Ý n h   c c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c Vi Sè: TC/NSNN   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph th«ng b¸o c«n g  khai d ù  to¸n (ho Æ c  q u y Õ t to¸n) S N N  n¨ m    N ..... ®∙  îcQuèc  éiquyÕt ®Þnh  ®  h    (phªchuÈn)   §¬n  Þ:Tû  ng v   ®å Dù     to¸n(hoÆc   quyÕt to¸n)     ChØ     tiªu NSNN I­Tæng  è    ©n     s thu ng s¸ch nhµ  íc:   n II     Tæng  è    ©n  ­ s ching s¸ch nhµ  íc:   n II ­Chi m ét  è  Ünh  ùc  ñ  Õu:   I    sl v ch y ­Chi ®Ç u      iÓn    tph¸ttr ­Chi sù      nghiÖp    ôc   o  ¹o gi¸od ­®µ t ­Chi sù      nghiÖp  tÕ y  ­Chi sù      nghiÖp    v¨n ho¸ ­Chi sù      nghiÖp  Ó  ôc  Ó  th d th thao IV­Chi thùc hiÖn    ¬ng  ×nh m ôc       c¸cch tr   tiªu: ­Ch ¬ng  ×nh quèc    Ò   tÕ   tr   giav y  ­Ch ¬ng  ×nh quèc    © n   è  µ    tr   giaD s v KHH     nh gia®× ­Ch ¬ng  ×nh quèc      i gi¶m  Ìo   tr   giaxo¸®ã   ngh .. . .......... . . .......... V   ån  ﮾ p   éichiNSNN: ­Ngu b   b   ­Vay    trongníc   ­Vay  µiníc   ngo   N¬i nhËn:     bé  ëng  é  µichÝnh  tr BT  ­ ­
 6. 6 P h ô  l ô c 2 B é  T µ i  h Ý n h   c c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c Vi Sè: TC/NSNN   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph th«ng b¸o c«n g  khai d ù  to¸n (ho Æ c  q u y Õ t to¸n) S N N  n¨ m    N ..... c ñ a c¸c b é,  ¬   u a n  trung ¬ n g cq ®∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ  ®  t  ph giao (hoÆc  é  µichÝnh  Öt)   BT  duy §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   STT Tªn  é,c¬  b   quan  trung ¬ng   dù    to¸n(hoÆc  Õt to¸n)ng©n  quy     s¸ch Tæng  è  s thu Tæng  è  s chi 1 V¨n  phßng  ñ  Þch  íc Ch t n 2 V¨n  phßng  èc  éi Qu h 3 Toµ    ©n  ©n  èi ¸n nh d t  cao 4 ViÖn  Óm    ©n  ©n  èi ki s¸tnh d t  cao 5 Ban  µichÝnh  T  qu¶n  ÞTW tr   6 Bé  ©y  ùng X d   .. . ........ . . ........ N¬i nhËn:     Bé  ëng  é  µichÝnh  tr BT  ­C¸c  é, c¬    B   quan  trung¬ng,®¬n  Þ     v     theo danh    s¸ch ë    trªn ­Lu:VP,  ô     V NSNN
 7. 7 P h ô  l ô c 3 B é  T µ i  h Ý n h   c c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c Vi Sè: TC/NSNN   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph th«ng b¸o c « n g  k h ai d ù  to¸n (ho Æ c  q u y Õ t to¸n) thu,  c hi n g © n  s¸ch n¨ m  ..... c ñ a c¸c tØ n h, th µ nh p h è  tr ù c thu é c trung ¬ n g §∙® îcThñ  íng  Ý nh   ñ      t Ch ph giao  (hoÆc   H§ND   phª  Èn) chu §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   S Tªn  tØnh,thµnh  è   ph Tæng  thu Tæng  ès Tû  Ö  ©n  Sè    Tæng    l ph bæ c¸c TT NSNN ching©n    chiac¸c    sung  õ t kho¶n  trªn®Þa   s¸ch tØnh,       nguån    NST W     kinhphÝ  thu cho   bµn T.phè cho  ©n  ng©n  ng s¸ch uû  Òn    quy tØnh,  s¸ch tØnh,     tØnh,  cña  T.phè T.phè T.phè NST W 1 Thµnh  è  µ   éi ph H n 2 Thµnh  è    ph H¶i phßng 3 Thµnh  phè  Hå  ChÝ   Minh 4 Bµ   Þa   òng  Çu r ­V t   .. . . .......... . . ..........   .. . . .......... . . .......... N¬i nhËn:     bé  ëng  é  µichÝnh tr BT  ­C¸c    tØnh,thµnh  è   ph ­Lu:VP,  ô     V NSNN
 8. 8 P h ô  l ô c 4   U B N D  tØn h.... c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c Vi Sè: CV/UB   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph th«ng b¸o c«n g  khai d ù  to¸n (ho Æ c  q u y Õ t to¸n)   thu, chi n g © n  s¸ch n¨ m  .....cña  tØ n h §∙® îcH§ND      tØnh, thµnh  è    ph quy Õt  nh   ®Þ (hoÆc   phª  Èn) chu §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   Dù     to¸n (hoÆc  Õt quy   ChØ   tiªu to¸n) I­Tæng  è    ©n     s thu ng s¸ch nhµ  íctrªn®Þa  µn:   n    b II­  Tæng  è    ©n  s thu ng s¸ch tØnh:   Trong  : ®ã ­Thu      bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn ­Thu  Õt    kd II ­Tæng  è    ©n    I  s ching s¸ch tØnh:   ­Chi ®Ç u      iÓn    tph¸ttr ­Chi sù      nghiÖp    ôc   o  ¹o gi¸od ­®µ t ­Chi sù      nghiÖp    v¨n ho¸ ­Chi sù      nghiÖp  Ó  ôc  Ó  th d th thao TM/  û  u ban  ©n  ©n  nh d tØnh... Chñ   Þch t N¬i nhËn:   ­ ­ ­
 9. 9 P h ô  l ô c 5   U B N D  tØn h.... c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c Vi Sè: CV/UB   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph c « n g  k h ai d ù  to¸n (ho Æ c  q u y Õ t to¸n)   n g © n  s¸ch n¨ m... c ñ a c¸c c ¬  q u a n, ® ¬ n  v Þ  thu é c tØ n h §∙® îcUBND      tØnh, thµnh  è    ph giao  (hoÆc   ë  µi chÝnh  Ðt  ST  x duy Öt) §¬n  Þ:  Öu  ng v tri ®å STT   Tªn  ¬  c quan,®¬n  Þ   v Dù     to¸n(hoÆc  Õt to¸n)ng©n  quy     s¸ch Tæng  è  s thu Tæng  è  s chi 1 V¨n  phßng  UBND   tØnh 2 Së  giao th«ng   3 Së  c«ng  nghiÖp 4 Së  µichÝnh t    .. . ........ . . ........ N¬i nhËn:     tm/uû    ban  ©n  ©n  nh d tØnh...  Chñ   Þch t ­C¸c  n  Þ    ®¬ v theo danh    s¸ch trªn     
 10. 10 P h ô  l ô c 6   U B N D  tØn h.... c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c Vi Sè: CV/UB   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph c « n g  k h ai d ù  to¸n (ho Æ c  q u y Õ t to¸n) n g © n  s¸ch n¨ m... c ñ a c¸c h u y Ö n §∙® îcUBND      tØnh, thµnh  è    ph giao  (hoÆc   H§ND   phª  duy Öt) §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   Tæng    Tæng  è  thu s Tû  Ö  ©n  Sè    Tæng  l ph bæ c¸c STT Tªn  Ön ng©n  huy s¸ch ching©n      chiac¸c    sung  õ t   nguån  NN     trªn s¸ch  nguån    ng©n  thu s¸ch kinhphÝ      ®Þa  µn  huyÖn b cho  ©n  ng tØnh uû  Òn quy huyÖn s¸ch huyÖn   1 Huy Ön  A 2 Huy Ön  B 3 Huy Ön  C 4 Huy Ön  D 5 Huy Ön  E    . .. . ... .. . . ... N¬i nhËn:       û  tm/u ban  ©n  ©n  nh d tØnh... ­C¸c  Ön, thÞ    ùcthuéc Chñ  Þch   huy   x∙tr     t
 11. 11 P h ô  l ô c 7   U B N D  h u y Ö n.... c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c Vi Sè: CV/UB   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph th«ng b¸o c « n g  k h ai d ù  to¸n (ho Æ c  q u y Õ t to¸n)  thu c hi n g © n  s¸ch n¨ m... ñ a h u y Ö n  c §∙® îcH§ND      huy Ö n   th«ng  qua  (hoÆc   phª  Èn) chu §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   ChØ   tiªu Dù     to¸n (hoÆc  Õt quy   to¸n) I­Tæng  è    ©n     s thu ng s¸ch nhµ  íctrªn®Þa  µn:   n    b II­  Tæng  è    ©n  s thu ng s¸ch huyÖn:   Trong  : ®ã ­Thu      bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn ­Thu  Õt    kd II ­Tæng  è    ©n    I  s ching s¸ch huyÖn:   ­Chi ®Ç u      iÓn    tph¸ttr ­Chi sù      nghiÖp    ôc   o  ¹o gi¸od ­®µ t ­Chi sù      nghiÖp  tÕ y  ­Chi sù      nghiÖp    v¨n ho¸ ­Chi sù      nghiÖp  Ó  ôc  Ó  th d th thao N¬i nhËn:       tm/  û   nh © n   ©n   Ö n...    u ban  d huy       ñ   Þch     Ch t ­  ­ ­
