intTypePromotion=1

Thông tư 19/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
180
lượt xem
33
download

Thông tư 19/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ cña Bé Tµi chÝnh Sè 19/2004/TT­BTC  ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2004 Híng dÉn viÖc ®Êu thÇu  tÝn phiÕu kho b¹c vµ tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ qua  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 141/2003/N§­CP ngµy 20/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   vµ   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   quyÒn ®Þa ph¬ng; sau khi thèng nhÊt víi Ng©n hµng Nhµ níc   ViÖt Nam, Bé  Tµi chÝnh híng dÉn viÖc  ®Êu thÇu tÝn phiÕu   kho b¹c vµ tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ qua Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt   Nam nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt  Nam, Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan  ®Õn viÖc  ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c vµ  tr¸i phiÕu ngo¹i  tÖ qua Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam.  2. C¨n cø vµo nhiÖm vô huy ®éng vèn cho ng©n s¸ch nhµ  níc vµ cho ®Çu t ph¸t triÓn, Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh khèi  lîng   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu   ngo¹i   tÖ   ph¸t   hµnh  hµng n¨m. Kho b¹c Nhµ níc ®îc chñ ®éng quyÕt ®Þnh khèi l­ îng vµ  thêi  ®iÓm ph¸t hµnh tõng  ®ît cho phï  hîp víi nhu  cÇu sö  dông vèn vµ  t×nh h×nh thÞ  trêng  tµi  chÝnh,  tiÒn  tÖ. 3. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam lµ  c¬  quan  ®¹i lý  cho  Bé  Tµi chÝnh trong viÖc tæ chøc  ®Êu thÇu, thanh to¸n tÝn  phiÕu kho b¹c vµ tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®îc mua sè  tÝn phiÕu kho  b¹c cßn l¹i trong c¸c phiªn  ®Êu thÇu nÕu c¸c thµnh viªn  tham gia ®Êu thÇu kh«ng mua hÕt.  4. TÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ ® îc mua b¸n  trªn thÞ  trêng tiÒn tÖ  hoÆc chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu,  cÇm cè t¹i Ng©n hµng Nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Gi¶i thÝch tõ ng÷
 2. 2 Trong   Th«ng   t  nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: 5.1. §Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt lµ  viÖc c¸c thµnh   viªn tham gia ®Êu thÇu ®a ra c¸c møc l∙i suÊt dù thÇu cña   m×nh  ®Ó  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam lùa chän møc l∙i suÊt  tróng thÇu.  5.2. §Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt lµ  viÖc c¸c   tæ   chøc   tham   gia   ®Êu   thÇu   kh«ng   ®a   ra   møc   l∙i   suÊt   dù  thÇu mµ   ®¨ng ký  mua tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i  tÖ theo møc l∙i suÊt tróng thÇu ®îc x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶  cña ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt.   5.3.   L∙i   suÊt   trÇn   lµ   møc   l∙i   suÊt   tèi   ®a   cña   tÝn  phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  ph¸t hµnh do Bé  tr ëng  Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o trong tõng thêi kú.  5.4. B¸n tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  theo  h×nh thøc chiÕt khÊu lµ  viÖc tæ chøc ph¸t hµnh thùc hiÖn  b¸n tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu thÊp h¬n mÖnh gi¸ vµ thanh to¸n   b»ng mÖnh gi¸ cña tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu khi ®Õn h¹n. 5.4. B¸n tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  theo  h×nh thøc ngang mÖnh gi¸ lµ  viÖc tæ chøc ph¸t hµnh thùc  hiÖn   b¸n   tÝn   phiÕu,   tr¸i   phiÕu   b»ng   mÖnh   gi¸   cña   tÝn   phiÕu,   tr¸i   phiÕu.   