Thông tư 189/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
59
lượt xem
5
download

Thông tư 189/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 189/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 189/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  189/1998/TT­B T C  n g µ y 30 th¸ng  c 12 n¨ m  1998 H ­ í ng d É n   h Õ  ® é   u ¶ n  lý  µi h Ý n h  ® è i víi c¸c t æ   h øc   c q t  c   c t Ý n d ô n g  c æ   h Ç n p Thùc  Ön  Ët  hi Lu C«ng    ty ban  µnh  h theo  Önh  è  LCT/H§NN8   µy  L s 47­ ng 02 th¸ng 01    n¨m  1991  ña  ñ   Þch  éi ®ång  µ   íc Céng  µ  c Ch t H  Nh n   ho XHCNVN   (nay lµChñ  Þch  íc), Ët söa  æi  ét  è  iÒu  ña  Ët C«ng    îcQuèc      t n  Lu   ® m s® c Lu   ty®   héikho¸IX,kú  äp  5        h thø  th«ng  qua  µy  ng 22/6/1994; Thùc  Ön  Ët  hi Lu c¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td ban  µnh  h theo  Önh   è  L s 01­ L/CTN   µy  th¸ng 12  ng 26    n¨m  1997  ña  ñ   Þch  íc Céng  µ    éi chñ  c Ch t n  ho x∙ h   nghÜa  ÖtNam; Vi   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  th¸ng 10  ng 28    n¨m  1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v nhi v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  C¨n  Th«ng  sè  cø  b¸o  188/TB­VPCP­m   µy  ng 31/10/1998  ña  c V¨n  phßng   ChÝnh  ñ  Ò   Õt  Ën  ña  ã  ñ íng NguyÔn  Ên  òng  Ò   Öc  ö  ý ph v k lu c Ph Th t   T D v vi x l   nîqu¸ h¹n cña    ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn;     c¸cNg h th m   ph C¨n  chØ   o  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ¹  cø  ®¹ c Th t Ch ph t iC«ng v¨n  è  s 5224/VPCP­ KTTH   µy  ng 19/12/1998  ña  c V¨n phßng  Ýnh  ñ    Ch ph v/v qu¶n  ýtµichÝnh    l    tæ chøc  Ýn  ông    Çn; td cæ ph   Bé   µi chÝnh  íng  Én  Õ     T  h d ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íic¸c tæ  l    ®è v     chøc  tÝn  ông    Çn    d cæ ph nh sau: C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g. 1/ C¸c  chøc  Ýn  ông    Çn  å m   ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn,   tæ  td cæ ph g Ng h th m   ph   C«ng    µichÝnh    Çn, C«ng    ty t   cæ ph   ty cho thuªtµichÝnh    Çn  µ         cæ ph v c¸c tæ chøc  Ýn  ông    ©n   µng    Çn  td phi Ng h cæ ph kh¸c,thuéc  ¹  ×nh    lo ih C«ng      ty cæ phÇn, ho¹t®éng     kinh doanh    trong lÜnh  ùc  Òn tÖ,tÝn  ông,dÞch  ô  ©n    v ti     d   v ng hµng.C¸c    doanh  nghiÖp  µy  Þu  n ch tr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n vÒ   èn  µ  µis¶n,vÒ     h h   v v t    kÕt qu¶  kinh doanh, cã    nghÜa  ô  i  íiNg ©n   v ®è v   s¸ch  µ   íc vµ  ã  Nh n   c tr¸ch   nhiÖ m b¶o  µn  èn  ña      «ng  ng  ãp. to v c c¸ccæ ® ®ã g 2/ Ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông    Çn  Þ   iÒu      c tæ  td cæ ph b® chØnh  ëiLuËt b    C«ng    Ët c¸ctæ  ty;Lu     chøc  Ýn  ông;chÕ     td   ®é qu¶n  ýtµichÝnh  ¹ Th«ng   µy  l    t  i tn vµ      c¸cv¨n b¶n  ph¸p quikh¸ccã  ªnquan.      li   3/ Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  Þu  ù  td cæ ph ch s qu¶n  ý tµichÝnh  ña    ¬  l    c c¸c c quan  µ  íccã  nh n   chøc  n¨ng  Ò   v qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh nghiÖp.H¹ch    Õ     to¸nk to¸nvµ  Ëp    l b¸o  quyÕt    µichÝnh  c¸o  to¸n t   theo Ph¸p  Önh  Õ       èng    l K to¸n ­ Th kª vµ    Õ       nh  Ön  µnh. c¸cch ®é qui®Þ hi h N¨m  µichÝnh  ¾t  u   õ01  t  b ®Ç t   th¸ng01  n   th¸ng12  µng    ®Õ 31   h n¨m.
  2. 2 C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c ô  th Ó I/ g u å n   è n c ñ a t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  c æ  p h Ç n:  N v 1) Vèn  iÒu  Ö:   ® l Lµ  èn  îc ghi trong ®iÒu  Ö  ña  chøc  Ýn  ông    Çn,  c¸c v ®     l c tæ  td cæ ph do    s¸ng  Ëp      nh  µ  ¬  l viªnx¸c ®Þ v c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  chøc  Ýn  ông  quy ®Þ th l tæ  td quy  nh, bao  å m:  ®Þ   g 1.1/Vèn  ãp    Çn  ña      «ng  éc së  ÷u  µ   íc:   g cæ ph c c¸ccæ ® thu   h Nh n ­ Vèn  éc së  ÷u  µ   ícdo      thu   h Nh n   c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícdïng    ãp  nh n   ®Ó g vèn  íi ×nh  d  h thøc  mua    Çn  ña  chøc  Ýn  ông    Çn  cæ ph c tæ  td cæ ph (b»ng  Òn, ti   gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t     sd ®Ê hay  Òn thuª®Êt,gi¸trÞtµis¶n  ti          kh¸c.. ) . ­Ph Çn      Çn  éc vèn  µ  íc® îc®Ó   ¹nh»m       Çn,bæ     l∙cæ ph thu   i nh n     l   i t¨ngcæ ph sung  èn  iÒu  Ö  ña  ña  chøc  Ýn  ông    Çn  Õu  ã). v® l c c tæ  td cæ ph (n c ­ Ph Çn  Ých  ü cña  chøc  Ýn  ông    Çn    t lu   tæ  td cæ ph qua  Öc  Ých lËp quü  vi tr     dù   ÷ bæ   tr   sung  èn  iÒu  Ö  ¬ng  v ® lt øng  íitû  Ö  èn    Çn   doanh  v  l v cæ ph do  nghiÖp  µ  íc®ãng  ãp  ¹ tæ  nh n   g t   chøc  Ýn  ông    Çn. i td cæ ph ­C¸c  ån  èn    ngu v kh¸ccã  ån  èc  õNg ©n    ngu g t   s¸ch nhµ  íc.   n 1.2/Vèn    Çn  ña      «ng    cæ ph c c¸ccæ ® kh«ng  éc së  ÷u  µ   íc: thu   h Nh n ­Vèn  ãp    Çn  ña      «ng.   g cæ ph c c¸ccæ ® ­Ph Çn  Ých  ücña  chøc  Ýn  ông    Çn    t lu   tæ  td cæ ph qua  Öc  Ëp quü  ù  ÷ vi l   d tr   bæ   sung  èn  iÒu  Ö ¬ng  v® lt øng  íi ûlÖ  èn    Çn  ña      «ng  µi v     v cæ ph c c¸ccæ ® t ngo   doanh  nghiÖp  µ  íc®ãng  ãp. nh n   g 2) Vèn    huy  ng  ®é trong c¸ctÇng  ípd©n  ,tiÒn göicña    chøc     l  c     c¸ctæ  kinh  tÕ. 3) Vèn    vay    chøc  Ýn  ông  c¸ctæ  td trong vµ  µiníc.   ngo   4) C¸c  ån  èn    ngu v kh¸c (Vèn  ×nh  µnh    h th trong qu¸ tr×nh thanh       to¸n,vèn    uû    u  ,vèn  Õp nhËn  Ön  î®ãng  ãp  õc¸ctæ  th¸c®Ç t  ti   vi tr  , g t     chøc    ©n c¸nh trong  vµ  µiníc. . . ngo   .) 5) C¸c  ü  µ    ×nh  µnh    qu v l∙hi th trong qu¸ tr×nh ph©n  èilînhuËn.      ph    i C«ngty tµichÝnh, c«ng         ty cho thuªtµichÝnh  µ    chøc  Ýn  ông     v c¸c tæ  td phing©n  µng    h kh¸c kh«ng  ã  ån  èn  Òn göikh«ng  ú  ¹n  µ  ån  èn    c ngu v ti     k h v ngu v trongthanh    to¸n.  II/Q u ¶ n   ý p h Ç n  v è n v µ   µi   l t  s¶ n N h µ  n íc tha m  gia t¹i   c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  c æ  p h Ç n: 1/ Nguêi ®¹i diÖn  èn  µ  íc tham     v nh n   gia  ¹    chøc  Ýn  ông    t ic¸c tæ  td cæ phÇn:
  3. 3 ­ Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è doanh  nghiÖp  µ  íc (®èivíidoanh  nh n      nghiÖp  kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)lµ ngêi tr       ®¹idiÖn    theo ph¸p  ËtphÇn  èn  µ  ícdo  lu   v nh n   doanh  nghiÖp  µ  ícmua     nh n   cæ phÇn  ¹  chøc  Ýn  ông    Çn, chÞu  ti tæ  td cæ ph   tr¸chnhiÖ m   íc nhµ  íc vÒ   Öu    tr   n   hi qu¶  ö  ông, b¶o  µn  µ    iÓn vèn  µ  íc ®ãng  ãp  µo  chøc  Ýn  sd   to v ph¸ttr   nh n   g v tæ  t dông    Çn. cæ ph   ­ Ng êi®¹idiÖn       theo  ph¸p  Ëtcña  lu   doanh  nghiÖp  µ  ícmua    Çn  nh n   cæ ph cã  Ó  û  Òn  th u quy cho  êi kh¸c lµm  idiÖn  ¹  chøc  Ýn  ông    Çn  ng     ®¹   ti tæ  td cæ ph ®Ó  qu¶n  ýsè  èn  µ  íct¹ tæ  l   v nh n     chøc  Ýn  ông    Çn  µy. i td cæ ph n   ­ Ng êicña      doanh nghiÖp  µ  íc® îc uû  Òn  nh n     quy tham    ùctiÕp  µm  gia tr   l viÖc  ¹  chøc  Ýn  ông    Çn  Þu  ti tæ  td cæ ph ch tr¸chnhiÖ m   ícdoanh    tr   nghiÖp  µ  nh níc vÒ   Öu    hi qu¶  ö  ông, b¶o  µn  µ    iÓn vèn  µ  íc ®ãng  ãp  µo  sd   to v ph¸ttr   nh n   gv tæ chøc  Ýn  ông    Çn. Cã   Òn  ¹n  µ  Öm   ô    ét  idiÖn    td cæ ph   quy h v nhi v nh m ®¹   cæ ®«ng  theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËttrong ph¹m    è  èn  ng  ãp.      vis v ®ã g 2/T¨ng    gi¶m    Çn  éc vèn  µ  íct¹ tæ  cæ ph thu   nh n     chøc  Ýn  ông    Çn: i td cæ ph ­T¨ng  èn  µ  íct¹ tæ    v nh n     chøc  Ýn  ông    Çn: i td cæ ph Vèn  µ  íc t¹  chøc  Ýn  ông    Çn  nh n   itæ  td cæ ph t¨ng trong  êng  îp:gãp    tr h  thªm  èn, sö  ông  î tøc    Çn  îc chia ®Ó   v d l i cæ ph ®    t¨ng vèn  iÒu  Ö  ë   éng    ® lm r kinhdoanh,trÝch quü  ù  ÷bæ         d tr   sung  èn  iÒu  Ö ¬ng  v® lt øng  Çn  èn  µ  ­ ph v nh n íctham      gia. + Doanh nghiÖp  µ  íckhigãp    nh n     bæ sung thªm  èn  v ph¶icã    Õn  ng    ý ki ®å ý  ña  ñ  Þch  éi ®ång  c Ch t H  qu¶n  Þdoanh  tr   nghiÖp (sau    éi ®ång  khiH   qu¶n  Þ tr   b¸o    ¬  c¸o c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh nghiÖp  µ  ¬  v c quan qu¶n  ýtµi l    chÝnh  Õt). bi +  êng  îp doanh  Tr h  nghiÖp  µ  íckh«ng  ã  éi ®ång  nh n   cH  qu¶n  Þ,khigãp  tr     bæ  xung thªm  èn,Gi¸m  c  v  ®è doanh nghiÖp  Õt  nh  quy ®Þ (sau    c¸o c¬  khib¸o    quan qu¶n  ýtµichÝnh  µ  îcc¬  l    v ®   quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  phª duyÖt).   + T¨ng  èn  µ  íct¹ tæ  v nh n   i chøc  Ýn  ông    Çn    td cæ ph trong tr ng  îp ®Ó   ¹  ê h   l  i l¬Þ    îc chia,trÝch quü  ù  ÷bæ   tøc ®       d tr   sung  èn  iÒu  Ö  NghÞ   Õt  i v® l do  quy ®¹   héicæ   «ng  Õt ®Þnh.  ® quy   ­Gi¶m  èn  µ  íct¹ tæ    v nh n     chøc  Ýn  ông    Çn: i td cæ ph Vèn  µ  íct¹ tæ  nh n   i chøc  Ýn  ông    Çn    td cæ ph gi¶m trong c¸ctr ng  îp:Héi    ê h     ®ång  qu¶n  Þ tæ  tr   chøc  Ýn  ông    Çn  Õt  nh  td cæ ph quy ®Þ gi¶m  èn  iÒu  Ö, v® l  thu hÑp  ¹t®éng  µ  îcc¬    ho   v ®   quan  Õt  nh  µnh  Ëp  chøc  Ýn  ông  quy ®Þ th l tæ  td phª  Öt  duy hoÆc   chøc  Ýn  ông    Çn    Ó, ph¸ s¶n..  è  èn  tæ  td cæ ph gi¶ith     . v gi¶m  s bítsÏchuyÓn    ¹ cho  êisë  ÷u     tr¶l   i ng   h hay  ùc hiÖn  th   theo  Ët ph¸ s¶n  ®èivíi Lu     (    tr ng  îp ph¸ s¶n). ê h    III/B ¶ o  to µ n v è n v µ  d ù  p h ß n g  r ñi    ro ® è i víi   t æ   h øc   Ý n  ô n g  c æ  p h Ç n: c t d Tæ  chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph ph¶itùb¶o  µn  èn,b¶o  ¶m   toµn       to v   ® an  cho c¸c bªn    tham gia  ãp  èn, b¶o  ¶m   gv  ® kh¶ n¨ng thanh kho¶n trong qu¸  ×nh tr  
  4. 4 ho¹t®éng, t¨ng hiÖu        qu¶  ö  ông  èn. C¸c  chøc  Ýn  ông    Çn  îc sd v  tæ  td cæ ph ®  b¶o  µn  èn  µ  ù  to v v d phßng  ñiro tõc¸cnguån    r      nh sau: 1/Quü   ù  ÷b ¾t  éc  îctrÝch lËp hµng    d tr   bu ®      n¨m.  2/C¸c    kho¶n  ù  d phßng  îctrÝch trongchiphÝ: ®       ­ Dù     phßng  ñiro trong ho¹t®éng  Êp  Ýn  ông. r      ctd ­ Dù     phßng  ñiro trong ho¹t®éng  r      cung  øng    Þch  ô  c¸cd v thanh  to¸n. 3/Sè  Òn ®Ò n   ïcña      ti   b  c¸cC«ng    tykinh doanh    b¶o  Ó m   tæ  hi do  chøc  Ýn  t dông    Çn  cæ ph mua   b¶o  Ó m   µis¶n,b¶o  Ó m   Òn  öitheo  Õ     Ön  hi t    hi ti g   ch ®é hi hµnh. ViÖc  Ých  Ëp  µ  ö  ông    ån  tr l vsd c¸c ngu nªu      trªn®Ó b¶o  µn  èn  µ  ù  to v v d phßng  ñiro ® îcthùc hiÖn  r       theo  Õ     ch ®é quy  nh  ®Þ riªngcho    chøc  Ýn    c¸c tæ  t dông. IV/ u ¶ n  lý d o a n h  thu, c hi  h Ý  ® è i  íi  Q p v  t æ   h øc   Ý n  ô n g  c æ  p h Ç n: c t d 1/Doanh    ña  chøc  Ýn  ông    Çn:   thu c tæ  td cæ ph a/Doanh    õho¹t®éng    thu t     kinhdoanh:   ­Thu      l∙cho  i vay.   ­Thu    Òn göi.   l∙ti     i ­Thu  Þch  ô  Ý: phÝ    d v ph   thanh  to¸n, Ý   ph chuyÓn  Òn,phÝ  ti   b¶o  l∙nh, Ý   ph dÞch  ô   Ên  µ    Þch  ô  v tv v c¸cd v kh¸c. ­Thu    kinhdoanh  ¹itÖ,vµng  ¹c.   ngo     b b/Doanh    õc¸cho¹t®éng    thu t       kh¸c: ­ Thu  itõ  ¹t ®éng  µichÝnh:  l∙  ho   t  Mua  b¸n  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu, cæ   t phi   i     phiÕu,c¸cchøng  õcã    ¹t®éng  ªndoanh,mua    Çn...    t   gi¸,   ho li     cæ ph ­Thu  õcho    µis¶n.   t  thuªt   ­ C¸c    kho¶n  tiÒn  ¹t, î ®∙    thu  ph     xo¸ nay    åi® îc,thu hoµn  Ëp    n thu h      nh c¸c kho¶n  ù  d phßng  ∙  Ých n¨m  ícnhng  ® tr   tr   kh«ng  ö  ông  sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  h Õt,thu thanh  ý, îng b¸n  µi    l  nh   t   s¶n  µ    v c¸ckho¶n    thu kh¸c... Tæ  chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph ph¶i thùc  Ön  ¹ch    hi h to¸n ®Çy   ,  Ýnh    ®ñ ch x¸c,kÞp  êic¸ckho¶n    th     doanh      thu ph¸tsinhtheo ®óng    nh  ña  µ   íc.     qui®Þ c Nh n 2/Chi phÝ  ña  chøc  Ýn  ông    Çn:    c tæ  td cæ ph   a/Chi phÝ     nghiÖp  ô  v kinhdoanh:   ­Chi tr¶l∙tiÒn göi.        i  ­Chi tr¶l∙tiÒn vay.        i  ­Chi tr¶l∙ph¸thµnh  ú  Õu,tr¸phiÕu.          i k phi     i ­Chi khÊu     hao  µis¶n  è  nh. t  c ®Þ
  5. 5 ­Chi l ng  µ       ¬ v c¸ckho¶n  ã  Ýnh  Êtl ng  ct ch  ¬ theo quy  nh    ®Þ sau: +  êng  îp tæ  Tr h   chøc  Ýn  ông    Çn  ©y  ùng  îc®¬n    Òn l ng  td cæ ph xd ®  gi¸ti  ¬ trªnc¬  ë  nh    s ®Þ møc    ng  µ  îcc¬  lao ®é v ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  Öt nh n   th quy duy   th× tiÒn l ng  îctÝnh  µo    Ý     ¬ ®   v chiph theo sè  îcchinhng   ®   kh«ng  îtqu¸ ®¬n    v    gi¸ tiÒn l ng  µ  èil ng c«ng  Öc  ∙  µn  µnh.  ¬ v kh  î   vi ® ho th +  Õ u   chøc  Ýn  ông    Çn  ùc  Ön  Õ     îp  ng    N tæ  td cæ ph th hi ch ®é h ®å lao ®éng hoÆc  tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó  ×  Òn ¬ng, tiÒn  í    t th th ti l   c«ng  µ    v c¸c kho¶n  mang   Ýnh  Êt  Òn ¬ng, tiÒn  t ch ti l   c«ng  îc chi tr¶ theo  îp  ng  ®    h ®å lao  ng  ®é hoÆc   tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th   +  êng  îp tæ  Tr h   chøc  Ýn  ông    Çn  a  ©y  ùng  îc®¬n    Òn td cæ ph ch x d ®  gi¸ti   l ng  × tiÒn l ng  µ    ¬ th    ¬ v