Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
63
lượt xem
6
download

Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/năm 2004 của Chính phủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2004/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 19/2004/TT-BL TBXH NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯ NG D N THI HÀNH M T S I UC A NGHN NNH S 41/2002/N -CP NGÀY 11/4/2002 C A CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH I V I LAO NG DÔI DƯ DO S P X P L I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Ã Ư C S A I, B SUNG T I NGHN NNH S 155/2004/N -CP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2004 C A CHÍNH PH Th c hi n Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11/4/2002 c a Chính ph v chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p Nhà nư c ã ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 155/2004/N -CP ngày 10/8/2004 c a Chính ph (sau ây g i là Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung), sau khi có ý ki n c a các B , ngành có liên quan và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n như sau: I. PH M VI, I TƯ NG ÁP D NG 1. Ph m vi áp d ng là công ty nhà nư c theo quy nh t i i u 1 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung, bao g m: a. Công ty nhà nư c th c hi n cơ c u l i theo quy nh t i i u 17 c a B lu t Lao ng, g m: - Công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty nhà nư c do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p (T ng công ty nhà nư c do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p sau ây g i là T ng công ty) ư c Th tư ng Chính ph quy t nh phê duy t trong phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c c a B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các T ng công ty; - ơn v s nghi p thu c T ng công ty th c hi n cơ c u l i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; - Công ty c ph n ư c chuy n i theo hình th c c ph n hóa t công ty nhà nư c, ơn v h ch toán ph thu c c a công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p, ơn v h ch toán ph thu c c a công ty thành viên h ch toán c l p thu c t ng công ty, có phương án cơ c u l i ư c H i ng qu n tr công ty quy t nh phê duy t và cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xác nh n trong vòng 12 tháng k t ngày ư c
 2. c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p (sau ây g i là công ty c ph n trong 12 tháng). b. Công ty nhà nư c th c hi n cơ c u l i theo hình th c chuy n i s h u, g m: - Công ty nhà nư c, ơn v h ch toán ph thu c c a công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p, ơn v h ch toán ph thu c c a công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty chuy n thành công ty c ph n; - Công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty th c hi n giao cho t p th ngư i lao ng; - Công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty th c hi n bán; c. Công ty nhà nư c th c hi n cơ c u l i theo các hình th c t ch c l i, g m: - Công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty th c hi n sáp nh p, h p nh t, chia, tách; - Công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty chuy n thành công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên ho c công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên; - Công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty th c hi n khoán kinh doanh, cho thuê; d. Công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty th c hi n phá s n, gi i th ; . Công ty nhà nư c; công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty chuy n thành ơn v s nghi p; e. Công ty thành viên do công ty nhà nư c n m gi toàn b v n i u l c a T ng công ty ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con th c hi n cơ c u l i theo quy nh t i các ti t a, b, d và nói t i i m 1 này; f. Nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh s p x p l i theo Ngh quy t s 28/NQ-TW ngày 16/6/2003 c a B Chính tr v ti p t c s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng qu c doanh; g. Công ty nhà nư c th c hi n các hình th c khác do Th tư ng Chính ph quy t nh; h. Công ty nhà nư c thu c t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B trư ng B qu n lý ngành kinh t - k thu t c a ngành ngh kinh doanh chính quy t nh thành l p chuy n thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho c công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên ho c chuy n thành công ty c ph n ho t ng theo Lu t Doanh nghi p.
 3. (Công ty nhà nư c, ơn v h ch toán ph thu c c a công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p, ơn v h ch toán ph thu c c a công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty sau ây g i chung là công ty). (Công ty, ơn v s nghi p thu c T ng công ty, nông trư ng qu c doanh, lâm trư ng qu c doanh sau ây g i chung là ơn v ). 2. Các ơn v th c hi n các bi n pháp cơ c u l i theo quy nh t i i m 1 nêu trên ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c xác nh n phương án s p x p l i lao ng do cơ c u l i trong giai o n t ngày 26/4/2002 (th i i m có hi u l c thi hành Ngh nh s 41/2002/N -CP) n h t ngày 31/12/2005. i v i các ơn v b gi i th , phá s n thì l y ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh gi i th ho c ngày tuyên b phá s n doanh nghi p có hi u l c thi hành nhưng ph i trong th i gian t ngày 26/4/2002 n h t ngày 31/12/2005. i v i ơn v s nghi p thu c T ng công ty; nông, lâm trư ng qu c doanh thì th i gian áp d ng tính t ngày có hi u l c thi hành Ngh nh s 155/2004/N -CP ngày 10/8/2004 c a Chính ph (6/9/2004) n h t ngày 31/12/2005 3. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t phương án cơ c u l i ơn v là cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p, t ch c l i, sáp nh p, h p nh t; quy t nh chuy n i và a d ng hóa s h u, qu n lý, ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. i v i ơn v b gi i th , phá s n không duy t phương án cơ c u l i mà căn c quy t nh gi i th ho c tuyên b phá s n ơn v c a cơ quan có thNm quy n. Riêng i v i Công ty c ph n ư c chuy n i t công ty có th i gian ho t ng không quá 12 tháng k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p do H i ng Qu n tr công ty c ph n quy t nh phương án cơ c u l i theo i u l c a công ty và có xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh chuy n công ty thành Công ty c ph n. Trư ng h p công ty chuy n thành Công ty c ph n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph thì cơ quan xác nh n l i B , ngành i v i công ty thu c B , ngành Trung ương qu n lý; U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương i v i công ty thu c a phương qu n lý; H i ng qu n tr T ng công ty 91 i v i công ty thu c T ng Công ty qu n lý. 4. Ngư i lao ng dôi dư th c hi n h p ng lao ng không xác nh th i h n quy nh t i Kho n 1 i u 2 Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung bao g m c ngư i lao ng dôi dư ư c tuy n d ng vào làm vi c t i ơn v trư c ngày 30/8/1990 (th i i m có hi u l c thi hành Pháp l nh h p ng lao ng) nhưng cho n t i th i i m s p x p l i v n chưa th c hi n ký k t h p ng lao ng b ng văn b n. 5. Ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên c a ơn v quy nh t i i m b Kho n 1 i u 2 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung là ngư i lao ng ư c tuy n d ng vào làm vi c theo ch h p ng lao ng không xác nh th i h n ho c xác nh th i h n t 12 tháng n 36 tháng mà t i th i i m s p x p l i ơn v , ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng chưa ch m d t h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng.
 4. 6. Th i i m tuy n d ng i v i ngư i lao ng theo quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung ư c quy nh c th như sau: - i v i ngư i lao ng làm vi c liên t c trong các cơ quan, ơn v thì th i i m tuy n d ng ư c tính t ngày b t u làm vi c trong khu v c Nhà nư c. - Trư ng h p ngư i lao ng có th i gian không làm vi c trong cơ quan, ơn v thì th i i m tuy n d ng ư c tính là th i i m tuy n d ng l n cu i cùng làm vi c liên t c trong cơ quan, ơn v . Ví d : Bà Nguy n Th A có quá trình làm vi c như sau: - Giai o n 1: Ngày 20/6/1976 ư c tuy n d ng vào làm vi c (l n u tiên) trong công ty nhà nư c và làm vi c liên t c n ngày 20/6/1992. - Giai o n 2: Ngày 1/7/1992 ư c tuy n d ng vào làm vi c trong doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và làm vi c liên t c n ngày 15/9/1995. - Giai o n 3: Ngày 25/10/1995 ư c tuy n d ng vào làm vi c trong công ty nhà nư c và làm vi c liên t c n ngày doanh nghi p này th c hi n cơ c u l i và có quy t nh ngh vi c. Như v y, th i i m tuy n d ng vào khu v c nhà nư c c a Bà Nguy n Th A ư c tính th i i m tuy n d ng l n cu i cùng là ngày 25/10/1995. 7. i v i ngư i lao ng ho c cán b , công ch c, viên ch c t i ơn v s nghi p thu c T ng công ty thu c i tư ng áp d ng theo Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung như quy nh i v i ngư i lao ng dôi dư t i công ty nhà nư c khi th c hi n các bi n pháp cơ c u l i, n u th i i m tuy n d ng vào khu v c nhà nư c trư c ngày 21/4/1998. Cán b , công ch c, viên ch c trong các ơn v s nghi p thu c T ng công ty ư c hư ng ch như ngư i lao ng ang th c hi n l i h p ng lao ng không xác nh th i h n. Trư ng h p cán b lãnh o do cơ quan có thNm quy n quy t nh b nhi m mà dôi dư ư c th c hi n theo Ngh quy t s 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 c a Chính ph v s a i, b sung Ngh quy t 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 c a Chính ph v vi c tinh gi m biên ch trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. 8. i v i ngư i lao ng th c hi n giao t, giao r ng c a nông, lâm trư ng qu c doanh n u th c hi n ch m d t h p ng lao ng ư c gi i quy t theo quy nh t i i u 42 c a B lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n ư c l p theo (m u s 10b kèm theo Thông tư này). Ti n lương ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 114/2002/N -CP ngày 31/12/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v ti n lương. Th i gian làm vi c tính tr c p thôi vi c ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 44/2003/N -CP ngày 9/5/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v h p ng lao ng.
 5. II. CHÍNH SÁCH I V I LAO NG DÔI DƯ 1. Chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư ang th c hi n h p lao ng không xác nh th i h n quy nh t i i u 3 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung, nay quy nh c th như sau: a. Ngư i lao ng 55 tu i n dư i 60 tu i i v i nam, 50 tu i n dư i 55 tu i i v i n , có th i gian óng b o hi m xã h i 20 năm tr lên ư c ngh hưu, không ph i tr ph n trăm lương hưu do ngh hưu trư c tu i theo quy nh c a i u l B o hi m xã h i, ngoài ra còn ư c hư ng thêm các kho n tr c p sau: a1. ư c tr c p 03 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng cho m i năm ( 12 tháng) ngh hưu trư c tu i. Trư ng h p có tháng l ư c tính tr c p như sau: +N u 6 tháng tr xu ng ư c tr c p 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có); + N u trên 6 tháng n dư i 12 tháng ư c tr c p 02 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có). a2. Tr c p 05 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng cho 20 năm u công tác có óng b o hi m xã h i. a3. T năm th 21 tr i, c m i năm công tác có óng b o hi m xã h i ư c tr c p 1/2 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có). Trư ng h p có tháng l ư c tính theo nguyên t c trên 6 tháng ư c tính là m t năm, 6 tháng tr xu ng không ư c tính. Th i gian tính các kho n tr c p hư ng thêm theo quy nh t i a2, a3 ti t a i m 1 m c này ư c căn c vào th i gian ã óng b o hi m xã h i (k c th i gian làm vi c trong khu v c nhà nư c ư c coi là ã óng b o hi m xã h i) theo quy nh c a pháp lu t và ư c tính n ngày có quy t nh ngh vi c. Ti n lương và các kho n ph c p lương th c hi n chính sách theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung là ti n lương c p b c, ch c v và ph c p lương quy nh t i Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i trong các doanh nghi p, Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang. Trư ng h p ngư i lao ng chưa chuy n x p lương thì th c hi n chuy n x p lương theo quy nh t i các Ngh nh nêu trên. Các kho n ph c p ư c tính bao g m: ph c p ch c v , ph c p khu v c (n u có). i v i công ty c ph n trong 12 tháng, ti n lương và các kho n ph c p lương (n u có) ư c tính t i th i i m công ty ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p.
 6. M c lương t i thi u làm căn c tính các kho n tr c p cho i tư ng quy nh t i ti t a i m 1 m c này là m c lương t i thi u do Chính ph quy nh (hi n nay là 290.000 /tháng). Ví d 1: Ông Nguy n Văn A công nhân s a ch a ô tô, t i th i i m có quy t nh ngh vi c ã 56 tu i 4 tháng; có th i gian óng b o hi m xã h i là 25 năm 8 tháng; h s lương c p b c ang hư ng 2,84 (b c 6, nhóm m c lương II, thu c thang lương A.1 cơ khí, i n, i n t - tin h c); ph c p khu v c 0,5; ti n lương t i thi u 290.000 ng/tháng. Ông A ư c hư ng ch như sau: + T l lương hưu ư c tính: - 15 năm u tính b ng 45%; - T năm th 16 n năm th 26 là 11 năm (25 năm 8 tháng ư c tính là 26 năm theo quy nh t i Ngh nh s 01/2003/N -CP ngày 9/1/2003. (11 năm x 2% = 22%); - T l % lương hưu là: 45% + 22% = 67%. + Ti n tr c p do v hưu trư c tu i: - Ti n lương c p b c và ph c p lương 1 tháng: 290.000 ng x (2.84 + 0.5) = 968.600 ng - S tháng lương ư c hư ng ch tr c p: Ngh hưu trư c tu i 3 năm 8 tháng: (3 năm x 3 tháng/năm + 2 tháng) = 11 tháng Có 20 năm u công tác có óng b o hi m xã h i = 5 tháng T năm th 21 tr i có óng b o hi m xã h i = 3 tháng (5 năm 8 tháng tính thành 6 năm x 1/2) C ng 19 tháng - S ti n ư c nh n tr c p: 18.403.400 ng (968.600 ng/tháng x 19 tháng) b. Ngư i lao ng tu i ngh hưu theo quy nh c a B lu t Lao ng, nhưng còn thi u th i gian óng b o hi m xã h i m t l n cho nh ng tháng còn thi u v i m c 15% ti n lương tháng t i th i i m tu i ngh hưu và gi i quy t ngh hưu theo ch hi n hành, bao g m các trư ng h p sau:
 7. b1. Nam 60 tu i, n 55 tu i có th i gian óng b o hi m xã h i 14 năm n dư i 15 năm. Ví d 2: Ông Nguy n Văn B công nhân giao nh n s n phNm t i th i i m ngh vi c ã 60 tu i; có 14 năm óng b o hi m xã h i; h s ti n lương ang hư ng 2,73 (b c 6, nhóm m c lương I, thang lương A.15 ch bi n lương th c, th c phNm); ti n lương t i thi u 210.000 ng/tháng. Ông B ư c Nhà nư c h tr óng ti p b o hi m xã h i m t l n cho 12 tháng v i m c 15% ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i hàng tháng và làm th t c gi i quy t ch ngh hưu theo quy nh hi n hành. + Ti n lương m t tháng làm căn c óng b o hi m xã h i: 210.000 ng x 2,73 = 573.300 ng + Ti n b o hi m xã h i óng m t l n: (573.3000 ng x 15%) x 12 tháng = 1.031.940 ng. + T l % lương hưu ư c hư ng là 45% (có 15 năm óng b o hi m xã h i). b.2. Nam 55 tu i, n 50 tu i, có 15 năm làm các ngh , công vi c năng nh c, c h i ho c 15 năm làm vi c nơi có ph c p khu v c h s 0,7 tr lên ho c 10 năm công tác th c t chi n trư ng B, C trư c ngày 30/4/1975, chi n trư ng K trư c ngày 31/8/1989 có th i gian óng b o hi m xã h i 19 năm n dư i 20 năm. Ví d 3: Ông Nguy n Văn C công nhân n u b p t i th i i m ngh vi c ã 55 tu i: có 19 năm 6 tháng óng b o hi m xã h i; h s ti n lương ang hư ng 2,07 (b c 5, nhóm m c lương II, tháng lương A.20 ăn u ng); ti n lương t i thi u 210.000 ng/tháng. Ông C ư c Nhà nư c h tr kinh phí óng ti p b o hi m xã h i m t l n cho 6 tháng v i m c 15% ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i hàng tháng và làm th t c gi i quy t ch ngh hưu theo quy nh hi n hành. - Ti n lương m t tháng làm căn c óng b o hi m xã h i: 210.000 ng x 2,07 = 434.700 ng - Ti n óng b o hi m xã h i m t l n: (434.700 x 15%) x 6 tháng = 391.230 ng - T l % tính lương hưu là: 15 năm u tính b ng 45% T năm th 16 n năm th 20 ư c tính thêm là 10% (5 năm, m i năm 2%; 5 năm x 2%) T l % lương hưu là 55% (45% + 10%). b3. Nam 50 tu i, n 45 tu i có th i gian óng b o hi m xã h i 19 năm n dư i 20 năm mà b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên.
 8. b4. Ngư i lao ng (không ph thu c vào tu i i) có ít nh t 15 năm làm ngh ho c công vi c c bi t n ng nh c, c bi t c h i ã óng b o hi m xã h i 19 năm n dư i 20 năm mà b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên. c. Ngư i lao ng dôi dư không thu c i tư ng quy nh t i ti t a và ti t b i m 1 nêu trên, th c hi n ch p d t h p ng lao ng và hư ng ch như sau: c1. Tr c p m t vi c làm ư c tính theo th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c, c m i năm ( 12 tháng) ư c tr c p 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng nhưng th p nh t cũng b ng 2 tháng ti n lương, ph c p lương ang hư ng. c2. ư c tr c p thêm 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng cho m i năm ( 12 tháng) th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c và ư c tr c p m t l n v i m c 5 (năm) tri u ng. Th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c, bao g m: Th i gian ngư i lao ng th c t làm vi c t i doanh nghi p nhà nư c; cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p nhà nư c, ơn v thu c l c lư ng vũ trang ư c hư ng lương t ngu n ngân sách Nhà nư c (sau ây g i chung là trong khu v c nhà nư c); M i th i gian có hư ng lương t ngu n doanh nghi p nhà nư c, ngân sách Nhà nư c, hư ng ch b o hi m xã h i (th i gian ào t o, công tác, ngh m au, thai s n....); Th i gian làm vi c theo hình th c nh n khoán s n phNm, kh i lư ng công vi c trong th i gian này mà doanh nghi p có tr lương và có óng b o hi m xã h i cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. i v i công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng thì th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c tính n ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. Th i gian ư c hư ng ch tr c p m t vi c làm là t ng th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c ư c (c ng d n) và tính t th i i m b t u làm vi c l n u tiên n th i i m có quy t nh ngh vi c. Trong t ng th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c ph i tr th i gian ngư i lao ng ã nh n tr c p m t vi c làm, tr c p thôi vi c, ch xu t ngũ ho c ph c viên. N u th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c có tháng l ư c quy nh như sau: + Dư i 1 tháng không ư c tính; +T 1 tháng n dư i 7 tháng ư c tính b ng 6 tháng th c t làm vi c +T 7 tháng n dư i 12 tháng ư c tính b ng 1 năm th c t làm vi c.
 9. c3. Tr c p m t l n i tìm vi c làm là 6 (sáu) tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng. N u có nhu c u h c ngh thì ư c h c ngh mi n phí t i a là 6 tháng. Cơ s h c ngh do S Lao ng thương binh và xã h i ch nh. Ngoài các ch quy nh t i c1, c2, c3 ti t c i m 1 m c này, ngư i lao ng còn ư c hư ng ch ch ngh hưu; b o lưu th i gian ã óng b o hi m xã h i; hư ng tr c p b o hi m xã h i m t l n theo quy nh hi n hành. Ti n lương và các kho n ph c p lương th c hi n chính sách i v i ngư i lao ng theo quy nh t i kho n 3 i u 3, i u 4 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung ư c áp d ng theo quy nh t i ti t a i m 1 m c II c a Thông tư này. i v i công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng thì ti n lương và các kho n ph c p lương (n u có) ư c tính t i th i i m doanh nghi p ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. M c lương t i thi u làm căn c tính ch i v i các i tư ng nêu t i ti t c i m 1 và i m 2 m c II Thông tư này, ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Ngh nh s 03/2003/N -CP ngày 15/1/2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương, quy nh c th như sau: - Tr c p m t vi c làm cho s th i gian làm vi c trư c ngày 1/1/2003, ư c tính theo m c lương t i thi u 210.000 ng/tháng. - Tr c p m t vi c làm cho s th i gian làm vi c t ngày 1/1/2003 tr i ư c tính m c lương t i thi u là 290.000 ng/tháng; tr c p i tìm vi c làm, 70% ti n lương cho nh ng tháng còn l i chưa th c hi n h t h p ng lao ng ã giao k t, ư c tính m c lương t i thi u là 290.000 ng/tháng. Trư ng h p có tháng l ư c tính theo quy nh t i ti t c i m 1 m c II Thông tư này. Ví d 4: Ông Nguy n Văn D công nhân s a ch a u t u h a và toa xe, t i th i i m có quy t nh ngh vi c ã 54 tu i; có th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c là 30 năm 7 tháng (trong ó tính t ngày 1/1/2003 có 1 năm 2 tháng); có h s lương 3,05 (b c 6 nhóm m c lương III, thang lương A.1 cơ khí, i n, i n t , tin h c). Ông D ư c hư ng ch như sau: - Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng trư c ngày 1/1/2003. 210.000 ng x 3,05 = 640.500 ng Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng t ngày 1/1/2003 290.000 ng x 3,05 = 884.500 ng - Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003 là 29 năm 5 tháng, tính quy i tháng l là 29 năm 6 tháng th c t làm vi c.
 10. 640.500 ng x 29,5 tháng = 18.894.750 ng Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 là 1 năm 2 tháng, tính quy i tháng l là 1 năm 6 tháng th c t làm vi c. 884.500 ng/tháng x 1,5 tháng = 1.326.750 ng T ng s ti n tr c p m t vi c làm: 20.221.500 ng (18.894.750 ng + 1.326.750 ng) - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003. 640.500 ng/tháng x 29,5 tháng = 18.894.750 ng Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003. 884.500 ng/tháng x 1,5 tháng = 1.326.750 ng T ng s ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c: 20.221.500 ng (18.894.750 ng + 1.326.750 ng) - Ti n tr c p m t l n: 5.000.000 ng - Ti n tr c p i tìm vi c làm: 884.500 /tháng x 6 tháng = 5.307.000 ng T ng s ti n ư c nh n: 50.750.000 ng (20.221.500 + 20.221.500 + 5.000.000 + 5.307.000). - ư c hư ng ch b o hi m xã h i theo quy nh hi n hành. Ví d 5: Ông Nguy n Văn E công nhân xây d ng ư ng giao thông t i th i i m có quy t nh ngh vi c ã 54 tu i; có th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c là 27 năm 7 tháng (trong ó tính t ngày 1/1/2003 có 2 năm 3 tháng); có h s lương 3,45 (b c 7, nhóm m c lương II, thang lương A.6 xây d ng cơ b n). Ông E ã hư ng ch tr c p m t vi c làm là 15 năm. Ông E ư c hư ng ch như sau: - Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng trư c ngày 1/1/2003 210.000 ng x 3,45 = 724.500 ng Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng t ngày 1/1/2003 290.000 ng x 3,45 = 1.000.500 ng - Th i gian th c t làm vi c ư c hư ng ch tr c p:
 11. 27 năm 7 tháng 15 năm = 12 năm 7 tháng - Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/12003. 724.500 ng/tháng x 10,5 tháng = 7.607.250 ng Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003. 1.000.500 x 2,5 tháng = 2.501.250 ng T ng s ti n tr c p m t vi c làm : 10.108.500 ng (7.607.250 ng + 2.501.250 ng) - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003 724.500 ng/tháng x 10,5 tháng = 7.607.250 ng Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 1.000.500 x 2,5 tháng = 2.501.250 ng T ng s ti n tr c p thêm theo th i gian th c t làm vi c: 10.108.500 ng (7.607.250 ng + 2.501.250 ng) - Ti n tr c p m t l n là : 5.000.000 ng - Ti n tr c p i tìm vi c làm là: 1.000.500 x 6 tháng = 6.003.000 ng - T ng s ti n ư c nh n: 31.220.000 ng (10.108.500 + 10.108.500 + 5.000.000 + 6.003.000 ). - ư c hư ng ch b o hi m xã h i theo quy nh hi n hành. c4. Ngư i lao ng còn thi u t i a 05 năm tu i ngh hưu theo quy nh c a B lu t Lao ng (nam 55 tu i n dư i 60 tu i, n 50 tu i n dư i 55 tu i) và ã 15 năm óng b o hi m xã h i tr lên mà chưa nh n tr c p b o hi m xã h i m t l n, theo quy nh t i i m d Kho n 3 i u 3 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung, nay quy nh c th như sau: + ư c hư ng chính sách theo quy nh t i c1, c2 ti t c i m 1 m c II c a Thông tư này. + ư c óng ti p b o hi m xã h i hàng tháng v i m c 15% ti n lương cho n khi tu i ngh hưu theo quy nh (60 tu i i v i nam, 55 tu i i v i n ) thì hư ng lương hưu hàng tháng theo quy nh hi n hành.
 12. Ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i là ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i trư c th i i m ngh vi c, bao g m: ti n lương c p b c, ch c v , ph c p ch c c , ph c p khu v c, h s chênh l nh b o lưu lương ư c tính theo m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh t i th i i m n p b o hi m xã h i. + Th i gian óng ti p b o hi m xã h i k t ngày có quy t nh ngh vi c. + H sơ, th t c óng ti p b o hi m xã h i th c hi n theo hư ng d n c a B o hi m xã h i Vi t Nam. + Trong th i gian t óng ti p b o hi m xã h i, n u ngư i lao ng b ch t thì thân nhân ư c hư ng ch t tu t theo quy nh hi n hành. Ví d 6: Ông Nguy n Văn F công nhân xây l p c u t i th i i m có quy t nh ngh vi c ã 57 tu i; có th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c 17 năm 6 tháng (trong ó tính t 1/1/2003 có 6 tháng); có h s lương 3,05 (b c 6, nhóm m c lương III A.6 xây d ng cơ b n); ph c p khu v c 0,4. Ông F thu c i tư ng óng ti p b o hi m xã h i cho n khi tu i ngh hưu ( 60 tu i) ư c gi i quy t ch như sau: - Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng trư c ngày 1/1/2003 210.000 ng x (3,05 + 0,4) = 724.500 ng Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng t ngày 1/1/2003 290.000 x (3,05 + 0,4) = 1.000.500 ng - Ti n tr c p m t vi c làm theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003 724.500 ng/tháng x 17 tháng = 12.316.500 ng Ti n tr c p m t vi c làm theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 1.000.500 ng x 0,5 tháng = 500.250 ng T ng s ti n tr c p m t vi c làm: 12.816.750 ng (12.316.500 + 500.250 ) - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003 724.500 ng/tháng x 17 tháng = 12.316.500 ng Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 1.000.500 ng x 0,5 tháng = 500.250 ng T ng s ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t :