TiÒn   l∙i   tÝn   phiÕu,   tr¸i   phiÕu   ®îc  thanh  to¸n   ®Þnh kú, hoÆc mét lÇn cïng  víi  tiÒn  gèc khi  ®Õn h¹n. II. QUY §ÞNH Cô THÓ 1. §ång tiÒn ph¸t hµnh, thanh to¸n 1.1. TÝn phiÕu kho b¹c ®Êu thÇu qua Ng©n hµng Nhµ n íc  ViÖt Nam ®îc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam. 1.2. Tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ   ®Êu thÇu qua Ng©n hµng Nhµ   níc ViÖt Nam ®îc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù  do chuyÓn ®æi. Lo¹i ngo¹i tÖ  ph¸t hµnh do Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh cho tõng ®ît ph¸t hµnh. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh b»ng lo¹i ngo¹i tÖ  nµo th×   ®îc  thanh to¸n gèc, l∙i b»ng lo¹i ngo¹i tÖ   ®ã. Tr êng hîp, sè 
 3. 3 tiÒn thanh to¸n tr¸i phiÕu cã ngo¹i tÖ lΠ(díi mét ®¬n vÞ  tiÒn   tÖ)   th×   ®îc   quy   ®æi   ra   ®ång   ViÖt   Nam   theo   tû   gi¸  giao   dÞch   b×nh   qu©n   trªn   thÞ   trêng   ngo¹i   tÖ   liªn   ng©n  hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè. 2. H×nh thøc, mÖnh gi¸ tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu  ngo¹i tÖ 2.1. H×nh thøc TÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ   ®Êu thÇu qua   Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt Nam  ®îc ph¸t  hµnh  díi h×nh thøc  chøng  chØ  hoÆc  bót to¸n ghi sæ; cã  ghi danh hoÆc kh«ng  ghi danh. a) §èi víi h×nh thøc chøng chØ: Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh   néi dung  ®Ó  Kho b¹c Nhµ  níc in vµ  ph©n phèi cho c¸c tæ  chøc tróng thÇu.  b)  §èi víi  h×nh thøc  bót  to¸n ghi  sæ: Do  Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam ghi vµ qu¶n lý sæ s¸ch. TÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  khi ph¸t hµnh  ®îc thùc hiÖn theo h×nh thøc bót to¸n ghi sæ. Trêng hîp  chñ   së   h÷u   muèn   nhËn   chøng   chØ   tÝn   phiÕu,   tr¸i   phiÕu,  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam th«ng b¸o cho Kho b¹c Nhµ  níc  ®Ó cÊp chøng chØ. 2.2. MÖnh gi¸ MÖnh gi¸ cña tÝn phiÕu kho b¹c vµ tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ   do Bé  Tµi chÝnh (Kho b¹c Nhµ  níc) th«ng b¸o cho tõng  ®ît  ph¸t hµnh. 3. Kú h¹n tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ 3.1. TÝn phiÕu kho b¹c cã  c¸c lo¹i kú  h¹n: 91 ngµy,  182 ngµy, 273 ngµy vµ 364 ngµy. 3.2. Tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ cã kú h¹n tõ 01 n¨m trë lªn.  Bé  trëng  Bé  Tµi chÝnh  quyÕt  ®Þnh  kú  h¹n tr¸i  phiÕu  cña  tõng  ®ît ph¸t hµnh cho phï  hîp víi nhu cÇu sö  dông vèn  ®Çu t cña c¸c c«ng tr×nh vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña thÞ tr ­ êng tµi chÝnh, tiÒn tÖ. 4. L∙i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ 4.1.   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   th«ng   b¸o   l∙i   suÊt   trÇn  trong tõng thêi kú. Tæng Gi¸m  ®èc Kho b¹c Nhµ  níc quyÕt 
 4. 4 ®Þnh l∙i suÊt cô  thÓ  cho tõng phiªn  ®Êu thÇu trong ph¹m  vi møc l∙i suÊt trÇn cho phÐp. Tuú   ®iÒu  kiÖn cô   thÓ, Bé   trëng Bé   Tµi chÝnh  cã  thÓ  kh«ng quy ®Þnh møc l∙i suÊt trÇn ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu.  4.2. L∙i suÊt ph¸t hµnh tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu   ngo¹i tÖ   ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  kÕt qu¶ cña tõng phiªn  ®Êu thÇu. 4.3. L∙i suÊt tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  cã  thÓ  ¸p dông cè  ®Þnh cho c¶ kú  h¹n tr¸i phiÕu hoÆc th¶ næi hµng n¨m theo  sù  biÕn  ®éng cña l∙i suÊt trªn thÞ  tr êng tµi chÝnh, tiÒn  tÖ. Trêng hîp ¸p dông l∙i suÊt th¶ næi, Bé Tµi chÝnh (Kho  b¹c Nhµ  níc) th«ng b¸o l∙i suÊt tham chiÕu tríc khi  ®Êu  thÇu. L∙i suÊt chÝnh thøc sÏ   ®îc c«ng bè  tríc theo tõng  thêi   gian   hoÆc   vµo   c¸c   thêi   ®iÓm   thanh   to¸n   l∙i   tr¸i   phiÕu trªn c¬  së  l∙i suÊt tham chiÕu t¹i thêi  ®iÓm c«ng  bè. 5. Nguyªn t¾c ®Êu thÇu 5.1. BÝ mËt mäi th«ng tin ®Êu thÇu cña c¸c ®¬n vÞ ®Æt  thÇu vµ  c¸c th«ng tin cã  liªn quan  ®Õn l∙i suÊt tæ chøc  ®Êu thÇu. 5.2. Tæ chøc  ®Êu thÇu c«ng khai, b×nh  ®¼ng vÒ  quyÒn   lîi, nghÜa vô gi÷a c¸c tæ chøc tham gia ®Êu thÇu. 5.3. §¬n vÞ  tróng thÇu cã  tr¸ch nhiÖm mua tÝn phiÕu   kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  theo khèi lîng vµ  l∙i suÊt  tróng thÇu ®îc th«ng b¸o. 6. H×nh thøc ®Êu thÇu ViÖc  ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  ®îc thùc hiÖn theo mét trong hai h×nh thøc: §Êu thÇu c¹nh   tranh l∙i suÊt, hoÆc kÕt hîp gi÷a ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i   suÊt víi ®Çu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt. Trêng hîp ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu kÕt hîp gi÷a ®Êu   thÇu   c¹nh  tranh   l∙i   suÊt   víi   ®Êu   thÇu  kh«ng   c¹nh   tranh   l∙i   suÊt   th×   khèi   lîng   tÝn   phiÕu,   tr¸i   phiÕu   ®Êu   thÇu  kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt kh«ng vît qu¸ 30% tæng khèi l­ îng tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu th«ng b¸o ph¸t hµnh cña ®ît ®Êu   thÇu  ®ã. Tæng  Gi¸m   ®èc Kho b¹c Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  h×nh  thøc ®Êu thÇu cô thÓ cña tõng phiªn ®Êu thÇu.  7. §èi tîng, ®iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu
 5. 5 7.1. §èi tîng tham gia ®Êu thÇu §èi   tîng   tham   gia   ®Êu   thÇu   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu ngo¹i tÖ qua Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam bao gåm: a)  C¸c tæ chøc  tÝn  dông ho¹t   ®éng  theo  LuËt C¸c  tæ  chøc tÝn dông; b) C¸c c«ng ty b¶o hiÓm, quü b¶o hiÓm, quü ®Çu t ho¹t  ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam; c¸c chi nh¸nh quü   ®Çu t  níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam. C¸c  ®¬n vÞ  thô  hëng kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc kh«ng  ®îc   sö   dông   kinh   phÝ   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp   ®Ó   mua   tÝn  phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ. 7.2. §iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu  a) Cã  t c¸ch ph¸p nh©n,  ®îc thµnh lËp hoÆc ho¹t  ®éng  hîp ph¸p theo ph¸p luËt hiÖn hµnh cña ViÖt Nam; b) Cã  møc vèn ph¸p  ®Þnh tèi thiÓu lµ  20 tû   ®ång ViÖt  Nam (®èi víi c¸c tæ chøc tham gia ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho  b¹c); c) Cã  tµi kho¶n tiÒn  ®ång ViÖt Nam më  t¹i Ng©n hµng  (®èi   víi   c¸c   tæ   chøc   tham   gia   ®Êu   thÇu   tÝn   phiÕu   kho  b¹c); cã tµi kho¶n b»ng ngo¹i tÖ më t¹i Së Giao dÞch Ng©n  hµng Nhµ  níc (®èi víi c¸c tæ chøc tham gia  ®Êu thÇu tr¸i  phiÕu ngo¹i tÖ); d)   Cã   ®¬n   ®Ò   nghÞ   tham   gia   thÞ   trêng   ®Êu   thÇu   tÝn  phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ   ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam chÊp nhËn. ViÖc ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ chØ ¸p dông cho c¸c   tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng theo LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông  t¹i ViÖt Nam vµ   ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam cÊp phÐp  kinh doanh ngo¹i hèi. Hµng   n¨m,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   xem   xÐt   ®iÒu  kiÖn cña c¸c  ®èi tîng tham gia  ®Êu thÇu  ®Ó  cÊp míi hoÆc  thu håi giÊy chøng nhËn thµnh viªn tham gia  ®Êu thÇu tÝn  phiÕu kho b¹c vµ tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ. 8. H×nh thøc b¸n tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i  tÖ TÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ   ®Êu thÇu qua   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ®îc   b¸n   theo   2   h×nh   thøc:  ngang mÖnh gi¸ vµ chiÕt khÊu.
 6. 6 9.   Tæ   chøc   ®Êu   thÇu   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu  ngo¹i tÖ 9.1. Thêi gian tæ chøc ®Êu thÇu ViÖc  ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  ®îc tæ chøc theo tuÇn, th¸ng hoÆc quý, tuú  thuéc vµo nhu   cÇu   vèn   cña   ng©n   s¸ch   Nhµ   níc,   tiÕn   ®é   triÓn   khai   c¸c  c«ng tr×nh vµ t×nh h×nh thÞ trêng tµi chÝnh, tiÒn tÖ. 9.2. Th«ng b¸o ®Êu thÇu Tríc ngµy tæ chøc ®Êu thÇu 2 ngµy lµm viÖc, c¨n cø ®Ò  nghÞ ph¸t hµnh tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ cña   Bé  Tµi chÝnh (Kho  b¹c  Nhµ  níc),  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam göi th«ng b¸o ph¸t hµnh cho c¸c thµnh viªn tham gia  ®Êu thÇu vµ  th«ng b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i  chóng. Néi dung th«ng b¸o bao gåm: khèi lîng tÝn phiÕu,  tr¸i phiÕu ph¸t hµnh; ngµy ®Êu thÇu; ngµy ph¸t hµnh, ngµy   ®Õn   h¹n   thanh   to¸n;   h×nh   thøc   ®Êu   thÇu;   h×nh   thøc   tÝn  phiÕu, tr¸i phiÕu; h×nh thøc b¸n tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu;  ph¬ng thøc thanh to¸n gèc, l∙i.  9.3. §¨ng ký ®Êu thÇu vµ më thÇu   a)  Thñ  tôc  ®¨ng ký   ®Êu thÇu,  tr×nh  tù  më   phiÕu  ®Æt  thÇu, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña phiÕu  ®Æt thÇu  còng nh tr×nh tù vµ thñ tôc ®Êu thÇu do Ng©n hµng Nhµ n íc  ViÖt Nam quy ®Þnh. b) Khèi lîng  ®Æt thÇu tÝn phiÕu kho b¹c tèi thiÓu lµ   100.000.000   ®ång   (mét   tr¨m   triÖu   ®ång).   Khèi   lîng   tr¸i  phiÕu ngo¹i tÖ   ®Æt thÇu tèi thiÓu lµ  10.000  ®¬n vÞ  tiÒn  tÖ (mêi ngµn ®¬n vÞ tiÒn tÖ) cña lo¹i ngo¹i tÖ ph¸t hµnh.  9.4. X¸c ®Þnh khèi lîng vµ l∙i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c,  tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ tróng thÇu 9.4.1. C¨n cø x¸c ®Þnh C¨n cø x¸c  ®Þnh khèi lîng vµ  l∙i suÊt tÝn phiÕu kho  b¹c vµ tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ tróng thÇu bao gåm: ­ Khèi lîng vµ l∙i suÊt ®Æt thÇu cña c¸c tæ chøc tham  gia ®Êu thÇu; ­   Khèi   lîng   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu   ngo¹i   tÖ  th«ng b¸o ph¸t hµnh vµ l∙i suÊt trÇn (nÕu cã). 9.4.2. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh
 7. 7 a) §Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt ­   Trêng   hîp   kh«ng   cã   l∙i   suÊt   trÇn:   Khèi   lîng   tÝn  phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu   ngo¹i   tÖ   tróng   thÇu   ®îc   xÐt  chän theo thø tù  tõ  møc l∙i suÊt thÊp nhÊt  ®Õn møc l∙i  suÊt   ®¹t   ®îc   khèi   lîng   tÝn   phiÕu,   tr¸i   phiÕu  th«ng   b¸o  ph¸t hµnh. Trêng hîp cã  nhiÒu phiÕu  ®Æt thÇu cïng møc l∙i suÊt   mµ  t¹i møc l∙i suÊt  ®ã  khèi lîng tÝn phiÕu,  tr¸i phiÕu  tróng thÇu vît qu¸ khèi lîng tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu th«ng   b¸o ph¸t hµnh th×  khèi lîng tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu tróng  thÇu   (sau   khi   ®∙   trõ   khèi   lîng   tróng   thÇu   víi   møc   l∙i  suÊt thÊp h¬n) ®îc ph©n chia cho mçi phiÕu ®Æt thÇu tû lÖ  thuËn  víi  khèi   lîng   tÝn   phiÕu,   tr¸i   phiÕu   ®Æt  thÇu   cña  tõng phiÕu. ­ Trêng hîp cã l∙i suÊt trÇn: Khèi lîng tÝn phiÕu kho  b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ tróng thÇu ®îc xÐt chän theo thø  tù  t¨ng lªn cña l∙i suÊt  ®Æt thÇu trong ph¹m vi l∙i suÊt  trÇn.  T¹i  møc  l∙i  suÊt   ®Æt thÇu cao nhÊt trong  ph¹m vi  l∙i suÊt trÇn cã khèi lîng tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu ®Æt thÇu  vît   qu¸   khèi  lîng   tÝn   phiÕu,   tr¸i   phiÕu  th«ng   b¸o   ph¸t  hµnh th×  khèi lîng tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu tróng thÇu (sau   khi   ®∙   trõ   khèi   lîng   tróng   thÇu   víi   møc   l∙i   suÊt   thÊp  h¬n) ®îc ph©n chia cho mçi phiÕu ®Æt thÇu tû lÖ thuËn víi  khèi lîng tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu ®Æt thÇu t¹i møc l∙i suÊt   ®ã. Trong   c¶   2  trêng   hîp   trªn,   l∙i   suÊt   tróng   thÇu   cao   nhÊt lµ l∙i suÊt ph¸t hµnh ¸p dông chung cho mäi ®èi tîng  tróng thÇu. b) §Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt kÕt hîp víi  ®Êu thÇu   kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt ­ X¸c  ®Þnh khèi lîng  ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt vµ  kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt:  + Trêng hîp khèi lîng  ®Æt thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i  suÊt   nhá   h¬n   hoÆc   b»ng   30%   khèi   lîng   tÝn   phiÕu,   tr¸i  phiÕu ngo¹i tÖ th«ng b¸o ph¸t hµnh th× khèi l îng ®Êu thÇu  kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt b»ng khèi lîng  ®Æt thÇu. Khèi  lîng   ®Êu   thÇu   c¹nh   tranh   l∙i   suÊt   b»ng   khèi   lîng   tÝn  phiÕu,   tr¸i   phiÕu  ngo¹i   tÖ   th«ng   b¸o   ph¸t  hµnh   trõ   (­)   khèi lîng ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt. 
 8. 8 +  Trêng hîp khèi lîng  ®Æt thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i  suÊt lín h¬n 30% khèi lîng tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  th«ng b¸o ph¸t hµnh th×  khèi lîng tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu  ngo¹i tÖ   ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt b»ng 30% vµ  khèi lîng tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu  ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i  suÊt   b»ng  70%  khèi   lîng  tÝn  phiÕu,   tr¸i  phiÕu   ngo¹i  tÖ  th«ng b¸o ph¸t hµnh. ­ X¸c ®Þnh khèi lîng vµ l∙i suÊt tróng thÇu:  + §èi víi c¸c  ®èi tîng tham gia  ®Êu thÇu c¹nh tranh  l∙i suÊt: Khèi lîng vµ  l∙i suÊt tróng thÇu cña c¸c thµnh  viªn   ®Êu   thÇu   c¹nh   tranh   l∙i   suÊt   ®îc   x¸c   ®Þnh   nh  quy  ®Þnh t¹i tiÕt a cña môc nµy.  + §èi víi c¸c  ®èi tîng tham gia  ®Êu thÇu kh«ng c¹nh  tranh l∙i suÊt: C¸c ®èi tîng tham gia ®Êu thÇu kh«ng c¹nh  tranh   l∙i   suÊt   ®îc   mua   tÝn   phiÕu,   tr¸i   phiÕu   ngo¹i   tÖ  theo møc l∙i suÊt ph¸t hµnh ®èi víi c¸c ®èi tîng ®Êu thÇu  c¹nh tranh l∙i suÊt. Trêng hîp khèi lîng  ®Æt thÇu kh«ng  c¹nh tranh l∙i suÊt lín h¬n 30% khèi lîng tÝn phiÕu, tr¸i  phiÕu   ngo¹i   tÖ   th«ng   b¸o   ph¸t   hµnh   th×   khèi   l îng   tÝn  phiÕu, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ ph¸t hµnh cho c¸c ®èi t îng nµy  ®îc ph©n chia tû  lÖ  thuËn víi khèi lîng tÝn phiÕu, tr¸i  phiÕu ngo¹i tÖ ®Æt thÇu cña tõng ®èi tîng. Trêng hîp, c¸c  ®èi tîng tham gia  ®Êu thÇu kh«ng mua  hÕt khèi lîng  tÝn  phiÕu  kho b¹c cña phiªn   ®Êu  thÇu  th×  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®îc mua phÇn cßn l¹i. 9.5. X¸c  ®Þnh gi¸ b¸n tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu  ngo¹i tÖ vµ sè tiÒn ®îc thanh to¸n khi ®Õn h¹n 9.5.1.  §èi víi tÝn phiÕu kho b¹c  a)   B¸n   tÝn   phiÕu   kho   b¹c   theo   h×nh   thøc   ngang   mÖnh  gi¸: ­ Gi¸ b¸n tÝn phiÕu kho b¹c b»ng 100% mÖnh gi¸. ­ Sè tiÒn thanh to¸n tÝn phiÕu kho b¹c khi ®Õn h¹n ®­ îc tÝnh theo c«ng thøc sau:    n T = G + (G x Ls x  )
 9. 9    365 Trong ®ã: T: Tæng sè  tiÒn (gèc + l∙i) tÝn phiÕu  ® îc thanh to¸n  khi ®Õn h¹n G: Gi¸ b¸n tÝn phiÕu kho b¹c Ls: L∙i suÊt tÝn phiÕu tróng thÇu (tÝnh theo tû lÖ %/ 365 ngµy) n: Sè ngµy trong thêi h¹n tÝn phiÕu b) B¸n tÝn phiÕu kho b¹c theo h×nh thøc chiÕt khÊu: ­ Gi¸ b¸n tÝn phiÕu ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: MG G =    Ls x n        1 +               365 Trong ®∙: G: Gi¸ b¸n tÝn phiÕu kho b¹c MG: MÖnh gi¸ tÝn phiÕu kho b¹c Ls: L∙i suÊt tÝn phiÕu tróng thÇu (tÝnh theo tû lÖ %/ 365 ngµy) n: Sè ngµy trong thêi h¹n tÝn phiÕu ­ Khi ®Õn h¹n thanh to¸n ®îc thanh to¸n b»ng mÖnh gi¸  tÝn phiÕu. Ng©n  hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam quy   ®Þnh  cô  thÓ  vÒ   c¸ch  tÝnh trßn gi¸ tÝn phiÕu khi b¹c. 9.5.2. §èi víi tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ a) B¸n tr¸i phiÕu theo h×nh thøc ngang mÖnh gi¸. ­ §èi víi tr¸i phiÕu thanh to¸n gèc, l∙i mét lÇn khi   ®Õn h¹n: + Gi¸ b¸n tr¸i phiÕu b»ng 100% mÖnh gi¸. + Sè  tiÒn thanh to¸n tr¸i phiÕu khi  ®Õn h¹n  ® îc tÝnh  theo c«ng thøc:
 10. 10 T = MG x (1 + Ls)n  Trong ®ã: T: Tæng sè tiÒn (gèc, l∙i) ®îc thanh to¸n MG: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu Ls: L∙i suÊt tr¸i phiÕu tróng thÇu (%/n¨m) n: Kú h¹n tr¸i phiÕu (n¨m) ­ §èi víi tr¸i phiÕu thanh to¸n l∙i ®Þnh kú:  + Gi¸ b¸n tr¸i phiÕu b»ng 100% mÖnh gi¸. + TiÒn l∙i tr¶ ®Þnh kú ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau:          Ls L =       MG x         k Trong ®ã: L: Sè tiÒn l∙i thanh to¸n ®Þnh kú MG: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu  Ls: L∙i suÊt tróng thÇu (%/n¨m) k: Sè lÇn thanh to¸n l∙i trong 1 n¨m + Khi  ®Õn h¹n, ngêi së  h÷u tr¸i phiÕu  ®îc thanh to¸n  sè  tiÒn gèc b»ng mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu vµ  sè  tiÒn l∙i cña  kú lÜnh l∙i cuèi cïng. b) B¸n tr¸i phiÕu theo h×nh thøc chiÕt khÊu ­ Gi¸ b¸n tr¸i phiÕu ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: MG G = (1 + Ls)n Trong ®ã: G:  Gi¸ b¸n tr¸i phiÕu  MG: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu  Ls:  L∙i suÊt tr¸i phiÕu tróng thÇu (%/n¨m) n:  Kú h¹n tr¸i phiÕu (tÝnh theo n¨m)
 11. 11 ­ Khi ®Õn h¹n thanh to¸n ®îc thanh to¸n b»ng mÖnh gi¸  tr¸i phiÕu. Ng©n  hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam quy   ®Þnh  cô  thÓ  vÒ   c¸ch  tÝnh trßn gi¸ tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ. 9.6. Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu Sau khi kÕt thóc viÖc x¸c  ®Þnh l∙i suÊt vµ  khèi l îng  tróng  thÇu,   Ban   ®Êu   thÇu   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu   ngo¹i tÖ  ký  göi B¶n tæng hîp kÕt qu¶  ®Êu thÇu cho Bé  tr ­ ëng   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc.   Ng©n  hµng Nhµ  níc th«ng b¸o kÕt qu¶ cho c¸c  ®¬n vÞ  tham gia  ®Êu thÇu vµ c«ng bè trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.  10. Thanh to¸n tiÒn mua tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu  ngo¹i tÖ 10.1.   Ngµy   ph¸t   hµnh   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu   ngo¹i tÖ   ®îc  Ên  ®Þnh vµo ngµy lµm viÖc thø 2 kÓ  tõ  ngµy  ®Çu thÇu.  Trong  ph¹m vi 2 ngµy  lµm viÖc tiÕp theo  ngµy  ®Êu thÇu, c¸c  ®¬n vÞ  tróng thÇu ph¶i chuyÓn tiÒn mua tÝn  phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu   ngo¹i   tÖ   theo   th«ng   b¸o   cña  Ng©n hµng Nhµ  níc vµo tµi kho¶n cña Kho b¹c Nhµ  níc më  t¹i Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc.  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam ghi cã  tµi kho¶n cña Kho  b¹c Nhµ  níc sè  tiÒn thu tõ  b¸n tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i  phiÕu   ngo¹i   tÖ   vµ   ghi   cã   tµi   kho¶n   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,  tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  cho tæ chøc tróng thÇu. Trêng hîp tæ  chøc tróng thÇu cã nhu cÇu nhËn chøng chØ tÝn phiÕu, tr¸i   phiÕu, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam th«ng b¸o cho Kho b¹c  Nhµ níc ®Ó cÊp chøng chØ. 10.2. Trêng hîp c¸c thµnh viªn tróng thÇu lµm thñ tôc  thanh to¸n chËm so víi ngµy quy  ®Þnh, Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam thùc hiÖn trÝch tµi kho¶n hoÆc yªu cÇu Ng©n hµng   n¬i thµnh viªn më tµi kho¶n trÝch tiÒn göi cña thµnh viªn   tróng thÇu chuyÓn cho Kho b¹c Nhµ  níc. NÕu sè  d trªn tµi  kho¶n tiÒn göi cña c¸c thµnh viªn tróng thÇu vÉn kh«ng ®ñ   ®Ó  thanh to¸n th×  phÇn kÕt qu¶ tróng thÇu cha  ®îc thanh  to¸n sÏ  bÞ  huû  bá  vµ   ®¬n vÞ  bÞ  ph¹t 5% trªn sè  tiÒn huû  bá ®Ó chuyÓn nép ng©n s¸ch nhµ níc.  10.3. C¨n cø giÊy b¸o Cã  cña Së  Giao dÞch Ng©n hµng  Nhµ  níc chuyÓn  ®Õn, Kho b¹c Nhµ  níc lµm thñ  tôc ghi thu  ng©n s¸ch Trung  ¬ng hoÆc h¹ch to¸n theo quy  ®Þnh cña Bé  Tµi chÝnh.
 12. 12 11. Thanh to¸n tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  11.1. Thanh to¸n tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i  tÖ khi ®Õn h¹n a) ViÖc thanh to¸n gèc, l∙i tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i   phiÕu ngo¹i tÖ  khi  ®Õn h¹n  ®îc thùc hiÖn th«ng qua Ng©n  hµng Nhµ  níc ViÖt Nam. Tríc ngµy  ®Õn h¹n thanh to¸n gèc,   l∙i 1 ngµy lµm viÖc (®èi víi tÝn phiÕu kho b¹c) vµ 2 ngµy   lµm viÖc (®èi víi tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ), Bé  Tµi chÝnh lµm  thñ  tôc chuyÓn tiÒn  ®ång ViÖt Nam hoÆc ngo¹i tÖ  cho Ng©n  hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®Ó  thanh to¸n cho chñ  së  h÷u tr¸i  phiÕu. Trêng hîp thiÕu ngo¹i tÖ, Bé  Tµi chÝnh sÏ  chuyÓn  tiÒn  ®ång ViÖt Nam  ®Ó  mua ngo¹i tÖ  cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam cho  ®ñ  sè  ngo¹i tÖ  cÇn thanh to¸n. Tû  gi¸ mua  ngo¹i   tÖ   lµ   tû   gi¸   giao   dÞch   b×nh   qu©n   trªn   thÞ   trêng  ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm mua. b)   Vµo   ngµy   ®Õn   h¹n   thanh   to¸n,   nÕu   ch a   nhËn   ®îc  chøng tõ  chuyÓn tiÒn cña Kho b¹c Nhµ  níc, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam ®îc tù ®éng trÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña Kho  b¹c Nhµ  níc t¹i Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  thanh  to¸n cho chñ  së  h÷u tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i  tÖ. c) NÕu ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n gèc, l∙i tÝn phiÕu kho   b¹c, tr¸i  phiÕu  ngo¹i  tÖ  lµ  ngµy nghØ  theo  chÕ   ®é, th×  tiÒn   gèc,  l∙i  tÝn  phiÕu,   tr¸i  phiÕu   ®îc   thanh   to¸n  vµo  ngµy lµm viÖc tiÕp theo ngµy nghØ ®ã.  11.2. Mua l¹i tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ tríc h¹n Trêng hîp cÇn thiÕt, Bé Tµi chÝnh cã thÓ mua l¹i tr¸i   phiÕu   ngo¹i   tÖ   tríc   h¹n   cho   phï   hîp   víi   kh¶   n¨ng   ng©n  s¸ch nhµ  níc vµ  môc tiªu cña chÝnh  s¸ch tµi chÝnh  quèc  gia. ViÖc mua l¹i tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  tríc h¹n  ®îc thùc  hiÖn theo quyÕt  ®Þnh riªng cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vµ  ®îc th«ng b¸o tríc tèi thiÓu lµ  02 ngµy lµm viÖc cho c¸c  chñ së h÷u tr¸i phiÕu. 12. Chi phÝ ph¸t hµnh, thanh to¸n 12.1.   Toµn   bé   chi   phÝ   tæ   chøc   ®Êu   thÇu,   thanh   to¸n  tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ do ng©n s¸ch Trung   ¬ng   ®¶m   b¶o   vµ   chi   tr¶   cho   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam  theo tû  lÖ  lµ  0,05% trªn gi¸ trÞ  tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i  phiÕu ngo¹i tÖ  tróng thÇu. Chi phÝ  ph¸t hµnh, thanh to¸n  tr¸i phiÕu b»ng ngo¹i tÖ   ®îc quy  ®æi ra  ®ång ViÖt Nam  ®Ó 
 13. 13 thanh   to¸n   cho   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   theo   tû   gi¸  h¹ch to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh.  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®îc sö  dông kinh phÝ   ®Êu  thÇu, thanh to¸n tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  vµo c¸c môc ®Ých sau: a)   Chi   mua   s¾m   thiÕt   bÞ   phôc   vô   cho   ®Êu   thÇu   tÝn  phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ; b) Chi b¶o dìng  ®Þnh kú, söa ch÷a  ®ét xuÊt m¸y mãc,  thiÕt bÞ; c) Chi thiÕt kÕ  vµ  x©y dùng phÇn mÒm ch ¬ng tr×nh  ®Êu  thÇu tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ; d) Chi th«ng tin qu¶ng c¸o vÒ   ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho  b¹c,   tr¸i  phiÕu   ngo¹i  tÖ   trªn  c¸c  ph ¬ng   tiÖn   th«ng   tin  ®¹i chóng; ®) Chi phÝ trùc tiÕp cho tõng phiªn ®Êu thÇu; e)   Chi   héi   th¶o,   kh¶o   s¸t,   häc   tËp   kinh   nghiÖm   ®Êu  thÇu tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ; f) Chi héi nghÞ kh¸ch hµng hµng n¨m tæng kÕt c«ng t¸c   tæ chøc ®Êu thÇu; g) Chi khen thëng  ®ét xuÊt vµ   ®Þnh kú  cho c¸c thµnh  viªn Ban  ®Êu thÇu, c¸n bé  phôc vô  c«ng t¸c  ®Êu thÇu vµ  c¸c c¬ quan cã liªn quan kh¸c. Kho¶n chi nµy kh«ng ®îc v­ ît qu¸ 10% tæng kinh phÝ ®Êu thÇu vµ thanh to¸n tÝn phiÕu  kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ ®îc hëng; h) Chi häp Ban ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu   ngo¹i tÖ;  ®Þnh kú  s¬  kÕt t×nh h×nh  ®Êu thÇu vµ  bµn ph¬ng  híng c«ng t¸c; k) Chi v¨n phßng phÈm; l) C¸c kho¶n chi kh¸c phôc vô  cho viÖc  ®Êu thÇu tÝn  phiÕu kho b¹c vµ tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ. C¸c kho¶n chi cho c«ng t¸c  ®Êu thÇu, thanh to¸n tÝn   phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ   ®îc h¹ch to¸n vµo chi  nghiÖp vô cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 12.2. Chi phÝ  in tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i  tÖ  do ng©n s¸ch Trung  ¬ng  ®¶m b¶o vµ  thanh to¸n cho tæ  chøc in tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu.
 14. 14 13. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan  ®Õn  ®Êu  thÇu 13.1. Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam a) KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc tæ chøc ®Êu thÇu tÝn phiÕu   kho b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  qua Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam; b)   Gi¶i   quyÕt   c¸c   tranh   chÊp,   khiÕu   n¹i   ph¸t   sinh   trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu vµ thanh to¸n tÝn phiÕu kho b¹c,   tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ qua Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. c) Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam ban hµnh Quy chÕ  híng  dÉn cô  thÓ  viÖc  ®Êu thÇu tÝn phiÕu  kho b¹c, tr¸i phiÕu  ngo¹i tÖ qua Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 13.2.   Ban   thÊu   thÇu   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu  ngo¹i tÖ  a) Ban ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c vµ tr¸i phiÕu ngo¹i   tÖ   do   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp, trong  ®ã  cã  3  ®¹i diÖn cña Bé  Tµi chÝnh (02  ®¹i diÖn cña Kho b¹c Nhµ  níc vµ  01  ®¹i diÖn cña Vô  Tµi  chÝnh c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tµi chÝnh). b) NhiÖm vô  cña Ban  ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i  phiÕu ngo¹i tÖ: ­   KiÓm   tra   c¸c   ®iÒu   kiÖn   cña   ®¬n   vÞ   tham   gia   ®Êu  thÇu; ­ ChuÈn bÞ  c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt cho viÖc tæ chøc  ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c vµ tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ; ­   Gi¸m   s¸t   viÖc   më   thÇu,   x¸c   ®Þnh   khèi   lîng   tróng  thÇu, gi¸ ph¸t hµnh, tiÒn l∙i tÝn phiÕu kho b¹c vµ  tr¸i  phiÕu ngo¹i tÖ; ­ DuyÖt  kÕt  qu¶  ®Êu  thÇu  vµ  x¸c nhËn  b¶n  th«ng  b¸o  kÕt qu¶ ®Êu thÇu; ­   Gi¸m   s¸t   viÖc   thanh   to¸n   tiÒn   mua   tÝn   phiÕu   kho  b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ cña c¸c tæ chøc tróng thÇu; ­ Theo dâi diÔn biÕn thÞ trêng ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho  b¹c, tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ ®Ó kiÕn nghÞ víi Bé Tµi chÝnh vµ  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam c¸c biÖn ph¸p  ®iÒu hµnh ho¹t  ®éng thÞ trêng.
 15. 15 III. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi thµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, c¬  quan   thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh   phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Tæng Gi¸m  ®èc Kho b¹c Nhµ  níc  vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh ®óng theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2