intTypePromotion=1

Thông tư 19/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
64
lượt xem
2
download

Thông tư 19/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a b é  L a o  ® é n g­th¬ n g  binh v µ  x∙ h éi  Sè  19/2000/TT­B L § T B X H  n g µ y o 7   th¸ng   n¨ m  2000  8  H í ng d É n   Ö c x Õ p  l¬ n g  ® è i víi vi  lao ® é n g  lµ m  vi Ö c  ë  kh u  v ù c k h¸c  h u y Ó n  ® Õ n  lµ m  vi Ö c t¹i c   d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n Thêi gian    qua, Bé     Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi nhËn  îc nhiÒu  v X∙    ®  c«ng    n,    ña    é, ngµnh, ®Þa   ¬ng, doanh  v¨n,®¬ th c c¸c B     ph   nghiÖp  µ    ©n   v c¸ nh ngêi lao ®éng    Þ    ¸p  µ  íng dÉn  Öc  Õp ¬ng  i  íingêi lao     ®Ò ngh gi¶i® v h   vi x l ®è v     ®éng  µm  Öc    l vi ë khu  ùc v kh¸cchuyÓn  n   µm  Öc  ¹ doanh    ®Õ l vi t   i nghiÖp  µ  ­ nh n íc vµ    chuyÓn  õ doanh  t  nghiÖp  µ  íc nµy  n   µm  Öc    nh n   ®Õ l vi ë doanh  nghiÖp  nhµ  íckh¸c.§ Ó   èng  Êt viÖc    Õt  Ên    µy,sau      æi    n    th nh   gi¶iquy v ®Ò n   khitrao® ý kiÕn  íim ét  è  é,  µnh  ªnquan, Bé   v  s B ng li     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héih­ v X∙    íng dÉn  Öc  Õp ¬ng  i víi ÷ng  i t ng nãitrªnnh    vi x l ®è     nh ®è  î       sau:   I/ è i tî ng ¸p d ô n g.  § Ng êi lao ®éng  µm  Öc       l vi ë khu  ùc  v kh¸c,nay    chuyÓn  n   µm  Öc  ¹  ®Õ l vi t i doanh  nghiÖp  µ  íc,bao  å m: nh n   g a­  ÷ng  êi ®ang  Õp ¬ng  Nh ng   x l theo    c¸c b¶ng ¬ng  l ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 69/Q§­   µy  TW ng 17/5/1993 cña    Ban  Ý     B thTrung  ng  ¬ §¶ng; b­  ÷ng  êi ®ang  Õp ¬ng  Nh ng   x l theo    c¸c b¶ng ¬ng  l ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ  quyÕt  è  NQ/UBTVQHK9   µy  s 35  ng 17/5/1993  ña  û   c U ban  êng  ô  Th v Quèc  éi; h c­ Nh÷ng  êi ®ang  Õp ¬ng    ng   x l theo    c¸c b¶ng ¬ng  l ban  µnh  Ìm  h k theo   NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ    nh  ¹m  êichÕ     Ch ph qui®Þ t th   ®é   Òn l ng  íicña  ti  ¬ m   c«ng  chøc,viªnchøc  µnh  Ýnh,sù     h ch   nghiÖp,lùcl ng vò     î   trang; d­  ÷ng  êi ®ang  Õp ¬ng  Nh ng   x l theo thang ¬ng, b¶ng ¬ng  ña  l   l c doanh  nghiÖp  µ  íc ® îc ¸p  ông  nh n     d theo    nh,  qui ®Þ chuyÓn  õ doanh  t  nghiÖp  µy  n sang  doanh nghiÖp kh¸c; e­  ÷ng  êi ®ang   ëng ¬ng  Nh ng   h l theo c¸c thang ¬ng,  l b¶ng ¬ng  ña  l c doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,c¬  c v ®Ç t     quan, tæ    chøc  íc ngoµi hoÆc   n    quèc tÕ  t¹ ViÖt Nam  hoÆc  doanh nghiÖp ho¹t ®éng  theo LuËt Doanh  i   nghiÖp. Ng êi chuyÓn  n     y   îc hiÓu  µ nh÷ng  êi ® îc ®iÒu  ng    ®Õ ë ®© ®   l  ng     ®é theo  qui®Þnh  ña  µ   íc;nh÷ng  êithay ® æi  ¬i lµm  Öc  µ  ùc hiÖn    c Nh n   ng     n  vi v th   theo  chÕ     îp ®ång    ng. ®é h   lao®é II/ Õ p  l¬ n g:   x 1.Nguyªn  ¾c:   t