 13. 12.816.750 ng (12.316.500 + 500.250 ) - Ti n tr c p m t l n là: 5.000.000 ng - T ng s ti n ư c nh n là: 30.633.500 ng (12.816.750 + 12.816.750 + 5.000.000 ) - Ông F ph i óng ti p b o hi m xã h i 3 năm (36 tháng); m c óng b o hi n xã h i hàng tháng: 1.000.500 ng x 15% = 150.075 ng 2. Chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư th c hi n h p ng lao ng xác nh th i h n t 12 tháng n 36 tháng quy nh t i i u 4 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung nay quy nh c th như sau: a. ư c tr c p m t vi c làm c m i năm th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c là 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v và ph c p lương (n u có). b. ư c tr c p 70% ti n lương c p b c, ch c v và ph c p lương (n u có) cho nh ng tháng còn l i chưa th c hi n h t h p ng lao ng ã giao k t, nhưng t i a không quá 12 tháng. Th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c ư c quy nh t i ti t c i m 1 m c II c a Thông tư này. Ví d 7: Ông Nguy n Văn G công nhân khai thác cát s i, th c hi n giao k t h p ng lao ng có th i h n là 03 năm, t i th i i m ngh vi c m i th c hi n h p ng lao ng ư c 12 tháng, còn l i 24 tháng chưa th c hi n h p ng lao ng ã giao k t, nhưng theo quy nh ch ư c hư ng t i a 12 tháng. Vì v y ông G ch ư c hư ng tr c p (70% x 12 tháng) ti n lương c p b c và ph c p lương (n u có). c. Ngư i lao ng còn thi u t i a 5 năm tu i ngh hưu theo quy nh c a B lu t Lao ng (nam 55 tu i n dư i 60 tu i, n 50 tu i n dư i 55 tu i) và ã 15 năm óng b o hi m xã h i tr lên mà chưa nh n tr c p b o hi m xã h i m t l n, theo quy nh t i Kho n 3 i u 4 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung, nay quy nh c th như sau: + ư c hư ng chính sách theo quy nh t i ti t a, ti t b nêu trên. + ư c óng ti p b o hi m xã h i hàng tháng v i m c 15% ti n lương cho n khi tu i ngh hưu theo quy nh (60 tu i i v i nam, 55 tu i i v i n ) thì hư ng lương hưu hàng tháng theo quy nh hi n hành. Ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i là ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i trư c th i i m ngh vi c, bao g m: ti n lương c p b c, ch c v , ph c p ch c v , ph c p khu v c, h s ch nh l ch b o lưu lương ư c tính theo m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh t i th i i m n p b o hi m xã h i.
 14. + Th i gian óng ti p b o hi m xã h i k t ngày có quy t nh ngh vi c. 3. Ngư i lao ng ã nh n ch tr c p m t vi c làm theo quy nh t i Kho n 3 i u 3 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung n u ư c tái tuy n d ng vào công ty ã cho thôi vi c ho c các công ty, cơ quan khác thu c khu v c nhà nư c ho c ư c nông, lâm trư ng giao t, giao r ng thì ph i hoàn tr s ti n tr c p theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung ư c c th như sau: a. Ngư i lao ng ư c tái tuy n d ng vào công ty ã cho thôi vi c, công ty, cơ quan khác thu c khu v c Nhà nư c bao g m: công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên, nông trư ng qu c doanh, lâm trư ng qu c doanh, các cơ quan, ơn v ư c hư ng lương t ngu n ngân sách nhà nư c (ho c ư c nông trư ng qu c doanh, lâm trư ng qu c doanh giao t, giao r ng) thì ph i n p b n sao quy t nh ngh vi c hư ng chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c và s ti n ư c h tr thêm theo quy nh t i i m b kho n 3 i u 3 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung cho ngư i s d ng lao ng (01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p ch c v , ph c p khu v c cho m i năm th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c và 05 tri u ng). b. Các công ty, cơ quan, ơn v có trách nhi m thu s ti n tr c p mà ngư i lao ng ã n p n p v qu h tr lao ng dôi dư theo quy nh c a B Tài chính. III. NGU N KINH PHÍ CHI TR : Ngu n kinh phí chi tr ch i v i ngư i lao ng dôi dư ư c th c hi n theo quy nh t i i u 7, i u 8 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung và văn b n hư ng d n c a B Tài chính. IV. T CH C TH C HI N: 1. Trách nhi m c a ơn v : ơn v ti n hành s p x p l i lao ng và gi i quy t ch i v i lao ng dôi dư quy nh t i i u 9 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung có trách nhi m th c hi n theo trình t sau ây: a. T ch c tuyên truy n ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v ti p t c s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c và chính sách i v i lao ng dôi dư ngư i lao ng hi u ư c chính sách c a ng và Nhà nư c. b. Xây d ng phương án s p x p lao ng. ơn v ti n hành xây d ng phương án cơ c u l i, trong ó có phương án s p x p lao ng, ư c th c hi n theo các bư c sau ây:
 15. Bư c 1. L p danh sách toàn b s lao ng c a ơn v t i th i i m cơ c u l i theo quy nh t i i u 1 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung (m u s 1, m u s 1b i v i nông, lâm trư ng kèm theo Thông tư này), bao g m: - S lao ng ang làm vi c có hư ng lương và óng b o hi m xã h i ho c không óng b o hi m xã h i (k c s lao ng làm vi c theo mùa v ho c theo m t công vi c nh t nh mà th i h n dư i m t năm). - S lao ng tuy ã ngh vi c nhưng có tên trong danh sách c a ơn v , có hư ng lương ho c không hư ng lương, có óng b o hi m xã h i ho c không óng b o hi m xã h i. Bư c 2. Xác nh s lao ng c n s d ng và lao ng dôi dư như sau: - i v i ơn v gi 100% v n Nhà nư c và ơn v chuy n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên: xác nh s lao ng c n s d ng trên cơ s phương án s n xu t - kinh doanh, công ngh s n xu t s n phNm, máy móc thi t b , nh m c lao ng theo hư ng ơn v phát tri n và có lãi, ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i ơn v th c hi n bán, khoán kinh doanh và cho thuê ơn v thì s lao ng c n s d ng là s lao ng theo th a thu n gi a hai bên (bán và mua, khoán và nh n khoán, cho thuê và thuê) ư c ghi trong h p ng bán, khoán ho c cho thuê doanh nghi p; s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i ơn v th c hi n c ph n hóa trong giai o n t ngày 26/4/2002 n h t ngày 31/12/2005 thì s lao ng c n s d ng căn c vào phương án c ph n hóa ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i Công ty c ph n ư c chuy n i t công ty có th i gian ho t ng không quá 12 tháng k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p, khi th c hi n cơ c u l i n u có ngư i lao ng t doanh nghi p nhà nư c chuy n sang không b trí ư c vi c làm thì ư c xác nh là lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i ơn v th c hi n sáp nh p, h p nh t thì s lao ng c n s d ng căn c vào phương án sáp nh p, h p nh t ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i ơn v th c hi n hình th c giao ơn v cho t p th ngư i lao ng thì s lao ng c n s d ng là s lao ng hi n có c a doanh nghi p, tr nh ng ngư i t nguy n ch m d t h p ng lao ng và ư c Ban ch p hành công oàn doanh nghi p ho c ban ch p hành công oàn lâm th i ho c n u không có Ban ch p hành công oàn lâm th i thì ngư i ư c i h i công nhân viên ch c b u làm i di n xác nh s lao ng không có nhu c u s d ng. S lao ng không có nhu c u s d ng ã xác nh t i bư c 2 nêu trên ư c phân làm 2 lo i: S lao ng ư c tuy n d ng trư c ngày 21/4/1998 là lao ng dôi dư ư c th c hi n ch theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b
 16. sung; s lao ng tuy n d ng t ngày 21/4/1998, ư c th c hi n ch theo quy nh c a B lu t Lao ng; - i v i các doanh nghi p th c hi n gi i th , phá s n thì toàn b s lao ng trong danh sách c a doanh nghi p ư c tuy n d ng trư c ngày 26/4/2002 ư c th c hi n chính sách theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung. S lao ng tuy n d ng t ngày 26/4/2002 ư c gi i quy t ch theo quy nh c a B lu t Lao ng. Bư c 3. L p danh sách lao ng c n s d ng (m u s 2 kèm theo Thông tư này), s lao ng không có nhu c u s d ng (m u s 3 kèm theo Thông tư này). Bư c 4. Doanh nghi p ph i h p v i Ban ch p hành công oàn t ch c i h i công nhân viên ch c i h i cho ý ki n v danh sách lao ng (t m u s 1 n m u s 3). Bư c 5. Trên cơ s ý ki n c a i h i công nhân viên ch c, doanh nghi p hoàn ch nh phương án s p x p lao ng và trình cơ quan có thNm quy n quy nh t i i m 5 m c IV c a Thông tư này, phê duy t. H sơ trình duy t làm thành 6 b , m i b g m có: - Văn b n ngh phê duy t phương án s p x p lao ng (m u s 4 kèm theo Thông tư này) - Phương án s p x p l i lao ng (m u s 5, m u 5b i v i nông, lâm trư ng kèm theo Thông tư này), - Danh sách s lao ng ã ư c phân lo i (t m u s 1 n m u s 3 kèm theo Thông tư này). Riêng i v i ơn v gi i th , phá s n không ph i duy t phương án cơ c u l i doanh nghi p mà ch duy t phương án s p x p lao ng (m u s 1, 3 kèm theo Thông tư này). c. Tr tr c p cho ngư i lao ng dôi dư. Trong th i h n 15 ngày (ngày làm vi c), k t ngày ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t phương án s p x p lao ng, ơn v th c hi n tr tr c p cho ngư i lao ng như sau: c1. Ký quy t nh cho t ng ngư i lao ng dôi dư ngh vi c theo các nhóm chính sách ã ư c quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung và ư c th ng nh t m t th i i m theo m u s 6 kèm theo Thông tư này; Quy t nh ít nh t là 3 b n: 1 b n g i cho ngư i lao ng, 1 b n lưu t i ơn v , 1 b n g i cơ quan b o hi m xã h i. c2. D toán kinh phí tr ch i v i ngư i lao ng dôi dư theo các nhóm chính sách (m u s 7, 8 9, 10, 10b i v i ngư i lao ng c a nông, lâm trư ng thu c i tư ng th c hi n giao t, giao r ng n u th c hi n ch m d t quan h lao ng thì hư ng ch theo i u 42 c a B lu t Lao ng kèm theo Thông tư này).
 17. c3. L p h sơ ngh h tr kinh phí t Qu h tr lao ng dôi dư ư c th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. c4. i v i lao ng không có nhu c u s d ng không thu c di n gi i quy t ch theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP ã ư c s a i, b sung (m u s 11 kèm theo Thông tư này) ơn v l p danh sách riêng gi i quy t ch theo quy nh c a B lu t Lao ng. d. Gi i quy t ch i v i ngư i lao ng. - Trách nhi m c a doanh nghi p. + Căn c Quy t nh ngh vi c, gi i quy t y và úng th i h n quy nh các kho n tr c p i v i ngư i lao ng dôi dư; + C p phi u h c ngh mi n phí m t l n cho ngư i lao ng có nhu c u h c ngh (m u s 12 kèm theo Thông tư này). + Làm y h sơ, th t c gi i quy t ch b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t; + Ghi rõ lý do ngh vi c và các quy n l i ã gi i quy t vào s lao ng và tr l i y h sơ cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t; + Trong th i h n 7 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c kinh phí t Qu h tr lao ng dôi dư, doanh nghi p có trách nhi m tr tr c ti p, m t l n t i doanh nghi p cho ngư i lao ng các kho n tr c p theo phương án ã ư c phê duy t. Trư ng h p ngư i lao ng không th tr c ti p n nh n các kho n tr c p thì ư c y quy n cho ngư i khác nh n kho n tr c p này theo quy nh c a B lu t Dân s Trư ng h p ngư i lao ng b ch t sau th i i m ký quy t nh ngh vi c (th i i m có hi u l c thi hành) mà chưa ký nh n s ti n ư c hư ng thì doanh nghi p chuy n s ti n này cho ngư i qu n lý di s n c a ngư i ch t theo quy nh c a B lu t Dân s . - Trách nhi m c a ngư i lao ng khi hư ng chính sách: + Ký nh n y các kho n ti n tr c p ư c hư ng; + Ký nh n y h sơ ngh vi c; + Thanh toán các kho n còn n i v i doanh nghi p (n u có). e. Ch m nh t sau 30 ngày (ngày làm vi c) k t ngày hoàn thành vi c gi i quy t ch i v i lao ng dôi dư, doanh nghi p có trách nhi m báo cáo k t qu th c hi n cho các cơ quan có thNm quy n. N i dung báo cáo bao g m: ánh giá m t ư c và chưa ư c, k t qu th c hi n chi tr (theo quy nh c a B Tài chính) báo cáo làm thành 06 b và g i: cơ quan phê duy t phương án lao ng, B Tài chính, B Lao ng - thương binh và xã h i, B o hi m xã h i Vi t Nam, S Lao ng - thương binh và xã h i t nh, thành ph tr c thu c trung ương và lưu t i doanh nghi p.
 18. 2. Trách nhi m c a ngư i lao ng khi h c ngh và cơ s d y ngh : a. Ngư i lao ng dôi dư có nhu c u h c ngh ã ư c c p phi u h c ngh mi n phí thì ph i n p h sơ h c ngh t i cơ s d y ngh ã ư c S Lao ng - thương binh và xã h i ch nh. Th i h n n p h sơ h c ngh trong th i h n 12 tháng k t ngày có quy t nh ngh vi c. b. Cơ s d y ngh có trách nhi m ti p nh n h sơ ăng ký h c ngh c a ngư i lao ng dôi dư có nguy n v ng h c ngh , h sơ g m có: - B n chính phi u h c ngh mi n phí do ngư i s d ng lao ng c p; - B n sao quy t nh ngh vi c hư ng chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c. Sau khi ti p nh n h sơ, cơ s d y ngh xác nh n " ng ý ti p nh n ào t o h c ngh " ký tên, óng d u vào m t sau c a b n chính quy t nh ngh vi c và tr l i cho ngư i lao ng. Cơ s d y ngh ư c c p m t kho n kinh phí t i a 06 tháng ào t o ngh mi n phí cho ngư i lao ng dôi dư có nguy n v ng h c ngh . M c h c phí ào t o, quy trình, th t c c p kinh phí và quy t toán ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. 3. S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a. Giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ôn c và ki m tra th c hi n chính sách i v i lao ng dôi dư trên a bàn; b. Ch nh nh ng cơ s d y ngh ã ư c cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i c p ăng ký ho t ng d y ngh và l p danh sách các cơ s d y ngh ã ch nh (tên cơ s d y ngh ; a ch c th ) g i v B Tài chính c p kinh phí h c ngh . M i t nh, thành ph ư c quy nh t i a 10 cơ s d y ngh và ư c thông báo trên các phương ti n thông tin 4. B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m ch o, hư ng d n và ki m tra B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n ch b o hi m xã h i i v i ngư i lao ng dôi dư theo úng quy nh t i Thông tư hư ng d n này và các quy nh hi n hành. 5. Trách nhi m c a các B ; cơ quan ngang B ; Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr T ng công ty 91: a. T ch c tuyên truy n ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v ti p t c s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c, nh t là các chính sách i v i lao ng dôi dư; b. Phê duy t phương án s p x p lao ng do cơ c u l i ơn v ; thNm nh phương án xin h tr kinh phí c a doanh nghi p theo hư ng d n c a B Tài chính;
 19. Trong th i h n 15 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c phương án s p x p lao ng c a ơn v , cơ quan có thNm quy n có trách nhi m phê duy t và g i quy t nh cùng 5 b h sơ cho ơn v , trư ng h p chưa phê duy t ư c thì cơ quan có thNm quy n hư ng d n ơn v s a i, b sung phương án. Trong th i h n 10 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c phương án c a cơ quan có thNm quy n ơn v hoàn thi n phương án g i cơ quan phê duy t. c. Ch o các cơ quan, t ch c chuyên môn hư ng d n các ơn v thu c quy n qu n lý trong di n s p x p l i xây d ng phương án, ki m tra vi c gi i quy t chính sách i v i lao ng dôi dư và th c hi n theo quy nh t i Thông tư này; d. T ch c sơ k t, t ng k t ánh giá k t qu th c hi n gi i quy t lao ng dôi dư; e. nh kỳ 03 tháng m t l n báo cáo B Lao ng Thương binh và Xã h i, ng th i g i cho B Tài chính v tình hình th c hi n s p x p lao ng và gi i quy t lao ng dôi dư: ánh giá m t ư c và chưa ư c, k t qu th c hi n (m u s 13, 14 kèm theo Thông tư này), ki n ngh gi i quy t nh ng v n còn vư ng m c trong quá trình th c hi n, th i gian báo cáo ch m nh t là ngày 15/4; 15/7; 15/10 hàng năm và báo cáo c năm vào ngày 15/1 năm sau báo cáo Chính ph . Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng ký Công báo và thay th Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12/6/2002 và Thông tư s 11/2003/TT- BL TBXH ngày 22/5/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh các B , Ngành và a phương ph n ánh v B Lao ng - Thương m i và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản