Thông tư 1883/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
254
lượt xem
18
download

Thông tư 1883/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 1883/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn các hoạt động để thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 1883/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA T h«ng     t c ñ a  æ n g   ô c  Þ a  Ý n h   è   T c § ch S 1883/2001/TT­ C § C   T n g µ y  th¸ng  n¨ m   12  11  2001  íng  É n   É u   H d m c¸c  î p  å n g   h ® ® Ó   ù c  Ö n   th hi c¸c  uy Ò n   ñ a  g êi  ö   ô n g   Ê t  q c n sd ® C¨n  cø  vµo  quy ®Þnh  t¹ kho¶n 2  §iÒu  2  cña NghÞ  ®Þnh  sè   i 79/2001/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 01  11  2001  ña  Ýnh  ñ  öa  æi,    c Ch ph s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 29    n¨m   1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ñ  ôc chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  c Ch ph v th t   ®   nh   thuª l¹    i , thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp  èn  k quy sd ®Ê v th ch   v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t  ®Ê (sau  y   äi chung  µ NghÞ   nh   è  ®© g   l  ®Þ s 79/2001/N§­   µy    CP ng 01 th¸ng 11    n¨m  2001),Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én  É u     îp  ng      c§ ch h d m c¸c h ®å ®Ó thùc hiÖn    Òn  ña  êisö  ông  t      c¸cquy c ng   d ®Ê nh sau: I.§èivíihé  ®×nh,    © n:       gia  c¸ nh Hîp  ng  ®å chuyÓn  æi  ® quyÒn  ö  ông  t, hîp  ng  sd ®Ê   ®å chuyÓn  îng nh   quyÒn  ö  ông  t, hîp  ng  sd ®Ê   ®å cho thuª ®Êt, Hîp  ng      ®å cho thuª l¹ ®Êt, hîp  i      ®ång  Õ  Êp  th ch b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t,hîp ®ång  gi¸tr   sd ®Ê     b¶o    l∙nhb»ng    gi¸ trÞ quyÒn  ö  ông  t  µ  ê khaigãp  èn    sd ®Ê v t     v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê cña  é    nh, c¸ nh©n  íinhau  h gia ®×    v  hoÆc   íitæ  v   chøc  kinh tÕ    theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt® îclËp theo m É u          ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   µy.   tn II  èivíitæ  .     chøc  § kinh  Õ: t Hîp  ng  ®å chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t, hîp  ng  nh quy sd ®Ê   ®å cho thuª ®Êt,     hîp  ng  ®å cho  thuª l¹ ®Êt, hîp  ng  Õ  Êp   i     ®å th ch b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt, hîp  ng    ®å b¶o    l∙nhb»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ  ê khaigãp  èn  gi¸tr   sd ®Ê v t     v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  ña    chøc  gi¸tr   sd ®Ê c c¸ctæ  kinh tÕ  íi   v  nhau  hoÆc   íi é  v  h gia  nh,    ©n  c¸c bªn  Ëp  µ  ®× c¸ nh do    l v tho¶  Ën  ï hîp  íiquy  nh  ña  thu ph   v  ®Þ c ph¸p  Ëtnhng  lu   ph¶icã  Çn    Ën  ña  ¬    ph x¸c nh c c quan  µ   íccã  Èm  Òn, Nh n   th quy   cô  Ó    th nh sau: 1. C¬     quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  µ  û   § ch c huy v U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ¬i nh d c huy n  cã  t    Ën  Ò   iÒu  Ön  ®Ê x¸c nh v ® ki chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê quy  nh   ®Þ t¹  Òu  cña  i§i 12  NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 29    n¨m 1999  µ  v kho¶n  §iÒu  cña  3  1  NghÞ   nh   è  ®Þ s 79/2001/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 01    n¨m   2001 trong hîp ®ång     chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t. nh   sd ®Ê 2. Së   Þa  Ýnh   § ch hoÆc   ë   Þa  Ýnh  µ   t  S§ ch Nh ®Ê (sau  y   äichung  µ ®© g   l  Së   Þa  Ýnh) n¬icã  t    Ën  Ò   iÒu  Ön  § ch     ®Ê x¸c nh v® ki cho  thuª®Êt,cho      thuªl¹    i ®Êt  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 19  NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  th¸ng3  CP ng 29    n¨m  1999  µ  v kho¶n  §iÒu  cña  3  1  NghÞ   nh   è  ®Þ s 79/2001/N§­   µy    CP ng 01 th¸ng11    n¨m  2001  trong hîp ®ång     cho    t,hîp ®ång  thuª®Ê     cho    ¹®Êt. thuªl   i 3. Së   Þa  Ýnh  ¬i cã  t    Ën  Ò   iÒu  Ön  Õ  Êp, ®iÒu   § ch n   ®Ê x¸c nh v® ki th ch   kiÖn b¶o l∙nh,   ¨ng  ý  Õ  Êp,xo¸®¨ng  ý   ® xo¸ k th ch     k b¶o    l∙nhb»ng    ÞquyÒn  gi¸tr   sö  dông ®Êt quy ®Þnh  t¹ §iÒu 29  cña §iÒu 19  cña NghÞ  ®Þnh  sè  i 17/1999/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 29    n¨m 1999  µ  v kho¶n    3, kho¶n    14, kho¶n    16, kho¶n  §iÒu  cña  17  1  NghÞ   nh  è  ®Þ s 79/2001/N§­   µy  th¸ng 11    CP ng 01    n¨m
 2. 2 2001 trong hîp ®ång  Õ  Êp     th ch b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  ¸t,hîp ®ång    gi¸tr   sd ®   b¶o l∙nhb»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t.   gi¸tr   sd ®Ê 4. Së   Þa  Ýnh  ¬i cã  t    Ën  Ò   iÒu  Ön  ãp  èn   § ch n   ®Ê x¸c nh v® ki g v b»ng    gi¸ trÞquyÒn  ö  ông  t,xo¸®¨ng  ý  ãp  èn    sd ®Ê     k g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê quy ®Þnh  t¹ §iÒu 35  vµ  §iÒu 39  cña §iÒu 19  cña NghÞ  ®Þnh  sè  i 17/1999/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 29    n¨m 1999 trong tê khaigãp  èn       v b»ng    Þ gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t. sd ®Ê II   îp  ng  IH ®å . chuy Ó n   îng,hîp  ng   Õ   Êp,  îp  ng   nh   ®å th ch h ®å b¶o l∙nh   vµ  ê  t khai gãp  èn    v b»ng  µis¶n  éc  ë  ÷u  ña  chøc  t  thu s h c tæ  kinh  Õ, hé  t  gia  nh,  nh © n   ¾ n   Òn  íi®Êt, thùc  Ön  ®× c¸  g li v     hi theo quy  nh   ¹im ô c    ®Þ t  I vµ  ô c     ña  m IIc Th«ng   nµy  µ  t v c¸c  quy  nh   ®Þ kh¸c  ña  c ph¸p  Ët vÒ   µi lu   t   s¶n. IV.Hîp  ng     ®å cho  thuª l¹i t, hîp  ng   Õ   Êp    Þ     ®Ê   ®å th ch gi¸tr quy Ò n   ö  s dông  t  µ  µis¶n  ¾ n   Òn  íiquy Ò n   ö  ông  t  ña  êi ViÖt  ®Ê v t   g li v   sd ®Ê c ng   Nam   ®Þ nh    ë   íc  c n ngoµi, cña  chøc,  nh © n   íc    tæ  c¸  n ngoµi  thuª  t  ¹iViÖt  ®Ê t   Nam  theo  Ët  Çu    íc ngoµi t¹i Öt  Lu § tn      Vi Nam   ùc  Ön  th hi theo  quy  nh   ¹i ®Þ t  Th«ng    sè   t 772/2001/TTLT­TC§C­NHNN   µy  th¸ng  n¨m   ng 21  5  2001  ña  c Tæng   ôc  Þa  Ýnh  µ  © n   µng  µ   ícViÖt  c § ch v Ng h Nh n   Nam. V.  û   U ban  © n   © n,  µnh  è   ùc  éc  nh d th ph tr thu Trung  ng ¬ trong  ¹m   ph vi  Ö m   ô,  nhi v quy Ò n   ¹n  ña  × nh   ã  hc m c tr¸ch  Ö m   chøc  ùc  Ön  nhi tæ  th hi Th«ng   µy. tn Së  Þa  Ýnh,Së  Þa  Ýnh    µ   t    § ch   § ch ­ Nh ®Ê c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng,c¸c tæ  ¬     chøc  kinh tÕ,hé    nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  µ    ¬      gia ®×     sd ®Ê v c¸cc quan,®¬n  Þ  ã  ªnquan  ã    v c li   c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Th«ng   µy. tn Trong    ×nh thùc hiÖn  qu¸ tr     Th«ng   µy,n Õu  ã  íng m ¾ c   ×  tn   cv   th ph¶n    ¸nh kÞp  êivÒ   th   Tæng  ôc  Þa  Ýnh      Õt. c § ch ®Ó gi¶iquy VI.Th«ng    µy  ã  Öu  ùc    µnh    tn c hi l thi h sau  ngµy  Ó   õ  µy  ý. 15  k t ng k  C¸c  quy  nh   íc®© y   i íiTh«ng   µy  u     á. ®Þ tr   tr¸    v tn ®Ò b∙ib
 3. 3 Hîp  ng  è:     ®å s     C§ Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ H î p  å n g   h u y Ó n   æ i   u y Ò n   ö   ô n g   Ê t ® c ® q sd ® (MÉu  îp ®ång  h  chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy s d ®Ê ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   è  ts 1883/2001/TT­ TC§C   µy  th¸ng11  ng 12    n¨m 2001)                                                         I. P h Ç n   hi  ñ a    g c c¸c bªn  h u y Ó n   æ i c ® 1.¤ng  µ):   (b Tuæi ­Ngh Ò     nghiÖp:   ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr ­DiÖn  Ých  t    t ®Ê chuyÓn  æi: ® M2 ­Lo¹i®Êt:    H¹ng  t  Õu  ã) ®Ê (n c ­Thöa  è:   s ­Tê    b¶n    è: ®å s ­Thêih¹n  ö  ông  t      sd ®Ê cßn  ¹ : li ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  è: nh quy s d ®Ê s   do cÊp  µy     th¸ng    n¨m ng             2.¤ng  µ):   (b Tuæi ­Ngh Ò     nghiÖp:   ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr ­DiÖn  Ých  t    t ®Ê chuyÓn  æi: ® M2 ­Lo¹i®Êt:      ¹ng  t  Õu  ã) H ®Ê (n c ­Thöa  è:   s ­Tê    b¶n    è: ®å s ­Thêih¹n  ö  ông  t      sd ®Ê cßn  ¹ : li ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  è: nh quy s d ®Ê s do cÊp  µy     th¸ng    n¨m ng             3.Hai bªn  Êt trÝthùc hiÖn        nh       c¸ccam   Õt  k sau  y: ®© a.Hai bªn  Êt trÝchuyÓn  æi    öa ®Êt  ∙      ¹ ®iÓ m     iÓ m       nh     ® c¸cth   ® m« t¶t  i 1,® 2  Çn   îp ®ång  µy. ph Ih   n b. Chuy Ón  æi    ® cho  nhau  theo  ng  Ön  Ých,®óng  Ön  ¹ng,®óng  ®ó di t   hi tr   thêigian vµ  y    å  ¬  ã  ªnquan  n   öa ®Êt.     ®Ç ®ñ h s c li   ®Õ th  
 4. 4 c. Nép  y     Òn  ö  ông  t, lÖ  Ý   íc b¹    î tr c ®©y   Õu    ®Ç ®ñ ti s d ®Ê   ph tr   ghi n   í   (n cã),lÖ  Ý  a  Ýnh,thuÕ    ph ®Þ ch   chuyÓn  Òn  ö  ông  t  Õu  ã). quy s d ®Ê (n c d.Bªn  µo    n kh«ng  ùc hiÖn  y    ÷ng  éidung  ∙  ý  Õt  th   ®Ç ®ñ nh n  ® k k trongb¶n    hîp ®ång  µy  lçi ña  ×nh  × bªn      n do    cm th   ®ã ph¶ib«×  êng  Öth¹ido  çi ©y    th thi     l   g ra theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   4.Quy Òn  ña  êithø  ®èi víi öa ®Êt    c ng   3      th   chuyÓn  æi  Õu  ã) ® (n c 5.Tho¶  Ën  Ò   µi   thu v t   s¶n  ¾n  Òn víi öa ®Êt  g li     th   chuyÓn  æi  Õu  ã) ® (n c Hîp  ng  µy  Ëp t¹         ngµy    ®å n l   i             th¸ng       n¨m  biªnb¶n  µy  Ëp       nl thµnh          b¶n  µ  ã    Þnh  v c gi¸tr   nhau,cã  Öu  ùckÓ   õngµy  îcUBND  cÊp    hi l   t   ®    cã  Èm  Òn  íi y    Ën. th quy d ®© x¸cnh §¹idiÖn    chuyÓn  æi   c¸cbªn  ® (kývµ    â hä    ghir   tªn) II.P h Ç n   hi  ñ a  ¬   u a n   h µ   íc   g c cq N n 1. Néi dung    Ën  ña     x¸c nh c UBND     êng,thÞ  Ên n¬icã  t  x∙,ph   tr     ®Ê chuyÓn  ® æi: ­V Ò   Êy têsö  ông  t:   gi     d ®Ê ­V Ò   Ön  ¹ngthöa ®Êt:   hi tr       Chñ  ö  ông  t: sd ®Ê Lo¹i®Êt:   DiÖn  Ých: t Thuéc  êb¶n  : t  ®å Sè  öa ®Êt: th   §Êt sö  ông    nh, kh«ng  ã   d æn ®Þ   c tranh chÊp:   ­ V Ò   iÒu  Ön    ® ki chuyÓn  æi: Thuéc  êng  îp  îc chuyÓn  æi  Òn  ®   tr h®  ® quy sö  ông  t  d ®Ê quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 5  NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  CP ng 29/3/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph .. .Ngµy... . t ¸ng. .  . , ..h .. . .. . n¨m  . . TM.  û   U ban  ©n  ©n... nh d (Ghirâ hä    µ  ý  µ  ng  Êu)     tªnv k v ®ã d 2. Néi    dung    Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  ¬i cã  t  § ch c huy n   ®Ê chuyÓn  æi: ® ­V Ò   Êy têsö  ông  t:   gi     d ®Ê
 5. 5 ­V Ò   Ön  ¹ngthöa ®Êt:   hi tr     Chñ  ö  ông  t: sd ®Ê Lo¹i®Êt:   DiÖn  Ých: t Thuéc  êb¶n    è: t  ®å s Sè  öa ®Êt: th   §Êt sö  ông    nh, kh«ng  ã   d æn ®Þ   c tranh chÊp:   ­ V Ò   iÒu  Ön    ® ki chuyÓn  æi: Thuéc  êng  îp  îc chuyÓn  æi  Òn  ®   tr h®  ® quy sö  ông  t  d ®Ê quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 5  NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  CP ng 29/3/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 200 Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 200  C¬   quan  a  Ýnh,cÊp  Ön ®Þ ch   huy TM.  û   U ban  ©n  ©n nh d (ghirâ hä    ý  µ  ng  Êu)     tªn, v ®ã d k (ghirâ hä    ý  µ  ng  Êu)     tªn, v ®ã d k Ghi chó:     Trêng  îp  h chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ¹  ® quy sd ®Ê t in«ng th«n  ×    Ën  th x¸c nh vµo  ôc  m 1.1 Trêng  îp chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ¹  «  Þ  × x¸c nhËn  µo  h  ® quy sd ®Ê t i th th     ® v lôc1.2.  
 6. 6 Hîp  ng  è:     ®å s     CN Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ H î p  å n g   uy Ó n   h î ng  u y Ò n   ö   ô n g   Ê t ® ch n q sd ®   Éu  îp ®ång  (M h   chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   è  ts 1883/2001/TT­ TC§C   µy  th¸ng11  ng 12    n¨m 2001)                                                         I. P h Ç n   hi  ñ a    g c c¸c bªn  1.Bªn    chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t nh   sd ®Ê   ¤ng  µ): (b Tuæi ­Ngh Ò     nghiÖp:   ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr 2.Hai bªn      chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t nh   sd ®Ê ¤ng  µ): (b Tuæi ­Ngh Ò     nghiÖp: ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr Ho Æc   ¤ng  µ): (b ­§¹idiÖn     cho  ®èivíi chøc) (    tæ  ­§Þa    chØ  . . ........................................... .. . ........................................... ­Sè  iÖn  ¹i . ........... Fax . . ........(nÕu  ã).. . ...  ® tho : . ...........   . ........  .. . . c . . ... Thöa  t  ®Ê chuy Ó n   îng    nh     ­DiÖn  Ých  t    t ®Ê chuyÓn  îng: nh m2 ­Lo¹i®Êt:    H¹ng  t  Õu  ã) ®Ê (n c ­Thöa  è:   s ­Tê    b¶n    è: ®å s ­Thêih¹n  ö  ông  t      sd ®Ê cßn  ¹ : li ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  è: nh quy s d ®Ê s do cÊp  µy     th¸ng    n¨m ng             Tµi s¶n  ¾ n   Òn  íi®Êt  Õu  ã):   g li v   (n c 3. Hai    bªn  Êt  Ý thùc  Ön  Öc  nh tr   hi vi chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê theo c¸ccam   Õt     k sau  y; ®© ­Gi¸chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t     nh   sd ®Ê (b»ng  è): s  (b»ng  ÷):   ch
 7. 7 ­ Gi¸ chuyÓn  îng  µis¶n  µ  , c«ng  ×nh,vËt kiÕn  óc,c©y  ©u     nh t  (nh ë   tr    tr   l n¨m  µ  µis¶n  v t  kh¸ccã    t    trªn®Ê (b»ng  è): s (b»ng  ÷): ch ­Tæng    ÞchuyÓn  îng (b»ng  è):   gi¸tr   nh   s (b»ng  ÷): ch   ­Sè  Òn ® Æt  äc  Õu  ã)lµ(b»ng  è):   ti   c (n c     s (b»ng  ÷): ch ­Thêi®iÓ m       thanh  to¸n: ­Ph¬ng    thøc thanh    to¸n:   ­ Bªn    chuyÓn  îng  nh ph¶i chuyÓn    giao    Ön  Ých,®óng  Ön  ¹ng ®Ó di t   hi tr   vµ    Êy  ê li   c¸c gi t   ªnquan  n   öa  t  ®Õ th ®Ê chuyÓn  îng vµ    µis¶n  Ìm  nh   c¸c t   k theo  cho  nhËn  bªn  chuyÓn  îng khihîp ®ång  µy  ã  Öu  ùc. nh       n c hi l . ­ Bªn chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  ép  Õ   nh quy sd ®Ê n thu chuyÓn  Òn  ö  quy s dông  t  Õu  ã  ®Ê (n c tho¶ thuËn    kh¸c), Òn sö  ông  t,lÖ  Ý  ícb¹ ghinîtr  ti   d ®Ê   ph tr         ­ íc®©y  Õu  ã),lÖ  Ý  a  Ýnh    (n c   ph ®Þ ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ Bªn  Ën  Òn    nh quy chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê ph¶itr¶®ñ   Òn,     ti   ®óng  êi®iÓ m   µ  ¬ng  th   v ph thøc thanh    ∙    to¸n® cam   Õt. k ­Bªn  Ën    nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  ép  Ö  Ý  ícb¹. nh   sd ®Ê n l ph tr   4.C¸c    cam  Õt  k kh¸c: ­ Bªn  chuyÓn  îng  nh quyÒn   ö  ông  t    sd ®Ê xin cam   oan  öa  t  ã  ® th ®Ê c nguån  èc  îp  g h ph¸p,hiÖn  ¹    tikh«ng  ã  c tranh  Êp, kh«ng  Õ  Êp, kh«ng  ch   th ch   b¶o l∙nh,  kh«ng  ãp  èn  õtr ng  îp c¸cbªn  ã  áa thuËn).N Õ u   ã  ×  g v (tr   ê h     c th     c g man   tr¸trong  Öc    vi chuyÓn  îng  nh quyÒn  ö  ông  t, chóng      µn  µn  sd ®Ê   t«ixin ho to chÞu tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     ­ Bªn  µo    n kh«ng  ùc hiÖn  ÷ng  éi dung  ∙  áa  Ën  µ  th   nh n  ® th thu v cam   Õt  k nãitrªnth× bªn          ®ã ph¶ibåith ng      ê cho  Öc    ¹m  îp ®ång  ©y    vi viph h   g ra theo quy    ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   ­C¸c    cam  Õt  k kh¸c: ­ Hîp  ng  µy  Ëp  ¹ . .....ngµy..     ®å n l t i . ....  . . .th¸ng.. .n¨m...  µnh.. .  . . . .th . . .b¶n  µ  .v cã    Þ nh  gi¸tr   nhau  µ  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  îcUBND   Êp  ã  Èm  Òn  v c hi l   t   ®  c c th quy díi y    Ën  îcchuyÓn  îng.  ®© x¸cnh ®   nh §¹idiÖn  chuyÓn  îng QSD§   bªn  nh   §¹idiÖn  chuyÓn  îng QSD§     bªn  nh   (Ghirâ hä    ÷  ý)     tªn,ch k (Ghirâ hä    ÷  ý,dÊu  Õu  ã)     tªn,ch k   n c II.P h Ç n   hi  ñ a  ¬   u a n   h µ   íc    g c cq N n Néi dung x¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  Þa  Ýnh, Uû   § ch   ban  ©n   ©n   Êp  nh d c huyÖn  ¬icã  t  n   ®Ê chuyÓn  îng: nh ­V Ò   Êy têsö  ông  t:   gi     d ®Ê
 8. 8 ­V Ò   Ön  ¹ngthöa ®Êt:   hi tr     Chñ  ö  ông  t: sd ®Ê Lo¹i®Êt:     DiÖn  Ých: t Thuéc  êb¶n  : t  ®å Sè  öa ®Êt: th   §Êt sö  ông    nh, kh«ng  ã   d æn ®Þ   c tranh chÊp:   ­ V Ò   iÒu  Ön    ® ki chuyÓn  îng:Thuéc  êng  îp  îc chuyÓn  îng  ö  nh   tr h®  nh s dông  t  ®Ê quy  nh  ¹ kho¶n..  Òu    Òu  (nÕu  ®Þ ti  .§i 8, §i 9  chuyÓn  îng ®Êt  nh   n«ng  nghiÖp)cña    NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  CP ng 29/3/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 200 Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 200  C¬   quan  a  Ýnh,cÊp  Ön ®Þ ch   huy TM.  û   U ban  ©n  ©n nh d (ghirâ hä    ý  µ  ng  Êu)     tªn, v ®ã d k (ghirâ hä    ý  µ  ng  Êu)     tªn, v ®ã d k
 9. 9 Hîp  ng  è:     ®å s     CT Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ H î p  å n g   ® thuª  Ê t ® (MÉu  îp ®ång    t  h  thuª®Ê ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 1883/2001/TT­ TC§C   ngµy  th¸ng11  12    n¨m  2001)                                                         I. P h Ç n   hi  ñ a    g c c¸c bªn  1.Bªn    cho    t: thuª®Ê   ¤ng  µ): (b Tuæi ­Ngh Ò     nghiÖp:   ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr 2.Bªn    t:   thuª®Ê ¤ng  µ): (b Tuæi ­Ngh Ò     nghiÖp: ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr Ho Æc   ¤ng  µ): (b Tuæi ­§¹idiÖn     cho  ®èivíi chøc) (    tæ  ­§Þa    chØ  . . ........................................... .. . ........................................... ­Sè  iÖn  ¹i . ........... Fax . . ........(nÕu  ã).. . ...  ® tho : . ...........   . ........  .. . . c . . ... Thöa  t  ®Ê cho  thuª         ­DiÖn  Ých  t    t ®Ê cho  thuª: m2 ­Lo¹i®Êt:      ¹ng  t  Õu  ã) H ®Ê (n c ­Thöa  è:   s ­Tê    b¶n    è: ®å s ­Thêih¹n  ö  ông  t      sd ®Ê cßn  ¹ : li ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  è: nh quy s d ®Ê s   do cÊp  µy     th¸ng    n¨m ng             Tµi s¶n  ¾ n   Òn  íi®Êt  Õu  ã):   g li v   (n c  3.Hai bªn  Êt trÝthùc hiÖn        nh       c¸ccam   Õt  k sau  y: ®© ­ Thêih¹n      cho thuªlµ             kÓ   õ ngµy              t     th¸ng   n¨m     200  n   µy  ®Õ ng th¸ng     n¨m  200  ­Sè  Òn thuª®Êt    ti     (b»ng  è)lµ:         ®/m 2  s              (ha)/n¨m  (th¸ng)
 10. 10 (b»ng  ÷): ch ­Thêi®iÓ m       thanh  to¸n: ­Ph¬ng    thøc thanh    to¸n:   ­ Bªn cho thuª bµn    giao  t  ®Ê cho  bªn thuª theo  ng  êigian, diÖn    ®ó th      tÝch  µ  Ön  ¹ng®Êt  ∙    v hi tr   ® ghitrong hîp ®ång  µy.    n ­ Bªn    thuª tr¶tiÒn     thuª ®Êt    cho bªn cho thuª theo  ng  êi®iÓ m   µ    ®ó th   v ph¬ng thøc thanh    ∙      to¸n® ghitrong hîp ®ång  µy.    n ­ Sö   ông  ng  ôc  ch, ®óng   d ®ó m ®Ý   ranh  í   gi ikh«ng  û  ¹ilµm  , hu ho   gi¶m    gi¸ trÞcña  t.   ®Ê ­ Tr¶  ¹ ®Êt    li  cho bªn cho thuª khih Õt  ¹n     h thuª,®óng  Ön  Ých,®óng    di t   hiÖn  ¹ng®∙    tr   ghitrong hîp ®ång  µy.    n ­ Bªn  µo  n kh«ng  ùc  Ön  ÷ng  éi dung  ∙  th hi nh n  ® cam   Õt    k ghi trong  îp h  ®ång  ×  th bªn    ®ã ph¶ibåi th ng  Öth¹ido    ¹m  ©y  theo      ê thi     viph g ra  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   ­Cam   Õt    k kh¸c: ­ Hîp  ng  µy  Ëp  ¹ . ...  µy..     ®å n l t i . ...,ng .. .th¸ng.. .  . . .n¨m...   µnh.. .  . .th . . .b¶n  µ  .v cã    Þ nh  gi¸tr   nhau  µ  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  îcUû   v c hi l   t   ®   ban  ©n  ©n... . .. íi nh d . . ..     d ®©y    Ën. x¸cnh Bªn  cho    t thuª®Ê Bªn    t thuª®Ê (Ghirâ hä    µ  ý)     tªn, k v (Ghirâ hä    ÷  ý)     tªn,ch k II.P h Ç n   hi  ñ a  ¬   u a n   h µ   íc    g c cq N n Néi dung    Ën  ña, Uû   x¸c nh c   ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  ¬i cã  nh d x∙,ph   tr n   ®Êt  cho  thuª: ­V Ò   Êy têsö  ông  t:   gi     d ®Ê ­V Ò   Ön  ¹ngthöa ®Êt:   hi tr     Chñ  ö  ông  t: sd ®Ê Lo¹i®Êt:     DiÖn  Ých: t Thuéc  êb¶n  : t  ®å Sè  öa ®Êt: th   §Êt sö  ông    nh, kh«ng  ã   d æn ®Þ   c tranh chÊp:   ­  Ò   iÒu  Ön  V® ki cho  thuª ®Êt: Thuéc  êng  îp  îc cho      tr h®  thuª ®Êt      quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  cña    15  NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  CP ng 29/3/1999   cña  Ýnh  ñ. Ch ph  
 11. 11 ..    µy  th¸ng   .,ng    .   n¨m  200 TM.  û   U ban  ©n  ©n  nh d   (ghirâ hä    ý  µ  ng  Êu)     tªn, v ®ã d k   Hîp  ng  è: ®å s   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   CTL §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ H î p  å n g   ® thuª  ¹i® Ê t l  (MÉu  îp ®ång    t  h  thuª®Ê ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 1883/2001/TT­ TC§C   ngµy  th¸ng11  12    n¨m 2001)                                                         1.Bªn    cho    ¹®Êt: thuªl   i ¤ng  µ): (b   Tuæi ­Ngh Ò     nghiÖp:   ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr 2.Bªn    ¹®Êt:   thuªl   i ¤ng  µ): (b   Tuæi ­Ngh Ò     nghiÖp: ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr Ho Æc   ¤ng  µ): (b ­§¹idiÖn     cho  ®èivíi chøc) (    tæ  ­§Þa    chØ  . . ........................................... .. . ........................................... ­Sè  iÖn  ¹i . ........... Fax . . ........(nÕu  ã).. . ...  ® tho : . ...........   . ........  .. . . c . . ... Thöa  t  ®Ê cho  thuª   ¹i   l       ­DiÖn  Ých  t    t ®Ê cho    ¹ : thuªl i m2 ­Lo¹i®Êt:    H¹ng  t  Õu  ã) ®Ê (n c ­Thöa  è:   s ­Tê    b¶n    è: ®å s ­Thêih¹n  ö  ông  t      sd ®Ê cßn  ¹ : li ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  è: nh quy s d ®Ê s do cÊp  µy     th¸ng    n¨m ng             Tµi s¶n  ¾ n   Òn  íi®Êt  Õu  ã):   g li v   (n c 3.Hai bªn  Êt trÝthùc hiÖn        nh       c¸ccam   Õt  k sau  y: ®© ­ Thêi h¹n      cho thuªl¹ lµ             th¸ng,kÓ   õ ngµy        i             t      th¸ng   n¨m       200 ®Õ n   ngµy               th¸ng            n¨m 200 
 12. 12 ­Sè  Òn thuªl¹®Êt    ti       i (b»ng  è)lµ:         ®/m 2  s              (ha)/n¨m  (th¸ng)  (b»ng  ÷):   ch ­Thêi®iÓ m       thanh  to¸n: ­Ph¬ng    thøc thanh    to¸n:   ­ Bªn    cho thuª bµn    giao  t  ®Ê cho  bªn thuª l¹ theo  ng  êigian,diÖn   i   ®ó th     tÝch  µ  Ön  ¹ng®Êt  ∙    v hi tr   ® ghitrong hîp ®ång  µy.    n ­ Bªn      Òn thuªl¹ ®Êt    thuªtr¶ti       i cho  bªn  cho    thuªtheo  ng  êi®iÓ m   µ  ®ó th   v ph¬ng thøc thanh    ∙      to¸n® ghitrong hîp ®ång  µy.    n ­  ö   ông  t  ng  ôc   ch,  ng  Sd ®Ê ®ó m ®Ý ®ó ranh  í   gi i kh«ng  û  ¹ilµm  , hu ho   gi¶m    Þcña  t. gi¸tr   ®Ê ­ Tr¶  ¹ ®Êt    l  i cho  cho    ¹ khihÕt  ¹n  bªn  thuªl     i h thuª,®óng  Ön  Ých,®óng     di t   hiÖn  ¹ng®∙    tr   ghitrong hîp ®ång  µy.    n ­ Bªn  µo  n kh«ng  ùc  Ön  ÷ng  éi dung  ∙  th hi nh n  ® cam   Õt    k ghi trong  îp h  ®ång  ×  th bªn    ®ã ph¶ibåi th ng  Öth¹ido    ¹m  ©y  theo      ê thi     viph g ra  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   ­Cam   Õt    k kh¸c:   îp  ng  µy  Ëp  ¹ . ....,ngµy..   H ®å n l t i . ...  . . .th¸ng.. .  . . .n¨m...   µnh.. .  . .th . . .b¶n  µ  .v cã    Þnh  gi¸tr   nhau,cã  Öu  ùckÓ   õngµy  îcUû     hi l   t   ®   ban  ©n  ©n díi y    nh d    ®© x¸c nhËn. Bªn cho    t thuª®Ê Bªn    t thuª®Ê (Ghirâ hä    µ  ý)     tªn, kv (Ghirâ hä    ÷  ý)     tªn, ch k II.P h Ç n   hi  ñ a  ¬   u a n   h µ   íc    g c cq N n 1. Néi dung    Ën  ña     x¸c nh c UBND   Ën, huyÖn, thÞ    µnh  è  éc qu     x∙,th ph thu   tØnh  ¬icã  t  n   ®Ê cho    ¹ : thuªl i ­V Ò   Êy têsö  ông  t:   gi     d ®Ê ­V Ò   Ön  ¹ngthöa ®Êt:   hi tr     Chñ  ö  ông  t: sd ®Ê Lo¹i®Êt:     DiÖn  Ých: t Thuéc  êb¶n  : t  ®å Sè  öa ®Êt: th   §Êt sö  ông    nh, kh«ng  ã   d æn ®Þ   c tranh chÊp:   ­ V Ò   iÒu  Ön    ® ki cho thuª®Êt:Thuéc  êng  îp ® îc cho      tr h    thuªl¹ ®Êt       i quy ®Þnh   ¹   Òu  cña  t i §i 16  NghÞ   nh   è  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  CP ng 29/3/1999  ña  c ChÝnh  ñ. ph  
 13. 13 .. .ngµy  th¸ng   . ,      n¨m  200 TM.  û   U ban  © n   © n   nh d   (ghirâ hä    ý  µ  ng  Êu)     tªn, v ®ã d k   2.Néi dung    Ën  ña  ë  Þa  Ýnh  ¬icã  t     x¸cnh c S § ch n   ®Ê cho    ¹ : thuªl i ­V Ò   Êy têsö  ông  t:   gi     d ®Ê ­V Ò   Ön  ¹ngthöa ®¸t:   hi tr     Chñ  ö  ông  t: sd ®Ê Lo¹i®Êt:   DiÖn  Ých: t Thuéc  êb¶n  : t  ®å   è  öa ®Êt: S th   §Êt sö  ông    nh, kh«ng  ã   d æn ®Þ   c tranh chÊp:   ­V Ò   iÒu  Ön   ® ki cho    ¹®Êt:Thuéc  êng  îp ® îccho    ¹®Êt    thuªl   i   tr h    thuªl   i quy ®Þnh   ¹  Òu  cña  t i§i 16  NghÞ   nh   è  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  CP ng 29/3/1999  ña  c ChÝnh  ñ. ph ..   µy  . .Ng .. th¸ng.. .n¨m... ,     . . Gi¸m  c  ë  Þa  Ýnh ®è S § ch (ghirâ hä,tªn, ý  µ  ng  Êu)         v ®ã d k      Ghi chó:   ­ Trêng  îp  t  Uû     h ®Ê do  ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy cho thuª th×    éi   ghi n   dung  Èm      ôc  phÇn  . th traë m 1  II ­  êng  îp  t  Uû   Tr h ®Ê do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh cho thuª th×    éi   ghi n   dung  Èm      ôc  phÇn  . th traë m 2  II
 14. 14 Hîp  ng  è:     ®å s     TC Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ H î p  å n g   Õ   Ê p   » n g     Þ  u y Ò n   ö   ô n g   Ê t ® th ch b gi¸ tr q sd ® (MÉu  îp ®ång  Õ  Êp  h  th ch b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   è  ts 1883/2001/TT­TC§C   µy  th¸ng11  ng 12    n¨m  2001)                                                         1.Bªn  Õ  Êp:   th ch ¤ng  µ): (b   Tuæi ­Ngh Ò     nghiÖp:   ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr 2.Bªn  Ën  Õ  Êp:   nh th ch ¤ng  µ): (b   Tuæi ­Ngh Ò     nghiÖp: ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr Ho Æc   ¤ng  µ): (b ­§¹idiÖn     cho  ®èivíi chøc) (    tæ  ­§Þa    chØ  . . .......................................... .. . .......................................... ­Sè  iÖn  ¹i . ........... Fax . . ........(nÕu  ã).. . ...  ® tho : . ...........   . ........  .. . . c . . ... Thöa  t thuÕ   Êp   ®Ê   ch    ­DiÖn  Ých  t  Õ  Êp:   t ®Ê th ch  2 m ­Lo¹i®Êt:      ¹ng  t  Õu  ã) H ®Ê (n c ­Thöa  è:   s ­Tê    b¶n    è: ®å s ­Thêih¹n  ö  ông  t      sd ®Ê cßn  ¹ : li ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  è: nh quy s d ®Ê s   do cÊp  µy     th¸ng    n¨m ng             Tµi s¶n  ¾ n   Òn  íi®Êt  Õu  ã):   g li v   (n c 3.Hai bªn  áa thuËn  ý  îp ®ång  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t,tµis¶n      th   kh  th ch quy s d ®Ê     g ¾n  Òn víi t    li     ®Ê ®Ó vay  èn    v nh sau: 1.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  thÕ  Êp   v ngh v c bªn  ch ­Quy Òn  îcsö  ông  t    ® d ®Ê trong thêih¹n thÕ  Êp     ch ­ Quy Òn   îc nhËn  Òn    ®  ti vay  thÕ  Êp  Òn  ö  ông  t  do  ch quy sd ®Ê theo  îp h  ®ång  µy. n
 15. 15 ­ Quy Òn   îc xo¸ thÕ  Êp    ®   ch sau    µn  µnh  Üa  ô    î ®∙  áa  khiho th ngh v tr¶n   th thuËn  tronghîp ®ång.    ­Ngh Üa  ô  µm  ñ tôc®¨ng  ý  µ    Õ  Êp  ¹ c¬    v l th     k v xo¸th ch t   quan  a  Ýnh. i ®Þ ch ­  Kh«ng  îc chuyÓn  æi,  ®  ® chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹   Õ    i th , chÊp, b¶o      l∙nh hoÆc   ãp  èn  g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t; kh«ng  µm  gi¸tr   sd ®Ê   l thay ® æi  ôc  ch  ö  ông  t;kh«ng  û  ¹ilµm    m ®Ý s d ®Ê   hu ho   gi¶m    Þ®Êt  ∙  Õ  gi¸tr   ® th chÊp. ­ Thanh    Òn    to¸n ti vay  ng  ¹n,®óng  ¬ng  ®ó h  ph thøc  ∙  áa  Ën  ® th thu trong  hîp ®ång  µy.   n 2.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  nhËn  Õ  Êp:   v ngh v c bªn  th ch ­   Quy Òn    Çu  thÕ  Êp  yªu c bªn  ch giao giÊy têvÒ   Òn  ö  ông  t  Õ        quy sd ®Ê th chÊp  µ  Êy têvÒ   ë  ÷u  µis¶n  ¾n  Òn víi t  Õ  Êp  Õu  ã). v gi     s h t   g li     ®Ê th ch (n c ­ Quy Òn  Óm      Çu    ki tra,yªu c bªn  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t  ùc hiÖn  th ch quy sd ®Ê th   nghÜa  ô  ∙  v ® cam  Õt  k tronghîp ®ång  µy.    n ­Cã   Üa  ô    ngh v cho  thÕ  Êp  bªn  ch vay    è  Òn theo hîp ®ång  µy. ®ñ s ti      n ­ Tr¶  ¹ giÊy tê cho    l  i    bªn  Õ  Êp    ∙  ùc hiÖn  th ch khi® th   xong  Üa  ô    î ngh v tr¶n   theo hîp ®ång  µy.    n ­Thùc  Ön    Üa  ô    hi c¸cngh v kh¸cm µ     ®∙  áa thuËn.   haibªn  th   3. Hai    bªn  áa  Ën    ¬ng  th thu c¸c ph thøc  ö  ýquyÒn  ö  ông  t  µ  µi x l  sd ®Ê v t   s¶n  Õ  Êp      îkhibªn  Õ  Êp  th ch ®Ó thu n     th ch kh«ng    îcnînh  tr¶®     sau:   ­ Xö   ýquyÒn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ∙  Õ  Êp    nî theo  îp   l  sd ®Ê v t   ® th ch ®Ó thu    h  ®ång  µy. n ­Trêng  îp c¸cbªn    h     kh«ng  áa thuËn  îcviÖc  ö  ýquyÒn  ö  ông  t, th   ®  x l  sd ®Ê   tµis¶n  ∙  Õ  Êp      ® th ch ®Ó thu  î  ×  n th bªn  Ën  Õ  Êp  îc chuyÓn  îng nh th ch ®  nh   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê cho  êi kh¸c hoÆc     Þ   ¬  ng     ®Ò ngh c quan  ã  Èm   Òn  c th quy ®Êu    Òn  ö  ông  t  ∙  Õ  Êp  gi¸quy sd ®Ê ® th ch hoÆc   ëikiÖn    µ      ¹i kh   ra To ¸n,ph¸tm   tµis¶n  ¾n  Òn trªn®Êt  Õu  ã)®Ó     î.   g li     (n c   thu n 4.C¸c    tho¶ thuËn    kh¸c: 5.Cam   Õt  ña      k c c¸cbªn: a.Bªn  Õ  Êp    th ch cam  Õt  k r»ng  Òn  ö  ông  t  em   Õ  Êp  µ  µi quy sd ®Ê ® th ch v t   s¶n  ¾n  Òn víi t  µhîp ph¸p vµ  g li     ®Ê l       kh«ng  ã  c tranhchÊp.   b. Hai    bªn cam   Õt  ùc  Ön  ng,  y       iÒu  ∙  áa  Ën  k th hi ®ó ®Ç ®ñ c¸c ® ® th thu tronghîp ®ång.      c. Bªn  µo    n kh«ng  ùc hiÖn  ng, ®Çy       th   ®ó   ®ñ c¸c tho¶  Ën  ∙    thu ® ghitrong  hîp ®ång    ph¶ibåith ng  Öth¹itheo quy  nh  ña      ê thi       ®Þ c ph¸p luËt.   d. Hîp  ng  µy  Ëp  ¹       µy  th¸ng   n¨m    ®å n l t i    ng          200,thµnh  b¶n  ã    03  c gi¸trÞnh      nhau: ­Bªn  Õ  Êp  ÷01    th ch gi   b¶n; ­Bªn  Ën  Õ  Êp  ÷01    nh th ch gi   b¶n; ­§¨ng  ý  Õ  Êp  b¶n.   k th ch 01  ®.  îp  ng  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  îc c¬  H ®å n c hi l   t   ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy sau  y    Ën. ®© x¸cnh
 16. 16 §¹idiÖn  thÕ  Êp   bªn  ch Bªn  Ën  Õ  Êp nh th ch (Ký,ghirâ hä        tªn) (ghirâ hä    ý  µ  ng  Êu)     tªn, v ®ã d k II  Ç n     ña  ¬  . Ph ghi c c quan  µ   íc Nh n   1. X¸c  Ën  ña  û   nh c U ban  ©n  ©n    Þ  Ên  ¬i cã  t  nh d x∙,th tr n   ®Ê cho  Õ  thu chÊp: ­V Ò   Êy têsö  ông  t:   gi     d ®Ê ­V Ò   Ön  ¹ngthöa ®Êt:   hi tr     Chñ  ö  ông  t: sd ®Ê Lo¹i®Êt:     DiÖn  Ých: t Thuéc  êb¶n    è: t  ®å s Sè  öa ®Êt: th   §Êt sö  ông    nh, kh«ng  ã   d æn ®Þ   c tranh chÊp:   ­ V Ò   iÒu  Ön  Õ  Êp: Thuéc  êng  îp  îc thÕ  Êp    ® ki th ch   tr h®  ch b»ng    Þ gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê quy  nh  ¹  iÓ m       ®Þ ti®     kho¶n  §iÒu  cña  11  1  NghÞ   nh   ®Þ sè  79/2001/N§­   µy  CP ng 01/11/2002 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­ §¨ng  ý  Õ  Êp  õ ngµy   th¸ng       k th ch t          n¨m 200  n   µy..  ®Õ ng .th¸ng.. n¨m     . 200..   ¹ Uû   .t   ban  ©n  ©n. ,i nh d ..   µy.. th¸ng..  .ng ,   . .n¨m  . 200... TM.  û   U ban  ©n  ©n  nh d   (ghirâ hä    ý  µ  ng  Êu)     tªn, v ®ã d k   2.X¸c  Ën    Õ  Êp:   nh xo¸th ch ¤ng  µ): (b §Þa  chØ: ®∙  µn  µnh  Üa  ô    î      ê    ngµy   th¸ng    ho th ngh v tr¶n      gi              n¨m                                                           Bªn  Ën  Õ  Êp nh th ch (ký,ghirâ hä,tªn, Êu)          d 3.X¸c  Ën    ¨ng  ý    nh xo¸® k hoÆc   thay ® æi  ¨ng  ý  Õ  Êp  Õu  ã)cña    ® k th ch (n c   UBND     êng,thÞ  Ên n¬icã  t  Õ  Êp x∙,ph   tr     ®Ê th ch Xo¸  ¨ng  ý  ® k hoÆc  thay ® æi  ¨ng  ý  Õ  Êp  õ ngµy        ® k th ch t      th¸ng     n¨m   200
 17. 17 .. .Ngµy     . ,    th¸ng   n¨m       200 TM.  û   U ban  ©n  ©n  nh d (ký,ghirâ hä    Êu)       tªn, d Hîp  ng  è:    ®å s    BL Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ H î p  å n g   ¶ o   ® b l∙nh  » n g     Þ  u y Ò n   ö   ô n g   Ê t b gi¸ tr q sd ® (MÉu  îp ®ång  h  b¶o    l∙nhb»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   è  ts 1883/2001/TT­ TC§C   µy  th¸ng11  ng 12    n¨m 2001) I.Ph Ç n     bªn   ghi c¸c  1.Bªn    b¶o  l∙nh: ¤ng  µ): (b   Tuæi ­Ngh Ò     nghiÖp:   ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr 2.Bªn  îcb¶o    ®  l∙nh:   ¤ng  µ): (b   Tuæi ­Ngh Ò     nghiÖp: ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr Ho Æc   ¤ng  µ): (b ­§¹idiÖn     cho  ®èivíi chøc) (    tæ  ­§Þa    chØ  . . .......................................... .. . .......................................... ­Sè  iÖn  ¹i . ........... Fax . . ........(nÕu  ã).. . ...  ® tho : . ...........   . ........  .. . . c . . ... 3.Bªn  Ën    nh b¶o  l∙nh: ¤ng  µ): (b ­Ngh Ò     nghiÖp:   ­Hé   Èu  êng  ó:   kh th tr Ho Æc   ¤ng  µ): (b ­§¹idiÖn     cho  ®èivíi chøc): (    tæ  ­§Þa    chØ: ­Sè  iÖn  ¹i           Fax  Õu  ã):  ® tho              : (n c Thöa  t  ®Ê b¶o    l∙nh ­DiÖn  Ých  t    t ®Ê b¶o  l∙nh:             2             m  
 18. 18 ­Lo¹i®Êt:                      H¹ng  t  Õu  ã)                            ®Ê (n c ­Thöa  è:   s ­Tê    b¶n    è: ®å s ­Thêih¹n  ö  ông  t      sd ®Ê cßn  ¹ : li ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  è:          nh quy s d ®Ê s          do cÊp  µy     th¸ng    n¨m ng             Tµi s¶n  ¾ n   Òn  íi®Êt  Õu  ã):   g li v   (n c 4. C¸c    bªn  áa  Ën  ý  îp ®ång  th thu k h   b¶o    Òn  ö  ông  t,tµis¶n  l∙nhquy sd ®Ê     g ¾n  Òn víi t    li     ®Ê ®Ó vay  èn    v nh sau: a.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  b¶o      v ngh v c bªn  l∙nh ­Quy Òn  îcsö  ông  t    ® d ®Ê trong thêih¹n b¶o        l∙nh ­ Quy Òn   îc nhËn  Òn  ®  ti vay  b¶o    Òn  ö  ông  t  do  l∙nh quy sd ®Ê theo  îp h  ®ång  µy. n ­ Quy Òn   îc xo¸ b¶o      ®   l∙nh sau    µn  µnh  Üa  ô    î ®∙  áa  khi ho th ngh v tr¶n   th thuËn  tronghîp ®ång.    ­ Ngh Üa   ô  µm  ñ  ôc ®¨ng  ý  µ    v l th t   k v xo¸ b¶o    ¹  ¬  l∙nh t ic quan  ã  Èm   c th quyÒn. ­  Kh«ng  îc chuyÓn  æi,  ®  ® chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹   Õ    i th , chÊp, b¶o      l∙nh hoÆc   ãp  èn  g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t; kh«ng  µm  gi¸tr   sd ®Ê   l thay ® æi  ôc  ch  ö  ông  t;kh«ng  û  ¹ilµm    m ®Ý s d ®Ê   hu ho   gi¶m    Þ®Êt  ∙    gi¸tr   ® b¶o l∙nh. b.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  nhËn    v ngh v c bªn  b¶o  l∙nh: Quy Òn  yªu  Çu  c bªn b¶o    l∙nh giao  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t    gi t   quy sd ®Ê b¶o l∙nhvµ  Êy têvÒ   ë  ÷u  µis¶n  ¾n  Òn víi t    gi     s h t   g li    ®Ê b¶o    Õu  ã). l∙nh(n c ­ Quy Òn   Óm       ki tra,yªu  Çu  c bªn b¶o    ùc  Ön  ng  Üa  ô  ∙  l∙nh th hi ®ó ngh v® cam   Õt  k trong hîp ®ång  µy.    n ­Cã   Üa  ô    ngh v cho  b¶o    bªn  l∙nhvay    è  Òn theo hîp ®ång  µy. ®ñ s ti      n ­ Tr¶  ¹ giÊy  ê cho    l i t  bªn b¶o      ∙  ùc hiÖn  l∙nhkhi® th   xong  Üa  ô    î ngh v tr¶n   theo hîp ®ång  µy.    n ­Thùc  Ön    Üa  ô    hi c¸cngh v kh¸cm µ     ®∙  áa thuËn.   c¸cbªn  th   c.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  ® îcb¶o    v ngh v c bªn    l∙nh: ­  îcvay    è  Òn theo hîp ®ång  µy.  §   ®ñ s ti      n ­Thùc  Ön    Üa  ô  µ     ®∙  áa thuËn.   hi c¸cngh v m c¸cbªn  th   5. C¸c    bªn  áa  Ën  ¬ng  th thu ph thøc  ö  ýquyÒn  ö  ông  t  µ  µis¶n  x l  sd ®Ê v t   b¶o        îkhibªn  îcb¶o    l∙nh®Ó thu n     ®   l∙nhkh«ng    îcnînh  tr¶®     sau: ­ Xö   ý quyÒn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ∙    l  sd ®Ê v t   ® b¶o      l∙nh ®Ó thu  î theo  îp  n  h ®ång  µy. n ­ Trêng  îp c¸cbªn    h     kh«ng  áa  Ën  îcviÖc  ö  ýquyÒn  ö  ông  t  th thu ®   x l  sd ®Ê vµ  µis¶n  ∙  t  ® b¶o      l∙nh ®Ó thu  î th×  n  bªn  Ën  nh b¶o    îc chuyÓn  îng l∙nh ®   nh   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê cho  êi kh¸c hoÆc     Þ   ¬  ng     ®Ò ngh c quan  ã  Èm   Òn  c th quy
 19. 19 ® Êu     Òn  ö  ông  t  ∙  gi¸quy sd ®Ê ® b¶o    l∙nhhoÆc   ëikiÖn  Toµ      ¹i kh   ra  ¸n,ph¸tm   tµis¶n  ¾n  Òn trªn®Êt  Õu  ã)®Ó     î.   g li     (n c   thu n 6.C¸c  áa thuËn    th   kh¸c: 7.Cam   Õt  ña      k c c¸cbªn: a. Bªn    b¶o    l∙nhcam   Õt  k r»ng  Òn  ö  ông  t  em   quy sd ®Ê ® b¶o    µ  µi l∙nhv t   s¶n  ¾n  Òn víi t  µhîp ph¸p vµ  g li     ®Ê l       kh«ng  ã  c tranhchÊp.   b. C¸c bªn cam   Õt  ùc  Ön  ng,  y     k th hi ®ó ®Ç ®ñ c¸c  iÒu  Ön  ∙  ® ki ® tho¶  thuËn  tronghîp ®ång  µy.    n c. Bªn  µo    n kh«ng  ùc  Ön  ng  µ  y     th hi ®ó v ®Ç ®ñ c¸c  áa  Ën  ∙    th thu ® ghi tronghîp ®ång     ph¶ibåith ng  Öth¹itheo quy  nh  ña      ê thi       ®Þ c ph¸p luËt.     d. Hîp  ng  µy  Ëp  ¹              µy..     ®å n l t i           ng   . th¸ng..  n¨m  . .  . 200..   µnh    . th , 04 b¶n  ã    Þnh  c gi¸tr   nhau: ­Bªn    b¶o    ÷01  l∙nhgi   b¶n; ­Bªn  Ën    nh b¶o    ÷01  l∙nhgi   b¶n; ­Bªn  îcb¶o    ÷01    ®  l∙nhgi   b¶n; ­§¨ng  ý    k b¶o    b¶n. l∙nh01  ®.  îp  ng  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  îc c¬  H ®å n c hi l   t   ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy sau  y    Ën. ®© x¸cnh Bªn  b¶o  l∙nh Bªn  îcb¶o  ®  l∙nh Tæ   chøc  Ýn  ông td (Bªn nhËn    b¶o  l∙nh) (Ký,ghighirâ hä         (Ký,ghirâ hä    ng  Êu        tªn, ®ã d (Ký,ghirâ hä    ng        tªn, ®ã tªn) n Õu  ã) c dÊu) II.P h Ç n   hi  ñ a  ¬   u a n   h µ   íc    g c cq N n 1. X¸c  Ën  ña  û     nh c U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  ¬i cã  t    nh d x∙,ph   tr n   ®Ê b¶o l∙nh: ­V Ò   Êy têsö  ông  t:   gi     d ®Ê ­V Ò   Ön  ¹ngthöa ®Êt:   hi tr     Chñ  ö  ông  t: sd ®Ê Lo¹i®Êt:     DiÖn  Ých: t Thuéc  êb¶n    è: t  ®å s Sè  öa ®Êt: th   §Êt sö  ông    nh, kh«ng  ã   d æn ®Þ   c tranh chÊp:  
 20. 20 ­  Ò   iÒu  Ön  V® ki b¶o  l∙nh:Thuéc  êng  îp  îc b¶o      tr h®  l∙nh b»ng    Þ gi¸ tr   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti® 1  13  1  NghÞ   nh   ®Þ sè  79/2001/N§­   µy  CP ng 01/11/2002 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­ §¨ng  ý    k b¶o    õ ngµy    th¸ng     l∙nht         n¨m  200  ®Õ n   µy    th¸ng       ng        n¨m   200    ¹ Uû    ,t   ban  ©n  ©n. i nh d ..   µy  th¸ng   .ng    ,   n¨m  200 TM.  û   U ban  ©n  ©n  nh d   (ghirâ hä    ý  µ  ng  Êu)     tªn, v ®ã d k   2.X¸c  Ën      nh xo¸b¶o  l∙nh: ¤ng  µ): (b §Þa  chØ: ®∙  µn  µnh  Üa  ô    î:. .  ê..  µy..   ho th ngh v tr¶n . gi .ng . . .th¸ng..  .  n¨m... . .                                                           Bªn  Ën  nh b¶o    l∙nh (ký,ghirâ hä,tªn, Êu)          d 3.X¸c  Ën    ¨ng  ý    nh xo¸® k b¶o    l∙nhhoÆc   thay ® æi  ¨ng  ý    ® k b¶o   (nÕu  l∙nh  cã)cña    UBND     êng,thÞ  Ên n¬icã  t  x∙,ph   tr     ®Ê b¶o  l∙nh.  Xo¸  ¨ng  ý  ® k b¶o    l∙nhhoÆc   thay ® æi  ¨ng  ý    ® k b¶o    õngµy..   l∙nht   .th¸ng.. .   . n¨m  200 .. .Ngµy     . ,    th¸ng   n¨m       200 TM.  û   U ban  ©n  ©n  nh d (ký,ghirâ hä    Êu)       tªn, d                                          
Đồng bộ tài khoản