  2. 2 C¸c  i  îng    nh     ôc     ®è t qui ®Þ ëm I nªu      trªn khi chuyÓn  n   µm  Öc  ¹  ®Õ l vi t i doanh nghiÖp  µ  íc ® îcxÕp ¬ng  nh n     l theo  nguyªn t¾c:Lµ m       c«ng  Öc  ×, h­ vi g   ëng ¬ng  l theo c«ng  Öc  ;  ÷ chøc  ô  ×, hëng ¬ng  vi ®ã gi   vg  l theo chøc  ô  ,  v ®ã kh«ng b¶o u  l møc  ¬ng  ang  ëng    µm  ¬  ë  Õp ¬ng    ¬i lµm  Öc  l ® h ®Ó l c s x l ën   vi míi.C¬   ë    Õp ¬ng  µ c¨n  vµo    s ®Ó x l l  cø  c«ng  Öc  îc giao;chøc  vi ®     danh, tiªu    chuÈn  Êp  Ëc  ü  Ët c«ng  ©n;  c b k thu   nh chøc  danh, tiªu chuÈn     chuyªn m«n,  nghiÖp  ô; h¹ng  v    doanh  nghiÖp  îc xÕp  µ  ®  v thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l doanh  nghiÖp  îc¸p dông  ®    theo qui®Þnh  ña  µ   íc.    c Nh n 2.C¸ch  Õp ¬ng:   x l a) §èivíi êi® îc®iÒu  ng  Ò   µm  Öc  ¹ doanh       ng     ®é v l vi t   i nghiÖp  µ  íc. nh n ­ Nh÷ng  êi ® îc bæ   Ö m   ÷ chøc  ô  ñ   Þch  éi ®ång    ng     nhi gi   v Ch t H  qu¶n  Þ, tr   Uû     viªnchuyªn tr¸chHéi ®ång       qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnBan  Ó m     õTæng   Ki so¸t(tr   Gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c    ®è c¸c doanh  nghiÖp  c  Ëp      íncã  µnh  Ëp  ®é l quim« l   th l Héi ®ång    qu¶n  Þ)th× viÖc  tr     chuyÓn  Õp ¬ng  ùc hiÖn  x l th   theo Th«ng   è  ts 06/ TTLT­TCCB­BL§TBXH­BTC   µy  ng 20/10/1998 cña    é    LiªnB Ban    Tæ chøc     ­C¸n Bé   Ýnh  ñ    é   Ch ph ­ B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ­ Bé   µi chÝnh, híng v X∙      T       dÉn  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 83/1998/Q§­ TTg  µy  ng 15/4/1998 cña  ñ íng   Th t   ChÝnh  ñ  Ò   Õ     Òn ¬ng  µ  ô  Êp    o  i  íic¸c thµnh    ph v ch ®é ti l v ph c l∙nh®¹ ®è v     viªn Héi  ng  ®å qu¶n  Þ,Ban  Óm     tr   ki so¸tTæng   C«ng    µ  íc vµ  ty nh n   doanh  nghiÖp  nhµ  íc®éc  Ëp quim«   ín. n  l    l  ­ Nh÷ng  êi ® îc bæ   Ö m   ÷     ng     nhi gi   chøc  ô  v Tæng   Gi¸m  c, Phã   ®è   Tæng   Gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Gi¸m  c, K Õ   ®è   to¸n tr ng    ë doanh  nghiÖp  ×  Öc  th vi chuyÓn  Õp ¬ng  îc thùc hiÖn  x l ®    theo Th«ng  t 15/LT­ ngµy  TT  26/5/1996  ña  c Liªn Bé     Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ­  é   µi chÝnh  íng  Én  v X∙    B T   h d Quy Õt  ®Þnh  è  s 185/TTg  µy  ng 28/3/1996 cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò     Th t   ph v doanh  nghiÖp  nhµ  íc h¹ng  Æc   Öt;Th«ng   n  ® bi   t Liªn tÞch  è    s 23/1997/TTLT­ BL§TBXH­BTC   híng  Én  ùc hiÖn  d th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 110/N§­   µy  CP ng 18/11/1997  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   Öc    v vi bæ sung  Ö   è  h s møc  ¬ng l chøc  ô  v qu¶n  ývµ  ô  Êp  l   ph c chøc  ô  v l∙nh ®¹o doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  26/CP ngµy    23/5/1993 cña  Ýnh  ñ  µ    Ch ph v Th«ng   è ts 17/1998/TTLT­ BL§TBXH­BTC   µy  ng 31/12/1998 cña    é    LiªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Bé  µichÝnh  íng   X∙      T   h  dÉn  Õp  ¹ng  x h doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n b)  èivíingêichuyÓn  n   µm  Öc  §     ®Õ l vi theo  îp ®ång    ng  ¹  h  lao ®é tidoanh  nghiÖp  µ  íc. nh n ­ Nh÷ng  êi chuyÓn  n   µm    ng   ®Õ l c«ng  ©n,  ©n      nh nh viªn c¸c nghÒ, c«ng  viÖc  ùctiÕp hoÆc   ôc  ô  tr     ph v s¶n  Êt,kinh doanh  ×    vµo  xu     th c¨n cø  c«ng  Öc  vi ® îcgiao,chøc      danh,tiªuchuÈn  Êp  Ëc  ü  Ëtc«ng  ©n, doanh     c b k thu   nh   nghiÖp  tæ chøc  Óm     ×nh    ki tratr ®é chuyªn m«n,  ü  Ët,tay nghÒ.  êi lao ®éng  k thu     Ng     ®¹tbËc  ña  Ò   µo  × xÕp  µo  Ëc ¬ng  ña  Ò       c ngh n th   vbl c ngh ®ã theo    c¸c thang ­ l ¬ng,b¶ng ¬ng    l doanh  nghiÖp  îc¸p dông  ®    theo qui®Þnh  ña  µ   íc;    c Nh n ­ Nh÷ng  êichuyÓn  n   µm    ng   ®Õ l c«ng  Öc vi chuyªn m«n,    nghiÖp  ô,thõa  v  hµnh, phôc  ô  ¹    v t idoanh  nghiÖp: lµm    c«ng  Öc  vi chuyªn  m«n,  nghiÖp  ô    vë ng¹ch  µo  ×  Õp ¬ng    ¹ch    n th x l ë ng ®ã theo b¶ng ¬ng  l chuyªn m«n,    nghiÖp  ô, v  thõa  µnh,phôc  ô  µ   h   v m doanh  nghiÖp  îc¸p dông  ®    theo    nh  ña  µ   ­ qui®Þ c Nh n íc;cßn  Ëc ¬ng  ×    bl th xem   Ðt c«ng  Öc  ¶m   Ën  µ  ×nh  ×nh  ô  Ó    x  vi ® nh v t h c th ®Ó tho¶  Ën.Thêi gian n©ng  Ëc ¬ng  Çn  thu       bl l sau  Ýnh  õ khixÕp  Ëc ¬ng  t t    bl theo  tho¶ thuËn.  
  3. 3 Khi chuyÓn  n   µm  Öc  ¹ doanh    ®Õ l vi t i   nghiÖp,n Õu  êilao ®éng  îcbæ     ng     ®  nhiÖ m   ÷ chøc  ô  ëng  gi   v Tr phßng, Phã   ëng    Tr phßng hoÆc     c¸c chøc  ô ¬ng  vt ® ¬ng  ña  c doanh  nghiÖp, th×  µi viÖc  Õp ¬ng    ngo   x l theo    nh  qui ®Þ nªu trªn,   cßn  îchëng  ô  Êp  ®  ph c chøc  ô    o  v l∙nh®¹ theo  ¹ng  µ   h m doanh  nghiÖp  îcxÕp  ®  theo qui®Þnh     chung. IV/ æ  c h ø c th ù c hi Ö n.  T Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. tn c hi l     k C¸c doanh nghiÖp  µ   íc c¨n  híng  Én  ¹  Nh n   cø  d t iTh«ng   nµy  ùc    t th hiªn viÖc  Õp ¬ng  x l cho    i t ng theo ®óng    nh. c¸c®è  î     qui®Þ Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c,    Þ  öiv¨n b¶n  Ò   é  qu¸ tr     cgv   ®Ò ngh g     vB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi®Ó     Õt.   X∙    gi¶i quy  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2