 12. 12 P h ô  l ô c 8   U B N D  h u y Ö n.... c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c Vi Sè: CV/UB   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph c « n g  k h ai d ù  to¸n (ho Æ c  q u y Õ t to¸n) g © n  s¸ch n¨ m... ñ a c¸c   n  c c ¬  q u a n, ® ¬ n  v Þ  thu é c h u y Ö n §∙® îcUBND      huy Ö n   giao  (hoÆc   ¬  c quan  µichÝnh  Ðt  t  x duy Öt) §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   STT   Tªn  ¬  c quan,®¬n  Þ   v Dù     to¸n(hoÆc  Õt to¸n)ng©n  quy     s¸ch Tæng  è  s thu Tæng  è  s chi 1 V¨n  phßng  UBND   Ön huy 2 Së  giao th«ng   3 Së  c«ng  nghiÖp 4 Së  µichÝnh t    .. . ........ . . ........ N¬i nhËn:          û   nh ©n   ©n   Ö n...  tm/ u ban  d huy Chñ   Þch t ­C¸c  n  Þ    ®¬ v theo danh    s¸ch trªn   
 13. 13 P h ô  l ô c 9   U B N D  h u y Ö n.... c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c Vi Sè: CV/UB   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Tæng    Tæng  è  Tû  Ö  ©n  Sè    Tæng  thu s l ph bæ c¸c STT Tªn  x∙ ng©n  s¸ch ching©n  chiac¸c        sung  õ t   nguån  NN     s¸ch x∙ trªn   nguån    ng©n  thu s¸ch kinhphÝ      ®Þa  µn  b x∙ cho  ©n  ng huyÖn uû  Òn quy s¸ch x∙   1 X∙  A 2 X∙  B 3 X∙  C 4 X∙  D 5 X∙  E    . .. . ... .. . . ... N¬i nhËn:       û  tm/u ban  ©n  ©n  nh d tØnh...    ñ   Þch  Ch t ­C¸c    ùcthuéc   x∙tr    
 14. 14 P h ô  l ô c 1 0   U B N D  x∙.... c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c Vi Sè: CV/UB   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph c « n g  k h ai d ù  to¸n (ho Æ c  q u y Õ t to¸n)   n g © n  s¸ch n¨ m... ñ a x∙  c §∙® îcH§ND        x∙quy Õt  nh   ®Þ (hoÆc   phª  Èn) chu §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   ChØ   tiªu Dù     to¸n (hoÆc  Õt quy   to¸n) ng©n s¸ch I­Tæng  è    ©n     s thu ng s¸ch nhµ  íctrªn®Þa  µn:   n    b ­Thu  Õ    thu c«ng  ¬ng  th nghiÖp  µiquèc  ngo   doanh ­Thu  Õ  ö  ông  t    thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp ­Thu  Ý, lÖ  Ý   ph   ph ­Thu    hoa  îc«ng  l i s¶n .. . ....... . . ....... ­Thu    kh¸c II   û  Ö    T l (%)  ©n  ­ ph chiac¸ckho¶n    µnh     thu d cho x∙ (Ghicô  Ó  û lÖ  õng    th t   t kho¶n  cã  ©n  thu  ph chia víi    ng©n  s¸ch cÊp    trªn) II   ITæng    ©n  ­ thu ng s¸ch x∙   Trong  :®ã ­Thu      bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn ­Thu  Õt    kd IV­Tæng  è    ©n    s ching s¸ch x∙:   ­Chi ®Ç u      iÓn    tph¸ttr ­Chi sù      nghiÖp    ôc   o  ¹o gi¸od ­®µ t ­Chi sù      nghiÖp  tÕ y  ­Chi sù      nghiÖp    v¨n ho¸ ­Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh    l  ch .. . .... . . ... Chi kh¸c   tm/ uû     ban  © n   ©n   . nh d x∙.. Chñ   Þch  t
Đồng bộ tài khoản