c¸ckho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng  îch¹ch to¸ntrong chiphÝ  ct ch  ¬ ®         c¨n cø  µo    v møc    Ëp  ×nh  ©n  ña    chøc  Ýn  ông  èc  thu nh b qu c c¸c tæ  td qu doanh  trªn®Þa  µn      nh.   b ®Ó x¸c®Þ Côc  Õ, c¬  thu   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  èihîp víiSë   l    ph       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,c¨n cø  µo  Õ     Òn ¬ng  ña    chøc  Ýn  ông  èc    X∙      v ch ®é ti l c c¸c tæ  td qu doanh  µ    trªn®Þa   µn, x¸c ®Þnh  Òn l ng  µ    v gi¸c¶    b    ti  ¬ v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt ct ch   l ng  ×nh  ©n  ¬b qu hoÆc     nh  n    Òn ¬ng  êng  îp   ¬ng  x¸c ®Þ ®¬ gi¸ti l (tr h chi l theo  ®¬n    ×nh Uû   gi¸)tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  Õt  nh    dông    ph quy ®Þ ®Ó ¸p  cho  chøc  Ýn  ông    Çn. tæ  td cæ ph   +  êng  îp  chøc  Ýn  ông    Çn  Tr h tæ  td cæ ph kinh doanh    thua  ç,tæng  ü  l  qu tiÒn l ng  îcphÐp  Ých vµ     ¬ ®   tr   chikh«ng  îtqu¸ quü  Òn l ng  ¬  v    ti  ¬ c b¶n  Ýnh  t theo  sè    ng  ùc tÕ  lao ®é th   tham   gia kinh doanh  µ    v møc ¬ng  èithiÓu    ông    l t  ¸p d cho c¸n bé,c«ng  ©n       nh viªnchøc  µ   íc. Nh n   ­ Chi  Ý   Òn  gi÷a  cho  êi lao ®éng  tæ    ph ti ¨n  ca  ng     do  chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn quy  nh  ï hîp víihiÖu  ®Þ ph       qu¶ kinh doanh, nhng      møc    chicho  çi  êi m ng   kh«ng  ît   v   møc ¬ng  èi Óu nhµ  ícquy  nh  i víi qu¸ l t  thi   n  ®Þ ®è     c«ng chøc  µ  íc. nh n   ­Chi phÝ  i    µis¶n  ïng cho  ¹t®éng     ® thuªt   d  ho   kinh doanh.   ­Chi hoa  ång     h nghiÖp  ô  û    µ  Þch  ô  ña  chøc  Ýn  ông. v u th¸cv d v c tæ  td ­C¸c    kho¶n    chinghiÖp  ô  v kinhdoanh    kh¸c. b/Chi phÝ  ¹t®éng  µichÝnh:    ho   t  ­Chi cho  Öc     vi mua    Ýn  Õu,tr¸phiÕu,cæ   Õu. b¸n t phi     i   phi ­Chi khÊu     hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ cho  thuª. c/ Chi  ép      n c¸c kho¶n  Õ, phÝ   µ  Ö  Ý   thu   v l ph theo  Ët  nh  : Thu Õ   Lu ®Þ nh   m«n  µi,thuÕ  b  chuyÓn  Òn  ö  ông  t,thuÕ  ícb¹.. quy sd ®Ê   tr   . d/Chi phÝ  ôc  ô     ph v kinh doanh:   ­ B u  iÖn  Ý, b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n  è  nh,   ® ph   d   s ch t   c ®Þ mua   ¾ m   s c«ng  cô    ng, c«ng    Ý, bèc    Ën  lao ®é   t¸cph   v¸c v chuyÓn, chinghiÖp  ô     v kho  ü, chi qu     phÝ cho  Öc  vi thanh    Óm  tra,ki to¸n. ­ Chi phÝ     qu¶ng    Õp thÞ,khuyÕn  ¹i,tiÕp t©n,kh¸nh  Õt,   Ý   c¸o,ti     m      ti   ph chi giao  Þch, ®èi  ¹i    Ý   éi nghÞ   µ      Ý   d   ngo ,chi ph h   v c¸c chi ph kh¸c thùc  Ön    hi theo  quy  nh:  ®Þ trong 2    n¨m  u   íithµnh  Ëp,møc     ®Ç m   l  chikh«ng        qu¸ 7% trªntæng  chiphÝ, sau        ®ã kh«ng        qu¸ 5% trªntæng    Ý. chiph   e/C¸c    kho¶n    Ý  îp lý, îp lÖ  chiph h       kh¸c: h
  6. 6 ­C¸c    kho¶n    Ý  ù  chiph d phßng: G å m:  ù  d phßng  ñiro  r   trong ho¹t®éng  Êp  Ýn  ông  µ      c td v cung øng    c¸c dÞch  ô  v thanh  to¸n. ViÖc  Ých lËp  µ  ö  ông    tr   vsd c¸c kho¶n  ù  d phßng nªu    Thèng  c  trªndo  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh  h Nh n   ®Þ sau    èng  Êt víi é  ëng  é  µichÝnh. khith nh     tr B BT  ­Chi phÝ     cho  Öc    åic¸ckho¶n  î®∙  vi thu h     n   xo¸. ­ Chi phÝ     c¸c kho¶n  ¹ttheo  Õ        ®Ó thu    ph   ch ®é quy  nh.    ®Þ ­ Chi  Ý   î ph tr  cÊp    Öc  th«ivi cho  êi lao ®éng  ng     theo NghÞ   nh  ®Þ 178/CP  µy  12­ ng 13­ 1994  cña  Ýnh  ñ. Ch ph ­Chi ®µo  ¹onghiÖp  ô.    t  v ­ Chi trang phôc       giao dÞch    ông    chøc  Ýn  ông  èc    (¸pd nh tæ  td qu doanh),   chib¶o  é    ng.   h lao®é   ­Chi thanh  ý, îng b¸n tµis¶n.    l  nh       ­ Chi b¶o  Ó m   Òn  öi,b¶o  Ó m   µis¶n,®ãng    Ôm  Öp  éido     hi ti g   hi t    niªnli hi h   tæ  chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph tham gia. ­C¸c    kho¶n    Ý  chiph kh¸c.   3/    Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph kh«ng  îc h¹ch  ®  to¸n vµo    Ý       chi ph c¸c kho¶n  sau: ­ C¸c    kho¶n  Öth¹i®∙  îcChÝnh  ñ  î Êp  thi     ®   ph tr c hoÆc  bªn  ©y  Öth¹i  g thi   , c¬  quan  b¶o  Ó m   n   ï. hi ®Ò b ­ C¸c    kho¶n    ¹tdo    ¹m  Ët giao th«ng,ph¹tviph¹m  îp ®ång  chiph   viph Lu          h  kinh tÕ  è thu ph¹t
  7. 7 V / P h © n  p h èi lîi h u Ë n  v µ  tr Ý ch l Ë p c¸c q u ü :  n LîinhuËn  ña  chøc  Ýn  ông    Çn  îc x¸c ®Þnh  µ chªnh  Öch    c tæ  td cæ ph ®   l  l gi÷a Tæng    doanh    õ(­  thu tr   ) Tæng    Ý  chiph (bao  å m   c¸c kho¶n  Õ  g c¶    thu theo   LuËt  nh). LîinhuËn  ®Þ    ph¸tsinh    cßn bao  å m   î nhuËn  g l i n¨m  íc ph¸thiÖn  tr     trong n¨m  µ  îc trõ®i    v ®     kho¶n  çtheo l  quy  nh  Ön  µnh  ∙  îc x¸c ®Þnh   ®Þ hi h ®®    trongquyÕt to¸nn¨m.      LîinhuËn  ùc  Ön    th hi trong n¨m   ña  chøc  Ýn  ông    Çn   îc c tæ  td cæ ph ®  ph©n  èitheo thø  ùsau: ph     t  1/Nép  Õ    Ëp    thu thu nh doanh  nghiÖp  theo LuËt ®Þnh.     2/ Trõ      c¸c kho¶n  Òn  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ, ph¹tvi ph¹m   ti ph     h ch v thu      chÕ     ¨ng  ý  ®é ® k kinh doanh,ph¹tnî vay    ¹n,ph¹tviph¹m  Õ     Õ            qu¸ h       ch ®é k to¸n thèng    ¹tvi ph¹m  îp  ng  kª,ph     h ®å kinh  Õ  t (sau    ï trõ sè  khi b     thu  ¹t
  8. 8 1/Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  ã  td cæ ph c tr¸chnhiÖm   ¹ch to¸nkÕ     h     to¸n,   c¸o b¸o    tµichÝnh    theo  ng    nh  ¹  ®ó qui ®Þ tiPh¸p  Önh  Õ       èng  vµ    Õ   l K to¸n ­ Th kª  c¸c ch ®é   Õ   k to¸n,thèng  hiÖn  µnh  ña  µ   íc quy  nh     kª  h c Nh n   ®Þ cho  chøc  Ýn  tæ  t dông. 2/    Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ã  td cæ ph c tr¸ch nhiÖ m   Ëp  µ  öi b¸o    l vg  c¸o  µi t  chÝnh  cho  é   µi chÝnh, c¬  BT    quan  Õ, Ng ©n   µng  µ   íc theo  nh  ú  thu   h Nh n   ®Þ k th¸ng,quÝ, n¨m, gå m               c¸cb¸o c¸o sau  y: ®© ­B¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸n. ­B¸o    Õt    c¸o k qu¶  kinhdoanh.   ­B¸o    ån  èn  µ  ö  ông  èn.   c¸o ngu v v s d v ­B¸o    Ých lËp vµ  ö  ông    ü,ph©n  èilîtøc cæ   Çn.   c¸o tr     s d c¸cqu   ph       ph i C¸c b¸o c¸o th¸ng ® îc göi cho    ¬      c¸c c quan  ªnquan  µo  µy  cña  li   v ng 10  th¸ng kÕ   Õp.B¸o    ti   c¸o  Ý   îc göi chË m   Êt  qu ®     nh sau  ngµy  ña  Ý   Õp 20  c qu ti   theo.B¸o      c¸o n¨m  îcgöichË m   Êt 90  µy  ®   nh   ng sau    Õt  óc n¨m. khik th   3/ K Õt  óc n¨m  µichÝnh, trong thêih¹n    th   t       120  µy, tæ  ng   chøc  Ýn  ông  td cæ   Çn  ph ph¶i thùc  Ön    hi c«ng  khai tµichÝnh. B¸o       c¸o  µichÝnh  µng    t  h n¨m ph¶i® îc kiÓm      to¸n ®éc  Ëp    Ën. Bé   µi chÝnh  ã  Ó  Óm     Õt    l x¸c nh   T   c th ki traquy to¸ntµi Ýnh     ch n¨m  i víi chøc  Ýn  ông    Çn    Êy  Çn  Õt. ®è     tæ  td cæ ph khith c thi   C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Ch Õ     ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íitæ  l    ®è v   chøc  Ýn  ông    Çn  ã  Öu  td cæ ph c hi lùcthihµnh     sau  ngµy  Ó   õngµy  ý.Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ­ 15  k t  k  qu¸ tr       cv íng m ¾ c,    Þ      Ò   é  µichÝnh.   ®Ò ngh b¸o c¸o v B T  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản